Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle"

Transkript

1 Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan 12 Vej- og stiplanlægning 13 Skoleplanlægning 14 Forurening 14 Varme-, vand og elplanlægning 14 Spildevandsplanlægning 14 Servitutter 14 Forhold til anden lovgivning 15 Museumsloven 15 Naturbeskyttelsesloven 15 Lov om miljøvurdering - miljøscreening 16 Tilladelser fra andre myndigheder 19 Indsigelser til lokalplanforslaget 19 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 19 Lokalplanens retsvirkninger 20 Dispensation fra lokalplanen 20 1 Formål 21 2 Område og zonestatus 21 3 Anvendelse 22 4 Udstykning 22 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 22 6 Bebyggelsens omfang og placering 24 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 25 8 Ubebyggede arealer og terræn 26

3 3 9 Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Fortrængning af servitutter Vedtagelsespåtegning 29 Kortbilag 1 33 Kortbilag 2 35 Kortbilag 3 37 Udvalgsopstart Teknisk høring Udvalgsbehandling 1. behandling Offentlig høring Udvalgsbehandling 2. behandling 8. marts april april maj juni juni - 7. september november november 2007 Lokalplanen er udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S i samarbejde med Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning

4 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser. Hvem udarbejder lokalplaner? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle at komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan- og Byggesagsafdelingen, 0899 Kommuneservice eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. Endelig lokalplan Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed Piledyssen set mod syd Baggrund I den tidligere Gundsø Kommunes Kommuneplan indgik det, at der udlægges et nyt boligområde i Gundsømagle-øst for at imødekomme det lokale behov og institutions- og skolekapaciteten. Området har plads til ca. 200 boliger og skal udbygges gradvist fra 2008 i retning fra vest mod øst. Området blev overført til byområde i Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet. Området er privatejet landbrugsjord. Lokalplan 522 for boliger ved Holmehøj udarbejdes på grundlag af en masterplan for området på foran-

7 Byudviklingsområdet og Gundsømagle set fra øst langs Østrupvej 7 ledning af ejerne af området. Masterplanen blev udarbejdet i et samarbejde mellem arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard og billedkunstnerne Bosch & Fjord. Hasløv & Kjærsgaard har viderebearbejdet masterplanen til en dispositionsplan, som ligger til grund for lokalplanen. Dispositionsplanen er udformet med henblik på at skabe en bydel, som både er et selvstændigt sluttet kvarter, og som samtidig skaber forbindelse med det eksisterende byområde og byens faciliteter og giver en god sammenhæng med det omgivende landskab. Planen rummer i alt ca. 200 boliger fordelt på ca. 1/3 tæt-lave boliger og ca. 2/3 åbenlave boliger, parcelhuse. Dispositionsplanen omfatter et område på i alt 20 ha, som mod syd afgrænses af Østrupvej og mod øst af åbne marker. Hele arealet falder ca. 9 m fra nordvest mod syd. I den østlige del af området er der i 2002 anlagt en mindre sø. Området og dets omgivelser ligger forholdsvist højt i et let kuperet landskab. Mod vest støder området op til den eksisterende by og rækkehusbebyggelsen Hyldekærparken. Mod nord støder det op til erhvervsområdet Håndværkervænget. Mod øst og syd ligger der åbne marker. Mod sydvest ligger landbrugsejendommen Lerbæksholm med et mindre dyrehold. Mod sydvest er der en storslået udsigt over naturområdet omkring Gundsømagle Mose. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er omkring 6 ha stort og ligger øst for Gundsømagle mellem Piledyssen og Holmevej. Området er ubebygget og har været anvendt til landbrugsjord. Der er ingen diger eller gravhøje inden for området, og der er

8 Redegørelse Dispositionsplan for hele byudviklingsområdet udarbejdet af arkitekterne Hasløv & Kjærsgaard på basis af masterplanen. Dispositionsplanen rummer ca. 200 boliger. Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af området og udgør første fase af bebyggelsen med ca. 65 boliger.

9 Lokalplanområdet set fra Østrupvej mod Piledyssen 9 ingen træer eller anden beplantning. Terrænet falder jævnt med 4-5 m fra det nordvestlige hjørne mod syd og sydøst. Formål Lokalplanen skal danne plangrundlag for, at der kan skabes et nyt boligområde præget af varierede bebyggelser i en sammenhængende struktur med gennemgående grønne områder og et godt stinet. Lokalplanen giver mulighed for, at der som første fase kan opføres ca. 65 boliger i den nordvestlige del af byudviklingsområdet, svarende til de første 2 års byudvikling jf. kommuneplanens rækkefølge. Der skal udarbejdes lokalplaner for resten af byudviklingsområdet, før det kan bebygges. indhold Denne lokalplan giver mulighed for at opføre første etape af af dispositionsplanen med ca. 65 boliger, heraf ca. 40 tætlave boliger og ca. 25 parcelhuse. Langs bebyggelsens stamveje opføres tæt-lav bebyggelse med parkeringsplads til 1 á 2 biler på de enkelte grunde og på mindre p-arealer i området. Grundstørrelsen varierer fra 320 til 360 m 2. Bag stamvejene udlægges parcelhusgrunde omkring lokale boligveje. Her varierer grundstørrelsen fra 700 til m 2. Lokalplanområdet set fra Piledyssen ved Holmevej Den tæt-lave bebyggelse skal opføres i en rumligt sammenhængende struktur placeret med facade i en byggelinie højst 3 m fra vejen, i 2 etager og med facader af gul tegl eller hvid-lysgrå pudset mur. På parcelhusgrundene ud mod Piledyssen og Holmevej kan husene opføres i 1-1½ etage

10 Tværsnit i stamvejene Redegørelse og på grundene inde i området i 2 fulde etager. Parcelhusene skal opføres med sadeltage, mens tæt-lave huse kan opføres med ensidig taghældning. Tage med høj rejsning skal dækkes med røde tegl, naturskifer, zink eller tagpap med lister. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaseret eller hårdtengoberet tegl. Parabolantenner må kun opsættes på terræn eller således, at de ikke er synlige fra omgivelserne. Hegn i skel må kun udføres som levende hegn. Principiel plan af stamvej med gæsteparkering i vejens ene side og fortov i den anden Lokalplanområdet set fra Piledyssen Der anlægges på sigt to gennemgående grønne områder - det grønne bånd og det blå bånd. Det grønne bånd forbinder lokalplanområdet med Gundsømagle by mod vest og med et fremtidigt grønt område mod øst uden for dette lokalplanområde. I dette område anlægges en regnvandssø og et nyt bakkelandskab kaldet Holmehøjen. Det blå bånd med et lille vandløb vil forbinde søen med endnu en regnvandssø i det sydvestlige hjørne af området. En del af dette blå bånd indgår i denne lokalplan. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Piledyssen og Holmevej. I den næste fase påregnes endvidere anlagt en vejadgang fra Østrupvej. Disse vejadgange forbindes af en stamvej, der snor sig gennem bebyggelsen. Fra stamvejen er der lokale boligveje uden gennemkørsel til de enkelte boliggrupper. Ved vejadgangen fra Piledyssen forudsættes der anlagt en hævet belægning som hastighedsdæmpende foranstaltning. Denne flade danner forbindelse til stien til byen, og her er busstoppestederne fortsat. Stamvejen har en tæt og intim karakter med fortov. Boligvejene har grønne rabatter og fællesarealer af forskellig karakter midt i vejarealet.

11 Tværsnit i boligvejene 11 Der er et net af stier i bebyggelsen. I det grønne bånd anlægges en hovedsti med forbindelse til børneinstitutionen og videre til Gundsømagle bymidte, og i det grønne bælte langs vejene udenom bebyggelsen anlægges en løbesti. Mellem boliggrupperne anlægges små trampestier - elefantstier. I de næste faser påregnes der ligeledes anlagt en trampesti langs vandløbet i det blå bånd, og løbestien føres hele vejen rundt om det fremtidige boligområde i det omgivende beplantningsbælte. Der anlægges en stiudgang ud for vejen Håndværkervænget, hvorfra der er stiforbindelse til den nye skov Gulddysseskoven nord for Gundsømagle. Vejbelysning, møblering med bænke osv og stibelægninger indgår i en integreret kunstnerisk helhed. Ved adgangsvejen fra Holmevej anlægges en lille plads til opstilling af minicontainere for den offentlige indsamling af glas mv. I den næste fase påregnes der anlagt en tilsvarende plads ved adgangsvejen fra Østrupvej. Der forudsættes i næste fase udlagt et grønt bælte mod Østrupvej. Herved opnås en tilstrækkelig afstand mellem Østrupvej og boligernes primære udendørs opholdsarealer, således at det ikke bliver nødvendigt at anlægge en støjvold. En skitsemæssig udformning af det fremtidige boligområde er vist på den vejledende illustrationsplan på kortbilag 3. Trampesti langs vandløbet i det blå bånd Forhold til anden planlægning Landsplandirektiver Lokalplanområdet blev med Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet udlagt til byområde begrundet i et konstateret Trampesti mellem boliggrupperne - elefantstier

12 Billedkunstnerne Bosch & Fjord har udviklet særlige bænke og belysning til Holmehøj - som kunstværker integreret i området. Bænkene støbes i farvet beton, hver med en egenartet siddeflade egnet til forskellige bagdele. Redegørelse lokalt behov. Det vurderes, at bebyggelsen ikke vil påvirke kystlandskabet. Den østlige del må først realiseres i 2. halvdel af planperioden på 12 år. Regionplan 2005 har pr status som landsplandirektiv. Et mindre areal på knap 1 ha i det sydøstlige hjørne af dispositionsplanen er beliggende uden for det i regionplanen udpegede byområde. Ved den næste kommuneplanrevision skal der foretages en afvejning af interesserne og en vurdering af, om dette areal skal indgå i det fremtidige byområde. Lokalplanområdet indgår i et større kulturhistorisk beskyttelsesområde. Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser, som skal beskyttes. Områdets anvendelse til boligformål er ikke i strid med beskyttelse af grundvandet. Fra lokalplanområdet mod Gundsømagle, hvor søen anes til venstre Kommuneplan Lokalplanområdet er i Gundsø Kommuneplan omfattet af rammeområde 2B10. Rammeområdet må anvendes til boligformål med tilhørende kollektive anlæg og offentlige formål. I områder til åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 og i områder til tæt-lav bebyggelse 35 beregnet for grundarealet inkl. andel af den enkelte bebyggelses fællesareal. Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og 8,5 m. Mindst 10 % af området skal udlægges til samlede friarealer. Ifølge kommuneplanens rækkefølgeangivelse skal den vestlige del på 8,6 ha udbygges før den østlige og først fra Boligbyggeriet skal først og fremmest dække de lokale behov og så vidt muligt tilpasses skole- og institutionskapaciteten. Der forudsættes derfor opført ca. 30 boliger pr. år.

13 Kyssebænken, Bosch & Fjord 13 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, idet den omfatter 2 års byudvikling. Området nord for Holmevej er i kommuneplanen udlagt til erhverv og omfattet af rammeområde 2E1. Rammeområdet må anvendes til industri-, værksteds-, engroshandels-, kontor-, oplagsvirksomhed o.lign., lastbilparkering samt enkelte boliger med tilknytning til virksomhederne. Der skal udlægges et mindst 10 m bredt beplantningsbælte mod Holmevej. Vej- og stiplanlægning Lokalplanområdet har to vejadgange fra hhv. Piledyssen og Holmevej. I den næste fase påregnes der anlagt yderligere en vejadgang fra Østrupvej. Af hensyn til trafiksikkerheden påregnes der på Piledyssen mellem vejtilslutningen og hovedstiens udmunding anlagt en hævet belægning som hastighedsdæmpende foranstaltning. Her er busstoppestederne også placeret. Der er på Østrupvej skiltet med anbefalet 45 km-hastighedszone ud for Lerbæksholm. Udbygningen af området med 65 boliger vil medføre en meget begrænset øget trafik. Den fulde udbygning af byudviklingsområdet med 200 boliger vil medføre en vis øget trafik på de omgivende veje og især på Østrupvej. Ved det planlagte anlæg af den nye Frederikssundmotorvej vil der, hvis hovedforslag 1 realiseres, blive etableret tilslutning til Østrupvej. Østrupvej vil derved i endnu højere grad blive indfaldsvejen til Gundsømagle. Der er udarbejdet en støjundersøgelse af påvirkningen af området med støj fra vejtrafik for at sikre overholdelse af de Gadelydlampen - en gadelygtepæl, som udover lys også udsender retningsbestemt lyd, Bosch & Fjord. Lyden høres kun lige under pælen. Det kan være et lyd-digt, som giver et lyd-billede med på vejen.

14 Fra Østrupvej ses beplantningsbæltet mod Hyldekærparken til venstre for Piledyssen, og lokalplanområdet ses til højre Redegørelse vejledende retningslinier for belastning med støj, se nedenfor under miljøscreeningen. I undersøgelsen er indgået en anslået forøget årsdøgntrafik på Østrupvej fra til biler ved etablering af Frederikssundmotorvejen. Skoleplanlægning Der er foretaget en vurdering af skolekapaciteten i området, og den vurderes at være tilstrækkelig til at betjene den boligudbygning, som lokalplanen giver mulighed for. Forurening Lokalplanområdet har været anvendt til landbrug, og der er ikke registreret affaldsdepoter til kortlagte forureninger efter lov om forurenet jord. Roskilde Kommune forventer derfor, at området ikke er forurenet. Varme-, vand og elplanlægning Der er forudsat naturgas- og elforsyning til lokalplanområdet ved DONG-Energy og vandforsyning ved Gundsømagle Vandværk. Spildevandsplanlægning Lokalplanområdet er planlagt seperatkloakeret og skal tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. De eksisterende spildevands- og regnvandsledninger over den nordvestlige del af lokalplanområdet vil blive omlagt i forbindelse med byggemodningen. Regnvand føres til to nye kunstige søer, hvoraf den ene indgår i denne lokalplan og anlægges i første fase, mens den anden er beliggende uden for lokalplanområdet i det område, der indrages i byudviklingen i næste fase. Servitutter På ejendommen matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle er tinglyst servitutter af om færdselsret og af om forpligtelse til at opføre beboelsesejendom

15 15 eller afhænde til sammenlægning med anden landbrugsejendom. Disse servitutter vil blive aflyst. På ejendommen matr. nr. 18bx Gundsømagle By, Gundsømagle er tinglyst servitut af om 10 m vejbyggelinie. På ejendommen er endvidere tinglyst servitut af om højspændingsmaster med en byggelinie på 10 m på hver side. Disse byggelinier berører ikke lokalplanområdet eller det kommende byudviklingsområde. På begge ejendomme er tinglyst servitut af om byggelinier på 15 m fra vejmidte på Piledyssen og 12,5 m på Holmevej samt hjørneoversigter på 15x40 m mellem Piledyssen, Holmevej og Østrupvej. På begge ejendomme er endvidere tinglyst servitut af om forsynings- og afløbsledninger. Den forventes aflyst, idet kloakledningen vil blive flyttet i forbindelse med byggemodningen af området. forhold til anden lovgivning Museumsloven Der kan under anlægsarbejde fremkomme fund eller fortidsminder, som vil være omfattet af Museumsloven. Bygherren er forpligtet til øjeblikkeligt at indberette sådanne fund til Roskilde Museum samt til midlertidigt at indstille anlægsarbejdet. Naturbeskyttelsesloven HUR har i 2002 givet landzonetilladelse til etablering af en sø på højst 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle, beliggende øst for lokalplanområdet, men inden for byudviklingsområdet. I henhold til Natur-

16 Den fremtidige østgrænse af byudviklingsområdet set fra Østrupvej mod Holmevej Redegørelse beskyttelseslovens 3 må ændringer af søens udformning og vandføring, herunder tilledning af regnvand, kun ske efter tilladelse fra Roskilde Kommune. I forbindelse med de næste etaper forventes søen erstattet af en ny sø beliggende uden for byudviklingsområdet. Lov om miljøvurdering - miljøscreening Roskilde Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udført en screening af planens miljømæssige konsekvenser. På baggrund af screeningen mener kommunen, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering. Det kommende boligområde skal dog sikres mod støj fra vejtrafik. I screeningen af eventuelle miljøkonsekvenser har Roskilde Kommune vurderet planen i forhold til naturbevaring, kulturminder, ressourceforbrug, forurening, vandbeskyttelse, trafikforhold og befolkningens interesser i bred forstand. Miljørapport i kommuneplanen: Ifølge kommuneplanens miljørapport vil bebyggelse af arealet ikke påvirke kystlandskabet. Der vil være nogle trafikale konsekvenser. For at modgå lokale miljøgener af trafikken er det vigtigt, at der prioriteres sikre trafikløsninger i forbindelse med detailplanlægningen. Området er en del af et større kulturhistorisk interesseområde, som omfatter det meste af Gundsø, men vurderes ikke at få nogen negativ indflydelse på kulturmiljøet. Der er ikke inden for området diger, gravhøje eller andre kulturhistoriske spor, som vil blive påvirket. Området er en del af et lokalt friluftsområde med et værdifuldt landskab. Det er vigtigt, at der i lokalplanlægningen sikres grønne kiler og stiforbindelser, så karakteren af området ikke forringes. Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Der må derfor

17 17 ikke placeres grundvandstruende aktiviteter. Det vurderes, at alternativet - at der ikke kommer flere boliger i Gundsømagle - vil skabe risiko for, at den lokale dagligvarehandel ikke kan opretholdes. Forurening: Området nord for Holmevej er et erhvervsområde under udvidelse. På grund af naboskabet til boliger er området ikke egnet til virksomheder, der medfører forurening, herunder med støj fra produktion eller transport på eller til virksomhederne. Der udlægges beplantningsbælte mod Holmevej. Trafik: Udbygning inden for lokalplanen og af resten af byudviklingsområdet vil medføre en øget trafik i området. Det vurderes, at Østrupvej, Piledyssen og Holmevej er dimensioneret til denne yderligere belastning. Det vil være nødvendigt med hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Piledyssen, i princippet som skitseret i dispositionsplanen. Det forudsættes, at byskiltene og hastighedsgrænsen på 50 km/t flyttes til byområdets østgrænse, og den nuværende anbefalede 45 km/t-zone bør samtidig udvides til områdets grænse mod øst. Trafikstøj: De vejledende grænser for vejstøj på de primære udendørs opholdsarealer skal sikres overholdt. COWI A/S har udarbejdet en støjundersøgelse, som viser støjbelastningen fra den nuværende trafik og den tilkommende trafik fra byudviklingsområdet. Støjbelastningen overskrider med den nuværende trafik ikke den vejledende grænse på 55 db(a) på de udendørs opholdsarealer i en afstand af 16 m Indkørslen til Gundsømagle fra Østrupvej

18 Håndværkervænget afgrænses af et beplantningsbælte mod Holmevej Redegørelse fra vejmidte på Holmevej, i en afstand af 10 m fra vejmidte på Piledyssen og i en afstand af 25 m fra vejmidte på Østrupvej. Ved den påtænkte reduktion af hastigheden på Holmevej til 50 km/t reduceres det støjpåvirkede areal mod Holmevej til 11 m fra vejmidte. Ved etablering af Frederikssundmotorvejen anslås trafikken på Østrupvej forøget fra til biler (årsdøgntrafik). Det vil medføre en udvidet støjbelastningsgrænse på 30 m fra vejmidte på Østrupvej. I lokalplanen overholdes støjkravene ved afstandsdæmpning herunder ved udlæg af et omgivende grønt bælte i en bredde af mindst 7,5 m mod Holmevej og Piledyssen. I næste fase forventes der udlagt et grønt bælte mod Østrupvej i en bredde af m. Natur: Efter Naturbeskyttelseslovens 3 må den i masterplanen skitserede udvidelse af søen først ske efter tilladelse fra Roskilde Kommune. Det vurderes i forbindelse med byggemodningsprojektet for denne lokalplan, om tilledningen af vand til søen vil blive påvirket. I forbindelse med lokalplanlægning og byggemodningsprojekt for de næste faser skal det vurderes, om søen kan udvides og med hvilken udformning, eller om der skal etableres en erstatningssø uden for området. Sundhed: Den brede befolknings sundhed tilgodeses ved at skabe et socialt miljø i et varieret boligområde med gode grønne områder med alsidige udfoldelsesmuligheder, trafiksikre veje og stier og god forbindelse til den omgivende natur, herunder den nye skov Gulddysseskoven.

19 Der er en storslået udsigt fra lokalplanområdet mod sydøst over Gundsømagle Sø 19 Tilladelser fra andre myndigheder Anvendelsen af del af matr. nr. 18bx og 27q Gundsømagle By, Gundsømagle til boligformål forudsætter ophævelse af landbrugspligt på de dele af ejendommene, som er omfattet af lokalplanforslaget. Indsigelser til lokalplanforslaget Byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget offentliggøres i Roskilde Dagblad. Indsigelser mod lokalplanforslaget skal sendes til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller til dk Der kan sendes indsigelser mod forslaget, så længe indsigelserne er Roskilde Kommune i hænde senest 8 uger fra offentliggørelsen. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanfor-

20 Østrupvej set mod øst med Lerbæksholm til højre Redegørelse slaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge 18 i lov om planlægning kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige, bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger eller anlæg, som er indeholdt i lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanen, aflyses ifølge 13 i lov om planlægning. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør lokalplanens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan i begrænset omfang meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

21 21 I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 Formål Lokalplanen har til formål at - fastlægge anvendelsen af lokalplanområdet til boligformål i form af åben-lavt og tæt-lavt byggeri - fastlægge en overordnet vejstruktur og gennemgående grønne områder og stier i lokalplanområdet i sammenhæng med dispositionsplanen for hele byudviklingsområdet - fastlægge retningslinier for placering og udformning af bebyggelse og af veje, stier og grønne områder, som sikrer en sammenhængende struktur, og som sikrer, at lokalplanområdet fremstår harmonisk i forhold til omgivelserne og med varierede bebyggelser 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet fremgår af kortbilag 2. Det omfatter del af matr. nr. 18bx og del af matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle. Alle ejendomme, som udstykkes fra ovenfor nævnte ejendomme efter 1. marts 2007, er omfattet af lokalplanen. 2.2 Lokalplanområdet, som befinder sig i landzone, overføres med denne lokalplan til byzone.

22 Bestemmelser 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdets delområde I som vist på kortbilag 1 må udelukkende anvendes til boligformål, herunder fælleshus og andre faciliteter, der naturligt knytter sig til et boligområde. 3.2 Lokalplanområdets delområde II som vist på kortbilag 1 må udelukkende anvendes til fælles friareal, grønt område og regnvandsbassiner. 4 Udstykning Ingen ejendom inden for lokalplanområdet må udstykkes med en grundstørrelse på mindre end 300 m 2 ved tæt-lav bebyggelse og mindre end 700 m 2 ved åben-lav bebyggelse. I forbindelse med udstykning skal hver ejendom tilknyttes et privat, udendørs opholdsareal i tilknytning til boligen. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Veje og stier skal anlægges efter en samlet plan i henhold til principperne vist på kortbilag Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Piledyssen og fra Holmevej. Der må kun etableres én indkørsel til området fra hver af disse veje placeret som vist principielt med A og C på kortbilag Der udlægges stamveje A-B-C-D som vist principielt på kortbilag 2 i en bredde af mindst 10 m med 5 m kørebane,

23 23 med 1,5 m fortov i den ene eller i begge sider, med mindst 0,5 m græsrabat og eventuelt med parkeringslommer på græsarmering i rabatten i den ene vejside. 5.4 Der udlægges boligveje som vist principielt på kortbilag 2 i en bredde af mindst 9 m med 5 m kørebane og med 2 m græsrabat i begge sider og udformet, så de overholder kravene til lege- opholdsarealer. 5.5 Blinde boligveje skal indrettes med vendeplads for renovationsbiler. 5.6 Der anlægges en hovedsti a-b med fast belægning i en bredde af mindst 1,5 m og højst 3 m som vist principielt på kortbilag Der anlægges en sti i det grønne bælte langs lokalplanområdets vestlige og nordlige afgrænsning samt interne stier som vist på kortbilag Der skal anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund ved åben-lav bebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. bolig på egen grund og mindst 0,5 pr bolig på fælles parkeringsplads beliggende højst 50 m fra de pågældende boliger. Parkeringspladser må som hovedprincip ikke anlægges direkte ud mod lokalplanens vestlige eller nordlige afgrænsning.

24 Bestemmelser 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må for tæt-lav bebyggelse ikke overstige 35 for den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten må for åben-lav bebyggelse ikke overstige 25 for den enkelte grund. 6.2 Tæt-lav bebyggelse skal opføres i 2 etager og skal opføres med facade placeret i en byggelinie højst 3 m fra skel mod vej. Bebyggelsen skal i princippet udformes som en sammenhængende bebyggelse og med garager og carporte placeret mellem husene og bag byggelinien. 6.3 Åben-lav bebyggelse må opføres i indtil 1½ etage (én etage med udnyttelig tagetage) på grunde med skel mod Piledyssen og Holmevej og i indtil 2 etager på øvrige grunde. Garager, carporte, skure o.lign. skal placeres mindst 5 m fra skel mod vej. 6.4 Bebyggelse må ikke opføres med en større højde end 8,5 m. Ved bebyggelse i 2 etager må facadehøjden ikke overstige 6 m. 6.5 Tæt-lav bebyggelse skal opføres med sokkelkote i niveau med eller højst 0,3 m over adgangsvejens kote. Åben-lav bebyggelse skal opføres med sokkelkote højst 0,5 m over eller under adgangsvejens kote.

25 25 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Tæt-lav boligbebyggelse skal opføres med facader overvejende i gul tegl eller hvid til lysegrå pudset mur. 7.2 Åben-lav boligbebyggelse skal opføres med sadeltage. Tagene må ikke udføres med valm. Tage på garager, carporte og udhuse kan dog opføres med ensidig hældning. 7.3 Tage med en hældning over 25 o på boligbebyggelse skal dækkes med røde tegl, naturskifer, zink eller grå-sort tagpap med listedækning. Tage med en lavere hældning og tage på garager, carporte og udhuse kan også dækkes med andre materialer. 7.4 Tage på boligbebyggelse må ikke fremstå blanke og spejlende med reflekterende materialer. 7.5 Byrådet kan give tilladelse til opsætning af solfangeranlæg på bebyggelsens ydervægge og tage, hvis anlæggene er tilpasset bebyggelsen, og Roskilde Kommunes retningslinjer i øvrigt overholdes. 7.6 Skiltning og flagning i reklameøjemed er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. Ventilationsrør og andre mindre bygningsdele på tagfladerne udover kviste og skorstene skal begrænses og tilpasses tagene i forhold til materialer og farver.

26 Bestemmelser 7.7 Der må ikke opsættes individuelle antenner. Parabolantenner kan dog opsættes på facade eller på terræn med en højde på ikke over 1,8 m over terræn under forudsætning af, at antennen ikke er synlig fra vej, sti eller fællesarealer. 8 Ubebyggede arealer og terræn 8.1 Mindst 10 % af det fremtidige byudviklingsområdes samlede grundareal skal udlægges til samlede fælles friarealer. Fælles friarealer skal udformes, anlægges og beplantes efter en samlet plan. 8.2 Der skal udlægges areal til et fælles friareal gennem lokalplanområdet i princippet som vist på kortbilag 3, som kan indgå i et fremtidigt sammenhængende grønt område - det grønne bånd og det blå bånd. 8.3 Regnvandsbassiner skal udformes efter en samlet plan efter Byrådets nærmere godkendelse. Bassinerne skal udføres med flade skråninger. 8.4 Der skal udlægges areal til et fælles friareal langs lokalplanområdets afgrænsning mod de omgivende veje i en bredde af mindst 7,5 m, som et grønt bælte til brug for en gennemgående sti og beplantning med spredte buske og mindre fritstående træer samt støjdæmpning. 8.5 I boliggrupperne til åben-lav bebyggelse kan der midt på boligvejenes brede del udlægges et fælles friareal for den pågældende boliggruppe.

27 Til hver bolig skal der som minimum være tilknyttet et mindre, privat udendørs opholdsareal. 8.7 Terrænregulering med mere end +/- 0,5 m og nærmere skel end 1 m må ikke ske uden tilladelse fra Byrådet. Efter endt regulering skal terrænet fremstå med bløde s-formede kurver og uden tekniske skråninger eller støttemure. 8.8 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn eventuelt med et trådhegn på egen side. 8.9 Der skal anlægges en plads til brug for den offentlige indsamling af genbrugelige materialer med en størrelse på mindst 3 x 6 m ved vejadgangen C som vist på kortbilag 2 med tilkørsel for kranbil direkte fra stamvejen (adgangsvejen). Genbrugspladsen skal indhegnes mod nabogrunde af et 1 m bredt levende hegn eventuelt med et tæt træhegn mod genbrugspladsen Der må ikke etableres støjskærme inden for lokalplanområdet Lastbiler, campingvogne, både på over 2 m højde, og biler, som ikke er indregistreret, må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller andre fælles, ubebyggede arealer eller på den enkelte parcel.

28 Bestemmelser 9 Grundejerforening 9.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for området. Foreningen skal være etableret, når 1/3 af grundene er solgt, eller når Byrådet forlanger det. Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle ændringer skal godkendes af Byrådet. 9.2 Grundejerforeningen har pligt til at indgå i en fælles grundejerforening for hele det fremtidige byudviklingsområde omfattet af dispositionsplanen. 9.3 Det er grundejerforeningens opgave at forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fælles stier og fælles friarealer. 10 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse 10.1 Inden bebyggelsen tages i brug, skal projekt for veje, parkeringsarealer, belysning og fælles friarealer samt tidspunkt for færdiggørelse heraf være godkendt af Byrådet, og bebyggelsen skal være tilsluttet bredbånd, naturgas-, vandog elforsyning samt offentligt spildevandsanlæg Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse, at det ved afstandsdæmpning eller støjafskærmning sikres, at det døgnækvivalente støjniveau inden for boligerne og på udendørs opholdsarealer ikke overstiger henholdsvis 30 og 55 db(a).

29 29 11 Fortrængning af servitutter 11.1 Private byggeservitutter eller andre tilstandsservitutter aflyses, hvis de er uforenelige med lokalplanen Servitut om færdselsret tinglyst og servitut om forpligtelse til at opføre en beboelsesbygning eller afhænde til sammenlægning med anden landbrugsejendom tinglyst på matr. nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle vil blive aflyst Servitut om forsynings- og afløbsledninger tinglyst på ejendommene 18bx og 27q Gundsømagle By, Gundsømagle vil blive aflyst. 12 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Roskilde Byråd den 20. juni Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

30 Bestemmelser I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt af Roskilde Byråd den 28. november Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

31 31

32 Kortbilag 1 Matrikelkort, mål 1:4.000 Lokalplangrænse Delområde I og II Terrænkurver Matrikelskel Matrikelnummer I - II q

33 "bf" "au" 6,00m 6,00m 18bp 14aa 14x 14v 14m 14b 18bm 18bn 18bi 18au 18as 18av 18ar 18bd 18bh 18be 18bg 18bf 27q 18i 18k 18h 18l 18g 18u 14n 14s 14r 27p 27z 18z 14q 14p 14o 18v 18y 18x 18aa 18ab 18ø 18ac 18æ 18am 18aq 18an 18ap 18ao 18at 14af 18bx 27q Hyldekærparken Østrupvej Holmevej Piledyssen Spildevandsledning Højspændingsledning I II N

34 Kortbilag 2 Fremtidige forhold, delområde I, mål 1:2.000 Lokalplangrænse Vejbyggelinie og hjørneoversigt Åben-lav boligbebyggelse Tæt-lav boligbebyggelse Fælles friareal Genbrugsplads Stamvej (boligstræde) Hovedsti Øvrige stier Hastighedsdæmpende foranstaltning G A-D a-b c-h

35 "bf" "au" 6,00m 6,00m Holmevej Piledyssen Håndværkervænget Hyldekærparken N a b c d e f g h A B D C G

36 Kortbilag 3 Illustrationsplan, delområde I, mål 1:2.000

37 "bf" 6,00m 6,00m 37 Håndværkervænget N Holmevej Piledyssen Hyldekærparken "au"

38 Teknisk Forvaltning Roskilde Kommune Køgevej Roskilde Jyllinge Gundsømagle Lokalplan 522 Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Lokalplan 604 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Miljø og bæredygtighed 15 Tilladelser fra andre myndigheder 16

Læs mere

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle

Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Holmehøj, Etape 2-Syd Gundsømagle Lokalplan 604/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Miljø og bæredygtighed 15 Tilladelser fra andre myndigheder 16

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup. Lokalplan forslag den 23. februar 2000

HOLMEGAARD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup. Lokalplan forslag den 23. februar 2000 HOLMEGAARD KOMMUNE LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup Landevejen adgangsvej Løgvej Olstrupvej boligvej Mulighed for tæt/lav - alm. boliger grønt område H.9.6 2du Hovedsti 2du grønt

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere