STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :"

Transkript

1 STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER TAGET HENSYN TIL (MED EU-STØJHANDLINGSPLAN) 3 3 DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER OG DET RETLIGE GRUNDLAG 6 4 ALLE GÆLDENDE GRÆNSEVÆRDIER 7 5 RESUMÉ AF STØJKORTENE 7 6 EN VURDERING AF DET ANSLÅEDE ANTAL PERSONER OG BOLIGER, DER UDSÆTTES FOR STØJ I DE STØJKORTLAGTE INTERVALLER, OG EN INDKREDSNING AF DE PROBLEMER OG SITUATIONER, DER SKAL FORBEDRES, SAMT EN PRIORITERING HERAF 8 7 EN BESKRIVELSE AF ALLE ALLEREDE INDFØRTE STØJBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER OG ALLE PROJEKTER, SOM FORBEREDES 16 8 FORANSTALTNINGER, SOM DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER AGTER AT TRÆFFE I DE FØLGENDE FEM ÅR, HERUNDER ALLE FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF STILLEOMRÅDER 16 9 SKØN OVER DEN FORVENTEDE NEDBRINGELSE AF ANTALLET AF STØJBELASTEDE PERSONER OG BOLIGER (OM MULIGT OPGJORT MED HENSYN TIL FÆRRE GENER, SØVNFORSTYRRELSER, HELBREDSEFFEKTER MV.) STRATEGI PÅ LANG SIGT FINANSIELLE OPLYSNINGER (HVIS DE ER TILGÆNGELIGE): BUDGETTER, OMKOSTNINGSEFFEKTIVITETSANALYSE OG COST-BENEFITANALYSE PÅTÆNKTE TILTAG TIL EVALUERING AF GENNEMFØRELSEN OG RESULTATERNE AF STØJHANDLINGSPLANEN REFERAT AF DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAGET TIL STØJHANDLINGSPLANEN 17

3 Side 3 INDLEDNING I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er implementeret i Danmark med støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006, skal ekstern støj kortlægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for følgende: Vejstrækninger med årsdøgntrafik over køretøjer Jernbanestrækninger med mere end togpassager pr. år Større lufthavne med mere end.000 operationer pr. år Større samlede byområder med mere end indbyggere Processen skal gentages i 2012, hvor grænserne for trafik på veje nedsættes til det halve. Støjkortlægningen af aktuelle vejstrækninger er gennemført af Grontmij Carl Bro, jf. notat af Denne skrivelse omhandler støjhandlingsplan for de veje i Kolding Kommune, der har et årsdøgnstrafiktal over køretøjer. 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN Siden støjkortlægningen blev udført har Kolding Kommune udlagt en støjsvag asfaltbelægning på den del af Tøndervej, der er omfattet af denne kortlægning. Tidligere er belægningen på Fynsvej udskiftet til en støjsvag type. Kommunen påtænker i forbindelse med denne støjhandlingsplan ikke at etablere yderligere støjreducerende foranstaltninger for områderne omkring de støjkortlagte vejstrækninger indenfor de næste 5 år. Ved eventuel udskiftning af vejbelægning på de støjkortlagte vejstrækninger påtænkes dog anvendelse af støjreducerende asfalt. Kommunen skal i 2012 kortlægge vejtrafikstøjen for alle veje med et årsdøgnstrafiktal over 8.000, hvilket vil give et større overblik over kommunens støjbelastede boliger og personer. 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER TAGET HENSYN TIL (MED EU-STØJHANDLINGSPLAN) Kolding Kommune er beliggende i Region Syddanmark og er en sammenslutning af Lunderskov, Vamdrup og Kolding kommuner samt dele af Egtved og Christiansfeld Kommuner (efter kommunalreformen i 2007). Kolding Kommune har godt indbyggere (2008) og strækker sig over et areal på omtrent 605 km 2. Kommunen har seks vejstrækninger med årsdøgntrafik over køretøjer. De pågældende vejstrækninger er angivet i Tabel 1. I denne første runde af EU-støjkortlægninger og støjhandlingsplaner har Kolding Kommune kun én opgave, hvilket er støjhandlingsplan for de i Tabel 1 nævnte vejstrækninger.

4 Side 4 Vejlevej Vejnavn Vestre Ringgade Tøndervej Sydbanegade Jens Holms Vej Strækning Fra motorvejen til Vestre Ringgade Hele strækningen Fra Vestre Ringgade til Bredgade Hele strækningen Hele strækningen Fynsvej Fra Jens Holms Vej til Bramdrupskovvej Tabel 1: Støjkortlagte vejstrækninger i Kolding Kommune De støjkortlagte vejstrækninger har en samlet længde på omtrent 9 km og placeringen af disse fremgår af Figur 1. Figur 1: Luftfoto hvor de kortlagte veje er indlagt med rødt

5 Side 5 Vejstrækningerne er beliggende i byzone, hvor nærområderne for vejstrækningerne er karakteriseret ved en kombination af boliger, erhverv og centerfunktioner. Trafiktallene på strækningerne stammer fra trafiktællinger foretaget i år Trafikbelastningen og hastighederne på strækningerne er inddelt efter gældende fordelinger af døgnperioder og køretøjskategorier i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr.4/2006 og fremskrevet til år De i støjkortlægningen benyttede trafiktal og hastigheder for køretøjskategorierne og døgnfordelinger er angivet i Tabel 2 - Tabel 8. Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 2: Trafiktal for Fynsvej fra nord for Jens Holms Vej. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 3: Trafiktal for Fynsvej syd for Lyshøj Allé. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 4: Trafiktal for strækningen Jens Holms Vej. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede ,8 48 Tunge flerakslede Tabel 5: Trafiktal for strækningen Sydbanegade. Årsdøgntrafik =

6 Side 6 Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 6: Trafiktal for strækningen Tøndervej fra Vestre Ringgade til Bredgade. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette 15.8/ / / 2245 Tunge toakslede 427 / / 29 / 58 Tunge flerakslede 377 / 436 / / 87 Tabel 7: Trafiktal for strækningen Vestre Ringgade. De viste trafiktal er hhv. syd og nord for Katrinegade.. Årsdøgntrafik = / Lette Køretøjskategori Tunge toakslede Tunge flerakslede ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat / / / 764 / / 674 / / 1643 / / 45 / / 90 / 2127 / 1643 / / 90 / 174 / 135 / Tabel 8: Trafiktal for strækningen Vejlevej. De viste trafiktal er hhv. for strækningen fra Vestre Ringgade til Skovvangen, strækningen fra Skovvangen til Egtvedvej og strækningen fra Egtvedvej til Nørreskovvej. Årsdøgntrafik = /18.229/ Hastigheden på strækningen fra Vestre Ringgade til Skovvangen stiger fra til 70 km/t. 3 DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER OG DET RETLIGE GRUNDLAG Den ansvarlige myndighed for støjhandlingsplanen er Kolding Kommune, Vejmyndighed for de aktuelle vejstrækninger iflg. lov om offentlige veje. Det retslige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj implementeret i Danmark.

7 Side 7 De danske retningslinier er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. 4 ALLE GÆLDENDE GRÆNSEVÆRDIER For Kolding Kommune er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra nye veje er de vejledende grænseværdier for støj fra veje som anvist i Tabel 9 herefter. Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o. lign. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. Tabel 9: Vejledende grænseværdier for vejstøj Grænseværdi L den = 53 db L den = 58 db L den = 63 db 5 RESUMÉ AF STØJKORTENE Kortlægningen af vejstøj i Kolding Kommune viser, at boliger er belastet med mere end L den = 55 db i 1,5 meter over terræn. Kortlægningen i 4,0 meter over terræn viser, at boliger er belastet med mere end L den = 55 db. For natperioden er i alt boliger belastet med mere end L den = db i 1,5 meter over terræn. Kortlægningen i 4,0 meter over terræn viser, at boliger er belastet med mere end L den = db. Støjkonturkortene for den strategiske støjkortlægning kan ses i bilag 1 - bilag 4, hvor L den beregnet i 1,5 meter og 4 meter over terræn og L night beregnet i 1,5 meter og 4,0 meter over terræn er anvist. Beregningerne er udført i fire vejrklasser. Hovedparten af de støjbelastede boliger i langs vejene ligger placeret i første og til dels anden række omkring de støjkortlagte vejstrækninger. Enkelte steder er boliger i større afstande fra de støjkortlagte vejstrækninger ligeledes støjbelastede. Støjkonturerne, der kan ses på bilag 1, præsenterer støjbelastningen L den i 1,5 meter over terræn. Ses der på Vejlevej, er støjbelastningen op til 75 db(a) ved de mest støjbelastede boliger nærmest vejen. Langs Vestre Ringgade er det boligerne på Vestre Ringgade 44-, der har en støjbelastning på over 75 db(a). Resten af boligerne på Vestre Ringgade ligger længere fra vejen og har dermed en mindre støjbelastning. På Tøndervej og Sydbanegade er støjen nogenlunde ens på alle etageboligerne langs vejene, da de alle har tilnærmelsesvis samme afstand til vejene. Her er støjbelastningen mellem db(a). Ved Jens Holms Vej ligger der primært erhverv ud mod denne vej, hvorfor antallet af støjbelastede boliger langs denne vej er få. Støjen fra Fynsvej belaster de omkringliggende boliger med op til 70 db(a).

8 Side 8 Støjbelastningen i 4,0 meter over terræn, der er præsenteret i bilag 2 adskiller sig ikke markant fra den beskrevet for 1,5 m over terræn. Forskellen består i en reduceret afskærmning fra bygningerne. Dette bevirker, at støjbelastningen bag første række boliger enkelte steder er lidt højere end den for 1,5 meter over terræn. I støjkonturerne medregnes refleksion fra egen facade, hvilket giver op til 3 db højere værdier omkring facaderne. I beregningerne er der forudsat en vejbelægning med almindelig beskaffenhed på samtlige støjkortlagte vejstrækninger på nær Fynsvej, hvor en støjsvag tyndlagsbelægning er udlagt. 5.1 Konfliktkort Ifølge EU-direktivet (Støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006) skal den strategiske støjkortlægning af vejstøj fra 55 db til 75 db opgives i intervaller på 5 db. Den vejledende grænseværdi for vejstøj er L den = 58 db. Støj, der er beregnet og præsenteret i den strategiske støjkortlægning, illustrerer dermed ikke støjen i henhold til den vejledende støjgrænse. Tilsvarende gør sig gældende for bolig- og personoptællingerne, som ligeledes ikke tager højde for, at Miljøstyrelsens grænseværdier differentierer sig fra de optalte intervaller i støjkortlægningen. Støjbelastningen kan i henhold til vejledende grænseværdier præsenteres på et såkaldt konfliktkort. Konfliktkortene fremgår af bilag 5 og 6, hvor vejledende støjgrænse for vejstøj, L den = 58 db, er overholdt i de områder, der er angivet med grønne konturer og modsat overskredet i områder angivet med gule, røde eller blå konturer. Miljøstyrelsen stiller ikke krav til den natlige støjbelastning, L night, men har dog indikeret, at der i henhold til den aktuelle viden må forventes søvnforstyrrelser for 15 % af befolkningen ved niveauer over L night = 52 db for vejstøj. Orienterende konfliktkort i henhold til L night = 52 db forefindes i bilag 7 og 8. 6 EN VURDERING AF DET ANSLÅEDE ANTAL PERSONER OG BOLIGER, DER UDSÆTTES FOR STØJ I DE STØJKORTLAGTE INTERVALLER, OG EN INDKREDSNING AF DE PROBLEMER OG SITUATIONER, DER SKAL FORBEDRES, SAMT EN PRIORITERING HERAF I dette afsnit gives en vurdering af det anslåede antal borgere og boliger, der udsættes for støj i de kortlagte intervaller. Derudover indkredses de problemstillinger, der skal behandles og prioriteres. 6.1 Vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller Antallet af støjbelastede boliger og personer er fastlagt ved anvendelse af udtræk fra BBR-register fra OIS samt udtræk fra CPR-registeret.

9 Side 9 EU-støjkortlægningen er i henhold til støjbekendtgørelsen udført i 5 db intervaller af støjbelastede boliger og personer fra L den = 55 og opefter i henholdsvis 1,5 meter og 4,0 meter over terræn. For natperioden er der udført tilsvarende optællinger af støjbelastede boliger og personer startende fra L night = db ligeledes i henholdsvis 1,5 meter og 4,0 meter over terræn. Resultaterne kan ses i Tabel 10 Tabel 13. Da den danske grænseværdi er L den = 58 db, er der desuden udført optælling af støjbelastede boliger og personer fra L den = 58 db og opefter. Disse resultater kan ses i Tabel 14 og Tabel 15. Tilsvarende kortlægninger er udført for natperioden i henhold til orienterende grænseværdi, L night = 52 db og resultaterne kan ses i Tabel 16 og Tabel 17. Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 10: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 11: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den beregnet i 4 meters højde Interval db Antal boliger Antal personer Tabel 12: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 13: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night beregnet i 4 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 14: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdier, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde

10 Side 10 Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 15: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdier, L den = 58 db, beregnet i 4,0 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 16: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night i henhold til orienterende grænseværdier, L night = 52 db, beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 17: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night i henhold til orienterende grænseværdier, L night = 52 db, beregnet i 4,0 meters højde 6.2 En indkredsning af de problemer og situationer, der skal forbedres De følgende afsnit omhandler de støjbelastede områder langs vejstrækningerne og hvilke støjreducerende foranstaltninger, der kan tænkes benyttet for at opnå en reduceret støjbelastning af såvel boliger som personer samt udendørs opholdsarealer. De mest støjbelastede boliger i influensområderne er som tidligere udpeget de, der ligger i første række langs samtlige berørte vejstrækninger. Dette gør sig gældende for både bygningsfacader og udendørs opholdsarealer, hvor sådanne er til stede Udlægning af vejbanebelægning med en støjreducerende type Beskrivelse Tyndlagsbelægninger er et relativt nyt fænomen indenfor støjreduktion. Støjreducerende tyndlagsbelægninger til veje er et effektivt middel i indsatsen for fredeliggørelse af bymiljøet. I nærværende situation vil vejstøjen ved samtlige boliger i influensområdet reduceres, hvorved der samlet set opnås en mærkbar effekt.

11 Side 11 Virkningen ved udlægning af asfalten afhænger af tilstanden af den eksisterende belægning og den type, der skiftes til. Ved anlæggelse af tolags drænasfalt kan der jf. Miljøstyrelsen opnås en reduktion på 3-4 db. Denne belægning er dog forbundet med forøgede udgifter til vedligehold i form af oprensning af vejbelægning. Alternativt kan der udlægges tyndlagsasfalt ved udskiftning af eksisterende vejbelægning. Reduktionen, der kan opnås en ved udlægning af almindelig belægning til tyndlagsasfalt, vurderes at være 1,5-2 db. Tillægsprisen for tyndlagsbelægning er relativ beskeden i forhold til traditionelle belægninger, når etableringen af disse indarbejdes i den eksisterende vedligeholdelsesplan for kommunens veje. Belægningerne kræver ikke særskilt vedligeholdelse, og det vurderes, at holdbarheden nærmer sig holdbarheden for traditionelle vejbelægninger. Effekt af tiltag Der er siden kortlægningen (år 2006) udlagt en støjsvag tyndlagsbelægning på Tøndervej mellem Vestre Ringgade og Haderslevvej. Dette har reduceret antallet af støjbelastede boliger som vist i Tabel 18 og 19. Tallet i parentes viser reduktionen i forhold til optællingen i Tabel 14 og 15. Interval, db Antal boliger 323 (-1) 316 (-6) 317 (-54) 123 (63) 0 (0) Antal personer 462 (-1) 452 (-9) 531 (-77) 176 (90) 0 (0) Tabel 18: Antal støjbelastede boliger optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt på Tøndervej Interval, db Antal boliger 324 (2) 237 (-7) 539 (-31) 100 (38) 0 (0) Antal personer 463 (3) 339 (-10) 771 (-44) 143 (54) 0 (0) Tabel 19: Antal støjbelastede boliger optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 4 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt på Tøndervej Som det kan ses, har det betydet et fald af støjbelastede boliger i intervallet mellem 73 og 78 db(a). Hvis der udlægges støjsvag asfalt på alle strækninger, hvor der endnu ikke er udlagt støjsvag asfalt reduceres antallet af støjbelastede boliger som vist i Tabel 20 og 21. Interval, db Antal boliger 292 (30) 337 (-27) 383 (-66) 38 (148) 0 (0) Antal personer 418 (43) 482 (-39) 548 (-94) 54 (212) 0 (0) Tabel 20: Antal støjbelastede boliger optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt på alle strækninger Interval, db Antal boliger 268 (58) 326 (-96) 495 (13) 25 (113) 0 (0) Antal personer 383 (83) 466 (-137) 708 (19) 36 (162) 0 (0) Tabel 21: Antal støjbelastede boliger optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 4 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt på alle strækninger

12 Side 12 Her er det igen primært i intervallet db(a) at ændringerne sker. Der er i ovenstående beregninger regnet med en dæmpning af støjen på 1,5 db ved udlægning af støjsvag asfalt i forhold til en standardasfalt Støjafskærmning Beskrivelse Støjskærme er effektive, men kan ikke anvendes alle steder. Støjskærme er især velegnede hvor overordnede veje med få tilsluttende veje går igennem et forholdsvis tæt bebygget boligområde. Lige bag støjskærmen kan støjen falde med mere end 10 db og på lidt større afstande typisk 5-6 db, alt afhængig af støjskærmens højde og placering. Ved etagebyggeri vil støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til to etager og på de udendørs opholdsarealer, mens støjen ikke dæmpes ved de øverste etager. Det er især i områder med lave boliger og i forhold til udendørs opholdsarealer, at støjskærme er egnede som virkemidler til støjbegrænsning. En støjskærm har typisk en stor virkning ved de boliger eller områder, der ligger umiddelbart bag skærmen og er derfor et godt valg, hvis der ønskes at opnå en tydelig mærkbar støjdæmpning. Ulempen ved støjskærmene er prisen samt deres begrænsede virkning ved støjudbredelse i højden. Boligbebyggelserne ved Tøndervej og Sydbanegade har en placering i forhold til vejforløbet, der vanskeliggører etableringen af en støjskærm. Der er skærme på Vestre Ringgade og Fynsvej og effekten af især skærmene på Vestre Ringgade kan blive større ved at øge højden på skærmene. Ved placering af en støjskærm langs dele af Vejlevej kan der forventes en vis reduktion af støjniveauet på såvel udendørs opholdsarealer som støjniveau på boligfacader. Potentielle skærme kan ses af nedenstående billede.

13 Side 13 Figur 2: Potentielle skærme langs Vejlevej (umiddelbart syd for Galgebjergvej) Etablering af støjskærm langs dele af Vejlevej vil være forbundet med store etableringsomkostninger i relation med den forventede effekt og dermed antallet af boliger og personer, hvor støjen reduceres. Kommunen påtænker således ikke at anvende støjskærme som støjreducerende foranstaltning på de kortlagte veje Hastighedsnedsættelse Beskrivelse Kommunen kan vælge at nedsætte trafikhastigheden i ønsket om at reducere trafikstøjen. Som regel vil lokale overvejelser om hastighedsbegrænsninger dog primært skyldes andre faktorer, for eksempel trafiksikkerhed. I lyset af hastighederne på Tøndervej, Sydbanegade, Jens holms Vej er en hastighedsnedsættelse kun realistisk at implementere på den nordlige del af Vejlevej samt på Fynsvej.

14 Side 14 En reduktion af hastigheden på de pågældende strækninger med den aktuelle trafik vil medføre følgende reduktioner af støjniveauet. Ændring af hastighed Reduktion 70 km/t 60 km/t 1,7 db 60 km/t km/t 1,8 db Tabel 22: Reduktion i støjniveau ved sænkelse af hastighed af vejtrafikken på Fynsvej og dele af Vejlevej Støjreduktionerne kan adderes aritmetisk. Det betyder, at en hastighedsreduktion fra 70 km/t til km/t medvirker til en støjreduktion på 3,5 db, hvilket er en betydelig støjreduktion. Det skal dog bemærkes, at en hastighedsreduktion kan have en betydelig effekt på trafikkens fremkommelighed, og det er normalt nødvendigt at udarbejde en hastighedsplan for kommunen, inden hastighedsnedsættelse kan benyttes som støjreducerende virkemiddel. Kolding Kommune har ikke planer om at bruge en reduktion i hastigheden som en støjbegrænsende foranstaltning indenfor de næste 5 år Reduktion af trafikmængden Beskrivelse En reduktion i trafikmængden (antal passerende køretøjer pr. døgn) bevirker en reduktion af støjniveauet, men ikke af støjens maksimalværdi. Betydelige støjreduktioner opnås dog først ved massive ændringer: 20 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 1 db 37 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 2 db % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 3 db Effekt af tiltag I praksis vil det ofte være svært at opnå væsentlige reduktioner i trafikmængden med mindre der foretages en markant ændring i trafikmønsteret. Væsentlige ændringer af trafikmængderne på stærkt støjbelastede veje vil typisk affordre en større, overordnet trafikplan for kommunen. Det skal samtidigt holdes for øje, at støjen kan øges på andre strækninger, hvis trafikmængderne på disse øges som følge af trafikomlægningerne. Da det ikke er muligt at lave trafikomlægninger af betydelig grad på de pågældende vejstrækninger, undersøges dette tiltag ikke yderligere.

15 Side Forbud mod tunge køretøjer om natten Beskrivelse Et forbud mod tunge køretøjer i natperioden kan reducere antallet støjspidser i de støjfølsomme timer om natten. Derved kan risikoen for søvnforstyrrelser i de nærliggende boligerne nedbringes. Trafikafviklingsmæssigt kan det være vanskeligt helt at fjerne de tunge køretøjer, men en reduktion i nattetimerne vil i praksis være muligt visse steder. En betydelig reduktion af støjens maksimalværdi må forventes at have stor betydning for folks søvn og samtidigt bidrage med en væsentlig indflydelse på L night og L den. Dog vil et lastbilforbud i nattetimerne sandsynligvis være medvirkende til en række klager fra dagligvarebutikker, hvor vareleveringer ofte foretages i natperioden. Endvidere har undersøgelser vist, at håndtering af varer til dagligvarebutikker i nattetimerne oftest overskrider de normale grænseværdier (for virksomhedsstøj) betydeligt. Effekt af tiltag Da den nye støjindikator L den udregnes således, at 1 køretøj i natperioden støjer som 10 køretøjer i dagperioden, kan reduktionen af tunge køretøjer om natten have en god virkning. Ved et forbud mod tunge køretøjer om natten kan støjen på de pågældende strækninger reduceres med ca. 1 db. Dette betyder, at virkemidlet ikke vil have en god virkning i forhold til de potentielle problemer, der kan medfølge en døgnmæssig omdirigering af trafikken. Dette tiltag undersøges derfor ikke nærmere Facadeisolering Beskrivelse Bygningen udgør en støjskærm i forhold til opholdsrummene i bygningen. Skærmen er lukket i modsætning til en fritstående støjskærm, hvor lydpassagen henover er fri. Med bygningsskallen er der derfor ingen øvre grænse for, hvor stor en støjdæmpning, der kan opnås. Realistisk set er der dog såvel brugsmæssige som økonomiske grænser for, hvor effektivt en facadeisolering kan udføres. Facadeisolering kan anvendes ved samtlige boliger, men især ved etageboliger, der ligger tæt ud til vejen, er facadeisolering et oplagt virkemiddel. Effekt af tiltag Ved at lydisolere facaden ændres antallet af støjbelastede boliger og personer ikke, da optællinger udføres i henhold til niveauet af støjen på facade, hvilken ikke reduceres ved facadeisolering. Dog kan der argumenteres for at udelade facadeisolerede boliger fra optællingerne, da det interne støjniveau i boligen vil være væsentligt reduceret. Da det er muligt at facadeisolere en betydelig del af boligerne i influensområdet, kan antallet af støjbelastede boliger således reduceres betydeligt. Omkostningerne forbundet ved facadeisolering af støjbelastede boliger i influensområdet vurderes dog som relativt store, og Kolding Kommune påtænker således ikke at anvende facadeisolering som støjreducerende foranstaltning indenfor de næste 5 år.

16 Side 16 7 EN BESKRIVELSE AF ALLE ALLEREDE INDFØRTE STØJBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER OG ALLE PROJEKTER, SOM FORBEREDES Kolding Kommune har siden kortlægningen udlagt støjsvag asfalt på Tøndervej, og forbereder ikke yderligere støjreducerende foranstaltninger på de undersøgte vejstrækninger. 8 FORANSTALTNINGER, SOM DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER AGTER AT TRÆFFE I DE FØLGENDE FEM ÅR, HERUNDER ALLE FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF STILLEOMRÅDER Kolding Kommune forventer ikke umiddelbart at træffe beslutning om etablering af støjdæmpende foranstaltninger på og omkring de aktuelle vejstrækninger. Ved eventuel udskiftning af vejbelægning på de støjkortlagte vejstrækninger indenfor de kommende fem år påtænkes et alternativ med støjreducerende asfalt at komme i betragtning. 9 SKØN OVER DEN FORVENTEDE NEDBRINGELSE AF ANTALLET AF STØJBELASTEDE PERSONER OG BOLIGER (OM MULIGT OPGJORT MED HENSYN TIL FÆRRE GENER, SØVNFORSTYRRELSER, HELBREDSEFFEKTER MV.) Kolding Kommune ikke forbereder eller planlægger støjdæmpende foranstaltninger ud over den udlagte støjsvage asfalt på Tøndervej. Udlægningen af denne har reduceret støjbelastningen fra de undersøgte veje til: Interval, db Antal boliger 323 (-1) 316 (-6) 317 (-54) 186 (63) 0 (0) Antal personer 462 (-1) 452 (-9) 531 (-77) 176 (90) 0 (0) Tabel 23: Antal støjbelastede boliger optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt på Tøndervej Interval, db Antal boliger 324 (2) 237 (-7) 539 (-31) 100 (38) 0 (0) Antal personer 463 (3) 339 (-10) 771 (-44) 143 (54) 0 (0) Tabel 24: Antal støjbelastede boliger optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 4 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt på Tøndervej Tallene i parentes angiver forskellen mellem den oprindelige kortlægning af støjbelastningen og resultatet efter udlægning af støjsvag asfalt på Tøndervej.

17 Side STRATEGI PÅ LANG SIGT Kolding Kommune kortlægger i 2012 støjen fra vejstrækninger med årsdøgntrafik på over 8000 køretøjer, hvilket vil give et større overblik over kommunens støjproblemer for vejtrafikken. Derudover overvejer kommunen en samlet støjkortlægning for hele det kommunale byområde. En kortlægning, som vil give et mere fyldestgørende billede af problemernes omfang og som følge heraf vil udgøre et bedre prioriteringsredskab i forhold til den kommunale indsats på støjbekæmpelsesområdet. Kommunen vil i fremtiden i større grad benytte støjsvage vejbelægninger i forbindelse med vejvedligehold og ved anlægning af nye veje. Dette, sammenholdt med overholdelse af Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj, vil sikre, at der ikke bliver opført støjbelastede boliger. 11 FINANSIELLE OPLYSNINGER (HVIS DE ER TILGÆNGELIGE): BUDGETTER, OMKOSTNINGSEFFEKTIVITETSANALYSE OG COST-BENEFITANALYSE Der er i nærværende støjhandlingsplan ikke udarbejdet budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse eller cost-benefitanalyser, da der ikke forberedes støjdæmpende foranstaltninger. 12 PÅTÆNKTE TILTAG TIL EVALUERING AF GENNEMFØRELSEN OG RESULTATERNE AF STØJHANDLINGSPLANEN Kolding Kommune forbereder eller planlægger ikke støjdæmpende foranstaltninger på og omkring de aktuelle vejstrækninger og påtænker dermed ikke tiltag til evaluering. 13 REFERAT AF DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAGET TIL STØJHANDLINGSPLANEN Forslag til Støjhandlingsplan var fremlagt i offentlig høring i perioden 11. marts 18. maj Høringsperioden resulterede i én indsigelse, idet en borger undrede sig over, at en givet vej (med mindre end køretøjer i døgnet) ikke var omfattet af planen. Indsigelsen gav ikke anledning til ændringer, hvorfor Teknik- og Boligudvalget i sit møde den 16. juni 2009 vedtog planen endeligt.

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

9. Skøn over den. ): budgetter,

9. Skøn over den. ): budgetter, N O T A T Støjhandlingsplann Storebælt, togstrækningen November 29 26. februar 29 Rev. 11. november 29 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen...

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere