FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil"

Transkript

1 Senest opdateret: september 2012 Denne side indeholder svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med engelskfagets rolle i flerfagligt samspil som SRP og Studieområdets del 3 (SO3), også benævnt Det Internationale Område (DIO). Har du spørgsmål, der ikke besvares i denne FAQ, kan du sende en på nedenstående adresse. Du er også meget velkommen til løbende at fremsende eksempler på gode opgaveformuleringer (srp) eller synopser (so3/dio), som kan indgå i løbende opdatering af denne FAQ. Claus Zedlitz Fagkonsulent i engelsk, hhx Oversigt over FAQs 1. Kan man afgrænse fagets genstandsområde geografisk? Er det tilstrækkeligt, at faget bidrager med kilder på engelsk (faget som redskabsfag)? Hvad udgør sprogfags metode? Hvornår er faget tilstrækkeligt synligt i et SRP? Hvordan bedømmer man som engelsk censor et SRP? Skal elever anvende engelske kilder og citater aktivt i deres SRP? Hvordan sikrer man, at faget engelsk indgår i et konstruktivt fagligt samspil med andre fag?... 7 Bilag 1: Inspiration til emner i samspil med andre fag... 9 Bilag 2: Eksempler på opgaveformuleringer i SRP Engelsk A Afsætning A Engelsk A International Økonomi A Engelsk A Virksomhedsøkonomi A Engelsk A Matematik A Engelsk A Spansk A Engelsk A Tysk A Bilag 3: Checkliste: den gode opgaveformulering med engelsk Side 1

2 1. Kan man afgrænse fagets genstandsområde geografisk? Ifølge læreplanens identitetsafsnit (1.1) beskæftiger faget sig med engelsksprogede områder og globale sammenhænge og et af formålene med faget (2.1), er at eleven opnår aktuel viden om Storbritannien og USA foruden kendskab til andre engelsksprogede områder og globale sammenhænge. Vi taler altså i sprogområdet om dels Storbritannien og USA, dels om tidligere britiske kolonier /Commonwealth-lande, hvor engelsk er et af de talte hovedsprog. Imidlertid er det et spørgsmål, om et land som fx Kina er acceptabelt i et SRP eller SO3-projekt, hvori engelsk indgår. I sagens natur vil Kina indgå naturligt i globalt orienterede diskussioner, men det anbefales, at man som vejleder vender det hele på hovedet og i stedet sørger for at få drejet opgaveformuleringen i en retning, så flere faglige mål kommer i spil. Godt nok vil man i et projekt, der beskæftiger sig med Kina naturligt berøre globale sammenhænge og man vil kunne finde masser af god engelsk litteratur om problemstillinger i henhold til eksport og kulturforskelle, men det er oplagt at sikre, at man i et sådant projekt drager paralleller eller perspektiverer til enten England eller USA og berører både faglige mål og kernestof. Fx kunne man kigge på et multinationalt amerikansk firmas ageren på det kinesiske marked (engelsk og afsætning SRP), USA's økonomiske eller handelsmæssige forhold til Kina (engelsk og IØ SRP/SO3) eller ytringsfrihed og borgerrettigheder, hvor man sammenligner USA's forfatning og demokratiske principper med Kinas styreform (engelsk og samtidshistorie i SO3). Der er eksempler på SRP-formuleringer, hvor elever bedes om at analysere et internationalt firmas mulige indtog på det danske marked, eller hvor man tager udgangspunkt i et dansk firma, hvor det kan være svært at genkende fremmedsproget i besvarelsen. Det anbefales, at man vender disse formuleringer om, så det kommer til at handle om at sammenligne forhold på danske/engelsktalende markeder eller at man tager udgangspunkt i engelske/amerikanske virksomheder. Ellers bliver det svært at bringe en bred vifte af engelskfaglige mål i spil. 2. Er det tilstrækkeligt, at faget bidrager med kilder på engelsk (faget som redskabsfag)? I spørgsmålet ligger implicit, at eleven ikke har tilstrækkelig indsigt i sprogfagets faglige mål og blot fokuserer på sprogfaget som et færdighedsfag. Som det fremgår af fagets læreplan er faget også et vidensfag og et kulturfag og det vil være naturligt at gøre eleven opmærksom herpå i vejledningssamtalerne. I vejledningen vil det også give god mening, at man beder eleven redegøre for, hvilke faglige mål fra faget, der kommer i spil. Dette kan tjene som godt udgangspunkt for, at eleven får øjnene op for mulige indholdselementer (fx centrale udsagn om kultur, samfundsforhold, erhvervsmæssige forhold, økonomiske forhold i sprogområdet) og vil, alt andet lige, betyde en mere balanceret opgave om end der ikke er krav om en særlig vægtning mellem de to fag. Side 2

3 I vejledningssamtalen kan det også være en god idé at betone, at eleven skal være opmærksom på den delte censorkompetence i censuren, hvor gode opgaveformuleringer som oftest er kendetegnet ved, at begge fags faglige mål og kernestof er let genkendelige. Når det er sagt er det imidlertid også vigtigt at anerkende, at tekstanalyse og hermed læsning af tekster på fremmedsproget jo netop er et omdrejningspunkt i sprogfag. Pointen er blot at synliggøre de øvrige vigtige aspekter i fagets identitet og faglige mål. Vær opmærksom på, at databaser, der anvendes som kildemateriale, ikke ansporer eleven til at anvende decideret tekstanalyse men primært demonstrerer, at eleven kan læse og forstå (ofte tal og statistik på) engelsk samt anvende læsestrategier. Her vil det give god mening at bede eleven analysere vedlagte kilder/nyhedsartikler og formulere det således, at eleven selvstændigt skal sammenfatte og konkludere på denne baggrund, eller at eleven skal forholde sig til specifikke aspekter i en kilde. Herved forebygger man også evt. snyd eller plagiat fra tidligere projekter. Beder man eleven om at beskrive udviklingen i salget af øl og spiritus i England fra er der en fare for, at eleven laver en beskrivelse af tal, hvilket ikke siger meget om sprogområdet. Beder man derimod eleven om at beskrive den britiske lovgivning i forhold til unge og alkohol og sammenligne med danske forhold, vil man i stedet lægge op til en analyse af væsentlige ligheder/forskelle i de to lande, der naturligt kunne lede over i en analyse til årsager og konsekvenser heraf. Derved giver man eleven mulighed for at honorere en række faglige mål (viden og kultur) i spil i tillæg til at demonstrere sprogfærdigheder. Se mere om sprogfags identitet i afsnit 3 herunder. 3. Hvad udgør sprogfags metode? Engelsk har som øvrige sprogfag tre søjler, som hele tiden er i spil og som er gensidigt afhængige af hinanden: engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Deraf følger, at vi bruger tid på både sprogindlæring og indhold. Det er således afgørende, at eleverne er bevidste om, at sprogfag fx ikke kun er grammatik og udtryksfærdighed, men at indholdssiden og kultursiden i virkeligheden er det, det hele drejer sig om, og at netop indholds- og kulturdimensionen indgår i et snævert afhængighedsforhold med selve sproget, - sprog uden indhold er uinteressant. Med andre ord er det ikke lige gyldigt, hvad man siger/skriver, bare man siger/skriver noget, ligesom det ikke er ligegyldigt, hvad man læser, bare man læser noget! I faget engelsk A vil eleverne skulle have konkret historisk, samfundsmæssig, geografisk, kulturel, erhvervsmæssig og økonomisk viden om sprogområdet for at udfylde denne indholdsdimension i de faglige mål og kernestoffet. Side 3

4 Sprogfag har klart defineret metode og analysemodeller. Det flertydige formål med undervisningen i sprogfag betyder imidlertid, at fagets fokus på metode ikke er helt så fremtrædende i forhold til en række andre fag, fx i forhold til det nært beslægtede danskfag. Engelskfaget deler metode med øvrige humanistiske fag i sin tilgang til stoffet. Overordnet set er hermeneutikken den paraply, der samler det sprogfagene gør: Vi fortolker meningsfulde udsagn, eftersom det mennesket mener, føler og vil, udtrykkes i produkter, i tegn, som skal forstås, dvs. analyseres og fortolkes. I sprogfagene står tekstlæsningen på fremmedsproget således centralt, og eleverne skal i deres arbejde med tekster finde frem til intentionalitet (afsenderbudskab), udtryksformer og kontekst. Når eleverne arbejder med tekst i fagligt samspil, fx i form af fremmedsprogede kilder i SRP og DIO, foretager de valg af analysemetoder til at belyse disse aspekter ved teksten. Der eksisterer forskellige metoder, der kan bringes i spil, alt efter hvilken tekst, der er i fokus, og alt efter hvilken del af sprogfaget, det vil være mest interessant og relevant at bringe på bane: Vil det i den konkrete situation fx være mest hensigtsmæssigt med en litteraturanalytisk tilgang, eller vil en kommunikativ eller lingvistisk tilgang være at foretrække i forbindelse med sagprosatekster? Hvor førstnævnte hænger snævert sammen med den hermeneutiske metode, befinder sidstnævnte sig i grænsefeltet til naturvidenskaberne, med den eksakte registrering af de sproglige udtryk og deres form. Analysemetoder Sagprosatekster Skønlitterære tekster Biografisk læsning af et værk (forfatteren i centrum) Læsning af biografier Diskursanalyse Kommunikationsanalyse Argumentationsanalyse Sproglig analyse Sociolingvistisk analyse Nykritisk analyse Læserorienteret analyse I kommunikationsanalysen vil det være relevant at supplere med anvendelse af teoretisk viden om kultur, hvor den kulturelle kontekst spiller en rolle i kommunikationssituationen. I analyse af afsender/modtagerforhold er det også væsentligt at bringe kildekritisk metode i spil. 4. Hvornår er faget tilstrækkeligt synligt i et SRP? For at undgå, at sprogfag reduceres til redskabsfag, hvor indholdet defineres i det andet fag i SRPopgaven, kan man med held overveje at arbejde med selve strukturen i opgaveformuleringen. Eksempelvis kan man tage udgangspunkt i en beskrivelse og analyse af et fænomen eller en tendens i sprogområdet, hvorefter det andet fag aktivt inddrager denne viden om sprogområdet som baggrund for en videre analyse. Side 4

5 For eksempel kan man bede eleven om at beskrive et kulturelt fænomen (ungdomskultur, forbrugerkultur, mediekultur, politisk kultur) i et sprogområde, hvorefter det andet fag på baggrund af denne viden beder eleven analysere og diskutere, hvilke konsekvenser denne viden har i en given problemstilling. Det kunne også dreje sig om redegørelse for og analyse af en udvikling i sprogområdet (fx politisk, samfundsmæssigt, historisk), hvorefter denne viden danner udgangspunkt for videre analyse i det andet fag. Endelig er det oplagt at elever arbejder med flere sprog i et SRP. Oplagte komparative analyser kunne være sammenligning af velfærdssystemer mellem to lande, sammenligning af litterære tendenser og værker, sammenligning af holdninger til et tema mv. Fordelene ved denne måde at strukturere en SRP-opgave med sprogfag på er mange. For det første opnår man en titel, der fuldt lever op til det faglige mål om at kombinere faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Eleven vil naturligt bevæge sig væk fra udelukkende at være et redskabsfag til også at analysere indhold i sprogområdet og det vil hermed være lettere at bringe flere faglige mål fra faget i spil. Når faget er usynligt Flere censorer gør opmærksom på, at faget engelsk er usynligt i nogle projekter, hvilket gør det svært at afgive en karakter. Der er to tilfælde, hvor der kan opstå problemer Faget er perifert i opgaveformuleringen Dels kan engelskfaglige mål i selve opgaveformuleringen være svære at få øje på og i vurderer man som censor, at eleven på baggrund af opgaveformuleringen ikke kan honorere målene for studieretningsprojektet, er man forpligtet til at foretage en indberetning til institutionen. En opgaveformulering, der kraftigt nedprioriterer et af fagene, fratager eleven mulighed for på tilfredsstillende vis at kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Det er et dårligt udgangspunkt for et SRP, da kongstanken netop er, at eleven demonstrerer overblik over, hvordan 2 fag gensidigt kan berige hinanden, og dermed opnår en mere kvalificeret besvarelse sammenlignet med en særfaglig opgave. Som censor men i øvrigt også som vejleder kan man altid spørge sig selv om et projekt er ægte tværfagligt ved samtidigt at spørge, om opgaveformuleringen reelt lige så godt kunne besvares ved hjælp af blot det ene fag. Eleven forfordeler fagene i besvarelsen Den anden variant af fagets manglende synlighed er de tilfælde, hvor eleven på trods af opgaveformuleringens struktur og konkrete krav herom ikke formår at bruge faget tilstrækkeligt i selve besvarelsen. Som censor kan man ikke afvise en opgave, hvis man føler at faget ikke er repræsenteret i elevens besvarelse men en engelsk censor vil i sådanne tilfælde ofte være tilbøjelig til at afgive en lav karakter som følge heraf. Der er tale om en helhedsbedømmelse og man skal lade den særfaglige vinkel tælle med her på linje med de øvrige faglige mål for SRP. Det er også vigtigt at pointere, at bedømmelsen ikke udelukkende Side 5

6 består i at finde fejl i opgaven, men samtidigt skal inddrage de positive aspekter i fh til i hvor høj grad eleven lever op til de faglige mål for SRP. 5. Hvordan bedømmer man som engelsk censor et SRP? I bedømmelsen af et SRP anvendes læreplanens SRP-faglige mål, som herunder er omsat til bedømmelseskriterier i en helhedsvurdering, hvor man anvender den nye karakterskalas princip om at trække fra i forhold til fejl og mangler og deres væsentlighed. I hvor høj grad demonstrerer eleven faglig fordybelse og evne til at sætte sig ind i nye faglige områder? demonstrerer eleven evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse? behersker eleven relevante faglige mål fra fagene? Sættes faglig baggrundsviden ind i en ny sammenhæng? formår eleven at udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale? demonstrerer eleven evne til faglig formidling? besvarer eleven den stillede opgave fyldestgørende, herunder i hvor høj grad er der overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen? behersker eleven fremstillingsformen i en faglig opgave? (fx hvordan citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse anvendes) Bedømmelsen af et SRP med engelskfaglige øjne sker som for øvrige fags vedkommende med udgangspunkt i de faglige mål for SRP og er altså ikke udelukkende et spørgsmål om at to fag bedømmer besvarelsen særfagligt ud fra fagenes faglige mål! Anvender man en systematisk gennemgang af opgaven på denne baggrund vil man naturligt anlægge helhedsbedømmelsen, og det er her tydeligt at projekter, hvor faget er usynligt, har alvorlige mangler i forhold til målene om at anvende og kombinere faglige tilgange og at beherske relevante (engelsk)faglige mål. Der er ikke noget minimumskrav i forhold til, hvor meget et fag skal fylde i en opgaveformulering /hhv besvarelse. Der kan være projekter, hvor faget engelsk indtager en større/mindre rolle i forhold til det andet fag og denne fordeling må man tage højde for i censureringen af projektet. Det indebærer også, at man må forlade sig på medcensors kompetencer i forhold til at vurdere specifikke aspekter ved besvarelsen. Mange uheldige situationer vil uden tvivl kunne undgås og forebygges, hvis man som engelsk vejleder på et SRP i vejledningsfasen sørger for at få eleven til at reflektere over, hvilke engelskfaglige mål, der opfyldes i den foreslåede vinkling af en opgaveformulering. Dette kan give god anledning til at betone vigtigheden af, at eleven viser evne til tekstanalyse af engelsksproglige tekster. Her vil vejledere hjælpe med til at forebygge censurproblemer ved at man vedlægger engelsksprogede bilag, som eleven skal inddrage i sin besvarelse. Side 6

7 6. Skal elever anvende engelske kilder og citater aktivt i deres SRP? I de tilfælde, hvor eleven ikke har engelsksprogede kilder i litteraturlisten er det en væsentlig mangel i forhold til læreplanens 4.5, hvoraf fremgår, at eleven skal læse en del af kilderne på fremmedsproget, når et fremmedsprog indgår. Læreplanen indeholder ikke decideret krav om, at eleven skal citere fra disse, men det kan være svært at anerkende elevens evne til at anvende engelske kilder aktivt i besvarelsen, hvis dette ikke er tilfældet. Alternativt kan eleven i form af et godt noteapparat dokumentere, at vedkommende analyserer og inddrager de fremmedsprogede kilder. Igen handler det om i vejledningsdelen at rådgive eleven og tale til vedkommendes fornuft; ved at anvende citater på fremmedsproget opnås bedre struktur og text flow, samtidig med at eleven viser aktiv forståelse for og anvendelse af sproget. Det kan være sværere at opnå samme præcision ved blot at anvende et noteapparat. 7. Hvordan sikrer man, at faget engelsk indgår i et konstruktivt fagligt samspil med andre fag? Mange problemstillinger i forbindelse med engelsk i fagligt samspil vil til dels kunne forebygges fremadrettet og til dette formål er herunder formuleret en række råd til engelsklæreren som vejleder. Generelle råd I modsætning til tidligere skal der ikke tages udgangspunkt i studieretningsfaget, der indgår i SRP! Fagene er ligeværdige fra starten. Tag derfor en aktiv rolle som vejleder i engelsk. Sørg for at sidde med ved samtlige vejledningssamtaler, så du er fuldt orienteret om elevens overvejelser og kan påpege svagheder og inspirere til nye vinkler. Gør din medvejleder opmærksom på, hvad der skal til for at opgaveformuleringen bliver tilfredsstillende set med en engelsklærers øjne. Vær opmærksom på, at fagkonsulenter i andre fag også udfærdiger tilsvarende FAQs om srp, som kan være en hjælp og inspiration i fh til emner og samspil. Disse ligger typisk på EMU.dk Gør eleven opmærksom på fagets faglige mål. Spørg kritisk ind til elevens bevidsthed om, hvordan engelsk skal indgå i opgaven og pointer evt. faremomenter. Spil bolden over på elevens banehalvdel og bed ham/hende om at forklare, hvilken rolle engelsk spiller i projektet, og hvordan det supplerer det andet fag. Tal med eleven om vigtigheden af at dokumentere inddragelse af engelsksproget materiale i form af citater eller noter. Vejlederens vigtige rolle er at bidrage med fagligt input og mulige perspektiver i fh til elevens ønsker. Vær også tydelig i fh til ikke at acceptere stærkt perifere emner, men forsøg at dreje det i en retning, så sprogfaget bliver mere synligt i besvarelsen. Særligt vedrørende SRP Vedlæg bilag på engelsk i SRP-opgaveformuleringen og forklar præcist og entydigt, hvordan de forventes inddraget i besvarelsen. De skal suppleres med flere kilder, som eleven selv finder frem til. Bilag kan være med til at dreje opgaveformuleringen i en retning, som eleven ikke kender. Samtidigt vil det hjælpe eleven med at dække det faglige mål om tekstanalyse. Side 7

8 Ved udfærdigelse af selve opgaveformuleringen med medvejleder, check af med bekendtgørelsen om den opfylder kravene til et SRP og gør eleven i stand til at honorere de faglige mål for SRP. Særligt vedrørende SO3 Synliggør fagets metode ved at diskutere forskellige måder at analysere tekster på, diskutere deres relevans i forhold til projektet og vælge de mest hensigtsmæssige på baggrund af kildetekster og opgavens formål. Side 8

9 Bilag 1: Inspiration til emner i samspil med andre fag Til inspiration nævnes herunder en række kernestofområder, der erfaringsmæssigt kan give anledning til gode og meningsfyldte opgaveformuleringer. Listen indeholder forslag og udelukker således ikke andre spændende emner. Husk at placere beskrivelsen/analysen af trends/fænomener/udvikling o.l. i sprogområdet i starten af opgaven og lad det andet fag tage udgangspunkt heri. Og husk, at fagkonsulenterne for de nedenstående fag udgiver lignende inspiration på EMU.dk til kolleger, som engelsklærere indgår i fagligt samspil med. Engelsk A og afsætning A Sociale medier, det grå guld, storytelling, branding, oplevelsesøkonomi, e-handel, entrepreneurship, etisk markedsføring, minorities, fastfood, franchising, subkulturer /kulturfænomener, den politiske forbruger, globalisering, kommunikation til målgrupper Engelsk A og international økonomi A Økonomisk vækst, økonomiske kriser, velstand og velfærd eller temaer der fremhæver en særlig problemstilling i det pågældende land fx velfærdsmodeller i UK og DK, forskelle mellem rig/fattig i Indien, sundhedsreformer i USA eller samhandelsproblematikker, fx WTOs rolle i forskellige problematikker eller USA's og Kinas indbyrdes økonomiske afhængighedsforhold. Engelsk A og virksomhedsøkonomi A Kapitalfonde, distributionskanaler, outsourcing, internationalisering, CSR, bæredygtighed, konkurrenceforhold, kædedannelser, e-handel, globalisering, etiske regnskaber Engelsk A og matematik A Skønlitteratur med klare matematiske referencer, der kan analyseres både fra en litterær/strukturel/indholdsmæssig vinkel og en ditto matematisk, TV-serier som Numb3rs. Engelsk A og 2. fremmedsprog på A-niveau Sprogfag har store sammenfald i både faglige mål og kernestof, så der er mange oplagte samarbejdsmuligheder. Komparative analyser af fænomener i et engelsktalende land vs Spanien/Tyskland/Frankrig, fx inden for politik (valgkampagner, ideologier, udvikling, betydning), samfund (velfærd, kriminalitet, miljø, indvandring eller andre debatemner), historie (analyse af årsager til udvikling og konsekvenser, ligheder/forskelle), og ikke mindst kultur (grupperinger, holdninger, sammenstød osv). Side 9

10 Bilag 2: Eksempler på opgaveformuleringer i SRP Nedenstående autentiske opgaveformuleringer illustrerer, hvorledes faget kan indgå i SRPformuleringer med en række typiske samarbejdsfag. Se også bilag 1 for inspiration til emner. Engelsk A Afsætning A 1 Tween-fænomenets betydning for virksomheders markedsføring Gør rede for Tween-fænomenet i USA og hvilke konsekvenser det har for børn, at de tidligere bliver opfattet som voksne. Analyser, hvilke forhold producenter af kommunikationsteknologi skal tage højde for, når de markedsfører sig over for Tweens. Diskuter, hvilke promotionformer Nokia kan anvende i markedsføringen til Tweens på det amerikanske marked. Følgende bilag skal inddrages i besvarelsen: Media Awareness Network, Read 25 November 2010, How Marketers Target Kids Clickz.com, 2 November 2006, Social Media Changes Engagement for Teens and Tweens USA Today, 4 February 2009, It s Cooler Than Ever To Be A Tween 2 Markedsføring til unge Foretag en sammenlignende analyse af lovmæssige og etiske grænser i forhold til markedsføring til unge på det danske og det britiske marked. Giv en karakteristik af virksomheden Ung Rejs med fokus på deres promotion og redegør kort for deres målgruppe. Vurder hvordan Ung Rejs ville skulle tilpasse sin markedsføring, hvis de valgte at etablere sig i England. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: The Guardian, 20 October 2011, Charity calls for ban on alcohol ads on pre-watershed TV and online. The Guardian, 20 October 2011, Young People Want More Protection from Alcohol Advertising, Survey Says. 3 Sociale mediers betydning for virksomhedernes markedsføring Ved hjælp af filmen The Social Network og relevante artikler bedes du redegøre for fænomenet sociale medier herunder Facebook, Twitter og My Space. Analyser herefter to selvvalgte amerikanske virksomheders kommunikations- og promotionsstrategier med henblik på en sammenligning af virksomhedernes anvendelse af de sociale medier. Vurder hvilken betydning de sociale medier har for virksomheders markedsføring, og om de Side 10

11 føromtalte virksomheder kan gøre mere for at anvende de sociale medier. Afslutningsvis bedes du diskutere, hvilke konsekvenser det kan have for virksomhederne, at anvende de sociale medier. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: Social Media Examiner, Social Media Marketing Report URL: Engelsk A International Økonomi A 4 Velfærd i DK og USA Redegør for velfærdsmodellerne i Danmark og USA og analysér, hvad valget af velfærdsmodel betyder for væksten og udviklingen i et samfund. Diskutér den amerikanske befolknings holdning til velfærdsbegrebet. Du skal inddrage flg. tekster/videoer i din opgave. Teksterne skal vedlægges opgaven som bilag til censor. The Long Game, Newsweek, January 23, 2012 Friend with Benefits, New York Times, December 11, 2011 Rich America, poor America, Newsweek, January 23, Ulighed i USA Med udgangspunkt i en beskrivelse af forholdene på det amerikanske arbejdsmarked skal du analysere årsagerne til den stigende ulighed i USA. Diskutér om et politisk skifte i USA vil medføre en ændring i trenden. Du skal inddrage flg. tekster/videoer i din opgave. Teksterne SKAL vedlægges opgaven som bilag til censor. Do you want this job? Bloomberg Businessweek Nov. 14 Nov Rich America, poor America, Newsweek, Jan. 16, 2012 Romney: I m not concerned about the very poor (video) The Daily Beast (url: 6 Finanskrisen i USA Redegør for finanskrisen i USA. Analysér årsagerne til udviklingen og diskutér den politiske holdning/løsningsforslag i USA til krisen og vurdér hvordan alle de eksterne aktører på den politiske scene påvirker beslutningstagerne i Washington. Side 11

12 Du skal inddrage flg. tekster i din opgave. Teksterne SKAL vedlægges i opgaven som bilag til censor. How to cure America s ill economy, Newsweek special issue, The big lie, Newsweek, Newsweek, Issues 2012, January 2012 Where will the recovery come from?, Newsweek, Issues 2012, January 2012 The politics and economics of Occupy Wall Street 7 Den sociale struktur i Storbritannien Beskriv den sociale struktur i Storbritannien herunder indkomst- og formuefordeling og erhvervsstruktur med særligt henblik på arbejderklassen. Analyser de sociale forholds betydning for eksistensen af en særlig arbejderkultur. Vurder hvilke konsekvenser den britiske sociale struktur har for det britiske velfærdssystems indretning og diskuter bl.a. på baggrund af vedlagte artikel fordele og ulemper herved. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: New Statesman; 10/8/2007, Vol. 137 Issue 4865, The very rich vs the rich Opgavens forventede omfang: sider Engelsk A Virksomhedsøkonomi A 8 Virksomheders anvendelse af CSR Redegør for begrebet CSR og forklar, hvorfor og hvordan virksomheder arbejder med CSR. Analyser udviklingen i Nikes anvendelse af CSR på baggrund af vedlagte artikel. Diskuter, hvilken betydning erhvervslivets fokus på CSR kan have for udviklingen i fattige lande. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: Guardian 6 September 2011, Nike seeks to eliminate hazardous chemicals Engelsk A Matematik A 9 Numb3rs Opsummer kort handlingen i en episode af TV-serien Numb3rs. Foretag en analyse af episoden og vurder, hvorvidt den opfylder krav for krimigenren. Hvordan adskiller den sig fra andre populære krimiserier? Beskriv, hvilken rolle matematikken har i Numb3rs. Præsenter og uddyb dele af den matematik, der anvendes til løsning af krimigåden i det valgte afsnit. Diskutér TV-seriens betydning for seernes forståelse af matematikkens rolle i samfundet med Side 12

13 inddragelse af de vedlagte bilag. Du skal inddrage flg. tekster i din besvarelse. Teksterne skal vedlægges opgaven som bilag til censor. Math plus crime, TV style (www.sciencenews.org/view/generic/id/6984/title/math_plus_crime_tv_style) Numb3rs gets the math right (www.maa.org/devlin/devlin_02_05.html) Engelsk A Spansk A 10 Amerikansk immigrationspolitik i forhold til Mexico Du bedes redegøre for USA's gældende immigrationspolitik med udgangspunkt i hjemmesiden: "In-migración en Los Estados Unidos". Med udgangspunkt i teksten "Deportation at Breakfast" samt artiklerne "Deportación de mexicana moviliza grupos pro immigrantes de EEUU"; "Demanda a nombre de hijos de inmigrantes"; "MIGRATION-US: Mexicans Jittery About Raids" og "US Mexicans Send Less Money Home" skal du dernæst analysere holdninger til udvisningen og dens konsekvenser. Endelig skal du sammenligne Mexico og USA's holdninger til immigrationsproblematikken og vurdere, hvorvidt valget af en Demokratisk præsident kan komme til at betyde et holdningsskifte i USA. Engelsk A Tysk A 11 Skolesystemer i Tyskland og England Der ønskes en redegørelse for skolesystemet i Tyskland og England. Derefter ønskes en analyse af fordele og ulemper ved de to systemer samt af de politiske holdninger, der ligger til grund for systemerne. I Tyskland analyseres især holdningen til Gesamtschule i forskellige Bundesländer. Med udgangspunkt i teksten Die Hauptschule ist nicht mehr zu retten ønskes en vurdering af de særlige problemer i Hauptschule, årsager hertil og løsningsforslag. Følgende bilag skal inddrages aktivt i besvarelsen: Spiegel 23 April 2007: Die Hauptschule ist nicht mehr zu retten 12 Værkerne Die unendliche Geschichte og Narnia the Lion, the Witch and the Wardrobe Der ønskes en redegørelse for fantasy som genre og årsagerne til dennes popularitet i dag. Præsenter derefter kort de to forfattere, Michael Ende og C.S. Lewis, og den tid, hvor romanerne blev skrevet. Side 13

14 Analyser Die unendliche Geschichte med særligt fokus på hovedpersonernes udvikling. Sammenlign budskabet i de to romaner og vurder om der er en sammenhæng mellem budskab og den tid, romanerne er skrevet i. Filmatiseringer af de to romaner inddrages i besvarelsen. Forventet omfang: sider Side 14

15 Bilag 3: Checkliste: den gode opgaveformulering med engelsk Ved udfærdigelse af opgaveformulering kan engelsklærere anvende nedenstående checkliste, som kan hjælpe med til at sikre, at engelskfaget er tilstrækkeligt synligt og indgår meningsfyldt i et SRP. Er sprogfaget placeret tydeligt i starten af formuleringen således at det andet fag kommer til at tage naturligt udgangspunkt i en reel analyse af sprogområdet? Er fokus på et engelsktalende sprogområde og ikke på danmark og danske forhold? Alternativt, kan man bede eleven om at sammenligne med forhold i et engelsksproget område? Er der vedlagt engelsksprogede bilag, som skal analyseres og inddrages aktivt? Ansporer de vedlagte bilag til analyse og ikke blot reproduktion af fakta? Er opgaven ægte tværfaglig? (eller kan elev på baggrund af opgaveformuleringen besvare den med anvendelse af blot det ene fag?) Er instrukserne entydige? Undgå formuleringer som Inddrag gerne eller en eller flere, hvor eleven kan blive i tvivl. Er der tydelig taksonomisk progression (beskrive, analysere, diskutere/perspektivere)? Bekendtgørelsens afsnit ang. opgaveformuleringen i et SRP: 4. Vejledning og opgaveformulering 4.1. Skolen udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. Skolen tilrettelægger vejledningen således, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Samtidig skal skolen ved tilrettelæggelse af vejledningen sikre, at eleven kan modtage vejledning i alle projektforløbets faser frem til afleveringen af besvarelsen Eleven vælger i samråd med sin(e) vejleder(e) område og faglig problemstilling for studieretningsprojektet. Området og de faglige problemstillinger skal - inden for såvel fagenes kernestof som supplerende stof - afgrænses på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, der sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. Opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på det stof, der er indgået i den enkelte elevs undervisning. Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i det eller de indgående fag eller har forbindelse hermed Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene. Opgaveformuleringen skal: være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for Studieretningsprojektet tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden Ved studieretningsprojekter, hvori ét eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det / de fremmede sprog Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Skolen kan dog godkende, at den helt eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller fransk. Hvis et eller flere fremmedsprog indgår, kan skolen endvidere godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes på ét af de pågældende sprog. Side 15

16 4.7. Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på engelsk. Side 16

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil Senest opdateret: september 2012 Denne side indeholder svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med engelskfagets rolle i flerfagligt samspil som SRP og Studieområdets del 3 (SO3), også benævnt Det

Læs mere

Sprogfag i fagligt samspil med afsætning

Sprogfag i fagligt samspil med afsætning Sprogfag i fagligt samspil med afsætning Claus Zedlitz Fagkonsulent i engelsk 15-04-2015 Konference for afsætningslærere på Tietgenskolen /Nyborg - 16/4 2015 Side 1 Studieretningsprojektet Evaluering 2014

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Råd og vink til SRP og SSO

Råd og vink til SRP og SSO Råd og vink til SRP og SSO Af Anne Bang Larsen, ansat på Svendborg Gymnasium og regionalsekretær på Fyn, og Signe Elise Bro, ansat på Viborg Katedralskole og formand for Religionslærerforeningen for gymnasiet

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Præsentation af studieretningsprojektet

Præsentation af studieretningsprojektet Præsentation af studieretningsprojektet Susan Mose, Fagkonsulent i dansk kronen på værket i en trefaset progression 1.g eller 2.g 2.g 3.g Opgave i dansk og/eller historie Besvarelsen udarbejdes i tilknytning

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2017 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra onsdag den 6. december,

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink September 2009 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A MAJ 2014 FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A Mange lærere henvender sig med spørgsmål om mundtlig eksamen (skriftlig eksamen evalueres og behandles særskilt i årlige evalueringer i august/september

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

Information om SRP 11. september Jeannette Bonnén

Information om SRP 11. september Jeannette Bonnén Information om SRP 11. september 2017 Jeannette Bonnén Formål med Studieretningsprojekt Studieforberedende sigte Faglig fordybelse Selvstændig anvendelse af viden, teori og metode Formidling af resultater

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE MED DANSK (HF)

RÅD OG VINK - OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE MED DANSK (HF) RÅD OG VINK - OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE MED DANSK (HF) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 #$%&'()%*)+&',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2017 Hermed seks sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra onsdag den 13. december,

Læs mere

Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse

Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Vejledningsguide til SRP Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den kreative (brainstorm, mindmap og pentagon) 3. Den procesorienterede (den lille model) 4. Den procesorienterede (den

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2010

Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2010 Studieretningsprojektet Stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Didaktik og arbejdsformer som lægger op den mundtlig eksamen i den nye læreplan Igangsætning af eksamensprojektet, herunder præcisering og roller under eksamensprojektet

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere