GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15"

Transkript

1 t1l REFERAT GENERALF9RSAMUNG 19. MAJ 2015-Qs-15 KøBMANDSBO vm/- zo-2los.2015 Den årlige generalforsamling i Foreningen KØbmandsbo samt de af Foreningen administrerede legater, herunder KHK's Legat med ejendommen "Købmandsbo" blev afholdt i Pavillonen kl. 18,00 til L9,45 med 29 deltagere - 24 beboere og 5 eksterne. Formanden Vagn Mgrup (VM) bød velkommen og gav indledningsvis den kedelige nyhed, at Erik lversen (106 C. 2.tv.)var død Skærtorsdag med bisættelse fra Bellahøj Kirke onsdag kl. 11,00. VM meddelte derefter, at bestyrelsen i lighed med tidligere år og i overensstemmelse med vedtægtens 17 oprindeligt havde udpeget Hans Stige - formand for University College Sjælland - som dirigent. Men i går fik vi meddelelse om, at Hans Stige var indlagt med blodpropper i det ene ben og i begge lunger - men heldigvis har det godt og er netop vendt hjem fra hospitalet. Bestyrelsen valgte derefter at udpege en dirigent fra sin midte, og Carl Ejler Jensen (CJ) fra bestyrelsen har derefter indvilliget i at røgte hvervet som dirigent - hvilket udløste applaus. Dirigenten fastslog, at med opslag i ejendommen med dagsorden i henhold tilvedtægtens 19 og samtidig udlægning på Foreningens hjemmeside var generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Atle medlemmer af Foreningen Købmandsbo har stemmeret, og det var 25 af de tilstedeværende - 22 beboere og 3 eksterne (inkl.et bestyrelsesmedlem) DervarafgivetlTfuldmagterialt-9til bestyrelsen,3tilformandenog5til3navngivnebeboere-og dermed 42 stemmer i alt - og derudover 4 fuldmagter til MK. 1. BERETNTNG OM FORENTNGENS VIRK OMHEP I pet FORLøBNE ÅR VM aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der omfatter Foreningen KØbmandsbo, KHK's Legat med ejendommen "Købmandsbo", Ørumhedes Legat og Øvrige af Foreningen administrerede legater. A. Generalforsamlingen : Lindy Olsen har i mail af gjort nogle indsigelser og kommentarer til referatet vedr. punkt 4: lndkomne forslag (fra LO). Bestyrelsen har i svarbrev L4 fastholdt, at emnet er behandlet korrekt. B. Økonomi: Reviderede og underskrevne årsrapporter for Foreningen KØbmandsbo, KHK's Legat, Ørumhedes Legat og Herfurths Legat - alle uden forbehold fra revisors side - blev sammen med interne driftsregnskaber og driftsbudgetter fremlagt L5. u Købmandsbo n KHK's Legat ri"j"rifi.rndsvej 106 C ' 2400 København NV. a e-maii: maitofodnmanosno'or< Hjemmeside: koebmandsbo.dk Kontortid: Onsdag kl q

2 I2l * Foreningen Købmandsbo fik et overskud på 409 t.dkk inklusive Schneiders Mindelegat, der blev overført til egenkapitalen, der herefter udgjorde 8.911t.DKK Den væsentligste årsag til det store resultat er kursgevinster på 287 I.DKK i forbindelse med udtrækninger og omlægninger af obligationer. For budgetteres med et underskud på 28 I.DKK - efter overførsel af 132 I.DKK til KHK's Legat. Der bliver dog også i 20L5 tale om kursgevinster på obligationer, der vil forbedre regnskabet. * KHK'Legat fik et overskud på 84 t.dkk, der for en væsentlig dels vedkommende skyldes kursgevinster på 143 t.dkk ved udtrækninger og omlægninger af obligationer. Årets overskud blev overført til den disponible kapital, og egenkapitalen udgjorde herefter t.dkk. For 2015 bud.getteres med 0-resultat efter overførsel af 132 I.DKK fra Foreningen KØbmandsbo - et beløb der antageligt bliver mindre, da der også i 2015 kan forventes kursgevinster på obligationerne. C. Ejendommen "Købmandsbo": Ejendommens driftsregnskab gav et sjældent overskud på 5 I.DKK takket være besparelser og udskydelser af visse reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Der er i årets løb foretaget reparations- og vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og i lejlighederne for 493 t.dkk t.dkk mindre end budgetteret. Disse omkostninger er for 2015 budgetteret til 633 t.dkk. D. Ørumhedes Legat: Legatet ophørte sin eksistens pr. 31.L med de sidste udbetalinger, og er i forbindelse med årsrapporten afmeldt over for Civilstyrelsen. Afviklingen fandt sted over en 3-årig periode, hvor kapitalen på ca. 750 I.DKK blev fordelt med godt halvdelen til dårligt socialt og økonomisk stillede eksterne ansøgere og resten til beboerne i "Købmandsbo" E. Maja Christiansens Legat: Dette legat har vi ikke tidligere fortalt noget om, da der var meget lange udsigter til, at Foreningen Købmandsbo ville få glæde af legatet - 2 generationer amagere til legatets trods alt ret beskedne renteydelse. Forslag her fra om at tilbyde rentemodtagerne en kontant sum ved legatets opløsning via tilladelse fra Civilstyrelsen blev godt modtaget af rentenyderne. Danske Bank's Forvaltningsafdeling har sørget for sagsbehandlingen, og legatet er nu opløst. Efter udbetaling til rentenyderne, blev der 55 t.dkk tilbage til Foreningen KØbmandsbo - ca. Ll3 af legatkapitalen. F. Valdemar Hansens Legat: Samme proces med dette legat kunne ikke lade sig gøre jf. Danske Bank's Forvaltningsafdeling, da der ikke er tale om en fond men om en rentenydelseskapital. Foreningen KØbmandsbo overtager således først kapitalen på ca. 7 mio. DKK, når sidste rentenyder af livsarvingerne er død - og det kan godt vare en år. "l

3 t3i G. Afrunding: Det er et mål i sig selv, at "Købmandsbo" er et godt sted at bo og være, og det arbejder bestyrelsen og administrator for at efterleve godt bistået af mange af beboerne. Der har også i 2014 været en del beboeraktiviteter og -arrangementer - nytårsfest, runde fødselsdage, skovtur, beboermøde, KKKK-møder, julebanko - hvilket også vilvære tilfældet i Bestyrelsen vil gerne sige tak til de beboere, der har stået for de enkelte aktiviteter og arrangementer samt holdt haven i flot stand - alt sammen tilglæde for alle beboerne - samt tak til de beboere, der sam ler papir op, hejser flag, trækker ure op, skifter elpærer, ordner flaskecontainer, checker radiatorer, justerer TV-kanaler mv. Også tak til vores administrator Jane Bannow (JB) for en god indsats, der strækker sig ud over det rent administrative og bogholderimæssige, til Foreningens webmaster Leif Christiansen (tc) og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som dirigenten herefter konstaterede var taget til efterretning - med akklamation. Næstformand Kirsten Sørensen (KS) gennemgik de reviderede årsrapporter og supplerede med talfra de interne driftsregnskaber. Sidstnævnte har en langt større detaljeringsgrad end årsrapporterne. A, Foreningen Købmandsbo: Som nævnt i beretningen har Foreningen et overskud på 409 I.DKK efter indregning af realiserede kursgevinster på udtrukne og omlagte obligationer på 287 t.dkk. Uden denne post var overskuddet L22 I.DKK mod budgetteret 170 I.DKK - uden overførsel til KHK's Legat. De enkelte indtægts- og udgiftsposter blev summarisk gennemgået. Efter overførsel af overskuddet til egenkapitalen udgør denne t.dkk og heraf udgør Schneiders Mindelegat 527 t.dkk. B. KHK's legat: Legatet fik et overskud på 84 t.dkk takket være realiserede kursgevinster på 143 t.dkk i fm. udtrækninger og omlægninger af obligationsserier. Også her blev de enkelte indtægter og udgifter gennemgået summarisk. Årets overskud er overført til den disponible kapital, der herefter udgør 310 t.dkk, der igen sammen med den bundne kapital (legatkapitalen) på 9.001t.DKK udgør legatets egenkapital på 9.311t.DKK. Legatets største aktiv er ejendommen "Købmandsbo", der regnskabsmæssigt står opført til 9.301t. DKK og med en officielejendomsvurdering på L1.600 DKK. (Den meget lave værdansættelse skyldes kapitalisering ud fra de meget lave huslejeniveuer) C. Eiendomlnen "Købmandsbo: Ejendommens samlede drift gav et overskud på 6 I.DKK mod et budget-

4 t4l teret underskud på 147 I.DKK. Resultatforbedringen ift. budgettet skyldes for størstedelens vedkommende besparelser og udskydelser til 20L5 af visse reparations- og vedligeholdelsesomkostninger. D. lqdstilline: KS indstillede de reviderede, godkendte og underskrevne årsrapporter - alle som sagt udenforbeholdfrarevisor-tilgeneralforsamlingensgodkendelse. Dirigenten konstaterede, at årsrapporterne var godkendte - med akklamation - da der hverken var spørgsmål eller kommentarer. 3. FREMLÆ GELSE AF BUDGET FOR 20ts Driftsbudgetter for Foreningen KØbmandbo og KHK's Legat har været fremlagt - og blev udleveret efter ønske ved generalforsamlingens start - og VM henviste til disse bilag ved den efterfølgende summariske gennemgang. A. Foreningen,KØbmandsbo: Med tilnærmelsesvis samme aktivitetsniveau som i de foregående år er der budgetteret med et overskud på 104 I.DKK - og efter overførsel til KHK's Legat på 132 I.DKK et underskud på 28 I.DKK. Der bliver dog et væsentligt bedre resultat, da der efter nye omlægninger af obligationer i starten af året er realiseret en kursgevinst på 149 t.dkk. Omlægningen skyldtes sandsynligheden for store udtrækninger til kurs 100 i forbindelse med store kon - verteringsbølger. På den anden side medfører disse omlægninger til fortsat lavere rentesatser - senest til 2,0 % papirer - slev sagt lavere renteindtægter, der i løbet af få år udligner kursgevinsten ved disse omlægninger. Men det gøres for i hvert fald at sikre en kursgevinst frem for udtrækning til kurs 100. Set over en længere årrække er renteindtægterne faldet støt itak med den lavere og lavere obligationsrente: Fra 412 t.dkk i 2003 tll279 I.DKK i 2Ot4 og budgetteret til 263 I.DKK i B. KHK's Leeat: Der er budgetteret med et underskud på L32 I.DKK, der dog dækkes ind via en overførsel fra Foreningen Købmandsbo.. Denne overførsel indgår som en del af den disponible kapital, der hovedsageligt anvendes til de kvartalsvise afdrag til Grundejernes lnvesteringsfond (30-årigt lån til L,5% fast rente p.a. i fm. bygningsrenoverin gen i 2000 på godt I.DKK) Også her bliver der tale om et bedre resultat, da der i fm. omlægning af obligationer i staten af året er realiseret en kursgevinst på 70 t.dkk. C. Eiendomn'len "Købmandsbo": Ejendommens drift er budgetteret til et underskud på 63 t.dkk selv med en huslejestigning pr

5 tsl De samlede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger udgør 633 t.dkk, og heri indgår de budgetterede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger for selve bygningen med 300 t.dkk, jf. separat bilag. I dette bilag er specificeret de væsentligste, kendte udgifter - men det fremgår også, at der venter nogle omkostningstunge opgaver i 2016 ogl}t7. De øvrige poster i dette bilag er baseret på indgåede aftaler og forventninger ud fra seneste års forbrug. D. lndstillitr,e: Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager budgetterne for 2015 til efterretning. Michael Kjellberg (MK) nævnte, at huslejen var steget 30% siden 2007, og spurgte om bestyrelsen planlagde yderligere huslejeforhøjelser i de kommende år. VM: Hvis MK kan fortælle noget blot nogenlunde præcist om kursudviklingen i de kommende år, og om der bliver behov for ekstraordinært store vedligeholdelsesomkostninger, kan MK få et godt bud på huslejeudviklingen. Kaja Rasmussen (KR) spurgte om årsagen til periodisk rislen i radiatorer/varmerør. VM: Antageligt luft i systemet og derfor nødvendigt med ekstra udluftninger af radiatorerne på især 4. sal (bekræftet af WS pr. telefon , da der efterfyldes vand på varmeanlægget månedligt). lkke flere sp6rgsmål eller kommentarer således at dirigenten kunne konstatere, at budgetterne for 20L5 var taget til efterretning. 4.INDKOMNE FORSLAG Dirigenten meddelte, at Michael Kjellberg (106 B. l.th.) rettidigt (L ) har indsendt 3 forslag vedr. afholdelse af det årlige beboermøde og julebanko - og at forslaget i sin fulde ordlyd har været fremlagt sammen med indkaldelsen og lagt ud på hjemmesiden. lnden der skete videre, trak MK forslag 2 og 3 tilbage. Dirigenten meddelte, at forslagene efter hans vurdering ikke hørte hjemme på en generalforsamling, og henviste Michael Kjellberg til i givet fald at kommentere sit resterende forslag 1 under punkt 7: Eventuelt - og at dette også gjaldt andre indlæg. Det blev i den sammenhæng anført, at Hans Stige havde den samme indstilling. MK anførte, at den fremgangsmåde ikke var demokratisk og op i den blå luft og fastholdt. at der skal stemmes om det indsendte forslag. Dirigenten fastholdt sin indstilling, men fandt at debatten lige så godt kunne finde sted nu som under punkt 7: Eventuelt. MK: Gentog sit krav om at få sit forslag sat til afstemning og gentog, at der ikke var tale om en demokratisk proces. Jytte Henriksen (JH) mente, at et beboermøde var et forum, hvor beboerne havde god tid til at snakke w yt

6 l6l indbyrdes og også have en dialog med bestyrelsen - et indlæg der blev gentaget et par gange. Leif Haugsted: Beboerarrangementer hører ikke hjemme på en generalforsamling - og gentog senere dette indlæg. EIla Meisner: Henstillede til MK om at blive og høre godt efter. Fremhævede at bestyrelsen gør et godt stykke arbejde for beboernes og Købmandsbo's bedste, og at et beboermøde kan give input til bestyrelsen. VM: Bestyrelsen deler både dirigentens og hans Stige's vurdering, nemlig at de enkelte beboeraktiviteter ikke er et generalforsamlingsanliggende. Generalforsamlingen tager stilling til den økonomiske ramme i budgettet, der er afsat til beboeraktiviteter, og derefter er det beboerne, der tilrettelægger og gennemfører de enkelte aktiviteter og arrangementer. - og det står i den forbindelse enhver beboer frit at indkalde til og afholde en anden form for be boermøde Alle 3 forslag var i øvrigt overflødige, da tingene i forvejen fungerer som foreslået i MK's forslag 2 og 3. Vedr. forlag 1 om adskillelse af beboermøde og julebanko blev det allerede på beboermødet 13. november 2014 fremført som ønske fra arrangørerne - Gitte og Leif Haugsted (tlll- af julebankoen, at de 2 beboerarrangementer blev afholdt på forskellige datoer for at undgå den ret dårlige/trykkede stemning i fm. årets beboermøde - et ønske der blev bakket op af de omkringstående. Da arrangørerne af beboermødet - JB og VM - ikke har noget imod dette, vil julebankoen i 2015 blive afholdt som hidtil med spisning kl. 18,00, og beboermødet afholdt på en anden dato som aftenmøde med kaffe/te og lidt kage til. På dette møde vil der som i de senere år blive givet en orientering fra bestyrelsen om "rigets tilstand". og der vil som altid være al den tid, som deltagerne mener er nødvendigt. (Beboermøderne startede i 200A sam møde med de forskellige beboerkomiteer - i hven fold jf. foreliggende referater - og gik over til at blive betegnet som beboermøder og de første år også med arientering fra beboerkomiteerne (som i dag er de enkelte grupper af beboere, der har påtoget sig diverse opgover). BebaermØderne er en slags statusmøde, hvor der samles op på det, der er sket i årets løb, og hvad der er planlogt for det kommende år, og hvad beboerne ellers har lyst til eller behov for ot få brogt på bone - og møderne slutter først, når der ikke er flere, der ønsker ot sige noget. Fro 2ALL til og med 2AM blev beboermødet afholdt umiddelbqrt inden julebanko afbrudt af spisning (smørrebrød) men efter beboermødet i 2014 holdes de to orrongementer fremover på hver sin dato). MK: Var glad for at bestyrelsen nu vil lytte og lytte mere til forslag fra beboerne som led i et beboerdemokrati. VM: Lodret uenig med MK, da det ikke var på MK's initiativ, at beboermødet bliver flptet. Der findes et udstrakt beboerdemokrati i Købmandsbo med bl.a. flerårigt beboerflertal i bestyrelsen, at w /l V n I

7 17l der er god dialog mellem bestyrelse, administrator og beboere, at forslag fra beboerne bliver hurtigt behandlet af administrator/bestyrelse og at alle kan henvende sig med problemer, ønsker og forslag hele året - men det er fortsat bestyrelsen, der har ansvaret for administration, drift og økonomi. BeboermØdet bliver i den sammenhæng en form for statusmøde. MK fandt ingen anledning til at aflevere sine 4 fuldmagter, når der ikke blev nogen afstemning. 5. VALG AF MEDLEMMEB TIL BESTYRFL EN Hans Kiil-Nielsen (HK-N) og Vagn Mørup (VM) er begge på valg efter turnus, er begge villige til genvalg og foreslås genvalgt. Der var ikke andre kandidater, og begge blev genvalgt - med akklamation. 6. VALG AF REVISOR Der har ikke fra bestyrelsens side været noget Ønske om at skifte revisionsselskab eller revisor, men det var vi altså nødt til alligevel. AP Statsautoriserede Revisorer blev delt op således, at det meste af Københavnerafdelingen fra denne dato indgik i Grant Thornton {verdens 6. største revisionssammenslutning) med adresse i Stockholmsgade, 2100 Kbh. / - medens resten af Københavnerafdelingen fortsætter sammen med afdelingen iårhus. Vore revisorer - statsaut. revisor Brian Rasmussen og manager Sebastian With Hansen - fulgte med over til Grant Thornton, hvorfor bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt, at årsrapporterne blev færdigglort der - frem for at skulle til at samarbejde med nye revisorer, der ikke på forhånd har noget kendskab til Foreningen og legaterne. Bestyrelsen indstillede derfor, at generalforsamlingen vælger Grant Thornton som Foreningen KØbmandsbo's og tilknyttede legaters revisionsfirma. MK: Spurgte tilårsagen til noget så alvorligt som skifte af revisionsfirma - det er ikke noget, man bare gør. VM: Gentog sin forklaring. Generalforsamlingen godkendte valget af Grant Thornton som Foreningen Købmandsbo's revisionsfirma - med akklamation. 7. EVENTUELT Lisbeth Pedersen: Tak til beboerne for at have sat mange lys i vinduerne 4. maj - bemærket af forbipasserende og fotograferet nogle gange.

8 l8i JH: Foreslog at vinduerne blev malet grønne, når de nu skal males i 2016 og2at7. VM: Da der sidste gang skulle males vinduer, blev det foreslået at male dem blå. Ejendommen er klassificeret som bevaringsværdig i klasse 4, og der må vi ikke uden tilladelse ændre på bygningens udseende. Bestyrelsen har ingen planer om at ændre på farvevalget, da vi ønsker at bevare bygningen med det udseende, den har haft siden opførelsen i Lena Allersted: Spurgte om der var regler for oprydning efter fester. VM: Eneste helt håndfaste regel er, at skal Pavillonen bruges allerede dagen efter, skal der være ryddet op og gjort rent senest kl. 10,00. Ellers skal dette BØres så hurtigt som praktisk muligt - og i alle tilfælde kommer brugerne til at betale for ekstra rengøring og eventuelle beskadigelser af inventar og køkkengrej. LC: Meddelte at med ejendommens TV-abonnement (store pakke) hos YouSee kan beboerne se film mv. på deres mobil og tablet. LC har lavet en vejledning, der er lagt ud på hjemmesiden under: lnfo - et initiativ der medførte applaus. Dirigenten læste et indlæg op fra Bente Bruhn lversen, der var forhindret i at deltage pga. sin mands forestående bisættelse: "Jeg vil gerne ad denne vej give udtryk for stor tillid og tak til bestyrelsen og bestyrelsesformanden for det fantastiske stykke arbejde, der bliver gjort året rundt for at beboerne kan leve i en vedligeholdt, ordentlig og dejlig ejendom. Derudover også en stor glæde at være omgivet af og leve sammen med så mange dejlige mennesker, der altid står klar til at hjælpe, når der behov for det - det giver stor tryghed." KR: Forstår ikke al den snak om beboerdemokrati, da det er bestyrelsen, der har ansvaret for at tingene fungerer. Winnie Nissen: Nu har vi hørt om tal og diverse, som jeg ikke begriber mig meget på, men jeg ved, at jeg bor i et meget smukt hus til en KØbenhavns laveste huslejer med alle de forskellige gratis faciliteter, vi har. Jeg har fuld tillid til, at bestyrelsen og Jane tager sig godt af "firmaet" til alles bedste. Der bliver talt så meget om dialog, så jeg vil gerne vende dialogen og se på, hvor godt vi bor her, og hvor privilegeret vi egentlig er. Vi passer på hinanden og på vores hus, og det må da tælle for noget midt i al den elendighed og negativitet, vi h/rer om. Endelig er der jo ingen, der er tvunget til at bo her, og man kan jo bare søge andre græsgange, hvis man ikke er tilfreds. Så er man jo ude over alt det. KS henledte opmærksomheden på, at der også var et jubilæum, der skal markeres, da formanden har rundet 25 år som formand. Vagn var landsformand for Civiløkonomerne L, formand for KHK og formand for Fore-

9 tel ningen Købmandsbofra2. april 1990 efter at være valgt ind i bestyrelsen ijanuar og Nete og Vagn flyttede ind i"købmandsbo" iiuli Vagn's mærkesager er økonomi og beboernes ve og vel. Det første giver sig udslag i, at der er styr på tingene, og det andet at der er et fællesskab ud over det almindelige - og som nævnt under beretningen; Et godt sted at bo og vaere. På bestyretsens og beboernes vegne blev der overrakt et gavekort med tekten: "Jeg elsker oplevelser, besparelser og rabatter" og råbt et traditionelt Købmandsbohurra for jubilaren. VM takkede, dels for de pæne ord og dels for gavekortet, der nok skal blive brugt tit oplevelser - som der stod på kortet og gerne med både besparelser og rabatter - sammen med Nete. Det er nu rart at deles om oplevelserne. Det sammen gælder for tilværelsen i "Købmandsbo", at vi deler både de mange gode og heldigvis få dårlige oplevelser. Min tid her har været en helt overvejende positiv oplevelse, og jeg ser frem til flere gode år, både i bestyrelsen - tak for genvalget - og især som beboer, for KØbmandsbo er et dejligt sted at bo og være. Der har gennem alle årene været en vis udvikling i Foreningen, og den gradvise ændring af beboersammensætningen er stærkt medvirkende hertil. I den tid jeg har haft kendskab til Købmandsbo, kan vi roligt tale om et generationsskifte med stigende forventninger og krav til serviceniveauet, som efterhånden betragtes som en selvfølgelighed. Tak alle sammen for den flotte gave, de venlige ord og samværet. Da der ikke var flere indlæg erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. VM takkede O for en god indsats og overrakte det fortjente "honorar {oprindeligt indkøbt til Hans Stige) - med applaus fra deltagerne - og takkede for de indsendte fuldmagter og de fremmødte for deres medvirken til et velgennemført møde. Derefter var der spisning traditionen tro med frikadeller og kartoffelsalat. KØbenhavn,frr. maizots KØbenhavn, 20. maj 2015 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Vagn MØrup scim formand, Kir-- sten Sørensen som næstformand og med Hans Kiil-Nielsen, Lone Hauge og CarlJensen som medlemmer.

! KHK'S Legat. ir"o-jriiiijnt"rel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l

! KHK'S Legat. iro-jriiiijntrel loo c 24oO København NV a 3828 3537 i-i',åi, 'ååriåioåb.ånotno at Hjemmeside:!ecbEe0d be-!! t1l t1l REFERAT GENERALFORSAMLING 20. MAI 2014 KøBMANDSBO vm/- 2r.05.2014 Den årlige generalforsamling i Foreningen Købmandsbo, KHK's Legat og de resterende af Foreningen administrerede legater blev afholdt

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp DAGSORDEN

Grundejerforeningen Torstorp DAGSORDEN Side 1 af 8 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp Mandag kl. 19:00 i TaB Nørrebys Fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent 3

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere