Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle"

Transkript

1 Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan 12 Vej- og stiplanlægning 13 Skoleplanlægning 14 Forurening 14 Varme-, vand og elplanlægning 14 Spildevandsplanlægning 14 Servitutter 14 Forhold til anden lovgivning 15 Museumsloven 15 Naturbeskyttelsesloven 15 Lov om miljøvurdering - miljøscreening 16 Tilladelser fra andre myndigheder 19 Indsigelser til lokalplanforslaget 19 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 19 Lokalplanens retsvirkninger 20 Dispensation fra lokalplanen 20 1 Formål 21 2 Område og zonestatus 21 3 Anvendelse 22 4 Udstykning 22 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 22 6 Bebyggelsens omfang og placering 24 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 25 8 Ubebyggede arealer og terræn 26

3 3 9 Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Fortrængning af servitutter Vedtagelsespåtegning 29 Kortbilag 1 33 Kortbilag 2 35 Kortbilag 3 37 Udvalgsopstart Teknisk høring Udvalgsbehandling 1. behandling Offentlig høring Udvalgsbehandling 2. behandling 8. marts april april maj juni juni - 7. september november november 2007 Lokalplanen er udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S i samarbejde med Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning

4 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle at komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan- og Byggesagsafdelingen, 0899 Kommuneservice eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Piledyssen set mod syd Baggrund I den tidligere Gundsø Kommunes Kommuneplan indgik det, at der udlægges et nyt boligområde i Gundsømagle-øst for at imødekomme det lokale behov og institutions- og skolekapaciteten. Området har plads til ca. 200 boliger og skal udbygges gradvist fra 2008 i retning fra vest mod øst. Området blev overført til byområde i Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet. Området er privatejet landbrugsjord. Lokalplan 522 for boliger ved Holmehøj udarbejdes på grundlag af en masterplan for området på foran-

7 Byudviklingsområdet og Gundsømagle set fra øst langs Østrupvej 7 ledning af ejerne af området. Masterplanen blev udarbejdet i et samarbejde mellem arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard og billedkunstnerne Bosch & Fjord. Hasløv & Kjærsgaard har viderebearbejdet masterplanen til en dispositionsplan, som ligger til grund for lokalplanen. Dispositionsplanen er udformet med henblik på at skabe en bydel, som både er et selvstændigt sluttet kvarter, og som samtidig skaber forbindelse med det eksisterende byområde og byens faciliteter og giver en god sammenhæng med det omgivende landskab. Planen rummer i alt ca. 200 boliger fordelt på ca. 1/3 tæt-lave boliger og ca. 2/3 åbenlave boliger, parcelhuse. Dispositionsplanen omfatter et område på i alt 20 ha, som mod syd afgrænses af Østrupvej og mod øst af åbne marker. Hele arealet falder ca. 9 m fra nordvest mod syd. I den østlige del af området er der i 2002 anlagt en mindre sø. Området og dets omgivelser ligger forholdsvist højt i et let kuperet landskab. Mod vest støder området op til den eksisterende by og rækkehusbebyggelsen Hyldekærparken. Mod nord støder det op til erhvervsområdet Håndværkervænget. Mod øst og syd ligger der åbne marker. Mod sydvest ligger landbrugsejendommen Lerbæksholm med et mindre dyrehold. Mod sydvest er der en storslået udsigt over naturområdet omkring Gundsømagle Mose. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er omkring 6 ha stort og ligger øst for Gundsømagle mellem Piledyssen og Holmevej. Området er ubebygget og har været anvendt til landbrugsjord. Der er ingen diger eller gravhøje inden for området, og der er

8 Redegørelse Dispositionsplan for hele byudviklingsområdet udarbejdet af arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard på basis af masterplanen. Dispositionsplanen rummer ca. 200 boliger. Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af området og udgør første fase af bebyggelsen med ca. 65 boliger.

9 Lokalplanområdet set fra Østrupvej mod Piledyssen 9 ingen træer eller anden beplantning. Terrænet falder jævnt med 4-5 m fra det nordvestlige hjørne mod syd og sydøst. Formål Lokalplanen skal danne plangrundlag for, at der kan skabes et nyt boligområde præget af varierede bebyggelser i en sammenhængende struktur med gennemgående grønne områder og et godt stinet. Lokalplanen giver mulighed for, at der som første fase kan opføres ca. 65 boliger i den nordvestlige del af byudviklingsområdet, svarende til de første 2 års byudvikling jf. kommuneplanens rækkefølge. Der skal udarbejdes lokalplaner for resten af byudviklingsområdet, før det kan bebygges. indhold Denne lokalplan giver mulighed for at opføre første etape af af dispositionsplanen med ca. 65 boliger, heraf ca. 40 tætlave boliger og ca. 25 parcelhuse. Langs bebyggelsens stamveje opføres tæt-lav bebyggelse med parkeringsplads til 1 á 2 biler på de enkelte grunde og på mindre p-arealer i området. Grundstørrelsen varierer fra 320 til 360 m 2. Bag stamvejene udlægges parcelhusgrunde omkring lokale boligveje. Her varierer grundstørrelsen fra 700 til m 2. Lokalplanområdet set fra Piledyssen ved Holmevej Den tæt-lave bebyggelse skal opføres i en rumligt sammenhængende struktur placeret med facade i en byggelinie højst 3 m fra vejen, i 2 etager og med facader af gul tegl eller hvid-lysgrå pudset mur. På parcelhusgrundene ud mod Piledyssen og Holmevej kan husene opføres i 1-1½ etage

10 Tværsnit i stamvejene Redegørelse og på grundene inde i området i 2 fulde etager. Parcelhusene skal opføres med sadeltage, mens tæt-lave huse kan opføres med ensidig taghældning. Tage med høj rejsning skal dækkes med røde tegl, naturskifer, zink eller tagpap med lister. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaseret eller hårdtengoberet tegl. Parabolantenner må kun opsættes på terræn eller således, at de ikke er synlige fra omgivelserne. Hegn i skel må kun udføres som levende hegn. Principiel plan af stamvej med gæsteparkering i vejens ene side og fortov i den anden Lokalplanområdet set fra Piledyssen Der anlægges på sigt to gennemgående grønne områder - det grønne bånd og det blå bånd. Det grønne bånd forbinder lokalplanområdet med Gundsømagle by mod vest og med et fremtidigt grønt område mod øst uden for dette lokalplanområde. I dette område anlægges en regnvandssø og et nyt bakkelandskab kaldet Holmehøjen. Det blå bånd med et lille vandløb vil forbinde søen med endnu en regnvandssø i det sydvestlige hjørne af området. En del af dette blå bånd indgår i denne lokalplan. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Piledyssen og Holmevej. I den næste fase påregnes endvidere anlagt en vejadgang fra Østrupvej. Disse vejadgange forbindes af en stamvej, der snor sig gennem bebyggelsen. Fra stamvejen er der lokale boligveje uden gennemkørsel til de enkelte boliggrupper. Ved vejadgangen fra Piledyssen forudsættes der anlagt en hævet belægning som hastighedsdæmpende foranstaltning. Denne flade danner forbindelse til stien til byen, og her er busstoppestederne fortsat. Stamvejen har en tæt og intim karakter med fortov. Boligvejene har grønne rabatter og fællesarealer af forskellig karakter midt i vejarealet.

11 Tværsnit i boligvejene 11 Der er et net af stier i bebyggelsen. I det grønne bånd anlægges en hovedsti med forbindelse til børneinstitutionen og videre til Gundsømagle bymidte, og i det grønne bælte langs vejene udenom bebyggelsen anlægges en løbesti. Mellem boliggrupperne anlægges små trampestier - elefantstier. I de næste faser påregnes der ligeledes anlagt en trampesti langs vandløbet i det blå bånd, og løbestien føres hele vejen rundt om det fremtidige boligområde i det omgivende beplantningsbælte. Der anlægges en stiudgang ud for vejen Håndværkervænget, hvorfra der er stiforbindelse til den nye skov Gulddysseskoven nord for Gundsømagle. Vejbelysning, møblering med bænke osv og stibelægninger indgår i en integreret kunstnerisk helhed. Ved adgangsvejen fra Holmevej anlægges en lille plads til opstilling af minicontainere for den offentlige indsamling af glas mv. I den næste fase påregnes der anlagt en tilsvarende plads ved adgangsvejen fra Østrupvej. Der forudsættes i næste fase udlagt et grønt bælte mod Østrupvej. Herved opnås en tilstrækkelig afstand mellem Østrupvej og boligernes primære udendørs opholdsarealer, således at det ikke bliver nødvendigt at anlægge en støjvold. En skitsemæssig udformning af det fremtidige boligområde er vist på den vejledende illustrationsplan på kortbilag 3. Trampesti langs vandløbet i det blå bånd Forhold til anden planlægning Landsplandirektiver Lokalplanområdet blev med Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet udlagt til byområde begrundet i et konstateret Trampesti mellem boliggrupperne - elefantstier

12 Billedkunstnerne Bosch & Fjord har udviklet særlige bænke og belysning til Holmehøj - som kunstværker integreret i området. Bænkene støbes i farvet beton, hver med en egenartet siddeflade egnet til forskellige bagdele. Redegørelse lokalt behov. Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil påvirke kystlandskabet. Den østlige del må først realiseres i 2. halvdel af planperioden på 12 år. Regionplan 2005 har pr status som landsplandirektiv. Et mindre areal på knap 1 ha i det sydøstlige hjørne af dispositionsplanen er beliggende uden for det i regionplanen udpegede byområde. Ved den næste kommuneplanrevision skal der foretages en afvejning af interesserne og en vurdering af, om dette areal skal indgå i det fremtidige byområde. Lokalplanområdet indgår i et større kulturhistorisk beskyttelsesområde. Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser, som skal beskyttes. Områdets anvendelse til boligformål er ikke i strid med beskyttelse af grundvandet. Fra lokalplanområdet mod Gundsømagle, hvor søen anes til venstre Kommuneplan Lokalplanområdet er i Gundsø Kommuneplan omfattet af rammeområde 2B10. Rammeområdet må anvendes til boligformål med tilhørende kollektive anlæg og offentlige formål. I områder til åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 og i områder til tæt-lav bebyggelse 35 beregnet for grundarealet inkl. andel af den enkelte bebyggelses fællesareal. Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og 8,5 m. Mindst 10 % af området skal udlægges til samlede friarealer. Ifølge kommuneplanens rækkefølgeangivelse skal den vestlige del på 8,6 ha udbygges før den østlige og først fra Boligbyggeriet skal først og fremmest dække de lokale behov og så vidt muligt tilpasses skole- og institutionskapaciteten. Der forudsættes derfor opført ca. 30 boliger pr. år.

13 Kyssebænken, Bosch & Fjord 13 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, idet den omfatter 2 års byudvikling. Området nord for Holmevej er i kommuneplanen udlagt til erhverv og omfattet af rammeområde 2E1. Rammeområdet må anvendes til industri-, værksteds-, engroshandels-, kontor-, oplagsvirksomhed o.lign., lastbilparkering samt enkelte boliger med tilknytning til virksomhederne. Der skal udlægges et mindst 10 m bredt beplantningsbælte mod Holmevej. Vej- og stiplanlægning Lokalplanområdet har to vejadgange fra hhv. Piledyssen og Holmevej. I den næste fase påregnes der anlagt yderligere en vejadgang fra Østrupvej. Af hensyn til trafiksikkerheden påregnes der på Piledyssen mellem vejtilslutningen og hovedstiens udmunding anlagt en hævet belægning som hastighedsdæmpende foranstaltning. Her er busstoppestederne også placeret. Der er på Østrupvej skiltet med anbefalet 45 km-hastighedszone ud for Lerbæksholm. Udbygningen af området med 65 boliger vil medføre en meget begrænset øget trafik. Den fulde udbygning af byudviklingsområdet med 200 boliger vil medføre en vis øget trafik på de omgivende veje og især på Østrupvej. Ved det planlagte anlæg af den nye Frederikssundmotorvej vil der, hvis hovedforslag 1 realiseres, blive etableret tilslutning til Østrupvej. Østrupvej vil derved i endnu højere grad blive indfaldsvejen til Gundsømagle. Der er udarbejdet en støjundersøgelse af påvirkningen af området med støj fra vejtrafik for at sikre overholdelse af de Gadelydlampen - en gadelygtepæl, som udover lys også udsender retningsbestemt lyd, Bosch & Fjord. Lyden høres kun lige under pælen. Det kan være et lyd-digt, som giver et lyd-billede med på vejen.

14 Fra Østrupvej ses beplantningsbæltet mod Hyldekærparken til venstre for Piledyssen, og lokalplanområdet ses til højre Redegørelse vejledende retningslinier for belastning med støj, se nedenfor under miljøscreeningen. I undersøgelsen er indgået en anslået forøget årsdøgntrafik på Østrupvej fra til biler ved etablering af Frederikssundmotorvejen. Skoleplanlægning Der er foretaget en vurdering af skolekapaciteten i området, og den vurderes at være tilstrækkelig til at betjene den boligudbygning, som lokalplanen giver mulighed for. Forurening Lokalplanområdet har været anvendt til landbrug, og der er ikke registreret affaldsdepoter til kortlagte forureninger efter lov om forurenet jord. Roskilde Kommune forventer derfor, at området ikke er forurenet. Varme-, vand og elplanlægning Der er forudsat naturgas- og elforsyning til lokalplanområdet ved DONG-Energy og vandforsyning ved Gundsømagle Vandværk. Spildevandsplanlægning Lokalplanområdet er planlagt seperatkloakeret og skal tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. De eksisterende spildevands- og regnvandsledninger over den nordvestlige del af lokalplanområdet vil blive omlagt i forbindelse med byggemodningen. Regnvand føres til to nye kunstige søer, hvoraf den ene indgår i denne lokalplan og anlægges i første fase, mens den anden er beliggende uden for lokalplanområdet i det område, der indrages i byudviklingen i næste fase. Servitutter På ejendommen matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle er tinglyst servitutter af om færdselsret og af om forpligtelse til at opføre beboelsesejendom

15 15 eller afhænde til sammenlægning med anden landbrugsejendom. Disse servitutter vil blive aflyst. På ejendommen matr. nr. 18bx Gundsømagle By, Gundsømagle er tinglyst servitut af om 10 m vejbyggelinie. På ejendommen er endvidere tinglyst servitut af om højspændingsmaster med en byggelinie på 10 m på hver side. Disse byggelinier berører ikke lokalplanområdet eller det kommende byudviklingsområde. På begge ejendomme er tinglyst servitut af om byggelinier på 15 m fra vejmidte på Piledyssen og 12,5 m på Holmevej samt hjørneoversigter på 15x40 m mellem Piledyssen, Holmevej og Østrupvej. På begge ejendomme er endvidere tinglyst servitut af om forsynings- og afløbsledninger. Den forventes aflyst, idet kloakledningen vil blive flyttet i forbindelse med byggemodningen af området. forhold til anden lovgivning Museumsloven Der kan under anlægsarbejde fremkomme fund eller fortidsminder, som vil være omfattet af Museumsloven. Bygherren er forpligtet til øjeblikkeligt at indberette sådanne fund til Roskilde Museum samt til midlertidigt at indstille anlægsarbejdet. Naturbeskyttelsesloven HUR har i 2002 givet landzonetilladelse til etablering af en sø på højst 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle, beliggende øst for lokalplanområdet, men inden for byudviklingsområdet. I henhold til Natur-

16 Den fremtidige østgrænse af byudviklingsområdet set fra Østrupvej mod Holmevej Redegørelse beskyttelseslovens 3 må ændringer af søens udformning og vandføring, herunder tilledning af regnvand, kun ske efter tilladelse fra Roskilde Kommune. I forbindelse med de næste etaper forventes søen erstattet af en ny sø beliggende uden for byudviklingsområdet. Lov om miljøvurdering - miljøscreening Roskilde Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udført en screening af planens miljømæssige konsekvenser. På baggrund af screeningen mener kommunen, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. Det kommende boligområde skal dog sikres mod støj fra vejtrafik. I screeningen af eventuelle miljøkonsekvenser har Roskilde Kommune vurderet planen i forhold til naturbevaring, kulturminder, ressourceforbrug, forurening, vandbeskyttelse, trafikforhold og befolkningens interesser i bred forstand. Miljørapport i kommuneplanen: Ifølge kommuneplanens miljørapport vil bebyggelse af arealet ikke påvirke kystlandskabet. Der vil være nogle trafikale konsekvenser. For at modgå lokale miljøgener af trafikken er det vigtigt, at der prioriteres sikre trafikløsninger i forbindelse med detailplanlægningen. Området er en del af et større kulturhistorisk interesseområde, som omfatter det meste af Gundsø, men vurderes ikke at få nogen negativ indflydelse på kulturmiljøet. Der er ikke inden for området diger, gravhøje eller andre kulturhistoriske spor, som vil blive påvirket. Området er en del af et lokalt friluftsområde med et værdifuldt landskab. Det er vigtigt, at der i lokalplanlægningen sikres grønne kiler og stiforbindelser, så karakteren af området ikke forringes. Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Der må derfor

17 17 ikke placeres grundvandstruende aktiviteter. Det vurderes, at alternativet - at der ikke kommer flere boliger i Gundsømagle - vil skabe risiko for, at den lokale dagligvarehandel ikke kan opretholdes. Forurening: Området nord for Holmevej er et erhvervsområde under udvidelse. På grund af naboskabet til boliger er området ikke egnet til virksomheder, der medfører forurening, herunder med støj fra produktion eller transport på eller til virksomhederne. Der udlægges beplantningsbælte mod Holmevej. Trafik: Udbygning inden for lokalplanen og af resten af byudviklingsområdet vil medføre en øget trafik i området. Det vurderes, at Østrupvej, Piledyssen og Holmevej er dimensioneret til denne yderligere belastning. Det vil være nødvendigt med hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Piledyssen, i princippet som skitseret i dispositionsplanen. Det forudsættes, at byskiltene og hastighedsgrænsen på 50 km/t flyttes til byområdets østgrænse, og den nuværende anbefalede 45 km/t-zone bør samtidig udvides til områdets grænse mod øst. Trafikstøj: De vejledende grænser for vejstøj på de primære udendørs opholdsarealer skal sikres overholdt. COWI A/S har udarbejdet en støjundersøgelse, som viser støjbelastningen fra den nuværende trafik og den tilkommende trafik fra byudviklingsområdet. Støjbelastningen overskrider med den nuværende trafik ikke den vejledende grænse på 55 db(a) på de udendørs opholdsarealer i en afstand af 16 m Indkørslen til Gundsømagle fra Østrupvej

18 Håndværkervænget afgrænses af et beplantningsbælte mod Holmevej Redegørelse fra vejmidte på Holmevej, i en afstand af 10 m fra vejmidte på Piledyssen og i en afstand af 25 m fra vejmidte på Østrupvej. Ved den påtænkte reduktion af hastigheden på Holmevej til 50 km/t reduceres det støjpåvirkede areal mod Holmevej til 11 m fra vejmidte. Ved etablering af Frederikssundmotorvejen anslås trafikken på Østrupvej forøget fra til biler (årsdøgntrafik). Det vil medføre en udvidet støjbelastningsgrænse på 30 m fra vejmidte på Østrupvej. I lokalplanen overholdes støjkravene ved afstandsdæmpning herunder ved udlæg af et omgivende grønt bælte i en bredde af mindst 7,5 m mod Holmevej og Piledyssen. I næste fase forventes der udlagt et grønt bælte mod Østrupvej i en bredde af m. Natur: Efter Naturbeskyttelseslovens 3 må den i masterplanen skitserede udvidelse af søen først ske efter tilladelse fra Roskilde Kommune. Det vurderes i forbindelse med byggemodningsprojektet for denne lokalplan, om tilledningen af vand til søen vil blive påvirket. I forbindelse med lokalplanlægning og byggemodningsprojekt for de næste faser skal det vurderes, om søen kan udvides og med hvilken udformning, eller om der skal etableres en erstatningssø uden for området. Sundhed: Den brede befolknings sundhed tilgodeses ved at skabe et socialt miljø i et varieret boligområde med gode grønne områder med alsidige udfoldelsesmuligheder, trafiksikre veje og stier og god forbindelse til den omgivende natur, herunder den nye skov Gulddysseskoven.

19 Der er en storslået udsigt fra lokalplanområdet mod sydøst over Gundsømagle Sø 19 Tilladelser fra andre myndigheder Anvendelsen af del af matr. nr. 18bx og 27q Gundsømagle By, Gundsømagle til boligformål forudsætter ophævelse af landbrugspligt på de dele af ejendommene, som er omfattet af lokalplanforslaget. Indsigelser til lokalplanforslaget Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget offentliggøres i Roskilde Dagblad. Indsigelser mod lokalplanforslaget skal sendes til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller til dk Der kan sendes indsigelser mod forslaget, så længe indsigelserne er Roskilde Kommune i hænde senest 8 uger fra offentliggørelsen. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanfor-

20 Østrupvej set mod øst med Lerbæksholm til højre Redegørelse slaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge 18 i lov om planlægning kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige, bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger eller anlæg, som er indeholdt i lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanen, aflyses ifølge 13 i lov om planlægning. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør lokalplanens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan i begrænset omfang meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

21 21 I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanen har til formål at - fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet til boligformål i form af åben-lavt og tæt-lavt byggeri - fastlægge en overordnet vejstruktur og gennemgående grønne områder og stier i lokalplanområdet i sammenhæng med dispositionsplanen for hele byudviklingsområdet - fastlægge retningslinier for placering og udformning af bebyggelse og af veje, stier og grønne områder, som sikrer en sammenhængende struktur, og som sikrer, at lokalplanområdet fremstår harmonisk i forhold til omgivelserne og med varierede bebyggelser 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet fremgår af kortbilag 2. Det omfatter del af matr. nr. 18bx og del af matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle. Alle ejendomme, som udstykkes fra ovenfor nævnte ejendomme efter 1. marts 2007, er omfattet af lokalplanen. 2.2 Lokalplanområdet, som befinder sig i landzone, overføres med denne lokalplan til byzone.

22 Bestemmelser 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdets delområde I som vist på kortbilag 1 må udelukkende anvendes til boligformål, herunder fælleshus og andre faciliteter, der naturligt knytter sig til et boligområde. 3.2 Lokalplanområdets delområde II som vist på kortbilag 1 må udelukkende anvendes til fælles friareal, grønt område og regnvandsbassiner. 4 Udstykning Ingen ejendom inden for lokalplanområdet må udstykkes med en grundstørrelse på mindre end 300 m 2 ved tæt-lav bebyggelse og mindre end 700 m 2 ved åben-lav bebyggelse. I forbindelse med udstykning skal hver ejendom tilknyttes et privat, udendørs opholdsareal i tilknytning til boligen. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje og stier skal anlægges efter en samlet plan i henhold til principperne vist på kortbilag Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Piledyssen og fra Holmevej. Der må kun etableres én indkørsel til området fra hver af disse veje placeret som vist principielt med A og C på kortbilag Der udlægges stamveje A-B-C-D som vist principielt på kortbilag 2 i en bredde af mindst 10 m med 5 m kørebane,

23 23 med 1,5 m fortov i den ene eller i begge sider, med mindst 0,5 m græsrabat og eventuelt med parkeringslommer på græsarmering i rabatten i den ene vejside. 5.4 Der udlægges boligveje som vist principielt på kortbilag 2 i en bredde af mindst 9 m med 5 m kørebane og med 2 m græsrabat i begge sider og udformet, så de overholder kravene til lege- opholdsarealer. 5.5 Blinde boligveje skal indrettes med vendeplads for renovationsbiler. 5.6 Der anlægges en hovedsti a-b med fast belægning i en bredde af mindst 1,5 m og højst 3 m som vist principielt på kortbilag Der anlægges en sti i det grønne bælte langs lokalplanområdets vestlige og nordlige afgrænsning samt interne stier som vist på kortbilag Der skal anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund ved åben-lav bebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. bolig på egen grund og mindst 0,5 pr bolig på fælles parkeringsplads beliggende højst 50 m fra de pågældende boliger. Parkeringspladser må som hovedprincip ikke anlægges direkte ud mod lokalplanens vestlige eller nordlige afgrænsning.

24 Bestemmelser 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må for tæt-lav bebyggelse ikke overstige 35 for den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten må for åben-lav bebyggelse ikke overstige 25 for den enkelte grund. 6.2 Tæt-lav bebyggelse skal opføres i 2 etager og skal opføres med facade placeret i en byggelinie højst 3 m fra skel mod vej. Bebyggelsen skal i princippet udformes som en sammenhængende bebyggelse og med garager og carporte placeret mellem husene og bag byggelinien. 6.3 Åben-lav bebyggelse må opføres i indtil 1½ etage (én etage med udnyttelig tagetage) på grunde med skel mod Piledyssen og Holmevej og i indtil 2 etager på øvrige grunde. Garager, carporte, skure o.lign. skal placeres mindst 5 m fra skel mod vej. 6.4 Bebyggelse må ikke opføres med en større højde end 8,5 m. Ved bebyggelse i 2 etager må facadehøjden ikke overstige 6 m. 6.5 Tæt-lav bebyggelse skal opføres med sokkelkote i niveau med eller højst 0,3 m over adgangsvejens kote. Åben-lav bebyggelse skal opføres med sokkelkote højst 0,5 m over eller under adgangsvejens kote.

25 25 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Tæt-lav boligbebyggelse skal opføres med facader overvejende i gul tegl eller hvid til lysegrå pudset mur. 7.2 Åben-lav boligbebyggelse skal opføres med sadeltage. Tagene må ikke udføres med valm. Tage på garager, carporte og udhuse kan dog opføres med ensidig hældning. 7.3 Tage med en hældning over 25 o på boligbebyggelse skal dækkes med røde tegl, naturskifer, zink eller grå-sort tagpap med listedækning. Tage med en lavere hældning og tage på garager, carporte og udhuse kan også dækkes med andre materialer. 7.4 Tage på boligbebyggelse må ikke fremstå blanke og spejlende med reflekterende materialer. 7.5 Byrådet kan give tilladelse til opsætning af solfangeranlæg på bebyggelsens ydervægge og tage, hvis anlæggene er tilpasset bebyggelsen, og Roskilde Kommunes retningslinjer i øvrigt overholdes. 7.6 Skiltning og flagning i reklameøjemed er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. Ventilationsrør og andre mindre bygningsdele på tagfladerne udover kviste og skorstene skal begrænses og tilpasses tagene i forhold til materialer og farver.

26 Bestemmelser 7.7 Der må ikke opsættes individuelle antenner. Parabolantenner kan dog opsættes på facade eller på terræn med en højde på ikke over 1,8 m over terræn under forudsætning af, at antennen ikke er synlig fra vej, sti eller fællesarealer. 8 Ubebyggede arealer og terræn 8.1 Mindst 10 % af det fremtidige byudviklingsområdes samlede grundareal skal udlægges til samlede fælles friarealer. Fælles friarealer skal udformes, anlægges og beplantes efter en samlet plan. 8.2 Der skal udlægges areal til et fælles friareal gennem lokalplanområdet i princippet som vist på kortbilag 3, som kan indgå i et fremtidigt sammenhængende grønt område - det grønne bånd og det blå bånd. 8.3 Regnvandsbassiner skal udformes efter en samlet plan efter Byrådets nærmere godkendelse. Bassinerne skal udføres med flade skråninger. 8.4 Der skal udlægges areal til et fælles friareal langs lokalplanområdets afgrænsning mod de omgivende veje i en bredde af mindst 7,5 m, som et grønt bælte til brug for en gennemgående sti og beplantning med spredte buske og mindre fritstående træer samt støjdæmpning. 8.5 I boliggrupperne til åben-lav bebyggelse kan der midt på boligvejenes brede del udlægges et fælles friareal for den pågældende boliggruppe.

27 Til hver bolig skal der som minimum være tilknyttet et mindre, privat udendørs opholdsareal. 8.7 Terrænregulering med mere end +/- 0,5 m og nærmere skel end 1 m må ikke ske uden tilladelse fra Byrådet. Efter endt regulering skal terrænet fremstå med bløde s-formede kurver og uden tekniske skråninger eller støttemure. 8.8 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn eventuelt med et trådhegn på egen side. 8.9 Der skal anlægges en plads til brug for den offentlige indsamling af genbrugelige materialer med en størrelse på mindst 3 x 6 m ved vejadgangen C som vist på kortbilag 2 med tilkørsel for kranbil direkte fra stamvejen (adgangsvejen). Genbrugspladsen skal indhegnes mod nabogrunde af et 1 m bredt levende hegn eventuelt med et tæt træhegn mod genbrugspladsen Der må ikke etableres støjskærme inden for lokalplanområdet Lastbiler, campingvogne, både på over 2 m højde, og biler, som ikke er indregistreret, må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller andre fælles, ubebyggede arealer eller på den enkelte parcel.

28 Bestemmelser 9 Grundejerforening 9.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for området. Foreningen skal være etableret, når 1/3 af grundene er solgt, eller når Byrådet forlanger det. Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle ændringer skal godkendes af Byrådet. 9.2 Grundejerforeningen har pligt til at indgå i en fælles grundejerforening for hele det fremtidige byudviklingsområde omfattet af dispositionsplanen. 9.3 Det er grundejerforeningens opgave at forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fælles stier og fælles friarealer. 10 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse 10.1 Inden bebyggelsen tages i brug, skal projekt for veje, parkeringsarealer, belysning og fælles friarealer samt tidspunkt for færdiggørelse heraf være godkendt af Byrådet, og bebyggelsen skal være tilsluttet bredbånd, naturgas-, vandog elforsyning samt offentligt spildevandsanlæg Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse, at det ved afstandsdæmpning eller støjafskærmning sikres, at det døgnækvivalente støjniveau inden for boligerne og på udendørs opholdsarealer ikke overstiger henholdsvis 30 og 55 db(a).

29 29 11 Fortrængning af servitutter 11.1 Private byggeservitutter eller andre tilstandsservitutter aflyses, hvis de er uforenelige med lokalplanen Servitut om færdselsret tinglyst og servitut om forpligtelse til at opføre en beboelsesbygning eller afhænde til sammenlægning med anden landbrugsejendom tinglyst på matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle vil blive aflyst Servitut om forsynings- og afløbsledninger tinglyst på ejendommene 18bx og 27q Gundsømagle By, Gundsømagle vil blive aflyst. 12 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Roskilde Byråd den 20. juni Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

30 Bestemmelser I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt af Roskilde Byråd den 28. november Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

31 31

32 Kortbilag 1 Matrikelkort, mål 1:4.000 Lokalplangrænse Delområde I og II Terrænkurver Matrikelskel Matrikelnummer I - II q

33 "bf" "au" 6,00m 6,00m 18bp 14aa 14x 14v 14m 14b 18bm 18bn 18bi 18au 18as 18av 18ar 18bd 18bh 18be 18bg 18bf 27q 18i 18k 18h 18l 18g 18u 14n 14s 14r 27p 27z 18z 14q 14p 14o 18v 18y 18x 18aa 18ab 18ø 18ac 18æ 18am 18aq 18an 18ap 18ao 18at 14af 18bx 27q Hyldekærparken Østrupvej Holmevej Piledyssen Spildevandsledning Højspændingsledning I II N

34 Kortbilag 2 Fremtidige forhold, delområde I, mål 1:2.000 Lokalplangrænse Vejbyggelinie og hjørneoversigt Åben-lav boligbebyggelse Tæt-lav boligbebyggelse Fælles friareal Genbrugsplads Stamvej (boligstræde) Hovedsti Øvrige stier Hastighedsdæmpende foranstaltning G A-D a-b c-h

35 "bf" "au" 6,00m 6,00m Holmevej Piledyssen Håndværkervænget Hyldekærparken N a b c d e f g h A B D C G

36 Kortbilag 3 Illustrationsplan, delområde I, mål 1:2.000

37 "bf" 6,00m 6,00m 37 Håndværkervænget N Holmevej Piledyssen Hyldekærparken "au"

38 Teknisk Forvaltning Roskilde Kommune Køgevej Roskilde Jyllinge Gundsømagle Lokalplan 522 Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Udbud af parcelhusgrunde 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Jyllinge Gundsømagle Ågerup/Store Valby Herringløse Veddelev Roskilde Trekroner Svogerslev Placering Vindinge af grunde på Krogkær. Vor Frue Gadstrup

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere