Partnerskaber i UCC. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskaber i UCC. Indhold"

Transkript

1 Partnerskaber i UCC Ledelsessekretariatet 28. september 2009 Indhold INDLEDNING PARTNERSKAB OG INNOVATION JURIDISK OG ØKONOMISK GRUNDLAG LEDELSE OG ADMINISTRATION PROCESBESKRIVELSE UDVIKLINGSPLATFORM Indledning Definition UCC definerer et partnerskab som en gensidigt forpligtende aftale mellem ligeværdige parter om i fællesskab at styrke og udvikle områder inden for et fælles interessefelt. Partnerskabet udmønter sig i en række konkrete tiltag og projekter, der til sammen skal lede frem til opfyldelsen af de effekt- og resultatmål, som aftalen fastsætter. Ved partnerskaber forstås alene UCC s aftaler med eksterne partnere, først og fremmest kommuner, universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse. Partnerskabsmodel I det følgende fremstilles den model for indgåelse af partnerskaber, som er gældende for UCC. Modellen definerer UCC s opfattelse af partnerskabsbegrebet, den beskriver operationelt, hvordan partnerskaber i UCC indgås, gennemføres, kvalitetssikres, dokumenteres og formidles, og den angiver en struktur for UCC s ledelse og administration af dette arbejde. Der er ikke i dette oplæg taget eksplicit stilling til, hvorledes arbejdet med partnerskaberne organisatorisk forankres i UCC s nuværende organisation. Det er dog af strategisk vigtighed, at de specifikke ansvars- og kompetenceforhold fastlægges entydigt i én organisatorisk enhed i det følgende benævnt Enheden for partnerskaber i UCC. Side 1 af 6

2 Partnerskab og innovation Strategisk forankring Det er af grundlæggende strategisk betydning, at Professionshøjskolen UCC udvikler sig som anerkendt videnscentrum og bidragyder i udviklingen af både professionernes uddannelser og praksis, og visionen er, at UCC bliver den foretrukne aktør og samarbejdspartner inden for sine kerneområder. I udmøntningen af denne strategiske målsætning er samspillet mellem uddannelse, forskning og praksis afgørende for den nødvendige vidensudvikling og videnscirkulation, og derfor har det nære samarbejde med kommuner, universiteter og andre højere læreanstalter høj prioritet i UCC. Målet med dette samarbejde er dels at sikre samspil mellem kommunernes velfærdsopgaver og UCC s uddannelser, dels at skabe gode rammer for udnyttelsen af faglige synergier mellem UCC og andre institutioner for videregående uddannelse med henblik på udviklingen af professionsrelevant uddannelsesforskning og uddannelsespraksis. Formål Helt overordnet er formålet med partnerskabsaftalerne at stimulere nytænkning og vidensudvikling ved gensidig kompetenceoptimering mellem parterne. Et partnerskab indgås derfor med henblik på i fællesskab at nå resultater, som ligger ud over, hvad den enkelte part kan udvikle alene. Aftalerne indgås på baggrund af komplementære kompetencer og ligeværdig interesse i udvikling og udveksling af viden og erfaring inden for det område, partnerskabet gælder. De opstår og udvikles i et nært samarbejde mellem de involverede parter, så partnerskabet målrettes den enkelte samarbejdspartners behov, og så parterne i fællesskab finder frem til netop de samarbejdsflader, der er relevante og frugtbare. På den måde gavner UCC s partnerskaber både uddannelser og professioner. Det sker bl.a. i kraft af bedre kvalifikationer og kompetencer hos nyuddannede, kvalificering af efter- og videreuddannelsen af kommunernes medarbejdere, styrkelse af rammerne for professionernes udvikling og for vækst i erhvervene, udvikling af relevant forskning samt sikring af den størst mulige videndeling og videnspredning inden for Professionshøjskolens område. Endelig fremmer et organiseret samarbejde mellem UCC, kommuner og uddannelsesinstitutioner mulighederne for løbende koordinering og synliggørelse af aktiviteter, gensidig støtte og sparring om udvikling, opgavevaretagelse og kvalitetssikring. Udgangs- og omdrejningspunkt De partnerskaber, UCC indgår, er altid styret af et konkret ønske om, i tæt samspil med eksterne partnere, at udvikle praksis, viden og ekspertise på et klart defineret felt. Udviklingsfeltet for det enkelte partnerskab afgrænses gennem fastsættelsen af konkrete effekt- og resultatmål, og denne overordnede målsætning er retningsgivende for partnerskabsaftalens praksisudmøntning. I Partnerskaber med UCC er udviklingsfeltet med de effekt- og resultatmål, som knyttes til det, dermed det afgørende omdrejningspunkt, mens enkeltprojekter og delaftaler opfattes som veje til opfyldelsen af partnerskabsaftalernes fastsatte mål. Partnerskabet kan således ikke i sig selv udgøres af fx en aftale om køb og salg af en tjenesteydelse (eksempelvis konsulentbistand, praktikvejledning, efter- og videreuddannelse eller lignende), men sådanne samarbejdsaftaler kan indgå som led i et partnerskab, hvis de bidrager til at nå dets overordnede målsætning eller de kan etableres sideløbende med eksisterende partnerskaber, såfremt indhold eller målsætning falder uden for de områder partnerskaberne behandler. Når der er indgået partnerskab mellem UCC og en ekstern partner på et givent felt forpligter begge parter sig til at sørge for at alle relevante fællesprojekter relateres til partnerskabet. Relevant er ethvert projekt, som bidrager til at nå partnerskabsaftalens effektmål. Side 2 af 6

3 Da omdrejningspunktet altså er konkrete effekt- og resultatmål knyttet til aftalens udviklingsfelt kan man forestille sig flere partnerskabsaftaler med samme partner om forskelligt indhold. Eksempler på niveauerne i et partnerskab: Udvikling af indskolingsforløb (fiktion) En kommune indgår partnerskab med UCC med henblik på at udvikle viden og praksis omkring overgangen fra børnehave til skole. Overordnet effektmål: At afhjælpe børnenes oplevelse af kulturchok ved indskolingen. Resultatmål: At afdække hvilke forskelle i børnehave- og skolekultur, som medvirker til problematiske indskolingsforløb, samt at finde og implementere metoder til at modvirke disse. Konkrete delprojekter og tiltag: Der tilbydes særlige indskolingspraktikker i både skole og daginstitution for såvel lærer- som pædagogstuderende i UCC. Et fælles tilvalgs- og toningsforløb om indskoling udbydes på UCC s lærer- og pædagoguddannelser. UCC yder konsulentbistand til undersøgelsen af problemfeltets fagmetodiske og fagidentitetsmæssige forankring. Udvikling af folkeskolens evalueringsformer (fiktion) En kommune indgår partnerskab med UCC og et universitet i regionen med henblik på at udvikle viden og praksis for de evalueringsformer, som anvendes i kommunens folkeskoler. Overordnet effektmål: At fremme såvel elevers, læreres og forældres mulighed for at bruge skolens evaluering som redskab til at målrette undervisnings-, vejlednings- og læringsindsatsen for den enkelte. Resultatmål: At udvikle og implementere et evalueringsværktøj, som bygger på erfaringer fra evalueringspraksis og den nyeste viden om sammenhængen mellem evalueringsmetode og undervisningsresultat. Konkrete delprojekter og tiltag: Et pilotprojekt, hvor forskellige evalueringsformer afprøves på udvalgte skoler i kommunen - og som følges og dokumenteres, som et led i en phd-afhandling om elev-evaluering i et didaktisk perspektiv Til projektet knyttes lærerstuderende, som i den pågældende periode er i praktik på kommunens skoler. De studerende følger, vurderer og beskriver som et led i praktikken de aktuelle evalueringsforsøg Lærere frikøbes til undersøgelse og udarbejdelse af ny evalueringsform UCC yder konsulentbistand til de involverede lærere En UCC-diplomuddannelse for lærere og skoleledere i evalueringsfaglighed udvikles og udbydes. Juridisk og økonomisk grundlag Juridisk grundlag for samarbejdsaftaler generelt Det følger af lov nr. 562 af 06/06/2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, 5 og tilhørende lovbekendtgørelse ( 5 og 5a) at en professionshøjskole er forpligtet til at samarbejde med relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser retter sig imod (relevante uddrag af regelgrundlaget findes i bilag 1). Der er dog ikke lovgivet specifikt om indholdet af dette samarbejde og dermed heller ikke for partnerskabsaftaler, som indgås mellem professionshøjskoler og aftagere, interessenter eller forskningsinstitutioner. Et partnerskab kan dog bevæge sig ind på områder, hvor fx de almindelige konkurren- Side 3 af 6

4 ceretlige regler eller anden lovgivning vedr. udveksling, køb og salg af tjenesteydelser mellem forskellige offentlige instanser skal iagttages. Bekendtgørelse vedr. erhvervsakademier For partnerskaber mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler gælder særlig lovgivning. Disse partnerskaber indgås med det overordnede formål at sikre et tæt samspil mellem de to institutionsformer som rammen for udvikling af eksisterende og nye tekniske og merkantile professionsbachelor- og diplomuddannelser. Gennem partnerskabet bemyndiges erhvervsakademierne til at udbyde uddannelser på professionsbachelorniveau. Lovgrundlaget findes i BEK nr af 08/12/2008 med tilhørende vejledning (se bilag 1). Økonomi Partnerskabsaftalen skal være gensidigt økonomisk forpligtende. Der skal tilvejebringes et økonomisk overslag, som viser de økonomiske implikationer af aftalen for begge partner. I det omfang konkrete tiltag og delprojekter under en partnerskabsaftale omfatter ydelser, som indebærer direkte økonomisk mellemværende mellem parterne, skal der, som en del af aftalens indgåelse, eller så snart delprojektet tilknyttes, opstilles et projektbudget for hele den periode, partnerskabsaftalen er gældende. Ledelse og administration Initiering og indgåelse Partnerskaber kan initieres på alle niveauer i UCC, men aftalerne indgås i samarbejde med Enhed for partnerskaber og underskrives for UCC af Rektor. Udmøntning og vedligeholdelse For UCC er det uddannelseschefer og institutledere fra de involverede afdelinger, der har ansvaret for, at projekterne under de enkelte partnerskabsaftaler udmøntes i praksis samt for administrationen og vedligeholdelsen af dem. Afdelingernes chefer og ledere skal ydermere sørge for, at partnerskabets delprojekter bliver evalueret i forhold til de aftalte mål, samt at erfaringer og resultater bliver indhentet til formidling og samlet hos Enheden for partnerskaber. Koordinering og kvalitetssikring For at sikre en fælles udvikling, koordinering og kvalitetssikring af arbejdet med UCC s partnerskaber står Enheden for partnerskaber til rådighed med: bistand til udarbejdelse af kontrakt koordinering af udviklingsaftaler, som indgås med samme eksterne partner relevant information om allerede eksisterende aftaler og projekter gennemførsel af relevante analyser i forhold til partnerskaber sikring af systematisk dokumentation bl.a. med henblik på evt. akkreditering indsamling og arkivering af dokumentation vedr. aktuelle og afsluttede partnerskabsaftaler dokumentation, formidling og synliggørelse af erfaringer og viden om partnerskabskonceptet Værktøjer For at lette kommunikationen, sikre informationsflow og gennemsigtighed, formidle resultater og synliggøre kompetencer er omfattende IT-løsninger under udvikling i UCC. Det drejer sig først og fremmest om udviklingen af en fælles UCC-portal, som skal fungere som grundlæggende arbejdsred- Side 4 af 6

5 skab for alle medarbejdere og studerende i UCC, herunder implementeringen af såvel PURE som ESDH. I tilknytning til partnerskaberne betyder det, at en række relevante samarbejdsværktøjer vil blive udarbejdet og gjort tilgængelige også for UCC s eksterne partnere: Et katalog over indgåede partnerskaber og konkrete udviklingsprojekter i UCC med kopi af kontrakter og dokumentation af såvel proces som opnåede resultater, samt et arkiv over afsluttede partnerskaber og projekter En CV-database over medarbejdere i UCC med vægt på spidskompetencer, interesseområder, projekter og aktiviteter En database over studierapporter, undervisningsplaner, undervisningsmaterialer mv. frembragt i såvel grund- efter- og videreuddannelse Procesbeskrivelse Første trin innovationssamarbejde Forud for og sideløbende med indgåelsen af konkrete partnerskabskontrakter opfordrer UCC relevante medarbejdere fra nuværende og potentielle partnerkommuner og -institutioner til at deltage i et partnerskabsforberedende innovations- og idéudvekslingsarbejde. Samarbejdet på dette generelle niveau organiseres efter den nedenfor beskrevne model og er tænkt som en udviklingsplatform, der skal facilitere en gensidig opdatering, nytænkning og idéudveksling, omkring fælles interesse- og udviklingsfelter. UCC prioriterer denne udviklingsplatform som en mulighed for fortløbende kontakt, og som et konkret forum for det nødvendige innovationssamarbejde, mellem partnerne. Andet trin sondering Medarbejdere fra UCC og den kommende samarbejdspartner initierer på baggrund af fælles interesse og komplementerende kompetencer partnerskab på et givent felt I relevante tilfælde gennemføres på forhånd en analyse og afdækning af partnernes potentiale for indgåelse af partnerskaber, ligesom der kan udarbejdes foranalyser til konkrete opgaver Der nedsættes en arbejdsgruppe for det fremtidige partnerskab bestående af involverede medarbejdere fra både partner og UCC Tredje trin fastsættelse af mål og perspektiv I fællesskab defineres en indholdsmæssig overskrift for partnerskabet De overordnede effektmål, som partnerskabet skal styre mod, formuleres Et eller en række specifikke resultatmål, som skal sikre den ønskede effekt, defineres UCC s enhed for partnerskaber bistår med hjælp og vejledning i denne proces Fjerde trin partnerskabskontrakt UCC s partnerskabsenhed udarbejder i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe en kontrakt for partnerskabsaftalen, som fastsætter partnerskabets indholdsmæssige, ressourcemæssige og ansvarsmæssige rammer. Kontraktformularen indeholder altid: En overskrift, som udtrykker det overordnede formål eller sigte med samarbejdet Formulerede effekt- og resultatmål Konkrete tiltag og projekter inkl. formulering af delmål En definition af fælles kriterier og indikatorer for succes En strategi for, hvordan samarbejdet følges og styres En strategi for, hvordan udviklingsresultaterne dokumenteres og evalueres Side 5 af 6

6 Økonomiske og ressourcemæssige rammer for samarbejdet Juridiske forhold i forbindelse med aftalens bindende forpligtelser Aftalens gyldighedsperiode / udløbsdato Navne og adresser på partnerskabets parter og kontaktoplysninger på tovholdere Aftalen underskrives. Partnerskabskontrakter mellem UCC og en ekstern partner er gyldige, når de for UCC er attesteret af rektor, for kommuner af forvaltningschef eller kommunaldirektør og for universiteter og andre højere læreanstalter, af rektor eller dekanen for det pågældende fakultet Ved indgåelse af større partnerskabsaftaler kan UCC desuden træffe aftaler om følgeforskning for derigennem yderligere at sikre en systematisk og metodisk opbygning af viden om partnerskaber Femte trin udmøntning og vedligeholdelse For UCC er det de involverede afdelinger og institutter, der står for den egentlige udmøntning af partnerskabsaftalerne. Partnerskabsenheden kan bistå med procesvejledning, dokumentationsbistand og administrativ støtte Partnerskabet udvikles og evalueres løbende og med godkendelse fra UCC s partnerskabsenhed og den ansvarlige rektor, dekan eller kommunalchef kan nye delprojekter tilknyttes undervejs Sjette trin opfølgning og evaluering Skriftlig dokumentation for tiltag og resultater sendes til UCC s partnerskabsenhed, som lægger dem ind i et fælles tilgængeligt katalog Evaluering af partnerskabernes faktiske udmøntning og af det konkrete arbejde om enkeltprojekter foretages løbende i et samarbejde mellem de afdelinger, institutter eller centre, som har indgået aftalerne, og de eksterne partnere Ved partnerskabsaftalens udløb evalueres endeligt i forhold til det oprindeligt fastsatte effektmål. Efter en partnerskabsaftales ophør skal dokumentation for erfaringer, resultater og evalueringer samles hos Enheden for partnerskaber og gøres tilgængelig i et arkiv Udviklingsplatform Forum for innovation Partnerskaber indgås først og fremmest med henblik på at udvikle fælles erfaringer og viden om de professioner, som UCC s uddannelser retter sig imod. Derfor tilbyder UCC som en fast del af sit partnerskabsprogram et Forum for innovation, der skal fungere som fælles platform for idéudveksling og networking for alle med interesse i partnerskaberne. UCC s Forum for innovation omfatter bl.a.: En faglig konference, hvor samarbejdserfaringer, resultater og perspektiver samles og idéer/temaer til nye udviklingsprojekter udveksles Jævnlige møder om udviklingsmulighederne inden for specifikke felter af fælles interesse mellem relevante medarbejdere fra nuværende og potentielle partnere og repræsentanter for relevante UCC-afdelinger. En IT-baseret markedsplads på UCC-portalen for fælles udveksling af idéer og planer vedr. opgaver og projekter I tilknytning hertil et katalog over idéer og projekter, som ikke iværksættes umiddelbart, men som evt. kan tages op på et senere tidspunkt Det er forventningen, at også nye partnerskaber kan udspringe af denne gensidige opdatering og idéudveksling. Side 6 af 6

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere