VA afdeling 10, Hyldespjældet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA afdeling 10, Hyldespjældet"

Transkript

1 Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR) BO-VEST: Afdelingsleder Michael Jensen (MJE) og Sekretær Henning Larsen Ordstyrer: VH VH orienterede om at Henrik Borgstrøm var afgået ved døden og at begravelsen finder sted fredag d. 14. marts kl. 11 fra Herstedvester Kirke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Postliste pr. 2. januar Det sædvanlige Fis, februar Askerød Tidende marts Nyhedsbrev fra BO-VEST, februar Konference den 8. marts om Dyrk-Høst-Spis- Din by - Nyhedsservice fra YouSee Posten blev taget til efterretning 3. Udvalgsreferater a) Afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. februar 2014 b) Skulpturudvalget d. 12. februar 2014 c) Personalemøde d. 26. februar 2014 d) Caféstyregruppen d. 30. januar 2014 Referaterne blev taget til efterretning 4. Regnskab 2014 a) Afdelingens regnskab 2013 Regnskabet viser et mindre underskud (ca ,- kr.), primært grundet manglende renteindtægter og korrektionen på renteindtægter fra Besluttet: Regnskabet blev godkendt til endelig godkendelse på beboermødet. b) Skulpturudvalget Regnskabet for Skulpturudvalget blev fremlagt, og viste et forbrug på 7.858,08 kr. hvor langt den største post var til transport af skulpturerne. Den nye saldo pr. 1. januar 2014 udgør ,36 kr. c) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsbestyrelsens regnskab blev fremlagt, og viste et forbrug på 9.448,85 kr. her til kommer overførelse på 1.732,15 kr. fra Den nye saldo pr. 1. januar 2014 udgør 551,30 kr. Regnskaberne 2013 blev taget til efterretning. (Bliver fremlagt på beboermødet, husk afdelingsbestyrelsens regnskab godkendes). Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb øges til kr. i 2015 og nedlægges, som særskilt regnskab. PZJ og MJE finder en løsning på ændringen. 5. Indstilling vedr. skure ved flytteboliger MJE fremlagde følgende indstilling Der var indhentet 3 tilbud på renovering af de 12 skurvægge, som var opsamlet i perioden november 2012 til januar HRH var billigst med et tilbud på kr inkl. moms. Der var indhentet tillægspriser på Renovering af skur med en skurlåge, hvis denne mulighed skal gives. Gavle på de skure hvor den vender ud til gennemgang eller nabohave. Disse muligheder var ikke drøftet tidligere, men fremkommet under arbejdet med udbudsmaterialet. Pkt. 5. Indstilling vedr. skure ved flytteboliger (fortsat) Fortsættes side 2. Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts

2 Vedrørende skurlåge. Driften var blevet opmærksomme på, at der fortsat er beboere, som anvender rummet i skuret med adgang udefra og Driften ville derfor bede om afdelingsbestyrelsens beslutning om hvorvidt der skal tilbydes beboerne at bevare skurlågen. Alternativet var at tilbyde at åbne op indefra. En bevarelse vil indebærer, at lågen skal skiftes, hvilket giver en merpris på mellem og kr. pr. stk. Vedrørende gavle. Driften er ligeledes blevet opmærksomme på, at 7 af skurene har oprindelig gavl mod sti/ gennemgang eller til nabohave. Når facaden renoveres vil de fremstå uden vedligeholdelse og uden aflukning mod tag. Driften valgte derfor at bede om tillægspris for at renovering af gavle på disse 7 skure. Tilbuddet lyder på kr inkl. moms og MJE s indstilling var, at der medtages disse gavle da skurene efterfølgende vil fremstå langt pænere med ny-renoverede gavle og ensartede lukninger mod tag. Det samlede tilbud vil herefter lyde på kr ekskl. eventuelle skurlåger. MJE foreslog at lægge kr til uforudseelige ekstra arbejder. I alt kr (afrundet). Økonomi. På afdelingsbestyrelsesmødet d. 9. januar 2014 lød MJE s budget på kr Det er således blevet væsentlig billigere og det vil derfor give yderligere til de øvrige skure. MJE understregede at Bevarelse af skurlåge er ikke medregnet. Såfremt muligheden gives og alle ønsker det, vil det maksimalt medføre øget udgift på kr. Rådgiverhonorar er ikke opsplittet og derfor ikke medregnet her. HRH har oplyst at de kan opstarte renoveringen i uge 17 lige efter påske, hvilket dog forudsættes at man kan nå at få 6-ugers varsel omdelt i uge 11. Besluttet: Der lukkes fuldstændig hvor skurdøren sidder og Driften findes en løsning (indefra), hvis der er beboere, der fortsat ønsker aflukket rum i skuret. Beboerne varsles med 6 uger angående renoveringen af skurene. 6. Indstilling vedr. renovering af øvrige skurer Beslutningsgrundlag for renovering af skure Driften havde indhentet 3 tilbud på renovering af skure. Tilbuddene er opdelt i undergrupper og konkret handler det om: Gruppe A. Høkerlængen (ulige numre) Gruppe B. Tingstræderne 1-9, Snorestræde 1 Gruppe C. Pugestræde (ulige numre), Gruppe D. Ulkestræde 1-7. Gruppe E. Tømmerstræde Det fremgik af tilbuddene, at HRH var billigst på stort set alle priser. Fortsættes side 3. Pkt. 6 Indstilling vedr. renovering af øvrige skure (fortsat) Beslutningsgrundlag for renovering af skure Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts

3 Der var indhentet tilbud på: A: Renovering til et åbent (oprindeligt skur) med udskiftning af tagplader til nye bølgeeternitplader. B: Renovering til et åbent (oprindeligt skur) med nyt tagpap tag, som underlag for begrønning. Begge tilbud indeholder lovliggørelser hvor det er nødvendigt og er sammenstillet herunder: Åbent skur m. bølgeeternit m. begrønning Gruppe A kr kr. Gruppe B kr kr. Gruppe C kr kr. Gruppe D kr kr. Gruppe E kr kr. Lukket skur m. bølgeeternit m. begrønning Gruppe A kr kr. Gruppe B kr kr. Gruppe C kr kr. Gruppe D kr kr. Gruppe E kr kr. Herudover havde Driften indhentet tillægspriser på tilvalgsmuligheder: Lukning. Udvidelse, både åbent og lukket og med tagløsning iht. både A. og B. Facaderenovering med udskiftning af skurlåge. Økonomi. Budgettet består af afsatte midler på kto 116 for 2013 og 2014 i alt kr Herfra går udgifter til renovering af skurvægge ved flytteboliger (jf. pkt. 5 i referatet) og til rådgiver. Rest ca og herfra skal der påregnes uforudseelige omkostning. Tilbudspriserne sammenstillet baseret på HRH s tilbud. Udvælgelse af skure Der er mulighed for at renovere alle skure iht. tilbud A. Såfremt skurene skal begrønnes (tilbud B) bliver det dyrere og i den situation vil det være nødvendigt at udvælge hvilke skure (gruppe), der skal renoveres. Tilvalg bevarelse af skurlåge. Forud for udvælgelsen er det nødvendigt at beslutte om der skal gives mulighed for at bevare skurlågen, idet tilbuddene er baseret på, at man vælger at blænder den. Hvis denne mulighed skal gives, vil Driften først kende den endelig pris når de kender beboerne ønsker. Ligesom at prisen ved de 12 flytteboligskure vil stige og dermed give mindre budget til den øvrige renovering. Tilvalg lukning af skur finansiering? Under gennemgangen af udbudsmaterialet på afdelingsbestyrelsesmødet d. 9. januar 2014, blev beslutning om hvorvidt afdelingen skal tilbyde finansiering, udskudt indtil prisen forelå. Såfremt afdelingen vil tilbyde finansiering, skal det godkendes på beboermødet og i VA s bestyrelse samt evt. også i kommunen. Tillægspris for lukning ligger på mellem og Under alle omstændigheder kræver lukning en råderetssag og en tilhørende sagsbehandling, men her er beløbet under grænsen for gebyr til BO-VEST (kr i 2014). Tillægspriser for udvidelse. Såfremt beboerne ønsker at benytte tilbuddet om udvidelse, kræver det også en råderetssag. Og her er flere af tillægspriserne over BO-VEST grænse, hvilket giver en yderligere omkostning på kr i sagsbehandlingsgebyr (i 2014). Rådgiverhonorar. Driften havde estimeret et timeforbrug svarende til en samlet udgift på kr. pga. de 12 skure ved flytteboliger er der brugt lidt flere timer end forventet på nuværende tidspunkt, men da Driften egentlig ikke ved hvad der dukker op når renoveringen går i gang, er der et vist forbehold. Driften bestræber sig naturligvis på at holde rådgivningen inden for det estimere budget. Fortsættes side 4. Pkt. 6 Indstilling vedr. renovering af øvrige skure (fortsat) Beslutningsgrundlag for renovering af skure Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts

4 Afdelingsbestyrelsen drøftede flere muligheder, ud fra udgifterne til de forskellige løsninger og antal af skure. Besluttet: Afdelingsbestyrelsen vurderer, at begrønning er uforholdsmæssig dyr og indstiller derfor til beboermødet: at skurene i Høkerlængens ulige numre begrønnes (merpris kr. at skurene lukkes i forbindelse med renoveringen (merpris kr.) at alle skure (30 stk.), renoveres i 2014 Prisen er kr. ekskl. uforudseelige omkostning og vi har et budget på kr. Indstillingen koster derfor ca kr. mere end budgettet, med da der hvert år er afsat penge i langtidsplanen til formålet, og vores likviditet (opsparing) er stor, vil det være en fordel at renovere alle skurene på en gang. 7. Henvendelse fra beboer vedr. gelænder Driften havde modtaget en henvendelse fra en beboer, som oplyste at vedkomne 2 gange er faldet og dette skyldes at gelænderet er for kort, og beboeren opfordrede til at forlænge det. Driften har bekræftet modtagelsen og oplyst at det vil blive drøftet det med afdelingsbestyrelsen og vil vende tilbage. MJE havde fremsendt beboeren henvendelse på mail og havde vedhæftet foto af trappen og gelænderet, som ganske rigtigt ikke går helt ned forbi nederste trin. Det samme ses andre steder. Driften havde ikke hørt at det skulle være et problem tidligere. Driften havde vurderet, at en forlængelse af håndlisten, ikke er en holdbar løsning og det er heller ikke hensigtsmæssigt at sætte yderligere gelænder op langs siderne af trappen. Driftens indstilling, som den eneste mulige løsning, er derfor, at sætte et nyt tilsvarende gelænder op, som når hele vejen ned. og som måske også starter lidt længere oppe, MJE ønskede afdelingsbestyrelsens indstilling og holdning til løsningen. Besluttet: Afdelingsbestyrelsen har ikke umiddelbart nogen planer om at ændre gelænder ved trapperne. Man vil dog undersøge om der er mulighed for at tage det med i Helhedsplanen. MJE besvarer beboerens henvendelse. 8. Beboermødet d. 25. marts 2014 Det første udkast til Hyldetryk var blevet udsendt på mail, som bl.a. indeholdte dagsorden, regnskab 2013 og det første udkast til beretningen. Dagsorden indeholder bl.a. og ud over regnskabet 2013 (inkl. Caféregnskabet og Skulpturudvalgets regnskab) og diverse beretninger, også forslaget om pilotprojektet vedr. det digitale beboerdemokrati samt ansøgning fra Tårnudvalget om en underskudsgaranti (ændres til Medfinansiering). Teksten i pkt. 4 (Begrønning af skure) ændres til Lukning, lovliggørelse og delvis begrønning af skure. VH orienterede om den projektbeskrivelse omkring Det digitale beboerdemokrati, hvor det bl.a. skal nedsættes en projektgruppe bestående af 4 repræsentanter fra beboerne og 2 fra afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen gennemgik beretningen. Arbejdsprogrammet , som SE havde udarbejdet, blev gennemgået. Besluttet: Beretning og arbejdsprogram for afdelingsbestyrelsen blev godkendt. - Uddeling i Slipperne blive overtaget af JL. - Indkøb PZ - Kaffe og te brygning (VH) - Opdækning (HL) 9. Status på træværkstedet - Maskiner som evt. skal udskiftes? JL har talt med Kennet og Niels Peter som mødes søndag d. 9. marts for at gennemgå værkstedet. - Lukning og tømning af effekter efter den 14. marts. Man er gået i gang med at fjerne sine egne effekter. - Istandsættelse m.m. vil vare frem til 1. april. MJE havde indhentet priser på maling og gulve, og denne del af renoveringen vil koste ca , dette skal dog tages med forbehold. Besluttet: Hvis renovering kan ske inden for den fastlagte beløbsramme så sættes renoveringen i gang, evt. inkl. det gamle køleskabsrum, som ønskes bruges til afsætning af diverse ting. Beløbet tages fra konto 116. Tilbagemelding fra gruppen skal ske på det næste afdelingsbestyrelsesmøde. - Evt. forslag til beboermødet den 25. marts 10. Brug af skærm i beboerhuset Udsat til næste møde. Fortsættes side 5 Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts

5 11. Evaluering af fællesmødet om Det digitale beboerdemokrati Positiv tilbagemelding fra BO-VEST, som skal være leder på projektet, var meget positiv. Assembly Voting var meget positive over for de kvalificerede spørgsmål der blev stillet på mødet. 12. Planlægning af fællesmødet om kommunikation og information Afholdes torsdag d. 3. april :00-19:00. - Facebook - Hyldenet - Hyldeposten - Hyldetryk (Herunder kursus i digitalt Story Telling fra ABC) Besluttet: Der indkøbes smørebrød til bespisning for afdelingsbestyrelsen inden afdelingsbestyrelsesmødet 13. Orientering fra Driften Genopsætning af sidehegn MJE orienterede om Ulkestræde 9, hvor sidehegnet var blevet nedtaget i forbindelse med fraflytning og dette genetableres. Taget til efterretning Prøvehoveddør Der er opsat prøvedør i Torveslipperne 21, da der var meget utæthed og HRH havde meddelt det ikke kunne repareres. På denne baggrund, har Driften fulgt HRH s forslag om at isætte en dørplade (hvilket i fagsproget betyder, ny dør uden dørkarm). Dette var den billigste løsning, men da døren ikke ligner de eksisterende, grundet manglende riller og strukturerer, så ønskede MJE en drøftelse i afdelingsbestyrelse om denne løsning. Der er endnu et sted som har lignende problemer, det drejer sig om Ulkestræde 16. MJE understregede, at det naturligvis er planen omkring reparationer fortsættes, indtil man kender omfanget af helhedsplanen, men når dette ikke kan lade sig gøre længere, er Driften nød til at udskifte dørene. Taget til efterretning. Ser dog gerne forsøg med en struktur, som ligner de eksisterende Status på istandsættelsen af Aktivhuset, Tøjbytteboden, Motionsrummet og Boldbanen (arbejdsfordeling mellem D&U) Istandsættelsen er påbegyndt. Omkring rør i Aktivhuset, viste det sig, at der manglede noget gulv bag de nedtagne skabe og at der skal etableres en rørkasse, hvilket give en ekstra regning. Intet nyt om motionsrum, Driften arbejder på at få et samlet oversigt over økonomien. Boldbanen, Driften er i dialog med udvalget om optegninger på banen. Elefanttrappen Galgebakken har indhentet tilbud ( kr.) som er billigere end vores. Besluttet: Opgaven løses af Galgebakken og Hyldespjældet dækker 50 %. Hot spot i Cafeen Driften har d. 28. februar skrevet til Dansk Kabel TV grundet tilslutningsproblemer. 14. Nyt fra udvalgene En af kunstnernes skulpturer (Peter Sommers store skulptur) væltede under stormen, og skal til reparation på Bornholm. Skulpturudvalget har besluttet at betale transporten til Bornholm. 15. Meddelelser og eventuelt HL orienterede om hundeposeholdere. JL forespurgte om beboer som ud i det fri fordrer fugle fra sin have. (MJE er opmærksom på forholdet) MJE er ligeledes opmærksom på fordring Torvet foran Cafeen som havde ligget der ved Fastelavn arrangementet. 16. Kommende møder og kurser Afdelingsbestyrelsesmøder (Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00) 3. april (kl. 17:00-19:00, fællesmøde med de stående udvalg om information og kommunikation) Forsættes side 6 Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts

6 3. april (konstituering) 7. maj Markvandring kl. 16:00 med UAU og derefter med Driften Beboermøde 25. marts Regnskabsbeboermøde med bl.a. valg til afdelingsbestyrelsen. kl. 19: maj ekstraordinært beboermøde om helhedsplanen kl. 19:30 BO-VEST 2. juni Foreningsmøde Andet 8-9. marts konference i BL s 9. kreds på LO skolen 2. april Valg til 9. kreds i Repræsentantskabsmøde 20. september Boligpolitisk konference i VA 17. Punkter til kommende afdelingsbestyrelsesmøder a) Byggeregnskab Høker 2 b) Istandsættelse ved fraflytning (behandles i efteråret 2014) c) Parkeringsproblemer på Slippernes parkeringsplads Således opfattet og refereret Henning Larsen Sekretær Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede VA afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 4. september 2014 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ), Jørgen Lou (JL) og Laila Kiss (LK) BO-VEST:

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 7. november 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Marianne Bahl (MB), Nina Rytter (NR), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL)

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra det ordinære beboermøde, afholdt tirsdag d. 25. marts 2014 i Cafeen. Tilstede var 34 husstande repræsenteret med i alt 68 stemmer, dog var der fra punkt 4, 33 husstande og dermed 66 stemmer

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 9. januar 2014 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR), Marianne Bahl (MB) (deltog kun under punkt 4), Per Zoffmann

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Deltagere: Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Mette Nielsen (MN), Victoria Dahl (VD), Per Zoffmann (PZ), Nina Rytter (NR) og

Læs mere

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder Referat fra det ordinære regnskabsbeboermøde i Hyldespjældet Afholdt mandag den 24. marts 2014 kl. 19.30 i beboerhuset Der deltog 38 husstande. Derudover deltog: Drift konsulent Dennis Malm, BO-VEST Projektleder

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen(AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Laila Kiss (LK) BO-VEST:

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2015

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2015 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Jørgen Lou (JL) BO-VEST: Ejendomsleder

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. september 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen(AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Laila Kiss (LK), Jørgen

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra beboermødet d. 26. april 2010 21 deltagere fordelt på 18 husstande og dermed 36 stemmer. Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen,

Læs mere

Punkt 0. Velkomst til MN og HB og udlevering af nøgler til AB kontoret m.m.

Punkt 0. Velkomst til MN og HB og udlevering af nøgler til AB kontoret m.m. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 4. maj 2010 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Katja Eggertsen (KE), Per Zoffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) og Henrik Borgstrøm

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra budgetbeboermøde d. 21. september 2010 24 husstande var repræsenteret Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og forslog

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 9. april 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen (AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Jørgen Lou (JL), BO-VEST:

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september 2009

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september 2009 1 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen, Per Zoffmann, Anne Tittmann, Victoria Dahl, Sif Enevold BO-VEST: Afdelingsleder Michael Jensen

Læs mere

REFERAT 31. maj 2013 AGF/NBJ. Byggeudvalg: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZ), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

REFERAT 31. maj 2013 AGF/NBJ. Byggeudvalg: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZ), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT 31. maj 2013 AGF/NBJ Emne: Afdeling: Byggeudvalgsmøde. VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 23. maj 2013 kl. 17.30 18.45 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor. Til stede: Byggeudvalg: Vinie Hansen

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 1. marts 2016 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen (AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Jørgen Lou (JL)Laila Kiss (LK), Henning Larsen

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Til stede: sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Inge Lise Jørgensen (ILJ), Jens Arne Nielsen

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 1. september 2016

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 1. september 2016 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 1. september 2016 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen (AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Jørgen Lou (JL), Henning Larsen (HL),

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra ekstraordinære beboermøde d. 21. januar 2013 Tilsted: 25 husstande repræsenterede med i alt 50 stemmer. 1. Formalia Vinie Hansen fra Afdelingsbestyrelsen bød velkommen og specielt velkomst

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 i Kirsebærhavens fælleslokale Til stede: Michael Sivebæk Nielsen

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013. Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013. Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013 Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Referat sendt ud den 20. februar 2013 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Jan Friberg, Per Olsen,

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 13. juni 2016

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 13. juni 2016 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 13. juni 2016 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen (AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Jørgen Lou (JL) Henning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Marianne Larsen (ML) Aase Birthe Stisen (AAS) Afbud fra varmemester Hans P.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af budgetbeboermøde den 16. september 2015 kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7

Referat af budgetbeboermøde den 16. september 2015 kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7 Referat af budgetbeboermøde den 16. september 2015 kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7 Der deltog 24 husstande Derudover deltog: Ejendomsleder Bjarne Karlsen, Gadekæret Dina Staal, BO-VEST Vinie Hansen

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Materiale til: Budgetbeboermøde Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 30 i Beboerhuset

Materiale til: Budgetbeboermøde Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 30 i Beboerhuset Galgebakkens afdelingsbestyrelse GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 2620 Albertslund galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 Materiale til: Budgetbeboermøde Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 30 i Beboerhuset Forslag til

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. juni 2017

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. juni 2017 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. juni 2017 Møde med Dina Staal kl. 17.00 18.30 om digitalt beboerdemokrati AB-møde kl. 19.00 22.00 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C.

Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.10.6.2015 kl. 17.30 Fælleshuset i 34A Deltagere: Qasir, Jannie, Karin,, Karsten, Gertrud og Steen BJ Afbud: Güney og Svend Uden afbud: Karsten Gæst: Mette C. Dagsorden

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Side 191/5 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Aase Andersen, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Knud Erik, Ole, John, Max, Kim, Dorthe, Anita,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Hyldespjældet, BO-VEST afdeling 10

Hyldespjældet, BO-VEST afdeling 10 Referat fra Temadagen i Hyldespjældet, afholdt lørdag d. 7. november 2009 Hyldespjældet 2015 Et godt sted at bo Oplægs- og tovholder: Demokrati- og konfliktkonsulent Ditlev Nissen (DN) Sif Enevold bød

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 Tilstede: sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Hassan Ameri (HA), Inge Lise Jørgensen (ILJ),

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skejbygård Kollegiet afdeling 15 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 26. marts 2015 kl. 12.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Martin Jørgen Larsen Anders

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Rettelse til dagsorden: Årsrundgangen den 12. marts 2012 er kl. 15.00.

Rettelse til dagsorden: Årsrundgangen den 12. marts 2012 er kl. 15.00. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Referat udsendt den 28. marts 2012 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Susan Sagnsby, Jan Friberg,

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Mødet afholdt : Lørdag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening

Postfunktionærernes Andels-boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 09/06 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

VA afd. 62 Gadekæret Aktionsliste Igangværende

VA afd. 62 Gadekæret Aktionsliste Igangværende Oversigt over opgaver mellem afdelingsbestyrelse og administration Ajourført: 26.08.2011 (BKA) Bestyrelsen i Gadekæret pr. mail. 26.08.2011 Nr Dato (Start) Ansvar Tilknyttede personer 1 Fra 2010 JKJ/BK

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. november 2016

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. november 2016 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. november 2016 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen (AB): Vinie Hansen (VH), Jørgen Lou (JL), Henning Larsen (HL), Laila Kiss (LK), Peter

Læs mere

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-6065 & 1-6084 Händelsvej & Grønrisvej Mødedato: 18. februar 2014 kl. 17.00 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen og Aksel

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra det ordinære budgetbeboermøde, afholdt mandag d. 10. september 2012. Tilstede var 27 husstande repræsenteret med i alt 54 stemmer. Vinie Hansen (VH) fra Afdelingsbestyrelsen bød velkommen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Status på helhedsplan og ansøgning til Landsbyggefonden ved NBJ

Status på helhedsplan og ansøgning til Landsbyggefonden ved NBJ REFERAT Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. 11. juli 2012 NBJ Referat af: Niels Bloch - Jensen Afholdt den: 7. juni 2012 kl. 17.30 i Hyldespjældets beboerhus, Møde 18:30. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere