GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15"

Transkript

1 t1l REFERAT GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15 KøBMANDSBO vm/- zo-2los.2015 Den årlige generalforsamling i Foreningen KØbmandsbo samt de af Foreningen administrerede legater, herunder KHK's Legat med ejendommen "Købmandsbo" blev afholdt i Pavillonen kl. 18,00 til L9,45 med 29 deltagere - 24 beboere og 5 eksterne. Formanden Vagn Mgrup (VM) bød velkommen og gav indledningsvis den kedelige nyhed, at Erik lversen (106 C. 2.tv.)var død Skærtorsdag med bisættelse fra Bellahøj Kirke onsdag kl. 11,00. VM meddelte derefter, at bestyrelsen i lighed med tidligere år og i overensstemmelse med vedtægtens 17 oprindeligt havde udpeget Hans Stige - formand for University College Sjælland - som dirigent. Men i går fik vi meddelelse om, at Hans Stige var indlagt med blodpropper i det ene ben og i begge lunger - men heldigvis har det godt og er netop vendt hjem fra hospitalet. Bestyrelsen valgte derefter at udpege en dirigent fra sin midte, og Carl Ejler Jensen (CJ) fra bestyrelsen har derefter indvilliget i at røgte hvervet som dirigent - hvilket udløste applaus. Dirigenten fastslog, at med opslag i ejendommen med dagsorden i henhold tilvedtægtens 19 og samtidig udlægning på Foreningens hjemmeside var generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Atle medlemmer af Foreningen Købmandsbo har stemmeret, og det var 25 af de tilstedeværende - 22 beboere og 3 eksterne (inkl.et bestyrelsesmedlem) DervarafgivetlTfuldmagterialt-9til bestyrelsen,3tilformandenog5til3navngivnebeboere-og dermed 42 stemmer i alt - og derudover 4 fuldmagter til MK. 1. BERETNTNG OM FORENTNGENS VIRK OMHEP I pet FORLøBNE ÅR VM aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der omfatter Foreningen KØbmandsbo, KHK's Legat med ejendommen "Købmandsbo", Ørumhedes Legat og Øvrige af Foreningen administrerede legater. A. Generalforsamlingen : Lindy Olsen har i mail af gjort nogle indsigelser og kommentarer til referatet vedr. punkt 4: lndkomne forslag (fra LO). Bestyrelsen har i svarbrev L4 fastholdt, at emnet er behandlet korrekt. B. Økonomi: Reviderede og underskrevne årsrapporter for Foreningen KØbmandsbo, KHK's Legat, Ørumhedes Legat og Herfurths Legat - alle uden forbehold fra revisors side - blev sammen med interne driftsregnskaber og driftsbudgetter fremlagt L5. u Købmandsbo n KHK's Legat ri"j"rifi.rndsvej 106 C ' 2400 København NV. a e-maii: maitofodnmanosno'or< Hjemmeside: koebmandsbo.dk Kontortid: Onsdag kl q

2 I2l * Foreningen Købmandsbo fik et overskud på 409 t.dkk inklusive Schneiders Mindelegat, der blev overført til egenkapitalen, der herefter udgjorde 8.911t.DKK Den væsentligste årsag til det store resultat er kursgevinster på 287 I.DKK i forbindelse med udtrækninger og omlægninger af obligationer. For budgetteres med et underskud på 28 I.DKK - efter overførsel af 132 I.DKK til KHK's Legat. Der bliver dog også i 20L5 tale om kursgevinster på obligationer, der vil forbedre regnskabet. * KHK'Legat fik et overskud på 84 t.dkk, der for en væsentlig dels vedkommende skyldes kursgevinster på 143 t.dkk ved udtrækninger og omlægninger af obligationer. Årets overskud blev overført til den disponible kapital, og egenkapitalen udgjorde herefter t.dkk. For 2015 bud.getteres med 0-resultat efter overførsel af 132 I.DKK fra Foreningen KØbmandsbo - et beløb der antageligt bliver mindre, da der også i 2015 kan forventes kursgevinster på obligationerne. C. Ejendommen "Købmandsbo": Ejendommens driftsregnskab gav et sjældent overskud på 5 I.DKK takket være besparelser og udskydelser af visse reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Der er i årets løb foretaget reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og i lejlighederne for 493 t.dkk t.dkk mindre end budgetteret. Disse omkostninger er for 2015 budgetteret til 633 t.dkk. D. Ørumhedes Legat: Legatet ophørte sin eksistens pr. 31.L med de sidste udbetalinger, og er i forbindelse med årsrapporten afmeldt over for Civilstyrelsen. Afviklingen fandt sted over en 3-årig periode, hvor kapitalen på ca. 750 I.DKK blev fordelt med godt halvdelen til dårligt socialt og økonomisk stillede eksterne ansøgere og resten til beboerne i "Købmandsbo" E. Maja Christiansens Legat: Dette legat har vi ikke tidligere fortalt noget om, da der var meget lange udsigter til, at Foreningen Købmandsbo ville få glæde af legatet - 2 generationer amagere til legatets trods alt ret beskedne renteydelse. Forslag her fra om at tilbyde rentemodtagerne en kontant sum ved legatets opløsning via tilladelse fra Civilstyrelsen blev godt modtaget af rentenyderne. Danske Bank's Forvaltningsafdeling har sørget for sagsbehandlingen, og legatet er nu opløst. Efter udbetaling til rentenyderne, blev der 55 t.dkk tilbage til Foreningen KØbmandsbo - ca. Ll3 af legatkapitalen. F. Valdemar Hansens Legat: Samme proces med dette legat kunne ikke lade sig gøre jf. Danske Bank's Forvaltningsafdeling, da der ikke er tale om en fond men om en rentenydelseskapital. Foreningen KØbmandsbo overtager således først kapitalen på ca. 7 mio. DKK, når sidste rentenyder af livsarvingerne er død - og det kan godt vare en år. "l

3 t3i G. Afrunding: Det er et mål i sig selv, at "Købmandsbo" er et godt sted at bo og være, og det arbejder bestyrelsen og administrator for at efterleve godt bistået af mange af beboerne. Der har også i 2014 været en del beboeraktiviteter og -arrangementer - nytårsfest, runde fødselsdage, skovtur, beboermøde, KKKK-møder, julebanko - hvilket også vilvære tilfældet i Bestyrelsen vil gerne sige tak til de beboere, der har stået for de enkelte aktiviteter og arrangementer samt holdt haven i flot stand - alt sammen tilglæde for alle beboerne - samt tak til de beboere, der sam ler papir op, hejser flag, trækker ure op, skifter elpærer, ordner flaskecontainer, checker radiatorer, justerer TV-kanaler mv. Også tak til vores administrator Jane Bannow (JB) for en god indsats, der strækker sig ud over det rent administrative og bogholderimæssige, til Foreningens webmaster Leif Christiansen (tc) og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som dirigenten herefter konstaterede var taget til efterretning - med akklamation. Næstformand Kirsten Sørensen (KS) gennemgik de reviderede årsrapporter og supplerede med talfra de interne driftsregnskaber. Sidstnævnte har en langt større detaljeringsgrad end årsrapporterne. A, Foreningen Købmandsbo: Som nævnt i beretningen har Foreningen et overskud på 409 I.DKK efter indregning af realiserede kursgevinster på udtrukne og omlagte obligationer på 287 t.dkk. Uden denne post var overskuddet L22 I.DKK mod budgetteret 170 I.DKK - uden overførsel til KHK's Legat. De enkelte indtægts- og udgiftsposter blev summarisk gennemgået. Efter overførsel af overskuddet til egenkapitalen udgør denne t.dkk og heraf udgør Schneiders Mindelegat 527 t.dkk. B. KHK's legat: Legatet fik et overskud på 84 t.dkk takket være realiserede kursgevinster på 143 t.dkk i fm. udtrækninger og omlægninger af obligationsserier. Også her blev de enkelte indtægter og udgifter gennemgået summarisk. Årets overskud er overført til den disponible kapital, der herefter udgør 310 t.dkk, der igen sammen med den bundne kapital (legatkapitalen) på 9.001t.DKK udgør legatets egenkapital på 9.311t.DKK. Legatets største aktiv er ejendommen "Købmandsbo", der regnskabsmæssigt står opført til 9.301t. DKK og med en officielejendomsvurdering på L1.600 DKK. (Den meget lave værdansættelse skyldes kapitalisering ud fra de meget lave huslejeniveuer) C. Eiendomlnen "Købmandsbo: Ejendommens samlede drift gav et overskud på 6 I.DKK mod et budget-

4 t4l teret underskud på 147 I.DKK. Resultatforbedringen ift. budgettet skyldes for størstedelens vedkommende besparelser og udskydelser til 20L5 af visse reparations- og vedligeholdelsesomkostninger. D. lqdstilline: KS indstillede de reviderede, godkendte og underskrevne årsrapporter - alle som sagt udenforbeholdfrarevisor-tilgeneralforsamlingensgodkendelse. Dirigenten konstaterede, at årsrapporterne var godkendte - med akklamation - da der hverken var spørgsmål eller kommentarer. 3. FREMLÆ GELSE AF BUDGET FOR 20ts Driftsbudgetter for Foreningen KØbmandbo og KHK's Legat har været fremlagt - og blev udleveret efter ønske ved generalforsamlingens start - og VM henviste til disse bilag ved den efterfølgende summariske gennemgang. A. Foreningen,KØbmandsbo: Med tilnærmelsesvis samme aktivitetsniveau som i de foregående år er der budgetteret med et overskud på 104 I.DKK - og efter overførsel til KHK's Legat på 132 I.DKK et underskud på 28 I.DKK. Der bliver dog et væsentligt bedre resultat, da der efter nye omlægninger af obligationer i starten af året er realiseret en kursgevinst på 149 t.dkk. Omlægningen skyldtes sandsynligheden for store udtrækninger til kurs 100 i forbindelse med store kon - verteringsbølger. På den anden side medfører disse omlægninger til fortsat lavere rentesatser - senest til 2,0 % papirer - slev sagt lavere renteindtægter, der i løbet af få år udligner kursgevinsten ved disse omlægninger. Men det gøres for i hvert fald at sikre en kursgevinst frem for udtrækning til kurs 100. Set over en længere årrække er renteindtægterne faldet støt itak med den lavere og lavere obligationsrente: Fra 412 t.dkk i 2003 tll279 I.DKK i 2Ot4 og budgetteret til 263 I.DKK i B. KHK's Leeat: Der er budgetteret med et underskud på L32 I.DKK, der dog dækkes ind via en overførsel fra Foreningen Købmandsbo.. Denne overførsel indgår som en del af den disponible kapital, der hovedsageligt anvendes til de kvartalsvise afdrag til Grundejernes lnvesteringsfond (30-årigt lån til L,5% fast rente p.a. i fm. bygningsrenoverin gen i 2000 på godt I.DKK) Også her bliver der tale om et bedre resultat, da der i fm. omlægning af obligationer i staten af året er realiseret en kursgevinst på 70 t.dkk. C. Eiendomn'len "Købmandsbo": Ejendommens drift er budgetteret til et underskud på 63 t.dkk selv med en huslejestigning pr

5 tsl De samlede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger udgør 633 t.dkk, og heri indgår de budgetterede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger for selve bygningen med 300 t.dkk, jf. separat bilag. I dette bilag er specificeret de væsentligste, kendte udgifter - men det fremgår også, at der venter nogle omkostningstunge opgaver i 2016 ogl}t7. De øvrige poster i dette bilag er baseret på indgåede aftaler og forventninger ud fra seneste års forbrug. D. lndstillitr,e: Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager budgetterne for 2015 til efterretning. Michael Kjellberg (MK) nævnte, at huslejen var steget 30% siden 2007, og spurgte om bestyrelsen planlagde yderligere huslejeforhøjelser i de kommende år. VM: Hvis MK kan fortælle noget blot nogenlunde præcist om kursudviklingen i de kommende år, og om der bliver behov for ekstraordinært store vedligeholdelsesomkostninger, kan MK få et godt bud på huslejeudviklingen. Kaja Rasmussen (KR) spurgte om årsagen til periodisk rislen i radiatorer/varmerør. VM: Antageligt luft i systemet og derfor nødvendigt med ekstra udluftninger af radiatorerne på især 4. sal (bekræftet af WS pr. telefon , da der efterfyldes vand på varmeanlægget månedligt). lkke flere sp6rgsmål eller kommentarer således at dirigenten kunne konstatere, at budgetterne for 20L5 var taget til efterretning. 4.INDKOMNE FORSLAG Dirigenten meddelte, at Michael Kjellberg (106 B. l.th.) rettidigt (L ) har indsendt 3 forslag vedr. afholdelse af det årlige beboermøde og julebanko - og at forslaget i sin fulde ordlyd har været fremlagt sammen med indkaldelsen og lagt ud på hjemmesiden. lnden der skete videre, trak MK forslag 2 og 3 tilbage. Dirigenten meddelte, at forslagene efter hans vurdering ikke hørte hjemme på en generalforsamling, og henviste Michael Kjellberg til i givet fald at kommentere sit resterende forslag 1 under punkt 7: Eventuelt - og at dette også gjaldt andre indlæg. Det blev i den sammenhæng anført, at Hans Stige havde den samme indstilling. MK anførte, at den fremgangsmåde ikke var demokratisk og op i den blå luft og fastholdt. at der skal stemmes om det indsendte forslag. Dirigenten fastholdt sin indstilling, men fandt at debatten lige så godt kunne finde sted nu som under punkt 7: Eventuelt. MK: Gentog sit krav om at få sit forslag sat til afstemning og gentog, at der ikke var tale om en demokratisk proces. Jytte Henriksen (JH) mente, at et beboermøde var et forum, hvor beboerne havde god tid til at snakke w yt

6 l6l indbyrdes og også have en dialog med bestyrelsen - et indlæg der blev gentaget et par gange. Leif Haugsted: Beboerarrangementer hører ikke hjemme på en generalforsamling - og gentog senere dette indlæg. EIla Meisner: Henstillede til MK om at blive og høre godt efter. Fremhævede at bestyrelsen gør et godt stykke arbejde for beboernes og Købmandsbo's bedste, og at et beboermøde kan give input til bestyrelsen. VM: Bestyrelsen deler både dirigentens og hans Stige's vurdering, nemlig at de enkelte beboeraktiviteter ikke er et generalforsamlingsanliggende. Generalforsamlingen tager stilling til den økonomiske ramme i budgettet, der er afsat til beboeraktiviteter, og derefter er det beboerne, der tilrettelægger og gennemfører de enkelte aktiviteter og arrangementer. - og det står i den forbindelse enhver beboer frit at indkalde til og afholde en anden form for be boermøde Alle 3 forslag var i øvrigt overflødige, da tingene i forvejen fungerer som foreslået i MK's forslag 2 og 3. Vedr. forlag 1 om adskillelse af beboermøde og julebanko blev det allerede på beboermødet 13. november 2014 fremført som ønske fra arrangørerne - Gitte og Leif Haugsted (tlll- af julebankoen, at de 2 beboerarrangementer blev afholdt på forskellige datoer for at undgå den ret dårlige/trykkede stemning i fm. årets beboermøde - et ønske der blev bakket op af de omkringstående. Da arrangørerne af beboermødet - JB og VM - ikke har noget imod dette, vil julebankoen i 2015 blive afholdt som hidtil med spisning kl. 18,00, og beboermødet afholdt på en anden dato som aftenmøde med kaffe/te og lidt kage til. På dette møde vil der som i de senere år blive givet en orientering fra bestyrelsen om "rigets tilstand". og der vil som altid være al den tid, som deltagerne mener er nødvendigt. (Beboermøderne startede i 200A sam møde med de forskellige beboerkomiteer - i hven fold jf. foreliggende referater - og gik over til at blive betegnet som beboermøder og de første år også med arientering fra beboerkomiteerne (som i dag er de enkelte grupper af beboere, der har påtoget sig diverse opgover). BebaermØderne er en slags statusmøde, hvor der samles op på det, der er sket i årets løb, og hvad der er planlogt for det kommende år, og hvad beboerne ellers har lyst til eller behov for ot få brogt på bone - og møderne slutter først, når der ikke er flere, der ønsker ot sige noget. Fro 2ALL til og med 2AM blev beboermødet afholdt umiddelbqrt inden julebanko afbrudt af spisning (smørrebrød) men efter beboermødet i 2014 holdes de to orrongementer fremover på hver sin dato). MK: Var glad for at bestyrelsen nu vil lytte og lytte mere til forslag fra beboerne som led i et beboerdemokrati. VM: Lodret uenig med MK, da det ikke var på MK's initiativ, at beboermødet bliver flptet. Der findes et udstrakt beboerdemokrati i Købmandsbo med bl.a. flerårigt beboerflertal i bestyrelsen, at w /l V n I

7 17l der er god dialog mellem bestyrelse, administrator og beboere, at forslag fra beboerne bliver hurtigt behandlet af administrator/bestyrelse og at alle kan henvende sig med problemer, ønsker og forslag hele året - men det er fortsat bestyrelsen, der har ansvaret for administration, drift og økonomi. BeboermØdet bliver i den sammenhæng en form for statusmøde. MK fandt ingen anledning til at aflevere sine 4 fuldmagter, når der ikke blev nogen afstemning. 5. VALG AF MEDLEMMEB TIL BESTYRFL EN Hans Kiil-Nielsen (HK-N) og Vagn Mørup (VM) er begge på valg efter turnus, er begge villige til genvalg og foreslås genvalgt. Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt - med akklamation. 6. VALG AF REVISOR Der har ikke fra bestyrelsens side været noget Ønske om at skifte revisionsselskab eller revisor, men det var vi altså nødt til alligevel. AP Statsautoriserede Revisorer blev delt op således, at det meste af Københavnerafdelingen fra denne dato indgik i Grant Thornton {verdens 6. største revisionssammenslutning) med adresse i Stockholmsgade, 2100 Kbh. / - medens resten af Københavnerafdelingen fortsætter sammen med afdelingen iårhus. Vore revisorer - statsaut. revisor Brian Rasmussen og manager Sebastian With Hansen - fulgte med over til Grant Thornton, hvorfor bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt, at årsrapporterne blev færdigglort der - frem for at skulle til at samarbejde med nye revisorer, der ikke på forhånd har noget kendskab til Foreningen og legaterne. Bestyrelsen indstillede derfor, at generalforsamlingen vælger Grant Thornton som Foreningen KØbmandsbo's og tilknyttede legaters revisionsfirma. MK: Spurgte tilårsagen til noget så alvorligt som skifte af revisionsfirma - det er ikke noget, man bare gør. VM: Gentog sin forklaring. Generalforsamlingen godkendte valget af Grant Thornton som Foreningen Købmandsbo's revisionsfirma - med akklamation. 7. EVENTUELT Lisbeth Pedersen: Tak til beboerne for at have sat mange lys i vinduerne 4. maj - bemærket af forbipasserende og fotograferet nogle gange.

8 l8i JH: Foreslog at vinduerne blev malet grønne, når de nu skal males i 2016 og2at7. VM: Da der sidste gang skulle males vinduer, blev det foreslået at male dem blå. Ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig i klasse 4, og der må vi ikke uden tilladelse ændre på bygningens udseende. Bestyrelsen har ingen planer om at ændre på farvevalget, da vi ønsker at bevare bygningen med det udseende, den har haft siden opførelsen i Lena Allersted: Spurgte om der var regler for oprydning efter fester. VM: Eneste helt håndfaste regel er, at skal Pavillonen bruges allerede dagen efter, skal der være ryddet op og gjort rent senest kl. 10,00. Ellers skal dette BØres så hurtigt som praktisk muligt - og i alle tilfælde kommer brugerne til at betale for ekstra rengøring og eventuelle beskadigelser af inventar og køkkengrej. LC: Meddelte at med ejendommens TV-abonnement (store pakke) hos YouSee kan beboerne se film mv. på deres mobil og tablet. LC har lavet en vejledning, der er lagt ud på hjemmesiden under: lnfo - et initiativ der medførte applaus. Dirigenten læste et indlæg op fra Bente Bruhn lversen, der var forhindret i at deltage pga. sin mands forestående bisættelse: "Jeg vil gerne ad denne vej give udtryk for stor tillid og tak til bestyrelsen og bestyrelsesformanden for det fantastiske stykke arbejde, der bliver gjort året rundt for at beboerne kan leve i en vedligeholdt, ordentlig og dejlig ejendom. Derudover også en stor glæde at være omgivet af og leve sammen med så mange dejlige mennesker, der altid står klar til at hjælpe, når der behov for det - det giver stor tryghed." KR: Forstår ikke al den snak om beboerdemokrati, da det er bestyrelsen, der har ansvaret for at tingene fungerer. Winnie Nissen: Nu har vi hørt om tal og diverse, som jeg ikke begriber mig meget på, men jeg ved, at jeg bor i et meget smukt hus til en KØbenhavns laveste huslejer med alle de forskellige gratis faciliteter, vi har. Jeg har fuld tillid til, at bestyrelsen og Jane tager sig godt af "firmaet" til alles bedste. Der bliver talt så meget om dialog, så jeg vil gerne vende dialogen og se på, hvor godt vi bor her, og hvor privilegeret vi egentlig er. Vi passer på hinanden og på vores hus, og det må da tælle for noget midt i al den elendighed og negativitet, vi h/rer om. Endelig er der jo ingen, der er tvunget til at bo her, og man kan jo bare søge andre græsgange, hvis man ikke er tilfreds. Så er man jo ude over alt det. KS henledte opmærksomheden på, at der også var et jubilæum, der skal markeres, da formanden har rundet 25 år som formand. Vagn var landsformand for Civiløkonomerne L, formand for KHK og formand for Fore-

9 tel ningen Købmandsbofra2. april 1990 efter at være valgt ind i bestyrelsen ijanuar og Nete og Vagn flyttede ind i"købmandsbo" iiuli Vagn's mærkesager er økonomi og beboernes ve og vel. Det første giver sig udslag i, at der er styr på tingene, og det andet at der er et fællesskab ud over det almindelige - og som nævnt under beretningen; Et godt sted at bo og vaere. På bestyretsens og beboernes vegne blev der overrakt et gavekort med tekten: "Jeg elsker oplevelser, besparelser og rabatter" og råbt et traditionelt Købmandsbohurra for jubilaren. VM takkede, dels for de pæne ord og dels for gavekortet, der nok skal blive brugt tit oplevelser - som der stod på kortet og gerne med både besparelser og rabatter - sammen med Nete. Det er nu rart at deles om oplevelserne. Det sammen gælder for tilværelsen i "Købmandsbo", at vi deler både de mange gode og heldigvis få dårlige oplevelser. Min tid her har været en helt overvejende positiv oplevelse, og jeg ser frem til flere gode år, både i bestyrelsen - tak for genvalget - og især som beboer, for KØbmandsbo er et dejligt sted at bo og være. Der har gennem alle årene været en vis udvikling i Foreningen, og den gradvise ændring af beboersammensætningen er stærkt medvirkende hertil. I den tid jeg har haft kendskab til Købmandsbo, kan vi roligt tale om et generationsskifte med stigende forventninger og krav til serviceniveauet, som efterhånden betragtes som en selvfølgelighed. Tak alle sammen for den flotte gave, de venlige ord og samværet. Da der ikke var flere indlæg erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. VM takkede O for en god indsats og overrakte det fortjente "honorar {oprindeligt indkøbt til Hans Stige) - med applaus fra deltagerne - og takkede for de indsendte fuldmagter og de fremmødte for deres medvirken til et velgennemført møde. Derefter var der spisning traditionen tro med frikadeller og kartoffelsalat. KØbenhavn,frr. maizots KØbenhavn, 20. maj 2015 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Vagn MØrup scim formand, Kir-- sten Sørensen som næstformand og med Hans Kiil-Nielsen, Lone Hauge og CarlJensen som medlemmer.

! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l

! KHK'S Legat. iro-jriiiijntrel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l t1l REFERAT GENERALFORSAMLING 20. MAI 2014 KøBMANDSBO vm/- 2r.05.2014 Den årlige generalforsamling i Foreningen Købmandsbo, KHK's Legat og de resterende af Foreningen administrerede legater blev afholdt

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere