Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune"

Transkript

1 Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning Væsentlige punkter i planen Beskrivelse af de større veje der er taget hensyn til De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Gældende grænseværdier for vejtrafikstøj Resumé af støjkortene Konfliktkort Vurdering af antal støjbelastede personer og boliger mv. og tiltag til støjreduktion Vurdering af antal støjbelastede personer og boliger Tiltag til støjreduktion Udlægning af vejbanebelægning med en støjreducerende type Støjafskærmning Hastighedsnedsættelse Reduktion af trafikmængden Forbud mod tunge køretøjer om natten Beskrivelse af støjbekæmpelsesforanstaltninger og projekter under forberedelse Nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger Strategi på lang sigt Finansielle oplysninger Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen Referat af den offentlige høring Konklusion Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Indledning I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er implementeret i Danmark med støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006, skal ekstern støj kortlægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for følgende: Vejstrækninger med årsdøgntrafik over køretøjer Jernbanestrækninger med mere end togpassager pr. år Større lufthavne med mere end operationer pr. år Større samlede byområder med mere end indbyggere kortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner for Tørvebryggen, Havnegade, Rosenørnsgade, Randersbro samt størstedelen af Århusvej. Processen skal gentages i 2012, hvor grænserne for trafik på veje nedsættes til det halve; årsdøgntrafik over køretøjer. Støjkortlægningen af aktuelle vejstrækninger er gennemført af Grontmij Carl Bro. Nærværende støjhandlingsplan omhandler ovennævnte vejstrækninger. I den aktuelle proces skal Randers Kommune støj- 3

4 1. Væsentlige punkter i planen Randers Kommune har i 2008 udarbejdet en infrastrukturplan for afvikling af vejtrafikken i hele kommunen. Infrastrukturplanen indeholder investeringsplaner af varierende størrelse frem til 2035, hvoraf en række forventes etableret inden Målsætningen for vejtrafikken er blandt andet bedre fremkommelighed for vejtrafikken i store dele af kommunen og en fredeliggørelse af Randers bymidte. En række af de inkluderede tiltag vurderes at bidrage direkte til en reduceret støjbelastning omkring de støjkortlagte vejstrækninger. Et nøglepunkt i Infrastrukturplanen er omdirigering af en markant andel af trafikken fra Randersbro til nye broforbindelser både i og udenfor Randers by. Et andet centralt punkt i Infrastrukturplanen er etablering af omfartsveje på den nord-, øst- og sydlige side af Randers by. Begge tiltag vil medvirke til en generel lavere støjbelastning fra centrale veje i Randers by. Sideløbende med Infrastrukturplanen påtænker og anvender Randers Kommune støjreducerende asfalt i forbindelse med udskiftning af vejbelægninger på eksisterende veje. Dette vil samtidigt reducere antallet af nærliggende støjbelastede boliger i Randers Kommune. 4

5 2. Beskrivelse af de større veje der er taget hensyn til Randers Kommune er beliggende i Region Midtjylland. Randers Kommune har ca indbyggere (2010) og strækker sig over et areal på omtrent 800 km2. Kommunen har fem vejstrækninger med årsdøgntrafik over køretøjer. De pågældende vejstrækninger er angivet i Tabel 1. I denne første runde af EU-støjkortlægninger og støjhandlingsplaner har Randers Kommune kun én opgave, hvilket er støjhandlingsplan for de i Tabel 1 nævnte vejstrækninger. Der er således ingen større samlede byområder, større jernbaner eller større lufthavne, hvor der skal udarbejdes støjhandlingsplaner. De støjkortlagte vejstrækninger har en samlet længde på omtrent 5 km og placeringen af disse fremgår af Figur 1. Nedenstående trafiktal for strækningerne stammer (med undtagelse af Rosenørnsgade) fra støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni Årsdøgntrafikken for Rosenørnsgade er af Randers Kommune estimeret til køretøjer / døgn. Trafikbelastningen og hastighederne på strækningerne er inddelt efter fordelingsnøgler af døgnperioder og køretøjskategorier i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006. De anvendte trafiktal og hastigheder for køretøjskategorierne og døgnfordelinger er præciseret i Tabel 2 - Tabel 6. Det skal her bemærkes, at der er anvendt differentierede trafikmængder for de enkelte dele af Århusvej; det vil sige, at de enkelte delstrækninger af Århusvej har forskellige trafikmængder. Vejstrækningerne er udelukkende beliggende i byzonen i Randers by. Nærområderne for vejstrækningerne er karakteriseret ved en kombination af lav spredt beboelsesbyggeri, etageboligbyggeri, kontorbyggeri samt erhvervsområder. Vejnavn Strækning Tørvebryggen Havnegade Rosenørnsgade Randersbro Århusvej Vestervold til Randersbro Randersbro til Rosenørnsgade Havnegade til Udbyhøjvej Tørvebryggen / Havnegade til Århusvej Randersbro til Paderup Boulevard Tabel 1: Støjkortlagte vejstrækninger i Randers Kommune 5

6 Figur 1. Luftfoto af influensområde og angivelse af de støjkortlagte vejstrækninger. 6

7 Køretøjskategori ÅDT - køretøjer/døgn Hastigheder - km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 2: Trafikmængde for Tørvebryggen. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori ÅDT - køretøjer/døgn Hastigheder - km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 3: Trafikmængde for Havnegade. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori ÅDT - køretøjer/døgn Hastigheder - km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 4: Trafikmængde for Rosenørnsgade. Årsdøgntrafik = Køretøjskategori ÅDT - køretøjer/døgn Hastigheder - km/t Dag Aften Nat Dag Aften Nat Lette Tunge toakslede Tunge flerakslede Tabel 5: Trafikmængde for Randersbro. Årsdøgntrafik =

8 Køretøjskategori ÅDT - køretøjer/døgn Hastigheder - km/t Lette Strækning 1 Strækning 2 Strækning 3 Strækning 4 Tunge toakslede Strækning 1 Strækning 2 Strækning 3 Strækning 4 Tunge flerakslede Strækning 1 Strækning 2 Strækning 3 Strækning 4 Dag Aften Nat Dag Aften Nat Tabel 6: Trafikmængde for Århusvej. Årsdøgntrafik = (Randersbro - Kristrupvej), (Kristrupvej - Vorup Boulevard), (Vorup Boulevard - Hammelvej) og (Hammelvej - Paderup Boulevard). 8

9 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Den ansvarlige myndighed for støjhandlingsplanen er Randers Kommune som vejmyndighed for de aktuelle vejstrækninger iflg. lov om offentlige veje. Det retslige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj implementeret i Danmark. De danske retningslinier er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. 4. Gældende grænseværdier for vejtrafikstøj For Randers Kommune er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejstøj. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje er de vejledende grænseværdier for støj fra veje som anvist i Tabel 7 herefter. Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o. lign. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. Grænseværdi Lden = 53 db Lden = 58 db Lden = 63 db Tabel 7: Vejledende grænseværdier for vejstøj. 9

10 5. Resumé af støjkortene Randers Kommunes kortlægning er vist i Kommuneplan 2009, Retningslinier. Støjkortene viser udbredelsen af støj i fem intervaller, som er beregnet i 1,5 og 4 meters højde, for de to indikatorer Lden og Lnight. Døgnværdien af støjen, Lden, beregnes ved hjælp af de gennemsnitlige støjniveauer i dag-, aften- og natperioderne (Lday, Levening og Lnight) i et helt år. Herefter lægges 5 db til støjen om aftenen og 10 db til støjern om natten, og så beregnes gennemsnittet. På den måde tager indikatoren Lden bedre højde for at mennesker er mere følsomme for støj om aftenen og natten. Kortlægningen af vejstøj i Randers Kommune viser, at 423 boliger er belastet med mere end Lden = 55 db 1,5 meters højde. I 4 meters højde er 489 boliger belastet med mere end Lden = 55 db. Samme kortlægning viser for natperioden, at 297 boliger belastet med mere end Lden = 50 db 1,5 meters højde. Og i 4 meters højde er 312 boliger belastet med mere end Lden = 50 db. Støjkort for den strategiske støjkortlægning kan ses i bilag 1 - bilag 4, hvor henholdsvis Lden og Lnight beregnet 1,5 meter og 4 meter over terræn er vist. Hovedparten af de støjbelastede boliger er beliggende i første og til dels anden række omkring de støjkortlagte vejstrækninger. Ved enkelte lokaliteter er boliger i større afstande fra de støjkortlagte vejstrækninger ligeledes støjbelastede. Dette er i særdeleshed ved grænseflader til åbne arealer ved vejstrækningerne. Støjudbredelsen på bilag 1 viser støjbelastningen Lden i 1,5 meters højde. De fleste af boligerne i første række langs de støjkortlagte vejstrækninger er udsat for en støjbelastning som angivet herefter: Århusvej: db på nærmeste facader Tørvebryggen: db på nærmeste facader Havnegade: db på nærmeste facader Rosenørnsgade: db på nærmeste facader Variationerne, der i særdeleshed optræder ved Tørvebryggen, skyldes hovedsaligt forskel i afstanden fra vejbane til boligfacader. På Århusvej mellem Kristrupvej og Bastrups Allé, som primært består af spredt lav boligbebyggelse, reduceres støjbelastningen betydeligt væk fra vejbanerne. Dette skyldes bebyggelsestætheden, som medfører en delvis afskærmende effekt for områderne bag bygningerne. Støjbelastningen i 4 meters højde er præsenteret i bilag 2. Denne adskiller sig ikke markant fra den beskrevne i 1,5 meters højde. Forskellen består af en reduceret afskærmning fra bygningsmassen. Dette bevirker, at støjbelastningen bag første række boliger enkelte steder er lidt højere end i 1,5 meters højde. Dette gør sig hovedsaligt gældende ved strækningen af Århusvej mellem Kristrupvej og Bastrups Allé. I støjberegningen medregnes refleksion fra egen facade, hvilket giver op til 3 db højere værdier omkring bygningsfacaderne. 5.1 Konfliktkort Ifølge EU-direktivet (Støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006) skal den strategiske støjkortlægning af vejstøj fra 55 db til 75 db opgives i intervaller på 5 db. Den vejledende grænseværdi for vejstøj i Danmark er Lden = 58 db. Støj, der er beregnet og præsenteret i den strategiske støjkortlægning, illustrerer dermed ikke støjen i henhold til den vejledende støjgrænse. Tilsvarende gør sig gældende for bolig- og personoptællingerne, som ligeledes ikke tager højde for, at Miljøstyrelsens grænseværdier adskiller sig fra de optalte intervaller i støjkortlægningen. Støjbelastningen kan i henhold til vejledende grænseværdier præsenteres på et såkaldt konfliktkort. Konfliktkortene fremgår af bilag 5 og 6, hvor vejledende støjgrænse for vejstøj, Lden = 58 db, er overholdt i de områder, der er angivet med grønne konturer og modsat overskredet i områder angivet med gule, røde eller blå konturer. 10

11 Miljøstyrelsen stiller ikke krav til den natlige støjbelastning, Lnight, men har dog indikeret, at der i henhold til den aktuelle viden må forventes søvnforstyrrelser for 15 % af befolkningen ved niveauer over Lnight = 52 db for vejstøj. Orienterende konfliktkort i henhold til Lnight = 52 db findes i bilag 7 og Vurdering af antal støjbelastede personer og boliger mv. og tiltag til støjreduktion I dette afsnit gives en vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de kortlagte intervaller. Derudover indkredses de problemstillinger, der skal behandles og prioriteres. 6.1 Vurdering af antal støjbelastede personer og boliger Antallet af støjbelastede boliger og personer er fastlagt ved anvendelse af udtræk fra BBR-register og CPR-registeret. EU-støjkortlægningen er i henhold til støjbekendtgørelsen udført i 5 db intervaller af støjbelastede boliger og personer fra Lden = 55 og opefter henholdsvis 1,5 meter og 4 meter over terræn. For natperioden er der udført tilsvarende optællinger i fem intervaller af støjbelastede boliger og personer startende fra Lnight = 50 db ligeledes henholdsvis 1,5 meter og 4 meter over terræn. Optællingerne kan ses i Tabel 8 - Tabel 11. Da den danske grænseværdi er Lden = 58 db, er der desuden udført kortlægning af støjbelastede boliger og personer fra Lden = 58 db og opefter. Disse optællinger kan ses i Tabel 12 og Tabel 13. Af Tabel Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 8: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 9: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden beregnet i 4 meters højde 11

12 Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 10: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 11: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight beregnet i 4 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 12: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden i henhold til vejledende grænseværdier, Lden = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 13: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden i henhold til vejledende grænseværdier, Lden = 58 db, beregnet i 4,0 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 14: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight i henhold til orienterende grænseværdier, Lnight = 52 db, beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 15: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight i henhold til orienterende grænseværdier, Lnight = 52 db, beregnet i 4,0 meters højde 12

13 12 ses, at 103 boliger er belastet med mere end 10 db over den vejledende grænseværdi. Tilsvarende kortlægninger er udført for natperioden i henhold til orienterende grænseværdi, Lnight = 52 db og disse optællinger kan ses i Tabel 14 og Tabel Tiltag til støjreduktion De følgende afsnit omhandler de støjbelastede områder langs vejstrækningerne og hvilke støjreducerende foranstaltninger, der kan tænkes anvendt for at opnå en reduceret støjbelastning af såvel boliger som personer samt udendørs opholdsarealer Udlægning af vejbanebelægning med en støjreducerende type Beskrivelse Tyndlagsbelægninger er et relativt nyt fænomen indenfor støjreduktion af vejstøj. Støjreducerende tyndlagsbelægninger til veje er et effektivt middel i indsatsen for fredeliggørelse af bymiljøet. I nærværende situation vil vejstøjen ved samtlige boliger i det påvirkede område blive reduceret ved brug af støjreducerende slidlag, hvorved der samlet set opnås en mærkbar effekt. Randers Kommune benytter sig allerede af støjreducerende tyndlagsbelægninger ved udskiftning af vejbelægninger; herunder vejbelægningen på Tørvebryggen, og påtænker en fortsat brug af dette. Virkningen ved udlægning af støjreducerende asfalt afhænger både af tilstanden af den eksisterende belægning og af den støjreducerende type, der udlægges. Miljøstyrelsen peger på en støjreducerende effekt i forhold til traditionel asfaltbelægning på 1,5-2 db. Denne effekt er dog meget afhængig af den eksisterende belægnings art og tilstand. Tillægsprisen for tyndlagsbelægning er relativ beskeden i forhold til traditionelle belægninger, når etableringen af disse indarbejdes i den eksisterende vedligeholdelsesplan for kommunens veje. Belægningerne kræver ikke særskilt vedligeholdelse, og holdbarheden nærmer sig den for traditionelle vejbelægninger. Effekt af tiltag Støjreduktionen ved tyndlagsbelægning er hastighedsafhængig med en reduktion på 1,5 db ved 50 km/t og 2 db ved 70 km/t eller højere. Som det fremgår af trafiktællingerne i Tabel 2 - Tabel 6, er gennemsnitshastighederne for Tørvebryggen, Havnegade, Rosenørnsgade, Randersbro og den første del af Århusvej (til Vorup Boulevard) omkring 50 km/t eller derunder og for den resterende del af Århusvej er gennemsnitshastigheden mellem 60 km/t og 65 km/t. Dette betyder, at vejstøjen i nærområdet ved de omtalte vejstrækninger nord for Vorup Boulevard kan sænkes med 1,5 db og vejstøjen i nærområdet for den resterende del af Århusvej omkring 1,8 db ved udlægning af tyndlagsasfalt. Ved udlægning af tyndlagsasfalt reduceres antallet af støjbelastede boliger og personer. I Tabel 16 - Tabel 17 vises antallet af støjbelastede boliger og personer efter udlægning af tyndlagsasfalt. Tallene i parentes præciserer antallet af støjbelastede boliger og personer med eksisterende belægninger. Effekten ved udlægning af en tyndlagsbelægning kan det ses ved, at antallet af støjbelastede boliger og personer falder markant i intervallerne mellem db og db. Det drejer sig primært om boliger tættest på vejstrækningerne Støjafskærmning Beskrivelse Støjskærme er effektive, men kan ikke anvendes alle steder. Støjskærme er især velegnede, hvor overordnede veje med få tilsluttende veje gennemløber et forholdsvis tæt og lavt bebygget boligområde. Den støjreducerende effekt fra en støjskærm er størst umiddelbart bag skærmen og aftager løbende bort fra skærmen. Skærmens højde og placering i forhold til vej og bolig samt terrænets forløb er væsentlige faktorer for en støjskærms støjreducerende effekt. Ved etagebyggeri vil støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til to etager og på de udendørs opholdsarealer, mens støjen ikke dæmpes ved de øverste etager. En støjskærm har derfor typisk en betydelig virkning ved de boliger eller områder, der ligger umiddelbart bag skærmen og er derfor et godt valg, hvis der ønskes en tydelig mærkbar støjdæmpning her. Ulempen ved støjskærmene er prisen samt deres 13

14 Interval, db Antal boliger 95 (127) Antal personer 106 (145) 105 (84) 111 (89) 66 (102) 0 66 (107) Tabel 16: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden i henhold til vejledende grænseværdi, Lden = 58 db, beregnet i 1,5 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) Interval, db Antal boliger 95 (127) Antal personer 106 (145) 105 (84) 111 (89) 66 (102) 0 66 (107) Tabel 17: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden i henhold til vejledende grænseværdi, Lden = 58 db, beregnet i 4,0 meters højde ved udlægning af tyndlagsasfalt (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) begrænsede virkning ved støjudbredelse i højden. Boligbebyggelsen ved Tørvebryggen, Havnegade, Rosenørnsgade samt den nordlige del af Århusvej har en placering i forhold til vejforløbet, der vanskeliggører etablering af støjskærme. Ved etablering af en støjskærm langs Århusvej ved den lave boligbebyggelse kan der forventes en vis reduktion af støjniveauet på såvel udendørs opholdsarealer som støjniveau på boligfacader. Etablering af støjskærm langs dele af Århusvej vil være forbundet med store anlægsomkostninger i forhold til den forventede effekt. Randers Kommune påtænker som følge deraf ikke at anvende støjskærme som støjreducerende foranstaltning Hastighedsnedsættelse Beskrivelse Med hjemmel i færdselsloven og samtykke fra politiet kan kommuner nedsætte hastigheden i ønsket om at reducere trafikstøjen. Som regel vil lokale overvejelser om hastighedsbegrænsninger dog primært skyldes andre faktorer; eksempelvis trafiksikkerhed. Effekt af tiltag De reelle hastigheder på størstedelen af de støjkortlagte strækninger er omkring 50 km/t eller væsentligt derunder, så en nedsættelse af den skiltede hastighed vil ikke være hensigtsmæssig og en egentlig støjreducerende virkning vil være begrænset. En hastighedsnedsættelse på den sydlige del af Århusvej er mulig at implementere, men en støjreducerende virkning i forhold til støjbelastede boliger og personer vil være begrænset. Randers Kommune tiltænker derfor ikke at anvende hastighedsnedsættelse som støjreducerende tiltag Reduktion af trafikmængden Beskrivelse En reduktion i trafikmængden (antal passerende køretøjer pr. døgn) bevirker en reduktion af støjniveauet, men ikke af støjens maksimalværdi. Betydelige støjreduktioner opnås dog først ved massive ændringer: 20 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 1 db 14

15 37 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 2 db 50 % reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 3 db Effekt af tiltag I praksis vil det ofte være svært at opnå væsentlige reduktioner i trafikmængden med mindre der foretages en markant ændring i trafikmønsteret. Væsentlige ændringer af trafikmængderne på stærkt støjbelastede veje vil typisk fordre en større, overordnet trafikplan for kommunen. Samtidig kan støjen tiltage på øvrige vejstrækninger, hvis trafikmængderne på disse øges som følge af trafikomlægningerne. Implementeringen af tiltagene i Infrastrukturplanen vil foranledige markante ændringer i kørselsmønstret i kommunen og dermed også trafikmængden på visse strækninger. Konsekvenserne herved undersøges ved fremtidige VVM-redegørelser dermed ikke i denne sammenhæng Forbud mod tunge køretøjer om natten Beskrivelse Et forbud mod tunge køretøjer i natperioden kan reducere antal støjspidser i de støjfølsomme timer om natten. Derved kan risikoen for søvnforstyrrelser i de nærliggende boligerne nedbringes. Trafikafviklingsmæssigt kan det være vanskeligt helt at fjerne de tunge køretøjer i nattetimerne, men en reduktion vil i praksis være muligt visse steder. En betydelig reduktion af støjens maksimalværdi må forventes at have stor betydning for folks søvn og samtidigt bidrage med en væsentlig indflydelse på Lnight og Lden. Dog vil et lastbilforbud i nattetimerne sandsynligvis være medvirkende til en række klager fra dagligvarebutikker, hvor vareleveringer ofte foretages i natperioden mæssigt sættes til omkring 1 db. Dette betyder, at virkemidlet er begrænset i forhold til de potentielle problemer, der vil blive en konsekvens af en døgnmæssig omlægning af trafikken. Dette tiltag undersøges ikke nærmere. Randers Kommune har ved udlægning af vejbanebelægning på Tørvebryggen anvendt støjreducerende asfalt og benytter sig af denne praksis ved øvrige udlægninger på stærkt trafikerede strækninger. Tiltag til forbedringer de kommende 5 år: Randers Kommune har udarbejdet en Infrastrukturplan, der fungerer som investeringsplan for udviklingen af vejnettet i kommunen frem til Investeringsplanen dækker over et bredt omfang af trafikale ændringer i hele kommunen. Herunder en række tiltag, der vurderes at have en direkte reducerende betydning for støjbelastningen i centrale dele af Randers by. En række tiltag forventes effektueret inden 2015, hvoraf etableringen af Bolværkslinien ca. 400 meter øst for Randersbro er én af disse. En forventet konsekvens heraf er flytning af en betydelig del af trafikken på Randersbro og ikke mindst i Havnegade, som helt kan lukkes for biltrafik, undtaget er bybusser. Randers Kommune fortsætter praksis med anvendelse af støjreducerende asfalt ved udlægning af nye vejbelægninger i og omkring beboelsesområder. Effekt af tiltag Ved udregning af støjindikatoren Lden vægtes støj om natten med en faktor 10 i forhold til støj om dagen. En reduktion af tunge køretøjer om natten kan derfor have en god virkning ved udregning af støjbelastningen. Reduktionen kan her beregnings- 15

16 7. Beskrivelse af støjbekæmpelsesforanstaltninger og projekter under forberedelse 8. Nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger Konsekvenserne for nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger ved implementering af de enkelte tiltag i Infrastrukturplanen er ikke undersøgt nærmere i denne sammenhæng. Dette skyldes, at de præcise trafikale virkninger endnu ikke er kendt. Der henvises til fremtidige VVM-redegørelser i forlængelse af Infrastrukturplanen. 16

17 9. Strategi på lang sigt Strategien for den trafikale udvikling i Randers Kommune knytter sig i høj grad til den udarbejdede Infrastrukturplan, som beskriver investeringstiltag frem til En række af disse tiltag forventes at have en direkte indflydelse på støjbelastningen i centrale dele af Raders by; herunder at dirigere en betydelig del af trafikken udenom byen via nye trafikanlæg. Kommunen vil i fremtiden fortsætte praksis med anvendelse af støjreducerende vejbelægninger i forbindelse med vejvedligehold og ved etablering af nye veje. Dette, sammenholdt med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj vil sikre, at der ikke bliver opført nye støjbelastede boliger. Sideløbende kortlægger Randers Kommune i 2012 støjen fra vejstrækninger med årsdøgntrafik på over 8000 køretøjer. Dette vil tilvejebringe et større overblik over kommunens støjbelastning fra vejtrafikken. 10. Finansielle oplysninger Der er i nærværende støjhandlingsplan ikke udarbejdet budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse eller cost-benefitanalyser. Der henvises til kommende redegørelser i forbindelse med Randers Kommunes Infrastrukturplan. 11. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen Randers Kommune planlægger eller påtænker ikke initiativer til evaluering for gennemførelse af tiltag i nærværende handlingsplan. 17

18 12. Referat af den offentlige høring Miljø- og teknikudvalget sendte støjhandlingsplanen i offentlig høring den 4. november I høringsperioden kom der udelukkende forespørgsler til andre støjplagede områder i kommunen. Der kom ingen indsigelser eller bemærkninger til denne støjhandlingsplan. Konklusion Randers Kommune har vurderet, at støjbelastningerne, som er EU-kortlagt med den strategiske støjkortlægning, ikke giver anledning til særskilte tiltag fra kommunens side. Det er beregnet, at 103 boliger er belastet med mere end 10 db over vejledende grænseværdi. Disse boliger bør hjælpes i det omfang, som det vil være muligt for kommunen. Der påtænkes ikke iværksat omfattende foranstaltninger på nuværende tidspunkt, men ved kommende udlægning af vejbelægninger på de aktuelle vejstrækninger vil et alternativ med støjreducerende asfalt komme i betragtning. Implementeringen af Infrastrukturplanen forventes at bidrage til at forøget fredeliggørelse af Randers by, hvormed antallet af støjbelastede boliger og personer forventes at falde. 18

19 19

20 Bilag db db db db 75 db og derover Bilag 1 viser Lden i 1,5 meters højde, det vil sige trafikstøjens niveauer i 1,5 meters højde på basis af et gennemsnitsdøgn. 20

21 Bilag db db db db 75 db og derover Bilag 2 viser Lden i 4 meters højde, det vil sige trafikstøjens niveauer i 4 meters højde på basis af et gennemsnitsdøgn. 21

22 Bilag db db db db 75 db og derover Bilag 3 viser Lnat i 1,5 meters højde, det vil sige trafikstøjens niveauer i 1,5 meters højde på basis af natten, som er defineret til at være fra kl

23 Bilag db db db db 75 db og derover Bilag 4 viser Lnat i 4 meters højde, det vil sige trafikstøjens niveauer i 4 meters højde på basis af natten, som er defineret til at være fra kl

24 Marts 2011 Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

9. Skøn over den. ): budgetter,

9. Skøn over den. ): budgetter, N O T A T Støjhandlingsplann Storebælt, togstrækningen November 29 26. februar 29 Rev. 11. november 29 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen...

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018 2013-2018 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - juni 2013 Foto: Jens V. Nielsen, 30 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Baseret på Rødovre Kommunes digitale kortværk og på Kort- og Matrikelstyrelsens

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere