Facult Aarhu STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facult Aarhu STRATEGI"

Transkript

1 0 Facult Aarhu STRATEGI

2 1 MISSION Arts bidrager gennem højeste kvalitet inden for uddannelse, forskning, talentudvikling og videnudveksling til forståelse af mennesket og dets kulturelle, sociale udtryks- og praksisformer og dermed til en bedre fremtid for alle. VISION Arts bidrager til Aarhus Universitets vision om at være et globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen med det mål at opnå den højeste kvalitet inden for fakultetets kerneaktiviteter. For at indfri dette mål vil Arts styrke internationaliseringen i alle sine aktiviteter. Med udgangspunkt i sine solide fagmiljøer vil Arts udnytte de interdisciplinære potentialer på Aarhus Universitet til at skabe nybrydende forskning af stor samfundsmæssig betydning i samarbejde med stærke, udenlandske partnere. Arts vil udvikle eksisterende og udbyde nye, internationale uddannelser i et gennemført internationalt studiemiljø, der tiltrækker talentfulde studerende fra udlandet og bibringer alle studerende de nødvendige kompetencer til at fungere på det globale arbejdsmarked og agere som ansvarlige verdensborgere. Arts vil udnytte sine stærke fagligheder, sin faglige bredde og sin erfaring med digitale læringsformer til at skabe nye interdisciplinære uddannelser, der bidrager til kritisk, konstruktiv og innovativ interaktion med det omgivende nationale og globale samfund. Gennem internationalisering af forskning og uddannelser vil Arts styrke den internationale mobilitet og tiltrække talent på alle niveauer. Gennem en konsekvent fokusering på samfundsengagement og interaktion med det omgivende samfund lokalt, nationalt og internationalt i sin forskning, i sine uddannelser og i sin videnudveksling vil Arts tage medansvar for samfundsudviklingen.

3 2 FORSKNING Forskning af høj kvalitet og med international gennemslagskraft er fundamentet for alle øvrige aktiviteter på Arts. Forskning af højeste kvalitet kræver udstrakt tillid til forskerne, sikring af forskningsfriheden, en stærk forskningsinfrastruktur og en solid finansiering. Den fortsatte udvikling af kreative og dynamiske forskningsmiljøer forankret i stærke discipliner skal medvirke til at skabe forskningsmæssige nybrud til gavn for såvel studerende som samfundet i øvrigt. Udgangspunkt Med AU s position som et førende, europæisk forskningsuniversitet har Arts gode forudsætninger for at styrke sin internationale tilstedeværelse. Forskningen på Arts har rod i stærke fagmiljøer, hvoraf flere har stor, international synlighed og opnår eksterne forskningsmidler i konkurrence med andre. Andre forskningsmiljøer har et stort potentiale til at opnå international gennemslagskraft og øge forskningsaktiviteterne gennem eksterne midler. Den faglige bredde på Arts udgør sammen med den tydelige forskningsorganisering et godt udgangspunkt for at udvikle nye, interdisciplinære forskningsfelter, der rækker ud mod andre hovedområder. Samtidig har Arts med sin brede vifte af forskningsområder eminente muligheder for at styrke AU s bidrag til forskning, der interagerer med det omgivende samfund. Strategiske målsætninger Øge antallet af forskningsområder i den internationale elite Arts-forskere bidrager gennem internationale forskningssamarbejder og internationale publikationer til at styrke AU s forskning og markere den internationalt. Arts ønsker at styrke internationaliseringen af flere forskningsområder ved at fremme motiverende forskningsledelse i velfungerende forskningsprogrammer. Styrkelsen af de kreative forskningsmiljøer og udbygningen af moderne infrastrukturer skal medvirke til at tiltrække førende forskere og fremme internationale forskningssamarbejder. Styrke forskningen og dens tematiske og interdisciplinære rækkevidde gennem forskningsprogrammer, der understøtter høj forskningskvalitet, kreativitet og udvikling

4 3 Støtte udviklingen af god forskningsledelse og forskningsevaluering Rekruttere og fastholde yngre talentfulde forskere og topforskere Etablere og opbygge strategiske nationale og internationale partnerskaber med fokus på forskningssamarbejder Styrke udviklingen af nye forskningsinfrastrukturer til digital og eksperimentel forskning Øge forskningsmobiliteten og tilknytning af eksterne forskere Sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og styrke samarbejdet I kraft af sin brede kulturelle, sociale, pædagogiske og teologiske orientering har forskningen på Arts særligt gode forudsætninger for at bidrage til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer globalt, nationalt og lokalt. Med afsæt i stærke fagmiljøer og i de nye interdisciplinære muligheder vil Arts styrke samarbejdet med forskningsmiljøer på andre hovedområder. Arts ønsker også at etablere nye samarbejder med eksterne parter til gavn for forskningen og det omgivende samfund. Identificere og styrke forskning i forhold til samfundets behov for nye forskningsresultater og forskningsbaserede uddannelser Etablere og/eller deltage i nye interdisciplinære centre, forskningsnetværk og forskningsprojekter Øge andelen af eksterne midler Udviklingen i den nationale og internationale forskningsfinansiering går i retning af større afhængighed af eksterne midler såvel offentlige som private. For at sikre de bedste forudsætninger for forskning på Arts er det nødvendigt at styrke hjemtagningen af eksterne midler. Arts ønsker først og fremmest at øge sin andel af internationale forskningsmidler gennem en

5 4 forbedret understøttelse og kvalitetssikring af forskningsansøgninger samt en målrettet økonomisk støtte til udviklingen af nye projektideer orienteret mod internationale bevillingsgivere. Koordinere og deltage i flere og større EU-forskningsbevillinger Styrke samarbejdet med private fonde og organisationer Styrke kvaliteten og den administrative understøttelse af forskningsansøgninger Højne Arts repræsentation i relevante forskningsorganer og i internationale tidsskrifts- og forlagsredaktioner

6 5 UDDANNELSE Arts vil tilbyde uddannelser, der er kendetegnet ved deres stærke forskningsbasering, deres innovative undervisningsformer og deres internationale orientering. Målet er at tilbyde uddannelser af stor international synlighed. Kandidater fra Arts skal bidrage til at opfylde samfundets behov med deres faglighed og deres interdisciplinære, digitale, entreprenørielle og interkulturelle kompetencer. Målet er at uddanne kandidater, der bidrager kritisk, konstruktivt og innovativt til samfundsudviklingen. Arts vil således udnytte sine flerfaglige styrker til løbende at udvikle sin uddannelsesprofil, så dimittenderne fortsat kan finde beskæftigelse på det nationale og det globale arbejdsmarked. Udgangspunkt Arts uddannelser er attraktive og indgår i en bred fagvifte, der tilsammen danner en unik og stærk uddannelsesprofil. Med sine uddannelser bidrager fakultetet væsentligt til, at 25 procent af en ungdomsårgang får en uddannelse på det højeste niveau. Fakultetet har uddannelsesmiljøer med tradition for faglig og pædagogisk udvikling og er med et Institut for Uddannelse og Pædagogik og et Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier godt rustet til at udvikle nye digitale, innovative og interkulturelle undervisningsformer. Med uddannelser lokaliseret på store institutter og organiseret omkring stærke fagmiljøer har Arts de bedste betingelser for at udvikle nye uddannelser af højeste kvalitet, der kan tiltrække mange studerende såvel nationalt som internationalt. Strategiske Målsætninger Udvikle uddannelsernes kvalitet efter højeste internationale standarder

7 6 Arts har fokus på uddannelsernes kvalitet. Forskningsbaseringen er afgørende herfor. Kvalitet kommer også til udtryk i høj studieintensitet understøttet af et levende og aktivt studiemiljø. Studieintensitet og kvalitet skal styrkes gennem udvikling af effektive og innovative undervisningsformer baseret på faglighed og fordybelse. Undervisningsudvikling indgår sammen med fagudvikling i en uddannelsesstrategi, der skal sikre, at Arts' uddannelser er attraktive, fleksible, værdiskabende og rettet mod det fremtidige nationale og globale arbejdsmarked. Styrke de studerendes læring, ikke mindst gennem inddragelse i forskningsprocesser og forskningsproblemer Styrke de studerendes studieaktivitet gennem mere intensiverede og IT-understøttede undervisningsformer og fortsat udvikling af et inspirerende studiemiljø Etablere og udmønte AU's kvalitetssikringssystem (institutionsakkreditering) Styrke organisation og ledelse af uddannelser forankret i stærke fagmiljøer Integrere og styrke fakultetets samlede uddannelsesprofil, herunder uddannelsesstrukturen Uddanne dimittender med stærke kompetencer Arts har fokus på at uddanne kandidater med stærke faglige og interdisciplinære kvalifikationer. Udvikling af nye uddannelser i samarbejde med aftagere og internationale partnere skal sikre, at uddannelserne på Arts er orienteret mod samfundets behov. Med sine stærke fagligheder og interdisciplinære potentialer har Arts de bedste muligheder for at bidrage til samfundsudviklingen med kandidater, der besidder særlige kvalifikationer og værdiskabende kompetencer. Uddannelserne på Arts skal skabe handlings- og innovationskompetente kandidater, der gør en forskel i samfundet. Arts skal desuden bidrage til at fremme sammenhæng og fleksibilitet i det samlede uddannelsessystem.

8 7 Sikre løbende tilpasning af uddannelserne til samfundets behov Udvikle nye interdisciplinære BA- og KA-uddannelser og moduler på alle niveauer Styrke gennemsigtighed og vejledning for at understøtte og kvalificere de studerendes valg i studieforløbet Bidrage til at sikre sammenhæng, gennemskuelighed og mobilitet i det samlede uddannelsessystem Styrke handlings- og innovationskompetencer i eksisterende og nye uddannelser Udbyde uddannelser, der tiltrækker de bedste studerende fra ind- og udland Arts vil sammen med de øvrige fakulteter på AU udvikle stærke internationale partnerskaber for at skabe målrettet studenterudveksling med faglig tyngde, bl.a. i form af joint eller double degrees. Arts vil satse på at udvikle hele internationale uddannelser, der både kan tiltrække dygtige studerende fra udlandet og styrke udbuddet af internationale kompetencer for vore egne studerende. Internationalisering af Arts' uddannelser skal også ske ved at skabe internationale læringsrum og studiemiljøer, så vore studerendes udstyres med kompetencer til at agere på et globalt arbejdsmarked. Styrke udviklingen af interkulturelle læringsrum, der bidrager til internationalisering af det samlede studiemiljø Sikre synlighed og anerkendelse af arbejdet med undervisnings- og uddannelsesudvikling Tilbyde talentspor til de dygtigste og mest motiverede studerende Styrke internationalisering af uddannelserne og ind- og udgående studentermobilitet Styrke indsatsen for at rekruttere de bedste ind- og udenlandske studerende

9 8 TALENTUDVIKLING Det er en vigtig opgave for Arts at rekruttere og uddanne talenter, der efterspørges nationalt og internationalt inden for såvel forskningsverdenen som erhvervsliv og i den offentlige sektor. Arts vil skærpe talentudviklingen gennem en fokuseret rekruttering af de største talenter nationalt og internationalt og ved at styrke forskeruddannelse i samarbejde med de stærkeste internationale partnere. Gennem en konsekvent brug af forskning inden for universitetspædagogik vil Arts forbedre og målrette vejledningen af forskerstuderende, herunder også karrierevejledning, således at det høje beskæftigelsesniveau kan fastholdes. Med udgangspunkt i forskningsorganiseringen på Arts skal der satses på en tidlig og frugtbar integration af forskerstuderende i forskningsmiljøerne og i internationale forskningssamarbejder. Særligt tilrettelagte talentspor for studerende skal sikre, at talentudviklingen sker allerede i studieforløbet. Udgangspunkt Med etableringen af Graduate School of Arts, der er organiseret omkring otte forskeruddannelsesprogrammer, har Arts et godt udgangspunkt for at styrke kvaliteten i forskeruddannelsen. I ph.d.-skolen er der iværksat et arbejde med at udvikle flere ph.d.-kurser og styrke vejledningskompetencerne. De mange internationale forskningssamarbejder, som Artsforskere er involveret i, skal danne afsæt for en styrket internationalisering af forskeruddannelsen. De store investeringer, som Arts foretager i forskeruddannelse, danner et godt grundlag for at rekruttere de bedste talenter nationalt og internationalt. Strategiske målsætninger Tilbyde talentudvikling på højeste internationale niveau Rammerne omkring forskeruddannelsen på Arts er sikrede gennem Graduate School of Arts og forskeruddannelsesprogrammerne. Men Arts står over for en stor opgave med at udvikle og

10 9 kvalitetssikre forskeruddannelseskurser på internationalt niveau. Længerevarende udlandsophold ved stærke partneruniversiteter skal være en integreret del af en international forskeruddannelse. Udvikle og kvalitetssikre forskeruddannelse Skabe bedre muligheder for længerevarende udlandsophold Styrke internationaliseringen af ph.d.-programmerne Styrke karrierevejledningen med inddragelse af alumnenetværk Rekruttere, udvikle og fastholde fremragende forskertalenter For at tiltrække fremragende forskertalenter og særligt kvindelige talenter vil Arts udvikle en aktiv rekrutteringsstrategi. Forskertalenter skal rekrutteres såvel nationalt som internationalt for at sikre mangfoldighed i talentmassen. International rekruttering skal styrkes gennem en bevidst udnyttelse af de stærke, internationale forskningssamarbejder på Arts. Sikre mangfoldighed i talentmassen ved at øge talentrekrutteringen af kompetente forskere fra både ind- og udland Styrke talentudviklingen, herunder med særligt henblik på kvindelige talenter, gennem fokus på faglige netværk Tilbyde talentforløb fra bachelorniveauet Talentudvikling på Arts skal være målrettet og bred. Som på hele AU har vi en forpligtelse til at uddanne talenter, som kan bibringe samfundet innovation og kreativitet. Særligt motiverede studerende skal tidligt tilbydes muligheden for at deltage i forskellige talentudviklingsprogrammer,

11 10 som skal udvikles på Arts. Talentudviklingsprogrammer skal være tilbud ud over den ordinære undervisning. Dette fordrer målrettet vejledning og ikke mindst karrierevejledning. Udvikle og igangsætte pilotprojekter for talentudviklingsprogrammer Udvikle flere interdisciplinære talentudviklingsprogrammer med fokus på samfundets behov

12 11 VIDENUDVEKSLING Arts ønsker gennem sin forskning og sine uddannelser at bidrage til demokrati, dannelse, velfærd, social sammenhængskraft og velstand i samfundet og vil derfor styrke sin videnudveksling ved at opbygge tætte samarbejder med aktører i det omgivende samfund. I kraft af sin viden om menneskelige relationer og kulturelle sammenhænge har Arts en særlig forpligtelse til at agere direkte med civilsamfundet med henblik på at bidrage til en positiv samfundsudvikling. For at give så mange som muligt adgang til at anvende den forskning, der skabes på Arts, skal fakultetet levere en engagerende forskningsformidling. Arts bidrag til samfundsviklingen skal også ske gennem en målrettet indsats inden for efter- og videreuddannelse. Udgangspunkt Arts har allerede stærke erfaringer med videnudveksling at bygge på. Inden for uddannelse og pædagogik har Arts en unik position som leverandør af forskningsbaseret rådgivning til offentlige myndigheder. Artsforskere bidrager meget aktivt til civilsamfundets udvikling gennem formidling af deres forskning og gennem efter- og videreuddannelse i mange forskellige sammenhænge. Med støtte fra Det nationale Center for Kultur og Læring (DCL) vil Arts bringe en endnu større del af sin forskning i spil over for myndigheder. Arts vil i samarbejde med Center for Entreprenørskab og Innovation (CEI) og andre relevante aktører på AU styrke relationerne til erhvervslivet, herunder ikke mindst inden for kulturområdet, med henblik på at skabe en gensidig videnudveksling, der også styrker forskningen. STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor Arts vil styrke samarbejdet med virksomheder og offentlige institutioner inden for IT- og kulturindustrien i bred forstand. For at nå dette mål vil Arts arbejde med at udvikle modeller for

13 12 samarbejder, der både sikrer gensidig videnudveksling og styrker forskningens rammebetingelser, herunder de økonomiske. Styrke og synliggøre forskningsbaseret samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor gennem konkrete erhvervs- og innovationsrettede aktiviteter Udvikle nye platforme og modeller for erhvervssamarbejde og dets finansiering Konsolidere Nationalt Center for Kultur og Læring (DCL) Indgå flere samarbejdsaftaler med henblik på at optage flere ErhvervsPhD-studerende Styrke samarbejdet med andre videns- og uddannelsesinstitutioner med henblik på fælles videnudvekslingsprojekter Styrke karrierevejledningen Konsolidere og udvide Arts uafhængige myndighedsbetjening Med udgangspunkt i en solid forskningsorganisering vil Arts sikre, at videnudveksling får en central placering i forskernes samlede aktiviteter. Skabelsen af nye incitamenter og bedre anerkendelsesstrukturer skal bidrage til, at flere forskere engagerer sig i forskningsbaserede videnudvekslingsaktiviteter. Målet er at realisere det store potentiale for samarbejde med myndigheder, som er repræsenteret af den faglige bredde og dybde i forskningen på Arts. Øge omsætningen og styrke den faglige bredde i den forskningsbaserede myndighedsbetjening Sikre rekruttering til myndighedsbetjening og udvikle kompetencer til rådgivning Sikre synlighed og anerkendelse af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning ved at gøre videnudvekslingsaktiviteter meriterende Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser

14 13 Arts ønsker at bidrage til livslang læring i samfundet ved at styrke, kvalitetsudvikle og målrette sit udbud af efter- og videreuddannelse og herigennem støtte op om skabelsen af et mere sammenhængende, nationalt uddannelsessystem. Udbrede og øge udbuddet af målrettede og rentable EVU-aktiviteter, så behov hos eksisterende og nye aftagergrupper imødekommes Integrere EVU i udviklingen af fakultetets samlede uddannelses- og dimittendprofil Styrke bidraget til civilsamfundets udvikling Arts ønsker med sin forskning inden for menneskelige relationer, kultur og sociale fællesskaber at bidrage aktivt til samfundets udvikling gennem et aktivt samspil med borgere, foreninger og organisationer. Med en øget fokusering på engagerende og værdiskabende forskningsformidling kan Arts bidrage til at fremme et aktivt og deltagende civilsamfund nationalt og også internationalt i form af støtte til kapacitetsopbygning i lande med få ressourcer. Medvirke til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund gennem samarbejde med borgere, foreninger og organisationer Bidrage til at fremme den offentlige debat ved inspirerende og kreativ formidling af forskning Anvende universitetets kompetencer og ressourcer til at indgå i opbygningen af universitetskapacitet i andre lande

15 14 ORGANISATION Gennemførelsen af de strategiske målsætninger forudsætter, at universitetets administrative støttefunktioner og de fysiske faciliteter er af høj kvalitet, så fakultetet kan opleves som en inspirerende arbejdsplads for alle ansatte og som et udbytterigt uddannelsessted for alle studerende. Det er af afgørende betydning for udførelsen af fakultetets kerneopgaver, at videnskabelige medarbejdere og studerende understøttes af en effektiv, sammenhængende og professionel administration. For at kunne skabe så motiverende rammer som muligt for alle ansatte og studerende skal der sikres en organisation, som hviler på klare, faglige principper, gode muligheder for kompetenceudvikling for alle medarbejdere og ledere og en medinddragende kultur. Styrkelsen af de organisatoriske rammer og administrative støttefunktioner har desuden til formål at styrke fakultetets økonomiske rentabilitet i alle kerneaktiviteter. Udgangspunkt Den omfattende faglige udviklingsproces og den ledsagende administrative reorganisering, som blev besluttet i 2010 på baggrund af tidligere fusioner, har skabt nye rammer for udførelsen af universitetets kerneaktiviteter. Implementeringen af de forskellige forandringer har været i gang siden Strukturen er på plads, men der er fortsat behov for organisatoriske ændringer og justeringer for at styrke medinddragelsen og arbejdsmiljøet generelt samt udnytte det fulde faglige potentiale ved reorganiseringen. Endvidere kræver den nye organisering af fakultetet og administrationen fortsat målrettet kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere for at kunne leve op til ambitionerne i strategien. Arts har igennem de seneste år haft en rimelig stabil økonomi baseret på et solidt studenteroptag, men fakultetet må ruste sig til de kommende års udfordringer. Med en finansiering, hvor over halvdelen af indtægterne kommer fra uddannelse, er Arts økonomi følsom over for ændringer af de unges studievalg og muligheder på arbejdsmarkedet. Grundlaget for både at skabe øgede indtægter, sikker økonomistyring og uddannelsesplanlægning skal derfor fortsat styrkes, for at

16 15 Arts kan udvide og forstærke sine kerneaktiviteter i den globale konkurrence og derigennem bidrage til samfundsudviklingen. Sikre et fortsat økonomisk bæredygtigt fakultet med et inspirerende arbejdsmiljø for alle Videreudvikle og forbedre arbejds- og studiemiljøet Evaluere og justere den interne institutstruktur Styrke udbuddet af relevant kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i relation til strategien Skabe transparente karriereveje og tydeliggøre arbejdsfunktioner Arbejde for en balanceret kønsfordeling blandt VIP- og TAP-ansatte Sikre en retfærdig og solidarisk fordeling af arbejdsopgaver blandt alle medarbejdere Styrke en medarbejder- og studenterinddragende kultur ved hjælp af en aktiv anvendelse af akademisk råd, samarbejdsudvalg, artsråd, fakultetsfora, institutfora, studienævn og uddannelsesfagudvalg Udvikle en campus med inspirerende og bæredygtige opholds- og arbejdssteder, herunder med fokus på integration af alle fakultetets campuslokaliteter Fremme økonomisk rentabilitet i alle fakultetets kerneydelser og styrke fakultetets og institutternes muligheder for god økonomistyring Sikre og udvikle en moderne, professionel og sammenhængende administration, som både centralt og decentralt understøtter VIP og studerende bedst muligt

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

strategi Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet.

strategi Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet. 2 0 1 3 strategi 2 0 2 0 Tekstversion. Billeder og modeller er ikke inkluderet. 1 Forord...2 Udgangspunkt...3 Mission og værdigrundlag...4 Vision...5 Forskning...6 Udgangspunkt... 6 Strategiske målsætninger...

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

VISION. Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. 2 0 1 3 2 0 2 0 STRATEGI 2013-2020 3 VISION Aarhus Universitet arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt engagement i samfundsudviklingen. fokus -, - [ fo: ] (lat.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Strategi for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet BAGGRUNDEN Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer. Den internationale konkurrence er og bliver væsentligt hårdere. Vi kæmper

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH

FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH FSU-MØDE - STRATEGI OG STRATEGIOPFØLGNING PÅ HEALTH OPLÆG AF DEKAN ALLAN FLYVBJERG OPLÆG AF INSTITUTLEDER THOMAS G. JENSEN AU AARHUS HEALTH HVORDAN ER STRATEGI 2013-2017 BLEVET TIL? Involverende bottom-up-proces

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING AF UDDANNELSER PÅ ARTS

STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING AF UDDANNELSER PÅ ARTS STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING AF UDDANNELSER PÅ 2014-2020 Indledning Denne strategi skal betragtes som del af en samlet uddannelsesstrategi. I en samlet uddannelsesstrategi indgår naturligvis en hel

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

STRATEGI Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet

STRATEGI Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet STRATEGI 2016-2021 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet Indledning Strategien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sætter de overordnede rammer og udstikker retningen for fakultetets

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

VIDENUDVEKSLING PÅ AU

VIDENUDVEKSLING PÅ AU VIDENUDVEKSLING PÅ AU J. MICHAEL HASENKAM PRODEKAN FOR VIDENUDVEKSLING præsen TATION 1 TÆT SAMARBEJDE MELLEM HOVEOMRÅDER OG TVÆRGÅENDE BÅND 2 VIDENUDVEKSLING - bygger på forskning og udnytter viden og

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Mere specifikt anbefaler Aarhus Universitet følgende elementer i en national innovationsstrategi:

Mere specifikt anbefaler Aarhus Universitet følgende elementer i en national innovationsstrategi: Bidrag fra Aarhus Universitet til visionen for en national innovationsstrategi Regeringen har iværksat et ambitiøst projekt med udarbejdelsen af en national innovationsstrategi. Som Danmarks Entreprenørielle

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet

Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet Aarhus Universitet d. 27. april 2010 Notat vedrørende organisering og integration af forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensdeling ved Aarhus Universitet Arbejdsgruppens medlemmer Dette notat er

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI AAU

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI AAU KOMMUNIKATIONS- STRATEGI AAU 2017-2019 Indhold Forord ved rektor 1. Formålet med kommunikationsstrategien Kernefortællingen 2. Overordnede mål for AAU s kommunikation 3. Kommunikationsstrategiske fokusområder

Læs mere

STRATEGI FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

STRATEGI FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STRATEGI FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 2016-2020 BAGGRUNDEN Den samfundsvidenskabelige efter- og videreuddannelse (EVU) har i det seneste årti oplevet en ændret konkurrencesituation,

Læs mere

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi

københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi københavns universitet Talent og samarbejde STRATEGI 2023 Københavns Universitet Strategi 2023 1 2 Københavns Universitet Strategi 2023 FORORD Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Notat 1 1 : Videnudveksling på AU og AU Viden

Notat 1 1 : Videnudveksling på AU og AU Viden Medarbejdere og ledere i AU Viden Notat Notat 1 1 : Videnudveksling på AU og AU Viden Det er vigtigt, alle medarbejdere i AU Viden har en indholdsmæssig forståelse af begrebet videnudveksling på AU. Formålet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007 AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM 7-2007 8. november 2007 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Aarhus Universitets bestyrelse 8. november 2007 2 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere