Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 1761 6617)"

Transkript

1 PROSPEKT Den 9. november 2009 Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr ) Udbud af stk. nye Aktier à nominelt DKK 10 til kurs DKK 110 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 5:1 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af stk. nye aktier (de Udbudte Aktier ) à nominelt DKK 10 i Jyske Bank A/S ( Banken eller Jyske Bank ) med fortegningsret i form af fortegningsretter til de Udbudte Aktier ( Tegningsretter ) for Bankens Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 5:1. Bankens registrerede aktiekapital udgør pr. prospektdatoen ( Prospektdatoen ), men før Udbuddet, nominelt DKK fordelt på stk. aktier à nominelt DKK 10, der alle er fuldt indbetalt (de Eksisterende Aktier ). I henhold til en bemyndigelse vedtaget på Bankens generalforsamling og som fremgår af vedtægternes 4, har Bankens bestyrelse ( Bestyrelsen ) den 9. november 2009 besluttet at forhøje Bankens aktiekapital med nominelt DKK (svarende til stk. Udbudte Aktier à nominelt DKK 10). Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer. Den 13. november 2009 kl. 12:30 dansk tid ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP ) som Aktionær i Banken ( Eksisterende Aktionærer ) blive tildelt 1 Tegningsret for hver Eksisterende Aktie. For hver 5 Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne 1 stk. Udbudt Aktie til en kurs på DKK 110 pr. Udbudt Aktie ( Udbudskursen ), hvilket er lavere end slutkursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX Copenhagen ) på de Eksisterende Aktier den 6. november Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 11. november 2009 kl. 9:00 dansk tid til den 27. november 2009 kl. 17:00 dansk tid. Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra den 16. november 2009 kl. 9:00 dansk tid til den 2. december 2009 kl. 17:00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren. Tegningsretterne er søgt godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. En gruppe investorer bestående af Kirk Kapital A/S, Den Professionelle Forening LD, Nykredit Bank A/S og PFA Pension, forsikringsaktieselskab ( Investorgruppen ) har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne Udbudte Aktier, som ikke tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter, for et tegningsbeløb på op til DKK 788 mio., svarende til i alt 66 procent af det samlede Udbud. De bindende forhåndstilsagn afgivet af Investorgrupppen er betinget af, at der for Jyske Bank-koncernen (herefter også benævnt Koncernen ) som helhed ikke i perioden frem til udløbet af Tegningsperioden indtræffer forhold, der væsentligt forringer Jyske Bank-koncernens drift og aktiviteter, finansielle stilling, resultat og/eller fremtidsudsigter. Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i garantiaftale af 9. november 2009 ( Garantiaftalen ) har J.P. Morgan Securities Ltd. ( J.P. Morgan eller Garantistilleren ) påtaget sig en forpligtelse til at tegne de resterende 34 procent af de Udbudte Aktier, der udbydes af Jyske Bank i Udbuddet, som ikke tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter. De bindende forhåndstilsagn fra Investorgruppen og Garantiaftalen er gensidigt betingede. Der henvises til kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten. Alle medlemmer af Jyske Banks direktion ( Direktionen ) og Bestyrelse (tilsammen med Direktionen Ledelsen ) har erklæret deres hensigt om at tegne Udbudte Aktier i henhold til de Tegningsretter, som de kan råde over. Investorerne skal være opmærksomme på, at udnyttelse af Tegningsretterne og den heraf følgende investering i Udbudte Aktier indebærer betydelige risici. Investorerne bør nøje overveje de oplysninger, der præsenteres i dette Prospekt, før der træffes beslutning om at investere i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer, der begynder på side 19, for en gennemgang af væsentlige faktorer, som investorer bør overveje, før de investerer i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Udbuddet omfatter et udbud til offentligheden i Danmark ( Det Offentlige Udbud ) og i Belgien, Frankrig, Holland, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i henhold til bestemmelserne om passporting i direktiv 2003/71/EF samt en private placement i visse andre jurisdiktioner ( Det Internationale Udbud ). Se afsnittet "Generel information". De Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller som ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act. Der henvises til afsnittet Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet i kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten for en beskrivelse af disse og visse yderligere begrænsninger vedrørende videresalg eller overdragelse. Bankens Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet JYSK. De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode (ISIN DK ) og er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 11. november De Udbudte Aktier kan kun handles under den midlertidige fondskode frem til det tidspunkt, hvor denne bliver lagt sammen med fondskoden for de Eksisterende Aktier (ISIN DK ), hvilket forventes at ske den 14. december Udbuddet er undergivet dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Det danske Prospekt indeholder visse yderligere erklæringer, som kræves af NASDAQ OMX Copenhagen for børsprospekter i Danmark, herunder en erklæring fra revisorerne, som ikke er medtaget i det engelske Prospekt. Den originale version af dette Prospekt er udarbejdet på dansk og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den dansksprogede tekst og den engelsksprogede tekst skal den dansksprogede tekst være gældende. Finansiel rådgiver Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners

2 Generel information Prospektet er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet og med henblik på Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og NASDAQ OMX Copenhagen s regler for udstedere. Udbuddet er undergivet dansk ret. Investorerne må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om køb eller udnyttelse af Tegningsretterne og tegning af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller til at tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Banken påtager sig ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om vedkommende er en potentiel køber af Tegningsretter eller Udbudte Aktier. Der henvises til afsnittet Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet i kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten for en nærmere beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. Dette Prospekt må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke udbydes, sælges eller tegnes, hverken direkte eller indirekte, og Tegningsretterne må ikke udbydes, sælges, købes eller udnyttes, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg, køb eller en sådan udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Banken har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Udbuddet, Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke registreret i henhold til U.S. Securities Act, og Udbuddet kan under ingen omstændigheder anses for et udbud ind i USA, i nogen af dets territorier eller besiddelser deraf eller en opfordring til nogen person omfattet heraf. Dette Prospekt må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke udbydes, sælges eller tegnes, hverken direkte eller indirekte, og Tegningsretterne må ikke udbydes, sælges, købes eller udnyttes, hverken direkte eller indirekte, i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg, køb eller en sådan udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Banken kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Der foretages ikke noget udbud eller nogen opfordring til nogen person fra Bankens side under omstændigheder, der måtte være ulovlige. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Banken og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i nærværende Prospekt og eventuelle ændringer hertil, og sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke påberåbes som givet eller godkendt af Banken. Hverken udlevering af Prospektet eller køb eller udnyttelse af Tegningsretter eller tegning af de Udbudte Aktier kan betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Bankens virksomhed, aktiver og forpligtelser eller andre forhold efter Prospektdatoen, eller at oplysningerne i Prospektet er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen. I tilfælde af væsentlige ændringer i de oplysninger, der er gengivet i Prospektet, i perioden fra Prospektdatoen til de Udbudte Aktiers første handels- og officielle noteringsdag, vil disse blive offentliggjort i form af et prospekttillæg i henhold til gældende love, regler og bestemmelser. Investorerne bør ved deres investeringsbeslutning henholde sig til deres egen undersøgelse af Banken og vilkårene for Udbuddet, herunder risikofaktorerne, som er beskrevet i Prospektet, og meddelelser offentliggjort i henhold til gældende regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer samt vedrørende prospekttillæg, der offentliggøres af Banken og udtrykkeligt ændrer Prospektet. Meddelelse vedrørende det Europæiske Økonomiske Samarbejde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en Relevant Medlemsstat ), foretages intet udbud af Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende de Udbudte Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid: a) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, b) til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR 43 mio. og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR 50 mio., som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, c) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Banken og Joint Global Coordinators, eller d) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Banken offentliggør et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et udbud af Udbudte Aktier til offentligheden vedrørende Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om udnyttelse af Tegningsretterne og tegning af Udbudte Aktier, som disse måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket Prospektdirektiv betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. 2 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

3 Meddelelse vedrørende andre jurisdiktioner uden for Danmark De Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen sådan myndighed har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Fuldbyrdelse af domme Jyske Bank A/S er et aktieselskab registreret i Danmark. Medlemmerne af Ledelsen er bosiddende i Danmark, og alle eller en væsentlig del af Bankens og disse personers aktiver befinder sig i Danmark. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning uden for Danmark mod Banken eller disse personer, eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Markeds- og brancheoplysninger Dette Prospekt indeholder markedsoplysninger. Disse oplysninger er indhentet fra en række forskellige kilder, herunder professionelle dataleverandører, virksomhedshjemmesider og andre offentligt tilgængelige informationer samt Bankens viden om markederne. Oplysningerne betragtes som pålidelige, og Banken vurderer, at der ikke er udeladt noget, som ville medføre, at oplysningerne er unøjagtige eller misvisende, men oplysningerne er ikke blevet selvstændigt efterprøvet. Banken afgiver ikke nogen erklæring om nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Udviklingen i Bankens aktiviteter kan således afvige fra den markedsudvikling, der er angivet i Prospektet. Banken påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er indhentet oplysninger fra tredjemand, bekræfter Banken, at disse oplysninger er nøjagtigt gengivet, og efter Bankens bedste overbevisning, og så vidt det kan konstateres på baggrund af de oplysninger, vedkommende har offentliggjort, er der ikke sket udeladelser, som medfører, at de anførte oplysninger er unøjagtige eller misvisende. Markedsstatistikker er forbundet med en indbygget usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på markedsundersøgelser, der igen er baseret på stikprøver og subjektive vurderinger foretaget af både forskere og respondenter, herunder vurderinger af, hvilken type produkter og transaktioner der er omfattet af de pågældende definitioner af marked/ markedssegment. Præsentation af regnskabsoplysninger og visse andre oplysninger Jyske Bank-koncernens reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 som er medtaget i dette Prospekt, er udarbejdet i henhold til International Financial Reporting Standards ( IFRS ), som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009 er begge medtaget i dette Prospekt, og udarbejdet i henhold til IAS 34. En række af tabellerne i Prospektet indeholder afrundede regnskabstal. Dette medfører i visse tilfælde, at summen af tallene i en kolonne eller række ikke stemmer helt med det samlede tal i den pågældende kolonne eller række. Visse af de procentsatser, der vises i tabellerne, repræsenterer endvidere beregninger, som er baseret på de underliggende oplysninger før afrunding, og det er således muligt, at de ikke stemmer helt overens med de procentsatser, der ville fremkomme, hvis den pågældende beregning var foretaget på grundlag af de afrundede tal. I Prospektet er alle henvisninger til danske kroner, kroner, eller DKK henvisninger til dansk valuta, alle henvisninger til US dollars eller USD er til amerikansk valuta, alle henvisninger til pund eller GBP er til Storbritanniens valuta, alle henvisninger til schweiziske franc eller CHF er til Schweiz valuta og alle henvisninger til euro og EUR er til valutaen, der blev introduceret fra begyndelsen af fase III af den europæiske økonomiske union ( ØMU ) i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med senere ændringer. Kurserne for EUR, der er anvendt i Prospektet, er vist nedenfor. I overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, er balancetallene omregnet til slutkursen pr. 31. december 2008, medens tallene i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen er omregnet til gennemsnitskursen for perioden 1. januar 31. december EUR/DKK balance 745,0600 EUR/DKK resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse 745,5974 Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn Dette Prospekt indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende Jyske Banks målsætninger. Ud over udsagn, som er fremadrettede af natur eller på grund af konteksten, er fremadrettede udsagn kendetegnet ved terminologi som vil, vurderer, har som mål, forventer, agter, bør, planlægger, skønner, anser, ønsker, kan, overbevisning, vurdering og tilsvarende udtryk. Sådanne fremadrettede udsagn er baserede på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Banken anser som rimelige. De kan ændre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. Investorerne bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt i afsnittet Risikofaktorer, inden der træffes en investeringsbeslutning. Hvis en eller flere af disse risici udløses, kan det få negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, stilling, driftsresultat eller mål. Desuden kan andre risici, som endnu ikke er identificeret, eller som Jyske Bank ikke har overvejet kunne være væsentlige, få negativ indvirkning, og investorerne risikerer at miste hele eller en del af deres investering. De fremadrettede udsagn gælder kun pr. Prospektdatoen. Jyske Bank fralægger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse og har ikke afgivet noget løfte om at offentliggøre opdateringer eller ændringer af de i Prospektet anvendte fremadrettede udsagn for at afspejle eventuelle ændringer i Jyske Banks forventninger i denne forbindelse eller ændringer i begivenheder, forhold eller omstændigheder, som disse fremadrettede udsagn i Prospektet er baseret på. De fremadrettede udsagn og mål i dette Prospekt kan blive påvirket af kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, som kan få Jyske Banks fremtidige driftsresultater og udvikling til at blive væsentlig anderledes end de anførte eller underforståede mål. Disse faktorer omfatter bl.a. ændringer i finansielle eller kommercielle betingelser og lovgivning samt faktorer, der er anført i dette Prospekt, jf. afsnittet Risikofaktorer. Fortegningsretsemission / Jyske Bank 3

4 Indhold Side Afsnit 2 Generel information 5 Udsteders erklæring 6 Den uafhængige revisors prospekterklæring 7 Erklæring fra den finansielle rådgiver 8 Resumé 19 Risikofaktorer 31 I. Aktieregistreringsdokument 31 1 Ansvarlige personer 31 2 Revisorer 32 3 Udvalgte regnskabsoplysninger 34 4 Risikofaktorer 34 5 Selskabsoplysninger 37 6 Virksomhedsbeskrivelse 63 7 Organisationsstruktur 65 8 Materielle anlægsaktiver 66 9 Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalberedskab og kapitalstyring Gennemgang af lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige forhold vedrørende banksektoren Trendoplysninger Forventninger til Bestyrelse og Direktion Aflønning og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Medarbejdere Større Aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om Jyske Banks aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Fremlagte dokumenter Oplysninger om Jyske Banks investeringer 118 II. Værdipapirnote Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel Vilkår og betingelser for udbuddet Optagelse til handel og handelsaftaler Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge og lock-up aftaler Udgifter ved udbuddet Udvanding Yderligere oplysninger 144 BILAG 1: Vedtægter 152 BILAG 2: Tekniske begreber 154 BILAG 3: Definitioner F-1 BILAG F: Finansiel information 4 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

5 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Silkeborg, den 9. november 2009 Direktion Anders Dam Ordførende bankdirektør Jørgen Christensen Niels Erik Jakobsen Leif F. Larsen Per Munkholm Poulsen Bankdirektør Bankdirektør Bankdirektør Bankdirektør Bestyrelse Sven Buhrkall Formand Niels Erik Carstens Næstformand Philip Baruch Jens A. Borup Kurt Brusgaard Keld Norup Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Medarbejderrepræsentant Marianne Lillevang Medarbejderrepræsentant Sven Buhrkall ejer en konsulentvirksomhed inden for finans, organisation, ledelse og logistik Niels Erik Carstens er direktør for N.E. Carstens Holding ApS Philip Baruch er partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab Jens A. Borup er direktør for Starholm Holding ApS Kurt Brusgaard er partner i Odgers Berndtson A/S Keld Norup er partner i Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Fortegningsretsemission / Jyske Bank 5

6 Den uafhængige revisors prospekterklæring Til Aktionærer og potentielle investorer i Jyske Bank A/S Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt for Jyske Bank A/S, dateret den 9. november Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer samt Finanstilsynets og NASDAQ OMX Copenhagens regler. Bankens ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, samt det konsoliderede perioderegnskab for perioden 1. januar 30. september 2009, som er reviewet, men ikke revideret af os. For så vidt angår resultatforventninger for 2009 har vi påset, at oplysningerne er korrekt gengivet fra det af os undersøgte budget for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til NASDAQ OMX Copenhagens regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Jyske Bank A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Bankens og Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Bankens og Koncernens aktiviteter og Koncernens pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, det konsoliderede perioderegnskab for perioden 1. januar 30. september 2009 og i budgettet for 2009, er indeholdt i prospektet. Silkeborg, den 9. november 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hans Trærup Statsautoriseret revisor Henrik A. Laursen Statsautoriseret revisor 6 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

7 Erklæring fra den finansielle rådgiver I vor egenskab af finansiel rådgiver skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, den 9. november 2009 Handelsbanken Capital Markets (Division af Svenska Handelsbanken AB (Publ.), organisationsnummer ) Fortegningsretsemission / Jyske Bank 7

8 Resumé Nedenstående resumé bør læses som en introduktion til Prospektet og i sammenhæng med og med forbehold for de mere detaljerede oplysninger, der er indeholdt andetsteds i Prospektet, herunder Koncernens reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, der er udarbejdet i henhold til International Financial Reporting Standards ( IFRS ), som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder, og det ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009, der er udarbejdet i henhold til IAS 34. Resuméet er ikke fuldstændigt og indeholder ikke oplysninger om alle de forhold en investor, bør overveje inden en investering i de Udbudte Aktier. Udbuddet omfatter et udbud til offentligheden i Danmark ( Det Offentlige Udbud ) og i Belgien, Frankrig, Holland, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i henhold til bestemmelserne om passporting i direktiv 2003/71/EF samt en private placement i visse andre jurisdiktioner ( Det Internationale Udbud ). Se afsnittet "Generel information". Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andetsteds i Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør baseres på en nøje vurdering af Prospektet i sin helhed. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse forhold, investorer bør overveje i forbindelse med en investering i de Udbudte Aktier. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget dette resumé eller oversættelser af dette og anmodet om godkendelse af dette, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Oversigt Jyske Bank er den tredjestørste bankkoncern på det danske marked med samlede aktiver på DKK 215 mia. pr. 30. september I Danmark har Jyske Bank 117 afdelinger og en markedsandel på ca. 6 procent på udlån til privatkunder 1. Pr. 30. september 2009 havde Koncernen i alt heltidsansatte medarbejdere. Jyske Bank-koncernens forretningsgrundlag er at rådgive om og levere produkter, der løser kundernes behov i relation til finansielle aktiver og passiver og de betalingsstrømme og risici, der udspringer heraf. Koncernens strategi er at forblive fokuseret på kerneforretningen, som omfatter almindelige bankforretninger, handelsaktiviteter, kapitalforvaltning og internationale private banking-aktiviteter. Koncernen har bevidst fravalgt at engagere sig i skadesforsikringsaktiviteter og tilbyde ejendomsmæglerydelser. Jyske Bank A/S er Jyske Bank-koncernens moderselskab. Jyske Bank-koncernen omfatter en række datterselskaber i Danmark: Jyske Finans A/S (finansielle leasingkontrakter og finansiering, særligt bilfinansiering), Nordisk Factoring A/S (fakturabelåning og administration), Silkeborg Data A/S (lønadministration mv.) og Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S m.fl. Jyske Bank-koncernen omfatter datterselskaber i Europa, som hovedsageligt har til formål at understøtte Bankens private banking-aktiviteter: Jyske Bank (Schweiz) AG, Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. og det 60 procent ejede datterselskab Berben s Effectenkantoor B.V. (Holland). Jyske Bank-koncernen har endvidere en private banking-filial i Cannes (Frankrig). Derudover har Koncernen en filial i Hamborg, som fokuserer på danske erhvervskunders bankbehov i Tyskland. Jyske Bank-koncernen er organiseret i en række enheder, områder og afdelinger. Forretningsområderne er opdelt af hensyn til produkter og serviceydelser samt af hensyn til lovgivningsmæssige forskelle. Jyske Bank-koncernen driver primært virksomhed under det fælles brand Jyske. Koncernen omfatter følgende hovedforretningsområder: Jyske Bank, Bankaktiviteter Jyske Bank, Handels- og investeringsaktiviteter 1 Kilde: Moody s: Banking System Outlook: Denmark, November Fortegningsretsemission / Jyske Bank

9 Det er Jyske Banks vision at gøre en forskel og give personlig rådgivning af høj kvalitet i en uformel atmosfære. Bankens strategiske koncept Jyske Forskelle 2G understøtter kommunikationen mellem kunden og Banken og præsenterer Bankens produkter interaktivt via Bankens egen TV kanal og omfattende IT udstyr i de 117 afdelinger. Jyske Bank, Bankaktiviteter Bankaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder, erhvervskunder samt offentlige institutioner. Bankaktiviteterne omfatter personlig rådgivning i forbindelse med finansielle løsninger herunder leasing- og finansieringsaktiviteter. Jyske Bank, Handels- og investeringsaktiviteter Handels- og investeringsaktiviteter er rettet mod nationale og internationale investorer, delvis via aktiviteterne i Jyske Markets og delvis via Private Banking. Handels- og investeringsaktiviteter omfatter investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, herunder handel med renteprodukter, valuta, obligationer, aktier, råvarer og derivater. Aktiviteterne i Jyske Markets omfatter desuden strategisk styring af Bankens balance og egenbeholdningen, herunder strategisk likviditetsstyring og positionstagning i et organisatorisk område, Balance & Egenbeholdning, der er uafhængigt af kundeforretningerne. Risiko- og kapitalstyring Jyske Bank tog i 2000 en strategisk beslutning om at gøre Bankens interne risikostyring avanceret. Som følge heraf har Jyske Bank-koncernen siden 2001 investeret i udvikling af avancerede og integrerede risikostyringsværktøjer til identifikation, modellering, overvågning og kontrol af Koncernens risici samt til vurdering af Koncernens kapitalbehov. Den økonomiske styring har siden 2002 været baseret på RAROC-principper (Risk Adjusted Return On Capital risikojusteret kapitalafkast) og siden 2006 er disse principper blevet anvendt på alle niveauer i hele organisationen. I november 2007 godkendte Finanstilsynet Jyske Bank som avanceret bank i henhold til kapitaldækningsdirektivet (Capital Requirement Directive, CRD ). Jyske Bank anvender den avancerede interne ratingbaserede (Advanced Internal Ratings Based, AIRB ) metode til beregning af kreditrisiko, den standardiserede metode til markedsrisiko og standardindikatormetoden til operationel risiko i henhold til CRD. Kapitalplanlægning og -målsætning Jyske Bank-koncernens kapitalmålsætning tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til, at Koncernen kan fortsætte sin udlånsvirksomhed i en periode med svære forretningsbetingelser. Således skal kapitalen både sikre, at lovmæssige kapitalkrav kan opfyldes i en sådan situation, samt at Koncernen kan modstå store uventede tab. Dette sikres ved, at Koncernen har en kapital, der overstiger de lovmæssige krav. Koncernens vurdering af kapitalbehovet bygger bl.a. på vurdering af 17 forskellige risikotyper og indarbejdelse af to forskellige makroøkonomiske stress scenarier. Ikrafttrædelsen og anvendelsen af de nye kapitaldækningsregler, CRD, fra 1. januar 2008, medførte en reduktion af de risikovægtede poster, der indgår i beregningen af Koncernens solvensprocent. Den igangværende turbulens i de finansielle markeder og den danske økonomis nedgang giver stor usikkerhed omkring hvad de kommende år vil bringe. Ligeledes er det blevet sværere at vurdere værdien af Koncernens aktiver og forpligtelser. Den væsentligste post i denne sammenhæng er Jyske Bank-koncernens behov for nedskrivninger på udlån mv., men den øgede usikkerhed påvirker også Koncernens vurdering af den tilstrækkelige basiskapital. Den usikre situation forventes at vare resten af 2009 og ind i På den baggrund er Jyske Bank-koncernens kapitalplanlægning og kapitalmålsætning blevet tilpasset til den aktuelle økonomiske situation samt til den gældende lovgivning under Bankpakke I, der har medført forbud mod aktietilbagekøb og udbytte samt pålagt bankerne en række restriktioner vedrørende udlån mv. Fokus i Koncernens kapitalplanlægning er derfor rettet mod følgende forhold: Maksimal kapitalmæssig konsolidering Optimering af de risikovægtede poster under hensyntagen til forretningsstrategien, Koncernens risikomål og den konjunkturmæssige situation Fortegningsretsemission / Jyske Bank 9

10 Jyske Bank-koncernens regulatoriske solvensprocent udregnes i overensstemmelse med kravene opstillet i Lov om Finansiel Virksomhed. Nedenstående tabel viser udviklingen i Koncernens solvens i perioden ultimo 2006, 2007 og 2008 samt pr. 30. september 2008 og 30. september 2009: Udvikling i solvens Regulatorisk 30. september 31. december minimums kapitalkrav Egenkapital 10,9% 8,7% 9,5% 6,9% 8,2% Hybrid kernekapital 1,7% 1,6% 1,5% 1,2% 1,5% Kernekapital, i alt 12,6% 10,3% 11,0% 8,1% 9,7% 4,0% Supplerende kapital 1,8% 1,5% 1,7% 1,4% 1,6% Solvens i alt 14,4% 11,8% 12,7% 9,5% 11,3% 8,0% Udbuddet forventes efter fradrag af honorarer og omkostninger at øge Jyske Banks egenkapital og kapitalbase med omtrent DKK 1,14 mia. Derfor vil Udbuddet, baseret på Jyske Banks solvensprocent pr. 30. september 2009, føre til en stigning i Jyske Bank-koncernens kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital fra 10,9 procent til 12,1 procent, i kernekapitalsprocenten inkl. hybrid kapital fra 12,6 procent til 13,8 procent samt i solvensprocenten fra 14,4 procent til 15,6 procent. Forventninger til resultat for 2009 For 2009 forventes Koncernens basisindtjening før nedskrivninger på udlån og hensættelser til garantier at ligge i intervallet DKK mio. For 2009 forventes nedskrivninger på udlån mv. at være i niveauet 1,25-1,50 procent af udlån og garantier i begyndelsen af året. Jyske Banks bidrag til Det Private Beredskab, som deltager i Bankpakke I, forventes for 2009 at være i et niveau omkring DKK 600 mio. Dette dækker Jyske Banks andel af de danske bankers samlede årlige garantikommission på DKK 7,5 mia. samt Jyske Banks andel af tab under Finansiel Stabilitet A/S i løbet af Baggrund for Udbuddet I 2008 blev de internationale finansielle markeder, banker og finansielle institutioner over hele verden hårdt ramt af den globale finanskrise og efterfølgende nedgang i verdens økonomier. Effekten på Jyske Bank-koncernen var lavere vækst i bruttoindtjeningen og højere risiko for tab på udlån. Under de ugunstige markedsforhold har Jyske Bank imidlertid draget fordel af sin systematiske tilgang til risikostyring, kapitalplanlægning og finansiering. I løbet af 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 introducerede regeringer og centralbanker over hele verden likviditetstiltag, statslige indskudsgarantiordninger og kapitalindskud som reaktion på den globale økonomiske krise med henblik på at stabilisere de finansielle markeder. Dette til trods anser Jyske Bank egenkapital for at være den bedste stødpude både til at stå igennem det uventede, men også som en forudsætning for at forsvare og opbygge forretningsmæssigværdi i tilfælde af fremgang. Uden at tage Udbuddet i betragtning har Jyske Bank tillid til, at de nuværende kapitalforhold og den nuværende kapitalbuffer er tilstrækkelig til at modstå virkningen af alvorlige makroøkonomiske scenarier, hvilket er blevet testet i Jyske Banks interne stresstests, som Banken anvender både til planlægning og styring af Bankens kapitalbehov. Ikke desto mindre er Jyske Banks Bestyrelse og Direktion af den opfattelse, at det vil være i alle Jyske Banks interessenters bedste interesse at styrke Jyske Banks kapitalforhold gennem Udbuddet. Jyske Banks Bestyrelse og Direktion vurderer, at Udbuddet er den bedste måde at positionere Banken i forhold til de aktuelle, ekstraordinære og udfordrende markedsforhold. Udbuddet skal styrke Bankens kapital og handlefrihed, idet Jyske Bank, på baggrund af det fuldt garanterede Udbud, ikke agter at gøre brug af muligheden for at modtage statslig hybrid kernekapital. Det styrkede kapitalgrundlag vil give Jyske Bank et solidt fundament til at imødekomme de øgede markedsmæssige risici, som forventes at fortsætte med at præge udviklingen i de kommende år. Samtidig vil Udbuddet styrke Jyske Banks beredskab og give frihed til at udnytte de nye strategiske muligheder, der 10 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

11 opstår af de aktuelle markedsvilkår. Det er uændret Jyske Banks ambition at styrke Bankens position og værdiskabelse gennem en målrettet udvidelse af forretningsomfanget i tråd med Bankens eksisterende forretningsgrundlag og værdier. Jyske Bank ønsker gennem Udbuddet i særdeleshed at understøtte følgende målsætninger: Forbedre kvaliteten og omkostningseffektiviteten i Jyske Banks kapitalstruktur med egenkapital frem for statslig hybrid kernekapital, hvilket, i forhold til den statslige hybride kernekapital på DKK 3,1 mia., vil give Banken en årlig rentebesparelse i niveauet DKK mio. Opretholde Jyske Banks position som et velkapitaliseret, stærkt og uafhængigt dansk pengeinstitut, uden statslig kapital. Styrke Jyske Banks evne til at fungere som en stærk samarbejdspartner for sine kunder. Forbedre Jyske Banks konkurrencedygtighed og give fleksibilitet til at udnytte forretningsmuligheder med høj kreditkvalitet, der udspringer af den nuværende ubalance i markedet og de ændrede konkurrenceforhold. Styrke og sikre Jyske Banks adgang til det ugaranterede pengemarked og markedet for udstedelser af ugaranterede senior obligationer på konkurrencedygtige vilkår. Understøtte Jyske Banks nuværende rating hos de internationale kreditvurderingsbureauer. Anvendelse af provenu Nettoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre ca. DKK mio. efter fradrag af honorarer og omkostninger vedrørende Udbuddet på ca. DKK 49 mio. Jyske Bank agter at anvende nettoprovenuet til at styrke sine kapitalforhold af ovennævnte årsager. I overensstemmelse hermed forventer Jyske Bank, at nettoprovenuet på kort sigt vil blive investeret i rentebærende værdipapirer. Risikofaktorer En investering i de Udbudte Aktier indebærer betydelige risici. De risici, der er anført i afsnittet Risikofaktorer, og de øvrige oplysninger i dette Prospekt bør overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning for så vidt angår Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. De risici, der er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer, kan få en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidige vækstmuligheder og markedskursen på Aktierne. Yderligere risici, som Jyske Bank ikke på nuværende tidspunkt har kendskab til, eller som Jyske Bank på nuværende tidspunkt anser for at være uvæsentlige, kan også få en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidige vækstmuligheder og markedskursen på Aktierne. Kursen på Aktierne kan falde som følge af enhver af disse risikofaktorer, og investorer vil kunne miste hele eller en del af deres investering. Risici forbundet med Jyske Banks virksomhed: Risici forbundet med de aktuelle globale og regionale makroøkonomiske forhold Risici forbundet med Jyske Banks kreditportefølje Risici forbundet med eksponering mod markedsrisiko Risici forbundet med finansiering, likviditet og kreditvurdering Risici forbundet med likviditetsberedskab og struktureret kredit Risici forbundet med positioner i derivater Risici forbundet med yderligere kapitalbehov Risici forbundet med de risikostyringsmetoder, som Jyske Bank anvender Risici forbundet med love og regler, der omfatter bankydelser og finansielle ydelser Risici forbundet med ændringer i skattelovgivning og fortolkningen heraf Risici forbundet med ydelse af investeringsrådgivning Risici forbundet med retssager og andre tilsynsmæssige risici Risici forbundet med Jyske Banks medlemskab af Det Private Beredskab Risici forbundet med konkurrence Risici forbundet med samarbejdsaftaler Risici forbundet med systemisk risiko Risici forbundet med operationelle forhold, samt forretningsrisici og risici i relation til omdømme Risici forbundet med afhængighed af højt kvalificerede personer og en højt kvalificeret ledelse Risici forbundet med informationsteknologi og -systemer Risici forbundet med omfanget af Jyske Banks forsikringsdækning Risici forbundet med katastrofebegivenheder, terrorangreb, krigshandlinger og andre fjendtlige handlinger Fortegningsretsemission / Jyske Bank 11

12 Risici forbundet med Udbuddet omfatter bl.a.: Risiko for, at aktiekursen påvirkes negativt i forbindelse med en mulig udstedelse af yderligere Aktier i fremtiden Risici forbundet med anvendelse af nettoprovenuet Risiko for, at Tegningsretterne ikke kan erhverves og/eller udnyttes af Aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark Risiko for, at Udbuddet ikke gennemføres, og at det kan tilbagekaldes under visse ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder Risiko for at købere af Udbudte Aktier kan lide et tab, hvis Udbuddet ikke gennemføres Risiko for, at investorer, som køber Tegningsretter, kan miste deres investering, hvis markedskursen på Aktierne falder kraftigt, eller Udbuddet ikke gennemføres Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, kan lide tab og vil muligvis opleve en udvanding af deres aktiebeholdning Disse risici er nærmere beskrevet i afsnittet Risikofaktorer Udvalgte regnskabsoplysninger for Koncernen De nedenfor angivne udvalgte regnskabsoplysninger for Koncernen for kvartal 2008 og kvartal 2009 er uddrag af Koncernens ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal De nævnte delårsregnskaber er medtaget andetsteds i Prospektet. De udvalgte regnskabsoplysninger for Koncernen for 2006, 2007 og 2008 er uddrag af de reviderede koncernregnskaber for 2006, 2007 og Koncernregnskaberne er medtaget andetsteds i Prospektet, og er revideret af Koncernens uafhængige revisorer Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, hvis påtegning af regnskaberne ligeledes er medtaget andetsteds i Prospektet. Koncernregnskaberne for 2006, 2007 og 2008 er aflagt i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009 er udarbejdet i henhold til IAS 34. Nedenstående oplysninger bør læses i sammenhæng med Koncernens ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008, det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009, de reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, de tilhørende noter, kapitel 9 Gennemgang af drift og regnskaber i Aktieregistreringsdokumentet samt Bilag F til Prospektet. Efter Ledelsens opfattelse indeholder Koncernens delårsregnskab for kvartal 2009 med sammenligningstal for kvartal 2008 alle de reguleringer, som er nødvendige for at give et retvisende billede af Koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af Koncernens og moderselskabets aktiviteter og Koncernens pengestrømme. Regnskabspraksis er ens for alle de viste perioder. 12 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

13 Hoved- og nøgletal for 2006, 2007 og 2008 samt for kvartal 2008 og kvartal Hoved- og nøgletal (mio.) DKK DKK DKK EUR DKK DKK RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 12,7 9,5 11,3 14,4 11,8 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 11,0 8,1 9,7 12,6 10,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 9,5 6,9 8,2 10,9 8,7 Resultat før skat i procent af gns. egenkapital 12,6 23,5 29,4 5,6 10,8 Resultat efter skat i procent af gns. egenkapital 9,7 17,9 22,3 4,3 8,0 Indtjening pr. omkostningskrone 1,3 1,7 1,8 1,1 1,4 Renterisiko (procent) 1,3 2,3 1,1 1,1 1,9 Valutarisiko (procent) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 0,6 0,6 2,0 0,5 Periodens nedskrivningsprocent 0,8 0,0-0,3 1,3 0,2 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Fortegningsretsemission / Jyske Bank 13

14 Oversigt over Udbuddet Udsteder Jyske Bank A/S, CVR-nr Joint Global Coordinators Udbud Udbuddet arrangeres af Handelsbanken Capital Markets og J.P. Morgan i deres egenskab af Joint Global Coordinators. På et bestyrelsesmøde i Banken den 9. november 2009 besluttede Bestyrelsen at forhøje Bankens aktiekapital i henhold til bemyndigelsen i Bankens vedtægter. De Udbudte Aktier udstedes mod kontant betaling med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer, jf. kapitel 4 Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel i Værdipapirnoten. I tråd med Jyske Banks strategiske fundament har Bestyrelsen og Direktionen lagt vægt på, at alle Bankens knap Aktionærer får mulighed for at deltage i Udbuddet og dermed bidrage til at styrke Jyske Banks kapital og handlefrihed. Der udbydes i alt stk. Udbudte Aktier à nominelt DKK 10 i forbindelse med Udbuddet med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i forholdet 5:1. Udbudskurs Tegningsforhold og tildeling af Tegningsretter De Udbudte Aktier udbydes til DKK 110 pr. Udbudt Aktie à nominelt DKK 10, franko. Udbuddet gennemføres i forholdet 5:1, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktie tildeles 1 Tegningsret. 5 Tegningsretter giver indehaveren ret til mod betaling af Udbudskursen at tegne 1 stk. Udbudt Aktie. Der udstedes ingen brøkdele af Aktier. Den 13. november 2009 kl. 12:30 dansk tid vil enhver, der er registreret i VP som Aktionær i Banken, få tildelt Tegningsretter. Aktier, som handles efter den 10. november 2009 kl. 17:00 dansk tid vil blive handlet eksklusiv Tegningsretter. Udbudte Aktier Handelsperiode for Tegningsretter De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode (ISIN DK ) og er søgt godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 11. november. Efter registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier blive lagt sammen med fondskoden for de Eksisterende Aktier (ISIN DK ), hvilket forventes at ske den 14. december Handel med Tegningsretterne på NASDAQ OMX Copenhagen finder sted i perioden fra den 11. november 2009 kl. 9:00 dansk tid til den 27. november 2009 kl. 17:00 dansk tid. Tegningsperiode for Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 16. november 2009, kl. 9:00 Udbudte Aktier dansk tid til den 2. december 2009, kl. 17:00 dansk tid. Tegningsprocedure Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut i henhold til det pågældende instituts regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehavernes aftaler med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end udgangen af Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. 14 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Prospekt 2008 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 24.078.880 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Prospekt dateret 20. august 2008

Prospekt dateret 20. august 2008 BØRSPROSPEKT 2008 1 Prospekt dateret 20. august 2008 Green Wind Energy A/S (CVR-nr 43059211) ( Selskabet eller Green Wind Energy ) har den 9. juni 2008 indgået betinget overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftale

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør

PROSPEKT. Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000. November 2009. Arrangør PROSPEKT Udbud af kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital DKK 100.000.000 November 2009 Arrangør Generel information Dette prospekt (»Prospekt(et)«) er udarbejdet i forbindelse med, at Skjern Bank

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere