Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt 11.3.2 A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste."

Transkript

1 Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste. Styk 1: Thi underskrivende parti, herefter kendt som aktøren eller den underskrivende aktør eller i specielle tilfælde det bindende parti, vedkender sig herved Stirlandsk lov og ret i henhold til paragraf 4.43 om aktørens frivillige og resolutte deltagelse i efterfølgende militære operationer udstedt under Stirlandsk dekret (se yderligere bilag) eders medunderskrivende part og vidne, herefter kendt som Stirlands Provinsstyrker (eller underskrivende andenpart eller blot som andenparten), skal med sin underskrift gøre aftalen mellem underskrivende aktør og Stirlands Provinsstyrker juridisk og legalt bindende i en periode på op til og med fire helt år fra dags dato, hvor dokumentet er underskrevet i samtykke med aktør. Dog kan kontrakten brydes ved løskøb, død eller invaliderende sår. Styk 1.1: Kontrakt A er vedrørende Kejserlig aktører udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste mens kontrakt C er vedrørende ikke Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste ved Stirlandske regimenter, dog kun begrænset til let og tung infanteritjeneste, bortset fra spejderopgaver eller skytter. Lægetjeneste og andre specielle opgaver varetages under specielt Stirlandsk dekret og derfor udfyldes kontrakt 11.4 A for sådanne tilfælde, eventuelt 11.4.B hvis er er tale om livstidskontrakter. Styk 1.2: Den nominale løn for underskrivelse af kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste er for meniges vedkommende er den klækkelige sum af syv skilling i klingende mønt, udbetalt af kommanderende officer eller ansvarlig stedfortræder for underskrivende andenpart. Dertil kan beregnes regulære udgifter for militært liv efter de Stirlandske dekreter, der fratrækkes underskrivende aktørs lønsum før fyldestgørende betaling ved thi aftalte tidspunkt. Det er for A s vedkommende op til underskrivende andenpart hvor tit løn og sold udbetales, men dette må dog aldrig ske sjældnere end hver anden uge, eller hver måned, hvis regimentet er på kampagne eller march eller på anden måde forhindret i at gøre længerevarende lejr, hvorved løn og sold kan transfereres til de menige. Officerer og skrivende andenpart kan aldrig eller på nogen måde holdes ansvarlig for udeblivende løn eller sold, såfremt de menige er underrettet på forhånd for problemer med betaling eller udlevering af denne, så længe sidde årsager er godkendt af Stirlands Provinsstyrker s øverstkommanderende. Sold for aktør s vedkommende udgør en hel femhundrededel af det komplette sold, opgjort i den værdi solden indbringer når den er solgt gennem regimentets kvartermester, hjembragt fra aktiv kampagne eller en femhundrede del af eventuelle optjente bonusordninger opnået ved tjeneste i områder udenfor det oprindeligt tiltænkte garnisonsområde. Det sådanne kan oplyses ved ankomst

2 til det planlagte opmarchområde, men ej med juridisk bindende sikkerhed af underskrivende andenpart, da militære forhold kan betyde skift i placering af nye rekrutter. Styk 1:3: Ved frivillig underskrivelse af hin fremlagte, læste og forståede kontrakt, giver aktør sit juridisk og bindende ord på at han ej er fra Norsca eller andre barbariske nordlande, da så mennesker ej er egnede til tjenestegørelse i civiliseret militær, slet ikke i et militær hvor basale færdigheder som disciplin er påkrævet. Han gør sig ligeledes til straffeansvarlig for at han, som udtalt til underskrivende andenpart, ej er af omrejsende, strejfende eller underlødig slægt eller æt han er af så blod og så arv, som han har fortalt og berettet til andenpart. Desuden dokumenterer underskrivende aktør med sin samtykkende underskrift på nævnte dokument, at han er ved fysisk velmod, stålsat, dristig og ej syg i lungerne, sindet eller benene og at han med sin fysiske styrke kan marchere, kæmpe og bære rustning i et minimum på tolv timer om dagen, og dertil mere hvis underskrivende andenpart skulle så bestemme eller kommandere stedfortræder til så at kommandere. Styk 1:4: Han erkender at disse ting er kontrolleret af hin dokumenteret praktiserende og uddannet medikus, udvalgt og udpeget af underskrivende andenpart og at grundigt og fyldestgørende medikus eksamination har fundet sted før begge parter samtykkende underskrev og derved bandt sig til ordlyden i hin kontrakt. Såfremt det af anden vej senere skulle vise sig at hin underskrivende aktør ej er ved sådant helbred skal han betale sold og udbetalt løn tilbage til andenpart og derved frigøre sig selv for hin kontrakt efter betalt bod, sat af andenpart, dog aldrig mere end 100 skilling i klingende mønt. Styk 2: Ved underskrivelse vedkender aktør sig aktiv tjeneste i Stirlands Provinsstyrker i op til og med fire hele Stirlandske år efter underskrivelsen og underkender sig herved at være komplet, helt og juridisk fuldendt under Stirlands Provinsstyrker s kommando fra aktørs underskriftstidspunkt, hvorefter underskrivende aktør blindt og efter bedste evne vil handle efter og følge ordrer. Perioden underskrivende aktør skal bruge på at traversere for at frembringe sig selv og hin medbragt udstyr til at underskrivende andenparts definerede opmarchområde er ikke medregnet i de fire år hin underskrivende aktør har herved bundet sig til den ærbare tjeneste ved Stirlands Provinsstyrker ej heller kan sådanne traverseringstider medregnes i fratrædelsen fra hin erklærede tjenesteenhed. Styk 2.1: Ved ankomst i så defineret opmarchområde eller ved indmelding ved udpeget opsamlingssted, påbegyndes underskrivende aktørs tegnede tjenesteperiode med grundtræning, medberegnet i underskrivende parts aktive periode som tjenestegørende. Underskrivende aktør vil ved slutningen af sin valgte tjenesteperiode, for form A værende fire års aktiv tjeneste, frigøres øjeblikkeligt fra sin post og sine forpligtigelser med Stirlands

3 Provinsstyrker, men aktør kan ved samme lejlighed med tilføjet bonus underskrive en E vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted og derved selv vælge en militær post i de næste fire år af aktørens kontrakt, med mindre han underskriver en G. om aktørs overtræden til den Stirlandske unge reserve med fuld pensionsordning, hvorved aktør skal vedblive med at bo på udstationeret område og derved gør sig pligtig til genindkaldelse via den unge Stirlandske reserve såfremt den lokale kommandør ser det nødvendige heri. Fratræder aktør helt sin stilling efter de fire års aktive tjeneste under kontrakt A eller C modtager og underskriver han på fratrædelsesdagen eller op til, men ikke overskridende syv tjenestedage, ikke tællende militære eller religiøse helligdage eller Stirlandske mærkedage, der efter militær lovgivning om fratrædelser og bekendelser om militær hviledag tæller som en halv fridag, fratrædelsesformular D. Ønskes livstidstjeneste ved Kejserrigets stationære reserve eller ved regimentet skal aktør ved afslutning af en A eller C eller G kontakte sit lokale rekrutteringskontor og udfylde en H indmelding for veteraner i Kejserrigets stationære reserve eller F indtrædelse i Stirlandsk tjeneste for veteraner på livstidskontrakt. Styk 3: Såfremt underskrivende aktør efter underskrivning ikke fremmøder ved påpegede og ved underskrivningen tildelte indskrivningssted eller opmarchområde anses han af andenparten for at have negligeret sin del af den underskrevne aftale om militærtjeneste ved Stirlands Provinsstyrker og kan derved arresteres og retsforfølges til lovens fulde bogstav efter loven om udeblivelse fra militær tjeneste i Stirlandske regimenter, paragraf 4, styk 5 til 16. Kan det af aktøren bevises ved fuldbyrdet troværdigt vidneudsagn eller vis underskrift fra lokal adel eller officerer fra andre regimenter i Stirlandsk tjeneste (se liste på bilag A1), at underskrivende aktør har været lovligt forhindret i at møde op på udtalte sted og tidspunkt på grund af anden tjeneste i Kejserrigets favør, kan dennes militære tjeneste påbegyndes efter en påregning af en bod, tilsvarende den tabte tjenestetid plus et nedslag i sold vurderet af underskrivende andenpart eller på stedet kommanderende officer. Svigter underskrivende aktør helt underskrivende andenpart ved sin komplette udeblivelse uden underskreven juridisk og gyldig grund, vil straffen i Stirlandske len og protektorater være spidsrod og efterfølgende brændemærkning, samt tilbagebetaling af udbetalt bonus for underskrivelse af en A, eller C. Dertil vil andenpart under gældende juridiske regler og fungerende lovgivning for Stirlandske regimenter og nyerhvervede rekrutter under kontrakt A, eller C kunne kræve en bod for spildt indsats fra underskrivende andenpart og med underskrivelse af denne kontrakt accepterer underskrivende aktør automatisk denne mulighed denne yderligere bod fastsættes af siddende lovgivende og dømmende magt i lokalområdet, hvor underskrivende aktør er tjenestegørende eller i det len eller protektorat hvor aktør er arresteret (domsted vælges af underskrivende andenpart) for udeblivelse fra kontrakt A, eller C sådan bod kan ikke være mindre end et års udbetalt løn før fradrag for ernæring, syning, vedligehold og forsikring, men aldrig overskride summen af fire års løn, inklusiv eventuelt udbetalte bonus og udstyrsordninger dog kun op til 150 guldkroner. Denne bod kan udbetales i klingende mønt eller i faste besiddelser såsom jorde, bygninger, afgrøder eller kvæg den kan

4 ligeledes nedsættes via en formular D indskrivelse af mindreårige Stirlandske og ikke Stirlandske til senere voksen tjeneste ved de Stirlandske styrker, hvis den underskrivende aktør har børn han ønsker der skal indtræde i hans sted. Styk 4: I tilfældet af aktørs underskrivelse af Kontrakt A eller C i en given situation hvor der er ej befalingsmænd eller officerer fra nævnte regiment til stede eller inden for overkommelig dagsrejse med almindelige rejsemidler (se bilag 12 styk 2 sektion 3), henfalder kommandoen over underskrivende aktør til den underskrivende stedfortrædende part for Stirlands Provinsstyrker, i så fald, at underskrivende part for dette parti kan med juridisk og lovligt bindende dokument fremvise tilhørsforhold til nævnte enhed eller er i besiddelse af et anerkendt og seglpræget dokument, der bestrider en fuldmagt til rekruttering indenfor styk til underskrivende part. Er dette ej tilfældet bør underskrivende part vedbringe og få erkendt mindst to vidner ved underskrivelsen af dokumentet og desuden nedfælge rekrutterende personagers navn og rang på kontrakten. Styk 4.1: Når først nævnte dokument er underskrevet er underskriften efter gældende Stirlandsk lov bindende og juridisk gyldig som en automatisk og permanent, indtil dokumentets specificerede udløb, en accept af alle dokumentets retfærdige skrevne og sandfærdige ord. Herved erklærer både accepterende og frivilligt underskrivende aktør, at han har forstået, læst og ikke mindst at han vil efterleve alle regler og dekreter i dokumentet, og ligeledes gør den underskrivende andenpart, der har til ansvar at opbevare dokumentet så længe tjenesteperioden løber, sig juridisk ansvarlig overfor sine pligter jævnfør dokumentets dekreter og bestemmelser. Så lad det være skrevet, så lad det ske lovgyldigt accepteret at begge underskrivende parter. Styk 5: Ved signatur af dokumentet erkender underskrivende aktør, at han ikke alene vil være tjenestegørende i de næste fire år, fra fremmødetidspunktet hos regimentet Stirlands Provinsstyrker, men også, at han hermed, i fuld juridisk bindende og legal forstand, efter både Stirlandsk og ved underskrivelsens sted og tid lokal gældende lov, vil efterleve og følge den gældende lov for militær tjeneste ved de Stirlandske regimenter i både krigs og fredstid. Styk 6: Underskrivende aktør erkender ved underskrivelse i legal og bindende forstand at han er af stålsat og heltmodigt sind og at han vil parere ordre og befalinger, verbale som skrevne, farefulde eller ej fra den kommanderende chef, som underskrivende andenpart måtte se sig fri til at placere underskrivende aktør under i op til løbsperioden for kontrakten. Bliver det bevist, observeret eller rapporteret via uvildig og troværdig tredjepart at aktør ej formår at opfylde de forventede moralske rammer og viser sig at mangle moralsk fiber for militære operationer med Sitlands Provinsstyrker, kan underskrivende andenpart med øjeblikkelig opsige kontrakten og på juridisk bindende og legalt grundlag forlange alt udbetalt sold og løn tilbage fra aktøren inklusiv en bod på op til 100 skillinger for manglende mandshjerte og fejhed. Finder aktør at anklagerne imod ham for fejhed og manglende moralsk fiber er af falsk

