FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil"

Transkript

1 Senest opdateret: september 2012 Denne side indeholder svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med engelskfagets rolle i flerfagligt samspil som SRP og Studieområdets del 3 (SO3), også benævnt Det Internationale Område (DIO). Har du spørgsmål, der ikke besvares i denne FAQ, kan du sende en på nedenstående adresse. Du er også meget velkommen til løbende at fremsende eksempler på gode opgaveformuleringer (srp) eller synopser (so3/dio), som kan indgå i løbende opdatering af denne FAQ. Claus Zedlitz Fagkonsulent i engelsk, hhx Oversigt over FAQs 1. Kan man afgrænse fagets genstandsområde geografisk? Er det tilstrækkeligt, at faget bidrager med kilder på engelsk (faget som redskabsfag)? Hvad udgør sprogfags metode? Hvornår er faget tilstrækkeligt synligt i et SRP? Hvordan bedømmer man som engelsk censor et SRP? Skal elever anvende engelske kilder og citater aktivt i deres SRP? Hvordan sikrer man, at faget engelsk indgår i et konstruktivt fagligt samspil med andre fag?... 7 Bilag 1: Inspiration til emner i samspil med andre fag... 9 Bilag 2: Eksempler på opgaveformuleringer i SRP Engelsk A Afsætning A Engelsk A International Økonomi A Engelsk A Virksomhedsøkonomi A Engelsk A Matematik A Engelsk A Spansk A Engelsk A Tysk A Bilag 3: Checkliste: den gode opgaveformulering med engelsk Side 1

2 1. Kan man afgrænse fagets genstandsområde geografisk? Ifølge læreplanens identitetsafsnit (1.1) beskæftiger faget sig med engelsksprogede områder og globale sammenhænge og et af formålene med faget (2.1), er at eleven opnår aktuel viden om Storbritannien og USA foruden kendskab til andre engelsksprogede områder og globale sammenhænge. Vi taler altså i sprogområdet om dels Storbritannien og USA, dels om tidligere britiske kolonier /Commonwealth-lande, hvor engelsk er et af de talte hovedsprog. Imidlertid er det et spørgsmål, om et land som fx Kina er acceptabelt i et SRP eller SO3-projekt, hvori engelsk indgår. I sagens natur vil Kina indgå naturligt i globalt orienterede diskussioner, men det anbefales, at man som vejleder vender det hele på hovedet og i stedet sørger for at få drejet opgaveformuleringen i en retning, så flere faglige mål kommer i spil. Godt nok vil man i et projekt, der beskæftiger sig med Kina naturligt berøre globale sammenhænge og man vil kunne finde masser af god engelsk litteratur om problemstillinger i henhold til eksport og kulturforskelle, men det er oplagt at sikre, at man i et sådant projekt drager paralleller eller perspektiverer til enten England eller USA og berører både faglige mål og kernestof. Fx kunne man kigge på et multinationalt amerikansk firmas ageren på det kinesiske marked (engelsk og afsætning SRP), USA's økonomiske eller handelsmæssige forhold til Kina (engelsk og IØ SRP/SO3) eller ytringsfrihed og borgerrettigheder, hvor man sammenligner USA's forfatning og demokratiske principper med Kinas styreform (engelsk og samtidshistorie i SO3). Der er eksempler på SRP-formuleringer, hvor elever bedes om at analysere et internationalt firmas mulige indtog på det danske marked, eller hvor man tager udgangspunkt i et dansk firma, hvor det kan være svært at genkende fremmedsproget i besvarelsen. Det anbefales, at man vender disse formuleringer om, så det kommer til at handle om at sammenligne forhold på danske/engelsktalende markeder eller at man tager udgangspunkt i engelske/amerikanske virksomheder. Ellers bliver det svært at bringe en bred vifte af engelskfaglige mål i spil. 2. Er det tilstrækkeligt, at faget bidrager med kilder på engelsk (faget som redskabsfag)? I spørgsmålet ligger implicit, at eleven ikke har tilstrækkelig indsigt i sprogfagets faglige mål og blot fokuserer på sprogfaget som et færdighedsfag. Som det fremgår af fagets læreplan er faget også et vidensfag og et kulturfag og det vil være naturligt at gøre eleven opmærksom herpå i vejledningssamtalerne. I vejledningen vil det også give god mening, at man beder eleven redegøre for, hvilke faglige mål fra faget, der kommer i spil. Dette kan tjene som godt udgangspunkt for, at eleven får øjnene op for mulige indholdselementer (fx centrale udsagn om kultur, samfundsforhold, erhvervsmæssige forhold, økonomiske forhold i sprogområdet) og vil, alt andet lige, betyde en mere balanceret opgave om end der ikke er krav om en særlig vægtning mellem de to fag. Side 2

3 I vejledningssamtalen kan det også være en god idé at betone, at eleven skal være opmærksom på den delte censorkompetence i censuren, hvor gode opgaveformuleringer som oftest er kendetegnet ved, at begge fags faglige mål og kernestof er let genkendelige. Når det er sagt er det imidlertid også vigtigt at anerkende, at tekstanalyse og hermed læsning af tekster på fremmedsproget jo netop er et omdrejningspunkt i sprogfag. Pointen er blot at synliggøre de øvrige vigtige aspekter i fagets identitet og faglige mål. Vær opmærksom på, at databaser, der anvendes som kildemateriale, ikke ansporer eleven til at anvende decideret tekstanalyse men primært demonstrerer, at eleven kan læse og forstå (ofte tal og statistik på) engelsk samt anvende læsestrategier. Her vil det give god mening at bede eleven analysere vedlagte kilder/nyhedsartikler og formulere det således, at eleven selvstændigt skal sammenfatte og konkludere på denne baggrund, eller at eleven skal forholde sig til specifikke aspekter i en kilde. Herved forebygger man også evt. snyd eller plagiat fra tidligere projekter. Beder man eleven om at beskrive udviklingen i salget af øl og spiritus i England fra er der en fare for, at eleven laver en beskrivelse af tal, hvilket ikke siger meget om sprogområdet. Beder man derimod eleven om at beskrive den britiske lovgivning i forhold til unge og alkohol og sammenligne med danske forhold, vil man i stedet lægge op til en analyse af væsentlige ligheder/forskelle i de to lande, der naturligt kunne lede over i en analyse til årsager og konsekvenser heraf. Derved giver man eleven mulighed for at honorere en række faglige mål (viden og kultur) i spil i tillæg til at demonstrere sprogfærdigheder. Se mere om sprogfags identitet i afsnit 3 herunder. 3. Hvad udgør sprogfags metode? Engelsk har som øvrige sprogfag tre søjler, som hele tiden er i spil og som er gensidigt afhængige af hinanden: engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Deraf følger, at vi bruger tid på både sprogindlæring og indhold. Det er således afgørende, at eleverne er bevidste om, at sprogfag fx ikke kun er grammatik og udtryksfærdighed, men at indholdssiden og kultursiden i virkeligheden er det, det hele drejer sig om, og at netop indholds- og kulturdimensionen indgår i et snævert afhængighedsforhold med selve sproget, - sprog uden indhold er uinteressant. Med andre ord er det ikke lige gyldigt, hvad man siger/skriver, bare man siger/skriver noget, ligesom det ikke er ligegyldigt, hvad man læser, bare man læser noget! I faget engelsk A vil eleverne skulle have konkret historisk, samfundsmæssig, geografisk, kulturel, erhvervsmæssig og økonomisk viden om sprogområdet for at udfylde denne indholdsdimension i de faglige mål og kernestoffet. Side 3

4 Sprogfag har klart defineret metode og analysemodeller. Det flertydige formål med undervisningen i sprogfag betyder imidlertid, at fagets fokus på metode ikke er helt så fremtrædende i forhold til en række andre fag, fx i forhold til det nært beslægtede danskfag. Engelskfaget deler metode med øvrige humanistiske fag i sin tilgang til stoffet. Overordnet set er hermeneutikken den paraply, der samler det sprogfagene gør: Vi fortolker meningsfulde udsagn, eftersom det mennesket mener, føler og vil, udtrykkes i produkter, i tegn, som skal forstås, dvs. analyseres og fortolkes. I sprogfagene står tekstlæsningen på fremmedsproget således centralt, og eleverne skal i deres arbejde med tekster finde frem til intentionalitet (afsenderbudskab), udtryksformer og kontekst. Når eleverne arbejder med tekst i fagligt samspil, fx i form af fremmedsprogede kilder i SRP og DIO, foretager de valg af analysemetoder til at belyse disse aspekter ved teksten. Der eksisterer forskellige metoder, der kan bringes i spil, alt efter hvilken tekst, der er i fokus, og alt efter hvilken del af sprogfaget, det vil være mest interessant og relevant at bringe på bane: Vil det i den konkrete situation fx være mest hensigtsmæssigt med en litteraturanalytisk tilgang, eller vil en kommunikativ eller lingvistisk tilgang være at foretrække i forbindelse med sagprosatekster? Hvor førstnævnte hænger snævert sammen med den hermeneutiske metode, befinder sidstnævnte sig i grænsefeltet til naturvidenskaberne, med den eksakte registrering af de sproglige udtryk og deres form. Analysemetoder Sagprosatekster Skønlitterære tekster Biografisk læsning af et værk (forfatteren i centrum) Læsning af biografier Diskursanalyse Kommunikationsanalyse Argumentationsanalyse Sproglig analyse Sociolingvistisk analyse Nykritisk analyse Læserorienteret analyse I kommunikationsanalysen vil det være relevant at supplere med anvendelse af teoretisk viden om kultur, hvor den kulturelle kontekst spiller en rolle i kommunikationssituationen. I analyse af afsender/modtagerforhold er det også væsentligt at bringe kildekritisk metode i spil. 4. Hvornår er faget tilstrækkeligt synligt i et SRP? For at undgå, at sprogfag reduceres til redskabsfag, hvor indholdet defineres i det andet fag i SRPopgaven, kan man med held overveje at arbejde med selve strukturen i opgaveformuleringen. Eksempelvis kan man tage udgangspunkt i en beskrivelse og analyse af et fænomen eller en tendens i sprogområdet, hvorefter det andet fag aktivt inddrager denne viden om sprogområdet som baggrund for en videre analyse. Side 4

5 For eksempel kan man bede eleven om at beskrive et kulturelt fænomen (ungdomskultur, forbrugerkultur, mediekultur, politisk kultur) i et sprogområde, hvorefter det andet fag på baggrund af denne viden beder eleven analysere og diskutere, hvilke konsekvenser denne viden har i en given problemstilling. Det kunne også dreje sig om redegørelse for og analyse af en udvikling i sprogområdet (fx politisk, samfundsmæssigt, historisk), hvorefter denne viden danner udgangspunkt for videre analyse i det andet fag. Endelig er det oplagt at elever arbejder med flere sprog i et SRP. Oplagte komparative analyser kunne være sammenligning af velfærdssystemer mellem to lande, sammenligning af litterære tendenser og værker, sammenligning af holdninger til et tema mv. Fordelene ved denne måde at strukturere en SRP-opgave med sprogfag på er mange. For det første opnår man en titel, der fuldt lever op til det faglige mål om at kombinere faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Eleven vil naturligt bevæge sig væk fra udelukkende at være et redskabsfag til også at analysere indhold i sprogområdet og det vil hermed være lettere at bringe flere faglige mål fra faget i spil. Når faget er usynligt Flere censorer gør opmærksom på, at faget engelsk er usynligt i nogle projekter, hvilket gør det svært at afgive en karakter. Der er to tilfælde, hvor der kan opstå problemer Faget er perifert i opgaveformuleringen Dels kan engelskfaglige mål i selve opgaveformuleringen være svære at få øje på og i vurderer man som censor, at eleven på baggrund af opgaveformuleringen ikke kan honorere målene for studieretningsprojektet, er man forpligtet til at foretage en indberetning til institutionen. En opgaveformulering, der kraftigt nedprioriterer et af fagene, fratager eleven mulighed for på tilfredsstillende vis at kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Det er et dårligt udgangspunkt for et SRP, da kongstanken netop er, at eleven demonstrerer overblik over, hvordan 2 fag gensidigt kan berige hinanden, og dermed opnår en mere kvalificeret besvarelse sammenlignet med en særfaglig opgave. Som censor men i øvrigt også som vejleder kan man altid spørge sig selv om et projekt er ægte tværfagligt ved samtidigt at spørge, om opgaveformuleringen reelt lige så godt kunne besvares ved hjælp af blot det ene fag. Eleven forfordeler fagene i besvarelsen Den anden variant af fagets manglende synlighed er de tilfælde, hvor eleven på trods af opgaveformuleringens struktur og konkrete krav herom ikke formår at bruge faget tilstrækkeligt i selve besvarelsen. Som censor kan man ikke afvise en opgave, hvis man føler at faget ikke er repræsenteret i elevens besvarelse men en engelsk censor vil i sådanne tilfælde ofte være tilbøjelig til at afgive en lav karakter som følge heraf. Der er tale om en helhedsbedømmelse og man skal lade den særfaglige vinkel tælle med her på linje med de øvrige faglige mål for SRP. Det er også vigtigt at pointere, at bedømmelsen ikke udelukkende Side 5

6 består i at finde fejl i opgaven, men samtidigt skal inddrage de positive aspekter i fh til i hvor høj grad eleven lever op til de faglige mål for SRP. 5. Hvordan bedømmer man som engelsk censor et SRP? I bedømmelsen af et SRP anvendes læreplanens SRP-faglige mål, som herunder er omsat til bedømmelseskriterier i en helhedsvurdering, hvor man anvender den nye karakterskalas princip om at trække fra i forhold til fejl og mangler og deres væsentlighed. I hvor høj grad demonstrerer eleven faglig fordybelse og evne til at sætte sig ind i nye faglige områder? demonstrerer eleven evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse? behersker eleven relevante faglige mål fra fagene? Sættes faglig baggrundsviden ind i en ny sammenhæng? formår eleven at udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale? demonstrerer eleven evne til faglig formidling? besvarer eleven den stillede opgave fyldestgørende, herunder i hvor høj grad er der overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen? behersker eleven fremstillingsformen i en faglig opgave? (fx hvordan citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse anvendes) Bedømmelsen af et SRP med engelskfaglige øjne sker som for øvrige fags vedkommende med udgangspunkt i de faglige mål for SRP og er altså ikke udelukkende et spørgsmål om at to fag bedømmer besvarelsen særfagligt ud fra fagenes faglige mål! Anvender man en systematisk gennemgang af opgaven på denne baggrund vil man naturligt anlægge helhedsbedømmelsen, og det er her tydeligt at projekter, hvor faget er usynligt, har alvorlige mangler i forhold til målene om at anvende og kombinere faglige tilgange og at beherske relevante (engelsk)faglige mål. Der er ikke noget minimumskrav i forhold til, hvor meget et fag skal fylde i en opgaveformulering /hhv besvarelse. Der kan være projekter, hvor faget engelsk indtager en større/mindre rolle i forhold til det andet fag og denne fordeling må man tage højde for i censureringen af projektet. Det indebærer også, at man må forlade sig på medcensors kompetencer i forhold til at vurdere specifikke aspekter ved besvarelsen. Mange uheldige situationer vil uden tvivl kunne undgås og forebygges, hvis man som engelsk vejleder på et SRP i vejledningsfasen sørger for at få eleven til at reflektere over, hvilke engelskfaglige mål, der opfyldes i den foreslåede vinkling af en opgaveformulering. Dette kan give god anledning til at betone vigtigheden af, at eleven viser evne til tekstanalyse af engelsksproglige tekster. Her vil vejledere hjælpe med til at forebygge censurproblemer ved at man vedlægger engelsksprogede bilag, som eleven skal inddrage i sin besvarelse. Side 6

7 6. Skal elever anvende engelske kilder og citater aktivt i deres SRP? I de tilfælde, hvor eleven ikke har engelsksprogede kilder i litteraturlisten er det en væsentlig mangel i forhold til læreplanens 4.5, hvoraf fremgår, at eleven skal læse en del af kilderne på fremmedsproget, når et fremmedsprog indgår. Læreplanen indeholder ikke decideret krav om, at eleven skal citere fra disse, men det kan være svært at anerkende elevens evne til at anvende engelske kilder aktivt i besvarelsen, hvis dette ikke er tilfældet. Alternativt kan eleven i form af et godt noteapparat dokumentere, at vedkommende analyserer og inddrager de fremmedsprogede kilder. Igen handler det om i vejledningsdelen at rådgive eleven og tale til vedkommendes fornuft; ved at anvende citater på fremmedsproget opnås bedre struktur og text flow, samtidig med at eleven viser aktiv forståelse for og anvendelse af sproget. Det kan være sværere at opnå samme præcision ved blot at anvende et noteapparat. 7. Hvordan sikrer man, at faget engelsk indgår i et konstruktivt fagligt samspil med andre fag? Mange problemstillinger i forbindelse med engelsk i fagligt samspil vil til dels kunne forebygges fremadrettet og til dette formål er herunder formuleret en række råd til engelsklæreren som vejleder. Generelle råd I modsætning til tidligere skal der ikke tages udgangspunkt i studieretningsfaget, der indgår i SRP! Fagene er ligeværdige fra starten. Tag derfor en aktiv rolle som vejleder i engelsk. Sørg for at sidde med ved samtlige vejledningssamtaler, så du er fuldt orienteret om elevens overvejelser og kan påpege svagheder og inspirere til nye vinkler. Gør din medvejleder opmærksom på, hvad der skal til for at opgaveformuleringen bliver tilfredsstillende set med en engelsklærers øjne. Vær opmærksom på, at fagkonsulenter i andre fag også udfærdiger tilsvarende FAQs om srp, som kan være en hjælp og inspiration i fh til emner og samspil. Disse ligger typisk på EMU.dk Gør eleven opmærksom på fagets faglige mål. Spørg kritisk ind til elevens bevidsthed om, hvordan engelsk skal indgå i opgaven og pointer evt. faremomenter. Spil bolden over på elevens banehalvdel og bed ham/hende om at forklare, hvilken rolle engelsk spiller i projektet, og hvordan det supplerer det andet fag. Tal med eleven om vigtigheden af at dokumentere inddragelse af engelsksproget materiale i form af citater eller noter. Vejlederens vigtige rolle er at bidrage med fagligt input og mulige perspektiver i fh til elevens ønsker. Vær også tydelig i fh til ikke at acceptere stærkt perifere emner, men forsøg at dreje det i en retning, så sprogfaget bliver mere synligt i besvarelsen. Særligt vedrørende SRP Vedlæg bilag på engelsk i SRP-opgaveformuleringen og forklar præcist og entydigt, hvordan de forventes inddraget i besvarelsen. De skal suppleres med flere kilder, som eleven selv finder frem til. Bilag kan være med til at dreje opgaveformuleringen i en retning, som eleven ikke kender. Samtidigt vil det hjælpe eleven med at dække det faglige mål om tekstanalyse. Side 7

8 Ved udfærdigelse af selve opgaveformuleringen med medvejleder, check af med bekendtgørelsen om den opfylder kravene til et SRP og gør eleven i stand til at honorere de faglige mål for SRP. Særligt vedrørende SO3 Synliggør fagets metode ved at diskutere forskellige måder at analysere tekster på, diskutere deres relevans i forhold til projektet og vælge de mest hensigtsmæssige på baggrund af kildetekster og opgavens formål. Side 8

9 Bilag 1: Inspiration til emner i samspil med andre fag Til inspiration nævnes herunder en række kernestofområder, der erfaringsmæssigt kan give anledning til gode og meningsfyldte opgaveformuleringer. Listen indeholder forslag og udelukker således ikke andre spændende emner. Husk at placere beskrivelsen/analysen af trends/fænomener/udvikling o.l. i sprogområdet i starten af opgaven og lad det andet fag tage udgangspunkt heri. Og husk, at fagkonsulenterne for de nedenstående fag udgiver lignende inspiration på EMU.dk til kolleger, som engelsklærere indgår i fagligt samspil med. Engelsk A og afsætning A Sociale medier, det grå guld, storytelling, branding, oplevelsesøkonomi, e-handel, entrepreneurship, etisk markedsføring, minorities, fastfood, franchising, subkulturer /kulturfænomener, den politiske forbruger, globalisering, kommunikation til målgrupper Engelsk A og international økonomi A Økonomisk vækst, økonomiske kriser, velstand og velfærd eller temaer der fremhæver en særlig problemstilling i det pågældende land fx velfærdsmodeller i UK og DK, forskelle mellem rig/fattig i Indien, sundhedsreformer i USA eller samhandelsproblematikker, fx WTOs rolle i forskellige problematikker eller USA's og Kinas indbyrdes økonomiske afhængighedsforhold. Engelsk A og virksomhedsøkonomi A Kapitalfonde, distributionskanaler, outsourcing, internationalisering, CSR, bæredygtighed, konkurrenceforhold, kædedannelser, e-handel, globalisering, etiske regnskaber Engelsk A og matematik A Skønlitteratur med klare matematiske referencer, der kan analyseres både fra en litterær/strukturel/indholdsmæssig vinkel og en ditto matematisk, TV-serier som Numb3rs. Engelsk A og 2. fremmedsprog på A-niveau Sprogfag har store sammenfald i både faglige mål og kernestof, så der er mange oplagte samarbejdsmuligheder. Komparative analyser af fænomener i et engelsktalende land vs Spanien/Tyskland/Frankrig, fx inden for politik (valgkampagner, ideologier, udvikling, betydning), samfund (velfærd, kriminalitet, miljø, indvandring eller andre debatemner), historie (analyse af årsager til udvikling og konsekvenser, ligheder/forskelle), og ikke mindst kultur (grupperinger, holdninger, sammenstød osv). Side 9

10 Bilag 2: Eksempler på opgaveformuleringer i SRP Nedenstående autentiske opgaveformuleringer illustrerer, hvorledes faget kan indgå i SRPformuleringer med en række typiske samarbejdsfag. Se også bilag 1 for inspiration til emner. Engelsk A Afsætning A 1 Tween-fænomenets betydning for virksomheders markedsføring Gør rede for Tween-fænomenet i USA og hvilke konsekvenser det har for børn, at de tidligere bliver opfattet som voksne. Analyser, hvilke forhold producenter af kommunikationsteknologi skal tage højde for, når de markedsfører sig over for Tweens. Diskuter, hvilke promotionformer Nokia kan anvende i markedsføringen til Tweens på det amerikanske marked. Følgende bilag skal inddrages i besvarelsen: Media Awareness Network, Read 25 November 2010, How Marketers Target Kids Clickz.com, 2 November 2006, Social Media Changes Engagement for Teens and Tweens USA Today, 4 February 2009, It s Cooler Than Ever To Be A Tween 2 Markedsføring til unge Foretag en sammenlignende analyse af lovmæssige og etiske grænser i forhold til markedsføring til unge på det danske og det britiske marked. Giv en karakteristik af virksomheden Ung Rejs med fokus på deres promotion og redegør kort for deres målgruppe. Vurder hvordan Ung Rejs ville skulle tilpasse sin markedsføring, hvis de valgte at etablere sig i England. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: The Guardian, 20 October 2011, Charity calls for ban on alcohol ads on pre-watershed TV and online. The Guardian, 20 October 2011, Young People Want More Protection from Alcohol Advertising, Survey Says. 3 Sociale mediers betydning for virksomhedernes markedsføring Ved hjælp af filmen The Social Network og relevante artikler bedes du redegøre for fænomenet sociale medier herunder Facebook, Twitter og My Space. Analyser herefter to selvvalgte amerikanske virksomheders kommunikations- og promotionsstrategier med henblik på en sammenligning af virksomhedernes anvendelse af de sociale medier. Vurder hvilken betydning de sociale medier har for virksomheders markedsføring, og om de Side 10

11 føromtalte virksomheder kan gøre mere for at anvende de sociale medier. Afslutningsvis bedes du diskutere, hvilke konsekvenser det kan have for virksomhederne, at anvende de sociale medier. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: Social Media Examiner, Social Media Marketing Report URL: Engelsk A International Økonomi A 4 Velfærd i DK og USA Redegør for velfærdsmodellerne i Danmark og USA og analysér, hvad valget af velfærdsmodel betyder for væksten og udviklingen i et samfund. Diskutér den amerikanske befolknings holdning til velfærdsbegrebet. Du skal inddrage flg. tekster/videoer i din opgave. Teksterne skal vedlægges opgaven som bilag til censor. The Long Game, Newsweek, January 23, 2012 Friend with Benefits, New York Times, December 11, 2011 Rich America, poor America, Newsweek, January 23, Ulighed i USA Med udgangspunkt i en beskrivelse af forholdene på det amerikanske arbejdsmarked skal du analysere årsagerne til den stigende ulighed i USA. Diskutér om et politisk skifte i USA vil medføre en ændring i trenden. Du skal inddrage flg. tekster/videoer i din opgave. Teksterne SKAL vedlægges opgaven som bilag til censor. Do you want this job? Bloomberg Businessweek Nov. 14 Nov Rich America, poor America, Newsweek, Jan. 16, 2012 Romney: I m not concerned about the very poor (video) The Daily Beast (url: 6 Finanskrisen i USA Redegør for finanskrisen i USA. Analysér årsagerne til udviklingen og diskutér den politiske holdning/løsningsforslag i USA til krisen og vurdér hvordan alle de eksterne aktører på den politiske scene påvirker beslutningstagerne i Washington. Side 11

12 Du skal inddrage flg. tekster i din opgave. Teksterne SKAL vedlægges i opgaven som bilag til censor. How to cure America s ill economy, Newsweek special issue, The big lie, Newsweek, Newsweek, Issues 2012, January 2012 Where will the recovery come from?, Newsweek, Issues 2012, January 2012 The politics and economics of Occupy Wall Street 7 Den sociale struktur i Storbritannien Beskriv den sociale struktur i Storbritannien herunder indkomst- og formuefordeling og erhvervsstruktur med særligt henblik på arbejderklassen. Analyser de sociale forholds betydning for eksistensen af en særlig arbejderkultur. Vurder hvilke konsekvenser den britiske sociale struktur har for det britiske velfærdssystems indretning og diskuter bl.a. på baggrund af vedlagte artikel fordele og ulemper herved. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: New Statesman; 10/8/2007, Vol. 137 Issue 4865, The very rich vs the rich Opgavens forventede omfang: sider Engelsk A Virksomhedsøkonomi A 8 Virksomheders anvendelse af CSR Redegør for begrebet CSR og forklar, hvorfor og hvordan virksomheder arbejder med CSR. Analyser udviklingen i Nikes anvendelse af CSR på baggrund af vedlagte artikel. Diskuter, hvilken betydning erhvervslivets fokus på CSR kan have for udviklingen i fattige lande. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: Guardian 6 September 2011, Nike seeks to eliminate hazardous chemicals Engelsk A Matematik A 9 Numb3rs Opsummer kort handlingen i en episode af TV-serien Numb3rs. Foretag en analyse af episoden og vurder, hvorvidt den opfylder krav for krimigenren. Hvordan adskiller den sig fra andre populære krimiserier? Beskriv, hvilken rolle matematikken har i Numb3rs. Præsenter og uddyb dele af den matematik, der anvendes til løsning af krimigåden i det valgte afsnit. Diskutér TV-seriens betydning for seernes forståelse af matematikkens rolle i samfundet med Side 12

13 inddragelse af de vedlagte bilag. Du skal inddrage flg. tekster i din besvarelse. Teksterne skal vedlægges opgaven som bilag til censor. Math plus crime, TV style (www.sciencenews.org/view/generic/id/6984/title/math_plus_crime_tv_style) Numb3rs gets the math right (www.maa.org/devlin/devlin_02_05.html) Engelsk A Spansk A 10 Amerikansk immigrationspolitik i forhold til Mexico Du bedes redegøre for USA's gældende immigrationspolitik med udgangspunkt i hjemmesiden: "In-migración en Los Estados Unidos". Med udgangspunkt i teksten "Deportation at Breakfast" samt artiklerne "Deportación de mexicana moviliza grupos pro immigrantes de EEUU"; "Demanda a nombre de hijos de inmigrantes"; "MIGRATION-US: Mexicans Jittery About Raids" og "US Mexicans Send Less Money Home" skal du dernæst analysere holdninger til udvisningen og dens konsekvenser. Endelig skal du sammenligne Mexico og USA's holdninger til immigrationsproblematikken og vurdere, hvorvidt valget af en Demokratisk præsident kan komme til at betyde et holdningsskifte i USA. Engelsk A Tysk A 11 Skolesystemer i Tyskland og England Der ønskes en redegørelse for skolesystemet i Tyskland og England. Derefter ønskes en analyse af fordele og ulemper ved de to systemer samt af de politiske holdninger, der ligger til grund for systemerne. I Tyskland analyseres især holdningen til Gesamtschule i forskellige Bundesländer. Med udgangspunkt i teksten Die Hauptschule ist nicht mehr zu retten ønskes en vurdering af de særlige problemer i Hauptschule, årsager hertil og løsningsforslag. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: Spiegel 23 April 2007: Die Hauptschule ist nicht mehr zu retten 12 Værkerne Die unendliche Geschichte og Narnia the Lion, the Witch and the Wardrobe Der ønskes en redegørelse for fantasy som genre og årsagerne til dennes popularitet i dag. Præsenter derefter kort de to forfattere, Michael Ende og C.S. Lewis, og den tid, hvor romanerne blev skrevet. Side 13

14 Analyser Die unendliche Geschichte med særligt fokus på hovedpersonernes udvikling. Sammenlign budskabet i de to romaner og vurder om der er en sammenhæng mellem budskab og den tid, romanerne er skrevet i. Filmatiseringer af de to romaner inddrages i besvarelsen. Forventet omfang: sider Side 14

15 Bilag 3: Checkliste: den gode opgaveformulering med engelsk Ved udfærdigelse af opgaveformulering kan engelsklærere anvende nedenstående checkliste, som kan hjælpe med til at sikre, at engelskfaget er tilstrækkeligt synligt og indgår meningsfyldt i et SRP. Er sprogfaget placeret tydeligt i starten af formuleringen således at det andet fag kommer til at tage naturligt udgangspunkt i en reel analyse af sprogområdet? Er fokus på et engelsktalende sprogområde og ikke på danmark og danske forhold? Alternativt, kan man bede eleven om at sammenligne med forhold i et engelsksproget område? Er der vedlagt engelsksprogede bilag, som skal analyseres og inddrages aktivt? Ansporer de vedlagte bilag til analyse og ikke blot reproduktion af fakta? Er opgaven ægte tværfaglig? (eller kan elev på baggrund af opgaveformuleringen besvare den med anvendelse af blot det ene fag?) Er instrukserne entydige? Undgå formuleringer som Inddrag gerne eller en eller flere, hvor eleven kan blive i tvivl. Er der tydelig taksonomisk progression (beskrive, analysere, diskutere/perspektivere)? Bekendtgørelsens afsnit ang. opgaveformuleringen i et SRP: 4. Vejledning og opgaveformulering 4.1. Skolen udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. Skolen tilrettelægger vejledningen således, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Samtidig skal skolen ved tilrettelæggelse af vejledningen sikre, at eleven kan modtage vejledning i alle projektforløbets faser frem til afleveringen af besvarelsen Eleven vælger i samråd med sin(e) vejleder(e) område og faglig problemstilling for studieretningsprojektet. Området og de faglige problemstillinger skal - inden for såvel fagenes kernestof som supplerende stof - afgrænses på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, der sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. Opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på det stof, der er indgået i den enkelte elevs undervisning. Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i det eller de indgående fag eller har forbindelse hermed Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene. Opgaveformuleringen skal: være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for Studieretningsprojektet tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden Ved studieretningsprojekter, hvori ét eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det / de fremmede sprog Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Skolen kan dog godkende, at den helt eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller fransk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår, kan skolen endvidere godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes på ét af de pågældende sprog. Side 15

16 4.7. Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på engelsk. Side 16

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

FAQs om eksamen i engelsk A/hhx (opdateret maj 2011)

FAQs om eksamen i engelsk A/hhx (opdateret maj 2011) Mange lærere henvender sig med spørgsmål om skriftlig og mundtlig eksamen. Denne FAQ gengiver svarene på ofte stillede spørgsmål og supplerer den opdaterede undervisningsvejledning til læreplanen for engelsk

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Case pædagogik et FoU-projekt

Case pædagogik et FoU-projekt Case pædagogik et FoU-projekt Hvad er case pædagogik ECCO som case Forudsætninger Struktur og indhold Pointer og udfordringer SIP2 maj 2014 Palle Guldbrandsen Case pædagogik Et didaktisk værktøj som forhåbentligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl.

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Engelsk

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Engelsk Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Engelsk Engelskfagets overordnede formål: At eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder så de kan anvende engelsk som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx 2009 Danmarks

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Studieplaner hhx 1.g efterår 2015

Studieplaner hhx 1.g efterår 2015 Studieplaner hhx 1.g efterår 2015 Klasse: 1.a Semester: efterår 2015 Dansk A Barn/voksen Det moderne gennembrud Sprogligt forløb Analyse og fortolkning at tekster med basale analyseredskaber Perspektivering

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere