Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt 11.3.2 A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste."

Transkript

1 Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste. Styk 1: Thi underskrivende parti, herefter kendt som aktøren eller den underskrivende aktør eller i specielle tilfælde det bindende parti, vedkender sig herved Stirlandsk lov og ret i henhold til paragraf 4.43 om aktørens frivillige og resolutte deltagelse i efterfølgende militære operationer udstedt under Stirlandsk dekret (se yderligere bilag) eders medunderskrivende part og vidne, herefter kendt som Stirlands Provinsstyrker (eller underskrivende andenpart eller blot som andenparten), skal med sin underskrift gøre aftalen mellem underskrivende aktør og Stirlands Provinsstyrker juridisk og legalt bindende i en periode på op til og med fire helt år fra dags dato, hvor dokumentet er underskrevet i samtykke med aktør. Dog kan kontrakten brydes ved løskøb, død eller invaliderende sår. Styk 1.1: Kontrakt A er vedrørende Kejserlig aktører udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste mens kontrakt C er vedrørende ikke Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste ved Stirlandske regimenter, dog kun begrænset til let og tung infanteritjeneste, bortset fra spejderopgaver eller skytter. Lægetjeneste og andre specielle opgaver varetages under specielt Stirlandsk dekret og derfor udfyldes kontrakt 11.4 A for sådanne tilfælde, eventuelt 11.4.B hvis er er tale om livstidskontrakter. Styk 1.2: Den nominale løn for underskrivelse af kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste er for meniges vedkommende er den klækkelige sum af syv skilling i klingende mønt, udbetalt af kommanderende officer eller ansvarlig stedfortræder for underskrivende andenpart. Dertil kan beregnes regulære udgifter for militært liv efter de Stirlandske dekreter, der fratrækkes underskrivende aktørs lønsum før fyldestgørende betaling ved thi aftalte tidspunkt. Det er for A s vedkommende op til underskrivende andenpart hvor tit løn og sold udbetales, men dette må dog aldrig ske sjældnere end hver anden uge, eller hver måned, hvis regimentet er på kampagne eller march eller på anden måde forhindret i at gøre længerevarende lejr, hvorved løn og sold kan transfereres til de menige. Officerer og skrivende andenpart kan aldrig eller på nogen måde holdes ansvarlig for udeblivende løn eller sold, såfremt de menige er underrettet på forhånd for problemer med betaling eller udlevering af denne, så længe sidde årsager er godkendt af Stirlands Provinsstyrker s øverstkommanderende. Sold for aktør s vedkommende udgør en hel femhundrededel af det komplette sold, opgjort i den værdi solden indbringer når den er solgt gennem regimentets kvartermester, hjembragt fra aktiv kampagne eller en femhundrede del af eventuelle optjente bonusordninger opnået ved tjeneste i områder udenfor det oprindeligt tiltænkte garnisonsområde. Det sådanne kan oplyses ved ankomst

2 til det planlagte opmarchområde, men ej med juridisk bindende sikkerhed af underskrivende andenpart, da militære forhold kan betyde skift i placering af nye rekrutter. Styk 1:3: Ved frivillig underskrivelse af hin fremlagte, læste og forståede kontrakt, giver aktør sit juridisk og bindende ord på at han ej er fra Norsca eller andre barbariske nordlande, da så mennesker ej er egnede til tjenestegørelse i civiliseret militær, slet ikke i et militær hvor basale færdigheder som disciplin er påkrævet. Han gør sig ligeledes til straffeansvarlig for at han, som udtalt til underskrivende andenpart, ej er af omrejsende, strejfende eller underlødig slægt eller æt han er af så blod og så arv, som han har fortalt og berettet til andenpart. Desuden dokumenterer underskrivende aktør med sin samtykkende underskrift på nævnte dokument, at han er ved fysisk velmod, stålsat, dristig og ej syg i lungerne, sindet eller benene og at han med sin fysiske styrke kan marchere, kæmpe og bære rustning i et minimum på tolv timer om dagen, og dertil mere hvis underskrivende andenpart skulle så bestemme eller kommandere stedfortræder til så at kommandere. Styk 1:4: Han erkender at disse ting er kontrolleret af hin dokumenteret praktiserende og uddannet medikus, udvalgt og udpeget af underskrivende andenpart og at grundigt og fyldestgørende medikus eksamination har fundet sted før begge parter samtykkende underskrev og derved bandt sig til ordlyden i hin kontrakt. Såfremt det af anden vej senere skulle vise sig at hin underskrivende aktør ej er ved sådant helbred skal han betale sold og udbetalt løn tilbage til andenpart og derved frigøre sig selv for hin kontrakt efter betalt bod, sat af andenpart, dog aldrig mere end 100 skilling i klingende mønt. Styk 2: Ved underskrivelse vedkender aktør sig aktiv tjeneste i Stirlands Provinsstyrker i op til og med fire hele Stirlandske år efter underskrivelsen og underkender sig herved at være komplet, helt og juridisk fuldendt under Stirlands Provinsstyrker s kommando fra aktørs underskriftstidspunkt, hvorefter underskrivende aktør blindt og efter bedste evne vil handle efter og følge ordrer. Perioden underskrivende aktør skal bruge på at traversere for at frembringe sig selv og hin medbragt udstyr til at underskrivende andenparts definerede opmarchområde er ikke medregnet i de fire år hin underskrivende aktør har herved bundet sig til den ærbare tjeneste ved Stirlands Provinsstyrker ej heller kan sådanne traverseringstider medregnes i fratrædelsen fra hin erklærede tjenesteenhed. Styk 2.1: Ved ankomst i så defineret opmarchområde eller ved indmelding ved udpeget opsamlingssted, påbegyndes underskrivende aktørs tegnede tjenesteperiode med grundtræning, medberegnet i underskrivende parts aktive periode som tjenestegørende. Underskrivende aktør vil ved slutningen af sin valgte tjenesteperiode, for form A værende fire års aktiv tjeneste, frigøres øjeblikkeligt fra sin post og sine forpligtigelser med Stirlands

3 Provinsstyrker, men aktør kan ved samme lejlighed med tilføjet bonus underskrive en E vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted og derved selv vælge en militær post i de næste fire år af aktørens kontrakt, med mindre han underskriver en G. om aktørs overtræden til den Stirlandske unge reserve med fuld pensionsordning, hvorved aktør skal vedblive med at bo på udstationeret område og derved gør sig pligtig til genindkaldelse via den unge Stirlandske reserve såfremt den lokale kommandør ser det nødvendige heri. Fratræder aktør helt sin stilling efter de fire års aktive tjeneste under kontrakt A eller C modtager og underskriver han på fratrædelsesdagen eller op til, men ikke overskridende syv tjenestedage, ikke tællende militære eller religiøse helligdage eller Stirlandske mærkedage, der efter militær lovgivning om fratrædelser og bekendelser om militær hviledag tæller som en halv fridag, fratrædelsesformular D. Ønskes livstidstjeneste ved Kejserrigets stationære reserve eller ved regimentet skal aktør ved afslutning af en A eller C eller G kontakte sit lokale rekrutteringskontor og udfylde en H indmelding for veteraner i Kejserrigets stationære reserve eller F indtrædelse i Stirlandsk tjeneste for veteraner på livstidskontrakt. Styk 3: Såfremt underskrivende aktør efter underskrivning ikke fremmøder ved påpegede og ved underskrivningen tildelte indskrivningssted eller opmarchområde anses han af andenparten for at have negligeret sin del af den underskrevne aftale om militærtjeneste ved Stirlands Provinsstyrker og kan derved arresteres og retsforfølges til lovens fulde bogstav efter loven om udeblivelse fra militær tjeneste i Stirlandske regimenter, paragraf 4, styk 5 til 16. Kan det af aktøren bevises ved fuldbyrdet troværdigt vidneudsagn eller vis underskrift fra lokal adel eller officerer fra andre regimenter i Stirlandsk tjeneste (se liste på bilag A1), at underskrivende aktør har været lovligt forhindret i at møde op på udtalte sted og tidspunkt på grund af anden tjeneste i Kejserrigets favør, kan dennes militære tjeneste påbegyndes efter en påregning af en bod, tilsvarende den tabte tjenestetid plus et nedslag i sold vurderet af underskrivende andenpart eller på stedet kommanderende officer. Svigter underskrivende aktør helt underskrivende andenpart ved sin komplette udeblivelse uden underskreven juridisk og gyldig grund, vil straffen i Stirlandske len og protektorater være spidsrod og efterfølgende brændemærkning, samt tilbagebetaling af udbetalt bonus for underskrivelse af en A, eller C. Dertil vil andenpart under gældende juridiske regler og fungerende lovgivning for Stirlandske regimenter og nyerhvervede rekrutter under kontrakt A, eller C kunne kræve en bod for spildt indsats fra underskrivende andenpart og med underskrivelse af denne kontrakt accepterer underskrivende aktør automatisk denne mulighed denne yderligere bod fastsættes af siddende lovgivende og dømmende magt i lokalområdet, hvor underskrivende aktør er tjenestegørende eller i det len eller protektorat hvor aktør er arresteret (domsted vælges af underskrivende andenpart) for udeblivelse fra kontrakt A, eller C sådan bod kan ikke være mindre end et års udbetalt løn før fradrag for ernæring, syning, vedligehold og forsikring, men aldrig overskride summen af fire års løn, inklusiv eventuelt udbetalte bonus og udstyrsordninger dog kun op til 150 guldkroner. Denne bod kan udbetales i klingende mønt eller i faste besiddelser såsom jorde, bygninger, afgrøder eller kvæg den kan

4 ligeledes nedsættes via en formular D indskrivelse af mindreårige Stirlandske og ikke Stirlandske til senere voksen tjeneste ved de Stirlandske styrker, hvis den underskrivende aktør har børn han ønsker der skal indtræde i hans sted. Styk 4: I tilfældet af aktørs underskrivelse af Kontrakt A eller C i en given situation hvor der er ej befalingsmænd eller officerer fra nævnte regiment til stede eller inden for overkommelig dagsrejse med almindelige rejsemidler (se bilag 12 styk 2 sektion 3), henfalder kommandoen over underskrivende aktør til den underskrivende stedfortrædende part for Stirlands Provinsstyrker, i så fald, at underskrivende part for dette parti kan med juridisk og lovligt bindende dokument fremvise tilhørsforhold til nævnte enhed eller er i besiddelse af et anerkendt og seglpræget dokument, der bestrider en fuldmagt til rekruttering indenfor styk til underskrivende part. Er dette ej tilfældet bør underskrivende part vedbringe og få erkendt mindst to vidner ved underskrivelsen af dokumentet og desuden nedfælge rekrutterende personagers navn og rang på kontrakten. Styk 4.1: Når først nævnte dokument er underskrevet er underskriften efter gældende Stirlandsk lov bindende og juridisk gyldig som en automatisk og permanent, indtil dokumentets specificerede udløb, en accept af alle dokumentets retfærdige skrevne og sandfærdige ord. Herved erklærer både accepterende og frivilligt underskrivende aktør, at han har forstået, læst og ikke mindst at han vil efterleve alle regler og dekreter i dokumentet, og ligeledes gør den underskrivende andenpart, der har til ansvar at opbevare dokumentet så længe tjenesteperioden løber, sig juridisk ansvarlig overfor sine pligter jævnfør dokumentets dekreter og bestemmelser. Så lad det være skrevet, så lad det ske lovgyldigt accepteret at begge underskrivende parter. Styk 5: Ved signatur af dokumentet erkender underskrivende aktør, at han ikke alene vil være tjenestegørende i de næste fire år, fra fremmødetidspunktet hos regimentet Stirlands Provinsstyrker, men også, at han hermed, i fuld juridisk bindende og legal forstand, efter både Stirlandsk og ved underskrivelsens sted og tid lokal gældende lov, vil efterleve og følge den gældende lov for militær tjeneste ved de Stirlandske regimenter i både krigs og fredstid. Styk 6: Underskrivende aktør erkender ved underskrivelse i legal og bindende forstand at han er af stålsat og heltmodigt sind og at han vil parere ordre og befalinger, verbale som skrevne, farefulde eller ej fra den kommanderende chef, som underskrivende andenpart måtte se sig fri til at placere underskrivende aktør under i op til løbsperioden for kontrakten. Bliver det bevist, observeret eller rapporteret via uvildig og troværdig tredjepart at aktør ej formår at opfylde de forventede moralske rammer og viser sig at mangle moralsk fiber for militære operationer med Sitlands Provinsstyrker, kan underskrivende andenpart med øjeblikkelig opsige kontrakten og på juridisk bindende og legalt grundlag forlange alt udbetalt sold og løn tilbage fra aktøren inklusiv en bod på op til 100 skillinger for manglende mandshjerte og fejhed. Finder aktør at anklagerne imod ham for fejhed og manglende moralsk fiber er af falsk

5 og løjnagtig art, kan han overfor kommanderende officer indstille sig selv til militær høring, hvorved underskrivende andenpart skal forsyne kommanderende officer med beviser for fejheden imens dette står på er aktøren frataget for tjeneste under kontrakten og vil blive holdt i fængsel eller husarrest uden videre mulighed for appel eller udbetaling af løn eller sold. Styk 6.1: Oplever og bemærker andenpart eller stedfortræder i form af regimentsofficerer eller andre bestaltede befalingsmænd ved selvsyn fejlhed eller svigtene moralsk fiber i direkte kontakt med fjenden, enten under march eller i kamp, beordret eller påtvungen aktøren som følge af fjendtlig bevægelser, handling eller angreb, er det under juridisk ret acceptabel og forsvarligt legalt at andenpart eller stedfortræder på stedet for moralens skyld eksekverer en dødsstraf over aktøren, såfremt han med kommandoer, tilråb eller kontakt fysisk afstraffelse ikke straks og upåvirket vender tilbage til sin opgave eller post. Personen der udfører den ultimative straf over for aktøren kan under omstændighederne nævnt i Styk 6.1 ikke retsforfølges eller straffes for hin handling, da han handlede i enhedens bedste. Styk 7: Ved underskrivelse af givent dokument af underskrivende aktør, der underskriver af egen fri villighed og tjenestelyst, vil aktøren fra underskrivende andenpart, i dette tilfælde Stirlands Provinsstyrker, modtage en underskrivelsesbonus på ikke mindre end fem skilling i klingende mønt hvis underskrivende andenpart så vælger, at informere underskrivende aktør ved underskrivelsen, kan Stirlands Provinsstyrker vælge først at udbetale underskrivende aktørs bonus ved afmarch til opmarchområde, i så fald stiger bonussummen til intet mindre end syv skilling, eller ved fremkomst ved indskrivningssted eller opmarchområde, hvorved aktørs bonus skal være intet mindre end tretten skilling, heraf mindst otte udbetalt i klingende mønt. Bonus for indskrivning for underskrivende aktør kan aldrig overstige 20 skilling og skal seneste være udbetalt til aktøren ved fremkomst til opmarchområde ellers er underskrevne kontrakt ej mere bindende for nogen parter ved udbetaling af den aftalte og lovede bonus, per ovenstående dekret, kvitterer underskrivende aktør på skrevne kontrakt for modtagelse af bonus, hvorved han frafalder enhver ret til nogensinde igen at modtage indskrivningsbonus i en Stirlandsk enhed udover eventuelle bonus udbetalt ved fornyelse af kontrakt eller forlængelse af eksisterende hin underskrevne kontrakt. I tilfælde af senere tjenestegøreklse ved lejeenheder i Stirlandsk tjeneste gælder andre regler se katalog 5, kapitel syv til sytten om regler for sådanne tilfælde. Styk 8: Underskrives en A tjenestegørelse for Kejserlig aktør ved det Stirlandske artilleri øges nævnte bonus for underskrivelse til det femdobbelte for artilleriet, såfremt underskrivende aktør kan fremvise regulære, lovlige og troværdige papirer fra en ingeniørskole. Ved fremvisning af troværdigt svendebrev, der dokumenterer erfaring med pioner- og eller træarbejde kan Aktøren underskrive en A - Tjenestegørelse for Kejserlig aktør ved de

6 Stirlandske pionerer. Yderligere kan der ved fremvisning af egen forretning og bevis for aktørens evner som mester skrives en A Mestertjeneste for Kejserlig aktør ved de Stirlandske pionere. Just nævnte regler gælder også ved underskrivelse af C eller en C. Styk 9: Tjenestegørende aktør skal ved egen kraft, sved og indsat vedligeholde eget medbragte udstyr, dog ikke mere end det kan lade sig gøre ved daglig tjeneste uden at få påvirkelig negativ indflydelse på aktive tjeneste ved regimentet. Sker dette ikke kan der falde bod og påregnes straf for forseelser imod regimentets reglement. Forfalder eller kasseres eget udstyr eller mistes det som følge af uheld, kamphandlinger eller skade, er det underskrivende aktørs eget ansvar at erstatte nævnte udstyr seneste tre hele tjenestedage, ikke medregnende eventuelle afspadseringer, hviledage, marchdage eller Stirlandske helligdage, senere. Udleveret udstyr modtages af underskrivende aktør, der ved ankomst til indskrivningsområde vil udfylde en formular 45A om udlevering af uniform, lædermateriale og marchudstyr til Stirlandske foldfolk og skytter. Aktør vil af egen lomme vedligeholde, reparere og ikke mindst erstatte af andenpart, Stirlands Provinsstyrker eller Stirlands depoter, udleveret materiale således, at nævnt udleveret materiale kan tilbageleveres efter endt tjenestetid i samme stand, som da det blev udleveret hertil skal beregnes en ekspeditionsomkostning og eventuelle erstatninger, hvis tilbageleverede udstyr ikke er i samme nye tilstand om ved udleveringen fire år forinden. Styk 10: I tilfælde af ønske om øjeblikkelig fratrædelse og derved øjeblikkelig opsigelse af den ellers for fire år uopsigelige kontrakt, som underskrivende aktør har uopløseligt underskrevet, kan underskrivende part ansøge om frikøb fra kontakten. Beløb for frikøb fastsættes udelukkende af underskrivende andenpart, men er dog aldrig under et års gage, ikke fraregnet udgifter for ernæring, syning, vedligehold og forsikring (hvilket tilsvarer syv skilling om dagen i et helt år). Er andenpart i konflikt eller på aktiv kampagne kan ønske om løskøb nægtes eller der kan påkræves ekstra beløb for forventet sold tjent på kampagnen, dog aldrig mere end yderligere 1000 skilling. Når løskøbssum er fastsat mellem andenpart og aktør kan aktør på frivillig basis løskøbe sig ved samlet betaling af beløbet på aftalt forfaldsdato i klingende mønt og derved udtræde på en kontrakt D løskøb om fritagelse for videre tjeneste i Stirlandske enheder. Aktør kan ved underskrivning af en D Løskøb om fritagelse for videre tjeneste i Stirlandske enheder, aldrig mere søge optagelse i Stirlandske enheder ej heller ved underskrivelse af en A eller en C og for at sikre sådanne ikke finder sted vil den løskøbte blive mærket med 16 D brændemærket bag højre øre for registreringshensyn er dette ej muligt vil mærkningen finde sted på højre inderlår. Styk 11: Ved underskrivelse af en kontrakt, i nævnte tilfælde kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste, erkender underskrivende andenpart sit ansvar for varetagelse af underskrivende aktørs ve og vel og påtager sig pligten til at udbetale underskrivende aktør den nette sum af mindst syv skilling i sølv i klingende mønt om dagen i løn for ydelser ydet til Kejserriget. Bruttolønnen for soldater og frivillige, der

7 under lovligt samtykke og bevidnende om indholdet i hin kontrakt, har underskrevet denne er derfor sat til syv skillinger om dagen. Styk 12: Hvis underskrivende aktør bliver lemlæstet eller så seriøst såret ved tjenestegørende handling, at sådan ej længere kan med omhu og pligtfyldighed opfylde sine kontraktmæssige forpligtigelser, vil vedkommende blive hjemsendt. Er der sikkerhed om at disse sår er opstået som følge af kamphandlinger eller anden fjendtlig aktivitet påført Stirlands Provinsstyrker, kan der udbetales kompensation sikkerhed kan stilles i form af vidner, enten i form af tre udpegede menige fra regimentet eller mindst en officer eller befalingsmand, der ved mod og mandshjerte er villig til at sværge på underskrivende aktørs historie om sårpådragelse (dertil udfyldes formular I sårpådragelse i forbindelse med militære operationer i Kejserriget eller tilstødende grænseområder for rekrutterede fodfolk). Findes det af undersøgende læge eller ved vurdering af underskrivende andenpart i tilfælde af manglende vidner eller villige officerer eller befalingsmænd tvivlsomt, at såret er fremkommet som aktøren beskriver det, dømmes såret som været fremkommet som følge af uheld som følge af uforsigtighed, hvorved underskrivende aktør øjeblikkeligt løsgives fra sin kontrakt uden pension eller betalt bonus til pårørende i så tilfælde vil underskrivende aktør desuden måtte beregne betaling til hjemtransport fra barakker, slagmark eller aktivt tjenesteområde, da vedkommendes kontrakt er øjeblikkeligt opsagt. Er invaliderende skader på underskrivende aktør lægeligt påviseligt af anden underskrivende parts læge eller regimentets egen læge vil disse skader forsøges behandlet på regimentets infirmeri men kan dette ikke helbrede skaderne og tilvejebringe førlighed og aktiv tjeneste fra underskrivende aktør vil denne blive fritstillet fra sin kontrakt og kvalificere sig til betaling for transport tilbage til sin hjemby med billigste tilgængeligt transportmiddel udover march til fods er aktør invalideret som følge af kamphandlinger skal der refereres til Styk Kan sygdommen behandles af læger over tid, vil underskrivende aktør bibeholdes i tjeneste dog maksimalt op til seks måneder på infirmeri eller indtil døden indtræffer som følge af nævnt og erklæret opdaget sygdom mens underskrivende aktør er på infirmeri skal beregnes et dagligt lønfradrag på en skilling og fire pfennig til lægelige omkostninger. Omkommer aktør som følge af sygdom på infirmeri vil regning for begravelse sendes til aktørens nærmeste og hele aktørens bonus overgå til regimentets kasse. Styk 12.1: Kompensation udbetales udelukkende ved permanent lemlæstelse eller død og udelukkende som følge af fjendtlig militær aktion imod aktør, der efter al forventning som lovet i modigste vis udøver aktiv tjeneste i Stirlands Provinsstyrker. Er skaden selvforskyldt, som følge af sygdom, pådraget udenfor tjeneste, pådraget i forbindelse med kujonagtig handling eller i fredstid udbetales der ingen dele af den opsparede pension og denne tilfalder således regimentets kasse og bruges derefter til at betale officerers løn og eventuelle bonusbetalinger til efterladte enker. Dertil underskrives en D hjemsendelse fra Stirlandske enhed i unåde, og aktøren, værende død eller levende, brændemærkes med 16D, så aktøren for altid er mærket som værende æreløs.

8 Styk 12.2: Kan det med vidners udsagn påvises eller kan det med ligets beskaffen og beliggenhed påvises, at underskrivende aktør var dræbt i heltmodig kamp beordret eller påbudt regimentet via fjendtlige angreb, så udbetales en del af underskrivende aktørs opsparede pension. Har sår som følge af aktive kamphandlinger ledt til underskrivende aktørs død, udbetales halvdelen af hans opsparede pension til underskrivende aktørs kone. Findes en sådan ikke udbetales de automatisk til personerne nævnt i denne kontrakt som modtagere af eventuelle udbetalinger. Dog kan udbetalinger inden for de Stirlandske love og juridiske dekreter kun finde sted til personer i familie med den omkomne, så betalinger kan således ikke foranstaltes til elskerinder, uægte børn eller tyende og bekendte af afdøde. Ønskes betalinger til sådanne andet eller tredje led, bør underskrivende aktør indgå bindende juridiske aftaler med venner og familie om videre betaline. Såfremt at afdøde har levende drengebørn udbetales der fra regimentets kasse desuden en hel guldkrone i klingende mønt til førstefødte dreng når denne når den myndige alder og samtidig tilbydes drengebarnet tjeneste ved regimentet og en crown udbetales desuden til førstefødte datter, når hun føder sit første drengebarn (dette beløb kan desuden hæves til to guldkroner, hvis hun umiddelbart efter fødslen, inden drengebarnets første fødselsdag underskriver en formular A indskrivelse af mindreårige Stirlandske og ikke Stirlandske drengebørn til senere voksen tjeneste ved de Stirlandske styrker). I så tilfælde vil den førstefødte af den afdødes første datter automatisk indtræde i samme regiment som sin ærede far, på sin 16 års fødselsdag. Styk 12.3: Er underskrivende aktør blevet lemlæstet som følge af fjendtlig handling imod Stirlands Provinsstyrker, enten ved permanent skade på syn, lemmer eller hørelse (eventuelle andre permanente skader skal godkendes af regimentets kyndige læge og af underskrivende andenpart før der kan udbetales erstatning), der efterlader underskrivende aktør ej egnet for videre militær tjeneste ved Stirlands Provinsstyrker eller i andre af Kejserrigets styrker, kan vedkommende enten overgå til en kontrakt I for videre invalidetjeneste, som supporterende personel i staben i en af Kejserrigets garnisoner i så tilfælde vil løn og tjenestebestemmelser aftales nærmere med anden underskrivende part eller den på stedet kommanderende officer oftest vil lønnen i sådanne enheder være kost, logi og f skillinger om ugen til oprethold af den lemlæstets livsstil. Underskrives en I ikke af den lemlæstede, hjemsendes underskrivende invaliderede aktør for egen regning, men aktøren udbetales dog halvdelen af sin opsparede pension i klingende mønt resten overgår til regimenters kasse. Styk 13: Mens underskrivende aktør efter kontraktmæssig forpligtigelse udfører sine tjenester og befalinger for underskrivende andenpart for den samlede løbstid i kontrakten nævnt, forventes det per kontrakt at aktøren indvilliger i frivilligt og stil personlig åbenbaring og glæde at deltage i enhedens religiøse messer og højtider. Svigter man i sådanne eller viser man ikke den fornødne respekt forventet til Sigmar, vil aktør kunne straffes med fængsel, fratagelse af

9 fordele, bod i løn eller korporlig afstraffelse i form af pisk eller vansiring. Det forventes at aktør viser sin offervilje for og tro på Sigmar under hele hin nævnte tjenesteperiode. Styk 14: Aktør, ved underskrivelse af hin gældende og på alle måder juridisk afsluttende og bindende dokument, forpligter sig til på kampagne at aflevere alle plyndrede, fundne eller fra fjenden stjålne objekter til Stirlands Provinsstyrker s kvartermester, der efterfølgende forpligter sig til at udbetale soldaterne en tilsvarende sold for de inddragede materialer. Det er dog for aktør strengt forbudt, i fredstid, på kampagne, march eller i krigstid at forgribe sig på lokale eller medrejsende kvindfolk sker sådanne vil det blive straffet med hængning, brænding og partering. Det er ligeledes underskrivende aktør forbudt at plyndre eller stjæle fra lokale under march eller i garnison, med mindre han er så beordret af underskrivende andenpart eller andenparts stedfortræder. Fanges aktør i overtrædelse af lokal gældende lovgivning på disse områder vil han blive straffet som civil efter lokal gældende lovgivning og han vil desuden miste sin pensionsopsparing, der vil blive brugt til at betale eventuelle bøder eller bod til lokalsamfundet. Styk 14.1: Pådrager aktør sig selv eller påfører han andre skader, sår eller lemlæstelse af uhelbredelig og grov art i håndgemæng, som følge af fuldskab eller i kådhed, vil underskrivende aktør permanent blive trukket en halv-skilling i løn om dagen, der for fremtiden skal udbetales til offeret for aktørens overgreb. Pådrager aktør sig selv skader i fuldskab kan underskrivende andenpart fastsætte passende straf, dog aldrig mere end 50 skilling betalt i klingende mønt eller helbredelig lemlæstelse. Skader aktør i fuldskab eller i kådhed civile på march eller i garnison, vil straffen være bod, pisk og fradrag i løn, der skal udbetales som løbende erstatning. Underskrivende andenpart kan ligeledes i sådanne tilfælde selv bestemme det præcise omfang af straffen. Styk 14.2: Ønsker aktør at nedsætte sin straf for lemlæstelse, plyndring eller overgreb på civile mænd såvel som kvinder (med mindre sådanne døde ved overgrebet hvorved hård straf skal og vil blev udført på aktøren) kan aktøren få alle anklager frafaldet såfremt han underskriver en F vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted og derved forbliver i tjeneste resten af sit naturlige liv eller indtil han pådrager sig permanent invaliderende sygdom eller invalidering. Er aktør allerede bundet af en kontrakt F vedvarende tjenestegørelse ved Stirlandske regimenter efter valgfrit udstationeringssted, skal hans straf udføres som angivet i hin juridisk bindende kontrakt underskrevet af aktøren i samtykke med andenpart og derved glædende og bindende lov.

10 Styk 15: Forbliver aktør i Stirlandsk tjeneste og udmærker han sig ved heltmodisk indsats i fjendens nærhed, kan han ved sit 25 ende tjeneste år, på den første dag i kalenderens nye år, på det 25 ende tjeneste år se frem til at modtage, med højagtelse, et dokument med oprigtig tak fra den lokale fyrste og den gavmilde og nette sum på fem Guld Kroner har soldaten desuden deltaget i mindst fem slag vil ham modtage en lille sølvmedalje, han kan få tilladelse af underskrivende andenpart til at bære på sin uniform ved specielle lejligheder denne medalje skal leveres tilbage ved afspadsering som følge af invalidering eller sygdom. Tabes, stjæles eller bortkommes den betales der i erstatning 16 Guld Kroner af aktøren i klingende mønt eller i yderligere forlængende af tjenestetid, hvorved alt løn inddrages til afbetaling af gælden. Dette kan også finde sted selvom dette måtte forlænge aktørens tjenestetid udover pensionsalder. Er aktør invalideret eller syg, må han overgå til H indmelding for veteraner i Kejserrigets stationære reserve eller F indtrædelse i Stirlandsk tjeneste for veteraner på livstidskontrakt for at afbetale tabt medalje. Styk 16: Underskrivende aktørs syv skilling løn om dagen er i samtykke ved underskrivelsen af denne kontrakt beskåret således: Fra nævnte klækkelige lovede udbetalte sum fradrages dog en hel skilling på daglig basis til oprethold af regimentets musik og ekstrabetaling til befalingsmænd og korporaler, seks pfennig til vaskekoner og renseri og yderligere seks pfennig til foder til regimentets heste, og vedligehold af vognpark via regimentets tømrere. Det befales under Stirlandske dekret ligeledes, at hver menig i kejserens regimenter på daglig basis på lige vilkår indbetaler en skilling, frataget før lønbetaling, til en pensionsopsparing ( af hver menig skilling giver den menige ti pfennig til sin egen opsparing og to til regimentets officerers opsparing) og der skal ligeledes fradrages 10 pfennig til betaling for den daglige kost, hvortil yderligere to pfennig skal fradrages til betaling for kogekoner og tilberedning af nævnte måltider. Den resterende sum, når alle fradrag er trukket fra soldatens løn, udbetales med eventuel sold som nævnt i styk 1.1. Dertil kommer en bonus sum på 6 pfennig om dagen hvis regimentet er på march, hvilket dog først udbetales fra det tidspunkt underskrivende aktør er fremkommet ved egen kraft og betaling til udpegede opmarchområde og tjenestested. En bonus på mindst 2 shilling og 4 pfennig udbetales for slag og træfninger, der af underskrivende andenpart regnes for betydelige.

11 Kontrakt A vedrørende Kejserlig aktørs udtrykte samtykke om ønske om militær tjeneste. Thi den underskrivende aktør vedkender sig at hans underskrift efter gældende Stirlandsk lov er bindende og juridisk gyldig som en automatisk og permanent, indtil dokumentets specificerede udløb, en accept af alle dokumentets retfærdige skrevne og sandfærdige ord. Herved erklære han at have forstået, læst og ikke mindst at han vil efterleve alle regler og dekreter i dokumentet, og ligeledes gør den underskrivende andenpart, der har til ansvar at opbevare dokumentet så længe tjenesteperioden løber, sig juridisk ansvarlig overfor sine pligter jævnfør dokumentets dekreter og bestemmelser. Så lad det være skrevet, så lad det ske lovgyldigt accepteret at begge underskrivende parter. Hvor Hvornår Rekrutteringsofficeren Frivillige Modtager af eventuel erstatning: Har modtaget skillinger bonus Den

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Tavshedserklæring og Code of Conduct

Tavshedserklæring og Code of Conduct Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet Underbilag 7A Tavshedserklæring og Code of Conduct Tavshedserklæring og Code of Conduct TIGJ Erklæringen underskrives af den enkelte

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse

Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse LBK nr 280 af 14/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen 2013-0001694 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kejser Daamir Zufars Lovsamling

Kejser Daamir Zufars Lovsamling Kejser Daamir Zufars Lovsamling Disse af kejseren nedsatte love er gældende for alle der befinder sig i Radme, uanset omstændighederne. Kapitel 1 Del 1: Magtfordelingen i kejserriget. 1. Radme regeres

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

TIL ORIENTERING FOR NYANKOMNE

TIL ORIENTERING FOR NYANKOMNE Kaptajn H.C. Galle Flyvevåbnet - og før det Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen - har gennem årene rummet mange personligheder og blandt dem en del særlige personligheder. En af dem var kaptajn

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds.

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds. De Hvide Ulve Dette er De hvide Sletters bedste krigere og Kongens personlige garde. Denne ridderorden er kendetegnet ved riddernes uddannelse såvel i krop som i ånd, men også at de er legemliggørelsen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere