ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE"

Transkript

1 ETISKE RETNINGSLINJER FOR JORDEMØDRE Forord Som jordemødre står vi konstant overfor valg i professionelle sammenhænge. Vi træffer valg, nogle gange uden at dvæle ved valget, andre gange med en tydelig erindring om tidligere valg og følgerne deraf. Disse valg kan være vanskelige, og derfor kan etiske retningslinjer være med til at vise vejen og støtte jordemoderen eller den jordemoderstuderende i forhold til at vælge de gode løsninger. Det er vigtigt at sætte etikken i jordemoderens virksomhed til diskussion, hvor hendes handlinger har konsekvens for andre. Etiske Retningslinjer for Jordemødre er tænkt som inspiration, når dilemmaer diskuteres i faglig sammenhæng. Disse etiske retningslinjer afløser den hidtidige Etikkode. Begrundelsen for en revision og ændring er, at det styrker professionen med jævne mellemrum at se indad og overveje egen praksis, og derudover er der sket ændringer i sygehus- og sundhedsvæsenet. En revision er desuden begrundet i, at teknologien i form af diagnostisk, behandlings og informationsteknologi har udviklet sig til at være en central del af borgernes sundhed - dels i svangreomsorg og dels i det almene forbrug af sundhedsydelser. Flertallet af borgerne har adgang til store mængder elektronisk information, og det kalder på et fokus på sikkerhed i informationsudveksling og troværdighed hos de fagprofessionelle, der stilles til ansvar for at imødekomme behov og problemer hos patienten/borgeren på et underbygget grundlag. Således går sundhedsvæsenets behandling af borgerne i retning af en øget brugerorientering med en tættere dialog og hensyntagen til ønsker hos borgerne. Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 1

2 Demografiske ændringer hos de fødende i form af ændringer i deres konstitution og alder har bevirket en øget komplikationsfrekvens i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Desuden foretages der i dag flere kejsersnit, og der ses en øget anvendelse af medicinsk smertelindring i forhold til tidligere. Etiske Retningslinjer for Jordemødre har til hensigt at være retningsgivende for det professionelle arbejde, for fagets udøvere - såvel autoriserede jordemødre som jordemoderstuderende. Samtidig er det hovedbestyrelsens håb, at Etiske Retningslinjer for Jordemødre kan være med til at skabe og understøtte en fortløbende debat om jordemoderfagets udvikling og kerneværdier. Formål Etiske Retningslinjer for Jordemødre respekterer grundlæggende menneskerettigheder og gældende lovgivning, som vedrører jordemodervirksomhed og skal ses som et supplement hertil. Formålet med udarbejdelse af etiske retningslinjer er at styrke jordemoderens faglige skøn derved at jordemødre får mulighed for at identificere etiske dilemmaer i deres virksomhed jordemødre øger deres bevidsthed om handlemuligheder i etiske dilemmaer jordemødre gives mulighed for at reflektere over etiske dilemmaer i deres virksomhed og herigennem finde veje til at styrke tilliden til og respekten for jordemoderprofessionen Jordemoderen udøver sin virksomhed med respekt for og anerkendelse af det enkelte menneskes egenværd og opfattelse af egen situation. Begrebsafklaring Den jordemoderfaglige omsorg retter sig mod graviditet, fødsel og barsel, reproduktiv sundhed og øvrige former for sundhedsydelser i andre stadier af livet. Når der i det følgende henvises til kvinden, er det samtidig underforstået, at kvindens partner medtænkes. Jordemødre er uddannet til at varetage et bredt kompetenceområde indenfor det sundhedsfaglige område. Graviditet, fødsel og barsel udgør en stor del af det jordemoderfaglige kerneområde. Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 2

3 Jordemødre er samtidig uddannet som generalister indenfor reproduktiv sundhed og vil således arbejde indenfor en række områder som fx forebyggelse af uønsket graviditet, prækonceptionel vejledning, fertilitetsbehandling, livsstilsrådgivning og -intervention samt vejledning om klimakterielle forhold. Etiske Retningslinjer for Jordemødre vil derfor såvel rette sig mod jordemoderens etiske dilemmaer inden for kerneområdet som de etiske dilemmaer inden for reproduktiv sundhed og sundhedsfaglige ydelser i bredere forstand. I Etiske Retningslinjer for Jordemødre anvendes begrebet jordemoderfaglig omsorg som en samlebetegnelse for jordemoderens fagligt begrundede interaktion med gravide og fødende, deres partnere, ufødte og nyfødte børn, familien efter fødslen og unge fremtidige forældre. Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 3

4 Jordemoderens relation til kvinden 1. Jordemoderen medvirker til at fastholde og styrke den gode fødsel Den enkelte kvinde er den bedste til at vurdere, om hendes fødsel var god. Jordemoderen er bevidst om, at der for den gode fødsel er en række forudsætninger: Kvinden bør gives mulighed for at opnå realistiske forventninger til graviditetens og fødslens forløb og til forældreskabet. Forventningerne bygger blandt andet på information givet af sundhedsprofessionelle, etablering af et samspil mellem jordemoderen og den fødende kvinde, samt at kvinden har tillid til jordemoderens faglighed og kompetence. Jordemoderen støtter kvinden til at erkende, formulere og forfølge sine mål. Jordemoderen udviser imødekommenhed og åbenhed som forudsætning for, at kvinden har tillid til at fremkomme med sine mål. 2. Jordemoderen medvirker til at sikre, at kvinden får forståelig information om sine valgmuligheder, og jordemoderen respekterer hendes valg, samt støtter hende deri Jordemoderfaglig omsorg tager udgangspunkt i den enkelte kvinde og hendes individuelle ønsker og behov i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Som en central fagperson skal jordemoderen aktivt medvirke til, at svangreomsorg/sundhedsydelser bygger på respekt for borgernes ligeværd og integritet, og at borgerne sikres reel medbestemmelse og indflydelse på tilbud og eventuel behandling. Jordemoderen har en særlig forpligtelse til at sikre, at den enkelte kvinde får tilstrækkelige informationer på en for hende forståelig måde som en forudsætning for medbestemmelse. Når kvinden har truffet et informeret valg, støtter jordemoderen hende i beslutningen. Dette forhold fritager ikke jordemoderen fra hendes forpligtelse til at observere eventuelle negative konsekvenser af kvindens valg og gøre kvinden bekendt med eventuelle komplikationer, idet jordemoderen forsøger at afbøde disse, samtidig med, at hun fortsat løbende orienterer kvinden om faglige observationer og mulige konsekvenser af hendes valg. Jordemoderen udviser nærvær, omsorg og støtte i forbindelse med valgsituationer, så ingen kvinde skal føle sig ladt alene om ansvaret i forbindelse med til- eller fravalg af omsorg, diagnostik eller behandling. Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 4

5 3. Jordemoderen overholder tavshedspligten og videregiver kun personlige oplysninger i det omfang, de er nødvendige for en fortsat god omsorg og behandling Jordemoderens daglige arbejde foregår i meget tætte mellemmenneskelige relationer, hvor tilliden mellem jordemoderen og borgeren er et væsentligt fundament. Forudsætningen for dette tillidsforhold er et alment kendskab til, at jordemødre er underlagt bestemmelser om tavshedspligt, samt at jordemødre i særlige tilfælde har underretningspligt. 4. Jordemoderen støtter kvinden i, at fødslen forløber så ukompliceret som muligt, da den spontant forløbende fødsel antages at rumme kvaliteter som fysisk sikkerhed, menneskelig styrke og personlig vækst. Jordemødre tilstræber at give kontinuerlig støtte under fødslen, da det fremmer sandsynligheden for en ukompliceret fødsel og samtidig fremmer den fødendes tilfredshed med fødselsoplevelsen. Et review har vist, at kvinder, der fik kontinuerlig støtte under fødslen havde en øget sandsynlighed for en lidt kortere fødsel, havde en øget sandsynlighed for en spontan vaginal fødsel, havde en mindre sandsynlighed for at få medicinsk smertelindring under fødslen og var mindre tilbøjelige til at være utilfredse med deres fødselsoplevelse. Jordemødre accepterer som en ufravigelig forudsætning, at ingen kvinde kan tvinges til at modtage information og omsorg eller få udført undersøgelse eller behandling imod sin vilje. Jordemoderen og professionen 5. Jordemoderen holder sin faglige viden ajour og anvender den ajourførte viden til aktivt at udvikle og forbedre praksis Jordemoderen er forpligtet til at holde sin faglige viden ajour med henblik på at kunne yde en optimal omsorg, der imødekommer kvindens behov for tryghed, sikkerhed og medbestemmelse. Jordemoderen anvender sine faglige kompetencer til at udvikle svangreomsorg og sundhedsydelser ved deltagelse i faglige udviklingsprojekter, teoretisk og klinisk undervisning, udarbejdelse af kliniske guidelines samt forskning. Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 5

6 Jordemoderen bidrager til udvikling af jordemoderfaget for at kunne yde en jordemoderfaglig omsorg, der tilgodeser principperne om at gavne og frem for alt ikke at skade og vedkender sig medansvar for, at praksis bygger på veldokumenteret viden. 6. Jordemoderen medvirker til at skabe dokumentation for fagets praksis og vedkender sig videnskabsetiske normer Dokumentation af den jordemoderfaglige praksis er en væsentlig forudsætning for at kunne yde en jordemoderfaglig omsorg af høj kvalitet. Udvikling og forskning inden for jordemoderfaget er nødvendig for, at praksis kan udvikles og forbedres, så den til stadighed er i overensstemmelse med kravene til og behovet for en kvalificeret jordemoderfaglig omsorg. Forskning indenfor jordemoderfaget vedkender sig gældende videnskabsetiske principper, der tjener til beskyttelse af individet. 7. Jordemødre medvirker organisatorisk, administrativt og politisk til at præge retningslinjer, der regulerer jordemødres arbejde og fødselshjælpen generelt Jordemødre skal bidrage med deres viden og erfaring, når der skal udarbejdes: kliniske guidelines på landsplan og på arbejdspladser/i praksis retningslinjer og konkrete planer for tilrettelæggelse af svangreomsorgen og reproduktiv sundhed i kommuner og regioner overordnede retningslinjer for svangreomsorg og reproduktiv sundhed og lovgivning af betydning for jordemødres arbejde og for fødselshjælpen generelt Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 6

7 Jordemoderen og samfundet 8. Jordemoderen er bevidst om, at hun kan opfattes som forbillede for kvinder og familier, når det gælder livsstil, forebyggelse og sundhedsfremme Jordemoderen er under graviditet, fødsel og barsel én af de fagpersoner, kvinden hyppigst er i kontakt med. Jordemoderen kan opfattes som et forbillede og er derfor bevidst om, at hendes adfærd og livsstil kan have betydning for, hvordan et forebyggende budskab bliver modtaget. Samtidig er jordemoderen bevidst om, at de forebyggende og sundhedsfremmede metoder, hun inddrager i sin praksis, tager udgangspunkt i en respekt og anerkendelse af den enkelte kvinde og hendes livsstil. Jordemoderen er bevidst om egne holdninger og forforståelser. Jordemoderen tilstræber at undgå stigmatiserende adfærd over for medmennesker, der afviger fra normen. Jordemoderens relation til kolleger 9. Jordemødre anerkender, at menneskelig forskellighed også er kendetegnende for jordemødres arbejde. Under respekt for dette forhold debatterer jordemødre, hvorledes man bedst fremmer kvinders/borgeres interesser, og tager overtrædelser, der vedrører Etiske Retningslinjer for Jordemødre, op til drøftelse. God faglig omsorg kan ydes på mange måder, men faglige og etiske holdninger og handlinger, som står i modsætning til Etiske Retningslinjer for Jordemødre, bør imidlertid altid afføde en diskussion med den eller de pågældende, uanset om der er tale om jordemødre eller andre faggrupper. Der påhviler den stedlige leder et særskilt ansvar for, at Etiske Retningslinjer for Jordemødre respekteres i den pågældende afdeling. Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 7

8 Etiske Retningslinjer for Jordemødre er udarbejdet af et udvalg under Jordemoderforeningen. Udvalget bestod af nedennævnte: Randi Iversen, vicechefjordemoder Hvidovre Hospital Lene Toxvig, underviser på jordemoderuddannelsen, UC Nord Kirsten Faaborg, underviser på jordemoderuddannelsen, UC Syddanmark Line Denholt Stilling, jordemoder, Slagelse Sygehus (det indledende møde) Mie Kvist, jordemoder, Herlev Hospital Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen Derudover har lektor, ph.d., Jacob Birkler, underviser på jordemoderuddannelsen, UC Syddanmark, velvilligt deltaget i et møde og givet input til det videre arbejde. Referencer Bertelsen, A.M.H. & Gohr, C.: Den gode fødsel. En antropologisk undersøgelse af fødselsfortællingen. Københavns Universitet Birkler,J.: Jordemoderen som maieutiker Marts 06. Nedhentet fra Den Centrale Videnskabsetiske Komite, Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Foreningen af Radiografer i Danmark: Etik for radiografer i Danmark etiske retningslinjer, der sætter mennesket i centrum. Vedtaget på FRD s kongres Hodnett E.D. et al: Continuous support for women during childbirth. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Husted, J.: De moralske grundværdier i: Etik, moral & værdier, kap. 12, p Aarhus. Forlaget Philosophia Indenrigs- og Socialministeriet: Serviceloven. LBK nr. 941 af 01/10/2009. Offentliggjort Jordemoderforeningen 1989: Internationalt etisk kodeks for jordemødre, International Confederation of Midwives (ICM), oversat i december Jordemoderforeningen. Etikkode for jordemødre. Vedtaget på DADJ s kongres Løgstrup, K.E.: Den etiske fordring. 3.udgave. København. Gyldendal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Sundhedsloven. LBK nr. 95 af 07/02/2008. Sundhedsministeriet: Cirkulære om jordemodervirksomhed. CIR nr. 149 af 08/08/2001 Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 8

9 Sundhedsministeriet: Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv. VEJ nr. 151 af 08/08/2001. Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse: Anbefalinger for svangreomsorgen. Sundhedsstyrelsen, København S Velfærdsministeriet: Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. BEK nr af 30/11/2007. Wacherhausen, S.: Et åbent sundhedsbegreb mellem fundamentalisme og relativisme i: Jensen, U.J. og Andersen, P.F.(red.): Sundhedsbegreber filosofi og praksis. 2. udgave, oplag, Philosophia. World Medical Association: Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects: November 2010 Vedtaget på Jordemoderforeningens kongres 2010 / 9

FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER?

FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER? FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER? Et sundhedsvidenskabeligt projekt om betydningen af epiduralblokadens tilgængelighed for den fødendes valg og jordemoderens faglighed University College Nordjylland Jordemoderuddannelsen,

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

While we assume, that standards act in health situations, the question remains what they achieve and how relevant their role is.

While we assume, that standards act in health situations, the question remains what they achieve and how relevant their role is. While we assume, that standards act in health situations, the question remains what they achieve and how relevant their role is. (Timmermans og Berg 2003:22) INDEX RESUMÉ 1.0 PROBLEMSTILLING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB

ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB Et bachelorprojekt omhandlende standardisering og individualitet i praksis på baggrund af implementeringen af Early Warning Score Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul,

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Å R S - BERET- NING 2011

Å R S - BERET- NING 2011 ÅRS- BERET- NING 2011 21. årsberetning 2011 Copyright by Dansk Sygeplejeråd Omslag samt Grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Greve Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-856-7 Fotografisk, mekanisk eller

Læs mere

Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud?

Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud? Professionsudvikling hos jordemødre ser de frem, tilbage - eller ser de ud? En analyse af fortælling, legitimitet og ledelse i relation til jordemødres professionsudvikling Masterafhandling - januar 2008

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU

Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU 1 Velgørenhedsprincippet Ikke-skade-princippet Autonomiprincippet Retfærdighedsprincippet (indledes med ligebehandlingsprincippet) Konsekvensetik Pligtetik

Læs mere

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik 8.oktober 2003/PSJ J.nr. 0-607-02-3/1 Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik Sundhedsstyrelsen har ved flere lejligheder, senest i 1998 *, varslet en revision af retningslinjerne for

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Psykologfaglig indsats i graviditeten

Psykologfaglig indsats i graviditeten Psykologfaglig indsats i graviditeten 1. INTRODUKTION TIL SÅRBARE GRAVIDE I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV...2 FAMILIEAMBULATORIETS MÅLGRUPPER...2 HENVISNING...3 FORMÅLET MED PSYKOLOGFAGLIG INDSATS I GRAVIDITETEN...4

Læs mere