5 og løjnagtig art, kan han overfor kommanderende officer indstille sig selv til militær høring, hvorved underskrivende andenpart skal forsyne kommanderende officer med beviser for fejheden imens dette står på er aktøren frataget for tjeneste under kontrakten og vil blive holdt i fængsel eller husarrest uden videre mulighed for appel eller udbetaling af løn eller sold. Styk 6.1: Oplever og bemærker andenpart eller stedfortræder i form af regimentsofficerer eller andre bestaltede befalingsmænd ved selvsyn fejlhed eller svigtene moralsk fiber i direkte kontakt med fjenden, enten under march eller i kamp, beordret eller påtvungen aktøren som følge af fjendtlig bevægelser, handling eller angreb, er det under juridisk ret acceptabel og forsvarligt legalt at andenpart eller stedfortræder på stedet for moralens skyld eksekverer en dødsstraf over aktøren, såfremt han med kommandoer, tilråb eller kontakt fysisk afstraffelse ikke straks og upåvirket vender tilbage til sin opgave eller post. Personen der udfører den ultimative straf over for aktøren kan under omstændighederne nævnt i Styk 6.1 ikke retsforfølges eller straffes for hin handling, da han handlede i enhedens bedste. Styk 7: Ved underskrivelse af givent dokument af underskrivende aktør, der underskriver af egen fri villighed og tjenestelyst, vil aktøren fra underskrivende andenpart, i dette tilfælde Stirlands Provinsstyrker, modtage en underskrivelsesbonus på ikke mindre end fem skilling i klingende mønt hvis underskrivende andenpart så vælger, at informere underskrivende aktør ved underskrivelsen, kan Stirlands Provinsstyrker vælge først at udbetale underskrivende aktørs bonus ved afmarch til opmarchområde, i så fald stiger bonussummen til intet mindre end syv skilling, eller ved fremkomst ved indskrivningssted eller opmarchområde, hvorved aktørs bonus skal være intet mindre end tretten skilling, heraf mindst otte udbetalt i klingende mønt. Bonus for indskrivning for underskrivende aktør kan aldrig overstige 20 skilling og skal seneste være udbetalt til aktøren ved fremkomst til opmarchområde ellers er underskrevne kontrakt ej mere bindende for nogen parter ved udbetaling af den aftalte og lovede bonus, per ovenstående dekret, kvitterer underskrivende aktør på skrevne kontrakt for modtagelse af bonus, hvorved han frafalder enhver ret til nogensinde igen at modtage indskrivningsbonus i en Stirlandsk enhed udover eventuelle bonus udbetalt ved fornyelse af kontrakt eller forlængelse af eksisterende hin underskrevne kontrakt. I tilfælde af senere tjenestegøreklse ved lejeenheder i Stirlandsk tjeneste gælder andre regler se katalog 5, kapitel syv til sytten om regler for sådanne tilfælde. Styk 8: Underskrives en A tjenestegørelse for Kejserlig aktør ved det Stirlandske artilleri øges nævnte bonus for underskrivelse til det femdobbelte for artilleriet, såfremt underskrivende aktør kan fremvise regulære, lovlige og troværdige papirer fra en ingeniørskole. Ved fremvisning af troværdigt svendebrev, der dokumenterer erfaring med pioner- og eller træarbejde kan Aktøren underskrive en A - Tjenestegørelse for Kejserlig aktør ved de

6 Stirlandske pionerer. Yderligere kan der ved fremvisning af egen forretning og bevis for aktørens evner som mester skrives en A Mestertjeneste for Kejserlig aktør ved de Stirlandske pionere. Just nævnte regler gælder også ved underskrivelse af C eller en C. Styk 9: Tjenestegørende aktør skal ved egen kraft, sved og indsat vedligeholde eget medbragte udstyr, dog ikke mere end det kan lade sig gøre ved daglig tjeneste uden at få påvirkelig negativ indflydelse på aktive tjeneste ved regimentet. Sker dette ikke kan der falde bod og påregnes straf for forseelser imod regimentets reglement. Forfalder eller kasseres eget udstyr eller mistes det som følge af uheld, kamphandlinger eller skade, er det underskrivende aktørs eget ansvar at erstatte nævnte udstyr seneste tre hele tjenestedage, ikke medregnende eventuelle afspadseringer, hviledage, marchdage eller Stirlandske helligdage, senere. Udleveret udstyr modtages af underskrivende aktør, der ved ankomst til indskrivningsområde vil udfylde en formular 45A om udlevering af uniform, lædermateriale og marchudstyr til Stirlandske foldfolk og skytter. Aktør vil af egen lomme vedligeholde, reparere og ikke mindst erstatte af andenpart, Stirlands Provinsstyrker eller Stirlands depoter, udleveret materiale således, at nævnt udleveret materiale kan tilbageleveres efter endt tjenestetid i samme stand, som da det blev udleveret hertil skal beregnes en ekspeditionsomkostning og eventuelle erstatninger, hvis tilbageleverede udstyr ikke er i samme nye tilstand om ved udleveringen fire år forinden. Styk 10: I tilfælde af ønske om øjeblikkelig fratrædelse og derved øjeblikkelig opsigelse af den ellers for fire år uopsigelige kontrakt, som underskrivende aktør har uopløseligt underskrevet, kan underskrivende part ansøge om frikøb fra kontakten. Beløb for frikøb fastsættes udelukkende af underskrivende andenpart, men er dog aldrig under et års gage, ikke fraregnet udgifter for ernæring, syning, vedligehold og forsikring (hvilket tilsvarer syv skilling om dagen i et helt år). Er andenpart i konflikt eller på aktiv kampagne kan ønske om løskøb nægtes eller der kan påkræves ekstra beløb for forventet sold tjent på kampagnen, dog aldrig mere end yderligere 1000 skilling. Når løskøbssum er fastsat mellem andenpart og aktør kan aktør på frivillig basis løskøbe sig ved samlet betaling af beløbet på aftalt forfaldsdato i klingende mønt og derved udtræde på en kontrakt D løskøb om fritagelse for videre tjeneste i Stirlandske enheder. Aktør kan ved underskrivning af en D Løskøb om fritagelse for videre tjeneste i Stirlandske enheder, aldrig mere søge optagelse i Stirlandske enheder ej heller ved underskrivelse af en A eller en C og for at sikre sådanne ikke finder sted vil den løskøbte blive mærket med 16 D brændemærket bag højre øre for registreringshensyn er dette ej muligt vil mærkningen finde sted på højre inderlår. Styk 11: Ved underskrivelse af en kontrakt, i nævnte tilfælde kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste, erkender underskrivende andenpart sit ansvar for varetagelse af underskrivende aktørs ve og vel og påtager sig pligten til at udbetale underskrivende aktør den nette sum af mindst syv skilling i sølv i klingende mønt om dagen i løn for ydelser ydet til Kejserriget. Bruttolønnen for soldater og frivillige, der

7 under lovligt samtykke og bevidnende om indholdet i hin kontrakt, har underskrevet denne er derfor sat til syv skillinger om dagen. Styk 12: Hvis underskrivende aktør bliver lemlæstet eller så seriøst såret ved tjenestegørende handling, at sådan ej længere kan med omhu og pligtfyldighed opfylde sine kontraktmæssige forpligtigelser, vil vedkommende blive hjemsendt. Er der sikkerhed om at disse sår er opstået som følge af kamphandlinger eller anden fjendtlig aktivitet påført Stirlands Provinsstyrker, kan der udbetales kompensation sikkerhed kan stilles i form af vidner, enten i form af tre udpegede menige fra regimentet eller mindst en officer eller befalingsmand, der ved mod og mandshjerte er villig til at sværge på underskrivende aktørs historie om sårpådragelse (dertil udfyldes formular I sårpådragelse i forbindelse med militære operationer i Kejserriget eller tilstødende grænseområder for rekrutterede fodfolk). Findes det af undersøgende læge eller ved vurdering af underskrivende andenpart i tilfælde af manglende vidner eller villige officerer eller befalingsmænd tvivlsomt, at såret er fremkommet som aktøren beskriver det, dømmes såret som været fremkommet som følge af uheld som følge af uforsigtighed, hvorved underskrivende aktør øjeblikkeligt løsgives fra sin kontrakt uden pension eller betalt bonus til pårørende i så tilfælde vil underskrivende aktør desuden måtte beregne betaling til hjemtransport fra barakker, slagmark eller aktivt tjenesteområde, da vedkommendes kontrakt er øjeblikkeligt opsagt. Er invaliderende skader på underskrivende aktør lægeligt påviseligt af anden underskrivende parts læge eller regimentets egen læge vil disse skader forsøges behandlet på regimentets infirmeri men kan dette ikke helbrede skaderne og tilvejebringe førlighed og aktiv tjeneste fra underskrivende aktør vil denne blive fritstillet fra sin kontrakt og kvalificere sig til betaling for transport tilbage til sin hjemby med billigste tilgængeligt transportmiddel udover march til fods er aktør invalideret som følge af kamphandlinger skal der refereres til Styk Kan sygdommen behandles af læger over tid, vil underskrivende aktør bibeholdes i tjeneste dog maksimalt op til seks måneder på infirmeri eller indtil døden indtræffer som følge af nævnt og erklæret opdaget sygdom mens underskrivende aktør er på infirmeri skal beregnes et dagligt lønfradrag på en skilling og fire pfennig til lægelige omkostninger. Omkommer aktør som følge af sygdom på infirmeri vil regning for begravelse sendes til aktørens nærmeste og hele aktørens bonus overgå til regimentets kasse. Styk 12.1: Kompensation udbetales udelukkende ved permanent lemlæstelse eller død og udelukkende som følge af fjendtlig militær aktion imod aktør, der efter al forventning som lovet i modigste vis udøver aktiv tjeneste i Stirlands Provinsstyrker. Er skaden selvforskyldt, som følge af sygdom, pådraget udenfor tjeneste, pådraget i forbindelse med kujonagtig handling eller i fredstid udbetales der ingen dele af den opsparede pension og denne tilfalder således regimentets kasse og bruges derefter til at betale officerers løn og eventuelle bonusbetalinger til efterladte enker. Dertil underskrives en D hjemsendelse fra Stirlandske enhed i unåde, og aktøren, værende død eller levende, brændemærkes med 16D, så aktøren for altid er mærket som værende æreløs.

8 Styk 12.2: Kan det med vidners udsagn påvises eller kan det med ligets beskaffen og beliggenhed påvises, at underskrivende aktør var dræbt i heltmodig kamp beordret eller påbudt regimentet via fjendtlige angreb, så udbetales en del af underskrivende aktørs opsparede pension. Har sår som følge af aktive kamphandlinger ledt til underskrivende aktørs død, udbetales halvdelen af hans opsparede pension til underskrivende aktørs kone. Findes en sådan ikke udbetales de automatisk til personerne nævnt i denne kontrakt som modtagere af eventuelle udbetalinger. Dog kan udbetalinger inden for de Stirlandske love og juridiske dekreter kun finde sted til personer i familie med den omkomne, så betalinger kan således ikke foranstaltes til elskerinder, uægte børn eller tyende og bekendte af afdøde. Ønskes betalinger til sådanne andet eller tredje led, bør underskrivende aktør indgå bindende juridiske aftaler med venner og familie om videre betaline. Såfremt at afdøde har levende drengebørn udbetales der fra regimentets kasse desuden en hel guldkrone i klingende mønt til førstefødte dreng når denne når den myndige alder og samtidig tilbydes drengebarnet tjeneste ved regimentet og en crown udbetales desuden til førstefødte datter, når hun føder sit første drengebarn (dette beløb kan desuden hæves til to guldkroner, hvis hun umiddelbart efter fødslen, inden drengebarnets første fødselsdag underskriver en formular A indskrivelse af mindreårige Stirlandske og ikke Stirlandske drengebørn til senere voksen tjeneste ved de Stirlandske styrker). I så tilfælde vil den førstefødte af den afdødes første datter automatisk indtræde i samme regiment som sin ærede far, på sin 16 års fødselsdag. Styk 12.3: Er underskrivende aktør blevet lemlæstet som følge af fjendtlig handling imod Stirlands Provinsstyrker, enten ved permanent skade på syn, lemmer eller hørelse (eventuelle andre permanente skader skal godkendes af regimentets kyndige læge og af underskrivende andenpart før der kan udbetales erstatning), der efterlader underskrivende aktør ej egnet for videre militær tjeneste ved Stirlands Provinsstyrker eller i andre af Kejserrigets styrker, kan vedkommende enten overgå til en kontrakt I for videre invalidetjeneste, som supporterende personel i staben i en af Kejserrigets garnisoner i så tilfælde vil løn og tjenestebestemmelser aftales nærmere med anden underskrivende part eller den på stedet kommanderende officer oftest vil lønnen i sådanne enheder være kost, logi og f skillinger om ugen til oprethold af den lemlæstets livsstil. Underskrives en I ikke af den lemlæstede, hjemsendes underskrivende invaliderede aktør for egen regning, men aktøren udbetales dog halvdelen af sin opsparede pension i klingende mønt resten overgår til regimenters kasse. Styk 13: Mens underskrivende aktør efter kontraktmæssig forpligtigelse udfører sine tjenester og befalinger for underskrivende andenpart for den samlede løbstid i kontrakten nævnt, forventes det per kontrakt at aktøren indvilliger i frivilligt og stil personlig åbenbaring og glæde at deltage i enhedens religiøse messer og højtider. Svigter man i sådanne eller viser man ikke den fornødne respekt forventet til Sigmar, vil aktør kunne straffes med fængsel, fratagelse af

9 fordele, bod i løn eller korporlig afstraffelse i form af pisk eller vansiring. Det forventes at aktør viser sin offervilje for og tro på Sigmar under hele hin nævnte tjenesteperiode. Styk 14: Aktør, ved underskrivelse af hin gældende og på alle måder juridisk afsluttende og bindende dokument, forpligter sig til på kampagne at aflevere alle plyndrede, fundne eller fra fjenden stjålne objekter til Stirlands Provinsstyrker s kvartermester, der efterfølgende forpligter sig til at udbetale soldaterne en tilsvarende sold for de inddragede materialer. Det er dog for aktør strengt forbudt, i fredstid, på kampagne, march eller i krigstid at forgribe sig på lokale eller medrejsende kvindfolk sker sådanne vil det blive straffet med hængning, brænding og partering. Det er ligeledes underskrivende aktør forbudt at plyndre eller stjæle fra lokale under march eller i garnison, med mindre han er så beordret af underskrivende andenpart eller andenparts stedfortræder. Fanges aktør i overtrædelse af lokal gældende lovgivning på disse områder vil han blive straffet som civil efter lokal gældende lovgivning og han vil desuden miste sin pensionsopsparing, der vil blive brugt til at betale eventuelle bøder eller bod til lokalsamfundet. Styk 14.1: Pådrager aktør sig selv eller påfører han andre skader, sår eller lemlæstelse af uhelbredelig og grov art i håndgemæng, som følge af fuldskab eller i kådhed, vil underskrivende aktør permanent blive trukket en halv-skilling i løn om dagen, der for fremtiden skal udbetales til offeret for aktørens overgreb. Pådrager aktør sig selv skader i fuldskab kan underskrivende andenpart fastsætte passende straf, dog aldrig mere end 50 skilling betalt i klingende mønt eller helbredelig lemlæstelse. Skader aktør i fuldskab eller i kådhed civile på march eller i garnison, vil straffen være bod, pisk og fradrag i løn, der skal udbetales som løbende erstatning. Underskrivende andenpart kan ligeledes i sådanne tilfælde selv bestemme det præcise omfang af straffen. Styk 14.2: Ønsker aktør at nedsætte sin straf for lemlæstelse, plyndring eller overgreb på civile mænd såvel som kvinder (med mindre sådanne døde ved overgrebet hvorved hård straf skal og vil blev udført på aktøren) kan aktøren få alle anklager frafaldet såfremt han underskriver en F vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted og derved forbliver i tjeneste resten af sit naturlige liv eller indtil han pådrager sig permanent invaliderende sygdom eller invalidering. Er aktør allerede bundet af en kontrakt F vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted, skal hans straf udføres som angivet i hin juridisk bindende kontrakt underskrevet af aktøren i samtykke med andenpart og derved glædende og bindende lov.

10 Styk 15: Forbliver aktør i Stirlandsk tjeneste og udmærker han sig ved heltmodisk indsats i fjendens nærhed, kan han ved sit 25 ende tjeneste år, på den første dag i kalenderens nye år, på det 25 ende tjeneste år se frem til at modtage, med højagtelse, et dokument med oprigtig tak fra den lokale fyrste og den gavmilde og nette sum på fem Guld Kroner har soldaten desuden deltaget i mindst fem slag vil ham modtage en lille sølvmedalje, han kan få tilladelse af underskrivende andenpart til at bære på sin uniform ved specielle lejligheder denne medalje skal leveres tilbage ved afspadsering som følge af invalidering eller sygdom. Tabes, stjæles eller bortkommes den betales der i erstatning 16 Guld Kroner af aktøren i klingende mønt eller i yderligere forlængende af tjenestetid, hvorved alt løn inddrages til afbetaling af gælden. Dette kan også finde sted selvom dette måtte forlænge aktørens tjenestetid udover pensionsalder. Er aktør invalideret eller syg, må han overgå til H indmelding for veteraner i Kejserrigets stationære reserve eller F indtrædelse i Stirlandsk tjeneste for veteraner på livstidskontrakt for at afbetale tabt medalje. Styk 16: Underskrivende aktørs syv skilling løn om dagen er i samtykke ved underskrivelsen af denne kontrakt beskåret således: Fra nævnte klækkelige lovede udbetalte sum fradrages dog en hel skilling på daglig basis til oprethold af regimentets musik og ekstrabetaling til befalingsmænd og korporaler, seks pfennig til vaskekoner og renseri og yderligere seks pfennig til foder til regimentets heste, og vedligehold af vognpark via regimentets tømrere. Det befales under Stirlandske dekret ligeledes, at hver menig i kejserens regimenter på daglig basis på lige vilkår indbetaler en skilling, frataget før lønbetaling, til en pensionsopsparing ( af hver menig skilling giver den menige ti pfennig til sin egen opsparing og to til regimentets officerers opsparing) og der skal ligeledes fradrages 10 pfennig til betaling for den daglige kost, hvortil yderligere to pfennig skal fradrages til betaling for kogekoner og tilberedning af nævnte måltider. Den resterende sum, når alle fradrag er trukket fra soldatens løn, udbetales med eventuel sold som nævnt i styk 1.1. Dertil kommer en bonus sum på 6 pfennig om dagen hvis regimentet er på march, hvilket dog først udbetales fra det tidspunkt underskrivende aktør er fremkommet ved egen kraft og betaling til udpegede opmarchområde og tjenestested. En bonus på mindst 2 shilling og 4 pfennig udbetales for slag og træfninger, der af underskrivende andenpart regnes for betydelige.

11 Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste. Thi den underskrivende aktør vedkender sig at hans underskrift efter gældende Stirlandsk lov er bindende og juridisk gyldig som en automatisk og permanent, indtil dokumentets specificerede udløb, en accept af alle dokumentets retfærdige skrevne og sandfærdige ord. Herved erklære han at have forstået, læst og ikke mindst at han vil efterleve alle regler og dekreter i dokumentet, og ligeledes gør den underskrivende andenpart, der har til ansvar at opbevare dokumentet så længe tjenesteperioden løber, sig juridisk ansvarlig overfor sine pligter jævnfør dokumentets dekreter og bestemmelser. Så lad det være skrevet, så lad det ske lovgyldigt accepteret at begge underskrivende parter. Hvor Hvornår Rekrutteringsofficeren Frivillige Modtager af eventuel erstatning: Har modtaget skillinger bonus Den

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere