der alle beredvilligt har svaret på vores spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "der alle beredvilligt har svaret på vores spørgsmål."

Transkript

1 Bestyrelsen: Finn Trunk Black Inge Fangel Jan Steen Jacobsen (sekr) Niels Munk (kasserer) Anders Petersen (fmd) Rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay Uggla 5. november 2012 Rådhuset 8000 Aarhus Fremsendes som e- mail! Kære Laura Hay! Ang.: Ønsker til forslaget til lokalplan for rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium Forud for Teknisk Udvalgs/Magistratens/Byrådets behandling af forslaget til lokalplan for rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium vil Grundejerforeningen Marselis gerne fremkomme med sine ønsker til denne. Vores overordnede ønsker er: A. De hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, bør også være gældende ved udarbejdelsen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium B. Bebyggelsesprocenten for Marselisborg Gymnasium bør sæwes Xl 55 procent C. Marselisborg Gymnasium bør ikke have adgang Xl at udleje dets lokaler D. Marselisborg Gymnasium bør i forbindelse med et nybyggeri opføre en parkeringskælder Vi har endnu ikke haft mulighed for at se det endelige forslag til lokalplan, så vores ønsker er baseret på de oplysninger, som vi har haft mulighed for at indhente. Vi vil i den forbindelse gerne takke: Rektor Arvid Bech, Marselisborg Gymnasium Arkitekt MAA Peter Christoffersen, Aarhus Kommune Che]onsulent CharloWe Tang, Ministeriet for Børn og Undervisning der alle beredvilligt har svaret på vores spørgsmål. Om Marselis- kvarteret Grundejerforeningen Marselis repræsenterer ca. 110 grundejere i Marselisø- kvarteret afgrænset af vejene Marselisvej, Marselis Boulevard, Stadion Allé og Skovbrynet. Det afgrænsede område omfatter 3 rammeområder: Grundejerforeningen Marselis

2 Rammeområde OF: Forældreskolen Rammeområde BO: Villa- kvarteret Rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium Forældreskolen er opført i 1935 og fik tilført en tagetage i Efterfølgende har skolen købt villaerne Rungstedvej 4, 6 og 8 og indrettet disse til skoleformål. Mod Rungstedvej er villa- stilen opretholdt i skolens bygninger, også i forbindelse med en udbygning af Rungstedvej 4. Al adgang til Forældreskolen sker fra Marselis Boulevard. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Villa- kvarteret er opført i perioden Efter besættelsen er der kun nyopført villaer i 1953 på Gentoftevej 19, der blev schalburgteret under krigen, i 1965 på Marselisvej 16 og i 2010 på Birketinget 15. Der er kun én ubebygget grund tilbage i kvarteret på Skovbrynet 8. Villaerne har gennemgående en høj vedligeholdelsesstandard, og tilbygninger er foretaget under respekt for den hidtidige stil som f.eks. Gentoftevej 12 og Rungstedvej 18. Adgang til villa- kvarteret sker fra Marselis Boulevard og Skovbrynet, idet den tidligere adgang fra Stadion Allé er spærret. Området er i kommuneplanen udlagt til lav bolig. Marselisborg Gymnasium er opført i perioden Gymnasiet er på alle sider omgivet af villa- kvarteret og adgang til gymnasiet sker fra Birketinget, Marselis Tværvej og Skovbrynet, der alle ligger i villa- kvarteret. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. A. De hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, bør også være gældende ved udarbejdelsen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium Aarhus Kommune meddelte den afslag på arkitektfirmaet Arkitema s ansøgning om tilladelse til opførelse af en kontortilbygning til ejendommen Marselis Tværvej 4. Ejendommen, der ligger i villa- området og er genbo til Marselisborg Gymnasium på Marselis Tværvej, blev opført i 1914 af øjenlæge E. Lindgren, der havde klinik i stueetagen og bolig på førstesalen. Efter øjenlægens død i 1928 blev ejendommen overtaget af Universitets- Samvirket, der under betegnelsen Marselisborg Studentergård, anvendte denne som kvindekollegium for det nyoprettede Aarhus Universitet. I 1946 blev ejendommen overtaget af Forsvaret, der anvendte den som hovedsæde for Vestre Landsdelskommando. I 1996 blev ejendommen overtaget af Aarhus Statsamt og i 2006 overgik den til privat eje og bliver i dag anvendt til kontorformål. I sit brev til arkitektfirmaet anfører kommunen bl.a. følgende årsager til sit afslag: Der er i forvejen kao-ske parkerings- og færdselsforhold i området. Det skyldes bl.a. Marselisborg Gymnasium og Forældreskolen. Ifl. Kommuneplanen må belastningen af det lokale vejnet ikke forøges nævneværdigt ved udvidelse af erhverv Der kan ikke anlægges nok parkeringspladser på Marselis Tværvej 4 -l at dække ejendommens eget parkeringsbehov EGer en samlet vurdering af indsigelserne og jeres kommentarer -l indsigelserne og eger flere besig-gelser i området er vi enige med indsigerne i, at opførelsen af yderligere erhvervsbyggeri i området vil være -l væsentlig gene for beboerne i området, først og fremmest fordi forøgelsen af erhvervsareal ikke kan undgå at belaste området med mere trafik Side 2 af 8

3 Kommunens argumenter for afslaget er således af generel karakter og bør derfor også indgå ved behandlingen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium. Som vi tidligere har redegjort for, er gymnasiet på alle sider omgivet af villa- området, og al adgang til gymnasiet sker ad veje, der ligger i villa- området. Belastningen på det omgivende villa- område vil derfor ikke være mindre ved en udvidelse af gymnasiet end ved en tilbygning af Marselis Tværvej 4. Nogen vil måske fremføre, at der ved lokalplanlægning bør udvises større hensyn til en uddannelsesinstitution end til en erhvervsvirksomhed. Som landets andre offentlige gymnasier overgik gymnasiet til selveje fra og er underlagt Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Af denne lov s paragraf 1, stk. 4 fremgår: Institutionerne er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning. Institutioner- nes styrelse reguleres i en vedtægt, der er godkendt eller fastsat af undervisningsministeren. På Ministeriet for Børn og Uddannelse s hjemmeside findes Notat om det overordnede regelgrundlag for for de statslig selvejende institutioner samt bestyrelsens opgaver og ansvar udarbejdet af Kammeradvokaten den Af dette notat fremgår bl.a. følgende: Det kan derimod ikke tillægges betydning for ansvarsbedømmelsen, om den selvejende insti- tution leverer uddannelse eller andre tjenesteydelser. Det må hermed tages i betragtning, at uddannelsesinstitutioner ofte indebærer udøvelse af økonomisk virksomhed af en betydelig størrelse, der fuldt ud kan sidestilles med private erhvervsvirksomheder, hvad enten disse er organiseret som selvejende institutioner eller aktieselskaber. Det forhold, at ydelsen leveres til opfyldelse af almenhedens behov for uddannelse, og at vederlaget betales af staten, ænd- rer ikke ved karakteren af den udøvede virksomhed og kravene til bestyrelsen og den øvrige ledelse Statens egen advokat sidestiller således gymnasievirksomhed efter overgangen til selveje med privat erhvervsvirksomhed. Der er dermed ikke nogen anledning til, at der skal vises større hensyn overfor gymnasiet end overfor ejerne af Marselis Tværvej 4, da begge parter reelt driver en privat erhvervsvirksomhed. Det er derfor vores ønske, at de hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, også indgår ved udarbejdelsen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium Vi vil i det følgende kommentere udvalgte forhold i forslaget til lokalplan. Som tidligere nævnt har vi ikke set det endelige forslag, så vores kommentarer er baseret på de oplysninger, som vi har haft mulighed for at indhente. B. Bebyggelsesprocenten for Marselisborg Gymnasium bør sættes til 55 procent Folketingets Finansudvalg har ved aktstykke nr. 131 af givet sin tilslutning til, at Marselisborg Gymnasium opfører en tilbygning og renoverer resten af den originale bygningsmasse på baggrund af arbejdstilsynspåbud. Af aktstykket fremgår det bl.a., at: Side 3 af 8

4 Gymnasiet i dag ejer bygninger på kvm Gymnasiet har besluttet sig for at nedrive en undervisningsbygning med 7 klasselokaler, der ligger uhensigtsmæssigt og har små undervisningsrum. Bygningen er endvidere i en byggeteknisk ringe tilstand og har fået bygningsmæssige påbud fra Arbejdstilsynet, der vil være vanskelige at opfylde Den samlede bygningsmasse efter byggeprojektets gennemførelse bliver på ca kvm Den undervisningsbygning, der omtales i aktstykket er den såkaldte gule bygning, der er gymnasiets oprindelige bygning fra Da den anførte bygningsmasse afviger væsentligt fra det bygningsareal på kvm, der fremgår af kommunens folder fra foråret 2012, har vi hos Ministeriet for Børn og Undervisning søgt aktindsigt i ministeriets korrespondence med gymnasiet i byggesagen. Vores forespøgsel har foranlediget ministeriet til at rette henvendelse til gymnasiet om forskellen i kvadratmeterangivelser. Gymnasiet har svaret på ministeriet henvendelse den Af svaret fremgår bl.a.: I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget nøjagtige opmålinger af skolens bygninger, og det fører til væsentlige opdateringer i forhold til BBR- Meddelelsens tal. Skolen ønsker at nedrive den gamle skole, fordi den ikke er tidssvarende og ikke på rime- lig vis vil kunne bringes i en brugbar stand. Uheldigvis er bygningen bevaringsværdig, og Aarhus Kommune har ikke imødekommet skolens ønske om nedrivning. Den afholdte arkitektkonkurrence var en omvendt licitation, og det vindende projekt gav mere værdi for de samme penge (i forhold til de forventede 3600 m2). Tagetagen i hovedbygningen er ikke udnyttet, og dens udnyttelse er ikke en del af det aktuelle projekt. Som en fremtidssikring er en eventuel udnyttelse indarbejdet i lokalpla- nen. Det er således det i folderen anførte bygningsareal på kvm, der er det korrekte bygningsareal for det projekt, der vandt den afholdte arkitektkonkurrence. Vi stiller os uforstående overfor, at gymnasiets ikke vil gennemføre den nødvendige renovering af den gule bygning efter Arbejdstilsynets påbud. Vi har hos Arbejdstilsynet søgt om aktinsigt i tilsynets påbud overfor gymnasiet og heraf fremgår det, at påbudet ikke alene vedrører den gule bygning men også gymnasiets andre bygninger. Ved sit første besøg inspicerede tilsynet lokalerne 2.12., 2.22, 2.47 og 3.30, hvoraf kun lokale 2.47 er beliggende i den gule bygning. I sit bilag 3 konkluderer tilsynet: I alle lokaler kunne Arbejdstilsynet konstatere, at luften forekom tung, varm og brugt, samt at temperaturen var for høj Problemerne i alle gymnasiets bygninger har således været de samme, og vi kan ikke umiddelbart se nogen forskel mellem at skulle føre den gule bygning fra 1896 eller den hvide bygning fra 1904 op til nutidens krav Side 4 af 8

5 Vi er ligeledes bekendt med, at både Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium har fået lignende påbud, og begge gymnasier har gennemført den påbudte renovering. Vi anser det for meget betænkeligt, hvis gymnasiet ikke ønsker at anvende den gule bygning. En ubenyttet bygning forfalder let. Hvis gymnasiet ikke ønsker at anvende den gule bygning til undervisningsformål, bør den indrettes til kontorer, lærerværelse og lærerforberedelse. Det område, der i dag anvendes til disse formål i gymnasiet hovedbygning kan så indrettes til undervisningslokaler. I bygningsarealet på kvm indgår den gule bygning, som gymnasiet oprindeligt havde tænkt at nedrive, med 800 kvm og tagetagen i hovedbygningen, som gymnasiet ikke for øjeblikket ønsker at udnytte, med 380 kvm. Vi mener således at kunne regne os frem til, at gymnasiets behov for etageareal udgør kvm. Bebyggelsesprocenten bør derfor fastsættes på grundlag af dette behov. Vi mener ikke, at gymnasiet skal have nogen reserve i den fastlagte bebyggelsesprocent til fremtidige udvidelser. Fremtidige udvidelser i etageareal bør være baseret på en ny lokalplanudarbejdelse for at sikre den bedst mulige overensstemmelse med de forhold, der vil være gældende til den tid. Vi vil i den forbindelse gerne fremføre følgende forhold, der taler imod, at gymnasiet i overskuelig fremtid skulle have behov for yderligere etageareal: Gymnasiet har i sin mail af til ministeriet oplyst, at den overfor omtalte om- vendte licitation har givet gymnasiet ekstra 480 kvm etageareal til rådighed i forhold til de planlagte kvm. Vi går ud fra, at de kvm er resultatet af en omhyggelig be- hovsvurdering fra gymnasiets side Gymnasiet har i øjeblikket en kapacitet på 9 klasser pr. årgang. Af referatet fra gymnasi- ets bestyrelsesmøde den fremgår det: o Skolens kapacitet i skoleåret 2013/14 Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende kapacitet på 9 klasser Af Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning af fremgår det, at antallet indbyggere i aldersintervallet år, der udgør gymnasiets målgruppe, vil falde svagt fra i 2012 til i 2022 Vi ønsker derfor, at bebyggelsesprocenten fastsættes udfra de kvm, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 55 procent. Dette vil samtidig tilskynde gymnasiet til at anvende og vedligeholde den bestående bygningsmasse bedst muligt. C. Marselisborg Gymnasium bør ikke have adgang til at udleje dets lokaler I bilaget til aktstykke 131 indgår en oversigt over den forventede udvikling i antal årselever og bygningsudgifter og indtægter i perioden På grundlag af denne oversigt og de gældende bygningstaxametersatser har vi regnet os frem til, at Marselisborg Gymnasium har budgetteret med en årligt indtægt på ca kr ved udleje af den planlagte multihal. Side 5 af 8

6 Gymnasiet har i mail af bekræftet, at gymnasiet har budgetteret med en lejeindtægt i dette niveau. Gymnasiets bygningsudgifter forventes i den anførte periode at stige med 3,6 mio.kr. fra 2,8 mio.kr i 2010 til 6,4 mio.kr. i Gymnasiet har altså forventet at kunne finansiere ca. 14 % af udgifterne ved tilbygning og renovering fra lejeindtægter fra multihallen. Vores regnestykke bekræfter således Kammeradvokatens vurdering af, at gymnasievirksomhed i dag kan sidestilles med privat erhvervsvirksomhed. Som Aarhus Kommune anførte i sit afslag vedrørende ejendommen Marselis Tværvej 4, vil opførelsen af yderligere erhvervsbyggeri i området være til væsentlig gene for beboerne i området. Vi anerkender gymnasiets behov for en idrætshal, men mener, at kommunens afslag på yderligere erhvervsvirksomhed i det omgivende villa- område, bør udmønte sig i et forbud mod, at gymnasiet udlejer sin multihal. Kun derved kan den trafikale belastning af villa- området, som kommunen selv erkender, begrænses til hverdage i formiddags- og de tidlige eftermiddagstimer. I sin mail af har gymnasiet fremført: I følge Folkeoplysningsloven har kommunen ret til at anvende offentlige skolers indrætsanlæg/lokaler - lejeindtægten svarer stort set kun til pedelforbrug, rengørin og og el. Vi har meddelt kommunen at vores idrætshal primært er for at dække vores egne behov, men vi ved også at der mangler halkapicitet i sydbyen, så kommunen vil sikkert henvende sig. Af paragraf 21, stk. 1 i Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet fremgår det: Kommunalbestyrelsen anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed følgende til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne: 1) Kommunale lokaler m.v. 2) Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelser med godkendelse efter lov om institu- tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lokaler, der benyttes til udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassis- tent, sygeplejerske og radiograf, og af den pædagogiske grunduddannelse og lokaler, der benyttes til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v. 3) Regionale lokaler m.v. 4) Statslige lokaler m.v. Kommunens ret til at anvise lokaler på gymnasiet har således klar lovhjemmel. Men denne ret giver også kommunen en dobbeltrolle ved behandlingen af forslaget til lokalplan. Hvis kommunen godkender muligheden for fremleje af multihallen, vil den således selv for en beskeden udgift få adgang til at stille en ekstra idrætshal til rådighed for borgerne i de sene eftermiddags- og aftentimer og i weekenden. Vi beder således om, at medlemmerne af Teknisk Udvalg / Magistraten / Byrådet ved behandlingen af vores ønske om forbud mod udlejning af multihallen overvejer, hvorvidt de ville Side 6 af 8

7 støtte, at kommunen selv, midt i et bevaringsværdigt boligkvarter et andet sted i kommunen, opførte en multihal. Da gymnasiet ikke ønsker at anvende den gule bygning har vi forespurgt Ministeriet for Børn og Udannelse, om gymnasiet vil have mulighed for at udleje denne. Ved mail af har vi fået følgende svar: Ifølge lovgivningen fra Ministeriet for Børn og Undervisning er der intet -l hinder for, at gymnasiet kan udleje bygningen. Hvilke formål de må udleje -l, vil være bestemt af de planbestemmelser, der er gældende for den matrikel, som bygningen ligger på. Disse planbestemmelser hører ikke under MBUs ressort. Når en bygning ikke længere er egnet -l sit undervisningsformål, og en renovering er så udgigskrævende, at det samfundsøkonomisk er mere hensigtsmæssigt at bygge nyt, så skal en ins-tu-on forsøge at anvende bygningen -l øvrige formål relateret -l sin virksomhed, fx depot, faciliteter for de ansabe etc., i det omfang der er brug for sådanne faciliteter, eller forsøge at acænde bygningen. Det fremgår af skolens redegørelse, at de ønsker at nedrive bygningen. Ind-l det er adlaret, om debe vil blive muligt, skal ins-tu-onen så enten anvende bygningen selv eller forsøge at udleje den. Vi ser derfor en risiko for en yderligere belastning af villa- området, hvis gymnasiet forsøger at udleje den gule bygning i stedet for at gennemføre den renovering, som gymnasiets øvrige byg- ninger har undergået. Vi håber, at gymnasiet ved fastsættelse af en lavere bebyggelsesprocent end de 65 procent, der fremgår af kommunens folder, vil blive tilskyndet til at genoprette og selv udnytte den gule byg- ning. Men det er vores ønske, at der i lokalplanen indarbejdes et generelt forbud mod, at Mar- selisborg Gymnasium udlejer sine lokaler. D. Marselisborg Gymnasium bør i forbindelse med et nybyggeri opføre en parkeringskælder I Aarhus Kommune s Retningslinier for anlæg af parkeringspladser 2005 arbejdes der i Zone 2, hvor Marselisborg Gymnasium ligger, med en parkeringsnorm på 1 p- plads pr. 100 kvm etageareal, for folkeskoler, ungdomsklubber. hvortil vi i dette tilfælde vil henregne gymnasiet. Selv med et reduceret etageareal på kvm svarer dette til et behov på 92 parkeringspladser, der er væsentligt mere end de ca. 50 parkeringspladser, der fremgår af kommunens folder fra foråret Aarhus Kommune har selv i sit afslag vedrørende ejendommen Marselis Tværvej 4 erkendt, at der hersker kaotiske parkerings- og færdselsforhold i Marselis- kvarteret, og at dette bl.a. skyldes gymnasiet og Forældreskolen. Det vil derfor forekomme oplagt, hvis kommunen i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, satte som mål at få en effektiv løsning på parkeringsproblemerne og derfor stillede krav om, at der på gymnasiets grund blev indrettet et antal p- pladser svarende til den gældende parkeringsnorm. Vi ønsker i denne forbindelse at henlede kommunens opmærksomhed på, at det af referatet fra gymnasiets bestyrelsesmøde den fremgår: Erik Meineche Schmidt (EMS) orienterede om renoveringen af hovedbygningen og om status og -dsplan for lokalplansarbejdet ifm nybyggeriet. EMS gennemgik en oversigt over byggeøkonomi med de gennemførte og godkendte faser samt de allerede acoldte Side 7 af 8

8 udgiger. EGer oplæg fra EMS vedr eventuelle bygherreleverancer fulgte en diskussion, og det beslubedes, at der skal laves kælder under undervisningsfløjen og kan-ne -l værksted og depot. Den endelige størrelse af kælderen skal fastlægges eger en nærmere undersøgelse af behovet for kælder samt de økonomiske konsekvenser. Desuden beslubede bestyrelsen at gennemføre en ombygning af det eksisterende kan-nekøkken. Gymnasiet overvejer altså nu at etablere en kælder under den nye undervisningsfløj mod Marselis Tvæårvej, og vi finder, at den mest hensigtsmæssige udnyttelse af denne for alle parter vil være som parkeringskælder. Det vil både begrænse parkeringen på vejene i villa- området, og parkeringen på gymnasiets egen grund. Marselisborg Gymnasium vil dermed fremstå som et spændende undervisningsmiljø med bygninger fra 1896, 1904, 1942, 1958 og 2014 og i parklignende omgivelser i harmoni med det omgivende villa- kvarter. Grundejerforeningen Marselis vil gerne anmode Teknisk Udvalg/Magistraten/Byrådet om et møde, hvor vi nærmere vil kunne redegøre for vores ønsker til en lokalplan for rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium. Med venlig hilsen Pbv Anders Kau Petersen Grundejerforeningen Marselis Side 8 af 8

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE Forslag udarbejdet af det af statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg KØBENHAVN 1952 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLD Indledning

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere