CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc"

Transkript

1 CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

2 STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

3 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 4 1 DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 4 2 STØJHANDLINGSPLANENS MINDSTEKRAV 4 3 DET RETLIGE GRUNDLAG 7 4 GRÆNSEVÆRDIER 7 5 STØJKORT 8 6 VEJSTØJENS PÅVIRKNING AF TILGRÆNSENDE OMRÅDER 9 7 PROBLEMER OG SITUATIONER, DER KAN ELLER SKAL FORBEDRES 11 8 INDFØRTE OG FORBEREDTE STØJBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER 15 9 FORANSTALTNINGER, SOM TRÆFFES I DE FØLGENDE FEM ÅR 15 1 SKØN OVER VIRKNINGEN AF STØJREDUCERENDE FORANSTALTNINGER STRATEGI PÅ LANG SIGT FINANSIELLE OPLYSNINGER EVALUERING AF GENNEMFØRELSE OG RESULTATER AF STØJHANDLINGSPLANEN REFERAT AF DEN OFFENTLIGE HØRING KONKLUSION 17 CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

4 Side 4 INDLEDNING I henhold til EU-direktivet /49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er implementeret i Danmark med bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 26, skal ekstern støj kortlægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for følgende: Vejstrækninger med årsdøgntrafik over 16. køretøjer Jernbanestrækninger med mere end 6. togpassager pr. år Større lufthavne med mere end 5. operationer pr. år Større samlede byområder med mere end 25. indbyggere I den aktuelle proces skal Silkeborg Kommune støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner for Horsensvej, Christian 8.s Vej, Østergade øst for Christian 8.s Vej og en delstrækning af Borgergade. Støjkortlægningen af disse vejstrækninger er gennemført af Grontmij Carl Bro, jf. notat af Processen skal gentages i 212, hvor grænserne for trafikmængderne på veje nedsættes til en årsdøgntrafik på 8. køretøjer. 1 DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN Silkeborg Kommune påtænker i forbindelse med nærværende støjhandlingsplan ikke at etablere støjreducerende foranstaltninger for influensområdet omkring de støjkortlagte vejstrækninger. Ved udskiftning af vejbelægning på de ovennævnte vejstrækninger påtænkes dog anvendelse af støjreducerende asfaltslidlag. 2 STØJHANDLINGSPLANENS MINDSTEKRAV Silkeborg Kommune er beliggende i Region Midtjylland og er en sammenslutning af Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner (efter kommunalreformen). Silkeborg Kommune har godt 87. indbyggere (28) og strækker sig over et areal på omtrent 865 km 2. Kommunen har fire vejstrækninger med årsdøgntrafik over 16. køretøjer. De pågældende vejstrækninger er angivet i Tabel 1. I denne første runde af EU-støjkortlægninger og støjhandlingsplaner har Silkeborg Kommune kun én opgave, nemlig at udarbejde støjhandlingsplan for de i Tabel 1 nævnte vejstrækninger. Der er således ingen større samlede byområder, større jernbaner eller større lufthavne, hvor der skal udarbejdes støjhandlingsplaner. CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

5 Side 5 Vejnavn Horsensvej Christian 8.s Vej Østergade Borgergade Strækning Søndre Ringvej til Voldbygårdvej Ansvej til Drewsensvej Christian8.s Vej til Århusvej Guldbergsgade til Ansvej Tabel 1: Støjkortlagte vejstrækninger i Silkeborg Kommune De støjkortlagte vejstrækninger har en samlet længde på omtrent 6,2 km og placeringen fremgår af Figur 1 og Figur 2. Figur 1: Luftfoto af influensområde og angivelse af de nordlige støjkortlagte vejstrækninger; Christian 8.s Vej, Østergade og Borgergade Figur 2: Luftfoto af influensområde og angivelse af den sydlige støjkortlagte vejstrækning; Horsensvej CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

6 Side 6 Vejstrækningerne er hovedsaligt beliggende i byzone dog med undtagelse af delstrækningen af Horsensvej nord for Virklund. Nærområderne for vejstrækningerne er karakteriseret ved en kombination af lav spredt beboelsesbyggeri, etageboligbyggeri, kontorbyggeri, idrætsanlæg samt skov og park. Den lave spredte boligbebyggelse er primært beliggende omkring Horsensvej i Virklund. Etageboligbyggeriet er isoleret til Christian 8.s Vej, Østergade og Borgergade, erhvervsområderne omkring dele af Christian. 8.s Vej og kontorbyggeriet spredt langs Christian. 8.s Vej, Østergade og Borgergade. Ved Horsensvej i Virklund findes desuden et idrætsanlæg. Nedennævnte trafiktal på strækningerne stammer fra tidligere støjkortlægning, der blev udført år 26. Trafikbelastningen og hastighederne på strækningerne er inddelt efter gældende fordelinger af døgnperioder og køretøjskategorier i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning nr.4/26. De i støjkortlægningen anvendte trafiktal og hastigheder for køretøjskategorierne og døgnfordelinger er angivet i Tabel 2 - Tabel 5. Det skal her bemærkes, at der er anvendt differentierede trafikmængder for de enkelte dele af Christian. 8.s Vej og Borgergade; det vil sige, at de enkelte delstrækninger af samme vej har forskellige trafikmængder. Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 2: Trafiktal for Horsensvej. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori strækn. 1 Lette strækn. 2 strækn. 3 Tunge toakslede Tunge flerakslede strækn. 1 strækn. 2 strækn. 3 strækn. 1 strækn. 2 strækn. 3 ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Tabel 3: Trafiktal for Christian 8. s Vej. Årsdøgntrafik = (Drewsensvej - Østergade) / (Østergade - Søvej) / 27.9 (Søvej - Ansvej) Køretøjskategori ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 4: Trafiktal for delstrækningen af Østergade. Årsdøgntrafik = 16. CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

7 Side 7 Lette Køretøjskategori Tunge toakslede Tunge flerakslede strækn. 1 strækn. 2 strækn. 3 strækn. 1 strækn. 2 strækn. 3 strækn. 1 strækn. 2 strækn. 3 ÅDT - Køretøjer/døgnperiode Hastigheder - Km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Tabel 5: Trafiktal for den aktuelle delstrækning af Borgergade. Årsdøgntrafik = (Sølystvej - Ansvej) / 2.91 (Nørretorv - Sølystvej) / (Guldbergsgade - Nørretorv) DET RETLIGE GRUNDLAG Den ansvarlige myndighed for støjhandlingsplanen er ifølge lov om offentlige veje Silkeborg Kommune som vejmyndighed for de aktuelle vejstrækninger. Det retslige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 26 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv /49/EF om vurdering og styring af ekstern støj implementeret i Danmark. De danske retningslinier er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/26: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. 4 GRÆNSEVÆRDIER For Silkeborg Kommune er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/27 Støj fra nye veje er de vejledende grænseværdier for støj fra veje som anvist i Tabel 6 herefter. Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o. lign. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. Tabel 6: Vejledende grænseværdier for vejstøj Grænseværdi L den = 53 db L den = 58 db L den = 63 db CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

8 Side 8 5 STØJKORT Kortlægningen af vejstøj i Silkeborg Kommune viser, at 1.54 boliger er belastet med mere end L den = 55 db i 1,5 meter over terræn. Kortlægningen i 4, meter over terræn viser, at boliger er belastet med mere end L den = 55 db. For natperioden er i alt 841 boliger belastet med mere end L den = 5 db i 1,5 meter over terræn. Kortlægningen i 4, meter over terræn viser, at 9 boliger er belastet med mere end L den = 5 db. Støjkort for den strategiske støjkortlægning kan ses i bilag 1 - bilag 8, hvor L den beregnet i 1,5 meter og 4 meter over terræn og L night beregnet i 1,5 meter og 4, meter over terræn er vist. Beregningerne er udført i fire vejrklasser. Hovedparten af de støjbelastede boliger ligger placeret i første og til dels anden række omkring de støjkortlagte vejstrækninger. Ved enkelte lokaliteter er boliger i større afstande fra de støjkortlagte vejstrækninger ligeledes støjbelastede. Dette er i særdeleshed ved grænseflader til åbne arealer ved vejstrækningerne. Støjkonturerne på bilag 1 og bilag 2 præsenterer støjbelastningen L den i 1,5 meter over terræn og indikerer, at majoriteten af boligerne i første række langs de støjkortlagte vejstrækninger er udsat for en støjbelastning som angivet herefter: Horsensvej: Borgergade: Østergade: Christian 8.s Vej: db på nærmeste facader 7-73 db på nærmeste facader 7-71 db på nærmeste facader db på nærmeste facader Variationerne, der primært optræder ved Horsensvej og Christian 8.s Vej, skyldes hovedsaligt differentierende afstande fra vejbane til boligfacader. Ved Christian 8.s Vej, Østergade og Borgergade reduceres støjbelastningen betydeligt væk fra vejbanerne på grund af bebyggelsestætheden, som medfører en afskærmende effekt for områderne bag bygningerne. Udendørs opholdsarealer ved den spredte lave bebyggelse langs Horsensvej har samtidigt en støjbelastning på omkring 7 db. Støjbelastningen 4, meter over terræn, der er præsenteret i bilag 3 og bilag 4, adskiller sig ikke markant fra den beskrevet 1,5 m over terræn. Forskellen består af en reduceret afskærmning fra bygningsmassen. Dette bevirker, at støjbelastningen bag første række boliger enkelte steder er lidt højere end 1,5 meter over terræn. Dette gør sig primært gældende ved Horsensvej i Virklund. I støjkonturerne medregnes refleksion fra egen facade, hvilket giver op til 3 db højere værdier omkring facaderne. I beregningerne er der forudsat en vejbelægning med almindelig beskaffenhed på samtlige støjkortlagte vejstrækninger. CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

9 Side Konfliktkort Ifølge EU-direktivet (bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 26) skal den strategiske støjkortlægning af vejstøj fra 55 db til 75 db opgives i intervaller på 5 db. Den vejledende grænseværdi for vejstøj er L den = 58 db. Støj, der er beregnet og præsenteret i den strategiske støjkortlægning, illustrerer dermed ikke støjen i henhold til den vejledende støjgrænse. Tilsvarende gør sig gældende for bolig- og personoptællingerne, som ligeledes ikke tager højde for, at Miljøstyrelsens grænseværdier adskiller sig fra de optalte intervaller i støjkortlægningen. Støjbelastningen kan i henhold til vejledende grænseværdier præsenteres på et såkaldt konfliktkort. Konfliktkortene fremgår af bilag 9 og 1, hvor vejledende støjgrænse for vejstøj, L den = 58 db, er overholdt i de områder, der er angivet med grønne konturer og modsat overskredet i områder angivet med gule, orange eller røde konturer. Miljøstyrelsen stiller ikke krav til den natlige støjbelastning, L night, men har dog indikeret, at der i henhold til den aktuelle viden må forventes søvnforstyrrelser for 15 % af befolkningen ved niveauer over L night = 52 db for vejstøj. Orienterende konfliktkort i henhold til L night = 52 db findes i bilag 11 og VEJSTØJENS PÅVIRKNING AF TILGRÆNSENDE OMRÅDER I dette afsnit gives en vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de kortlagte intervaller. Derudover indkredses de problemstillinger, der skal behandles og prioriteres. Antallet af støjbelastede boliger og personer er fastlagt ved anvendelse af udtræk fra BBR-registeret og CPR-registeret. EU-støjkortlægningen er i henhold til støjbekendtgørelsen udført i 5 db intervaller af støjbelastede boliger og personer fra L den = 55 og opefter henholdsvis 1,5 meter og 4, meter over terræn. For natperioden er der udført tilsvarende optællinger af støjbelastede boliger og personer startende fra L night = 5 db ligeledes henholdsvis 1,5 meter og 4, meter over terræn. Resultaterne kan ses i Tabel 7 - Tabel 1. Da den danske grænseværdi er L den = 58 db, er der desuden udført kortlægning af støjbelastede boliger og personer fra L den = 58 db og opefter. Disse resultater kan ses i Tabel 11 og Tabel 12. Tilsvarende kortlægninger er udført for natperioden i henhold til orienterende grænseværdi, L night = 52 db og resultaterne kan ses i Tabel 13 og Tabel 14. CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

10 Side 1 Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 7: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 8: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den beregnet i 4 meters højde Interval db Antal boliger Antal personer Tabel 9: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 1: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night beregnet i 4 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 11: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdier, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 12: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdier, L den = 58 db, beregnet i 4, meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 13: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night i henhold til orienterende grænseværdier, L night = 52 db, beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 14: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night i henhold til orienterende grænseværdier, L night = 52 db, beregnet i 4, meters højde CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

11 Side 11 7 PROBLEMER OG SITUATIONER, DER KAN ELLER SKAL FORBEDRES De følgende afsnit handler om de støjbelastede områder langs vejstrækningerne og hvilke støjreducerende foranstaltninger, der kan tænkes anvendt for at opnå en reduceret støjbelastning af såvel boliger som personer samt udendørs opholdsarealer. 7.1 Udlægning af vejbelægning med støjreducerende egenskaber Tyndlagsbelægninger er et relativt nyt fænomen inden for støjreduktion. Støjreducerende tyndlagsbelægninger til veje er et effektivt middel i indsatsen for fredeliggørelse af bymiljøet. I nærværende situation vil vejstøjen ved samtlige boliger i influensområdet kunne reduceres ved brug af støjreducerende slidlag, hvorved der samlet set opnås en mærkbar effekt. Virkningen ved udlægning af støjreducerende asfalt afhænger både af tilstanden af den eksisterende belægning og af den type, der skiftes til. Ved udlægning af en såkaldt SMA6+(optimeret) tyndlagsasfalt kan der opnås en reduktion på 2,5-3,2 db 1. Effekten må dog forventes at aftage en smule over længere tid. Tillægsprisen for tyndlagsbelægning er relativ beskeden i forhold til traditionelle belægninger, når etableringen indarbejdes i den eksisterende vedligeholdelsesplan for kommunens veje. Belægningerne kræver ikke særskilt vedligeholdelse, og det vurderes, at holdbarheden nærmer sig den for traditionelle vejbelægninger. Støjreduktionen ved tyndlagsbelægning er hastighedsafhængig med en reduktion på 2,5 db ved 5 km/t og op til omkring 3,2 db ved 7 km/t eller højere. Som det fremgår af trafiktællingerne i Tabel 2 - Tabel 5, er gennemsnitshastighederne for Borgergade, Østergade og Christian 8.s Vej under 5 km/t og gennemsnitshastigheden for Horsensvej på 73 km/t. Dette bevirker, at vejstøjen i nærområdet ved Borgergade, Østergade og Christian 8.s Vej kan sænkes med 2,5 db og vejstøjen i hele nærområdet langs den støjkortlagte del af Horsensvej i Virklund kan sænkes med 3,2 db ved udlægning af tyndlagsasfalt. Ved en udlægning af tyndlagsasfalt reduceres antallet af støjbelastede boliger og personer. I Tabel 15 - Tabel 16 angives antallet af støjbelastede boliger og personer efter udlægning af tyndlagsasfalt. Tallene i parentes angiver antallet af støjbelastede boliger og personer uden etablering af støjreducerende foranstaltninger. Virkningen ved udlægning af en tyndlagsbelægning fremgår især af Tabel 15. Det skal bemærkes, at antallet af støjbelastede boliger og personer i intervallet mellem db falder markant. Dette drejer sig primært om boliger tættest på vejbanerne. 1 Vejdirektoratet; Technical note 66, 28; Optimized thin layers - urban roads og Report 153, 27; Optimized thin layers for highways CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

12 Side 12 Interval, db Antal boliger 12 (233) 178 (113) (411) 1 (12) () Antal personer 291 (527) 3 (265) 85 (83) 5 (27) () Tabel 15: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt Interval, db Antal boliger 117 (234) 249 (112) 358 (559) (15) () Antal personer 281 (5) 533 (257) 718(1135) (35) () Tabel 16: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 4, meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt 7.2 Støjafskærmning Støjskærme er virkningsfulde, men kan ikke anvendes alle steder. Støjskærme er især velegnede, hvor overordnede veje med få tilsluttende veje går igennem et forholdsvis tæt bebygget boligområde. Lige bag støjskærmen kan støjen falde med mere end 1 db og på lidt større afstande typisk 5-6 db, alt afhængig af støjskærmens højde og placering. Ved etagebyggeri vil støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til to etager og på de udendørs opholdsarealer, mens støjen ikke dæmpes ved de øverste etager. Det er især i områder med lave boliger og i forhold til udendørs opholdsarealer, at støjskærme er egnede som virkemidler til støjbegrænsning. En støjskærm har typisk en stor virkning ved de boliger eller områder, der ligger umiddelbart bag skærmen og er derfor et godt valg, hvis der ønskes en tydelig mærkbar støjdæmpning. Ulempen ved støjskærme er etableringsomkostninger samt begrænset virkning ved støjudbredelse i højden. Boligbebyggelsen ved Borgergade, Østergade og Christian 8.s Vej har en placering i forhold til vejforløbet, der vanskeliggør etablering af en støjskærm. Ved placering af en støjskærm langs dele af Horsensvej i Virklund kan der forventes en vis reduktion af støjniveauet på såvel udendørs opholdsarealer som støjniveau på boligfacader. Etablering af støjskærm langs dele af Horsensvej gennem Virklund vil være forbundet med store omkostninger i forhold til den forventede virkning og dermed antallet af boliger og personer, hvor støjen reduceres. Silkeborg Kommune påtænker således ikke at anvende støjskærme som støjreducerende foranstaltning. 7.3 Hastighedsnedsættelse Med fornødent samtykke fra politiet, jf. færdselslovens 92, stk. 2 kan kommuner nedsætte trafikhastigheden i ønsket om at reducere trafikstøjen. Som regel vil lokale overvejelser om hastighedsbegrænsninger dog primært skyldes andre faktorer, for eksempel trafiksikkerhed. CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

13 Side 13 En hastighedsnedsættelse er dog kun realistisk at implementere på Horsensvej gennem Virklund. Hastighederne på Christian 8.s Vej, Østergade og Borgergade er lavere end 5 km/t, så en hastighedsnedsættelse på de vejstrækninger er sikkert ikke sandsynlig. Den faktiske kørselshastighed har en betydelig indflydelse på vejtrafikstøjen. En reduktion af hastigheden på Horsensvej gennem Virklund med den aktuelle trafik vil medføre følgende reduktioner af støjniveauet. Ændring af hastighed Reduktion 73 km/t 6 km/t 2, db 6 km/t 5 km/t 1,6 db Tabel 17: Reduktion i støjniveauet ved sænkning af trafikhastighed på Horsensvej gennem Virklund Støjreduktionerne kan adderes. Det betyder, at en hastighedsreduktion fra 73 km/t til 5 km/t medvirker til en støjreduktion på 3,6 db, hvilket er en væsentlig støjreduktion. En hastighedsreduktion kan have en betydelig effekt på trafikkens fremkommelighed. Effektuering af hastighedsnedsættelse som støjreducerende virkemiddel vil kunne forekomme, hvor der er sammenfald mellem ønsket om lavere støj og hastighed. En hastighedsnedsættelse på Horsensvej gennem Virklund fra den nuværende gennemsnitlige hastighed på 73 km/t til 5 km/t for samtlige køretøjer vil beregningsmæssigt medføre en støjreduktion på ca. 3,5 db. Som konsekvens af en sådan regulering, kan antallet af støjbelastede boliger og personer reduceres væsentligt, jf. tabel 18 og 19. I tabellerne angives antallet af støjbelastede boliger og personer ved en gennemsnitshastighed på 73 km/t samt for hastighedsnedsættelser til henholdsvis 6 km/t og 5 km/t. I forbindelse med hastighedsnedsættelse som støjreducerende tiltag skal det bemærkes, at der udelukkende er undersøgt en hastighedsnedsættelse på den del af Horsensvej, der forløber gennem Virklund. En sådan hastighedsnedsættelse vil naturligvis ikke have noget virkning på støjbelastningen i nærområderne ved de resterende veje; Borgergade, Østergade og Christian 8.s Vej. Antallet af støjbelastede boliger og personer, der er angivet i Tabel 18 og Tabel 19, er alene beliggende i Virklund. De to tabeller repræsenterer støjbelastninger beregnet i henholdsvis 1,5 meter og 4, meter over terræn. Interval, db Antal boliger 73 km/t 6 km/t 5 km/t Antal personer 73 km/t 6 km/t 5 km/t Tabel 18: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meter over terræn ved sænkning af trafikhastighed på Horsensvej til henholdsvis 6 km/t og 5 km/t CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

14 Side 14 Interval, db Antal boliger 73 km/t 6 km/t 5 km/t Antal personer 73 km/t 6 km/t 5 km/t Tabel 19: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 4, meter over terræn højde ved sænkning af trafikhastighed på Horsensvej til henholdsvis 6 km/t og 5 km/t Reduktion af trafikmængden En reduktion i trafikmængden (antal passerende køretøjer pr. døgn) bevirker en reduktion af støjniveauet, men ikke af støjens maksimalværdi. Betydelige støjreduktioner opnås dog først ved massive ændringer: 2 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 1 db % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 2 db 5 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 3 db I praksis vil det ofte være svært at opnå væsentlige reduktioner i trafikmængden med mindre der foretages en markant ændring i trafikmønsteret. Væsentlige ændringer af trafikmængderne på stærkt støjbelastede veje vil typisk fordre en større, overordnet trafikplan for kommunen. Samtidig kan støjen øges på andre strækninger, hvis trafikmængderne på disse øges som følge af trafikomlægningerne. Da det ikke er muligt at lave trafikomlægninger af betydelig grad på de pågældende vejstrækninger, undersøges dette tiltag ikke yderligere. Ved etableringen af den planlagte motorvej gennem Silkeborg forventes dog betydelige trafikmæssige ændringer i form af aflastning af de aktuelle vejstrækninger. Omfanget af de ventede trafikmængder kan ses i Vejdirektoratets rapport 333, 28 og undersøges ikke yderligere i nærværende handlingsplan. 7.5 Forbud mod tunge køretøjer om natten Et forbud mod tunge køretøjer i natperioden kan reducere antal støjspidser i de støjfølsomme timer om natten. Derved kan risikoen for søvnforstyrrelser i de nærliggende boliger nedbringes. Trafikafviklingsmæssigt kan det være vanskeligt helt at fjerne de tunge køretøjer, men en reduktion i nattetimerne vil i praksis være muligt visse steder. En betydelig reduktion af støjens maksimalværdi må forventes at have stor betydning for folks søvn og samtidigt bidrage med en væsentlig indflydelse på L night og L den. Et lastbilforbud i nattetimerne vil dog sandsynligvis være medvirkende til en række klager fra dagligvarebutikker, hvor en del af vareleveringer foretages i natperioden. CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

15 Side 15 Ved udregning af støjindikatoren L den vægtes støj om natten med en faktor 1 i forhold til støj om dagen. En reduktion af tunge køretøjer om natten kan derfor have en god virkning ved udregning af støjbelastningen. Reduktionen kan beregningsmæssigt sættes til 1 db. Dette betyder, at virkemidlet er begrænset i forhold til de potentielle problemer, der vil blive en konsekvens af en døgnmæssig omlægning af trafikken. Dette tiltag undersøges derfor ikke nærmere. 7.6 Facadeisolering Bygningen udgør en støjskærm i forhold til opholdsrummene i bygningen. Skærmen er lukket i modsætning til en fritstående støjskærm, hvor lydpassagen henover er fri. Med bygningsskallen er der derfor ingen øvre grænse for, hvor stor en støjdæmpning, der kan opnås. Realistisk set er der dog såvel brugsmæssige som økonomiske grænser for, hvor effektivt en facadeisolering kan udføres. Facadeisolering kan anvendes ved samtlige boliger, men især ved etageboliger, der ligger tæt ud til vejen, er facadeisolering et oplagt virkemiddel. Når en boligfacade støjisoleres, er det alene det interne støjniveau i boligen, der reduceres. Støjbelastningen på facaden ændres ikke. Derfor reduceres antallet af støjbelastede boliger og personer ikke ved støjisolering af facade, da optællinger udføres i henhold til støjniveauet på facaden. Der kan argumenteres for at udelade eller særskilt gruppere facadeisolerede boliger fra optællingerne. Årsagen hertil er en væsentlig reduktion af det interne støjniveau i boligen. Omkostningerne forbundet ved facadeisolering af støjbelastede boliger i influensområdet vurderes dog som relativt store, og Silkeborg Kommune påtænker derfor ikke at anvende facadeisolering som støjreducerende foranstaltning. 8 INDFØRTE OG FORBEREDTE STØJBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER Silkeborg Kommune har ikke etableret og forbereder ikke yderligere støjreducerende foranstaltninger på de pågældende vejstrækninger; Horsensvej, Christian 8.s Vej, Østergade og Borgergade. 9 FORANSTALTNINGER, SOM TRÆFFES I DE FØLGENDE FEM ÅR Silkeborg Kommune forventer ikke umiddelbart at træffe beslutning om etablering af støjdæmpende foranstaltninger på og omkring de aktuelle vejstrækninger, men ved fornyelse af asfaltslidlag på de støjkortlagte vejstrækninger påtænkes anvendt støjreducerende asfaltslidlag. 1 SKØN OVER VIRKNINGEN AF STØJREDUCERENDE FORANSTALTNINGER Da Silkeborg Kommune ikke forbereder eller planlægger støjdæmpende foranstaltninger på og omkring Horsensvej, Christian 8.s Vej, Østergade og Borgergade, vil antallet af støjbelastede boliger og personer i influensområdet ikke blive reduceret. Silkeborg Kommune vil dog som før nævnt benytte sig af støjreducerende asfalt på de mest støjbelastede veje. Derved kan der forventes en reduktion af støjbelastede boliger og personer i influensområdet CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

16 Side 16 Ved en udlægning af støjreducerende asfaltslidlag (tyndlagsbelægning) på de pågældende vejstrækninger vil antallet af støjbelastede boliger og personer blive reduceret til: Interval, db Antal boliger 83 (91) 4 (56) 2 (15) 8 (2) () Antal personer 183 (2) 88 (123) (33) 18 () () Tabel 2: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt Interval, db Antal boliger 89 (115) (58) 26 (16) 2 (19) () Antal personer 196 (253) 92 (128) 57 (35) 4 () () Tabel 21: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdi, L den = 58 db, beregnet i 4, meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt Tallene i parentes angiver kortlægning af støjbelastningen for henholdsvis boliger og personer. 11 STRATEGI PÅ LANG SIGT Silkeborg Kommune kortlægger senest i 212 støjen fra vejstrækninger med årsdøgntrafik på over 8. køretøjer, hvilket vil tilvejebringe et større overblik over kommunens støjproblemer for vejtrafikken. Silkeborg Kommunes brug af støjreducerende asfaltslidlag på støjbelastede strækninger sammenholdt med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj vil sikre, at der ikke opføres støjbelastede boliger i kommunen. 12 FINANSIELLE OPLYSNINGER Der er i nærværende støjhandlingsplan ikke udarbejdet budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse eller cost-benefitanalyser, da der ikke forberedes støjdæmpende foranstaltninger. 13 EVALUERING AF GENNEMFØRELSE OG RESULTATER AF STØJHANDLINGSPLANEN Silkeborg Kommune forbereder eller planlægger ikke støjdæmpende foranstaltninger på og omkring de aktuelle vejstrækninger og påtænker dermed ikke tiltag til evaluering. 14 REFERAT AF DEN OFFENTLIGE HØRING CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

17 Side KONKLUSION Silkeborg Kommune har vurderet, at støjproblemerne, som er EU-kortlagt med den strategiske støjkortlægning, ikke giver anledning til særskilte tiltag fra kommunens side. Det er beregnet, at 513 boliger er belastet med mere end 1 db over vejledende grænseværdi. Denne genepåvirkning ønsker Silkeborg Kommune at begrænse ved at reducere trafikstøjen ved kilden. Dette kan gøres ved, at man ved kommende udlægning af nye vejbelægninger på de aktuelle vejstrækninger vælger et såkaldt støjreducerende asfaltslidlag. Derudover henvises der til Silkeborg Kommunes kommuneplan for så vidt angår afsnittet Trafik/Trafikmiljø. CaseNo _# _v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

9. Skøn over den. ): budgetter,

9. Skøn over den. ): budgetter, N O T A T Støjhandlingsplann Storebælt, togstrækningen November 29 26. februar 29 Rev. 11. november 29 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen...

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-290515. Sider inkl. denne: 9 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere