GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15"

Transkript

1 t1l REFERAT GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15 KøBMANDSBO vm/- zo-2los.2015 Den årlige generalforsamling i Foreningen KØbmandsbo samt de af Foreningen administrerede legater, herunder KHK's Legat med ejendommen "Købmandsbo" blev afholdt i Pavillonen kl. 18,00 til L9,45 med 29 deltagere - 24 beboere og 5 eksterne. Formanden Vagn Mgrup (VM) bød velkommen og gav indledningsvis den kedelige nyhed, at Erik lversen (106 C. 2.tv.)var død Skærtorsdag med bisættelse fra Bellahøj Kirke onsdag kl. 11,00. VM meddelte derefter, at bestyrelsen i lighed med tidligere år og i overensstemmelse med vedtægtens 17 oprindeligt havde udpeget Hans Stige - formand for University College Sjælland - som dirigent. Men i går fik vi meddelelse om, at Hans Stige var indlagt med blodpropper i det ene ben og i begge lunger - men heldigvis har det godt og er netop vendt hjem fra hospitalet. Bestyrelsen valgte derefter at udpege en dirigent fra sin midte, og Carl Ejler Jensen (CJ) fra bestyrelsen har derefter indvilliget i at røgte hvervet som dirigent - hvilket udløste applaus. Dirigenten fastslog, at med opslag i ejendommen med dagsorden i henhold tilvedtægtens 19 og samtidig udlægning på Foreningens hjemmeside var generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Atle medlemmer af Foreningen Købmandsbo har stemmeret, og det var 25 af de tilstedeværende - 22 beboere og 3 eksterne (inkl.et bestyrelsesmedlem) DervarafgivetlTfuldmagterialt-9til bestyrelsen,3tilformandenog5til3navngivnebeboere-og dermed 42 stemmer i alt - og derudover 4 fuldmagter til MK. 1. BERETNTNG OM FORENTNGENS VIRK OMHEP I pet FORLøBNE ÅR VM aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der omfatter Foreningen KØbmandsbo, KHK's Legat med ejendommen "Købmandsbo", Ørumhedes Legat og Øvrige af Foreningen administrerede legater. A. Generalforsamlingen : Lindy Olsen har i mail af gjort nogle indsigelser og kommentarer til referatet vedr. punkt 4: lndkomne forslag (fra LO). Bestyrelsen har i svarbrev L4 fastholdt, at emnet er behandlet korrekt. B. Økonomi: Reviderede og underskrevne årsrapporter for Foreningen KØbmandsbo, KHK's Legat, Ørumhedes Legat og Herfurths Legat - alle uden forbehold fra revisors side - blev sammen med interne driftsregnskaber og driftsbudgetter fremlagt L5. u Købmandsbo n KHK's Legat ri"j"rifi.rndsvej 106 C ' 2400 København NV. a e-maii: maitofodnmanosno'or< Hjemmeside: koebmandsbo.dk Kontortid: Onsdag kl q

2 I2l * Foreningen Købmandsbo fik et overskud på 409 t.dkk inklusive Schneiders Mindelegat, der blev overført til egenkapitalen, der herefter udgjorde 8.911t.DKK Den væsentligste årsag til det store resultat er kursgevinster på 287 I.DKK i forbindelse med udtrækninger og omlægninger af obligationer. For budgetteres med et underskud på 28 I.DKK - efter overførsel af 132 I.DKK til KHK's Legat. Der bliver dog også i 20L5 tale om kursgevinster på obligationer, der vil forbedre regnskabet. * KHK'Legat fik et overskud på 84 t.dkk, der for en væsentlig dels vedkommende skyldes kursgevinster på 143 t.dkk ved udtrækninger og omlægninger af obligationer. Årets overskud blev overført til den disponible kapital, og egenkapitalen udgjorde herefter t.dkk. For 2015 bud.getteres med 0-resultat efter overførsel af 132 I.DKK fra Foreningen KØbmandsbo - et beløb der antageligt bliver mindre, da der også i 2015 kan forventes kursgevinster på obligationerne. C. Ejendommen "Købmandsbo": Ejendommens driftsregnskab gav et sjældent overskud på 5 I.DKK takket være besparelser og udskydelser af visse reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Der er i årets løb foretaget reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og i lejlighederne for 493 t.dkk t.dkk mindre end budgetteret. Disse omkostninger er for 2015 budgetteret til 633 t.dkk. D. Ørumhedes Legat: Legatet ophørte sin eksistens pr. 31.L med de sidste udbetalinger, og er i forbindelse med årsrapporten afmeldt over for Civilstyrelsen. Afviklingen fandt sted over en 3-årig periode, hvor kapitalen på ca. 750 I.DKK blev fordelt med godt halvdelen til dårligt socialt og økonomisk stillede eksterne ansøgere og resten til beboerne i "Købmandsbo" E. Maja Christiansens Legat: Dette legat har vi ikke tidligere fortalt noget om, da der var meget lange udsigter til, at Foreningen Købmandsbo ville få glæde af legatet - 2 generationer amagere til legatets trods alt ret beskedne renteydelse. Forslag her fra om at tilbyde rentemodtagerne en kontant sum ved legatets opløsning via tilladelse fra Civilstyrelsen blev godt modtaget af rentenyderne. Danske Bank's Forvaltningsafdeling har sørget for sagsbehandlingen, og legatet er nu opløst. Efter udbetaling til rentenyderne, blev der 55 t.dkk tilbage til Foreningen KØbmandsbo - ca. Ll3 af legatkapitalen. F. Valdemar Hansens Legat: Samme proces med dette legat kunne ikke lade sig gøre jf. Danske Bank's Forvaltningsafdeling, da der ikke er tale om en fond men om en rentenydelseskapital. Foreningen KØbmandsbo overtager således først kapitalen på ca. 7 mio. DKK, når sidste rentenyder af livsarvingerne er død - og det kan godt vare en år. "l

3 t3i G. Afrunding: Det er et mål i sig selv, at "Købmandsbo" er et godt sted at bo og være, og det arbejder bestyrelsen og administrator for at efterleve godt bistået af mange af beboerne. Der har også i 2014 været en del beboeraktiviteter og -arrangementer - nytårsfest, runde fødselsdage, skovtur, beboermøde, KKKK-møder, julebanko - hvilket også vilvære tilfældet i Bestyrelsen vil gerne sige tak til de beboere, der har stået for de enkelte aktiviteter og arrangementer samt holdt haven i flot stand - alt sammen tilglæde for alle beboerne - samt tak til de beboere, der sam ler papir op, hejser flag, trækker ure op, skifter elpærer, ordner flaskecontainer, checker radiatorer, justerer TV-kanaler mv. Også tak til vores administrator Jane Bannow (JB) for en god indsats, der strækker sig ud over det rent administrative og bogholderimæssige, til Foreningens webmaster Leif Christiansen (tc) og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som dirigenten herefter konstaterede var taget til efterretning - med akklamation. Næstformand Kirsten Sørensen (KS) gennemgik de reviderede årsrapporter og supplerede med talfra de interne driftsregnskaber. Sidstnævnte har en langt større detaljeringsgrad end årsrapporterne. A, Foreningen Købmandsbo: Som nævnt i beretningen har Foreningen et overskud på 409 I.DKK efter indregning af realiserede kursgevinster på udtrukne og omlagte obligationer på 287 t.dkk. Uden denne post var overskuddet L22 I.DKK mod budgetteret 170 I.DKK - uden overførsel til KHK's Legat. De enkelte indtægts- og udgiftsposter blev summarisk gennemgået. Efter overførsel af overskuddet til egenkapitalen udgør denne t.dkk og heraf udgør Schneiders Mindelegat 527 t.dkk. B. KHK's legat: Legatet fik et overskud på 84 t.dkk takket være realiserede kursgevinster på 143 t.dkk i fm. udtrækninger og omlægninger af obligationsserier. Også her blev de enkelte indtægter og udgifter gennemgået summarisk. Årets overskud er overført til den disponible kapital, der herefter udgør 310 t.dkk, der igen sammen med den bundne kapital (legatkapitalen) på 9.001t.DKK udgør legatets egenkapital på 9.311t.DKK. Legatets største aktiv er ejendommen "Købmandsbo", der regnskabsmæssigt står opført til 9.301t. DKK og med en officielejendomsvurdering på L1.600 DKK. (Den meget lave værdansættelse skyldes kapitalisering ud fra de meget lave huslejeniveuer) C. Eiendomlnen "Købmandsbo: Ejendommens samlede drift gav et overskud på 6 I.DKK mod et budget-

4 t4l teret underskud på 147 I.DKK. Resultatforbedringen ift. budgettet skyldes for størstedelens vedkommende besparelser og udskydelser til 20L5 af visse reparations- og vedligeholdelsesomkostninger. D. lqdstilline: KS indstillede de reviderede, godkendte og underskrevne årsrapporter - alle som sagt udenforbeholdfrarevisor-tilgeneralforsamlingensgodkendelse. Dirigenten konstaterede, at årsrapporterne var godkendte - med akklamation - da der hverken var spørgsmål eller kommentarer. 3. FREMLÆ GELSE AF BUDGET FOR 20ts Driftsbudgetter for Foreningen KØbmandbo og KHK's Legat har været fremlagt - og blev udleveret efter ønske ved generalforsamlingens start - og VM henviste til disse bilag ved den efterfølgende summariske gennemgang. A. Foreningen,KØbmandsbo: Med tilnærmelsesvis samme aktivitetsniveau som i de foregående år er der budgetteret med et overskud på 104 I.DKK - og efter overførsel til KHK's Legat på 132 I.DKK et underskud på 28 I.DKK. Der bliver dog et væsentligt bedre resultat, da der efter nye omlægninger af obligationer i starten af året er realiseret en kursgevinst på 149 t.dkk. Omlægningen skyldtes sandsynligheden for store udtrækninger til kurs 100 i forbindelse med store kon - verteringsbølger. På den anden side medfører disse omlægninger til fortsat lavere rentesatser - senest til 2,0 % papirer - slev sagt lavere renteindtægter, der i løbet af få år udligner kursgevinsten ved disse omlægninger. Men det gøres for i hvert fald at sikre en kursgevinst frem for udtrækning til kurs 100. Set over en længere årrække er renteindtægterne faldet støt itak med den lavere og lavere obligationsrente: Fra 412 t.dkk i 2003 tll279 I.DKK i 2Ot4 og budgetteret til 263 I.DKK i B. KHK's Leeat: Der er budgetteret med et underskud på L32 I.DKK, der dog dækkes ind via en overførsel fra Foreningen Købmandsbo.. Denne overførsel indgår som en del af den disponible kapital, der hovedsageligt anvendes til de kvartalsvise afdrag til Grundejernes lnvesteringsfond (30-årigt lån til L,5% fast rente p.a. i fm. bygningsrenoverin gen i 2000 på godt I.DKK) Også her bliver der tale om et bedre resultat, da der i fm. omlægning af obligationer i staten af året er realiseret en kursgevinst på 70 t.dkk. C. Eiendomn'len "Købmandsbo": Ejendommens drift er budgetteret til et underskud på 63 t.dkk selv med en huslejestigning pr

5 tsl De samlede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger udgør 633 t.dkk, og heri indgår de budgetterede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger for selve bygningen med 300 t.dkk, jf. separat bilag. I dette bilag er specificeret de væsentligste, kendte udgifter - men det fremgår også, at der venter nogle omkostningstunge opgaver i 2016 ogl}t7. De øvrige poster i dette bilag er baseret på indgåede aftaler og forventninger ud fra seneste års forbrug. D. lndstillitr,e: Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager budgetterne for 2015 til efterretning. Michael Kjellberg (MK) nævnte, at huslejen var steget 30% siden 2007, og spurgte om bestyrelsen planlagde yderligere huslejeforhøjelser i de kommende år. VM: Hvis MK kan fortælle noget blot nogenlunde præcist om kursudviklingen i de kommende år, og om der bliver behov for ekstraordinært store vedligeholdelsesomkostninger, kan MK få et godt bud på huslejeudviklingen. Kaja Rasmussen (KR) spurgte om årsagen til periodisk rislen i radiatorer/varmerør. VM: Antageligt luft i systemet og derfor nødvendigt med ekstra udluftninger af radiatorerne på især 4. sal (bekræftet af WS pr. telefon , da der efterfyldes vand på varmeanlægget månedligt). lkke flere sp6rgsmål eller kommentarer således at dirigenten kunne konstatere, at budgetterne for 20L5 var taget til efterretning. 4.INDKOMNE FORSLAG Dirigenten meddelte, at Michael Kjellberg (106 B. l.th.) rettidigt (L ) har indsendt 3 forslag vedr. afholdelse af det årlige beboermøde og julebanko - og at forslaget i sin fulde ordlyd har været fremlagt sammen med indkaldelsen og lagt ud på hjemmesiden. lnden der skete videre, trak MK forslag 2 og 3 tilbage. Dirigenten meddelte, at forslagene efter hans vurdering ikke hørte hjemme på en generalforsamling, og henviste Michael Kjellberg til i givet fald at kommentere sit resterende forslag 1 under punkt 7: Eventuelt - og at dette også gjaldt andre indlæg. Det blev i den sammenhæng anført, at Hans Stige havde den samme indstilling. MK anførte, at den fremgangsmåde ikke var demokratisk og op i den blå luft og fastholdt. at der skal stemmes om det indsendte forslag. Dirigenten fastholdt sin indstilling, men fandt at debatten lige så godt kunne finde sted nu som under punkt 7: Eventuelt. MK: Gentog sit krav om at få sit forslag sat til afstemning og gentog, at der ikke var tale om en demokratisk proces. Jytte Henriksen (JH) mente, at et beboermøde var et forum, hvor beboerne havde god tid til at snakke w yt

6 l6l indbyrdes og også have en dialog med bestyrelsen - et indlæg der blev gentaget et par gange. Leif Haugsted: Beboerarrangementer hører ikke hjemme på en generalforsamling - og gentog senere dette indlæg. EIla Meisner: Henstillede til MK om at blive og høre godt efter. Fremhævede at bestyrelsen gør et godt stykke arbejde for beboernes og Købmandsbo's bedste, og at et beboermøde kan give input til bestyrelsen. VM: Bestyrelsen deler både dirigentens og hans Stige's vurdering, nemlig at de enkelte beboeraktiviteter ikke er et generalforsamlingsanliggende. Generalforsamlingen tager stilling til den økonomiske ramme i budgettet, der er afsat til beboeraktiviteter, og derefter er det beboerne, der tilrettelægger og gennemfører de enkelte aktiviteter og arrangementer. - og det står i den forbindelse enhver beboer frit at indkalde til og afholde en anden form for be boermøde Alle 3 forslag var i øvrigt overflødige, da tingene i forvejen fungerer som foreslået i MK's forslag 2 og 3. Vedr. forlag 1 om adskillelse af beboermøde og julebanko blev det allerede på beboermødet 13. november 2014 fremført som ønske fra arrangørerne - Gitte og Leif Haugsted (tlll- af julebankoen, at de 2 beboerarrangementer blev afholdt på forskellige datoer for at undgå den ret dårlige/trykkede stemning i fm. årets beboermøde - et ønske der blev bakket op af de omkringstående. Da arrangørerne af beboermødet - JB og VM - ikke har noget imod dette, vil julebankoen i 2015 blive afholdt som hidtil med spisning kl. 18,00, og beboermødet afholdt på en anden dato som aftenmøde med kaffe/te og lidt kage til. På dette møde vil der som i de senere år blive givet en orientering fra bestyrelsen om "rigets tilstand". og der vil som altid være al den tid, som deltagerne mener er nødvendigt. (Beboermøderne startede i 200A sam møde med de forskellige beboerkomiteer - i hven fold jf. foreliggende referater - og gik over til at blive betegnet som beboermøder og de første år også med arientering fra beboerkomiteerne (som i dag er de enkelte grupper af beboere, der har påtoget sig diverse opgover). BebaermØderne er en slags statusmøde, hvor der samles op på det, der er sket i årets løb, og hvad der er planlogt for det kommende år, og hvad beboerne ellers har lyst til eller behov for ot få brogt på bone - og møderne slutter først, når der ikke er flere, der ønsker ot sige noget. Fro 2ALL til og med 2AM blev beboermødet afholdt umiddelbqrt inden julebanko afbrudt af spisning (smørrebrød) men efter beboermødet i 2014 holdes de to orrongementer fremover på hver sin dato). MK: Var glad for at bestyrelsen nu vil lytte og lytte mere til forslag fra beboerne som led i et beboerdemokrati. VM: Lodret uenig med MK, da det ikke var på MK's initiativ, at beboermødet bliver flptet. Der findes et udstrakt beboerdemokrati i Købmandsbo med bl.a. flerårigt beboerflertal i bestyrelsen, at w /l V n I

7 17l der er god dialog mellem bestyrelse, administrator og beboere, at forslag fra beboerne bliver hurtigt behandlet af administrator/bestyrelse og at alle kan henvende sig med problemer, ønsker og forslag hele året - men det er fortsat bestyrelsen, der har ansvaret for administration, drift og økonomi. BeboermØdet bliver i den sammenhæng en form for statusmøde. MK fandt ingen anledning til at aflevere sine 4 fuldmagter, når der ikke blev nogen afstemning. 5. VALG AF MEDLEMMEB TIL BESTYRFL EN Hans Kiil-Nielsen (HK-N) og Vagn Mørup (VM) er begge på valg efter turnus, er begge villige til genvalg og foreslås genvalgt. Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt - med akklamation. 6. VALG AF REVISOR Der har ikke fra bestyrelsens side været noget Ønske om at skifte revisionsselskab eller revisor, men det var vi altså nødt til alligevel. AP Statsautoriserede Revisorer blev delt op således, at det meste af Københavnerafdelingen fra denne dato indgik i Grant Thornton {verdens 6. største revisionssammenslutning) med adresse i Stockholmsgade, 2100 Kbh. / - medens resten af Københavnerafdelingen fortsætter sammen med afdelingen iårhus. Vore revisorer - statsaut. revisor Brian Rasmussen og manager Sebastian With Hansen - fulgte med over til Grant Thornton, hvorfor bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt, at årsrapporterne blev færdigglort der - frem for at skulle til at samarbejde med nye revisorer, der ikke på forhånd har noget kendskab til Foreningen og legaterne. Bestyrelsen indstillede derfor, at generalforsamlingen vælger Grant Thornton som Foreningen KØbmandsbo's og tilknyttede legaters revisionsfirma. MK: Spurgte tilårsagen til noget så alvorligt som skifte af revisionsfirma - det er ikke noget, man bare gør. VM: Gentog sin forklaring. Generalforsamlingen godkendte valget af Grant Thornton som Foreningen Købmandsbo's revisionsfirma - med akklamation. 7. EVENTUELT Lisbeth Pedersen: Tak til beboerne for at have sat mange lys i vinduerne 4. maj - bemærket af forbipasserende og fotograferet nogle gange.

8 l8i JH: Foreslog at vinduerne blev malet grønne, når de nu skal males i 2016 og2at7. VM: Da der sidste gang skulle males vinduer, blev det foreslået at male dem blå. Ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig i klasse 4, og der må vi ikke uden tilladelse ændre på bygningens udseende. Bestyrelsen har ingen planer om at ændre på farvevalget, da vi ønsker at bevare bygningen med det udseende, den har haft siden opførelsen i Lena Allersted: Spurgte om der var regler for oprydning efter fester. VM: Eneste helt håndfaste regel er, at skal Pavillonen bruges allerede dagen efter, skal der være ryddet op og gjort rent senest kl. 10,00. Ellers skal dette BØres så hurtigt som praktisk muligt - og i alle tilfælde kommer brugerne til at betale for ekstra rengøring og eventuelle beskadigelser af inventar og køkkengrej. LC: Meddelte at med ejendommens TV-abonnement (store pakke) hos YouSee kan beboerne se film mv. på deres mobil og tablet. LC har lavet en vejledning, der er lagt ud på hjemmesiden under: lnfo - et initiativ der medførte applaus. Dirigenten læste et indlæg op fra Bente Bruhn lversen, der var forhindret i at deltage pga. sin mands forestående bisættelse: "Jeg vil gerne ad denne vej give udtryk for stor tillid og tak til bestyrelsen og bestyrelsesformanden for det fantastiske stykke arbejde, der bliver gjort året rundt for at beboerne kan leve i en vedligeholdt, ordentlig og dejlig ejendom. Derudover også en stor glæde at være omgivet af og leve sammen med så mange dejlige mennesker, der altid står klar til at hjælpe, når der behov for det - det giver stor tryghed." KR: Forstår ikke al den snak om beboerdemokrati, da det er bestyrelsen, der har ansvaret for at tingene fungerer. Winnie Nissen: Nu har vi hørt om tal og diverse, som jeg ikke begriber mig meget på, men jeg ved, at jeg bor i et meget smukt hus til en KØbenhavns laveste huslejer med alle de forskellige gratis faciliteter, vi har. Jeg har fuld tillid til, at bestyrelsen og Jane tager sig godt af "firmaet" til alles bedste. Der bliver talt så meget om dialog, så jeg vil gerne vende dialogen og se på, hvor godt vi bor her, og hvor privilegeret vi egentlig er. Vi passer på hinanden og på vores hus, og det må da tælle for noget midt i al den elendighed og negativitet, vi h/rer om. Endelig er der jo ingen, der er tvunget til at bo her, og man kan jo bare søge andre græsgange, hvis man ikke er tilfreds. Så er man jo ude over alt det. KS henledte opmærksomheden på, at der også var et jubilæum, der skal markeres, da formanden har rundet 25 år som formand. Vagn var landsformand for Civiløkonomerne L, formand for KHK og formand for Fore-

9 tel ningen Købmandsbofra2. april 1990 efter at være valgt ind i bestyrelsen ijanuar og Nete og Vagn flyttede ind i"købmandsbo" iiuli Vagn's mærkesager er økonomi og beboernes ve og vel. Det første giver sig udslag i, at der er styr på tingene, og det andet at der er et fællesskab ud over det almindelige - og som nævnt under beretningen; Et godt sted at bo og vaere. På bestyretsens og beboernes vegne blev der overrakt et gavekort med tekten: "Jeg elsker oplevelser, besparelser og rabatter" og råbt et traditionelt Købmandsbohurra for jubilaren. VM takkede, dels for de pæne ord og dels for gavekortet, der nok skal blive brugt tit oplevelser - som der stod på kortet og gerne med både besparelser og rabatter - sammen med Nete. Det er nu rart at deles om oplevelserne. Det sammen gælder for tilværelsen i "Købmandsbo", at vi deler både de mange gode og heldigvis få dårlige oplevelser. Min tid her har været en helt overvejende positiv oplevelse, og jeg ser frem til flere gode år, både i bestyrelsen - tak for genvalget - og især som beboer, for KØbmandsbo er et dejligt sted at bo og være. Der har gennem alle årene været en vis udvikling i Foreningen, og den gradvise ændring af beboersammensætningen er stærkt medvirkende hertil. I den tid jeg har haft kendskab til Købmandsbo, kan vi roligt tale om et generationsskifte med stigende forventninger og krav til serviceniveauet, som efterhånden betragtes som en selvfølgelighed. Tak alle sammen for den flotte gave, de venlige ord og samværet. Da der ikke var flere indlæg erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. VM takkede O for en god indsats og overrakte det fortjente "honorar {oprindeligt indkøbt til Hans Stige) - med applaus fra deltagerne - og takkede for de indsendte fuldmagter og de fremmødte for deres medvirken til et velgennemført møde. Derefter var der spisning traditionen tro med frikadeller og kartoffelsalat. KØbenhavn,frr. maizots KØbenhavn, 20. maj 2015 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Vagn MØrup scim formand, Kir-- sten Sørensen som næstformand og med Hans Kiil-Nielsen, Lone Hauge og CarlJensen som medlemmer.

! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l

! KHK'S Legat. iro-jriiiijntrel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l t1l REFERAT GENERALFORSAMLING 20. MAI 2014 KøBMANDSBO vm/- 2r.05.2014 Den årlige generalforsamling i Foreningen Købmandsbo, KHK's Legat og de resterende af Foreningen administrerede legater blev afholdt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere