VA Afdeling 10, Hyldespjældet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA Afdeling 10, Hyldespjældet"

Transkript

1 Referat fra budgetbeboermøde d. 21. september husstande var repræsenteret Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og forslog på bestyrelsens vegne Ole Kristensen som dirigent. Afdelingsbestyrelsens sekretær Henning Larsen ville, som ved tidligere beboermøder også her fungere som sekretær. Punkt 1. Formalia OK kunne konstatere, at beboermødet var lovlig varslet i Hyldetryk d. 10. august. Dagsorden blev gennemgået og godkendt, dog med den tilføjelse, at der skulle vælges 5 medlemmer til Udearealudvalget, og ikke 4, som det fremgik af dagsorden. Forretningsorden var blevet omdelt på bordene og blev godkendt. Til stemmeudvalget blev valgt Afdelingsleder Michael Jensen (MJE) og ledende Ejendomsfunktionær Michael Karssow. Referaterne fra beboermøderne 26. april og d. og 31. maj 2010 blev godkendt. Vinie Hansen mente at det ikke var rimeligt, at mødedeltagerne skulle godkende så gamle referater, og foreslog at man ved kommende beboermøder, afsluttede med at sekretæren gennemgik de beslutninger der var blevet taget på selve møderne, hvorefter referatet vil blive godkendt. Dette blev enstemmigt godkendt. Punkt 2. Langtidsbudgettet 2011 og afdelingens økonomi MJE gennemgik budgettet, som var blevet husstandsomdelt. Budgettet giver en huslejeforhøjelse på 1,19 %. Der blev gjort opmærksom på, at de planlagte og periodiske opgaver strækker sig over 16 år. Henlæggelser udgør ,- kr. MJE oplyste, at når lån er færdigbetalt, er reglerne at man fortsætter med at betale til henholdsvis Landsbyggefonden og boligselskabets dispositionsfond. Hyldespjældet har imidlertid opnået fritagelse for indbetaling til VA s dispositionsfond for at kunne øge henlæggelæserne uden at øge huslejen. MJE gennemgik de væsentligste ændringer ift. budget 2010: Der er færre udgifter / flere indtægter på bl.a. konto 101 (nettokapitalen ), forsikringer (konto ,- dette er dog med forbehold da alle forsikringer er i udbud pr. 1/1-11), varme og el (konto ) og renhold (konto ). Antennebidraget nedsættes med 25 kr. til 175 da et lån er tilbagebetalt. Herefter gennemgik Per Zoffmann aktivitetskontoen (konto 116), som har et budget på kr. Der har i 2010, som tidligere år, været afsat kr. til udearealerne, som beboerne kunne søge fra. Da der ikke har været ansøgninger i år, foreslog afdelingsbestyrelsen, at der blev brugt penge på vores kunst i Hyldespjældet, bl.a. udarbejdelse af brochurer o. lign. Dette forslag blev godkendt. Der er afsat kr. til beboerfester, det er penge som Caféstyregruppen styrer, og i 2011 fylder Hyldespjældet 35 år og Klunsergården 20 år, begge jubilæer vil blive fejret. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

2 Punkt 3. Budget 2011 a) Ombygning af ejendomskontoret VA Afdeling 10, Hyldespjældet 2 Fortsættes side 2 VH fortalte om de dårlige lokaleforhold både medarbejdere og afdelingsbestyrelse har, også i forhold til mange andre afdelinger. Derfor var det et stort ønske, at få bygge ejendomskontoret om, således der bliver et bedre indendørsmiljø, og langt bedre muligheder for både medarbejdere og dem som skal afholde møder på kontoret, herunder bl.a. afdelingsbestyrelsen. Specielt er der et ønske om, at alle medarbejdere kan samles et sted. Der er ligeledes et ønske om, at der i 2012 bliver mulighed for at istandsætte lokalerne ved materialegården. Arkitekten på opgaven for ejendomskontoret landede på et budget på lidt over kr. herefter blev opgaven sendt i udbud, og budgettet landede i stedet på kr. Indstillingen om ombygning af ejendomskontoret blev enstemmigt godkendt. b) Antal køkkener der kan udskiftes i 2011: Afdelingsbestyrelsen kunne meddele, at der er 5 køkkener der kan udskiftes i c) Antal overdækninger og udestuer som kan opføres i Afdelingsbestyrelsen har rådført sig med BO-VEST, og der behøves ikke at sættes begrænsninger for antallet af opsætning af overdækninger og udestuer. Punkt 4. Det grønne Miljøudvalg (GMU) a) Godkendelse af beretningen Povl Markussen (PM) fremlagde den mundtlige beretning, hvor han bl.a. kommenteret de manglende resultater på klimatopmødet i København i december. GMU fortsætter med, gennem Agendacentret, at deltage i Klimaudfordringsnetværket, hvor der vil blive sat fokus på omstilling til Vedvarende Energi. Herefter gav PM en grundig beretning om arbejdet med Høkerlængen 2, det CO 2 neutrale hus, og de opgaver der har været, for bl.a. at forbedre indeklimaet. Da der ikke var bemærkninger til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. b) Godkendelse af Agendaplanen Agendaplanen var nævnt i den husstandsomdelte dagsorden. GMU vil fortsat samle erfaringer fra Høkerlængen 2, med henblik på den store renovering af hele Hyldespjældet, her kræves dog meget store kreative ideer, for at finde finansiering til både energi- og moderniseringsrenoveringen af hele bebyggelsen. Ligesom tidligere år, hvil GMU også i 2011 lave kampagne omkring affaldsøerne. Der blev stillet spørgsmål vedrørende flytning af fraktionskasserne. PM svarede at man havde overvejet at flytte kasserne til parkeringspladserne, men GMU mente dog ikke det var en optimal løsning, da man frygtede yderligere tryk på affaldsøerne. GMU og Driften arbejder på en løsning. Agendaplanen , blev herefter enstemmigt godkendt. c) Godkendelse af grønne miljømål Som Agendaplanen var også De Grønne Miljømål nævnt i den husstandsomdelte dagsorden og PM havde kun få kommentar, bl.a. nævnte han at målene var blevet tilrettet GMUs opfattelse af, at det er bedre at have kortere målsætninger end meget lange årrække målsætninger, hvorfor De Grønne Miljømål strakte sig i perioden De Grønne Miljømål blev herefter enstemmigt godkendt. Fortsættes side 3

3 3 Punkt 4. GMU (fortsat) d) Valg af 3 medlemmer til GMU Povl Markussen, Patrick Wilson og Helene Eskildsen blev alle genvalgt. Sidst nævnte havde fremlagt fuldmagt på ønske om genvalg. Punkt 5. Udearealudvalget (UAU) a) Godkendelse af beretningen OK knyttede et par mundtlige kommentar til den skriftlige beretning, som var beskrevet i den husstandsomdelte dagorden. Bl.a. omtalte OK et husstandsomdelt brev fra en beboer, som havde øvet hærværk på et træ som, efter beboerens opfattelse skulle have været fældet. OK henviste til sidste års beretning, hvor træfældningen ved Herstedvestervej var nævnt, og hvor den meget lange proces også var nævnt. OK erkendte at den lange proces selvfølgelig ikke var tilfredsstillende, men det lovliggjorde ikke selvtægt. Beretning blev herefter enstemmigt godkendt. b) Revision af plejeplanen Plejeplanen var desværre ikke kommet med i husstandsomdelte dagsorden. OK fremlagde i stedet en mundtlig orientering. - Lunden ved kælebakken er efterfølgende blevet indskrevet i plejeplanen, UAU havde en opfattelse at der var Galgebakkens område, men det viste sig at tilhører Hyldespjældet. - Der skal fældes 8 egetræer. - Der bliver plantet 3 nye træer ved Humleslippen 31 hvor det gamle piletræ stod. - Poppeltræerne ved P-pladserne beskæres til 2-3 m. højde, således vi undgår person- og tingskader ved eventuelle storme. - Bøgebuskene skal klippes hvert år. - På fodboldbanen havde der været et ønske om at lægge dræn, men dette var meget dyrt, så i stedet skæres der ned i græsset således græsset bliver lettet. - Der vil blive plantet et nyt træ ved Høkerlængen 3. - De 5 nordlige træer ved beboerhuset erstattes med dværgfyr. OK gav herefter en orientering om mødet med Galgen bakken vedr. Elefanttrappen. Der var enighed om at den fjernes, og at der i stedet bliver fyldt op med jord og i første omgang græs, som man lader vokse, således at rødderne får fat i jorden så den forhåbentlig stabiliseres, herefter er det meningen at der blive etableret en blomstereng. Der var enighed om, at Elefanttrappen skal udgøre et fristed for de unge mennesker, da området er meget populært. OK fortalte at Hyldespjældet og Galgebakken deles om udgifterne til istandsættelse af Elefanttrappen. Der blev fremlagt forslag om, at de nuværende sveller udskiftes med lærketræ. Plejeplanen blev herefter godkendt, med den tilføjelse, at UAU ser på om fyrtræerne ved Spjældet, står for tætte. UAU får mandat til at finde en løsning omkring Elefanttrappen, i samarbejde med Galgebakken, hvis udgifterne til Lærkesvellerne ikke er for høje, godkender afdelingsbestyrelsen udskiftningen.

4 4 Fortsættes side 3 Punkt 5. UAU (fortsat) c) Valg af 5 medlemmer til UAU OK orienterede om at Anne Tittman indtil videre havde siddet i UAU, som repræsentant for afdelingsbestyrelsen, men da Anne havde forladt afdelingsbestyrelsen til fordel for arbejdet med Hyldeposten, kunne hun ikke længere sidde som repræsentant, til gengæld var Per Zoffmann Jessen valgt som menigt medlem af UAU, men da Per samtidig sidder i afdelingsbestyrelsen, foreslog OK at de 2 udvalgsmedlemmer blot bytter plads, samtidig kunne OK fortælle at alle nuværende medlemmer ønskede genvalg. Ida Rødseth Hjælmhof fra Bryggerlængen 34 ønskede at opstille til UAU, hvor efter Henrik Borgstrøm trak sig fra udvalget. Herefter ser UAU således ud: Ole Kristensen Anne Tittman Anne-Merete Larsen Ida Rødseth Hjælmhof Palle Nielsen Per Zoffmann Jessen (Afdelingsbestyrelsen) Patrick Wilson (Repræsentant for Det Grønne Miljøudvalg (GMU)) Der lå fuldmagt fra Palle Nielsen, på ønske om genvalg. Punkt 6. Forslag om fortsat 2 beboermøder om året VH gav en orientering om, at VA's vedtægter er ændret som følge af ny lovgivning. Det indebærer, at der kun er krav om et ordinært beboermøde, men beboermødet kan beslutte at der stadig skal afholdes to ordinære møder. Afdelingsbestyrelsen foreslår, at Hyldespjældet fortsætter med to beboermøder om året med regnskab og valg til afdelingsbestyrelse i april og budget i september. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Punkt 7. Indkomne forslag Forslag fra UAU om indkøb af skulpturen Friendly Chair, som beskrevet i den husstandsomdelte dagsorden. Forslaget gav anledning til en lille debat, bl.a. var der ønske om, at de forskellige skulpturer der er udstillet i Hyldespjældet, flyttes lidt rundt, så flere kan få glæde af dem. OK synes ideen var god, men understregede, at skulpturerne også skulle stå i det rette element, og der bl.a. skulle tages hensyn til forebyggelse af hærværk, dog var det glædeligt, at der faktisk ikke ydes hærværk på de udstillede genstande. Forslaget om indkøb af skulpturen Friendly Chair blev vedtaget med stemmerne 42 for og 4 husstande undlod at stemme, 1 husstand havde på daværende tidspunkt forladt mødet. Fortsættes side 5

5 5 Punkt 8. Eventuelt Beboer Kjeld Nielsen fra Torvelængerne, havde en række spørgsmål til afdelingsbestyrelsen: - Idé om oprettelse af en brevkasse i Hyldeposten, hvor redaktørerne finde relevante personer til at give svar. Redaktørerne Gitte Elise Klausen og Anne Tittman pointerede, at alle havde mulighed for at komme med indlæg og spørgsmål, men de ikke kunne afse tid til at finde personer som skulle svarer på konkrete spørgsmål, men at det ville være naturligt at de relevante personer selv indsendte deres svar på eventuelle spørgsmål. - Hvorfor river man brædder ned i skurerne, så beboerne ikke har et rum de kan lukke af? Skyldes dette at udnyttelsesgraden er overskredet? Hvorfor lader man så døren hænge? På det omtalte sted, er det ikke særligt pænt. Er der i øvrigt en lov der siger at der skal være et aflukket rum? På baggrund af sidste års temadag her i Hyldespjældet, talte man bl.a. om hvordan vi modtager nyindflyttere, bl.a. ved at overrække dem en blomst, spørgsmålet er om det er nok, når der er visse plankeværk o. lign. der ikke ser særligt pænt ud? VH svarede, at lokalplanen, som blev vedtaget sidste år, giver muligheder for bl.a. at lukke skure, men at det skal ske, som beskrevet. Af de, der har lukket skure tidligere, er der ingen som opfylder disse krav og det derfor aftalt med Driften, allerede da lokalplanarbejder gik i gang for flere år siden, at de ved fraflytning lovliggør hegn og skur, således at den nye beboer ikke kommer i en situation, hvor de på senere tidspunkt skal lovliggøre. VH gjorde samtidig opmærksom på, at det på beboermødet den 31/ blev vedtaget, at alle hegn, skure, overdækninger mm skal være lovliggjort senest 30/ Herudover orienterede VH om de igangværende forundersøgelse til helhedsplan, som går ud på, at at undersøge muligheden for at få tilskud fra Landsbyggefonden til renovering af Hyldespjældet. Omfanget er endnu ikke afdækket, men forventes at ske i løbet de næste ½ år. Hvad angår om der skal være et aflukket rum, vil afdelingsbestyrelsen undersøge om der er en lov om dette. Der blev spurgt ind til de nye regler omkring ventelister hos BO-VEST, og hvorfor der skal betales kr. hvert år, mange mente det var et meget højt administrationsgebyr. VH forklarede, at der var mange omkostninger ved at skrive ud til medlemmer. Der var debat omkring lovliggørelse af skurer o. lign. Mange mente, at det var underligt at kommunen skulle have råderetsgebyr for hver enkelt lovliggørelse/ansøgning. MJE havde haft drøftelse med kommunen, men de stod fast, dog skal det understreges at alle gebyr er indlagt i den samlede finansiering og dermed afdrag, enten det drejer sig om skurer, opførelse af udestuer eller overdækninger. Hvad angår lovlige aflukket skurer, henviste MJE til Åleslippen 35, som havde sådan et skur. Herefter følte dirigenten at alle emner var debatteret og udtømt, og afsluttede herefter beboermødet, med en tak for god ro og orden. Henning Larsen Sekretær Ole Kristensen Dirigent

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Afdeling 1-3047 Hedelyngen Mødedato/kl.: 25.09.2013 - kl. 19.00 Sted: Fælleslokalerne i afdelingen Deltagere: Per Bro, pkt. 2, Finn Karstrup og Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere