A er uddannet advokatsekretær og født

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A er uddannet advokatsekretær og født"

Transkript

1 RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM fsagt den 21. april 2015 i sag nr. BS 1-436/2014: mod Viborg Kommune Prinsens llé Viborg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte, Viborg Kommune, er erstningsansvarlig som følge af mangelfuld sagsbehandling af sagsøgeren, sociale sag i årene Sagsøgerens påstand er, sagsøgte skal betale kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, subsidiært et mindre beløb fasts efter rettens skøn, tillagt renter som påstået. Sagsøgtes påstand er frifndelse Oplysningerne i sagen Det er oplyst, er uddannet advoksekretær og født i I 1991 fødte en søn med et handicap, og hun modtog i årene tabt arbejdsfortjeneste som følge af sønnens behov for hjælp, pasning og pleje. I 2000 blev tilkendt revalidering, idet hun i en længere periode havde stået udenfor arbejdsmarkedet, men i 2002 blev hun igen tilkendt dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af sin søns behov for pasning og pleje. modtog herefter i varierende omfang dækning for tabt arbejdsfortjeneste frem til august 2009, hvor sønnen fyldte 18 år. f Viborg Kommunes journaler fremgår det, kommunen den 29. marts 2007 oprettede en sag på idet denne havde rettet henvendelse, idet hun ønskede overgå fra tabt arbejdsfortjeneste til løntilskud. Sagsbehandleren noterede i journalen blandt andet, blev visiteret til virksomhedspraktik med henblik på få afklaret, om hun havde begrænsninger i arbejdsevnen, og i givet fald, hvilke. Virksomhedspraktikken blev udskudt på grund af, var under udredning på Silkeborg Sygehus for hjerteproblemer. Forløbet er nærmere beskrevet i Viborg Kommunes journal vedrørende perioden 31. maj 5. juli

2 Side 2/ Den 29. juni 2007 afgav egen læge en stustest til Viborg Kommune. Det fremgår af stustesten, lægen anbefalede, blev visiteret til fleksjobordningen. Viborg Kommunes lægekonsulent afgav udtalelse i sagen den 18. september 2007 og konkluderede på baggrund af de lægelige oplysninger fra hospitalet vedrørende hjertelidelse, Tilstanden er stionær med varig neds funktionsevne uden udsigt til bedring ved behandling. Den 5. december 2007 blev der iværks virksomhedspraktik med henblik på afklare arbejdsevne. f journaluddrag fra Viborg Kommune fremgår det blandt andet, konklusionen på virksomhedspraktikken blev, ikke kunne honorere kravene til almindelig beskæftigelse på fuld tid, ejheller kravene til fleksjob med højeste løntilskud. Det fremgår af journaltilførsel den 25. marts 2008, kommunens sagsbehandler - på baggrund af en gennemgang af sagen og konklusionen på arbejdsprøvningen besluttede indhente en speciallægeerklæring fra en hjertelæge, hvorefter sagen igen skulle forelægges kommunens lægekonsulent. I Speciallægeerklæringen, der er deret den 15. april 2008, og som er udarbejdet af kardiolog overlæge dr. med. Jens Erik Nielsen-Kudsk, siges det i konklusionen, ikke vil kunne håndtere hårdt fysisk arbejde, men hendes hjerteproblemer er lette og ikke bør forhindre hende i være aktiv på arbejdsmarkedet (kontorarbejde), samt hendes helbred i øvrigt ikke gav grundlag for særlige skånehensyn. Speciallægens erklæring blev aldrig forelagt kommunens lægekonsulent, og der er ikke yderligere tilførsler til kommunens journal, før kommunen efter et internt not uden bemærkninger afsluttede sagen den 12. november Sagen blev først genoptaget den 2. februar 2010, hvilket dog ikke umiddelbart gav anledning til egentlige sagsbehandlingsskridt. fagforening rettede henvendelse til kommunen og anmodede om akterne i sagen. Henvendelsen om aktindsigt blev ikke besvaret af Viborg Kommune. Ved brev af 9. april 2010 klagede over Viborg Kommunes sagsbehandling. Viborg Kommune svarede på klage ved brev af 27. april Det fremgår af kommunens sagsbehandlers svar, : Det er yderst beklageligt sagen lukkes fra Jobcentrets side, herunder der ikke er nogen reaktion på din anmodning om aktindsigt i august måned Dette er bestemt ikke normal procedure. Lukning af sagen er sket af helt uforklarlige grunde, som jeg desværre ikke har mulighed for komme til bunds i, da den medarbejder, der har lukket sagen, har frrådt sin stilling i Jobcentret. Det er bestemt ikke en normal fremgangsmåde, og jeg beklager det skete. Ved brev af 21. maj 2010, beklagede Viborg Kommunes daværende borgmester, Søren Pape Poulsen, tillige behandlingen af sag.

3 Side 3/21 Ved brev deret den 4. juni 2010 rettede en række spørgsmål til Jobcentret om sagens videre forløb og anmodede om få oplyst, hvordan afklaringen af hendes arbejdsevne skulle foregå. oplyste samtidig, hun agtede lade sig repræsentere af en advok under sagen. Jobcentret oplyste ved brev af 15. juni 2010, det var en rigtig god idé, kontaktede en advok med henblik på rådgivning under sagen. Jobcentret opfordrede advoken til kontakte centret snarest muligt. advok kontaktede Jobcentret ved brev af 13. august Da dette brev ikke blev besvaret, rykkede advoken igen for svar den 9. december 2010 stadig uden modtage svar. klagede derfor på ny over Jobcentrets sagsbehandling ved brev af 5. januar 2011 til borgmester Søren Pape Poulsen. I brevet opremsede den række af situioner, hvor jobcentret havde forsømt behandlingen af hendes sag. I brevet siges det afslutningsvis: "Samtidig hermed anmoder jeg om, der tages stilling til erstningskravet, jfr. min skrivelse af den 17. maj 2010." Borgmesteren besvarede klagen ved brev af 28. januar Det fremgår af brevet, borgmesteren oplyste, : den manglende reaktion på de skriftlige henvendelser fra din advok skyldes en fejl internt i Jobcentret. Der skal ikke herske tvivl om, en sådan fejl ikke må ske, da det er borgerens berettigede forventning modtage svar fra kommunen, når borgeren henvender sig med spørgsmål. klagede til Beskæftigelsesankenævnet ved brev af 7. april 2011 over Jobcentrets sagsbehandling. Ved brev af 10. maj 2011 meddelte Jobcenter Viborg efter denne igen havde rettet henvendelse til kommunen, denne ikke havde en aktiv sag i Jobcenter Viborg, samt hendes ressourceprofil ikke var opderet siden Beskæftigelsesankenævnet hjemviste nu sagen til revurdering ved Viborg Kommune ved en afgørelse af 12. maj Beskæftigelsesankenævnet anførte, Ud fra sagens konkrete omstændigheder skal derfor stilles som om, hun har fået meddelt afslag på revalidering, fleksjob og førtidspension. Efter hjemvisningen af sagen blev behandlingen af sag vedrørende afklaring af arbejdsevnen genoptaget, og ved brev af 6. juli 2011 anmodede Jobcenter Viborg på ny om en generel helbredstest, som blev udarbejdet den 12. september Heri anførte praktiserende læge, nette Rahbek Kristensen bl.a.:

4 Side 4/21 "5. Beskrivelse af funktionsevnen: På det foreliggende grundlag forventes neds funktionsevne, men graden heraf må vurderes ved arbejdsprøvning Forslag til socialmedicinske behandlingsmuligheder: Der anbefales opstart af arbejdsprøvning med langsom optrapning, så pientens erhvervsevne kan afklares. Der forventes være neds funktionsevne mht. erhvervsarbejde. Det er urealistisk forestille sig ISJ være fuldt selvforsørgende, idet tilstanden er forværret siden sidste arbejdsprøvning og der er ikke udsigt til varig bedring eller helbredelse...." Jobcenter Viborg genvurderede sagen på foranledning af Beskæftigelsesankenævnets hjemvisning af sagen og meddelte ved brev af 30. november 2011, man fandt ikke, var berettiget til et offentligt forsørgelsesgrundlag i 2008, og anførte som begrundelse særlig, helbredstilstand efter Jobcentrets opftelse ikke var stionær på daværende tidspunkt. Herefter blev der af Jobcentret indhentet en neuropsykologisk undersøgelse. I undersøgelseserklæringen, der er deret den 27. februar 2012, og som er udarbejdet af psykologerne Svend Baltov og Brian Runoberg, siges det i konklusionen bl.a. om der under testningen er fundet neds koncentrionsevne, udholdenhed og specifikke arbejdshukommelsesmæssige vanskeligheder i forhold til omstrukturering af informion og vanskelighed ved visuel indlæring og hukommelse, og vurderes stresssårbar med en affektiv lidelse af depressiv karakter. Der beskrives forskellige mulige behandlingsmæssige tiltag, og det tilføjes, u- sikkerheden omkring hendes økonomiske situion er "gift" for hendes funktionsniveau og trivsel. fslutningsvis siges det: "Jeg er af den overbevisning, hun alene ved afklaring i forhold til arbejdsmarkedet og ved en løsning af hendes nuværende økonomiske situion, hvor hun i flere år har måttet låne penge for betale sine udgifter og dække de basale behov, vil opnå en øget funktionsniveau og trivsel. Dette i et sådant omfang, hun sideløbende med behandlingsmæssige tiltag med tiden vil kunne magte et fleksjob inden for kontorlignende arbejde, hvor hun gradvis øges i tid. vil meget gerne ud arbejde, hvorfor det i sig selv vil være en medierende faktor for et øget funktionsniveau og trivsel på sigt, hvis det mcher hendes ressourcer og behov." Den 26. juli 2012 traf Beskæftigelsesankenævnet afgørelse i sagen. Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede, ikke i 2008 var be-

5 Side 5/21 rettiget til revalidering, visition til fleksjob eller påbegyndelse af sag om førtidspension, idet nævnet særlig henviste til, helbredsmæssige og arbejdsmæssige tilstand var uafklaret i I afgørelsen lagde Beskæftigelsesnævnet bl.a. vægt på, under arbejdsprøvning i december 2007 til marts 2008 havde haft meget fravær samt på, hendes forskellige symptomer ud fra speciallægeerklæringen fra april 2008 ikke kunne forklares ud fra hjertemæssige problemer, og der derfor var behov for yderligere udredning og diagnosticering. forsøgte efterfølgende indbringe Beskæftigelsesankenævnets afgørelse for nkestyrelsen. nkestyrelsen traf den 31. august 2012 bestemmelse om afvisning af behandle sagen, idet styrelsen ikke fandt, sagen havde generel eller principiel betydning. Den 3. januar 2013 iværkste Viborg Kommune et afklaringsforløb i form af en praktikperiode ved Regionshospitalet Viborg. Det var tanken, skulle være i praktikken frem til 28. juni 2013, men hun måtte sygemelde sig den 24. april Samme dag, den 24. april 2013, afgav privpraktiserende læge en generel helbredstest til sagen. Heri blev det beskrevet, foruden tidligere beskreven hjerteklapfejl led af bl.a. KOL med neds lungefunktion samt vitaminmangel. Hun var ikke deprimeret og havde ingen andre psykiske sygdomme, men havde tidligere fået påvist belastningsreaktion. fslutningsvis anførtes det, med disse diagnoser kommer pienten aldrig på fuld arbejdstid. f en efterfølgende rapport vedrørende praktikforløbet ved Regionshospitalet Viborg deret 6. maj 2013 fremgår det af konklusionen i rapporten, praktikken på Regionshospitalet havde påvist og dokumenteret, havde væsentligt neds arbejdsevne og tilsvarende neds effektivitet, som kunne releres til hendes fysiske begrænsninger, herunder smerter i bevægeapparet. I rapporten beskrives under hvilke skånehensyn det vurderes, vil kunne arbejde deltids. Viborg Kommunes lægekonsulent vurderede sagen og afgav en udtalelse, deret 8. maj Det fremgår af udtalelsen, lægekonsulenten vurderede, havde en varig og væsentlig nedsættelse af sin funktionsevne, og der ville være varige skånehensyn, især overfor fysisk belastende arbejde. På baggrund af de lægelige akter samt konklusionen på arbejdsprøvningen udarbejdede Jobcentret rehabiliteringsplanens forberedende del. Rehabiliteringsteamet indstillede på baggrund af planen, blev visiteret til fleksjob. Den 25. juni 2013 traf Viborg Kommune afgørelse om visitere til fleksjob med virkning fra den 24. juni har efterfølgende rettet henvendelse til Viborg Kommune med henblik på kræve erstning for den mangelfulde sagsbehand-

6 Side 6/21 ling. Viborg Kommune har besvaret henvendelse ved brev af 31. januar 2014, hvori man har afvist, er berettiget til erstning, idet kommunen finder, ikke har haft noget økonomisk tab som følge af den mangelfulde sagsbehandling. har herefter ved stævning modtaget i retten den 14. april 2014 anlagt denne sag. Det er oplyst, pr. 15. februar 2015 er kommet i arbejde i et fleksjob med en løn, som af sagsøgeren er beregnet til ca kr./mdl. inkl. pensionstillæg. Der er afgivet følgende forklaringer: har forklaret, hun fra fik tabt arbejdsfortjeneste for hjemme passe sin søn, der havde et handicap. I 2000 kom hun i arbejdsprøvning i forbindelse med en revalideringssag, fordi hun havde været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid. Hun arbejdede i Vestre Landsret i Så var hun igen hjemme og passe sin søn på grund af en større operion, han skulle gennemgå. I august 2003 startede hun op med revalidering, men på grund af sønnens operion blev hun sygemeldt i 6 uger, og så blev den afbrudt. Sønnen blev først opereret i 2004, fordi det blev rykket. Efter 2004 hjalp hun ham i en periode, han sad i kørestol i 3 måneder. Hun fik så i 2007 genopstartet revalideringssagen, da sønnen havde fået det bedre. Familieafdelingen var med til møde i Jobcentret i syge/dagpengeafdelingen på grund af, hun var blevet sygemeldt i Hun var i praktik i december 2007 i Teknisk Forvaltning med henblik på vurdering af eventuel neds arbejdsevne. Det gik ok, men hun havde for meget fravær, og der var problemstillinger med hensyn til sønnen. Han fik infektioner mv., men det vidste kommunen. Hun havde træthed, kvalme, hovedpine mv. Lægerne anerkendte i 2003, hun lider af det, der kaldes flyvegigt. Dengang og nu fik hun gener, når hun skal arbejde i længere tid. Det er en belastningsreaktion, hun kan ikke rumme det i hovedet og kan ikke tage for meget nyt ind. Hun mener ikke, hun i 2008 fik speciallægens skriftlige konklusion, men han forklarede hende sin konklusion, da hun var der. Så stoppede sagen en gang sidst på året Det foregik blot på den måde, hun intet hørte fra Jobcentret. Hun sendte en aktindsigtsbegæring i august Hun troede, hun ville have hørt nærmere. Hun havde kontakt til familiecentret og tænkte, de 2 afdelinger hos kommunen vel talte sammen. Hun bad i første omgang ikke om aktindsigt. I anden omgang bad hun HK hjælpe, men ingen vidste noget hos kommunen, og så gjorde HK ikke mere. Først i februar 2010 fik hun svar. Så klagede hun over sagsbehandlingen til kommunen, blandt andet til chefen for Jobcentret. Hun ville vide, om det var rigtigt, man ikke havde fulgt op på jobtræning mv. Hun kunne ikke forstå,

7 Side 7/21 det kunne være i henhold til gældende lovgivning, man ikke fulgte op. Hun klagede også til borgmesteren efterfølgende, ved brev af 17. maj Senere 5. januar 2011 klagede hun på ny. Hun tog 17. maj 2010 forbehold om erstning, ikke mere. Hun antog også advok, fordi hun ville have afklaring på, hvad man havde tænkt sig, fordi der intet som helst skete. Han fik af hende det relevante meriale, men hun havde kun telefonisk møde med ham. dvoken anbefalede et møde med Jobcentret, for han kunne ikke få noget svar fra kommunen med hensyn til, hvad der skulle ske, og hvorfor der endnu intet var sket. Den gang tænkte hun ikke på kræve erstning, men ønskede var blot få gang i sagen igen. Først oktober/november 2012 talte hun med Viborg Retshjælp, om der måske var en erstningssag i det. nkenævnet havde henvist til domstolene, såfremt hun mente, hun havde lidt et økonomisk tab. Først da blev hun opmærksom på, det overhovedet var muligt, der var et erstningskrav. I juni 2013 blev hun visiteret til eventuelt fleksjob. Hun kom så ud i virksomhedspraktik og fik ydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Hermed stoppede en flerårig periode helt uden indtægter. Hun har i den indtægtsløse periode levet af en lille opsparing, har lånt i banken og af familie og venner og har taget lån i sit hus. Hun har prøvet sælge sit hus, men det var ikke umiddelbart muligt. Hendes arbejdsevne, fokus og udholdenhed er ringere idag end i Sagens forløb siden 2008 har belastet hende kraftigt. Hun har ikke selv kunnet sætte noget i gang. Der er intet sket. Hun har været plaget af de økonomiske bekymringer og usikkerheden om sin fremtid. Det har gået hende meget på ikke have nogen penge overhovedet og skulle låne og bede andre om penge. Hendes udbrændthed blev i perioden ikke undersøgt nærmere eller behandlet. Problemerne med koncentrion og udholdenhed havde været der uændret siden Det var - og er - en stionær tilstand. Sønnen bliver aldrig symptomfri, men han er siden efteråret 2009 selvhjulpen. Derfra var hendes indss ikke nødvendig på samme måde som tidligere. Den tabte arbejdsfortjeneste stoppede, da han blev 18 år. Hun var i kontakt med familieafdelingen jævnligt, indtil han blev 18 år. Så var det ham, kommunen henvendte sig til direkte. De sagde, hun blot burde lade sønnen passe sig selv og så koncentrere sig om sit arbejde. Hun har aldrig nægtet komme i virksomhedspraktik. Hun er aldrig tilbudt virksomhedspraktik på Vestergaard Pack, det blev drøftet, men blev aldrig s i gang. Hun kom så på ortopædkirurgisk afdeling på sygehuset. Det var tilsyneladende svært finde et praktiksted, det blev først s i gang januar 2013.

8 Side 8/21 Inge Beck har forklaret, hun er ans hos kommunen som teamleder i Jobcentret. Hendes arbejde omfter bl.a. tildeling af kontanthjælp. Hun overtog sagsøgerens sag som sagsbehandler i Hun gennemgik ikke da i detaljer, hvad der var sket tidligere. Hun har siden gennemlæst hele sagen. Hun prøvede, da hun kom ind i sagen, se frem. Sagsøgeren stod helt uden forsørgelse, efter sygepenge/tabt arbejdsfortjeneste for 14 timer ophørte i Hendes helbredssituion var uafklaret. Det havde ikke været muligt lave en endelig helbredserklæring tidligere. Når man modtager tabt arbejdsfortjeneste på 14 timer, så skal man have en meget lav arbejdsevne. Halv tid er 18½ time, dvs. der er kun 4½ time tilbage råde over. Svend Baltov lavede en neuropsykologisk undersøgelse, og på den baggrund blev der iværks et forløb. Sagsøgeren ville gerne, det blev i en praktik. Med hensyn til selve undersøgelsen fik de sagsøgerens bemærkninger og sagsøgerens egen læges bemærkninger. Praktikken henviste til en jobkonsulent, der fik sagsøgerens ønsker. Den arbejdede konsulenten med i 2. halvår Kontor er ikke det letteste sted skaffe praktik, men det betyder meget, borgeren komme derhen, hvor denne ønsker. Vestergaard Pack havde de en aftale med, så det kunne være iværks med få ugers ventetid. Det gik i øvrigt lige så hurtigt, som det kunne. fik til sidst fleksjob, det var nemmere nu end i 2008, blandt andet fordi hun ikke havde sin opgave mere i forhold til sønnen. Dertil var der den helbredsmæssige del. Hun var nu blevet udredt, så der nu var en endelig konklusion. Den nye praktik indikerede ikke personlige problemer. Efter vidnet kom på, blev sagen behandlet så hurtigt, som det var muligt. Sagsøgeren kom i undersøgelse hos relevante speciallæger. Den nye lovgivning fra 1. januar 2013 forlængede ikke sagsbehandlingstiden. Det havde ikke været nurligt opdere ressourceprofilen, når der ikke forelå en løbende sagsbehandling, og når der ikke havde været grundlag for indstille til fleksjob tidligere. Hun orienterede sagsøgeren grundigt om mulighederne for arbejdsprøvning. Kommunen har alle år haft mulighed for sende folk i arbejdsprøvning. Situionen benævnes som uafklaret, hvis der stadig er behandlingsmuligheder, der skal afklares. Så anses helbredet ikke stionært. Parternes synspunkter har indledningsvis henvist til, området for fleksjob er reguleret af lovbestemmelserne i 69 og 70 i lovbekg. om en aktiv beskæftigelsesindss og den hertil hørende bekendtgørelse nr af 13/ , herunder bestemmelserne i 6 om udarbejdelse af ressourceprofil, 7 om vurdering af ressourcer samt 8 om vurdering af arbejdsevnen mv., og kommunen har ikke opfyldt sine forpligtelser til i henhold til de nævnte bestemmelser foretage en afklaring af hendes arbejdsevnemæssige situion. har herefter - i alt væsentligt ud fra sit påstandsdokument - gjort gældende,

9 Side 9/21 Viborg Kommune har begået en klar fejl ved ikke sikre en afklaring af hendes arbejdsevne på et tidligere tidspunkt, formålet med en afklaring af arbejdsevnen netop er sikre grundlaget for kunne vurdere, hvordan kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelt i støttet beskæftigelse via fleksjob eller revalidering, samt Viborg Kommune har monopol på foretage disse væsentlige afklaringsforanstaltninger og bevismæssige tiltag, og Viborg Kommune bærer derfor bevisbyrden for, en korrekt behandling ikke ville have ført til pengemæssig forsørgelse for i form af bevilling af fleksjob på et tidligere tidspunkt. Årsagssammenhæng For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt har lidt et økonomisk tab som følge af den fejlagtige behandling af hendes sag, gøres det gældende, arbejdsevne har været varigt neds siden 2008, og den manglende afklaring af hendes arbejdsevne derfor har haft afgørende betydning for, hun ikke blev visiteret til fleksjobordningen på et tidligere tidspunkt. Spørgsmålet om helbredsmæssig afklaring Viborg Kommune anfører i svarskriftet, Beskæftigelsesankenævnet ved sin afgørelse af 26. juli 2012, bilag 24, har stadfæstet, der ikke i 2008 var grundlag for visition til fleksjob. Kommune finder endvidere, Nævnets afgørelse ikke påviser fejl i sagsøgtes sagsbehandling, som har haft en bestemmende indflydelse på sagsøgers berettigelse til visition til fleksjob pr. 1. oktober Det skal hertil bemærkes, nævnet i den omtalte afgørelse fremhæver en række forhold som resultet af arbejdsprøvningen i perioden 5. december 2007 til 14. marts 2008 gav anledning til undersøge nærmere. Det fremgår af nævnets afgørelse, nævnet lægger vægt på, resultet af arbejdsprøvningen kunne indikere et behov for en nærmere udredning af, om [ led af en reumologisk lidelse. Nævnet anfører også, de registrerede gener vedrørende koncentrionsbesvær og hukommelsesproblemer kunne indikere et behov for en neuropsykologisk undersøgelse. Der var således allerede i marts måned 2008 grundlag for iværksætte yderligere undersøgelser af de helbredsmæssige årsager, der ligger til grund for nedste arbejdsevne, og nævnets afgørelse understøtter derfor, sagsoplysningen ikke har været tilstrækkelig og kunne være sket på et langt tidligere tidspunkt, jf. også uddrag af Jobcentrets journal vedrørende praktikforløbet i 2008, der beskriver de helbredsmæssige gener, der allerede var til stede på dette tidspunkt.

10 Side 10/21 Dette understreges også af nævnets bemærkninger om kommunens manglende sagsbehandling, hvoraf det fremgår, nævnet har forståelse for, du er utilfreds med forløbet i din sag. Kommunens manglende handling i sagen kan ikke medføre, vi kan tilkende dig hverken revalidering, fleksjob eller førtidspension, da dette kræver, der i sagen foreligger den tilstrækkelige og nødvendige dokumention herfor( ) Vi kan kun vejlede dig om, såfremt du mener, du har lidt et økonomisk tab, som følge af kommunens manglende sagsbehandling, vil dette være et spørgsmål om erstning, som henhører under domstolene. Nævnets afgørelse understøtter derfor hovedanbringendet under denne sag, der ikke går ud på, opfyldte betingelserne for fleksjob på et tidligere tidspunkt, men derimod, hun ville have opfyldt betingelserne på et langt tidligere tidspunkt, hvis kommunen ikke uretmæssigt havde afbrudt behandlingen af hendes sag og dermed afklaringen af arbejdsevnen. Der fremgår endvidere af den neuropsykologiske test, som blev udført efter, kommunen genoptog behandlingen af sagen, psykologerne var af den overbevisning, alene ved en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet og ved en løsning af hendes nuværende økonomiske situion, hvor hun i flere år har måttet låne penge for betale sine udgifter og dække basale behov, vil opnå en vis øget funktionsniveau og trivsel. Dette i et sådan omfang, hun sideløbende med behandlingsmæssige tiltag med tiden vil kunne magte et fleksjob inden for kontorlignende arbejde, hvor hun gradvis øges i tid.. Der foreligger således dokumention for, kommunens manglende behandling af sagen i sig selv har bidraget til en forværring af helbredsmæssige forhold, samt en afklaring af de økonomiske forhold ville medføre, denne ville kunne varetage et fleksjob. Det gøres på den baggrund sammenftende gældende, det er en forudsætning for visitering til fleksjobordningen, arbejdsevnen, herunder de helbredsmæssige forhold, er afklaret, og relevante tiltag efter beskæftigelseslovgivningen har været forsøgt forud for visiteringen, Viborg Kommunes (manglende) sagsbehandling derfor havde afgørende betydning for, ikke opfyldte betingelserne for visitering til fleksjob i oktober måned 2008, idet kommunen ikke havde afklaret de helbredsmæssige forhold, Beskæftigelsesankenævnet netop lagde vægt på ved afgørelse af 26. juli 2012, bilag 24, der skulle ske en afklaring af de helbredsmæssige forhold, og i den forbindelse henviste til søge sit økonomiske tab dækket ved et civilt søgsmål, samt rent faktisk blev visiteret til fleksjobordningen, efter de helbredsmæssige forhold blev afklaret.

11 Side 11/21 Endelig gøres det gældende, visitering til fleksjob ikke forudsætter, helbredssituionen er stionær, idet det alene er et krav, det er dokumenteret, arbejdsevnen ikke kan forbedres tilstrækkeligt til, ansøgeren kan blive selvforsørgende på arbejdsmarkedet. Det følger endvidere af administriv praksis og retspraksis, Viborg Kommune ikke lovligt kunne afvise visitere til fleksjobordningen med den begrundelse, arbejdsevne var for ringe til varetage et fleksjob, men for god til blive visiteret til førtidspension, jf. principafgørelse og U V, hvor en kommune måtte bære risikoen ved uretmæssigt have afbrudt et arbejdsafklaringsforløb med den begrundelse, borgeren var for dårlig til fleksjob, men der ikke var dokumention for en varig nedsættelse af arbejdsevnen, som kunne begrunde tildeling af førtidspension. Bevisbyrde Det gøres i første række gældende, har løftet bevisbyrden for, den manglende afklaring af hendes arbejdsevne har haft direkte betydning for, hvornår blev visiteret til fleksjobordningen. I anden række gøres det gældende, Viborg Kommune - under de foreliggende omstændigheder, hvor kommunen ved netop ikke foretage den relevante afklaring har bidraget til bevisusikkerheden - bør bære bevisbyrden for, en tidligere afklaring af arbejdsevne ikke ville have medført, hun havde opnået et varigt forsørgelsesgrundlag, jf. U Ø, hvor retten pålagde en kommune bevisbyrden for, en tidligere afklaring ikke ville have medført et offentligt forsørgelsesgrundlag i en lignende sag, hvor kommunen også i afgørende grad havde medvirket til bevisusikkerheden. Forældelse: Det gøres gældende, den 11. april 2011 ikke er forældet. krav på erstning forud for En afgørende forudsætning for størrelsen af krav er den arbejdsevneafklaring, som Viborg Kommune var forpligtet til gennemføre, og som kommunen har erkendt bære ansvaret for, ikke blev gennemført rettidigt. Indtil arbejdsevneafklaringen var gennemført, hvilket først skete i maj måned 2013, har ikke haft viden om, den manglende afklaring af hendes arbejdsevne betød, hun uretmæssigt var afskåret fra blive visiteret til fleksjobordningen. Der er ikke tale om en retlig vildfarelse vedrørende fortolkning af reglerne vedrørende fleksjob, men derimod et ukendskab til, hvad arbejdsprøvningen ville resultere i. Dette faktiske forhold blev som følge af Viborg Kommunes mangelfulde behandling af sagen først afklaret i maj måned Den mang-

12 Side 12/21 lende afklaring medfører først en skade på tidspunktet, hvor det blev klart, kunne have opfyldt betingelserne for visitering til fleksjob på et langt tidligere tidspunkt end tilkendelsestidspunktet. Beskæftigelsesankenævnet traf den første afgørelse i sagen den 12. maj 2011, hvorved nævnet lagde til grund, Viborg Kommunes mangelfulde sagsbehandling måtte sidestilles med et afslag på fleksjob. Det gøres gældende, forældelsen tidligst kan løbe fra dette tidspunkt, idet Beskæftigelsesankenævnets afgørelse udgør den første afgørelse i sagen. Eftersom forældelsen er afbrudt inden udløbet af treårsfristen, regnet fra den 12. maj 2011, er krav ikke forældet. I anden række gøres det gældende, forældelsen er afbrudt som følge af, sagen var indbragt for Viborg Kommune, den ansvarlige myndighed, og forældelsen må derfor anses for været suspenderet frem til et år efter, kommunen traf afgørelse i sagen den 25. juni 2013, bilag 32, jf. forældelseslovens 21, stk. 2. Viborg Kommunes afgørelse 25. juni 2013 er afgørende for størrelsen af krav, og dermed er betingelserne for suspension af forældelsesfristen opfyldt, idet erstningskravet er rettet mod Viborg Kommune, der dermed var bekendt med, der verserede en administriv sag, der havde betydning for fastsættelsen af kravets størrelse. Det forhold, kommunen gentagne gange uretmæssigt har afbrudt behandlingen af sagen, kan ikke føre til, der ikke er tale om et samlet sagsforløb, som suspenderer forældelsen, et forløb, der først afsluttes den 25. juni Kravets opgørelse har opgjort sit krav ud fra den forudsætning, afklaringen af hendes helbredsmæssige forhold burde være sket inden den 1. oktober 2008, seks måneder efter den første arbejdsprøvning blev afsluttet og ud fra hvilken det stod klart, hun havde en særdeles begrænset arbejdsevne, men det endnu ikke var muligt give nogen helbredsmæssig begrundelse herfor, således som det også er angivet i Beskæftigelsesankenævnet afgørelse af 26. juli Videre forudsættes, hun - hvis Viborg Kommune havde behandlet hendes sag korrekt - ville have været visiteret til fleksjob-ordningen den 1. oktober 2008, og hun herefter i en periode på tre måneder havde gået ledig, hvorefter hun var blevet ans i et fleksjob med en løn, skønsmæssigt ans til minimum kr. om året inklusive pension mv. Det er nurligvis forbundet med stor usikkerhed vide og skønne over, hvad en korrekt arbejdsevneafklaring ville have medført for vedkommende, herunder en korrekt afklaring kunne have medført, hun var blevet ans i et konkret fleksjob. har opgjort sit tilgodehavende samlet således: Tab i perioden 1. oktober 2008 til 31. december 2008:

13 Side 13/21 Særlig ydelse i tre måneder(ss kr.): kr Faktisk indtægt i perioden, jf. underbilag 1, 2 og 4: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste: kr I alt: kr Tab i perioden 1. januar til 31. december 2009 Løn i fleksjob 12 måneder (månedsløn kr. inklusiv pension): kr Faktisk indtægt i perioden, jf. underbilag 5: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste: kr I alt: kr Tab i perioden 1. januar til 31. december 2010 Løn i fleksjob 12 måneder (månedsløn kr. inklusiv pension): kr Faktisk indtægt: kr. 0 I alt: kr Tab i perioden 1. januar til 31. december 2011 Løn i fleksjob 12 måneder (månedsløn kr. inklusiv pension): kr Faktisk indtægt: kr. 0 I alt: kr Tab i perioden 1. januar til 31. december 2012 Løn i fleksjob 12 måneder (månedsløn kr. inklusiv pension): kr Faktisk indtægt, jf. underbilag 6: Kontanthjælp: kr I alt: kr Tab i perioden 1. januar til 25. juni 2013 Løn i fleksjob 5 ¾ måned (månedsløn kr. inklusiv pension): kr Faktisk indtægt: kr. 0 I alt: kr Samlet tab: kr har udfærdiget en alterniv opgørelse, hvori tabet opgøres ud fra en mistet månedsløn på kr. inkl. pension og frem til den 15. februar 2015, hvor

14 Side 14/21 hun opnåede arbejde. Samlet udgør dette krav kr. I denne tabsberegning tages udgangspunkt i, efter visiteringen til fleksjob havde gået ledig i 19,5 måned, svarende til den periode, der faktisk gik, inden hun blev ans i konkret fleksjob, efter hun var blevet visiteret til ordningen og herefter var blevet ans i et fleksjob med et lønniveau, svarende til det, hun oppebærer i sit aktuelle job. Opgørelsen illustrerer, også i et scenario, hvor der tages udgangspunkt i det faktiske forløb som udspillede sig efter visiteringen til fleksjob i juni måned 2013, så har et tab, der overstiger den nedlagte påstand. Det gøres således gældende, den nedlagte påstand udgør et pessimistisk skøn over tab. er sktepligtig. krav er opgjort som en bruttoerstning, og beløbet Subsidiært gøres det gældende, under alle omstændigheder ville være berettiget til en offentlig ydelse efter visitionen til fleksjob. Viborg Kommune har - i alt væsentligt ud fra sit påstandsdokument - gjort gældende, d forældelse krav er forældet. Eventuelle krav, der er stiftet eller forfaldne til betaling forud for d. 11. april 2011, er forældede. Forældelsesfristen løber som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor en fordring kan kræves betalt af fordringshaveren, dvs. Har fordringshaveren ikke kendskab til sit krav, suspenderes forældelsen og regnes fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik, eller burde have fået, kendskab til sit krav, jf. forældelseslovens 3. Forældelsesfristen suspenderes ikke, når fordringshavers vildfarelse skal forklares ved ukendskab til retlige omstændigheder. gør suspension gældende ud fra den betragtning, hun først på et senere tidspunkt fik kendskab til betydningen af den manglende afklaring. Kendskab til betydningen af Viborg Kommunes handlinger og/eller undladelser omhandler subsumptionen under retlige regler. Det er i den sammenhæng helt uden betydning, om der først efterfølgende er truffet afgørelse vedrørende dette spørgsmål. Det er således alene u- kendskab til faktiske omstændigheder, som kan begrunde en suspension, og noget sådant ukendskab har ikke foreligget i nærværende sag. Det bestrides, ex tuto, forudsætning vedrørende kendskab desangående overhovedet kan være korrekt. Ud over dennes klagebrev af 9. april 2010 henvises til brev af 17. maj 2010, hvor hun netop tager forbehold for rejse et erstningskrav i anledning af Viborg Kommunes ageren. Samme forbehold gentages i brev af 5. januar 2011.

15 Side 15/21 Dertil kommer, under alle omstændigheder identificeres med sine rådgiveres viden eller burde-viden. Hun var således repræsenteret ved sin fagforening, HK, allerede primo 2010, ligesom hun blev bistået af advok fra og med august 2010, og rådgivere burde, alt andet lige, have haft kendskab til det eventuelle krav. Tilsvarende medfører det heller ikke suspension af forældelsesfristen, eventuelt savnede kendskab til størrelsen af det påberåbte tab, jf. f.eks. dommen refereret i FED V. Forældelseslovens 21, stk. 2, vedrører foreløbig afbrydelse af forældelsen, og omhandler udelukkende tilfælde, hvor en allerede truffen afgørelse indbringes for en anden instans. Dette var ikke tilfældet vedr. Viborg Kommunes afgørelse af 25. juni Der er således ikke tale om indbringelse af nogen forudgående afgørelse. Ydermere ville Viborg Kommune end heller ikke have været den relevante klagemyndighed, såfremt der havde været tale om en klage over en forudgående afgørelse. lene indbringelsen af sagen for Beskæftigelsesankenævnet og nkestyrelsen, er relevant i forhold til Forældelseslovens 21, stk. 2, som således tilsikrer en tillægsfrist for udtagelse af stævning på 1 år regnet fra tidspunktet for Nævnets og Styrelsens afgørelser. d sagens merielle forhold Det gøres gældende, det forhold, ikke er visiteret til fleksjob på et tidligere tidspunkt, ikke kan tilskrives Viborg Kommunes forhold. Det påhviler løfte bevisbyrden for, der er mulighed for rejse et berettiget krav, og herunder også for, betingelserne for fleksjob havde været til stede på et tidligere tidspunkt end 24. juni Det bestrides derfor også, det er Viborg Kommune, som skal løfte bevisbyrden i sagen. Den af påberåbte dom fra Østre Landsret vedrører et helt andet, og ganske konkret tilfælde og dommen er derfor ikke retningsgivende. I dommen skete der således prøvelse af en afgørelse, hvori nkestyrelsen havde meddelt borgeren medhold. Dette er ikke tilfældet i den her foreliggende sag, hvor Beskæftigelsesankenævnet tværtimod ikke meddelte medhold i den indgivne klage. I Østre Landsrets præmisser fremhæves tilsvarende udtrykkeligt, bevisbyrden alene blev vendt på grund af de foreliggende omstændigheder omstændigheder, som ikke er tilstede i nærværende sag. Situionen er derfor omvendt: Det påhviler løfte en tung bevisbyrde, dersom Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, som stadfæ-

16 Side 16/21 ster Viborg Kommunes afgørelse, skal tilsidesættes, idet der gælder en formodning for, denne afgørelse var korrekt. Der kræves med andre ord et sikkert grundlag for tilsidesætte nævnets vurdering, og dette sikre grundlag foreligger ikke i nærværende sag. Nævnet har herunder ikke udtalt, Viborg Kommunes sagsoplysning ikke skulle have været tilstrækkelig. Havde Nævnet indtaget dette standpunkt, ville afgørelsen ikke være faldet ud til stadfæstelse af Viborg Kommunes afgørelse, men derimod til hjemvisning eller en anden form for forvaltningsretlig ugyldighed. Den i replikken citerede bemærkning, hvorefter Nævnet kun kan vejlede om, hun, såfremt hun mener have lidt et økonomisk tab pga. Viborg Kommunes sagsbehandling, skal indbringe spørgsmålet herom for de almindelige domstole, har ingen relevans for sagen. Denne bemærkning, som ikke indeholder nogen stillingtagen, kan alene ses som et udslag af den lovbestemte vejlednings- og begrundelsespligt, jf. hhv. Forvaltningslovens 7 og 22-24, som påhviler forvaltningen, herunder Beskæftigelsesankenævnet. Den skal således ses i sammenhæng med, i forbindelse med sine klager løbende har rejst, henholdsvis forbeholdt sig, rejse erstningskrav. Med hensyn til perioden frem til februar 2010 passede som bekendt sin handicappede søn frem til 11. august 2009, hvor sønnen fyldte 18 år og fik erstning for tabt arbejdsfortjeneste herfor. henvendte sig ikke selv til kommunen i perioden fra april 2008, når der bortses fra en anmodningen om aktindsigt i august Det fremgår af egen læges journal jf. not af 16. november 2009, lægen har oplyst om selv kontakte sin sagsbehandler og aftale tid. helbredsmæssige tilstand var (under alle omstændigheder) ikke stionær. Der har desuden været betydelige vanskeligheder forbundet med udrede Videre henvises til ordlyden af bestemmelsen i dagældende Lov om en aktiv beskæftigelsesindss 70 a (LBK. nr. 415 af 24. april 2013), som regulerede Viborg Kommunes mulighed for visitere til fleksjob. Grundlaget for en afgørelse om fleksjob skulle således bestå af: 1) en redegørelse for, relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet for bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse, 2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt muligheden for anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende og indeholder dennes egen opftelse af forholdene, 3) en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt begrænset,

17 Side 17/21 og 4) en redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes til opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. ses i forlængelse heraf ikke klart have redegjort for, hvori forsømmelsen skulle have bestået. f lovteksten kan også udledes, tilstand nødvendigvis skulle være stionær, førend der kunne træffes afgørelse om fleksjob. Det fremgår i så henseende af sagens akter, helbredsmæssige tilstand ikke var stionær på et tidligere tidspunkt, hvilket alene kan tilskrives hendes gener og lidelser, som Viborg Kommune i sagens nur ikke har været herre over. En tidligere afklaring udgør en betingelse for visition til fleksjob, og eftersom helbredsmæssige tilstand ikke var stionær, så lod arbejdsevnen sig heller ikke afklare på et tidligere tidspunkt end sket. Således antydes det flere steder i de vurderinger, som er fremlagt i sagen, de helbredsmæssige forhold muligt kunne henføres til hendes sociale situion, herunder navnlig pasningen af det handicappede barn. Disse forhold kommer f.eks. til udtryk i helbredstesten af nnette Rahbek Kristensen, hvori udtales, der diagnostisk givetvis er tale om en belastningsreaktion/kronisk træthedssyndrom, samt Jobcenter Viborgs brev af 30. november 2011, hvor det anføres, en stor del af symptomerne formentlig er betingede af den belastning, det har været forestå pasning af den handicappede søn. Senest kan henvises til neuropsykologisk rapport af 27. februar 2012 samt journal fra egen læge, jf. not fra 20. marts 2012, hvor det anføres, antidepressiv behandling eventuelt kan hjælpe. Det var de oplysninger, som sagsøgte i 2008/09 ville have haft forholde sig til. Hertil må det være klart, tilstanden ikke er stionær, herunder ikke i , så længe sådan tvivl verserer, idet der netop ikke kunne konsteres objektive fund, som kunne begrunde de beskrevne gener. De lette hjertemæssige problemer er/var ikke egnede til fremkalde de beskrevne symptomer, jf. således også Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 26. juli Siden er der kommet til kol og gigt, og det er først senere blevet stionært. Uanset om der måtte være blevet indhentet en neuropsykologisk undersøgelse på et tidligere tidspunkt end sket, så ville konklusionen på denne ikke muligt have ført til en udtalelse, hvorefter tilstanden blev beskrevet som stionær. Samlet er det udokumenteret, sagsøgerens situion var sådan, hun kunne afklares til et fleksjob tidligere end sket.

18 Side 18/21 Erstningskravet Erstningskravet er udokumenteret. Det bestrides således, det kan lægges til grund, ville have opnået beskæftigelse 3 måneder efter visition til fleksjob. Det gøres derimod gældende, hendes tidligere, og meget sparsomme, tilknytning til arbejdsmarkedet netop medfører en formodning for, dette ikke ville være tilfældet. Hertil kommer, den med finanskrisen følgende arbejdsløshed tillige taler mod standpunktet herom. Erstningskravet skal derfor beregnes ud fra en forventet kommunal ydelse (flekslønstilskud/ledighedsydelse). Den alternive opgørelse kan ske på følgende måde, idet opgørelsen er udarbejdet ud fra den forudsætning, ikke siden ultimo 2009 har oppebåret betaling for tabt arbejdsfortjeneste, og hun derudover ikke har modtaget anden offentlig forsørgelse, end kontanthjælp, kr ,00. Særlig ydelse fra 1. oktober december 2008 (3 x 9.212) kr ,00 Frrukket tabt arbejdsfortjeneste kr ,48 Særlig ydelse fra 1. januar december 2009 (12 x 9.505) kr ,00 Frrukket tabt arbejdsfortjeneste kr ,00 Særlig ydelse fra 1. januar december 2010 (12 x 9.857) kr ,00 Særlig ydelse fra 1. januar december 2011 (12 x ) kr ,00 Særlig ydelse fra 1. januar december 2012 (12 x ) kr ,00 Frrukket kontanthjælp kr ,00 Ledighedsydelse fra 1. januar maj 2013 (5 x ) kr ,00 I alt: kr ,00 Rettens begrundelse og afgørelse d ansvarsgrundlaget:

19 Side 19/21 Det fremgår, der af Viborg Kommune den 5. december 2007 blev iværks en virksomhedspraktik med henblik på afklare erhvervsevne, herunder med henblik på få afklaret, om denne var egnet til bestride et fleksjob. Virksomhedspraktikken mundede ud i den konklusion, hverken kunne honorere kravene til almindelig fuldtidsbeskæftigelse eller til fleksjob med højeste løntilskud. Kommunen indhentede herefter en speciallægeerklæring deret 15. april 2008 fra overlæge dr. med Jens Erik Nielsen-Kudsk, hvori konkluderedes, erhvervs-mæssigt ville hårdt fysisk arbejde være uhensigtsmæssigt, men her ud over udløste lette hjerteproblemer ikke særlige skånehensyn. Indhentelsen af erklæringen skete med henblik på forelægge sagen for kommunens lægekonsulent. Herefter standsede kommunens sagsbehandling, uden man foretog en fornyet bedømmelse, og kommunen afsluttede sagen den 12. november Retten finder, Viborg Kommune begik en klar sagsbehandlingsmæssig fejl ved standse sagsbehandlingen uden tilendebringe den igangværende undersøgelse af erhvervsmæssige muligheder. Retten finder efter speciallægeerklæringens indhold, der på tidspunktet, da sagsbehandlingen ophørte, forelå en uafklaret mulighed for, efter det fornødne udredningsmæssige forarbejde, som kommunen i henhold til den på området gældende lovgivning er forpligtet til gennemføre, ville have evnet varetage et til hendes fysiske formåen egnet fleksjob. Formodningen om, der forelå en sådan mulighed er yderligere bestyrket af, kommunen efter en række fornyede lægeundersøgelser og efter arbejdsprøvning den 25. juni 2013 fastslog, var berettiget til fleksjob. Retten lægger i den sammenhæng også vægt på, praktiserende læge i sin erklæring af 12. september 2011 kunne oplyse, helbredstilstand var blevet forværret siden sidste arbejdsprøvning, dvs. den arbejdsprøvning, der fandt sted i Endvidere tillægger retten det vægt, det af den neuropsykologiske specialerklæring af 27. februar 2012 fremgår, den langvarigt uafklarede økonomiske situion i sig selv har virket som en alvorlig psykisk belastning for Endelig er formodningen bestyrket af, siden - i februar har opnået beskæftigelse i fleksjob. Retten finder på baggrund af de således foreliggende oplysninger, det har formodningen for sig, efter en fra speciallægerklæringens fremkomst den 15. april 2008 beregnet rimelig sagsbehandlingstid ved korrekt sagsbehandling ville være anset berettiget til fleksjob. Herefter, og idet det beror på kommunens uberettigede afbrydelse af den iværkste undersøgelse af arbejdsevne, hendes situion ikke blev afklaret på daværende tidspunkt, finder retten, det er kommunens bevisbyrde godtgøre, denne formodning ikke er rigtig. Retten finder ikke, kommunen har løftet denne bevisbyrde. Herunder er det ikke godtgjort, tilstand, såfremt hendes sag var blevet korrekt behandlet i 2008, ikke ville være blevet bedømt som stionær.

20 Side 20/21 Retten finder derfor Viborg Kommunes sagsbehandling behæftet med så alvorlige fejl, kommunen må anses for erstningsansvarlig for det tab, som har lidt, i det omfang dette erstningskrav ikke er bortfaldet som følge af forældelse. d forældelse Grundlaget for erstningskrav er Viborg Kommunes manglende behandling af sag og det som følge heraf løbende indtægtstab. Viborg Kommunes manglende behandling må efter det foreliggende anses som et afslag, et afslag der dog ikke blev meddelt Det fremgår imidlertid, allerede tidligt i forløbet var opmærksom på kommunens erstningspådragende adfærd. Således har i sit brev af 5. januar 2011 henvist til, hun allerede i brev af 17. maj 2010 har krævet erstning. har således allerede på dette tidspunkt haft den fornødne viden til rejse et i hvert fald foreløbigt erstningskrav mod kommunen. Idet ingen af de anbringender, som har gjort gældende til støtte herfor, kan begrunde bortfald eller suspension af den treårige forældelsesfrist, er som følge af forældelse afskåret fra kræve erstning for den del af hendes krav, der ligger mere end tre år forud for sagsanlægget den 14. april Krav ældre end den 14. april 2011 er derfor forældet. Erstningskravets opgørelse Som følge af det ovenfor anførte har herefter fra den 14. april 2011 krav på erstning for de indtægter, som hun har mistet som følge af Viborg kommunes fejlagtige sagsbehandling. Retten finder, erstningen bør fastsættes med udgangspunkt i den årelange forrykkelse af behandlingen af sag, som fandt sted, og derfor frem til det tidspunkt, hvor følgerne af kommunens fejlbehæftede sagsbehandling ophørte, hvilket vil sige frem til den 15. februar 2015, hvor hun opnåede beskæftigelse. Det fremgår, opnåede beskæftigelse i fleksjob godt 19 måneder efter, kommunen besluttede visitere hende til fleksjob, herunder fordi det var meget vanskeligt finde et job, der mchede beskæftigelsesevner. Det må således antages, ved korrekt sagsbehandling ville have stået til rådighed til udføre fleksjob i hele den periode, der ikke er forældet. Selvom som udgangspunkt har krav på få ersttet et beløb svarende til lønnen for et mistet fleksjob i hele perioden frem til 15. februar 2015, lægger retten dog til grund, hendes tilknytning til arbejdsmarkedet er så svag, der ville være en overvejende sandsynlighed for, der ville have forekommet

21 Side 21/21 perioder, hvor hun var uden beskæftigelse. Under hensyn hertil finder retten måtte ansætte den tilkommende erstning til skønsmæssigt kr. Heraf bestemmes det - ligeledes ud fra et skøn kr. skal forrentes fra tidspunktet for sagsanlægget, den 14. april 2014, mens kr. skal forrentes fra tidspunktet for fremsættelsen af kravet om betaling af erstning frem til den 15. februar 2015, hvilket skete den 24. marts Sagsomkostninger Efter sagens udfald skal Viborg Kommune betale sagsomkostninger i forhold til det beløb, som har vundet. Det bestemmes herefter, Viborg Kommune skal betale sagens omkostninger med kr., der udgøres af retsafgift med kr., der skal betales til stskassen, samt af rimelige udgifter til advok, der skal betales til med kr. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Viborg Kommune, skal inden 14 dage til sagsøgeren, betale kr. hvortil kommer renter af kr. fra den 14 april 2014 til betaling sker og af kr. fra den 24. marts 2015 til betaling sker. Inden samme frist skal sagsøgte til sagsøgeren betale sagens omkostninger med kr. og til stskassen med kr. Bybjerg Nielsen Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Viborg, den 22. april Eva Stage, kontorfuldmægtig

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod D O M afsagt den 13. oktober 2016 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Bjerg Hansen, Peter Buhl og John Lundum) i ankesag V.L. B 2113 15 Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. juni 2014 i sag nr. BS J-750/2013: N mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere