Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt 11.3.2 A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste."

Transkript

1 Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste. Styk 1: Thi underskrivende parti, herefter kendt som aktøren eller den underskrivende aktør eller i specielle tilfælde det bindende parti, vedkender sig herved Stirlandsk lov og ret i henhold til paragraf 4.43 om aktørens frivillige og resolutte deltagelse i efterfølgende militære operationer udstedt under Stirlandsk dekret (se yderligere bilag) eders medunderskrivende part og vidne, herefter kendt som Stirlands Provinsstyrker (eller underskrivende andenpart eller blot som andenparten), skal med sin underskrift gøre aftalen mellem underskrivende aktør og Stirlands Provinsstyrker juridisk og legalt bindende i en periode på op til og med fire helt år fra dags dato, hvor dokumentet er underskrevet i samtykke med aktør. Dog kan kontrakten brydes ved løskøb, død eller invaliderende sår. Styk 1.1: Kontrakt A er vedrørende Kejserlig aktører udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste mens kontrakt C er vedrørende ikke Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste ved Stirlandske regimenter, dog kun begrænset til let og tung infanteritjeneste, bortset fra spejderopgaver eller skytter. Lægetjeneste og andre specielle opgaver varetages under specielt Stirlandsk dekret og derfor udfyldes kontrakt 11.4 A for sådanne tilfælde, eventuelt 11.4.B hvis er er tale om livstidskontrakter. Styk 1.2: Den nominale løn for underskrivelse af kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste er for meniges vedkommende er den klækkelige sum af syv skilling i klingende mønt, udbetalt af kommanderende officer eller ansvarlig stedfortræder for underskrivende andenpart. Dertil kan beregnes regulære udgifter for militært liv efter de Stirlandske dekreter, der fratrækkes underskrivende aktørs lønsum før fyldestgørende betaling ved thi aftalte tidspunkt. Det er for A s vedkommende op til underskrivende andenpart hvor tit løn og sold udbetales, men dette må dog aldrig ske sjældnere end hver anden uge, eller hver måned, hvis regimentet er på kampagne eller march eller på anden måde forhindret i at gøre længerevarende lejr, hvorved løn og sold kan transfereres til de menige. Officerer og skrivende andenpart kan aldrig eller på nogen måde holdes ansvarlig for udeblivende løn eller sold, såfremt de menige er underrettet på forhånd for problemer med betaling eller udlevering af denne, så længe sidde årsager er godkendt af Stirlands Provinsstyrker s øverstkommanderende. Sold for aktør s vedkommende udgør en hel femhundrededel af det komplette sold, opgjort i den værdi solden indbringer når den er solgt gennem regimentets kvartermester, hjembragt fra aktiv kampagne eller en femhundrede del af eventuelle optjente bonusordninger opnået ved tjeneste i områder udenfor det oprindeligt tiltænkte garnisonsområde. Det sådanne kan oplyses ved ankomst

2 til det planlagte opmarchområde, men ej med juridisk bindende sikkerhed af underskrivende andenpart, da militære forhold kan betyde skift i placering af nye rekrutter. Styk 1:3: Ved frivillig underskrivelse af hin fremlagte, læste og forståede kontrakt, giver aktør sit juridisk og bindende ord på at han ej er fra Norsca eller andre barbariske nordlande, da så mennesker ej er egnede til tjenestegørelse i civiliseret militær, slet ikke i et militær hvor basale færdigheder som disciplin er påkrævet. Han gør sig ligeledes til straffeansvarlig for at han, som udtalt til underskrivende andenpart, ej er af omrejsende, strejfende eller underlødig slægt eller æt han er af så blod og så arv, som han har fortalt og berettet til andenpart. Desuden dokumenterer underskrivende aktør med sin samtykkende underskrift på nævnte dokument, at han er ved fysisk velmod, stålsat, dristig og ej syg i lungerne, sindet eller benene og at han med sin fysiske styrke kan marchere, kæmpe og bære rustning i et minimum på tolv timer om dagen, og dertil mere hvis underskrivende andenpart skulle så bestemme eller kommandere stedfortræder til så at kommandere. Styk 1:4: Han erkender at disse ting er kontrolleret af hin dokumenteret praktiserende og uddannet medikus, udvalgt og udpeget af underskrivende andenpart og at grundigt og fyldestgørende medikus eksamination har fundet sted før begge parter samtykkende underskrev og derved bandt sig til ordlyden i hin kontrakt. Såfremt det af anden vej senere skulle vise sig at hin underskrivende aktør ej er ved sådant helbred skal han betale sold og udbetalt løn tilbage til andenpart og derved frigøre sig selv for hin kontrakt efter betalt bod, sat af andenpart, dog aldrig mere end 100 skilling i klingende mønt. Styk 2: Ved underskrivelse vedkender aktør sig aktiv tjeneste i Stirlands Provinsstyrker i op til og med fire hele Stirlandske år efter underskrivelsen og underkender sig herved at være komplet, helt og juridisk fuldendt under Stirlands Provinsstyrker s kommando fra aktørs underskriftstidspunkt, hvorefter underskrivende aktør blindt og efter bedste evne vil handle efter og følge ordrer. Perioden underskrivende aktør skal bruge på at traversere for at frembringe sig selv og hin medbragt udstyr til at underskrivende andenparts definerede opmarchområde er ikke medregnet i de fire år hin underskrivende aktør har herved bundet sig til den ærbare tjeneste ved Stirlands Provinsstyrker ej heller kan sådanne traverseringstider medregnes i fratrædelsen fra hin erklærede tjenesteenhed. Styk 2.1: Ved ankomst i så defineret opmarchområde eller ved indmelding ved udpeget opsamlingssted, påbegyndes underskrivende aktørs tegnede tjenesteperiode med grundtræning, medberegnet i underskrivende parts aktive periode som tjenestegørende. Underskrivende aktør vil ved slutningen af sin valgte tjenesteperiode, for form A værende fire års aktiv tjeneste, frigøres øjeblikkeligt fra sin post og sine forpligtigelser med Stirlands

3 Provinsstyrker, men aktør kan ved samme lejlighed med tilføjet bonus underskrive en E vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted og derved selv vælge en militær post i de næste fire år af aktørens kontrakt, med mindre han underskriver en G. om aktørs overtræden til den Stirlandske unge reserve med fuld pensionsordning, hvorved aktør skal vedblive med at bo på udstationeret område og derved gør sig pligtig til genindkaldelse via den unge Stirlandske reserve såfremt den lokale kommandør ser det nødvendige heri. Fratræder aktør helt sin stilling efter de fire års aktive tjeneste under kontrakt A eller C modtager og underskriver han på fratrædelsesdagen eller op til, men ikke overskridende syv tjenestedage, ikke tællende militære eller religiøse helligdage eller Stirlandske mærkedage, der efter militær lovgivning om fratrædelser og bekendelser om militær hviledag tæller som en halv fridag, fratrædelsesformular D. Ønskes livstidstjeneste ved Kejserrigets stationære reserve eller ved regimentet skal aktør ved afslutning af en A eller C eller G kontakte sit lokale rekrutteringskontor og udfylde en H indmelding for veteraner i Kejserrigets stationære reserve eller F indtrædelse i Stirlandsk tjeneste for veteraner på livstidskontrakt. Styk 3: Såfremt underskrivende aktør efter underskrivning ikke fremmøder ved påpegede og ved underskrivningen tildelte indskrivningssted eller opmarchområde anses han af andenparten for at have negligeret sin del af den underskrevne aftale om militærtjeneste ved Stirlands Provinsstyrker og kan derved arresteres og retsforfølges til lovens fulde bogstav efter loven om udeblivelse fra militær tjeneste i Stirlandske regimenter, paragraf 4, styk 5 til 16. Kan det af aktøren bevises ved fuldbyrdet troværdigt vidneudsagn eller vis underskrift fra lokal adel eller officerer fra andre regimenter i Stirlandsk tjeneste (se liste på bilag A1), at underskrivende aktør har været lovligt forhindret i at møde op på udtalte sted og tidspunkt på grund af anden tjeneste i Kejserrigets favør, kan dennes militære tjeneste påbegyndes efter en påregning af en bod, tilsvarende den tabte tjenestetid plus et nedslag i sold vurderet af underskrivende andenpart eller på stedet kommanderende officer. Svigter underskrivende aktør helt underskrivende andenpart ved sin komplette udeblivelse uden underskreven juridisk og gyldig grund, vil straffen i Stirlandske len og protektorater være spidsrod og efterfølgende brændemærkning, samt tilbagebetaling af udbetalt bonus for underskrivelse af en A, eller C. Dertil vil andenpart under gældende juridiske regler og fungerende lovgivning for Stirlandske regimenter og nyerhvervede rekrutter under kontrakt A, eller C kunne kræve en bod for spildt indsats fra underskrivende andenpart og med underskrivelse af denne kontrakt accepterer underskrivende aktør automatisk denne mulighed denne yderligere bod fastsættes af siddende lovgivende og dømmende magt i lokalområdet, hvor underskrivende aktør er tjenestegørende eller i det len eller protektorat hvor aktør er arresteret (domsted vælges af underskrivende andenpart) for udeblivelse fra kontrakt A, eller C sådan bod kan ikke være mindre end et års udbetalt løn før fradrag for ernæring, syning, vedligehold og forsikring, men aldrig overskride summen af fire års løn, inklusiv eventuelt udbetalte bonus og udstyrsordninger dog kun op til 150 guldkroner. Denne bod kan udbetales i klingende mønt eller i faste besiddelser såsom jorde, bygninger, afgrøder eller kvæg den kan

4 ligeledes nedsættes via en formular D indskrivelse af mindreårige Stirlandske og ikke Stirlandske til senere voksen tjeneste ved de Stirlandske styrker, hvis den underskrivende aktør har børn han ønsker der skal indtræde i hans sted. Styk 4: I tilfældet af aktørs underskrivelse af Kontrakt A eller C i en given situation hvor der er ej befalingsmænd eller officerer fra nævnte regiment til stede eller inden for overkommelig dagsrejse med almindelige rejsemidler (se bilag 12 styk 2 sektion 3), henfalder kommandoen over underskrivende aktør til den underskrivende stedfortrædende part for Stirlands Provinsstyrker, i så fald, at underskrivende part for dette parti kan med juridisk og lovligt bindende dokument fremvise tilhørsforhold til nævnte enhed eller er i besiddelse af et anerkendt og seglpræget dokument, der bestrider en fuldmagt til rekruttering indenfor styk til underskrivende part. Er dette ej tilfældet bør underskrivende part vedbringe og få erkendt mindst to vidner ved underskrivelsen af dokumentet og desuden nedfælge rekrutterende personagers navn og rang på kontrakten. Styk 4.1: Når først nævnte dokument er underskrevet er underskriften efter gældende Stirlandsk lov bindende og juridisk gyldig som en automatisk og permanent, indtil dokumentets specificerede udløb, en accept af alle dokumentets retfærdige skrevne og sandfærdige ord. Herved erklærer både accepterende og frivilligt underskrivende aktør, at han har forstået, læst og ikke mindst at han vil efterleve alle regler og dekreter i dokumentet, og ligeledes gør den underskrivende andenpart, der har til ansvar at opbevare dokumentet så længe tjenesteperioden løber, sig juridisk ansvarlig overfor sine pligter jævnfør dokumentets dekreter og bestemmelser. Så lad det være skrevet, så lad det ske lovgyldigt accepteret at begge underskrivende parter. Styk 5: Ved signatur af dokumentet erkender underskrivende aktør, at han ikke alene vil være tjenestegørende i de næste fire år, fra fremmødetidspunktet hos regimentet Stirlands Provinsstyrker, men også, at han hermed, i fuld juridisk bindende og legal forstand, efter både Stirlandsk og ved underskrivelsens sted og tid lokal gældende lov, vil efterleve og følge den gældende lov for militær tjeneste ved de Stirlandske regimenter i både krigs og fredstid. Styk 6: Underskrivende aktør erkender ved underskrivelse i legal og bindende forstand at han er af stålsat og heltmodigt sind og at han vil parere ordre og befalinger, verbale som skrevne, farefulde eller ej fra den kommanderende chef, som underskrivende andenpart måtte se sig fri til at placere underskrivende aktør under i op til løbsperioden for kontrakten. Bliver det bevist, observeret eller rapporteret via uvildig og troværdig tredjepart at aktør ej formår at opfylde de forventede moralske rammer og viser sig at mangle moralsk fiber for militære operationer med Sitlands Provinsstyrker, kan underskrivende andenpart med øjeblikkelig opsige kontrakten og på juridisk bindende og legalt grundlag forlange alt udbetalt sold og løn tilbage fra aktøren inklusiv en bod på op til 100 skillinger for manglende mandshjerte og fejhed. Finder aktør at anklagerne imod ham for fejhed og manglende moralsk fiber er af falsk

5 og løjnagtig art, kan han overfor kommanderende officer indstille sig selv til militær høring, hvorved underskrivende andenpart skal forsyne kommanderende officer med beviser for fejheden imens dette står på er aktøren frataget for tjeneste under kontrakten og vil blive holdt i fængsel eller husarrest uden videre mulighed for appel eller udbetaling af løn eller sold. Styk 6.1: Oplever og bemærker andenpart eller stedfortræder i form af regimentsofficerer eller andre bestaltede befalingsmænd ved selvsyn fejlhed eller svigtene moralsk fiber i direkte kontakt med fjenden, enten under march eller i kamp, beordret eller påtvungen aktøren som følge af fjendtlig bevægelser, handling eller angreb, er det under juridisk ret acceptabel og forsvarligt legalt at andenpart eller stedfortræder på stedet for moralens skyld eksekverer en dødsstraf over aktøren, såfremt han med kommandoer, tilråb eller kontakt fysisk afstraffelse ikke straks og upåvirket vender tilbage til sin opgave eller post. Personen der udfører den ultimative straf over for aktøren kan under omstændighederne nævnt i Styk 6.1 ikke retsforfølges eller straffes for hin handling, da han handlede i enhedens bedste. Styk 7: Ved underskrivelse af givent dokument af underskrivende aktør, der underskriver af egen fri villighed og tjenestelyst, vil aktøren fra underskrivende andenpart, i dette tilfælde Stirlands Provinsstyrker, modtage en underskrivelsesbonus på ikke mindre end fem skilling i klingende mønt hvis underskrivende andenpart så vælger, at informere underskrivende aktør ved underskrivelsen, kan Stirlands Provinsstyrker vælge først at udbetale underskrivende aktørs bonus ved afmarch til opmarchområde, i så fald stiger bonussummen til intet mindre end syv skilling, eller ved fremkomst ved indskrivningssted eller opmarchområde, hvorved aktørs bonus skal være intet mindre end tretten skilling, heraf mindst otte udbetalt i klingende mønt. Bonus for indskrivning for underskrivende aktør kan aldrig overstige 20 skilling og skal seneste være udbetalt til aktøren ved fremkomst til opmarchområde ellers er underskrevne kontrakt ej mere bindende for nogen parter ved udbetaling af den aftalte og lovede bonus, per ovenstående dekret, kvitterer underskrivende aktør på skrevne kontrakt for modtagelse af bonus, hvorved han frafalder enhver ret til nogensinde igen at modtage indskrivningsbonus i en Stirlandsk enhed udover eventuelle bonus udbetalt ved fornyelse af kontrakt eller forlængelse af eksisterende hin underskrevne kontrakt. I tilfælde af senere tjenestegøreklse ved lejeenheder i Stirlandsk tjeneste gælder andre regler se katalog 5, kapitel syv til sytten om regler for sådanne tilfælde. Styk 8: Underskrives en A tjenestegørelse for Kejserlig aktør ved det Stirlandske artilleri øges nævnte bonus for underskrivelse til det femdobbelte for artilleriet, såfremt underskrivende aktør kan fremvise regulære, lovlige og troværdige papirer fra en ingeniørskole. Ved fremvisning af troværdigt svendebrev, der dokumenterer erfaring med pioner- og eller træarbejde kan Aktøren underskrive en A - Tjenestegørelse for Kejserlig aktør ved de

6 Stirlandske pionerer. Yderligere kan der ved fremvisning af egen forretning og bevis for aktørens evner som mester skrives en A Mestertjeneste for Kejserlig aktør ved de Stirlandske pionere. Just nævnte regler gælder også ved underskrivelse af C eller en C. Styk 9: Tjenestegørende aktør skal ved egen kraft, sved og indsat vedligeholde eget medbragte udstyr, dog ikke mere end det kan lade sig gøre ved daglig tjeneste uden at få påvirkelig negativ indflydelse på aktive tjeneste ved regimentet. Sker dette ikke kan der falde bod og påregnes straf for forseelser imod regimentets reglement. Forfalder eller kasseres eget udstyr eller mistes det som følge af uheld, kamphandlinger eller skade, er det underskrivende aktørs eget ansvar at erstatte nævnte udstyr seneste tre hele tjenestedage, ikke medregnende eventuelle afspadseringer, hviledage, marchdage eller Stirlandske helligdage, senere. Udleveret udstyr modtages af underskrivende aktør, der ved ankomst til indskrivningsområde vil udfylde en formular 45A om udlevering af uniform, lædermateriale og marchudstyr til Stirlandske foldfolk og skytter. Aktør vil af egen lomme vedligeholde, reparere og ikke mindst erstatte af andenpart, Stirlands Provinsstyrker eller Stirlands depoter, udleveret materiale således, at nævnt udleveret materiale kan tilbageleveres efter endt tjenestetid i samme stand, som da det blev udleveret hertil skal beregnes en ekspeditionsomkostning og eventuelle erstatninger, hvis tilbageleverede udstyr ikke er i samme nye tilstand om ved udleveringen fire år forinden. Styk 10: I tilfælde af ønske om øjeblikkelig fratrædelse og derved øjeblikkelig opsigelse af den ellers for fire år uopsigelige kontrakt, som underskrivende aktør har uopløseligt underskrevet, kan underskrivende part ansøge om frikøb fra kontakten. Beløb for frikøb fastsættes udelukkende af underskrivende andenpart, men er dog aldrig under et års gage, ikke fraregnet udgifter for ernæring, syning, vedligehold og forsikring (hvilket tilsvarer syv skilling om dagen i et helt år). Er andenpart i konflikt eller på aktiv kampagne kan ønske om løskøb nægtes eller der kan påkræves ekstra beløb for forventet sold tjent på kampagnen, dog aldrig mere end yderligere 1000 skilling. Når løskøbssum er fastsat mellem andenpart og aktør kan aktør på frivillig basis løskøbe sig ved samlet betaling af beløbet på aftalt forfaldsdato i klingende mønt og derved udtræde på en kontrakt D løskøb om fritagelse for videre tjeneste i Stirlandske enheder. Aktør kan ved underskrivning af en D Løskøb om fritagelse for videre tjeneste i Stirlandske enheder, aldrig mere søge optagelse i Stirlandske enheder ej heller ved underskrivelse af en A eller en C og for at sikre sådanne ikke finder sted vil den løskøbte blive mærket med 16 D brændemærket bag højre øre for registreringshensyn er dette ej muligt vil mærkningen finde sted på højre inderlår. Styk 11: Ved underskrivelse af en kontrakt, i nævnte tilfælde kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste, erkender underskrivende andenpart sit ansvar for varetagelse af underskrivende aktørs ve og vel og påtager sig pligten til at udbetale underskrivende aktør den nette sum af mindst syv skilling i sølv i klingende mønt om dagen i løn for ydelser ydet til Kejserriget. Bruttolønnen for soldater og frivillige, der

7 under lovligt samtykke og bevidnende om indholdet i hin kontrakt, har underskrevet denne er derfor sat til syv skillinger om dagen. Styk 12: Hvis underskrivende aktør bliver lemlæstet eller så seriøst såret ved tjenestegørende handling, at sådan ej længere kan med omhu og pligtfyldighed opfylde sine kontraktmæssige forpligtigelser, vil vedkommende blive hjemsendt. Er der sikkerhed om at disse sår er opstået som følge af kamphandlinger eller anden fjendtlig aktivitet påført Stirlands Provinsstyrker, kan der udbetales kompensation sikkerhed kan stilles i form af vidner, enten i form af tre udpegede menige fra regimentet eller mindst en officer eller befalingsmand, der ved mod og mandshjerte er villig til at sværge på underskrivende aktørs historie om sårpådragelse (dertil udfyldes formular I sårpådragelse i forbindelse med militære operationer i Kejserriget eller tilstødende grænseområder for rekrutterede fodfolk). Findes det af undersøgende læge eller ved vurdering af underskrivende andenpart i tilfælde af manglende vidner eller villige officerer eller befalingsmænd tvivlsomt, at såret er fremkommet som aktøren beskriver det, dømmes såret som været fremkommet som følge af uheld som følge af uforsigtighed, hvorved underskrivende aktør øjeblikkeligt løsgives fra sin kontrakt uden pension eller betalt bonus til pårørende i så tilfælde vil underskrivende aktør desuden måtte beregne betaling til hjemtransport fra barakker, slagmark eller aktivt tjenesteområde, da vedkommendes kontrakt er øjeblikkeligt opsagt. Er invaliderende skader på underskrivende aktør lægeligt påviseligt af anden underskrivende parts læge eller regimentets egen læge vil disse skader forsøges behandlet på regimentets infirmeri men kan dette ikke helbrede skaderne og tilvejebringe førlighed og aktiv tjeneste fra underskrivende aktør vil denne blive fritstillet fra sin kontrakt og kvalificere sig til betaling for transport tilbage til sin hjemby med billigste tilgængeligt transportmiddel udover march til fods er aktør invalideret som følge af kamphandlinger skal der refereres til Styk Kan sygdommen behandles af læger over tid, vil underskrivende aktør bibeholdes i tjeneste dog maksimalt op til seks måneder på infirmeri eller indtil døden indtræffer som følge af nævnt og erklæret opdaget sygdom mens underskrivende aktør er på infirmeri skal beregnes et dagligt lønfradrag på en skilling og fire pfennig til lægelige omkostninger. Omkommer aktør som følge af sygdom på infirmeri vil regning for begravelse sendes til aktørens nærmeste og hele aktørens bonus overgå til regimentets kasse. Styk 12.1: Kompensation udbetales udelukkende ved permanent lemlæstelse eller død og udelukkende som følge af fjendtlig militær aktion imod aktør, der efter al forventning som lovet i modigste vis udøver aktiv tjeneste i Stirlands Provinsstyrker. Er skaden selvforskyldt, som følge af sygdom, pådraget udenfor tjeneste, pådraget i forbindelse med kujonagtig handling eller i fredstid udbetales der ingen dele af den opsparede pension og denne tilfalder således regimentets kasse og bruges derefter til at betale officerers løn og eventuelle bonusbetalinger til efterladte enker. Dertil underskrives en D hjemsendelse fra Stirlandske enhed i unåde, og aktøren, værende død eller levende, brændemærkes med 16D, så aktøren for altid er mærket som værende æreløs.

8 Styk 12.2: Kan det med vidners udsagn påvises eller kan det med ligets beskaffen og beliggenhed påvises, at underskrivende aktør var dræbt i heltmodig kamp beordret eller påbudt regimentet via fjendtlige angreb, så udbetales en del af underskrivende aktørs opsparede pension. Har sår som følge af aktive kamphandlinger ledt til underskrivende aktørs død, udbetales halvdelen af hans opsparede pension til underskrivende aktørs kone. Findes en sådan ikke udbetales de automatisk til personerne nævnt i denne kontrakt som modtagere af eventuelle udbetalinger. Dog kan udbetalinger inden for de Stirlandske love og juridiske dekreter kun finde sted til personer i familie med den omkomne, så betalinger kan således ikke foranstaltes til elskerinder, uægte børn eller tyende og bekendte af afdøde. Ønskes betalinger til sådanne andet eller tredje led, bør underskrivende aktør indgå bindende juridiske aftaler med venner og familie om videre betaline. Såfremt at afdøde har levende drengebørn udbetales der fra regimentets kasse desuden en hel guldkrone i klingende mønt til førstefødte dreng når denne når den myndige alder og samtidig tilbydes drengebarnet tjeneste ved regimentet og en crown udbetales desuden til førstefødte datter, når hun føder sit første drengebarn (dette beløb kan desuden hæves til to guldkroner, hvis hun umiddelbart efter fødslen, inden drengebarnets første fødselsdag underskriver en formular A indskrivelse af mindreårige Stirlandske og ikke Stirlandske drengebørn til senere voksen tjeneste ved de Stirlandske styrker). I så tilfælde vil den førstefødte af den afdødes første datter automatisk indtræde i samme regiment som sin ærede far, på sin 16 års fødselsdag. Styk 12.3: Er underskrivende aktør blevet lemlæstet som følge af fjendtlig handling imod Stirlands Provinsstyrker, enten ved permanent skade på syn, lemmer eller hørelse (eventuelle andre permanente skader skal godkendes af regimentets kyndige læge og af underskrivende andenpart før der kan udbetales erstatning), der efterlader underskrivende aktør ej egnet for videre militær tjeneste ved Stirlands Provinsstyrker eller i andre af Kejserrigets styrker, kan vedkommende enten overgå til en kontrakt I for videre invalidetjeneste, som supporterende personel i staben i en af Kejserrigets garnisoner i så tilfælde vil løn og tjenestebestemmelser aftales nærmere med anden underskrivende part eller den på stedet kommanderende officer oftest vil lønnen i sådanne enheder være kost, logi og f skillinger om ugen til oprethold af den lemlæstets livsstil. Underskrives en I ikke af den lemlæstede, hjemsendes underskrivende invaliderede aktør for egen regning, men aktøren udbetales dog halvdelen af sin opsparede pension i klingende mønt resten overgår til regimenters kasse. Styk 13: Mens underskrivende aktør efter kontraktmæssig forpligtigelse udfører sine tjenester og befalinger for underskrivende andenpart for den samlede løbstid i kontrakten nævnt, forventes det per kontrakt at aktøren indvilliger i frivilligt og stil personlig åbenbaring og glæde at deltage i enhedens religiøse messer og højtider. Svigter man i sådanne eller viser man ikke den fornødne respekt forventet til Sigmar, vil aktør kunne straffes med fængsel, fratagelse af

9 fordele, bod i løn eller korporlig afstraffelse i form af pisk eller vansiring. Det forventes at aktør viser sin offervilje for og tro på Sigmar under hele hin nævnte tjenesteperiode. Styk 14: Aktør, ved underskrivelse af hin gældende og på alle måder juridisk afsluttende og bindende dokument, forpligter sig til på kampagne at aflevere alle plyndrede, fundne eller fra fjenden stjålne objekter til Stirlands Provinsstyrker s kvartermester, der efterfølgende forpligter sig til at udbetale soldaterne en tilsvarende sold for de inddragede materialer. Det er dog for aktør strengt forbudt, i fredstid, på kampagne, march eller i krigstid at forgribe sig på lokale eller medrejsende kvindfolk sker sådanne vil det blive straffet med hængning, brænding og partering. Det er ligeledes underskrivende aktør forbudt at plyndre eller stjæle fra lokale under march eller i garnison, med mindre han er så beordret af underskrivende andenpart eller andenparts stedfortræder. Fanges aktør i overtrædelse af lokal gældende lovgivning på disse områder vil han blive straffet som civil efter lokal gældende lovgivning og han vil desuden miste sin pensionsopsparing, der vil blive brugt til at betale eventuelle bøder eller bod til lokalsamfundet. Styk 14.1: Pådrager aktør sig selv eller påfører han andre skader, sår eller lemlæstelse af uhelbredelig og grov art i håndgemæng, som følge af fuldskab eller i kådhed, vil underskrivende aktør permanent blive trukket en halv-skilling i løn om dagen, der for fremtiden skal udbetales til offeret for aktørens overgreb. Pådrager aktør sig selv skader i fuldskab kan underskrivende andenpart fastsætte passende straf, dog aldrig mere end 50 skilling betalt i klingende mønt eller helbredelig lemlæstelse. Skader aktør i fuldskab eller i kådhed civile på march eller i garnison, vil straffen være bod, pisk og fradrag i løn, der skal udbetales som løbende erstatning. Underskrivende andenpart kan ligeledes i sådanne tilfælde selv bestemme det præcise omfang af straffen. Styk 14.2: Ønsker aktør at nedsætte sin straf for lemlæstelse, plyndring eller overgreb på civile mænd såvel som kvinder (med mindre sådanne døde ved overgrebet hvorved hård straf skal og vil blev udført på aktøren) kan aktøren få alle anklager frafaldet såfremt han underskriver en F vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted og derved forbliver i tjeneste resten af sit naturlige liv eller indtil han pådrager sig permanent invaliderende sygdom eller invalidering. Er aktør allerede bundet af en kontrakt F vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted, skal hans straf udføres som angivet i hin juridisk bindende kontrakt underskrevet af aktøren i samtykke med andenpart og derved glædende og bindende lov.

10 Styk 15: Forbliver aktør i Stirlandsk tjeneste og udmærker han sig ved heltmodisk indsats i fjendens nærhed, kan han ved sit 25 ende tjeneste år, på den første dag i kalenderens nye år, på det 25 ende tjeneste år se frem til at modtage, med højagtelse, et dokument med oprigtig tak fra den lokale fyrste og den gavmilde og nette sum på fem Guld Kroner har soldaten desuden deltaget i mindst fem slag vil ham modtage en lille sølvmedalje, han kan få tilladelse af underskrivende andenpart til at bære på sin uniform ved specielle lejligheder denne medalje skal leveres tilbage ved afspadsering som følge af invalidering eller sygdom. Tabes, stjæles eller bortkommes den betales der i erstatning 16 Guld Kroner af aktøren i klingende mønt eller i yderligere forlængende af tjenestetid, hvorved alt løn inddrages til afbetaling af gælden. Dette kan også finde sted selvom dette måtte forlænge aktørens tjenestetid udover pensionsalder. Er aktør invalideret eller syg, må han overgå til H indmelding for veteraner i Kejserrigets stationære reserve eller F indtrædelse i Stirlandsk tjeneste for veteraner på livstidskontrakt for at afbetale tabt medalje. Styk 16: Underskrivende aktørs syv skilling løn om dagen er i samtykke ved underskrivelsen af denne kontrakt beskåret således: Fra nævnte klækkelige lovede udbetalte sum fradrages dog en hel skilling på daglig basis til oprethold af regimentets musik og ekstrabetaling til befalingsmænd og korporaler, seks pfennig til vaskekoner og renseri og yderligere seks pfennig til foder til regimentets heste, og vedligehold af vognpark via regimentets tømrere. Det befales under Stirlandske dekret ligeledes, at hver menig i kejserens regimenter på daglig basis på lige vilkår indbetaler en skilling, frataget før lønbetaling, til en pensionsopsparing ( af hver menig skilling giver den menige ti pfennig til sin egen opsparing og to til regimentets officerers opsparing) og der skal ligeledes fradrages 10 pfennig til betaling for den daglige kost, hvortil yderligere to pfennig skal fradrages til betaling for kogekoner og tilberedning af nævnte måltider. Den resterende sum, når alle fradrag er trukket fra soldatens løn, udbetales med eventuel sold som nævnt i styk 1.1. Dertil kommer en bonus sum på 6 pfennig om dagen hvis regimentet er på march, hvilket dog først udbetales fra det tidspunkt underskrivende aktør er fremkommet ved egen kraft og betaling til udpegede opmarchområde og tjenestested. En bonus på mindst 2 shilling og 4 pfennig udbetales for slag og træfninger, der af underskrivende andenpart regnes for betydelige.

11 Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste. Thi den underskrivende aktør vedkender sig at hans underskrift efter gældende Stirlandsk lov er bindende og juridisk gyldig som en automatisk og permanent, indtil dokumentets specificerede udløb, en accept af alle dokumentets retfærdige skrevne og sandfærdige ord. Herved erklære han at have forstået, læst og ikke mindst at han vil efterleve alle regler og dekreter i dokumentet, og ligeledes gør den underskrivende andenpart, der har til ansvar at opbevare dokumentet så længe tjenesteperioden løber, sig juridisk ansvarlig overfor sine pligter jævnfør dokumentets dekreter og bestemmelser. Så lad det være skrevet, så lad det ske lovgyldigt accepteret at begge underskrivende parter. Hvor Hvornår Rekrutteringsofficeren Frivillige Modtager af eventuel erstatning: Har modtaget skillinger bonus Den

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALARBEJDERFORBUND. (mobile havanlæg) gældende pr. 1.

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALARBEJDERFORBUND. (mobile havanlæg) gældende pr. 1. MOBILE VNLÆG OVEENSKOMST F 1. MTS 2014 MELLEM DNMKS EDEIFOENING OG DNSK METLBEJDEFOBUND (mobile havanlæg) gældende pr. 1. marts 2014 INDOLDSFOTEGNELSE 1 - NSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 - DGLØNSBEJDEE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere)

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) DETFÆLLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK SKUESPILLERFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved folketeatret.dk

Læs mere

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere