Enhedslistens handicappolitiske valgudspil Et retfærdigt Danmark uanset handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens handicappolitiske valgudspil 2011. Et retfærdigt Danmark uanset handicap"

Transkript

1 Enhedslistens handicappolitiske valgudspil 2011 Et retfærdigt Danmark uanset handicap

2 Indledning: Træk handicappolitikken til venstre Enhedslistens valgudspil Et retfærdigt Danmark konkretiserer, hvordan vi vil trække Danmark i en solidarisk og anstændig retning. Det gælder også på handicapområdet, som der er god grund til at være opmærksom på netop nu. Ti år med en borgerlig regering har forandret Danmark, og overalt er vores fælles velfærd forringet. Unge mennesker kan i dag med rette frygte, at de må se frem til ringere vilkår og færre sociale rettigheder end deres forældre ikke mindst hvis de har et handicap. Her og nu oplever danskere med handicap eller kroniske sygdomme inde på livet, at det bliver sværere at få bevilget den nødvendige hjælp. Regeringen truer med at forringe førtidspension og fleksjob, og det ankesystem, der er en forudsætning for social retssikkerhed, er under pres. Tonen i den offentlige debat om emnet har været tiltagende hård, og borgere med handicap er blevet sat i gabestok med udtalelser som gøgeungeeffekt, krævende ud over det rimelige og stjæler af budgettet. Enhedslisten finder det uacceptabelt, at handicapområdet har fået skylden for kommunernes dårlige økonomi. Det er VKO s ufinansierede skattelettelser, uansvarlige skattestop og gaveregn over banker og boligejere, der har skævvredet den danske økonomi ikke borgere med handicap! Førtidspensionister, fleksjobbere og andre med særlige forudsætninger hører tværtimod til dem, der fik mindst ud af skattelettelserne og det økonomiske opsving. Alligevel efterlades de nu med regningen. Og for dem er det ikke bare muligheden for at købe en ekstra fladskærm, men for at leve et ligeværdigt liv, der er på spil. Enhedslisten vil have den danske handicappolitik tilbage på sporet. Vi tror på, at vi kan genopbygge det ødelagte og fortsætte i retning af et mere retfærdigt, solidarisk og ikke mindst inkluderende samfund. Vi peger utvetydigt på Helle Thorning som statsminister, men det er ingen hemmelighed, at Socialdemokraterne og SF på en række områder er rykket mod højre. Men en ny regering bliver med stor sandsynlighed afhængige af Enhedslistens mandater efter valget. Den indflydelse, som det giver os, vil vi bruge på at trække Danmark til venstre. Også på handicapområdet. Retssikkerhed og retshjælp uanset handicap Bevar og styrk ankesystemet - FN s handicapkonvention skal tages alvorligt - Enklere regler og mindre kontrol - Gratis retshjælp til sagsbehandling - Kompensation for kommunale fejl - Sager skal behandles i bopælskommunen - Udfyld tomrummet efter amterne Respekt for fleksjobbere og førtidspensionister..5 - Nej til fleksjob-forringelser - Flere job til mennesker med handicap - Førtidspension skal være til at leve af - Førtidspensionsbevis frem for midlertidig pension - Stop satspuljetyveriet Barndom og alderdom med handicap Tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicap - Børne- og ungdomsliv uden mor og far på nakken merudgifter i den tredje alder Retten til et socialt og selvstændigt liv Skole og uddannelse - Herre i egen bolig - BPA retten til at vælge sine arme og ben - Ledsagelse og tolkning - Fysisk adgang til at engagere sig Finansiering

3 Retssikkerhed og retshjælp uanset handicap Almindelige danskeres sociale retssikkerhed er blevet forsømt gennem 10 år med VKO. Mange oplever, at det system, der skulle hjælpe dem, bliver en modstander, som det kræver enorme ressourcer at trænge igennem til. De føler sig retsløse og mødt med mistillid og kontrol. Enhedslisten mener ikke, at det er rimeligt at forlange, at man skal kunne paragrafferne bedre end sin sagsbehandler for at få den hjælp, man har brug for og ret til. Det er heller ikke rimeligt, at man skal tigge eller besvare overflødige, intime spørgsmål for at få den. Vi tror på sociale rettigheder frem for almisser og vil styrke borgernes sociale retssikkerhed. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes os at få S, SF og R med på at nedsætte en social retskommission efter valget til bl.a. at se på følgende forslag. Bevar og styrk ankesystemet Det er afgørende for retssikkerheden, at borgerne kan klage over kommunernes afgørelser til en uafhængig ankeinstans. Derfor er Enhedslisten lodret imod de planer, som VK-regeringen har drøftet med KL, om at give kommunerne redskaber til at styre udgifterne på handicapområdet på bekostning af ankemulighederne. Vi står fast på, at Serviceloven skal overholdes. Det er borgerens behov, ikke lokale økonomiske hensyn, der skal være afgørende, når der bevilges hjælp. Ellers risikerer man en situation, hvor borgere med handicap får helt forskellig behandling afhængigt af, hvor de tilfældigvis er bosat. Det har intet med retssikkerhed at gøre. Og vi står fast på, at ankesystemet ikke må stækkes. Det skal tværtimod gøres mere velfungerende, så alle borgere sikres den hjælp, de har ret til og brug for. På nuværende tidspunkt er halvdelen af sagerne hos ankestyrelsen klager fra kommunerne selv over, at borgerne fik medhold i første klageinstans. Det er urimeligt, at kommunerne på den måde jagter borgere med handicap for at holde skatten i ro for de mest velstillede, og dette misbrug af ankesystemet skal der ryddes op i. FN s handicapkonvention skal tages alvorligt Med FN s handicapkonvention har mennesker med handicap endelig fået ret til at blive inkluderet i samfundet. De behøver ikke appellere til den gode vilje til at uddele almisser, og udelukkelse pga. handicap betragtes som diskrimination. Enhedslisten vil kræve hele FN s handicapkonvention ratificeret og taget i anvendelse. Også tillægsprotokollen, der omhandler den uafhængige klageinstans, som er en forudsætning for social retssikkerhed for borgere med handicap. Enklere regler og mindre kontrol Hvis borgere skal have den hjælp, som de har brug for og ret til, uden at det kræver 6 måneders ventetid og en ankesag, så er der brug for mere enkle og letforståelige love og regler. Enhedslisten vil arbejde for, at bl.a. reglerne omkring BPA, handicapbiler og ikke mindst 100 merudgiftsydelser forenkles. Vi vil også arbejde på at rydde op i det kontrolhelvede, VKO har indført gennem det sidste årti. Systemet er krænkende for de borgere, der f.eks. år efter år skal besvare intime spørgsmål om toiletvaner for at få lov at beholde en hjælperordning, selv- 3

4 om deres handicap beviseligt er permanent. Og det er spild af tid for sagsbehandlerne, der ender med at bruge flere timer på dokumentation end på at tage sig af borgerne. Enhedslisten vil bytte overflødig kontrol ud med tillid til begge parter. Vi er overbeviste om, at det betaler sig i længden, også økonomisk. Gratis retshjælp til sagsbehandling Én ting er et velfungerende socialt system, noget andet er forudsætningerne for at bruge det. Mange oplever i dag, at det kræver enorme ressourcer at trænge igennem til det offentlige, og langt fra alle magter at formulere en anke. For at sikre at retssikkerheden ikke kun tilkommer de jura-uddannede, vil Enhedslisten udvide muligheden for at få retshjælp i de såkaldt sociale sager. I dag er det sådan, at hvis en borger bliver afkrævet kr. af SKAT, så kan vedkommende få betalt advokatbistand til klagesagen, hvis blot de får delvist medhold. Den ret har borgere med sociale sager ikke, selvom de ofte er udsatte eller i krise, fordi de f.eks. akut mangler et hjælpemiddel eller personlig assistance. Det er ekstra urimeligt, fordi Folketinget for over 30 år siden indførte moms på advokatsalærer og dengang lovede, at indtægten skulle gå til retshjælp. Men i stedet bruges der i dag færre penge på retshjælp end dengang. Det skal laves om. Kompensation for kommunale fejl Med enklere regler og bedre tid til reel sagsbehandling vil der forhåbentlig blive begået færre fejl i det sociale regi. Når myndighederne alligevel overtræder loven i behandlingen af en borgers sag, skal der fremover betales en godtgørelse til borgeren. I dag kan en borger miste sin hjælperordning eller indkomst, hvis vedkommende begår en fejl ved f.eks. at lægge tal forkert sammen. Men når myndighederne begår fejl, der måske i alvorlig grad forringer borgerens livskvalitet f.eks. ved uretmæssigt at tage hjælpen fra en borger så får det ingen konsekvenser. Denne uretfærdighed vil Enhedslisten have rettet op på. kan den gamle fortsat stå for sagsbehandling. Disse regler skal annulleres, så sagerne hjemtages til bopælskommunen. Der er der to grunde til. Dels er det uhensigtsmæssigt, at en sagsbehandler skal træffe afgørelser om en borger, de i praksis ikke kender længere. Dels er det hamrende udemokratisk. Enhedslisten går ind for et stærkt nærdemokrati, og for borgere med handicap betyder det selvfølgelig, at deres sager skal behandles i den kommune, hvor de selv har stemmeret. Vi er opmærksomme på, at nogle kommuner er fattigere end andre eller kan få uhensigtsmæssigt store udgifter til specialområdet, hvis mange borgere med handicap flytter samme sted hen. Det problem løses gennem bedre økonomisk udligning mellem kommunerne og via ordentlig statslig kompensation af denne type udgifter. Det sidste har manglet siden sidste kommunalreform, hvor man besluttede gradvist at reducere statsrefusionen af udgifter til specialområdet. Allerede på dét tidspunkt advarede diverse handicaporganisationer og Enhedslisten om, at det ville gøre kommunerne økonomisk trængte, så borgere med handicap kom i klemme, og det har holdt stik. Derfor vil Enhedslisten have statsrefusionen tilbage på samme niveau som før kommunalreformen. Udfyld tomrummet efter amterne Vi mærker i dag nogle alvorlige konsekvenser af sidste kommunalreform, som både handicaporganisationer og Enhedslisten forgæves advarede imod: Da VKO nedlagde amterne, som tidligere stod for store dele af specialområdet, gik vigtig specialviden tabt. Af samme grund er Enhedslisten meget negativ over for at nedlægge regionerne, som det pt. foreslås, for hvem skal så overtage deres områder? Hvordan skal man undgå, at kommunalreformens fejl gentages? Her og nu må vi sande, at især en del mindre kommuner har svært ved at magte de mange opgaver, de overtog fra amterne. Derfor ønsker Enhedslisten, at dele af specialområdet kommer under regionerne i stedet for. Sager skal behandles i bopælskommunen De nye regler om handle- og betalingskommune betyder, at selvom en borger med handicap er flyttet til en ny kommune, 4

5 Respekt for fleksjobbere og førtidspensionister VK-regeringen vil reformere førtidspension og fleksjob, så det bliver sværere at komme på ordningerne og sværere at leve af dem. Flere af de øvrige partier har nikket bifaldende fra sidelinjen, selvom almindelige jobs i mange tilfælde ikke er et reelt alternativ. De har tilsyneladende glemt, at betingelsen for at få førtidspension eller fleksjob er, at man har varigt nedsat arbejdsevne på grund af en kronisk sygdom eller et handicap. Adgangen til de to ordninger er på ingen måde det tag-selv-bord, som VK-regeringen fremstillet det som. Og handicap kan hverken kureres med pisk eller gulerod. Enhedslisten opfatter derfor reformforslagene som en knytnæve i hovedet på borgere med handicap, der vil blive fattigere og mere ekskluderet fra arbejdslivet. Det vil vi aldrig lægge stemmer til. I stedet vil vi arbejde for flere fleksjob, bedre førtidspension og reel beskæftigelsespolitik for borgere med handicap. Nej til fleksjob-forringelser Enhedslisten har som eneste parti i Folketinget fra starten afvist den fleksjobreform, som reelt består af lutter forringelser. Enhedslisten vil hellere styrke en unik ordning, der er manges eneste mulighed for at få tilknytning til det almindelige arbejdsmarked. VK-regeringen vil sænke fleksjobbernes løn for at få dem til at arbejde mere. Enhedslisten mener derimod, at det er afgørende, fleksjobbere får løn og arbejdsvilkår efter deres overenskomst. Dels ønsker vi ikke, at fleksjobbere skal trykke lønnen for deres fagområde ned. Men først og fremmest vil vi ikke acceptere, at de får en lønnedgang på flere tusind kroner, der let kan knække en almindelig familieøkonomi. For fleksjobbere kan ikke bare tage sig sammen, som VK-regeringen antyder. De arbejder allerede alt, hvad de kan. Vi afviser også planerne om at gøre fleksjob midlertidige for alle under 40 år og tvinge arbejdsgiverne til at afholde løbende samtaler med fleksjobberne med henblik på at øge deres arbejdsevne. Man får kun et fleksjob, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat og ikke kan øges. Sådanne samtaler vil altså blot betyde bøvl for arbejdsgiverne og ydmygelse for fleksjobberen. Og de midlertidige fleksjobbevillinger vil gøre arbejdslivet evigt usikkert for fleksjobberne. Den stressfaktor alene vil i længden gøre de fleste uarbejdsdygtige, handicap eller ej. Flere job til mennesker med handicap Mens VK-regeringens reformpisk i bedste fald vil drive fleksjobbere og førtidspensionister over på kontanthjælp, vil Enhedslisten hellere lave reel beskæftigelsespolitik for mennesker med handicap. Fleksjob er en fremragende mulighed der er bare for få af dem. Allerede nu venter på ét, og mange strander på ledighedsydelse i årevis. Derfor er det afgørende, at vi får oprettet flere fleksjob. Enhedslisten mener først og fremmest, at den offentlige sektor skal tage ansvar for at oprette langt flere fleksjob i egne rækker. Desuden kunne man se på muligheden for, at det offentlige i sine kontrakter med diverse firmaer indfører sociale klausuler om, at de skal have ansatte med handicap. Endelig skal det gøres langt mindre bureaukratisk at have fleksjobbere ansat, hvilket bl.a. indebærer at slække på den 5

6 meningsløse kontrol af, at varige handicap og kroniske sygdomme sjovt nok ikke pludselig er gået over af sig selv. Ligesom det for personen med nedsat arbejdsevne skal være en lettere og mindre ydmygende proces at blive tilkendt fleksjob. Hvad enten målet er et fleksjob eller ordinær beskæftigelse, så er det afgørende, at jobcentrenes ansatte er rustet til at hjælpe lige præcis borgere med handicap videre. På nuværende tidspunkt findes der kun ganske få jobkonsulenter rundt omkring, som er specialiserede i dette område. Dem skal vi have uddannet mange flere af. Og så skal vi sikre, at de kan bruge deres arbejdstid på rent faktisk at hjælpe borgerne og arbejdsgiverne med at skabe de rigtige rammer for gode fleksjob frem for på meningsløs kontrol og bureaukrati. Førtidspension skal være til at leve af Førtidspension skal være til at leve af, ikke bare til at overleve af. Førtidspensionister skal kunne føre en værdig tilværelse, hvor det også er muligt at gå i biografen engang i mellem, uden økonomien vælter. Man er jo ikke selv skyld i, at man på grund af sygdom eller handicap er ude af stand til at arbejde. Derfor tager Enhedslisten skarpt afstand fra VK-regeringen ønske om, at førtidspension for folk under 40 år skal udmåles på baggrund af den sociale ydelse, borgeren kom fra. I mange tilfælde vil det være kontanthjælp, som for borgere under 25 år er særligt lav (denne aldersdiskriminerende regel arbejder Enhedslisten i øvrigt også på at få fjernet). På den måde vil et ungt menneske risikere at skulle leve af nærmest ingenting i op til 22 år. Det er urimeligt og særligt vanvittigt, når man tænker på, at satserne for førtidspensionen blev ændret tilbage i 2003, netop fordi den gamle pension for mange ikke var til at leve af. I Enhedslisten vil vi sikre, at førtidspensionen følger den almindelige løn- og prisudvikling. Det skal være slut med at stjæle en slat til satspuljen hvert eneste år. Og de mange på den gamle førtidspensionsordning skal have ret til at komme over på den nye, hvis de ønsker det, og hvis en konkret beregning viser, at de ikke vil tabe på det. Førtidspensionsbevis frem for midlertidig pension VK-regeringen har foreslået at gøre førtidspension midlertidig for alle under 40 år og erstatte den med 5-årige udviklingsforløb, der skal sigte mod at få folk i arbejde. Det er Enhedslisten imod. Udviklingsforløb kan for nogle være en udmærket idé, men det forudsætter to ting. For det første at der er sat tilstrækkeligt med midler af til dem. Den økonomi, regeringens forslag bygger på, vil snarere føre til den type discount forløb, vi kender fra aktiveringscirkusset. For det andet at udviklingsforløbene er et tilbud, ikke en påtvunget universalløsning. Når det drejer sig om omfattende og måske fremadskridende handicap, så er det urimeligt, at borgeren skal bruge sine få kræfter på udviklingsforløb, der åbenlyst aldrig vil føre til job. Og i forhold til unge med psykiske lidelser vil truslen om at miste sit forsørgelsesgrundlag kun medføre stress, der gør det så meget sværere at komme på fode. I stedet vil Enhedslisten hellere indføre et førtidspensionsbevis. Det skal give dem, der har lysten og overskuddet, mulighed for prøve kræfter med et arbejde vel vidende, at hvis det ikke går, kan de trygt vende tilbage til pensionen uden ny ansøgning, arbejdsprøvning mv. Stop satspuljetyveriet Enhedslisten vil sætte en stopper for det satspuljetyveri, der hvert år øger uligheden ved at gøre løngabet større mellem bl.a. førtidspensionister og resten af samfundet. Satspuljeordningen har siden indførelsen i 1990 været en dyr fornøjelse for dem, der i forvejen ikke har for meget at leve af. Finansieringen finder sted ved, at man undlader at løn- og prisfremskrive overførselsindkomsterne fuldt ud. For en førtidspensionist betød det 2009 i et tab på kr. Det er grunden til, at mens satspuljepartierne hvert år praler af puljens gode formål, så er Enhedslisten det eneste parti, som klart siger fra. Vi mener, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, ikke dem med de laveste indkomster. For Enhedslisten er et vigtigt krav til en ny regering derfor, at satspuljetyveriet stoppes. De mange gode projekter og indsatser, der i dag finansieres over satspuljen, skal i stedet på finansloven og finansieres over skatten. 6

7 Barndom og alderdom med handicap Mennesker med handicap går ligesom alle andre gennem forskellige livsfaser. Og ligesom alle andre har de forskellige ønsker og behov, alt efter om de er børn, teenagere, forældre eller bedsteforældre. Enhedslisten mener, at en god handicappolitik skal gælde for hele livet og sigte mod at give mennesker med handicap samme muligheder som deres jævnaldrende uden handicap. Børn og unge med handicap har ret til et selvstændigt socialt liv, og deres familiers økonomi må ikke briste på grund af pasningsproblemer. Desuden må de handicapkompenserende ydelser, der er forudsætningen for at leve et ligeværdigt liv, ikke ophøre, bare fordi borgeren runder 67 år. Tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicap I 2010 fik VK-regeringen vedtaget regler om et loft på tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn med handicap hjemme. Disse regler vil Enhedslisten have taget op til revision Familier, der pludselig får et barn med et handicap, er i forvejen i en meget svær situation. Derfor er det helt urimeligt, hvis de samtidig rammes så hårdt på pengepungen, at de oven i alle de andre nye udfordringer risikerer at måtte gå fra hus og hjem. Det er et faktum, at mange børn med handicap ikke bare kan sendes i almindelig børnehave eller SFO, mens forældrene går på arbejde. Selvfølgelig skal vi arbejde på, at daginstitutioner bliver mere inkluderende, så de bliver en reel mulighed for familier til børn med handicap. Men det løser ikke problemerne for de børn, der bliver alvorligt syge eller udtrættet af at være sammen med mange børn længe ad gangen. De børn har brug for at kunne blive passet i hjemmet, og vi skal sikre deres forældre mulighed for at gøre det, uden at familiens økonomi brister. Samtidig er løsningen med tabt arbejdsfortjeneste langt billigere for samfundet, end hvis familien må give op, og barnet bliver nødt til at bo på en institution. Derfor er det fuldstændig uforståeligt, at de borgerlige partier har gennemført denne drastiske forringelse. Børne- og ungdomsliv uden mor og far på nakken En af Enhedslistens mærkesager er, at børn har ret til et godt børneliv. Det betyder, at der skal flere voksne i daginstitutionerne, så det ikke er ren opbevaring. Men det betyder også, at børn med handicap skal have mulighed for at lave ting på linje med deres jævnaldrende. Det kræver, at aldersgrænsen på 18 år for at få en hjælperordning revurderes. Når man er 8 år, er det helt almindeligt at tage til børnefødselsdag eller hjem hos en kammerat efter skole uden sine forældre. Og når man er 16 år, er det almindeligt at tage i byen med gymnasiekammeraterne fredag aften uden forældreøjne hvilende i nakken. Det skal børn og unge med handicap selvfølgelig have mulighed for, også hvis det kræver, at der skal en handicaphjælper med. Det er barnets tarv, men det er også godt for Danmark som sådan. I Enhedslisten tror vi på, at vi alle sammen bliver klogere af at omgås mange forskellige slags mennesker i skolen, på arbejdet og i bybilledet, fordi vi alle sammen har forskellige ting at bidrage med. Derfor skal vi skabe plads til denne forskellighed uanset om det kræver et badeforhæng eller en kørestolsrampe. 100 merudgifter i den tredje alder Mange får handicap med alderen, men selve alderen bør ikke udgøre et handicap. Det gør den i dag for de borgere, der som følge af et handicap har særlige udgifter. Disse handicapbetingede merudgifter dækkes af det offentlige efter 100, så det er muligt at leve et almindeligt liv lige indtil man når folkepensionsalderen. Så hører merudgiftsdækningen og invaliditetstillægget pludselig op. Det er ren aldersdiskrimination, mener Enhedslisten, for selvfølgelig bliver man ikke magisk kureret for sit handicap, bare fordi man fylder 67! Derfor vil vi arbejde for at få reglerne ændret, så man også i alderdommen bliver kompenseret for de ekstraudgifter, som skyldes et handicap erhvervet tidligere i livet. 7

8 Retten til et socialt og selvstændigt liv Det er soleklart, at mennesker med handicap har samme nysgerrighed, behov for oplevelser og lyst til at deltage i samfundslivet som alle andre. Men de møder ofte særlige barrierer undervejs, både på grund af deres funktionsnedsættelser, men også på grund af den måde, vi har indrettet samfundet på. Disse barrierer vil Enhedslisten arbejde på at gøre mindst mulige. Vi vil sikre, at mennesker med handicap ligesom alle andre har mulighed for at lære noget, for at leve et selvstændigt liv i egen bolig og for at deltage på alle niveauer af samfundet. Skole og uddannelse Det er afgørende at kunne få en ordentlig uddannelse i dag. Desværre viser statistikker, at kun hen ved 65 pct. af alle normaltbegavede unge med handicap får en fuldgyldig 9. klasses afgangseksamen. Det vil Enhedslisten gerne have ændret på. Det kræver bedre inklusion på alle uddannelsesniveauer. I folkeskolen skal vi sikre, at lærerne kan tage sig ordentligt at alle elever, også dem med særlige behov. De skal have adgang til efteruddannelse, der ruster dem inden for netop dette område. Men først og fremmest skal de have tid til hver enkelt elev. Det forudsætter, at der ikke som det pt. ofte er tilfældet er for mange børn i klasserne til. Enhedslisten vil have loftet på klassekvotienterne sænket, så der max må være 22 børn i en folkeskoleklasse og max 26 på ungdomsuddannelserne. Desuden skal det vanvittige kontrolbureaukrati, som VKO har indført i folkeskolen gennem ti år, afskaffes, så lærerne kan bruge tiden på at undervise. For de elever, der ikke umiddelbart kan inkluderes i den almindelige folkeskole, skal der være ordentlige alternativer. Ikke mindst specialundervisningsområdet har desværre lidt under kommunalreformen, hvor opgaven overgik fra amter til kommuner, der i mange tilfælde ikke magter at løfte opgaven. Dette område ønsker Enhedslisten derfor flyttet til regionerne. På de videregående uddannelser har mange med omfattende handicap svært ved at blive færdig på normeret tid, fordi meget tid går med behandlinger, fordi hverdagslige gøremål tager lang tid, eller fordi de udtrættes hurtigere. Hidtil har det ekstra, 6. års SU reddet økonomien for mange, og Enhedslisten ønsker at bevare det. Men hvis det bortfalder, så er det afgørende for Enhedslisten, at der findes et alternativ for studerende med handicap, så de ikke forlader studiet med en kæmpe gæld eller helt dropper ud. Eventuelt kunne man, inspireret af tankerne bag fleksjobordningen, se på mulighederne for simpelthen at studere på nedsat tid. Udgiften til en sådan ordning vil formodentlig tjene sig ind, hvis det fører til et job i den anden ende. Herre i egen bolig At flytte hjemmefra er en vigtig milepæl i overgangen fra barndom til selvstændigt voksenliv. Det forudsætter imidlertid, at der er en bolig at flytte ind i, og det er ikke en selvfølge for borgere med handicap. Der er mangel på tilgængelige boliger, og de såkaldte ældreboliger, som kommunerne kan henvise borgere med handicap til, er ofte så dyre i husleje, at en førtidspension ikke forslår. Indtil det lykkes Enhedslisten at få førtidspensionen sat op, må dette akutte problem løses ved at ændre på reglerne for boligsikring, så borgere med handicap faktisk kan bo i de ældreboliger, de visiteres til. Men på sigt vil Enhedslisten gerne give hele det almene boligområde et løft. Der skal være flere almene boliger, og de skal være til at betale. Og vi vil sikre, at det overholdes, at boligerne indrettes tilgængeligt ved nybyggeri og større renoveringer. Gennem de sidste ti år med VKO er boligejerne blevet favoriseret med skattestop og rentefradrag, mens huslejerne til de almene boliger som ofte er eneste mulighed for borgere med handicap er steget drastisk. Det skyldes blandt andet, at VKO har taget penge fra Landsbyggefonden til at bygge nye boliger. Uden disse penge må renoveringer mv. i stedet finansieres gennem stigende husleje. Enhedslisten vil derfor have stoppet tyveriet fra Landsbyggefonden og samtidig give mulighed for billigere lån til almene boliger, så huslejen kan sættes ned. Enhedslisten ønsker også, at der skal være flere almene boliger at vælge imellem. Staten skal investere i at bygge nye, og 8

9 kommunerne have anvisningsret til private lejeboliger. Og de almene boligselskaber skal have lov til at opkøbe ejendomme i rigmandskvartererne og omdanne dem til almene boliger. Endelig skal 1 pct. af Landsbyggefondens midler reserveres til at gøre eksisterende boligområder mere tilgængelige Det overordnede princip for boligindsatsen skal være variation. Enhedslisten ønsker ikke handicapghettoer, men tilgængelige lejligheder midt mellem alle mulige andre typer af lejligheder. For vi tror på, at mennesker kan mere sammen, når vi ikke kun omgås folk, der ligner os selv. BPA retten til at vælge sine arme og ben Enhedslisten var begejstret, da Danmark vedtog reglerne om Brugerstyret Personlig Assistance, som skulle gøre det muligt for flere end hidtil at få glæde af en hjælperordning, bl.a. fordi det ikke længere var et krav at kunne løfte arbejdsgiveransvaret. Nu kan brugerne i stedet vælge at være arbejdsledere og uddelegere det rent administrative til en nærtstående, til et privat firma eller til non-profit-organisationen LOBPA. Desværre har det i praksis ikke vist sig at være sådan. Nogle kommuner har beregnet BPA-tilskud således, at det indtil for nylig ikke var muligt at overholde 3F s handicaphjælperoverenskomst. Det betød, at LOBPA ikke var en mulighed kun private firmaer, som var villige til at underbetale hjælperne. Det er en urimelig situation at sætte såvel hjælpere som brugere i, mener Enhedslisten. Selvfølgelig skal BPA-tilskudene beregnes, så gældende overenskomster kan overholdes og selvfølgelig skal kommunerne sikres økonomi til at gøre det. Desuden vil Enhedslisten have ændret den tåbelige situation, nogle BPA-brugere med respirator befinder sig i, fordi regionen har tvangsudliciteret dele af deres hjælperordning til et privat hjælperfirma. Det kan betyde, at borgeren skal have hjælpere ansat efter to forskellige overenskomster eller ligefrem flere hjælpere på arbejde samtidig, fordi kun den ene må klare respiratorproblemer. Det sidste er selvsagt ikke økonomisk smart for staten, og det er en plage for borgeren. Enhedslisten vil derfor se på at få tænkt social- og sundhedslovgivningen sammen, så det ikke sker fremover. I alle tilfælde er det Enhedslisten magtpåliggende, at den enkelte BPA-bruger forbliver hovedpersonen i sit eget liv. BPAbrugeren skal selv kunne vælge sine hjælpere og selv tage stilling til, hvem der skal administrere ordningen. Det er jo selve pointen med BPA og en forudsætning for, at man kan tale om at leve et selvstændigt liv. Og der er intet sagligt grundlag for at umyndiggøre nogen på dette punkt, bare fordi han eller hun ikke kan trække vejret selv. Ledsagelse og tolkning Mennesker med handicap bør sikres samme muligheder som alle andre for at leve et aktivt fritidsliv med sociale og kulturelle oplevelser. Over for døve har Enhedslisten en særlig presserende opgave at tage fat på. Alle andre partier end Enhedslisten har nemlig vedtaget en frygtelig ordning, så hver døv kun kan få 7 timers tolkning om året(!) til sociale aktiviteter. Den lovgivning vil Enhedslisten have ændret. Og vi vil arbejde på, at der bliver fundet en løsning på den nuværende mangel på tolke. Samtidig skal vi værne om den ledsageordning, der er forudsætningen for et aktivt fritidsliv for borgere med en bred vifte af handicap. Det skal sikres, at alle beholder retten til den, og at det ikke går med ledsageordningen som med tolkningen. Fysisk adgang til at engagere sig Mange tror, at Danmark er et af verdens mest tilgængelige lande men det er desværre langt fra sandt. Med så mange trapper og gamle bygninger løser vi ikke problemet på én gang, men Enhedslisten vil gerne være med til at tage de første, spæde skridt. Det er et særligt stort demokratisk problem, at politisk arbejde er meget lidt tilgængeligt. Enhedslisten har selv vedtaget en tilgængelighedspolitik for flere år siden, men i små partiafdelinger er tit svært at overholde den i praksis, fordi medlemmerne må holde møderne privat. Det er blot ét eksempel på, at borgere med handicap har svært ved at deltage i det politiske liv i partier, foreninger og fagforeninger, fordi trapper kommer på tværs. For at starte et sted vil Enhedslisten gerne se på, om vi kan samle flertal i Folketinget for, at der overalt i landet skal være medborgerhuse, skoler o.lign., der er fuldt tilgængelige, og som kan lånes af såvel partier som alle mulige andre foreninger. Samtidig skal vi sikre, at der gratis kan lånes teleslyngeanlæg til dårligt hørende, og at der kan komme en døvetolk til døve. 9

10 Finansiering Enhedslisten peger altid på, hvor pengene skal komme fra, når vi fremsætter et forslag. Vi vil tage pengene, der hvor de er flest, så med vores forslag er det de rigeste og aktiespekulanterne, der kommer til at betale mere. Til gengæld får vi penge til velfærd, herunder til at forbedre forholdene for borgere med handicap. En række af forslagene i dette udspil vil være udgiftsneutrale, fordi de tjener sig selv ind. F.eks. vil statens udgift til ledighedsydelse falde, hvis flere borgere kommer i fleksjob. De øvrige forslag vil vi finansiere via skatten på to måder: Annuller skattelettelserne få bedre velfærd i kommunerne Enhedslisten vil annullere skattelettelsen til de danskere, som tjener mere end en halv million kr. om året. De 10 % rigeste i samfundet skal betale det samme i skat i 2012, som de gjorde i Det vil give 7,3 mia. ekstra i skatteindtægter årligt, som vi vil bruge til at skabe bedre velfærd i kommunerne, bl.a. til en lang række handicaptilbud. Beskat multinationale selskaber hæv overførselsindkomsterne Vismændene peger på, at samfundet mister skatteindtægter på mellem 7 og 14 milliarder kr. om året, fordi en række multinationale selskaber ikke betaler skat i Danmark. Det kan skattekontrol og skrappere lovgivning hjælpe på. På den måde kan vi hente mindst 5 mia. kr. om året. De skal bruges til at hæve de overførselsindkomster, herunder førtidspension, der i årevis er blevet udhulet af satspuljen. 10

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Anne Hedegaard (aih@ams.dk) Flemming Frandsen (flf@penst.dk) 24. september 2012 Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Handikappolitikken tilbage på sporet

Handikappolitikken tilbage på sporet Finanslov 2015: Handikappolitikken tilbage på sporet Det danske velfærdssamfund er et godt land at leve i. Vi har høj velstand og lav arbejdsløshed. Og mennesker med handikap kan leve et liv som alle andre,

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere