Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00"

Transkript

1 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning var for os tv-seere et skelsættende år. Det analoge signal blev slukket efter, at det havde tjent os seere med oplevelser siden fjernsynets barndom. Nu foregår den slags digitalt med alle de fordele dette byder. Det var denne ændring af muligheder og betingelser vi i vores forening havde taget højde for med ombygningen i Som vi nærmede os udløbsdatoen for det analoge sendesignal så skærpede markedets udbydere af tv til privatbrugere markedsføringen. Vi var spændte på om den til tider meget aggressive markedsføring ville få indvirkning på vores medlemstal. Nettovirkningen synes ikke at have givet os færre medlemmer. Jeg tror, at mange har vurderet prisen for den programflade vi har i Dianalund Antenneforening og sammenholdt med tilsvarende hos andre udbydere og konstateret at vore priser og kvalitet er absolut konkurrencedygtige! Og så håber jeg også for dem, som skiftede, at alle huskede at læse betingelserne for år to i kontrakterne; men hvis ikke, er de til enhver tid velkomne i Dianalund Antenneforening, hvor der som bekendt ikke er nogen, der skal tjene på foretagendet. Her handler det udelukkende om, at vi skaber de bedste tekniske betingelser til den lavest mulige pris for os selv som medlemmer. At det trods alt var så få, der skiftede, tror jeg også kan skyldes, at vore medlemmer fra september har kunnet modtage det digitale signal på deres digitale fladskærme uden brug af kort eller boks. Dermed har de fået fuld valuta for investeringen i nye fladskærme, uden at det koster ekstra. Med ombygningen fulgte muligheden for at vælge mellem tre pakker. Ved starten skulle hvert medlem vælge og, så forestillede vi os i bestyrelsen, at vi af praktiske årsager så kunne samle op en gang hvert kvartal, hvilke ønsker, der var indkommet for ændring af programpakke. Det har dog vist sig, at det er så forholdsvis få, at vi har foretaget ændringer løbende. Så ønsker man at ændre pakke, så kontakter man kassereren. Ved digitaliseringen oplevede en del medlemmer, at der var problemer med dk4. Det viste sig, at det var signalmæssig udstråling fra Telestyrelsens sendenet, som influerede på den frekvens, vi havde her lokalt. Derfor blev kanalens placering ændret og problemet dermed løst. Enkelte andre medlemmer har haft problem med støj på deres tv, hvor det viser sig at skyldes, at de kabler, medlemmet har trukket indenfor egne vægge, ikke er isoleret godt nok og derfor opfanger

2 vildtfarne signaler fra de digitale sendemaster udenfor kabelnettet. Derfor skal man altid sikre sig at bruge dobbeltskærmet kabler, når man selv installerer. Det signal, der leveres fra YouSee til hvert medlem, er med garanti, som det skal være frem til det første stik i huset. Er det ikke tilfældet, så bliver det naturligvis rettet uden udgift for det enkelte medlem. Hvis man som medlem udnytter muligheden for at være på internet, har man fra december fået endnu en gratis fornøjelse, nemlig, at man kan se tv på sin computer. Det er nu muligt at se nogenlunde de kanaler, vi bringer i vore pakker, samtidig med, at man sidder derhjemme og arbejder på nettet. Den 1. november lancerede DR tre nye kanaler: DR k, DR Ramasjang og DR HD. De to første kanaler kan alle vore medlemmer se. Den tredje kan kun ses digitalt og kræver altså fladskærm eller digital boks. Generelt gælder der for HD-kanaler, at der forudsættes digitalt udstyr for, at man kan udnytte denne variant af tv-billeder. Der er for mig ingen tvivl om, at den kvalitet bliver den almindelige standard i løbet af ganske få år. Samtidig er jeg sikker på, at det næste ønskeobjekt indenfor tv-udviklingen er 3-D fjernsyn - tredimensionelt tv, hvor man er helt i centrum af begivenheden. Så glæd jer til at blive en næsten aktiv deltager i superligafodbold! Nu vi er ved forudsigelserne, så tror jeg, at vi vil se en hurtig udvikling i retning af, at medlemskabet i en forening som vores giver adgang til selv at sammensætte sin tv-pakke med mange eller få kanaler. I bestyrelsen ser vi tilbage på et begivenhedsrigt år som aktiv tv-seer og glæder os på alle medlemmers vegne over de mange muligheder, der efterhånden gives, og vi tør godt fremhæve, at det stadig er til en overkommelig pris. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. Beretning blev godkendt. 3. Regnskabsaflæggelse. DIANALUND ANTENNEFORENING REGNSKAB 1/1-31/ Beholdning 2009 Bankbeholdning ,33 Skyldige poster: Dansk Kabel TV ,00

3 Tilgodehavender: Moms ,00 Indtægter: Kontingenter, Hybridnet og Copydan ,50 Salg af signaler ,00 Tilskud fra YOUSEE , ,50 Udgifter: Hybridnet incl. fuldservice ,17 Copydan og Koda ,15 El, forsikring og ejendomsskat ,10 Åbninger/Lukninger/Provision ,00 Administration og annoncer ,89 Generalforsamling, møder og repræsentation ,90 Lønninger ,00 Udskiftning-reparationer 6.957,13 EDB-udgifter 3.795,00 Udvidelse/Ombygning ,50 Leasingudgifter ,25 Fjernelse af gl. beton ,38 Renteudgifter 6.933,00 Momsregnskab: Udgående moms ,00 Indgående moms , ,00 Kildeskat m.v.: Indeholdt: ,00 Afregnet ,00 0, ,47 Årets resultat: , Beholdning 2009 Bankbeholdning ,30 Skyldige poster: Moms ,00 Dianalund, 14. januar 2010 Bruno Bom, Kasserer Medlemstal: 1695 Ovenstående regnskab er revideret. Det forelagte bilagsmateriale er kontrolleret og fundet i orden og er sammenholdt med regnskabstallene, ligesom det er kontrolleret, at de angivne beholdninger er til stede.

4 Gennemgangen af materialet har ikke givet anledning til bemærkninger. Restancelister og bankudskrifter er forelagt og fundet i orden. Dianalund, den Revisor Revisor Regnskabet godkendt. 4. Indkomne forslag. Hermed fremsendes forslag til generalforsamling. Det drejer sig om ændringer i vedtægter. 4 stk. 4 De gebyrer, der måtte være pålagt antenneforeningen, opkræves som anført i 4, stk. 1 8 stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til hvert medlem, via hjemmeside eller via dagspressen, senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. 8 stk. 8 (ny) Alle bilag fra regnskab ligger til gennemgang for de fremmødte som ønsker at gennemgå disse. Herunder bilag fra møder, timesedler m.m. 9 stk. 3 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Køb, salg, pantsætning af fast ejendom, samt forpligtelse af foreningen i øvrigt, kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling. Med venlig hilsen Jeanette Jensen Dianalund Bestyrelsen fremlagde flg. forslag til vedtægtsændringer: 1. Navn: Dianalund Antenneforening. Hjemsted: (formandens adresse), 4293 Dianalund. 2. FORMÅL. 1. Antenneforeningens formål er at drive fælles kabelnet til transmission af TV - og radiokanaler samt bredbåndstjenester for Dianalund by. 2. Antenneforeningen kan kun påtage sig opgaver, der naturligt er en følge af 2., stk Antenneforeningen kan tilslutte sig landsdækkende foreninger eller organisationer efter generalforsamlingens bemyndigelse. 3. MEDLEMSSKAB. 1. Som medlem af antenneforeningen kan enhver inden for det fastsatte forsyningsområde optages. 2. Indtrædende medlemmer betaler tilslutningsgebyr til Dianalund Antenneforening. Gebyret fastsættes af generalforsamlingen. 4. KONTINGENT. 1. Kontingent er summen af basisudgifter og kontraktpris for valgt programpakke. 2. Basisudgift fastsættes af generalforsamlingen. 3. Kontraktpris fastlægges ved kontraktindgåelse. 4. Kontingentet reguleres én gang årligt pr. januar kvartal jf. alm. prisindeks og opkræves kvartalsvis af foreningens kasserer. 5. Ved manglende betaling kan antenneforeningen opkræve et gebyr for udsendelse af rykker samt evt. afbryde medlemmets tilslutning til antenneanlægget. Før genåbning skal skyldigt beløb være betalt.

5 6. Ved nyt medlemskab betales der kontingent fra efterfølgende måned. 5. FRAFLYTNING. 1. Ved fraflytning er medlemmet forpligtet til at betale evt. restance til antenneforeningen. 6. ANLÆGGETS DRIFT. 1. Antenneforeningen afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggets drift. 2. Det enkelte medlem hæfter kun med sit tilslutnings-gebyr og kontingent. 3. Udmeldelse af antenneforeningen berettiger ikke til udbetaling af tilslutningsgebyr, opsparet formue eller andet beløb fra antenneforeningen. 7. MEDLEMSKONTINGENT. 1. Medlemmernes kontingent indbetales på konto i pengeinstitut. På denne konto kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i forening. 8. GENERALFORSAMLING. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til hvert medlem eller via dagspressen senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Indkaldelsen lægges samtidig på foreningens hjemmeside. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Indkomne forslag. 5. Budget samt kontingentfastsættelse. 6. Valg til bestyrelsen Formand eller kasserer eller 2 bestyrelsesmedlemmer bestyrelsessuppleanter revisor revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal indsendes til formanden senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 10 % af samtlige medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage herefter, efter samme regler som for afholdelse af ordinær generalforsamling. Alle vedtagelser på generalforsamlingerne sker ved stemmeflerhed. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved personvalg skal der finde skriftlig afstemning sted, dersom generalforsamlingen ønsker dette. 9. BESTYRELSEN. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle valgt for 2 år på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen varetager foreningens drift og fastlægger selv sin forretningsorden. 2. I ulige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år afgår kassereren og 1 bestyrelsesmedlem. Suppleanterne afgår hvert år. 1 revisor afgår hvert andet år, revisorsuppleanten afgår hvert år.

6 Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder 1. suppleanten på dennes plads indtil førstkommende generalforsamling. Afgår formand eller kasserer i utide, vælger bestyrelsen selv en afløser for denne blandt bestyrelsesmedlemmerne indtil førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted til alle poster. 3. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse samt de 2 revisorer. 10. REGNSKAB. 1. Antenneforeningens regnskab varetages af kassereren, der ligeledes er ansvarlig for foreningens medlemskartotek. 2. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen, eller når revisorerne finder det nødvendigt. Revisionen omfatter såvel regnskabsmæssig som kritisk revision. Revisionens bemærkninger påføres det reviderede regnskab og indgår som dokument i foreningens arkiv. 3. Årsregnskabet følger kalenderåret. 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER. 1. Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske på foreningens ordinære generalforsamling. 2. For at et forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages, kræves der, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. 12. FORENINGENS OPLØSNING. 1. Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Ophøret vedtages af generalforsamlingen på en ordinær samt en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 2. Såfremt der efter foreningens opløsning, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fremkommer et overskud, skænkes dette overskud til velgørende formål i Dianalund by, efter beslutning på den opløsende generalforsamling. Bestyrelsens forslag til vedtægter blev vedtaget. Jeanette Jensens forslag blev forkastet. 5. Budget samt kontingentfastsættelse. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen Kasserer: Bruno Bom genvalgt bestyrelsesmedlem: Poul Erik Pedersen genvalgt bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant Claus Nielsen og 2. suppleant Bent Nielsen genvalgt revisor: Flemming Greve genvalgt revisorsuppleant. Jan Madsen genvalgt. 7. Eventuelt. Intet.

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup 2. Beretning. Bestyrelsens

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Vedtægterne er vedlagt, som de midterste sider, der forsigtigt kan trækkes ud. INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 4 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2014 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere