Støjhandlingsplan for udvalgte veje i Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune"

Transkript

1 Støjhandlingsplan for udvalgte veje i Odense Kommune 1

2 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning af støjkortlægningen 11 Muligheder for at dæmpe vejtrafikstøj 18 Bekæmpelse af vejtrafikstøj i de næste 5 år 21 Bekæmpelse af vejtrafikstøj på lang sigt 23 Evaluering af støjhandlingsplanen 24 BILAG: Bilag 1. Værktøjskasse til mindre vejstøj Bilag 2. Diagram over antallet af støjbelastede boliger og personer langs de kortlagte veje i Odense Kommune. 2

3 Forord Odense Kommune har gennem en årrække arbejdet med at begrænse støj fra vejtrafik. Når der skal etableres nye støjfølsomme funktioner i byen langs de trafikerede veje, sørges der for, at de gældende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes. Tilsvarende tilstræbes grænseværdierne overholdt, når der etableres nye veje. I 2008 har Odense Kommune vedtaget en miljøpolitik med en tilhørende handlingsplan, der bla. indeholder meget ambitiøse mål for bekæmpelsen af vejtrafikstøjen i kommunen. I 2009 har Odense Kommune desuden vedtaget en Trafik- og Mobilitetsplan, der på sigt forventes at begrænse generne fra vejtrafikstøjen i og omkring Odense bymidte. Der er stadig en stor udfordring i, at begrænse de støjgener, som mange trafikerede veje påfører boliger og andre støjfølsomme funktioner. Med EU s Støjdirektiv 1, og udmøntningen af dette i dansk lov med Støjbekendtgørelsen 2, er der stillet formelle krav til myndighedernes arbejde med støjproblemerne. Der skal gennemføres en kortlægning af en lang række støjende aktiviteter hvert 5. år, efterfulgt af en handlingsplan, der belyser mulighederne for at bekæmpe støjgenerne. Denne støjhandlingsplan er Odense Kommunes første efter disse regler. Støjbekendtgørelsen begrænser indholdet af den første handlingsplan til kun at forholde sig til støjen fra enkelte, særligt støjende, kommuneveje. I den næste kortlægning af støjen i 2012 og i den næste støjhandlingsplan i 2013, skal støjen fra de øvrige støjende veje i Odense Kommune vurderes, sammen med støjen fra en række andre støjkilder. Arbejdet med støjkortlægning og planlægning for Odense kommune fortsætter således efter denne handlingsplan. 1 49/2002/EF 2 Bekendtgørelse 717 af 13. juni

4 Resumé Miljøministeriet har gennem Støjbekendtgørelsen pålagt bl.a. Odense Kommune at gennemføre en kortlægning af trafikstøjen fra kommunens mest befærdede veje, og efterfølgende udarbejde en handlingsplan, der belyser mulighederne for at bekæmpe støjgenerne. Kortlægningen viser, at der i Odense ligesom i andre større byer er støjproblemer langs de kortlagte veje, idet der er tale om store overskridelser af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Langs de kortlagte veje er der op mod boliger og personer, der udsættes for støj der overskrider støjgrænserne. Da den gennemførte kortlægning langt fra omfatter alle veje med potentielle støjproblemer, må det samlede antal støjbelastede boliger og personer i Odense Kommune forventes at være væsentlig større. Et samlet overblik over problemerne med vejtrafikstøj kan først forventes i forbindelse med den næste fase af kortlægningen og planlægningen for støj i 2012 og Odense Kommune har allerede igangsat flere tiltag, der kan virke dæmpende på vejtrafikstøjen. Odense Kommune sikrer f.eks. at grænseværdierne for vejtrafikstøj overholdes, når der skal etableres nye støjfølsomme funktioner i byen langs de trafikerede veje. Tilsvarende tilstræbes grænseværdierne overholdt, når der etableres nye veje. Odense Kommune vurderer også løbende, om der bør udlægges støjdæmpende asfalt ved vejvedligeholdelse og ved anlæg af nye veje. Odense Kommune vil fortsætte med disse tiltag. Byrådet i Odense har i 2009 vedtaget Trafik- og Mobilitetsplanen. Formålet med planen er på sigt at begrænse den gennemkørende biltrafik gennem Odenses bymidte og dermed skabe en mere sammenhængende midtby med fokus på bylivet. Trafik- og Mobilitetsplanen vil fremover medføre store ændringer i kommunens trafikbillede. Nogle veje vil således få væsentlig mere trafik, mens andre vil få væsentlig mindre og hastigheden vil generelt blive sænket på vejene indenfor Ring 2. Gennemførelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen forventes i sig selv, at indebære en samlet begrænsning af vejtrafikstøjen. Odense Kommune mener, at det ikke giver mening, at udarbejde en specifik støjhandlingsplan ud fra den udførte støjkortlægning, idet denne er baseret på den hidtidige trafikstruktur. En sådan handlingsplan ville være forældet, i samme øjeblik som Trafik- og Mobilitetsplanens trafikændringer træder i kraft. Odense Kommune har derfor valgt, ikke at foreslå konkrete støjdæmpende foranstaltninger for de kortlagte veje i denne støjhandlingsplan. I stedet vil etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive koordineret med og indarbejdet i - de konkrete projekter, der skal føre Trafik- og Mobilitetsplanen ud i livet. De af kommunens støjende veje, som ikke berøres af Trafik- og Mobilitetsplanens konkrete projekter, vil indgå i de næste faser af den lovpligtige støjkortlægning og planlægning. Odense Kommune har, for at samle erfaringer med planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger, gennemføre et pilotprojekt, hvor forskellige muligheder for at etablere støjdæmpning afprøves, pilotprojektets 1. fase værktøjskasse til mindre vejstøj er vedlagt som bilag 1. Desuden vil nye byplanmæssige, trafikpolitiske og teknologiske tiltag indgå i kommunens bestræbelser på at begrænse vejtrafikstøjen. 4

5 Veje der er omfattet af handlingsplanen Odense Kommune skal som vejmyndighed udføre kortlægning af vejtrafikstøjen langs de større kommuneveje og udarbejde handlingsplaner for håndteringen af støjen. I første fase af arbejdet er der i 2007 og 2008 gennemført en kortlægning af støjen langs udvalgte veje i Odense Kommune. De udvalgte veje er fastlagt i Støjbekendtgørelsen og omfatter veje med en trafik på mere end køretøjer i et gennemsnitsdøgn. Ifølge Støjbekendtgørelsen skal støjhandlingsplanen i første fase af arbejdet, kun omfatte de kortlagte veje. Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen omfatter samlet ca. 32 km. kommuneveje i og omkring Odense. Der er tale om dele af Middelfartvej, den sydlige del af Ring 2, dele af Ørbækvej og Ejbygade, dele af Kertemindevej, dele af Næsbyvej og Otterupvej, dele af Sdr. Boulevard og Assensvej, dele af Odensevej og Hjallesevej, Thomas B Thriges Gade, Torvegade, Albanigade og Østre Stationsvej. N Figur 1. Veje omfattet af 1. fase af Odense Kommunes kortlægning og planlægning for vejtrafikstøj. 5

6 Lovgivning For at udmønte EU s støjdirektiv, har Miljøministeriet i 2006 med Støjbekendtgørelsen lagt fast, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj, samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af støjproblemer. Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning i støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Støjbekendtgørelsen bestemmer, at 1. fase af støjkortlægningen skal udføres i 2007, og at den tilhørende handlingsplan skal udarbejdes i For Odense Kommune indebærer 1. fase af arbejdet, at der kun skal kortlægges og planlægges for de største kommuneveje med en trafik på over køretøjer i døgnet. Herudover har Vejdirektoratet kortlagt og planlagt for motorvejsnettet i bl.a. Odense Kommune, og Banedanmark har kortlagt og planlagt for hovedjernbanen over Fyn. I 2. fase af arbejdet, der skal udføres i 2012 og 2013 udvides kravene til støjkortlægningen. For Odense Kommune skal der, på dette tidspunkt, foretages en kortlægning af det samlede byområde med støjkort for vejstøj, togstøj, flystøj og støj fra visse virksomheder. Der kan også udarbejdes støjkort for andre typer støj. Der kan også planlægges for såkaldte stilleområder, hvor man i højere grad end normalt kan opleve friheden for menneskeskabt støj. Efter at anden fase af kortlægningen og planlægningen er gennemført, er det hensigten, at der hvert 5. år skal ske en revision af kortlægningen og af støjhandlingsplanerne. Støjbekendtgørelsen sætter krav om støjkortlægning og handlingsplaner, men der er ikke krav om, at der skal udføres støjdæmpning af de generende støjkilder. Det er således op til de myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte støjkilder, om der skal afsættes midler til støjdæmpning. Det er derfor op til Odense Byråd, om der skal ske støjdæmpning ved de kommuneveje, der er omfattet af denne handlingsplan. 6

7 Fakta om vejtrafikstøj Styrken af støj måles i decibel, forkortet db. I figur 2 er det illustreret hvilke aktiviteter, der kan forårsage en given lydstyrke. Raketaffyring Rockkoncert Motorsav Trafikstøj Hvisken Højspændingsledninger Figur 2. Støj ved forskellige aktiviteter. Det menneskelige øre kan netop opfatte en ændring af lydens styrke på mellem 1-2 db. Ældre mennesker vil typisk først bemærke en ændring ved en forøgelse på 2 db, og unge mennesker allerede ved 1 db. Hvis lydens styrke stiger med 8-10 db, vil det opleves som om, lydstyrken er blevet fordoblet. Omvendt opfattes en dæmpning på 8-10 db som en halvering af lydstyrken. Når flere støjkilder optræder samtidigt, kan deres lydstyrke i db ikke uden videre lægges sammen. Lydstyrken af to lige kraftige støjkilder er 3 db højere end af støjkilderne hver for sig. Hvis trafikken på en vej f.eks. stiger til det dobbelte, svarer det derfor til en stigning i støjniveauet på ca. 7

8 3 db. Omvendt vil en halvering af trafikken på en vej svare til en reduktion i støjniveauet på ca. 3 db. Støj i det eksterne miljø er normalt ikke så kraftig, at den frembringer høreskader. Støjen kan imidlertid, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO), medføre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjerte-karsygdomme og være medvirkende årsag til mentale sygdomme og indlæringsproblemer. Det er med nogen usikkerhed anslået, at forhøjet blodtryk og hjertesygdom som følge af vejstøj hvert år er årsag til for tidlige dødsfald i Danmark og til ca hospitalsindlæggelser. 8

9 Støjgrænser For vejstøj er der i en vejledning fra Miljøstyrelsen fra 2007 indført en ny såkaldt støjindikator kaldet L den. Indikatoren er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der lægges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natteperioden. Formålet er at tage højde for menneskets særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Støjindikatoren L den anvendes overalt i denne handlingsplan, hvor der angives en støjbelastning, en støjgrænseværdi mv. i db, og hvor der ikke angives en anden støjindikator, som f.eks. L night, der er et udtryk for det gennemsnitlige støjniveau i natteperioden. Miljøstyrelsens vejledning indeholder også grænseværdier for støj fra veje. Disse er vist i figur 3 Område Grænseværdi Rekreative områder i det åbne land, 53 db sommerhusområder, campingpladser o.lign. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler 58 db og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.lign. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. 63 db Figur 3. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj. I særlige situationer kan støjgrænserne fraviges. I så fald bør det i stedet sikres: At alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boliger, har et støjniveau lavere end 58 db. Det samme gælder områder i nærheden af boliger, der overvejende anvendes til færdsel til fods. At udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 db indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer hvilket normalt kræver særlig afskærmning udenfor vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner. Samtidig skal bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer på 33 db overholdes. At boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden. Fravigelserne kan også anvendes for undervisnings- og daginstitutionsbygninger samt hospitaler, kontorer o.lign. For kontorer accepteres dog højere indendørs støjgrænser på 51 db med åbne vinduer og 38 db med lukkede vinduer. Miljøstyrelsen mener ikke, at der bør planlægges for boliger eller støjfølsom anvendelse i øvrigt, hvor støjniveauet er højere end 68 db. For eksisterende støjbelastede boliger mener Miljøstyrelsen, at der bør tages særlige forholdsregler for at reducere støjen mest muligt på steder, der er belastet med mere støj end 68 db. Styrelsen udtaler også, at der ikke på længere sigt bør forekomme boliger med udendørs støjbelastning på mere end 68 db. 9

10 Oplevelsen af et lydmiljøs kvalitet afhænger af områdets anvendelse og de forventninger brugerne har. Alle forventer, at der er lyde i en by, men i forskellige byrum kan forventningerne være forskellige: Er det et område, der skal give oplevelser i et aktivitetsrigt og stimulerende lydmiljø eller er det et område for eftertanke og ro i et dæmpet lydmiljø med få begivenheder? I begge tilfælde vil forstyrrende trafikstøj og anden mekanisk lyd modarbejde formålet, mens naturlige lyde fremmer det. Derfor er det positivt for oplevelsen af byens kvalitet, at brugere og beboere har mulighed for at finde steder, hvor byens lyd er domineret af positive elementer. Det er påvist, at oplevelsen af et lydmiljø er påvirket af det visuelle indtryk. Hvis et område er pænt og attraktivt, begrænser det generne fra trafikstøj. Adgang til at opnå sociale relationer (siddepladser, legemuligheder) giver mulighed for afkobling og begrænser gener fra vejtrafikstøj. Omvendt vil et grimt og utiltalende miljø øge støjgenerne. Henvise til bilag 1. afsnit

11 Sammenfatning af støjkortlægningen Støjkortlægningen foretages ved hjælp af støjberegninger. Odense Kommune har udført beregninger af trafikstøjniveauerne langs de veje, der er omfattet af 1. fase af støjkortlægningen. Beregningerne er udført med støjberegningsværktøjet SoundPlan og støjberegningsmodellen Nord2000. Resultaterne blev fremsendt til miljøstyrelsen i Til beregningerne er der anvendt oplysninger om trafikken på de omhandlede veje, opdelt på lette køretøjer, medium lastbiler og tunge lastbiler samt på dag-, aften- og natteperioderne. I beregningerne indgår også oplysninger om hastigheden samt hvilke omgivelser der er omkring vejene. I det omfang, hvor der langs de kortlagte veje er udført støjdæmpning, f.eks. med støjvolde og støjskærme, er disse medtaget i beregningerne. I figur 4 er vist, hvor der allerede er etableret støjvolde og skærme langs de kortlagte veje.. Figur 4. Eksisterende støjvold/skærm 11

12 Figur 4.1 Eksampel af placering af eksisterende støjvolde og -skærme langs de kortlagte veje - Kertemindevej. Nedenstående billeder er nogle eksampel som er taget fra de eksisterende støjvolde/skærm i Odense Kommune. Billede 1. Eks. Støjskærm på Kertemindevej, volden blev placeret efter etablering af Ring 3. Billede 2. Eks. Støjskærm lang Ørbækvej. Billede 3. Eks. Støjskærm og støjvold langs Kertemindevej Billede 4. Eks. Støjvold langs Assensvej 12

13 På baggrund af beregningerne er der optegnet et kort over støjbelastningen. Da trafikstøjen varierer med højden, er der optegnet et kort for henholdsvis 1,5 m over terræn og 4,0 m over terræn. Kortlægningen omfatter både bestemmelsen af L den og af L night. I figur 5 er resultaterne af kortlægningen vist. Figur 5.1. Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lden 4,0 m. For mere oplysning henvises til Figur 5.2 Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lnight 4,0 m. For mere oplysning henvises til 13

14 Figur 5.3 Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lden1,5 m. For mere oplysning henvises til Figur 5.4 Støjkort for vejene, der er kortlagt af Odense Kommune. Større veje, Lnight1,5 m. For mere oplysning henvises til 14

15 Herunder vises i figur 5.5 og figur 5.6 eksampel af støjniveauer på Middelfartsvej ind/ud for byen for Lden 4,0 m og 4,0 m, nat. Figur 5.5. Middelfartvej veje Lden 4,0 m. Figur 5.6. Middelfartvej 4,0 m, nat. Det fremgår af figuren, at vejtrafikstøjens udbredelse er meget afhængig af vejens omgivelser. Hvor vejen ligger åben, er der et stort udbredelsesområde, mens en tæt randbebyggelse begrænser støjens udbredelse. Også trafikkens mængde, fordeling og hastighed, har betydning for støjens udbredelsesområde. Det fremgår klart af støjkortene, at der langs de kortlagte veje er store støjproblemer, og at de vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj ikke overholdes. 15

16 Ud fra de beregnede trafikstøjniveauer og oplysninger om anvendelsen af de enkelte ejendomme fra BBR-registeret, er der foretaget en optælling af antallet af støjbelastede boliger langs de kortlagte veje. Antallet af støjbelastede personer er herefter gjort op ved udtræk fra CPR-registeret. Resultatet af opgørelserne fremgår af Diagram 1 og 2 (diagram 3 til 8 findes i bilag 2) Støjbelastede boliger Lden 4,0m Diagram 1, viser støjbelastede boliger langs de kortlagte veje Lden 4,0 m Støjbelastede boliger db db db db 4 75 db - Støjbelastede personer Lden 4,0m Diagram 2, viser der støjbelastede personer langs de kortlagte veje Lden 4,0m Støjbelastede personer db db db db 9 75 db - 16

17 Af diagrammerne 1 til 8 (også i bilag 2) fremgår, at der er op mod boliger og personer, der udsættes for støjbelastninger, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, langs de kortlagte veje i Odense Kommune. Da den gennemførte støjkortlægning ikke omfatter alle de større veje med støjfølsomme omgivelser, må det samlede antal støjbelastede boliger og personer i Odense Kommune forventes at være større, end hvad støjkortlægningen giver udtryk for. Et overblik over hvor mange boliger og personer der er støjbelastede i hele kommunen, vil kunne gives i forbindelsen med 2. fase af støjkortlægningen og planlægningen i 2012 og Af samme grund vil det være uhensigtsmæssigt at gennemføre en prioritering af indsatsen mod vejtrafikstøj på det foreliggende grundlag. 17

18 Muligheder for at dæmpe vejtrafikstøj Der er mange muligheder for at dæmpe støjen fra vejtrafikken. Nogle af disse gennemgås her. I bilag 1 Værkstøjkasse for mindre vejstøj vurderes mulighederne nærmere ligesom der også fokuseres på oplevelserne af støjgener. Omfordeling af trafikken: Der skal flyttes store trafikmængder, før der er tale om en hørbar effekt. En halvering af trafikken giver kun en reduktion af støjen på 3 db. Når man flytter trafikken, kan nogle veje opleve forbedringer, mens andre veje kan opleve væsentlige forværringer. I så fald må det overvejes, hvordan trafikstøjen fra vejen, der får mere trafik, kan dæmpes. Reduktion af hastigheden: Der er en klar sammenhæng mellem hastighed og støj - jo lavere hastighed, desto mindre støj. Effekten af nedsat hastighed er forskellig for tung og let trafik, men samlet kan der opnås en støjdæmpning på ca. 2 db ved f.eks. at nedsætte hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t og yderligere ca. 2 db ved at nedsætte hastigheden til 30 km/t. Hastighederne kan sænkes ved at: sænke fartgrænserne skærpe hastighedskontrollen gennemføre trafiksaneringer hastighedsplanlægning med 30 km/t eller 40 km/t zoner. I færdselsloven er der hjemmel til at nedsætte hastighedsgrænsen af hensyn til støjen. Det er politiet, som efter forhandling med kommunen, fastsætter lokal hastighedsbegrænsning på de mest støjbelastede strækninger. En sådan indsats kan med fordel kombineres med en indsats for bedre trafiksikkerhed - og omvendt. Kommunen kan tænke støjreduktion ind i trafiksaneringer mv. Det er særligt vigtigt, at eventuelle fartdæmpere udformes og placeres under hensyn til støjen. Eksempelvis bør bump, rumlefelter og belægningsskift placeres i en vis afstand fra boliger, da de kan give anledning til forøgede støjgener. Reduktion af tung trafik: Tunge køretøjer støjer meget mere end personbiler. Støjen kan derfor dæmpes ved, at der indføres forbud mod at køre lastbiler i bestemte støjfølsomme områder eller på bestemte tidspunkter, f.eks. om natten. Trafik om natten og især den tunge trafik er en væsentlig årsag til de støjgener, beboerne oplever. De høje maksimale støjniveauer fra den tunge trafik om natten, kan give søvnforstyrrelser og dermed påvirke beboernes sundhed. Ved at forbyde tung trafik om natten, kan støjniveauet typisk kun dæmpes med 1-2 db, men tiltaget har stor betydning for den oplevede gene. Støjreducerende vejbelægninger: Belægningen på vejen har stor betydning for støjen. Grove asfalttyper giver mere støj end fine, og en ujævn og hullet belægning kan give særlig meget støj. Særligt støjende vejbelægninger er brosten og såkaldt overfladebehandling. Det kan forbedre støjforholdene betydeligt, når man udskifter den eksisterende belægning med en støjreducerende vejbelægning. 18

19 Der er erfaringer fra danske forsøg på bygader, som viser, at den største støjgevinst fås ved at anvende en to-lags drænasfalt. I byområder med hastigheder på km/t kan støjen mindskes med 3-4 db. I landområder med højere hastigheder og jævnere kørselsmønster kan reduktionen komme op på 4-5 db. På landeveje kan også anvendes et-lags drænasfalt, som dæmper omkring 3 db. Der er dog problemer med drænasfalten, hvis den ikke renholdes. Støjdæmpningen forsvinder i takt med, at drænene stoppes til og/eller slides ned. Et billigere alternativ til to-lags drænasfalt er støjreducerende tyndlagsbelægninger. Der er erfaringer fra danske forsøg med tyndlagsbelægninger på bygader, som viser en støjreduktion på 1-2 db i forhold til en belægning med almindelig asfalt. Tyndlagsbelægninger kan med fordel også anvendes på landeveje og motorveje, hvor den støjreducerende effekt er større - typisk op til 3-4 db. Støjskærme eller jordvolde: Støjskærme er effektive, men kan ikke bruges alle steder. Støjskærme er især velegnede, hvor overordnede veje med få tilsluttende veje går igennem et forholdsvis tæt bebygget boligområde. Lige bag skærmen kan støjen falde mere end 10 db og på lidt større afstand typisk 5-6 db, afhængig af skærmens højde og placering. Hertil kommer dæmpning som følge af den øgede afstand til vejen mv. Ved etagebyggeri vil støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til to etager og på de udendørs opholdsarealer, mens støjen ikke bliver dæmpet ved de øverste etager. Det er således især i områder med lave boliger og i forhold til udendørs opholdsarealer, at støjskærme er egnede som virkemidler til støjbegrænsning. Støjskærme kan også beskytte fodgængere og cyklister mod trafikstøjen. Men en støjskærm kræver plads mellem vej og bebyggelse og griber ind i det område, hvor skærmen placeres. Derfor er det vigtigt, at materialevalg og udformning passer til det lokale bymiljø. En støjvold af jord har samme effekt som en støjskærm, men fylder mere i bredden. Dette betyder at anvendelse af støjvolde ofte er vanskelig i tæt bebyggede områder. Oplevelsen af støj Det spiller en rolle om lydene i et byrum er forventelige og accepterede. Lyde, der påvirker oplevelsen af lydmiljøet positivt, er f.eks. talende mennesker, legende børn, rislende vand eller raslendeløv. Fuglesang påvirker lydmiljøet kraftigt i positiv retning. Uventede og uvedkommende støj påvirker oplevelsen negativt. Pludselige passager af biler, varevogne, knallerter, busser, busstoppesteder, taxaer, skraldebiler, håndtering af affaldscontainere og varelevering er eksempler på negative elementer i lydmiljøet. Kraftig trafikstøj og mekanisk støj fra f.eks. ventilationsanlæg eller køleanlæg kan dominere et bymiljø og gøre det mindre attraktivt og tiltrækkende. Cafeer, restauranter og butikker skaber liv, men det er ikke givet, at alle opfatter dem som et Gode. Facadeafskærmning Det er også muligt at begrænse vejtrafikstøjen ved hjælp af bygningernes facader, med henblik på at sikre acceptable støjniveauer indendørs i bygningerne. Nedenfor er forskellige muligheder for facadeafskærmning gennemgået. 19

20 Glasinddækning: Altaner, der vender mod en støjende vej, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas. Det vil også dæmpe støjen i rummene bag altanen. En glasskærm, som monteres på facaden, kan dæmpe støjen effektivt. Hvis skærmen anbringes cm fra facaden, giver det også mulighed for at åbne vinduerne, uden at få nævneværdig støj ind i stuen. Støjskærmen skal være noget større end vinduerne, for at støjen ikke finder vej udenom glasset. Teoretisk set kan isoleringsevnen af en glasfacade give helt op til db, hvis glasvæggen slutter helt tæt til facaden. Denne løsning giver dog udluftningsproblemer. Praktiske erfaringer viser, at der højst kan forventes en støjisolering på 10 db ved facadeafskærmning, der sikrer tilgang af udeluft, fordi støjen smyger sig uden om skærmen. Lydvinduer og skodder med ventilation: En ny type af lydvinduer, som giver god ventilation, er i de senere år introduceret på markedet. De bruges typisk i mindre lejligheder, hvor de primære opholdsrum er støjbelastede. Princippet i det såkaldte 3. generationsvindue er to-koblede vinduesfelter, hvor det nedre ydre og det indvendige øvre vinduesfelt kan åbnes, så der skabes en slags lydsluse igennem vinduet. Vinduet giver en god lydisolering, samtidig med at man kan lufte ud. En anden nyere løsning er en lydskodde, som er en slags glasklasse eller udvendigt forsatsvindue, der bliver sat udenpå de eksisterende vinduer. I siderne på skodden er der en ca. 3 cm sprække, hvor udeluften kan trænge ind. Beboerne vil derfor kunne få frisk luft, samtidig med at støjen dæmpes. Det er målet, at skodden dæmper støjen med mindst 15 db, når vinduet er åbent og skodden er skudt for. Vinduesudskiftning: Udskiftning af vinduer til særligt lydisolerende vinduer er en god løsning, der dog kun er effektiv, når vinduerne er lukkede. Udover at give en støjdæmpning kan en vinduesudskiftning give betydelige energibesparelser. Merprisen for et energivindue, der også har støjreducerende egenskaber, vil i mange tilfælde være beskeden. Ekstraudgiften til nye lydruder i forhold til almindelige termoruder er typisk fra 10 % - 25 %. Ved en vinduesudskiftning til lydisolerede ruder, kan der i forhold til huse med almindelige vinduer opnås en ekstra støjreduktion på op til 15 db. Der findes en række vinduer på markedet, der er mærket med den støjdæmpning, de kan give. Større dæmpning end 40 db vil i reglen ikke være økonomisk realistisk. 20

21 Bekæmpelse af vejtrafikstøj i de næste 5 år Odense Kommune har allerede igangsat flere tiltag, der kan virke dæmpende på vejtrafikstøjen. Nogle tiltag har været i brug i mange år og vil fortsætte, mens andre tiltag først vil få effekt i de nærmeste år eller på længere sigt. Eksisterende støjdæmpningstiltag I en længere årrække har Odense Kommune sikret, at de gældende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes, når der skal etableres nye støjfølsomme funktioner i byen langs de trafikerede veje. Tilsvarende tilstræbes grænseværdierne overholdt, når der etableres nye veje. Odense Kommune vurderer også løbende, om der i forbindelse med udlægning af nye asfaltslidlag på eksisterende veje bør udlægges støjdæmpende asfalt. Odense Kommune vil fortsætte med disse tiltag fremover. Trafik og Mobilitetsplanen Byrådet i Odense har i 2009 vedtaget den såkaldte Trafik- og Mobilitetsplan. Formålet med planen er på sigt at begrænse den gennemkørende biltrafik gennem Odenses bymidte og dermed skabe en mere sammenhængende midtby med fokus på bylivet. Planen fokuserer på gang, cykling og kollektiv trafik, med henblik på at give reelle alternativer til brugen af biler. I planen forudsættes, at der åbnes en forbindelse over Odense Kanal i 2014, og at Thomas B Thriges Gade lukkes for biltrafik. Trafik- og Mobilitetsplanen vil fremover medføre store ændringer i kommunens trafikbillede, især i og omkring bymidten. Også mange af de nuværende støjkortlagte veje vil få ændret deres trafik væsentligt. Nogle veje vil således få væsentlig mere trafik, mens andre vil få væsentlig mindre med tilsvarende konsekvenser for vejenes støjbelastning. Gennemførelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen forventes i sig selv at indebære en samlet begrænsning af generne fra vejtrafikstøj. Dette skyldes satsningen på andet end biltrafik, de planlagte flytninger af trafikken og det forhold, at hastigheden planlægges nedsat på vejene indenfor ring 2. Nye støjdæmpningstiltag Odense Kommune mener ikke, at det giver mening, at udarbejde en støjhandlingsplan ud fra den udførte støjkortlægning, idet denne er baseret på den hidtidige trafikstruktur. En sådan handlingsplan ville være forældet, i samme øjeblik som Trafik- og Mobilitetsplanens trafikændringer træder i kraft. Odense Kommune har derfor valgt, ikke at foreslå konkretet støjdæmpende foranstaltninger for de kortlagte veje i denne støjhandlingsplan. I stedet vil etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive koordineret med og indarbejdet i - de konkrete projekter, der skal føre Trafik- og Mobilitetsplanen ud i livet. Støjdæmpende foranstaltninger vil derfor også kunne etableres på veje, der ikke er omfattet af den 1. fase af støjkortlægningen. I forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete projekter vil effekt og økonomi ved etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive belyst. De af kommunens støjende veje, som ikke berøres af Trafik- og Mobilitetsplanens konkrete projekter, vil indgå i de næste faser af den lovpligtige støjkortlægning og planlægning. Det må så i denne sammenhæng besluttes, om der skal etableres støjdæmpning langs disse veje. 21

22 Pilotprojekt Odense Kommune har igangsat et pilotprojekt for at samle erfaringer med planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger. Pilotprojektet indebærer 2 faser. Fase 1 er værkstøjskasse til mindre vejstøj, som er vedlagt som bilag1. I fase 2 udarbejdes forslag til, hvordan værkstøjekassen til mindre vejstøj kan bruges på to konkrete veje. En vej med samme randbebyggelser(skibhusvej) og en med åben lav bebyggelse (Kertemindevej). Også organisatoriske forhold omkring støjdæmpning, som indgåelse af støjpartnerskaber mellem kommune og støjramte, samt oprettelse af støjpuljer, vil blive vurderet. Stilleområder Odense kommune udlægger ikke stilleområder i forbindelse med denne handlingsplan, men kommunen har allerede, sammen med det tidligere Fyns Amt, taget initiativ til et pilotprojekt, hvor der er set på mulighederne for at udlægge stilleområder i den vestlige del af kommunen. I pilotprojektet er der sket en metodeafprøvning, for at få erfaringer med, hvordan udlægningen af stilleområder kan håndteres. Støjen er i denne sammenhæng blevet kortlagt i det udvalget pilotområde, og kortlægningen viste, at der findes rekreative grønne områder, som i varierende grad er friholdt for støj. I Kommuneplan er der besluttet et initiativ, hvor der undersøges, om det er muligt at udlægge konkrete områder med stilhed og beskytte disse områder mod fremtidig støjbelastning. 22

23 Bekæmpelse af vejtrafikstøj på lang sigt Bekæmpelsen af vejtrafikstøj er en af mange opgaver, som Odense Kommune skal løse. Bekæmpelsen indgår i kommunens løbende prioritering af opgaverne. Odense Kommune har i 2008 i sin miljøpolitik sat meget ambitiøse mål for bekæmpelsen af vejtrafikstøj. Det er således sat som mål for 2015, at der skal være 50 % færre personer, der er belastede af trafikstøj i forhold til Målet for 2025 er, at der skal være 90 % færre personer der er belastede af trafikstøj i forhold til For at nå disse mål vil Odense Kommune iværksætte de tiltag, der er omtalt i det foregående afsnit. Desuden vil kommunen: sikre, at der ikke etableres nye støjfølsomme formål langs støjende veje, før støjproblemerne er løst - f.eks. gennem etablering af støjdæmpende foranstaltninger. sikre, at nye veje ikke medfører uacceptabel støjbelastning af støjfølsomme formål. løbende vurdere, om der skal udlægges støjdæmpende asfalt som led i vejvedligeholdelse og ved anlæg af nye veje. begrænse behovet for biltransport gennem byplanmæssige tiltag f.eks. gennem fortætning af byen, ved at samlokalisere boliger og arbejdssteder og ved at placere trafikmål, så de bedst betjenes med gang- cykel- eller kollektiv trafik. prioritere gang-, cykel- og kollektiv trafik frem for biltrafik især på de kortere ture. Hastighedsdæmpende foranstaltninger for biler i udvalgte dele af byen vil medvirke hertil og samtidig virke støjdæmpende. fremme brugen af mindre støjende transportmidler, f.eks. elbiler og letbane. gennemføre den næste fase af støjkortlægningen og planlægningen. undersøge muligheden for at udlægge stilleområder. 23

24 Evaluering af støjhandlingsplanen Denne støjhandlingsplan vil blive evalueret i forbindelse med udarbejdelse af den næste lovpligtige støjhandlingsplan i Odense kommune forventer at indhøste erfaringer med etablering af støjdæmpende foranstaltninger, dels gennem pilotprojektet for støj fra veje, dels gennem konkrete projekter i forbindelse med Trafik- og Mobilitetsplanen. Disse erfaringer vil indgå i kommunens overvejelser om fremtidige støjdæmpende tiltag. 24

Støjhandlingsplan for vejtrafik mv. Odense Kommune

Støjhandlingsplan for vejtrafik mv. Odense Kommune Støjhandlingsplan 2013-18 for vejtrafik mv. Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Lovgivning - hvad er omfattet af handlingsplanen? 6 Generelt om vejtrafikstøj 9 Støjgrænser 11 Sammenfatning

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Miljøvurdering af Trafik- og Mobilitetsplanen 2008 2020 (revideret 9/12)

Miljøvurdering af Trafik- og Mobilitetsplanen 2008 2020 (revideret 9/12) Miljøvurdering af Trafik- og Mobilitetsplanen 2008 2020 (revideret 9/12) Indledning Det er vurderet, at Trafik- og Mobilitetsplanen ikke er omfattet af lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Fra MST folder NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Allan Jensen, Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C +45 6542 5812, aaj@ramboll.dk Hvor meget støj er der?

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

STØJHANDLINGS- PLAN 2013. For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011

STØJHANDLINGS- PLAN 2013. For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011 STØJHANDLINGS- PLAN 2013 For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011 Udgivet i marts 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Foto: Københavns Kommune Grafisk

Læs mere

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder Design: ESSENSEN.COM Foto: Scanpix, Ole Malling, Lene Magner, Ole Andersen, Lisbeth Øhrgaard, Jægersborg Skovdistrikt Tryk: Fihl Jesen Oplag: 500 stk 1. oplag. 2008 ISBN: 9788791823220 PJECEN SKAL GIVE

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

SUNDHEDSKONSEKVENSER AF VEJSTØJ OMKRING ALMENE BOLIGER

SUNDHEDSKONSEKVENSER AF VEJSTØJ OMKRING ALMENE BOLIGER SUNDHEDSKONSEKVENSER AF VEJSTØJ OMKRING ALMENE BOLIGER 1 KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2014 Kontakt og information: Center for Sundhed, Folkesundhed København

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere