Støjhandlingsplan for udvalgte veje i Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune"

Transkript

1 Støjhandlingsplan for udvalgte veje i Odense Kommune 1

2 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning af støjkortlægningen 11 Muligheder for at dæmpe vejtrafikstøj 18 Bekæmpelse af vejtrafikstøj i de næste 5 år 21 Bekæmpelse af vejtrafikstøj på lang sigt 23 Evaluering af støjhandlingsplanen 24 BILAG: Bilag 1. Værktøjskasse til mindre vejstøj Bilag 2. Diagram over antallet af støjbelastede boliger og personer langs de kortlagte veje i Odense Kommune. 2

3 Forord Odense Kommune har gennem en årrække arbejdet med at begrænse støj fra vejtrafik. Når der skal etableres nye støjfølsomme funktioner i byen langs de trafikerede veje, sørges der for, at de gældende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes. Tilsvarende tilstræbes grænseværdierne overholdt, når der etableres nye veje. I 2008 har Odense Kommune vedtaget en miljøpolitik med en tilhørende handlingsplan, der bla. indeholder meget ambitiøse mål for bekæmpelsen af vejtrafikstøjen i kommunen. I 2009 har Odense Kommune desuden vedtaget en Trafik- og Mobilitetsplan, der på sigt forventes at begrænse generne fra vejtrafikstøjen i og omkring Odense bymidte. Der er stadig en stor udfordring i, at begrænse de støjgener, som mange trafikerede veje påfører boliger og andre støjfølsomme funktioner. Med EU s Støjdirektiv 1, og udmøntningen af dette i dansk lov med Støjbekendtgørelsen 2, er der stillet formelle krav til myndighedernes arbejde med støjproblemerne. Der skal gennemføres en kortlægning af en lang række støjende aktiviteter hvert 5. år, efterfulgt af en handlingsplan, der belyser mulighederne for at bekæmpe støjgenerne. Denne støjhandlingsplan er Odense Kommunes første efter disse regler. Støjbekendtgørelsen begrænser indholdet af den første handlingsplan til kun at forholde sig til støjen fra enkelte, særligt støjende, kommuneveje. I den næste kortlægning af støjen i 2012 og i den næste støjhandlingsplan i 2013, skal støjen fra de øvrige støjende veje i Odense Kommune vurderes, sammen med støjen fra en række andre støjkilder. Arbejdet med støjkortlægning og planlægning for Odense kommune fortsætter således efter denne handlingsplan. 1 49/2002/EF 2 Bekendtgørelse 717 af 13. juni

4 Resumé Miljøministeriet har gennem Støjbekendtgørelsen pålagt bl.a. Odense Kommune at gennemføre en kortlægning af trafikstøjen fra kommunens mest befærdede veje, og efterfølgende udarbejde en handlingsplan, der belyser mulighederne for at bekæmpe støjgenerne. Kortlægningen viser, at der i Odense ligesom i andre større byer er støjproblemer langs de kortlagte veje, idet der er tale om store overskridelser af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Langs de kortlagte veje er der op mod boliger og personer, der udsættes for støj der overskrider støjgrænserne. Da den gennemførte kortlægning langt fra omfatter alle veje med potentielle støjproblemer, må det samlede antal støjbelastede boliger og personer i Odense Kommune forventes at være væsentlig større. Et samlet overblik over problemerne med vejtrafikstøj kan først forventes i forbindelse med den næste fase af kortlægningen og planlægningen for støj i 2012 og Odense Kommune har allerede igangsat flere tiltag, der kan virke dæmpende på vejtrafikstøjen. Odense Kommune sikrer f.eks. at grænseværdierne for vejtrafikstøj overholdes, når der skal etableres nye støjfølsomme funktioner i byen langs de trafikerede veje. Tilsvarende tilstræbes grænseværdierne overholdt, når der etableres nye veje. Odense Kommune vurderer også løbende, om der bør udlægges støjdæmpende asfalt ved vejvedligeholdelse og ved anlæg af nye veje. Odense Kommune vil fortsætte med disse tiltag. Byrådet i Odense har i 2009 vedtaget Trafik- og Mobilitetsplanen. Formålet med planen er på sigt at begrænse den gennemkørende biltrafik gennem Odenses bymidte og dermed skabe en mere sammenhængende midtby med fokus på bylivet. Trafik- og Mobilitetsplanen vil fremover medføre store ændringer i kommunens trafikbillede. Nogle veje vil således få væsentlig mere trafik, mens andre vil få væsentlig mindre og hastigheden vil generelt blive sænket på vejene indenfor Ring 2. Gennemførelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen forventes i sig selv, at indebære en samlet begrænsning af vejtrafikstøjen. Odense Kommune mener, at det ikke giver mening, at udarbejde en specifik støjhandlingsplan ud fra den udførte støjkortlægning, idet denne er baseret på den hidtidige trafikstruktur. En sådan handlingsplan ville være forældet, i samme øjeblik som Trafik- og Mobilitetsplanens trafikændringer træder i kraft. Odense Kommune har derfor valgt, ikke at foreslå konkrete støjdæmpende foranstaltninger for de kortlagte veje i denne støjhandlingsplan. I stedet vil etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive koordineret med og indarbejdet i - de konkrete projekter, der skal føre Trafik- og Mobilitetsplanen ud i livet. De af kommunens støjende veje, som ikke berøres af Trafik- og Mobilitetsplanens konkrete projekter, vil indgå i de næste faser af den lovpligtige støjkortlægning og planlægning. Odense Kommune har, for at samle erfaringer med planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger, gennemføre et pilotprojekt, hvor forskellige muligheder for at etablere støjdæmpning afprøves, pilotprojektets 1. fase værktøjskasse til mindre vejstøj er vedlagt som bilag 1. Desuden vil nye byplanmæssige, trafikpolitiske og teknologiske tiltag indgå i kommunens bestræbelser på at begrænse vejtrafikstøjen. 4

5 Veje der er omfattet af handlingsplanen Odense Kommune skal som vejmyndighed udføre kortlægning af vejtrafikstøjen langs de større kommuneveje og udarbejde handlingsplaner for håndteringen af støjen. I første fase af arbejdet er der i 2007 og 2008 gennemført en kortlægning af støjen langs udvalgte veje i Odense Kommune. De udvalgte veje er fastlagt i Støjbekendtgørelsen og omfatter veje med en trafik på mere end køretøjer i et gennemsnitsdøgn. Ifølge Støjbekendtgørelsen skal støjhandlingsplanen i første fase af arbejdet, kun omfatte de kortlagte veje. Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen omfatter samlet ca. 32 km. kommuneveje i og omkring Odense. Der er tale om dele af Middelfartvej, den sydlige del af Ring 2, dele af Ørbækvej og Ejbygade, dele af Kertemindevej, dele af Næsbyvej og Otterupvej, dele af Sdr. Boulevard og Assensvej, dele af Odensevej og Hjallesevej, Thomas B Thriges Gade, Torvegade, Albanigade og Østre Stationsvej. N Figur 1. Veje omfattet af 1. fase af Odense Kommunes kortlægning og planlægning for vejtrafikstøj. 5

6 Lovgivning For at udmønte EU s støjdirektiv, har Miljøministeriet i 2006 med Støjbekendtgørelsen lagt fast, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj, samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af støjproblemer. Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning i støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Støjbekendtgørelsen bestemmer, at 1. fase af støjkortlægningen skal udføres i 2007, og at den tilhørende handlingsplan skal udarbejdes i For Odense Kommune indebærer 1. fase af arbejdet, at der kun skal kortlægges og planlægges for de største kommuneveje med en trafik på over køretøjer i døgnet. Herudover har Vejdirektoratet kortlagt og planlagt for motorvejsnettet i bl.a. Odense Kommune, og Banedanmark har kortlagt og planlagt for hovedjernbanen over Fyn. I 2. fase af arbejdet, der skal udføres i 2012 og 2013 udvides kravene til støjkortlægningen. For Odense Kommune skal der, på dette tidspunkt, foretages en kortlægning af det samlede byområde med støjkort for vejstøj, togstøj, flystøj og støj fra visse virksomheder. Der kan også udarbejdes støjkort for andre typer støj. Der kan også planlægges for såkaldte stilleområder, hvor man i højere grad end normalt kan opleve friheden for menneskeskabt støj. Efter at anden fase af kortlægningen og planlægningen er gennemført, er det hensigten, at der hvert 5. år skal ske en revision af kortlægningen og af støjhandlingsplanerne. Støjbekendtgørelsen sætter krav om støjkortlægning og handlingsplaner, men der er ikke krav om, at der skal udføres støjdæmpning af de generende støjkilder. Det er således op til de myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte støjkilder, om der skal afsættes midler til støjdæmpning. Det er derfor op til Odense Byråd, om der skal ske støjdæmpning ved de kommuneveje, der er omfattet af denne handlingsplan. 6

7 Fakta om vejtrafikstøj Styrken af støj måles i decibel, forkortet db. I figur 2 er det illustreret hvilke aktiviteter, der kan forårsage en given lydstyrke. Raketaffyring Rockkoncert Motorsav Trafikstøj Hvisken Højspændingsledninger Figur 2. Støj ved forskellige aktiviteter. Det menneskelige øre kan netop opfatte en ændring af lydens styrke på mellem 1-2 db. Ældre mennesker vil typisk først bemærke en ændring ved en forøgelse på 2 db, og unge mennesker allerede ved 1 db. Hvis lydens styrke stiger med 8-10 db, vil det opleves som om, lydstyrken er blevet fordoblet. Omvendt opfattes en dæmpning på 8-10 db som en halvering af lydstyrken. Når flere støjkilder optræder samtidigt, kan deres lydstyrke i db ikke uden videre lægges sammen. Lydstyrken af to lige kraftige støjkilder er 3 db højere end af støjkilderne hver for sig. Hvis trafikken på en vej f.eks. stiger til det dobbelte, svarer det derfor til en stigning i støjniveauet på ca. 7

8 3 db. Omvendt vil en halvering af trafikken på en vej svare til en reduktion i støjniveauet på ca. 3 db. Støj i det eksterne miljø er normalt ikke så kraftig, at den frembringer høreskader. Støjen kan imidlertid, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO), medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjerte-karsygdomme og være medvirkende årsag til mentale sygdomme og indlæringsproblemer. Det er med nogen usikkerhed anslået, at forhøjet blodtryk og hjertesygdom som følge af vejstøj hvert år er årsag til for tidlige dødsfald i Danmark og til ca hospitalsindlæggelser. 8

9 Støjgrænser For vejstøj er der i en vejledning fra Miljøstyrelsen fra 2007 indført en ny såkaldt støjindikator kaldet L den. Indikatoren er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der lægges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natteperioden. Formålet er at tage højde for menneskets særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Støjindikatoren L den anvendes overalt i denne handlingsplan, hvor der angives en støjbelastning, en støjgrænseværdi mv. i db, og hvor der ikke angives en anden støjindikator, som f.eks. L night, der er et udtryk for det gennemsnitlige støjniveau i natteperioden. Miljøstyrelsens vejledning indeholder også grænseværdier for støj fra veje. Disse er vist i figur 3 Område Grænseværdi Rekreative områder i det åbne land, 53 db sommerhusområder, campingpladser o.lign. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler 58 db og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.lign. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. 63 db Figur 3. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj. I særlige situationer kan støjgrænserne fraviges. I så fald bør det i stedet sikres: At alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boliger, har et støjniveau lavere end 58 db. Det samme gælder områder i nærheden af boliger, der overvejende anvendes til færdsel til fods. At udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 db indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer hvilket normalt kræver særlig afskærmning udenfor vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner. Samtidig skal bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer på 33 db overholdes. At boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden. Fravigelserne kan også anvendes for undervisnings- og daginstitutionsbygninger samt hospitaler, kontorer o.lign. For kontorer accepteres dog højere indendørs støjgrænser på 51 db med åbne vinduer og 38 db med lukkede vinduer. Miljøstyrelsen mener ikke, at der bør planlægges for boliger eller støjfølsom anvendelse i øvrigt, hvor støjniveauet er højere end 68 db. For eksisterende støjbelastede boliger mener Miljøstyrelsen, at der bør tages særlige forholdsregler for at reducere støjen mest muligt på steder, der er belastet med mere støj end 68 db. Styrelsen udtaler også, at der ikke på længere sigt bør forekomme boliger med udendørs støjbelastning på mere end 68 db. 9

10 Oplevelsen af et lydmiljøs kvalitet afhænger af områdets anvendelse og de forventninger brugerne har. Alle forventer, at der er lyde i en by, men i forskellige byrum kan forventningerne være forskellige: Er det et område, der skal give oplevelser i et aktivitetsrigt og stimulerende lydmiljø eller er det et område for eftertanke og ro i et dæmpet lydmiljø med få begivenheder? I begge tilfælde vil forstyrrende trafikstøj og anden mekanisk lyd modarbejde formålet, mens naturlige lyde fremmer det. Derfor er det positivt for oplevelsen af byens kvalitet, at brugere og beboere har mulighed for at finde steder, hvor byens lyd er domineret af positive elementer. Det er påvist, at oplevelsen af et lydmiljø er påvirket af det visuelle indtryk. Hvis et område er pænt og attraktivt, begrænser det generne fra trafikstøj. Adgang til at opnå sociale relationer (siddepladser, legemuligheder) giver mulighed for afkobling og begrænser gener fra vejtrafikstøj. Omvendt vil et grimt og utiltalende miljø øge støjgenerne. Henvise til bilag 1. afsnit

11 Sammenfatning af støjkortlægningen Støjkortlægningen foretages ved hjælp af støjberegninger. Odense Kommune har udført beregninger af trafikstøjniveauerne langs de veje, der er omfattet af 1. fase af støjkortlægningen. Beregningerne er udført med støjberegningsværktøjet SoundPlan og støjberegningsmodellen Nord2000. Resultaterne blev fremsendt til miljøstyrelsen i Til beregningerne er der anvendt oplysninger om trafikken på de omhandlede veje, opdelt på lette køretøjer, medium lastbiler og tunge lastbiler samt på dag-, aften- og natteperioderne. I beregningerne indgår også oplysninger om hastigheden samt hvilke omgivelser der er omkring vejene. I det omfang, hvor der langs de kortlagte veje er udført støjdæmpning, f.eks. med støjvolde og støjskærme, er disse medtaget i beregningerne. I figur 4 er vist, hvor der allerede er etableret støjvolde og skærme langs de kortlagte veje.. Figur 4. Eksisterende støjvold/skærm 11

12 Figur 4.1 Eksampel af placering af eksisterende støjvolde og -skærme langs de kortlagte veje - Kertemindevej. Nedenstående billeder er nogle eksampel som er taget fra de eksisterende støjvolde/skærm i Odense Kommune. Billede 1. Eks. Støjskærm på Kertemindevej, volden blev placeret efter etablering af Ring 3. Billede 2. Eks. Støjskærm lang Ørbækvej. Billede 3. Eks. Støjskærm og støjvold langs Kertemindevej Billede 4. Eks. Støjvold langs Assensvej 12

13 På baggrund af beregningerne er der optegnet et kort over støjbelastningen. Da trafikstøjen varierer med højden, er der optegnet et kort for henholdsvis 1,5 m over terræn og 4,0 m over terræn. Kortlægningen omfatter både bestemmelsen af L den og af L night. I figur 5 er resultaterne af kortlægningen vist. Figur 5.1. Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lden 4,0 m. For mere oplysning henvises til Figur 5.2 Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lnight 4,0 m. For mere oplysning henvises til 13

14 Figur 5.3 Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lden1,5 m. For mere oplysning henvises til Figur 5.4 Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lnight1,5 m. For mere oplysning henvises til 14

15 Herunder vises i figur 5.5 og figur 5.6 eksampel af støjniveauer på Middelfartsvej ind/ud for byen for Lden 4,0 m og 4,0 m, nat. Figur 5.5. Middelfartvej veje Lden 4,0 m. Figur 5.6. Middelfartvej 4,0 m, nat. Det fremgår af figuren, at vejtrafikstøjens udbredelse er meget afhængig af vejens omgivelser. Hvor vejen ligger åben, er der et stort udbredelsesområde, mens en tæt randbebyggelse begrænser støjens udbredelse. Også trafikkens mængde, fordeling og hastighed, har betydning for støjens udbredelsesområde. Det fremgår klart af støjkortene, at der langs de kortlagte veje er store støjproblemer, og at de vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj ikke overholdes. 15

16 Ud fra de beregnede trafikstøjniveauer og oplysninger om anvendelsen af de enkelte ejendomme fra BBR-registeret, er der foretaget en optælling af antallet af støjbelastede boliger langs de kortlagte veje. Antallet af støjbelastede personer er herefter gjort op ved udtræk fra CPR-registeret. Resultatet af opgørelserne fremgår af Diagram 1 og 2 (diagram 3 til 8 findes i bilag 2) Støjbelastede boliger Lden 4,0m Diagram 1, viser støjbelastede boliger langs de kortlagte veje Lden 4,0 m Støjbelastede boliger db db db db 4 75 db - Støjbelastede personer Lden 4,0m Diagram 2, viser der støjbelastede personer langs de kortlagte veje Lden 4,0m Støjbelastede personer db db db db 9 75 db - 16

17 Af diagrammerne 1 til 8 (også i bilag 2) fremgår, at der er op mod boliger og personer, der udsættes for støjbelastninger, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, langs de kortlagte veje i Odense Kommune. Da den gennemførte støjkortlægning ikke omfatter alle de større veje med støjfølsomme omgivelser, må det samlede antal støjbelastede boliger og personer i Odense Kommune forventes at være større, end hvad støjkortlægningen giver udtryk for. Et overblik over hvor mange boliger og personer der er støjbelastede i hele kommunen, vil kunne gives i forbindelsen med 2. fase af støjkortlægningen og planlægningen i 2012 og Af samme grund vil det være uhensigtsmæssigt at gennemføre en prioritering af indsatsen mod vejtrafikstøj på det foreliggende grundlag. 17

18 Muligheder for at dæmpe vejtrafikstøj Der er mange muligheder for at dæmpe støjen fra vejtrafikken. Nogle af disse gennemgås her. I bilag 1 Værkstøjkasse for mindre vejstøj vurderes mulighederne nærmere ligesom der også fokuseres på oplevelserne af støjgener. Omfordeling af trafikken: Der skal flyttes store trafikmængder, før der er tale om en hørbar effekt. En halvering af trafikken giver kun en reduktion af støjen på 3 db. Når man flytter trafikken, kan nogle veje opleve forbedringer, mens andre veje kan opleve væsentlige forværringer. I så fald må det overvejes, hvordan trafikstøjen fra vejen, der får mere trafik, kan dæmpes. Reduktion af hastigheden: Der er en klar sammenhæng mellem hastighed og støj - jo lavere hastighed, desto mindre støj. Effekten af nedsat hastighed er forskellig for tung og let trafik, men samlet kan der opnås en støjdæmpning på ca. 2 db ved f.eks. at nedsætte hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t og yderligere ca. 2 db ved at nedsætte hastigheden til 30 km/t. Hastighederne kan sænkes ved at: sænke fartgrænserne skærpe hastighedskontrollen gennemføre trafiksaneringer hastighedsplanlægning med 30 km/t eller 40 km/t zoner. I færdselsloven er der hjemmel til at nedsætte hastighedsgrænsen af hensyn til støjen. Det er politiet, som efter forhandling med kommunen, fastsætter lokal hastighedsbegrænsning på de mest støjbelastede strækninger. En sådan indsats kan med fordel kombineres med en indsats for bedre trafiksikkerhed - og omvendt. Kommunen kan tænke støjreduktion ind i trafiksaneringer mv. Det er særligt vigtigt, at eventuelle fartdæmpere udformes og placeres under hensyn til støjen. Eksempelvis bør bump, rumlefelter og belægningsskift placeres i en vis afstand fra boliger, da de kan give anledning til forøgede støjgener. Reduktion af tung trafik: Tunge køretøjer støjer meget mere end personbiler. Støjen kan derfor dæmpes ved, at der indføres forbud mod at køre lastbiler i bestemte støjfølsomme områder eller på bestemte tidspunkter, f.eks. om natten. Trafik om natten og især den tunge trafik er en væsentlig årsag til de støjgener, beboerne oplever. De høje maksimale støjniveauer fra den tunge trafik om natten, kan give søvnforstyrrelser og dermed påvirke beboernes sundhed. Ved at forbyde tung trafik om natten, kan støjniveauet typisk kun dæmpes med 1-2 db, men tiltaget har stor betydning for den oplevede gene. Støjreducerende vejbelægninger: Belægningen på vejen har stor betydning for støjen. Grove asfalttyper giver mere støj end fine, og en ujævn og hullet belægning kan give særlig meget støj. Særligt støjende vejbelægninger er brosten og såkaldt overfladebehandling. Det kan forbedre støjforholdene betydeligt, når man udskifter den eksisterende belægning med en støjreducerende vejbelægning. 18

19 Der er erfaringer fra danske forsøg på bygader, som viser, at den største støjgevinst fås ved at anvende en to-lags drænasfalt. I byområder med hastigheder på km/t kan støjen mindskes med 3-4 db. I landområder med højere hastigheder og jævnere kørselsmønster kan reduktionen komme op på 4-5 db. På landeveje kan også anvendes et-lags drænasfalt, som dæmper omkring 3 db. Der er dog problemer med drænasfalten, hvis den ikke renholdes. Støjdæmpningen forsvinder i takt med, at drænene stoppes til og/eller slides ned. Et billigere alternativ til to-lags drænasfalt er støjreducerende tyndlagsbelægninger. Der er erfaringer fra danske forsøg med tyndlagsbelægninger på bygader, som viser en støjreduktion på 1-2 db i forhold til en belægning med almindelig asfalt. Tyndlagsbelægninger kan med fordel også anvendes på landeveje og motorveje, hvor den støjreducerende effekt er større - typisk op til 3-4 db. Støjskærme eller jordvolde: Støjskærme er effektive, men kan ikke bruges alle steder. Støjskærme er især velegnede, hvor overordnede veje med få tilsluttende veje går igennem et forholdsvis tæt bebygget boligområde. Lige bag skærmen kan støjen falde mere end 10 db og på lidt større afstand typisk 5-6 db, afhængig af skærmens højde og placering. Hertil kommer dæmpning som følge af den øgede afstand til vejen mv. Ved etagebyggeri vil støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til to etager og på de udendørs opholdsarealer, mens støjen ikke bliver dæmpet ved de øverste etager. Det er således især i områder med lave boliger og i forhold til udendørs opholdsarealer, at støjskærme er egnede som virkemidler til støjbegrænsning. Støjskærme kan også beskytte fodgængere og cyklister mod trafikstøjen. Men en støjskærm kræver plads mellem vej og bebyggelse og griber ind i det område, hvor skærmen placeres. Derfor er det vigtigt, at materialevalg og udformning passer til det lokale bymiljø. En støjvold af jord har samme effekt som en støjskærm, men fylder mere i bredden. Dette betyder at anvendelse af støjvolde ofte er vanskelig i tæt bebyggede områder. Oplevelsen af støj Det spiller en rolle om lydene i et byrum er forventelige og accepterede. Lyde, der påvirker oplevelsen af lydmiljøet positivt, er f.eks. talende mennesker, legende børn, rislende vand eller raslendeløv. Fuglesang påvirker lydmiljøet kraftigt i positiv retning. Uventede og uvedkommende støj påvirker oplevelsen negativt. Pludselige passager af biler, varevogne, knallerter, busser, busstoppesteder, taxaer, skraldebiler, håndtering af affaldscontainere og varelevering er eksempler på negative elementer i lydmiljøet. Kraftig trafikstøj og mekanisk støj fra f.eks. ventilationsanlæg eller køleanlæg kan dominere et bymiljø og gøre det mindre attraktivt og tiltrækkende. Cafeer, restauranter og butikker skaber liv, men det er ikke givet, at alle opfatter dem som et Gode. Facadeafskærmning Det er også muligt at begrænse vejtrafikstøjen ved hjælp af bygningernes facader, med henblik på at sikre acceptable støjniveauer indendørs i bygningerne. Nedenfor er forskellige muligheder for facadeafskærmning gennemgået. 19

20 Glasinddækning: Altaner, der vender mod en støjende vej, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas. Det vil også dæmpe støjen i rummene bag altanen. En glasskærm, som monteres på facaden, kan dæmpe støjen effektivt. Hvis skærmen anbringes cm fra facaden, giver det også mulighed for at åbne vinduerne, uden at få nævneværdig støj ind i stuen. Støjskærmen skal være noget større end vinduerne, for at støjen ikke finder vej udenom glasset. Teoretisk set kan isoleringsevnen af en glasfacade give helt op til db, hvis glasvæggen slutter helt tæt til facaden. Denne løsning giver dog udluftningsproblemer. Praktiske erfaringer viser, at der højst kan forventes en støjisolering på 10 db ved facadeafskærmning, der sikrer tilgang af udeluft, fordi støjen smyger sig uden om skærmen. Lydvinduer og skodder med ventilation: En ny type af lydvinduer, som giver god ventilation, er i de senere år introduceret på markedet. De bruges typisk i mindre lejligheder, hvor de primære opholdsrum er støjbelastede. Princippet i det såkaldte 3. generationsvindue er to-koblede vinduesfelter, hvor det nedre ydre og det indvendige øvre vinduesfelt kan åbnes, så der skabes en slags lydsluse igennem vinduet. Vinduet giver en god lydisolering, samtidig med at man kan lufte ud. En anden nyere løsning er en lydskodde, som er en slags glasklasse eller udvendigt forsatsvindue, der bliver sat udenpå de eksisterende vinduer. I siderne på skodden er der en ca. 3 cm sprække, hvor udeluften kan trænge ind. Beboerne vil derfor kunne få frisk luft, samtidig med at støjen dæmpes. Det er målet, at skodden dæmper støjen med mindst 15 db, når vinduet er åbent og skodden er skudt for. Vinduesudskiftning: Udskiftning af vinduer til særligt lydisolerende vinduer er en god løsning, der dog kun er effektiv, når vinduerne er lukkede. Udover at give en støjdæmpning kan en vinduesudskiftning give betydelige energibesparelser. Merprisen for et energivindue, der også har støjreducerende egenskaber, vil i mange tilfælde være beskeden. Ekstraudgiften til nye lydruder i forhold til almindelige termoruder er typisk fra 10 % - 25 %. Ved en vinduesudskiftning til lydisolerede ruder, kan der i forhold til huse med almindelige vinduer opnås en ekstra støjreduktion på op til 15 db. Der findes en række vinduer på markedet, der er mærket med den støjdæmpning, de kan give. Større dæmpning end 40 db vil i reglen ikke være økonomisk realistisk. 20

21 Bekæmpelse af vejtrafikstøj i de næste 5 år Odense Kommune har allerede igangsat flere tiltag, der kan virke dæmpende på vejtrafikstøjen. Nogle tiltag har været i brug i mange år og vil fortsætte, mens andre tiltag først vil få effekt i de nærmeste år eller på længere sigt. Eksisterende støjdæmpningstiltag I en længere årrække har Odense Kommune sikret, at de gældende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, når der skal etableres nye støjfølsomme funktioner i byen langs de trafikerede veje. Tilsvarende tilstræbes grænseværdierne overholdt, når der etableres nye veje. Odense Kommune vurderer også løbende, om der i forbindelse med udlægning af nye asfaltslidlag på eksisterende veje bør udlægges støjdæmpende asfalt. Odense Kommune vil fortsætte med disse tiltag fremover. Trafik og Mobilitetsplanen Byrådet i Odense har i 2009 vedtaget den såkaldte Trafik- og Mobilitetsplan. Formålet med planen er på sigt at begrænse den gennemkørende biltrafik gennem Odenses bymidte og dermed skabe en mere sammenhængende midtby med fokus på bylivet. Planen fokuserer på gang, cykling og kollektiv trafik, med henblik på at give reelle alternativer til brugen af biler. I planen forudsættes, at der åbnes en forbindelse over Odense Kanal i 2014, og at Thomas B Thriges Gade lukkes for biltrafik. Trafik- og Mobilitetsplanen vil fremover medføre store ændringer i kommunens trafikbillede, især i og omkring bymidten. Også mange af de nuværende støjkortlagte veje vil få ændret deres trafik væsentligt. Nogle veje vil således få væsentlig mere trafik, mens andre vil få væsentlig mindre med tilsvarende konsekvenser for vejenes støjbelastning. Gennemførelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen forventes i sig selv at indebære en samlet begrænsning af generne fra vejtrafikstøj. Dette skyldes satsningen på andet end biltrafik, de planlagte flytninger af trafikken og det forhold, at hastigheden planlægges nedsat på vejene indenfor ring 2. Nye støjdæmpningstiltag Odense Kommune mener ikke, at det giver mening, at udarbejde en støjhandlingsplan ud fra den udførte støjkortlægning, idet denne er baseret på den hidtidige trafikstruktur. En sådan handlingsplan ville være forældet, i samme øjeblik som Trafik- og Mobilitetsplanens trafikændringer træder i kraft. Odense Kommune har derfor valgt, ikke at foreslå konkretet støjdæmpende foranstaltninger for de kortlagte veje i denne støjhandlingsplan. I stedet vil etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive koordineret med og indarbejdet i - de konkrete projekter, der skal føre Trafik- og Mobilitetsplanen ud i livet. Støjdæmpende foranstaltninger vil derfor også kunne etableres på veje, der ikke er omfattet af den 1. fase af støjkortlægningen. I forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete projekter vil effekt og økonomi ved etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive belyst. De af kommunens støjende veje, som ikke berøres af Trafik- og Mobilitetsplanens konkrete projekter, vil indgå i de næste faser af den lovpligtige støjkortlægning og planlægning. Det må så i denne sammenhæng besluttes, om der skal etableres støjdæmpning langs disse veje. 21

22 Pilotprojekt Odense Kommune har igangsat et pilotprojekt for at samle erfaringer med planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger. Pilotprojektet indebærer 2 faser. Fase 1 er værkstøjskasse til mindre vejstøj, som er vedlagt som bilag1. I fase 2 udarbejdes forslag til, hvordan værkstøjekassen til mindre vejstøj kan bruges på to konkrete veje. En vej med samme randbebyggelser(skibhusvej) og en med åben lav bebyggelse (Kertemindevej). Også organisatoriske forhold omkring støjdæmpning, som indgåelse af støjpartnerskaber mellem kommune og støjramte, samt oprettelse af støjpuljer, vil blive vurderet. Stilleområder Odense kommune udlægger ikke stilleområder i forbindelse med denne handlingsplan, men kommunen har allerede, sammen med det tidligere Fyns Amt, taget initiativ til et pilotprojekt, hvor der er set på mulighederne for at udlægge stilleområder i den vestlige del af kommunen. I pilotprojektet er der sket en metodeafprøvning, for at få erfaringer med, hvordan udlægningen af stilleområder kan håndteres. Støjen er i denne sammenhæng blevet kortlagt i det udvalget pilotområde, og kortlægningen viste, at der findes rekreative grønne områder, som i varierende grad er friholdt for støj. I Kommuneplan er der besluttet et initiativ, hvor der undersøges, om det er muligt at udlægge konkrete områder med stilhed og beskytte disse områder mod fremtidig støjbelastning. 22

23 Bekæmpelse af vejtrafikstøj på lang sigt Bekæmpelsen af vejtrafikstøj er en af mange opgaver, som Odense Kommune skal løse. Bekæmpelsen indgår i kommunens løbende prioritering af opgaverne. Odense Kommune har i 2008 i sin miljøpolitik sat meget ambitiøse mål for bekæmpelsen af vejtrafikstøj. Det er således sat som mål for 2015, at der skal være 50 % færre personer, der er belastede af trafikstøj i forhold til Målet for 2025 er, at der skal være 90 % færre personer der er belastede af trafikstøj i forhold til For at nå disse mål vil Odense Kommune iværksætte de tiltag, der er omtalt i det foregående afsnit. Desuden vil kommunen: sikre, at der ikke etableres nye støjfølsomme formål langs støjende veje, før støjproblemerne er løst - f.eks. gennem etablering af støjdæmpende foranstaltninger. sikre, at nye veje ikke medfører uacceptabel støjbelastning af støjfølsomme formål. løbende vurdere, om der skal udlægges støjdæmpende asfalt som led i vejvedligeholdelse og ved anlæg af nye veje. begrænse behovet for biltransport gennem byplanmæssige tiltag f.eks. gennem fortætning af byen, ved at samlokalisere boliger og arbejdssteder og ved at placere trafikmål, så de bedst betjenes med gang- cykel- eller kollektiv trafik. prioritere gang-, cykel- og kollektiv trafik frem for biltrafik især på de kortere ture. Hastighedsdæmpende foranstaltninger for biler i udvalgte dele af byen vil medvirke hertil og samtidig virke støjdæmpende. fremme brugen af mindre støjende transportmidler, f.eks. elbiler og letbane. gennemføre den næste fase af støjkortlægningen og planlægningen. undersøge muligheden for at udlægge stilleområder. 23

24 Evaluering af støjhandlingsplanen Denne støjhandlingsplan vil blive evalueret i forbindelse med udarbejdelse af den næste lovpligtige støjhandlingsplan i Odense kommune forventer at indhøste erfaringer med etablering af støjdæmpende foranstaltninger, dels gennem pilotprojektet for støj fra veje, dels gennem konkrete projekter i forbindelse med Trafik- og Mobilitetsplanen. Disse erfaringer vil indgå i kommunens overvejelser om fremtidige støjdæmpende tiltag. 24

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Støjkortlægning 2010 Større veje

Støjkortlægning 2010 Større veje Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Støjhandlingsplan 2010 Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Dato: 08.04.2010 Notatnummer: 2219041.01 Rev: 1 Udarbejdet af: JaH/SFJ Kontrolleret / godkendt:

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

KAPITEL I TRAFIKSTØJ

KAPITEL I TRAFIKSTØJ KAPITEL I TRAFIKSTØJ I.1 Indledning Støj opfattes subjektivt Støj er en kilde til gener og kan påvirke helbredet negativt Analyserer omkostninger ved trafikstøj Støj er betegnelsen for uønsket lyd, der

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Miljø Nyt Nr. 51 2000 Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Støjkortlægning af nordvestlige bydele i København ved anvendelse af digitale kort og data fra BBR- og CPR-registre Jakob Høj TetraPlan

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555 26.01.2011 Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013 Februar 2011 Sagsnr. 2011-12947 Dokumentnr. 2010-866555 Sagsbehandler Karen Forsting! ""#$ %& '#!(&)) Indledning... 3 Den videre proces...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv.

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Betænkning nr.1391 afgivet af Trafikministeriets Ekspertudvalg Trafikministeriet København 2000 Forord Ekspertudvalget er nedsat

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

DECEMBER 2011. Folehaven som case

DECEMBER 2011. Folehaven som case DECEMBER 2011 Folehaven som case Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Indledning... 5 Støjs indvirkning på sundhed... 5 Øvrige sundhedskonsekvenser relateret til trafik... 6 Interventionsmuligheder for at

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere