Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde"

Transkript

1 Børne- og Ungdomsforvaltningen Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde for skoler, KKFO, klynger, fritidsklubber, fritidstilbud, institutioner i klynger.

2 FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler har vi hver dag muligheden for i samarbejde at skabe rammerne for at udvikle trygge, livsduelige og kompetente børn og unge. Vi har også en unik mulighed for at give børn og unge, der kommer fra socialt udsatte hjem eller af andre grunde er i en mere udsat position end andre børn, stærkere forudsætninger for at klare sig bedre. Visionen for de københavnske fritidstilbud og skoler er, at de har en høj kvalitet og er attraktive for børn, forældre og medarbejdere. For at realisere denne vision er det afgørende med et tæt strategisk samarbejde mellem skole og fritidsinstitutioner og -centre for at sikre sammenhæng i børnenes hverdag. Det tætte samarbejde skal bidrage til børn og unges læring, udvikling og trivsel samt deres demokratiske dannelse og deltagelse i børne- og ungefællesskaber. For at lykkes med denne opgave kræver det først og fremmest, at indsatsen i vores skoler og fritidsinstitutioner og -centre har en høj pædagogisk kvalitet; det kræver, at vi har en systematik for at sætte tidligt ind, hvis et barn kommer i vanskeligheder, eller hvis det bliver klart, at en anden pædagogik eller pædagogisk metode i højere grad vil tilgodese dele af eller hele børnegruppens udvikling og trivsel. Det kræver en stærk tværfaglig support, og at der er et godt og tæt samarbejde mellem alle de fagpersoner, der har ansvar for børnenes/de unges læring, trivsel og udvikling i hverdagen. Vi skal derfor skabe forudsætningen for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og fritid, hvor de involverede personalegrupper samskaber og tager fælles initiativer med udgangspunkt i et helhedsblik på barnet/den unge. Behovene for sammenhæng i barnets hverdag og et stærkt, gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og fritidsinstitutioner/centre er baggrunden for den model for samarbejde mellem skole og fritid, som præsenteres her. Modellen har til formål at sikre et systematisk og helhedsorienteret samarbejde mellem fritidsinstitutioner, fritidscentre og skoler som grundlag for vidensoverdragelse, gode overgange og sammenhængende pædagogiske og faglige indsatser for alle børn og unge. Hovedelementerne er: Skole og institutioner indgår hvert år en samarbejdsaftale om Stærkt samarbejde med fokus på den strategiske retning, som man lokalt vælger, at samarbejdet skal tage. Der opstilles strategiske mål, og det beskrives, hvordan de konkret skal realiseres gennem samarbejdet. Fritidsinstitution/center bliver en integreret del af ressourcecenteret og pædagogisk læringscenter i samarbejde med skolen og på lige fod med skolen. 2

3 Fritidsinstitutionen kan efter aftale med klyngelederen/netværkskoordinatoren deltage i ressourceteamets møde, når det handler om tematiske, overordnede drøftelser, som har relevans for fritidsområdet, fx overgange. Stærkt samarbejde I Stærkt samarbejde samarbejder skoler og institutioner om at skabe helhed og sammenhæng mellem kommunens forskellige tilbud. Målene for det forpligtende samarbejde i Stærkt samarbejde omhandler: Børn og unges kulturfællesskaber i centrum Udsatte børn og unge Overgange Fælles fokus og fælles sprog Ledelsesmæssig forankring af samarbejdet Forvaltningens implementeringsindsatser Der udarbejdes en lokal samarbejdsaftale mellem skoler og institutioner i et skoledistrikt. Det vil sige, at de i fællesskab udfærdiger de strategiske målsætninger og planlægger udmøntningen af dem. 1 Formålet med samarbejdsaftalen er at beskrive den overordnede strategiske retning, man lokalt vælger, at samarbejdet skal tage med udgangspunkt i målene for Stærkt samarbejde og de behov og udfordringer, der er i pågældende distrikt. På baggrund af de opstillede strategiske mål udfærdiges der mere konkrete delmål for, hvilke aktiviteter og tiltag der skal sættes i gang for at leve op til de strategiske mål for samarbejdet. Samarbejde mellem skole og fritidstilbud i ressourcecenter og pædagogisk læringscenter Evalueringer og tilbagemeldinger fra fritidsinstitutioner og -centre viser, at der er behov for sammenhængskraft og for at kunne drøfte pædagogiske problematikker med de samarbejdspartnere, dvs. skolen, som også arbejder med barnet/børnegruppen. Samtidig er der behov for at få 0-18-årsperspektivet i spil. Udgangspunktet for samarbejdsmodellen er, at fritidsinstitutioner og -centre samarbejder med skolen i ressourcecenter og pædagogisk læringscenter. Ressourcecenteret er det primære forum, hvor fritidsinstitutioner og -centre kan trække på den tværfaglige support, samt samarbejde med skolen om at skabe inkluderende børne- og ungefællesskaber og sammenhæng i børnenes hverdag. Det pædagogiske læringscenter er det primære forum, hvor fritidsinstitutioner og -centre kan samarbejde med skolen om at fremme børnenes læring og trivsel i en motiverende og varieret skole- og fritidsdag. Det centrale er udvikling og understøttelse af lærings- og trivselsrelaterede aktiviteter for børnene samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater. 1 Læs mere om Stærkt samarbejde her: 3

4 Konkret kan det betyde samarbejde om fx Åben Skole-aktiviteter, fælles lærings- og trivselstemaer samt brugen af it til understøttelse af læring og trivsel. Ressourcecenter og pædagogisk læringscenter kan også fungere som forum for samskabelse mellem fritidsinstitutioner, fritidscentre og skoler. Lovmæssigt er organiseringen af den tværfaglige support i ressourcecenteret forankret i Folkeskoleloven og derudover rammesat i Københavns Kommune af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning vedrørende Ressourcecentre fra Rammerne for det pædagogiske læringscenter er forankret i Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter. Vejledningen for ressourcecenter er i 2016 revideret med henblik på at integrere det pædagogiske læringscenter. Arbejdet i og organiseringen af ressourcecenteret og det pædagogiske læringscenter foregår således inden for denne ramme, som er beskrevet i Mål og rammer for ressourcecenteret og det pædagogiske læringscenter i København. Formålet med dette dokument er at præsentere principperne for samarbejdet mellem skole og fritidstilbud inden for den eksisterende ramme. Formål med samarbejdet Ressourcecenteret og pædagogisk læringscenter er organisatoriske enheder, som skal understøtte en flerfaglig og professionel dialog om det pædagogiske arbejde. Ressourcecenteret fungerer sammen med Pædagogisk Læringscenter som omdrejningspunkt for indsatser i forhold til læringsrelaterede aktiviteter og indsatser vedrørende inklusion og integration. Samarbejdet mellem skole og fritidsinstitution og - center i ressourcecenter og pædagogisk læringscenter har til formål: At sikre et helhedsperspektiv på det enkelte barn og børnegruppen med henblik på at udarbejde fælles handleplaner samt at samarbejde om læringsmål og indsatser. 2 At skabe helhed og sammenhæng i barnet/den unges liv. At sikre tværfaglig sparring, vidensdeling og forskellige faglige perspektiver på pædagogiske problemstillinger. At skabe et tæt samarbejde mellem skole og fritid og styrke 1:1-samarbejdet med henblik på at udvikle inkluderende børnefællesskaber og læringsmiljøer. At understøtte fælles lærings- og trivselsfremmende aktiviteter i skole og fritid. Deltagere, ansvar og rollefordeling i samarbejdet Ressourcecenteret og det pædagogiske læringscenter består i udgangspunktet af interne medarbejdere med særlige faglige kompetencer samt eksterne ressourcepersoner fra områdets tværfaglige support. Skolelederen er den formelle overordnede leder af ressourcecenteret og det pædagogiske læringscenter, men kan udpege en eller to 2 Vær opmærksom på, at der skal indhentes forældresamtykke, når der udveksles fortrolige oplysninger om et barn, en ung og/eller forældre med eksterne fagpersoner. Læs mere her: 4

5 koordinator(er), som leder og koordinerer ressourcepersonernes arbejde, inviterer relevante deltagere samt er ansvarlig for mødeledelse og opfølgning på aftalte handleplaner og tiltag. Fra fritidsinstitutionerne vil den pædagogiske leder/institutionslederen som udgangspunkt være fast deltager i ressourcecenterets møder, mens pædagogiske medarbejdere deltager, når det drejer sig om specifikke problematikker eller udfordringer, som de arbejder med. Pædagogiske ledere/institutionsledere fra fritidscentre, som samarbejder med flere skoler, kan uddelegere den faste deltagelse til medarbejdere som fx teamkoordinatorer. Det er den pædagogiske leder/institutionslederen af fritidsinstitution eller -center, som afgør, hvem der repræsenterer fritidsinstitutionen/centeret i særligt ressourcecenteret, men også med mulighed for samarbejde med det pædagogiske læringscenter. Som udgangspunkt er det vigtigt at holde fokus på, at der er tale om et professionelt, fagligt samarbejde mellem skole og fritidstilbud, hvor alle faggruppers kompetencer og perspektiver kommer i spil. Det er et ledelsesansvar at sikre, at processerne i ressourcecenterets og evt. det pædagogiske læringscenters arbejde tilrettelægges, så alle fagligheder kommer i spil, mens det er deltagernes ansvar at møde velforberedte op til møderne og bidrage med dokumentation, faglige perspektiver, ideer og forslag til handleplaner. Organiseringen af ressourcecenterets og det pædagogiske læringscenters arbejde, herunder mødekadence, aftales lokalt. Det er lederen/koordinatoren af ressourcecenteret og evt. det pædagogiske læringscenter, der i praksis har ansvar for at invitere de relevante deltagere ind i samarbejdet, herunder fritidsinstitutioner og - centre, mens det er skolelederen, der har det overordnede og formelle ansvar for, at det sker. Mødets indhold og formål afgør, hvem der er relevante mødedeltagere. Alle aktører knyttet til ressourcecenteret har ret og pligt til at tage initiativ til samarbejde og bede om, at der bliver indkaldt til et møde, når man bliver opmærksom på en problematik eller en situation, der kræver fælles handling. Fritidsinstitutioners og fritidscentres deltagelse i klyngen/netværkets ressourceteam Med denne samarbejdsmodel er ressourcecenteret det forum, hvor fritidstilbud og skole i samarbejde får faglig support og sparring om enkeltbørn og grupper af børn. Der kan dog være behov for, at fritidsinstitutionerne/centrene indimellem deltager i klyngen/netværkets ressourceteammøder, når der er tale om et af ressourceteamets faste møder, hvor der er fokus på tematiske og strategiske drøftelser, vidensdeling og koordinering i et årsperspektiv, fx om overgange. Det er klyngelederen/netværkskoordinatoren, som vurderer, hvornår det er relevant at indkalde fritidsinstitutioner og -centre til et af ressourceteamets faste, tematiske møder. Endvidere er det en mulighed, at klyngen/netværkets ressourceteam inviterer skolens/fritidstilbuddets ressourcepersoner til 5

6 et tematisk møde om fx overgange eller omvendt, at ressourcecenteret inviterer 0-6-årsinstitutionerne. Dette aftales lokalt, evt. under Stærkt samarbejde. Samarbejdsmodellen Samarbejdsmodellen kan illustreres i figuren: Skole Ressourcecenter/ Pædagogisk Læringscenter Fritidsinstitutioner og - centre Stærkt samarbejde Ressourceteam Ressourceteam/ Ressourcecenter 0-6 års daginstitutioner Skal-opgaver. Kan-opgaver. 6

7 STÆRKT SAMARBEJDE LOKAL SAMARBEJDSAFTALE Denne aftale er indgået af: Angiv navne på alle skoler og institutioner, som indgår i denne samarbejdsaftale. Dato: LOKALE BEHOV OG UDFORDRINGER Her beskrives fokuspunkter, som der skal arbejdes med i Stærkt samarbejde i det kommende år. Der tages udgangspunkt i en kort beskrivelse af de lokale behov og udfordringer, som er i skoledistriktet. Anvend gerne data fra fx de screeninger af sprog og motorik, der gennemføres i 0. klasse, vidensoverdragelse og trivselsvurdering eller andre data, der produceres lokalt. STRATEGISKE MÅL Her beskrives med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne behov, udfordringer og fokuspunkter, hvad de overordnede strategiske mål med samarbejdet skal være i det kommende år. Beskriv 2-3 overordnede strategiske mål. PLAN FOR SAMARBEJDET For hvert af målene i Stærkt samarbejde udarbejdes en samarbejdsplan med angivelse af delmål, aktiviteter og tiltag, tegn på, at målet er opnået, tidspunkt for gennemførelsen samt deltagere og hvem, der er ansvarlig for, at aktiviteten/indsatsen bliver sat i gang og gennemført. Delmålene skal tænkes i relation til de overordnede strategiske mål for samarbejdet, som I har beskrevet. I samarbejdsplanen kan det indtænkes, om der er bestemte temaer, som i relation til mål og aktiviteter skal drøftes til møder i ressourcecenteret og evt. ressourceteamet. VEJLEDNING TIL PUNKTERNE I SAMARBEJDSAFTALEN Delmål: I dette felt beskrives, hvilke delmål I vil opnå inden for hvert af de overordnede mål for Stærkt samarbejde og i relation til de lokalt definerede behov og strategiske mål for samarbejdet. Aktiviteter og tiltag: I dette felt beskrives, hvilke konkrete aktiviteter og tiltag I vil igangsætte med henblik på at opfylde de formulerede mål. Tegn: I dette felt beskrives, hvilke tegn I skal se hos jeres børn og unge for at kunne afgøre, om målet er nået. Tidspunkt for gennemførelse: Her beskrives det, hvornår I vil igangsætte aktiviteten/tiltaget, hvor længe den skal forløbe, og hvornår den evt. skal afsluttes. Deltagere/ansvarlig: Her angives det, hvem der deltager i aktiviteten, samt hvem der er ansvarlig for, at aktiviteten igangsættes og gennemføres. 7

8 BØRN OG UNGES KULTURFÆLLESSKABER I CENTRUM Delmål Aktiviteter og tiltag Tegn Tidspunkt for gennemførelse Deltagere/ansvarlig UDSATTE BØRN OG UNGE Delmål Aktiviteter og tiltag Tegn Tidspunkt for gennemførelse Deltagere/ansvarlig OVERGANGE Delmål Aktiviteter og tiltag Tegn Tidspunkt for gennemførelse Deltagere/ansvarlig FÆLLES FOKUS OG FÆLLES SPROG Delmål Aktiviteter og tiltag Tegn Tidspunkt for gennemførelse Deltagere/ansvarlig 8

9 LEDELSESMÆSSIG FORANKRING AF SAMARBEJDET Delmål Aktiviteter og tiltag Tegn Tidspunkt for gennemførelse Deltagere/ansvarlig EVALUERING OG OPFØLGNING Her beskrives det, hvordan I vil sikre, at der bliver evalueret på de aftaler, der er indgået i samarbejdsplanen. Evalueringen skal fokusere på, om aktiviteterne har ført til de ønskede forandringer, dvs. om I kan se tegn på, at aktiviteterne/indsatserne har ført til, at målene er blevet indfriet. Desuden skal evalueringen pege på, hvordan I vil arbejde med Stærkt samarbejde i det følgende år, således at erfaringerne med samarbejdet bruges som afsæt til den kommende samarbejdsaftale. 9

10 VEJLEDNING TIL STÆRKT SAMARBEJDE Målene for Stærkt Samarbejde skal ses som Københavns Kommunes håndtering af de lovgivningsmæssige rammer for skoler, institutioner og klubber i henholdsvis folkeskole- og dagtilbudsloven, hvor sammenhæng og helhed mellem kommunens forskellige tilbud skal prioriteres. Børn og unges trivsel og udvikling er et fælles ansvar, og derfor skal de forskellige tilbud arbejde sammen om at skabe børne- og ungemiljøer, der sikrer tryghed, udfordringer og udvikling for børnene/de unge. Målene for Stærkt samarbejde er udførligt beskrevet i Mål for Stærkt samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber. HVEM ER MED I STÆRKT SAMARBEJDE? Skole, fritidsinstitutioner, fritidscentre og 0-6-års daginstitutioner i et skoledistrikt indgår som udgangspunkt i Stærkt samarbejde med hinanden. Lokalt kan man tilpasse og lave andre aftaler, hvis fx en fritidsinstitution hovedsageligt har børn fra en skole i et andet skoledistrikt. HVAD GÅR SAMARBEJDET UD PÅ? Skole, fritidsinstitutioner, fritidscentre og dagtilbud skal i samarbejde forholde sig til målene for Stærkt samarbejde og reflektere over og planlægge, hvordan de i deres tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter, indsatser og samarbejdsformer vil leve op til målene. HVORDAN INDGÅS SAMARBEJDSAFTALEN? Alle Stærkt samarbejdsgrupper skal hvert år senest i juni udarbejde en lokal samarbejdsaftale i skabelonen under Stærkt samarbejde. I den lokale samarbejdsaftale beskriver skole og institutioner i fællesskab de lokale behov og udfordringer, som de vil arbejde med som fokuspunkter i det kommende år. Med udgangspunkt i dette beskrives 2-3 overordnede strategiske mål. Herefter udarbejdes en plan for samarbejdet ud fra målene i Stærkt samarbejde, hvor hensigten er, at fokuspunkterne og de overordnede strategiske mål sætter retningen for samarbejdet. De overordnede strategiske mål brydes under hvert af målene for Stærkt samarbejde ned til mere konkrete delmål. For hvert delmål beskrives de konkrete aktiviteter, der skal sættes i gang for at opfylde målet, og hvilke tegn der skal kunne ses for at afgøre, om målet er opfyldt. Desuden aftales tidspunkt for gennemførelse, hvem der deltager, og hvem der har ansvaret for hvert enkelt tiltag eller aktivitet. HVEM HAR ANSVARET FOR SAMARBEJDET? For at sikre et systematisk og helhedsorienteret samarbejde mellem skole, fritid og dagtilbud er det vigtigt, at alle samarbejdspartnere tager aktivt del i indgåelsen og gennemførelsen af samarbejdsaftalen. Skolelederen er tovholder og har ansvaret for at sikre, at samarbejdsaftalen bliver udarbejdet. Der kan lokalt laves aftale om, at det er en anden, fx klyngeleder, som har tovholderrollen. Selve udarbejdelsen af samarbejdsaftalen foregår dog i fællesskab og i et ligeværdigt samarbejde mellem de involverede skoler og institutioner. Udarbejdelsen af samarbejdsaftalen kan evt. ligge i områderegi, så ledere fra alle skoler og institutioner inviteres til en Stærkt samarbejds-dag, hvor de i fællesskab kan udfærdige 10

11 samarbejdsaftalen og få sparring fra områdeforvaltningens medarbejdere som fx pædagogiske konsulenter, sprogvejledere og inklusionskoordinatorer. For hvert tiltag og aktivitet aftales det, hvem der i Stærkt samarbejdsgruppen er ansvarlig for gennemførelsen. Opfølgningen på samarbejdet sker i regi af områdechefernes dialog med ledelserne og via tilsynsdialogen. 11

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber I København ser vi børn og unges trivsel,

Læs mere

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ 2018 Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet Forslag til den nye formålsparagraf Dagtilbudsområdet er reguleret af dagtilbudsloven,

Læs mere

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Mål og rammer for pædagogikken i fritidsordninger under folkeskoleloven i Københavns

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Justeringer af aktiviteter i Stærkt Samarbejde

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Justeringer af aktiviteter i Stærkt Samarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Justeringer af aktiviteter i Stærkt Samarbejde Som led i de ændringer folkeskolereformen medfører

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. Klynge C KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale Klynge C 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte

Læs mere

SAMARBEJDSMODEL. Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

SAMARBEJDSMODEL. Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov SAMARBEJDSMODEL Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov SAMARBEJDSMODEL Den gode overgang for børn med særlige behov Hvorfor sætte fokus på den gode overgang? Alle offentlige

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

INKLUSIONS- KOORDINATOR

INKLUSIONS- KOORDINATOR INKLUSIONS- KOORDINATOR Børne- og Ungdomsforvaltningens målsætning er at skabe de bedst mulige tilbud til alle børn og unge så de kan trives og udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Dette gøres blandt

Læs mere

Strategi for anvendelse af skolernes ressourcepersoner (PLC) Skoledistrikt ØST Skoledistrikt VEST

Strategi for anvendelse af skolernes ressourcepersoner (PLC) Skoledistrikt ØST Skoledistrikt VEST Strategi for anvendelse af skolernes ressourcepersoner (PLC) 2018-2020 Skoledistrikt ØST Skoledistrikt VEST Indholdsfortegnelse Indledning s.3 Praksis anno 2017 s.3 Vejledere- og koordinatorer s.4 Læsevejledere

Læs mere

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb NOTAT Til Aflæggerbordet - BUU Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Læs mere

VEJLEDNING FOR PÆDAGOGISK TILSYN

VEJLEDNING FOR PÆDAGOGISK TILSYN Indhold KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN VEJLEDNING FOR PÆDAGOGISK TILSYN I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAG- OG FRITIDSTILBUD 0-18 ÅR JUNI 2017 Indhold Formål og lovgivningsmæssig ramme 2

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Arbejdsgangsbeskrivelse TVÆRS ENHED

Arbejdsgangsbeskrivelse TVÆRS ENHED 2017 Arbejdsgangsbeskrivelse TVÆRS ENHED TVÆRS-strukturen består af fem organisatoriske enheder: TVÆRS ENHED, TVÆRS INSTITUTION, TVÆRS MYNDIGHED, TVÆRS DISTRIKT og TVÆRS CHEF. Formålet med TVÆRS-strukturen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger 1 Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Baggrund Det er i forbindelse med debatmøderne om chancelighed blevet understreget, at der er behov at styrke samarbejdet

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB INDLEDNING Denne beskrivelse er den fælles ramme og de fælles retningslinjer for samarbejdet om overgang fra SFO til klub et samarbejde, der skal sikre den trygge

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Skolen skal udvikle kompetencer hos børnene, som sætter dem i stand til at håndtere

Læs mere

Hvad er det vi skal? Anna Barbara Bach // Pædagogisk IT

Hvad er det vi skal? Anna Barbara Bach // Pædagogisk IT Hvad er det vi skal? 1 Alle vil udvikling ingen vil forandring Alle ting bliver ikke bedre, hvis de ændres; men de må ændres, hvis de skal blive bedre. Man skal ikke smide barnet ud med badevandet 2 Hvad

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

RESSOURCECENTER RESSOURCETEAMET. Ny kurs for TVÆRS som en del af ressourcesynet

RESSOURCECENTER RESSOURCETEAMET. Ny kurs for TVÆRS som en del af ressourcesynet RESSOURCECENTER RESSOURCETEAMET Ny kurs for TVÆRS som en del af ressourcesynet Hvad siger den nye lovgivning? Ressourcecenteret er én organisatorisk enhed, som samler alle ressourcepersoner, der er på

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger.

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger. Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger. Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes Principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Formål for samarbejdet med inklusionspædagogerne Samarbejdet med inklusionspædagogerne kan have afsæt i dagtilbudsloven eller i folkeskoleloven.

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I

STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I 1 I SKOLE OG SFO En pædagogisk kurs at styre efter i hverdagen Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes det er en egenskab ved fællesskabet (Bent Madsen, 2011) 2 INDHOLD

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Ny dagtilbudslov og opsporingsmodellen. 26. april 2019

Ny dagtilbudslov og opsporingsmodellen. 26. april 2019 Ny dagtilbudslov og opsporingsmodellen 26. april 2019 Program Et blik ind i den styrkede pædagogiske læreplan Sammenhæng med kvalitetstiltag Introduktion til Opsporingsmodellen Drøftelse Hvorfor ny dagtilbudslov

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Lokal samarbejdsaftale Rådmandsgades Skoles distrikt Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Børnehuset Balder Røde Rose 3 Røde Rose 2 Samuelsgården Bifrost Børneraketten

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Status på samarbejdsaftaler for Stærkt Samarbejde 2013/2014

Status på samarbejdsaftaler for Stærkt Samarbejde 2013/2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på samarbejdsaftaler for Stærkt Samarbejde 2013/2014 Baggrund Den 5. december 2012 besluttede

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi for implementering af Paradigmeskifte version 2.0

Strategi for implementering af Paradigmeskifte version 2.0 Strategi for implementering af Paradigmeskifte version 2.0 Hørringsudgave Forord Dette er den fælles strategi (2018-2021) for det fortsatte arbejde med implementering af Paradigmeskifte version 2.0. Strategien

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Forældre, skole, sundhedspleje, PPR samt Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen 2 Kære læser Med Retningslinjer

Læs mere

forældre om trivselsvurderinger

forældre om trivselsvurderinger INFORMATION TIL forældre om trivselsvurderinger i Københavns Kommunes 0-6-års dagtilbud I København har vi fokus på alle børns trivsel Hvordan kan du se, at barnet trives? Eksempel på spørgsmål i TOPI

Læs mere

Bilag 3 - Implementeringsplan

Bilag 3 - Implementeringsplan KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 3 - Implementeringsplan - for styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 26-11-2012 Sagsnr. 2012-98771

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Bilag 6 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Personlige og sociale kompetencer

Bilag 6 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Personlige og sociale kompetencer I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? I mindre I nogen I høj I meget høj Ikke sat kryds MÅL: For børn 3 11 9 90 % af børnene er i trivsel og er socialt robuste børn, der er

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi for pædagogiske medarbejdere og ledere i skoleforvaltningen 2015-2017 Skoleforvaltningens vision og strategiske mål skaber retning for Skoleforvaltningens

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Indhold INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 BAGGRUND... 3 RAMMEN... 4 TEMAERNE... 4 DEN LOKALE PROCES... 5 FRIST FOR UDARBEJDELSE... 6 1 INDLEDNING Med vedtagelse

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Handleplan for tosprogsområdet MFK

Handleplan for tosprogsområdet MFK Handleplan for tosprogsområdet MFK Helhedsindsats. At praktisere en tværfaglig og heldhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Fælles tværfagligt koordinerende team i børne-familieområdet. Èn indgang

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner

Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidsinstitutioner I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Indsatsplan vedr. emne (fx sprog, motorik, adfærd)

Indsatsplan vedr. emne (fx sprog, motorik, adfærd) Indsatsplan vedr. emne (fx sprog, motorik, adfærd) Navn: Mor: Dato for udfyldelse: dd.mm.åååå Institution/dagpleje Cpr: Far: Dato for evaluering: dd.mm.åååå Kontakt i PP: Kontakt i institution/dagpleje

Læs mere

Børne- og skolepolitikkens indsatshus

Børne- og skolepolitikkens indsatshus Børne- og skolepolitikkens indsatshus De 4 indsatsområder Indsatsområderne tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 8 TEMA: DE NYE LÆREPLANER. INTRODUKTION SAMT DE FØRSTE EKSEMPLER OG ERFARINGER. Senest til sommeren 2020 skal dagtilbuddet have sin nye læreplan på plads.

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere