Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 1761 6617)"

Transkript

1 PROSPEKT Den 9. november 2009 Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr ) Udbud af stk. nye Aktier à nominelt DKK 10 til kurs DKK 110 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 5:1 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af stk. nye aktier (de Udbudte Aktier ) à nominelt DKK 10 i Jyske Bank A/S ( Banken eller Jyske Bank ) med fortegningsret i form af fortegningsretter til de Udbudte Aktier ( Tegningsretter ) for Bankens Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 5:1. Bankens registrerede aktiekapital udgør pr. prospektdatoen ( Prospektdatoen ), men før Udbuddet, nominelt DKK fordelt på stk. aktier à nominelt DKK 10, der alle er fuldt indbetalt (de Eksisterende Aktier ). I henhold til en bemyndigelse vedtaget på Bankens generalforsamling og som fremgår af vedtægternes 4, har Bankens bestyrelse ( Bestyrelsen ) den 9. november 2009 besluttet at forhøje Bankens aktiekapital med nominelt DKK (svarende til stk. Udbudte Aktier à nominelt DKK 10). Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer. Den 13. november 2009 kl. 12:30 dansk tid ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP ) som Aktionær i Banken ( Eksisterende Aktionærer ) blive tildelt 1 Tegningsret for hver Eksisterende Aktie. For hver 5 Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne 1 stk. Udbudt Aktie til en kurs på DKK 110 pr. Udbudt Aktie ( Udbudskursen ), hvilket er lavere end slutkursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX Copenhagen ) på de Eksisterende Aktier den 6. november Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 11. november 2009 kl. 9:00 dansk tid til den 27. november 2009 kl. 17:00 dansk tid. Tegningsperioden for de Udbudte Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra den 16. november 2009 kl. 9:00 dansk tid til den 2. december 2009 kl. 17:00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren. Tegningsretterne er søgt godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. En gruppe investorer bestående af Kirk Kapital A/S, Den Professionelle Forening LD, Nykredit Bank A/S og PFA Pension, forsikringsaktieselskab ( Investorgruppen ) har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne Udbudte Aktier, som ikke tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter, for et tegningsbeløb på op til DKK 788 mio., svarende til i alt 66 procent af det samlede Udbud. De bindende forhåndstilsagn afgivet af Investorgrupppen er betinget af, at der for Jyske Bank-koncernen (herefter også benævnt Koncernen ) som helhed ikke i perioden frem til udløbet af Tegningsperioden indtræffer forhold, der væsentligt forringer Jyske Bank-koncernens drift og aktiviteter, finansielle stilling, resultat og/eller fremtidsudsigter. Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i garantiaftale af 9. november 2009 ( Garantiaftalen ) har J.P. Morgan Securities Ltd. ( J.P. Morgan eller Garantistilleren ) påtaget sig en forpligtelse til at tegne de resterende 34 procent af de Udbudte Aktier, der udbydes af Jyske Bank i Udbuddet, som ikke tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter. De bindende forhåndstilsagn fra Investorgruppen og Garantiaftalen er gensidigt betingede. Der henvises til kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten. Alle medlemmer af Jyske Banks direktion ( Direktionen ) og Bestyrelse (tilsammen med Direktionen Ledelsen ) har erklæret deres hensigt om at tegne Udbudte Aktier i henhold til de Tegningsretter, som de kan råde over. Investorerne skal være opmærksomme på, at udnyttelse af Tegningsretterne og den heraf følgende investering i Udbudte Aktier indebærer betydelige risici. Investorerne bør nøje overveje de oplysninger, der præsenteres i dette Prospekt, før der træffes beslutning om at investere i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer, der begynder på side 19, for en gennemgang af væsentlige faktorer, som investorer bør overveje, før de investerer i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Udbuddet omfatter et udbud til offentligheden i Danmark ( Det Offentlige Udbud ) og i Belgien, Frankrig, Holland, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i henhold til bestemmelserne om passporting i direktiv 2003/71/EF samt en private placement i visse andre jurisdiktioner ( Det Internationale Udbud ). Se afsnittet "Generel information". De Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller som ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act. Der henvises til afsnittet Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet i kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten for en beskrivelse af disse og visse yderligere begrænsninger vedrørende videresalg eller overdragelse. Bankens Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet JYSK. De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode (ISIN DK ) og er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 11. november De Udbudte Aktier kan kun handles under den midlertidige fondskode frem til det tidspunkt, hvor denne bliver lagt sammen med fondskoden for de Eksisterende Aktier (ISIN DK ), hvilket forventes at ske den 14. december Udbuddet er undergivet dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Det danske Prospekt indeholder visse yderligere erklæringer, som kræves af NASDAQ OMX Copenhagen for børsprospekter i Danmark, herunder en erklæring fra revisorerne, som ikke er medtaget i det engelske Prospekt. Den originale version af dette Prospekt er udarbejdet på dansk og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den dansksprogede tekst og den engelsksprogede tekst skal den dansksprogede tekst være gældende. Finansiel rådgiver Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners

2 Generel information Prospektet er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet og med henblik på Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og NASDAQ OMX Copenhagen s regler for udstedere. Udbuddet er undergivet dansk ret. Investorerne må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om køb eller udnyttelse af Tegningsretterne og tegning af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller til at tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Banken påtager sig ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om vedkommende er en potentiel køber af Tegningsretter eller Udbudte Aktier. Der henvises til afsnittet Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet i kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten for en nærmere beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. Dette Prospekt må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke udbydes, sælges eller tegnes, hverken direkte eller indirekte, og Tegningsretterne må ikke udbydes, sælges, købes eller udnyttes, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg, køb eller en sådan udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Banken har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Udbuddet, Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke registreret i henhold til U.S. Securities Act, og Udbuddet kan under ingen omstændigheder anses for et udbud ind i USA, i nogen af dets territorier eller besiddelser deraf eller en opfordring til nogen person omfattet heraf. Dette Prospekt må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke udbydes, sælges eller tegnes, hverken direkte eller indirekte, og Tegningsretterne må ikke udbydes, sælges, købes eller udnyttes, hverken direkte eller indirekte, i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg, køb eller en sådan udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Banken kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Der foretages ikke noget udbud eller nogen opfordring til nogen person fra Bankens side under omstændigheder, der måtte være ulovlige. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Banken og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i nærværende Prospekt og eventuelle ændringer hertil, og sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke påberåbes som givet eller godkendt af Banken. Hverken udlevering af Prospektet eller køb eller udnyttelse af Tegningsretter eller tegning af de Udbudte Aktier kan betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Bankens virksomhed, aktiver og forpligtelser eller andre forhold efter Prospektdatoen, eller at oplysningerne i Prospektet er korrekte på noget tidspunkt efter Prospektdatoen. I tilfælde af væsentlige ændringer i de oplysninger, der er gengivet i Prospektet, i perioden fra Prospektdatoen til de Udbudte Aktiers første handels- og officielle noteringsdag, vil disse blive offentliggjort i form af et prospekttillæg i henhold til gældende love, regler og bestemmelser. Investorerne bør ved deres investeringsbeslutning henholde sig til deres egen undersøgelse af Banken og vilkårene for Udbuddet, herunder risikofaktorerne, som er beskrevet i Prospektet, og meddelelser offentliggjort i henhold til gældende regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer samt vedrørende prospekttillæg, der offentliggøres af Banken og udtrykkeligt ændrer Prospektet. Meddelelse vedrørende det Europæiske Økonomiske Samarbejde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en Relevant Medlemsstat ), foretages intet udbud af Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende de Udbudte Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid: a) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, b) til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR 43 mio. og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR 50 mio., som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, c) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Banken og Joint Global Coordinators, eller d) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Banken offentliggør et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et udbud af Udbudte Aktier til offentligheden vedrørende Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om udnyttelse af Tegningsretterne og tegning af Udbudte Aktier, som disse måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket Prospektdirektiv betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. 2 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

3 Meddelelse vedrørende andre jurisdiktioner uden for Danmark De Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen sådan myndighed har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Fuldbyrdelse af domme Jyske Bank A/S er et aktieselskab registreret i Danmark. Medlemmerne af Ledelsen er bosiddende i Danmark, og alle eller en væsentlig del af Bankens og disse personers aktiver befinder sig i Danmark. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning uden for Danmark mod Banken eller disse personer, eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Markeds- og brancheoplysninger Dette Prospekt indeholder markedsoplysninger. Disse oplysninger er indhentet fra en række forskellige kilder, herunder professionelle dataleverandører, virksomhedshjemmesider og andre offentligt tilgængelige informationer samt Bankens viden om markederne. Oplysningerne betragtes som pålidelige, og Banken vurderer, at der ikke er udeladt noget, som ville medføre, at oplysningerne er unøjagtige eller misvisende, men oplysningerne er ikke blevet selvstændigt efterprøvet. Banken afgiver ikke nogen erklæring om nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Udviklingen i Bankens aktiviteter kan således afvige fra den markedsudvikling, der er angivet i Prospektet. Banken påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er indhentet oplysninger fra tredjemand, bekræfter Banken, at disse oplysninger er nøjagtigt gengivet, og efter Bankens bedste overbevisning, og så vidt det kan konstateres på baggrund af de oplysninger, vedkommende har offentliggjort, er der ikke sket udeladelser, som medfører, at de anførte oplysninger er unøjagtige eller misvisende. Markedsstatistikker er forbundet med en indbygget usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på markedsundersøgelser, der igen er baseret på stikprøver og subjektive vurderinger foretaget af både forskere og respondenter, herunder vurderinger af, hvilken type produkter og transaktioner der er omfattet af de pågældende definitioner af marked/ markedssegment. Præsentation af regnskabsoplysninger og visse andre oplysninger Jyske Bank-koncernens reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 som er medtaget i dette Prospekt, er udarbejdet i henhold til International Financial Reporting Standards ( IFRS ), som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009 er begge medtaget i dette Prospekt, og udarbejdet i henhold til IAS 34. En række af tabellerne i Prospektet indeholder afrundede regnskabstal. Dette medfører i visse tilfælde, at summen af tallene i en kolonne eller række ikke stemmer helt med det samlede tal i den pågældende kolonne eller række. Visse af de procentsatser, der vises i tabellerne, repræsenterer endvidere beregninger, som er baseret på de underliggende oplysninger før afrunding, og det er således muligt, at de ikke stemmer helt overens med de procentsatser, der ville fremkomme, hvis den pågældende beregning var foretaget på grundlag af de afrundede tal. I Prospektet er alle henvisninger til danske kroner, kroner, eller DKK henvisninger til dansk valuta, alle henvisninger til US dollars eller USD er til amerikansk valuta, alle henvisninger til pund eller GBP er til Storbritanniens valuta, alle henvisninger til schweiziske franc eller CHF er til Schweiz valuta og alle henvisninger til euro og EUR er til valutaen, der blev introduceret fra begyndelsen af fase III af den europæiske økonomiske union ( ØMU ) i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med senere ændringer. Kurserne for EUR, der er anvendt i Prospektet, er vist nedenfor. I overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, er balancetallene omregnet til slutkursen pr. 31. december 2008, medens tallene i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen er omregnet til gennemsnitskursen for perioden 1. januar 31. december EUR/DKK balance 745,0600 EUR/DKK resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse 745,5974 Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn Dette Prospekt indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende Jyske Banks målsætninger. Ud over udsagn, som er fremadrettede af natur eller på grund af konteksten, er fremadrettede udsagn kendetegnet ved terminologi som vil, vurderer, har som mål, forventer, agter, bør, planlægger, skønner, anser, ønsker, kan, overbevisning, vurdering og tilsvarende udtryk. Sådanne fremadrettede udsagn er baserede på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Banken anser som rimelige. De kan ændre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. Investorerne bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt i afsnittet Risikofaktorer, inden der træffes en investeringsbeslutning. Hvis en eller flere af disse risici udløses, kan det få negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, stilling, driftsresultat eller mål. Desuden kan andre risici, som endnu ikke er identificeret, eller som Jyske Bank ikke har overvejet kunne være væsentlige, få negativ indvirkning, og investorerne risikerer at miste hele eller en del af deres investering. De fremadrettede udsagn gælder kun pr. Prospektdatoen. Jyske Bank fralægger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse og har ikke afgivet noget løfte om at offentliggøre opdateringer eller ændringer af de i Prospektet anvendte fremadrettede udsagn for at afspejle eventuelle ændringer i Jyske Banks forventninger i denne forbindelse eller ændringer i begivenheder, forhold eller omstændigheder, som disse fremadrettede udsagn i Prospektet er baseret på. De fremadrettede udsagn og mål i dette Prospekt kan blive påvirket af kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, som kan få Jyske Banks fremtidige driftsresultater og udvikling til at blive væsentlig anderledes end de anførte eller underforståede mål. Disse faktorer omfatter bl.a. ændringer i finansielle eller kommercielle betingelser og lovgivning samt faktorer, der er anført i dette Prospekt, jf. afsnittet Risikofaktorer. Fortegningsretsemission / Jyske Bank 3

4 Indhold Side Afsnit 2 Generel information 5 Udsteders erklæring 6 Den uafhængige revisors prospekterklæring 7 Erklæring fra den finansielle rådgiver 8 Resumé 19 Risikofaktorer 31 I. Aktieregistreringsdokument 31 1 Ansvarlige personer 31 2 Revisorer 32 3 Udvalgte regnskabsoplysninger 34 4 Risikofaktorer 34 5 Selskabsoplysninger 37 6 Virksomhedsbeskrivelse 63 7 Organisationsstruktur 65 8 Materielle anlægsaktiver 66 9 Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalberedskab og kapitalstyring Gennemgang af lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige forhold vedrørende banksektoren Trendoplysninger Forventninger til Bestyrelse og Direktion Aflønning og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Medarbejdere Større Aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om Jyske Banks aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Fremlagte dokumenter Oplysninger om Jyske Banks investeringer 118 II. Værdipapirnote Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel Vilkår og betingelser for udbuddet Optagelse til handel og handelsaftaler Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge og lock-up aftaler Udgifter ved udbuddet Udvanding Yderligere oplysninger 144 BILAG 1: Vedtægter 152 BILAG 2: Tekniske begreber 154 BILAG 3: Definitioner F-1 BILAG F: Finansiel information 4 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

5 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Silkeborg, den 9. november 2009 Direktion Anders Dam Ordførende bankdirektør Jørgen Christensen Niels Erik Jakobsen Leif F. Larsen Per Munkholm Poulsen Bankdirektør Bankdirektør Bankdirektør Bankdirektør Bestyrelse Sven Buhrkall Formand Niels Erik Carstens Næstformand Philip Baruch Jens A. Borup Kurt Brusgaard Keld Norup Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Haggai Kunisch Medarbejderrepræsentant Marianne Lillevang Medarbejderrepræsentant Sven Buhrkall ejer en konsulentvirksomhed inden for finans, organisation, ledelse og logistik Niels Erik Carstens er direktør for N.E. Carstens Holding ApS Philip Baruch er partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab Jens A. Borup er direktør for Starholm Holding ApS Kurt Brusgaard er partner i Odgers Berndtson A/S Keld Norup er partner i Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Fortegningsretsemission / Jyske Bank 5

6 Den uafhængige revisors prospekterklæring Til Aktionærer og potentielle investorer i Jyske Bank A/S Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsen udarbejdede Prospekt for Jyske Bank A/S, dateret den 9. november Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer samt Finanstilsynets og NASDAQ OMX Copenhagens regler. Bankens ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, samt det konsoliderede perioderegnskab for perioden 1. januar 30. september 2009, som er reviewet, men ikke revideret af os. For så vidt angår resultatforventninger for 2009 har vi påset, at oplysningerne er korrekt gengivet fra det af os undersøgte budget for Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til NASDAQ OMX Copenhagens regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Jyske Bank A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Bankens og Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Bankens og Koncernens aktiviteter og Koncernens pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, det konsoliderede perioderegnskab for perioden 1. januar 30. september 2009 og i budgettet for 2009, er indeholdt i prospektet. Silkeborg, den 9. november 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hans Trærup Statsautoriseret revisor Henrik A. Laursen Statsautoriseret revisor 6 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

7 Erklæring fra den finansielle rådgiver I vor egenskab af finansiel rådgiver skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, den 9. november 2009 Handelsbanken Capital Markets (Division af Svenska Handelsbanken AB (Publ.), organisationsnummer ) Fortegningsretsemission / Jyske Bank 7

8 Resumé Nedenstående resumé bør læses som en introduktion til Prospektet og i sammenhæng med og med forbehold for de mere detaljerede oplysninger, der er indeholdt andetsteds i Prospektet, herunder Koncernens reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, der er udarbejdet i henhold til International Financial Reporting Standards ( IFRS ), som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder, og det ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009, der er udarbejdet i henhold til IAS 34. Resuméet er ikke fuldstændigt og indeholder ikke oplysninger om alle de forhold en investor, bør overveje inden en investering i de Udbudte Aktier. Udbuddet omfatter et udbud til offentligheden i Danmark ( Det Offentlige Udbud ) og i Belgien, Frankrig, Holland, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i henhold til bestemmelserne om passporting i direktiv 2003/71/EF samt en private placement i visse andre jurisdiktioner ( Det Internationale Udbud ). Se afsnittet "Generel information". Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andetsteds i Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør baseres på en nøje vurdering af Prospektet i sin helhed. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse forhold, investorer bør overveje i forbindelse med en investering i de Udbudte Aktier. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget dette resumé eller oversættelser af dette og anmodet om godkendelse af dette, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Oversigt Jyske Bank er den tredjestørste bankkoncern på det danske marked med samlede aktiver på DKK 215 mia. pr. 30. september I Danmark har Jyske Bank 117 afdelinger og en markedsandel på ca. 6 procent på udlån til privatkunder 1. Pr. 30. september 2009 havde Koncernen i alt heltidsansatte medarbejdere. Jyske Bank-koncernens forretningsgrundlag er at rådgive om og levere produkter, der løser kundernes behov i relation til finansielle aktiver og passiver og de betalingsstrømme og risici, der udspringer heraf. Koncernens strategi er at forblive fokuseret på kerneforretningen, som omfatter almindelige bankforretninger, handelsaktiviteter, kapitalforvaltning og internationale private banking-aktiviteter. Koncernen har bevidst fravalgt at engagere sig i skadesforsikringsaktiviteter og tilbyde ejendomsmæglerydelser. Jyske Bank A/S er Jyske Bank-koncernens moderselskab. Jyske Bank-koncernen omfatter en række datterselskaber i Danmark: Jyske Finans A/S (finansielle leasingkontrakter og finansiering, særligt bilfinansiering), Nordisk Factoring A/S (fakturabelåning og administration), Silkeborg Data A/S (lønadministration mv.) og Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S m.fl. Jyske Bank-koncernen omfatter datterselskaber i Europa, som hovedsageligt har til formål at understøtte Bankens private banking-aktiviteter: Jyske Bank (Schweiz) AG, Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. og det 60 procent ejede datterselskab Berben s Effectenkantoor B.V. (Holland). Jyske Bank-koncernen har endvidere en private banking-filial i Cannes (Frankrig). Derudover har Koncernen en filial i Hamborg, som fokuserer på danske erhvervskunders bankbehov i Tyskland. Jyske Bank-koncernen er organiseret i en række enheder, områder og afdelinger. Forretningsområderne er opdelt af hensyn til produkter og serviceydelser samt af hensyn til lovgivningsmæssige forskelle. Jyske Bank-koncernen driver primært virksomhed under det fælles brand Jyske. Koncernen omfatter følgende hovedforretningsområder: Jyske Bank, Bankaktiviteter Jyske Bank, Handels- og investeringsaktiviteter 1 Kilde: Moody s: Banking System Outlook: Denmark, November Fortegningsretsemission / Jyske Bank

9 Det er Jyske Banks vision at gøre en forskel og give personlig rådgivning af høj kvalitet i en uformel atmosfære. Bankens strategiske koncept Jyske Forskelle 2G understøtter kommunikationen mellem kunden og Banken og præsenterer Bankens produkter interaktivt via Bankens egen TV kanal og omfattende IT udstyr i de 117 afdelinger. Jyske Bank, Bankaktiviteter Bankaktiviteter er primært rettet mod danske privatkunder, erhvervskunder samt offentlige institutioner. Bankaktiviteterne omfatter personlig rådgivning i forbindelse med finansielle løsninger herunder leasing- og finansieringsaktiviteter. Jyske Bank, Handels- og investeringsaktiviteter Handels- og investeringsaktiviteter er rettet mod nationale og internationale investorer, delvis via aktiviteterne i Jyske Markets og delvis via Private Banking. Handels- og investeringsaktiviteter omfatter investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, herunder handel med renteprodukter, valuta, obligationer, aktier, råvarer og derivater. Aktiviteterne i Jyske Markets omfatter desuden strategisk styring af Bankens balance og egenbeholdningen, herunder strategisk likviditetsstyring og positionstagning i et organisatorisk område, Balance & Egenbeholdning, der er uafhængigt af kundeforretningerne. Risiko- og kapitalstyring Jyske Bank tog i 2000 en strategisk beslutning om at gøre Bankens interne risikostyring avanceret. Som følge heraf har Jyske Bank-koncernen siden 2001 investeret i udvikling af avancerede og integrerede risikostyringsværktøjer til identifikation, modellering, overvågning og kontrol af Koncernens risici samt til vurdering af Koncernens kapitalbehov. Den økonomiske styring har siden 2002 været baseret på RAROC-principper (Risk Adjusted Return On Capital risikojusteret kapitalafkast) og siden 2006 er disse principper blevet anvendt på alle niveauer i hele organisationen. I november 2007 godkendte Finanstilsynet Jyske Bank som avanceret bank i henhold til kapitaldækningsdirektivet (Capital Requirement Directive, CRD ). Jyske Bank anvender den avancerede interne ratingbaserede (Advanced Internal Ratings Based, AIRB ) metode til beregning af kreditrisiko, den standardiserede metode til markedsrisiko og standardindikatormetoden til operationel risiko i henhold til CRD. Kapitalplanlægning og -målsætning Jyske Bank-koncernens kapitalmålsætning tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til, at Koncernen kan fortsætte sin udlånsvirksomhed i en periode med svære forretningsbetingelser. Således skal kapitalen både sikre, at lovmæssige kapitalkrav kan opfyldes i en sådan situation, samt at Koncernen kan modstå store uventede tab. Dette sikres ved, at Koncernen har en kapital, der overstiger de lovmæssige krav. Koncernens vurdering af kapitalbehovet bygger bl.a. på vurdering af 17 forskellige risikotyper og indarbejdelse af to forskellige makroøkonomiske stress scenarier. Ikrafttrædelsen og anvendelsen af de nye kapitaldækningsregler, CRD, fra 1. januar 2008, medførte en reduktion af de risikovægtede poster, der indgår i beregningen af Koncernens solvensprocent. Den igangværende turbulens i de finansielle markeder og den danske økonomis nedgang giver stor usikkerhed omkring hvad de kommende år vil bringe. Ligeledes er det blevet sværere at vurdere værdien af Koncernens aktiver og forpligtelser. Den væsentligste post i denne sammenhæng er Jyske Bank-koncernens behov for nedskrivninger på udlån mv., men den øgede usikkerhed påvirker også Koncernens vurdering af den tilstrækkelige basiskapital. Den usikre situation forventes at vare resten af 2009 og ind i På den baggrund er Jyske Bank-koncernens kapitalplanlægning og kapitalmålsætning blevet tilpasset til den aktuelle økonomiske situation samt til den gældende lovgivning under Bankpakke I, der har medført forbud mod aktietilbagekøb og udbytte samt pålagt bankerne en række restriktioner vedrørende udlån mv. Fokus i Koncernens kapitalplanlægning er derfor rettet mod følgende forhold: Maksimal kapitalmæssig konsolidering Optimering af de risikovægtede poster under hensyntagen til forretningsstrategien, Koncernens risikomål og den konjunkturmæssige situation Fortegningsretsemission / Jyske Bank 9

10 Jyske Bank-koncernens regulatoriske solvensprocent udregnes i overensstemmelse med kravene opstillet i Lov om Finansiel Virksomhed. Nedenstående tabel viser udviklingen i Koncernens solvens i perioden ultimo 2006, 2007 og 2008 samt pr. 30. september 2008 og 30. september 2009: Udvikling i solvens Regulatorisk 30. september 31. december minimums kapitalkrav Egenkapital 10,9% 8,7% 9,5% 6,9% 8,2% Hybrid kernekapital 1,7% 1,6% 1,5% 1,2% 1,5% Kernekapital, i alt 12,6% 10,3% 11,0% 8,1% 9,7% 4,0% Supplerende kapital 1,8% 1,5% 1,7% 1,4% 1,6% Solvens i alt 14,4% 11,8% 12,7% 9,5% 11,3% 8,0% Udbuddet forventes efter fradrag af honorarer og omkostninger at øge Jyske Banks egenkapital og kapitalbase med omtrent DKK 1,14 mia. Derfor vil Udbuddet, baseret på Jyske Banks solvensprocent pr. 30. september 2009, føre til en stigning i Jyske Bank-koncernens kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital fra 10,9 procent til 12,1 procent, i kernekapitalsprocenten inkl. hybrid kapital fra 12,6 procent til 13,8 procent samt i solvensprocenten fra 14,4 procent til 15,6 procent. Forventninger til resultat for 2009 For 2009 forventes Koncernens basisindtjening før nedskrivninger på udlån og hensættelser til garantier at ligge i intervallet DKK mio. For 2009 forventes nedskrivninger på udlån mv. at være i niveauet 1,25-1,50 procent af udlån og garantier i begyndelsen af året. Jyske Banks bidrag til Det Private Beredskab, som deltager i Bankpakke I, forventes for 2009 at være i et niveau omkring DKK 600 mio. Dette dækker Jyske Banks andel af de danske bankers samlede årlige garantikommission på DKK 7,5 mia. samt Jyske Banks andel af tab under Finansiel Stabilitet A/S i løbet af Baggrund for Udbuddet I 2008 blev de internationale finansielle markeder, banker og finansielle institutioner over hele verden hårdt ramt af den globale finanskrise og efterfølgende nedgang i verdens økonomier. Effekten på Jyske Bank-koncernen var lavere vækst i bruttoindtjeningen og højere risiko for tab på udlån. Under de ugunstige markedsforhold har Jyske Bank imidlertid draget fordel af sin systematiske tilgang til risikostyring, kapitalplanlægning og finansiering. I løbet af 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 introducerede regeringer og centralbanker over hele verden likviditetstiltag, statslige indskudsgarantiordninger og kapitalindskud som reaktion på den globale økonomiske krise med henblik på at stabilisere de finansielle markeder. Dette til trods anser Jyske Bank egenkapital for at være den bedste stødpude både til at stå igennem det uventede, men også som en forudsætning for at forsvare og opbygge forretningsmæssigværdi i tilfælde af fremgang. Uden at tage Udbuddet i betragtning har Jyske Bank tillid til, at de nuværende kapitalforhold og den nuværende kapitalbuffer er tilstrækkelig til at modstå virkningen af alvorlige makroøkonomiske scenarier, hvilket er blevet testet i Jyske Banks interne stresstests, som Banken anvender både til planlægning og styring af Bankens kapitalbehov. Ikke desto mindre er Jyske Banks Bestyrelse og Direktion af den opfattelse, at det vil være i alle Jyske Banks interessenters bedste interesse at styrke Jyske Banks kapitalforhold gennem Udbuddet. Jyske Banks Bestyrelse og Direktion vurderer, at Udbuddet er den bedste måde at positionere Banken i forhold til de aktuelle, ekstraordinære og udfordrende markedsforhold. Udbuddet skal styrke Bankens kapital og handlefrihed, idet Jyske Bank, på baggrund af det fuldt garanterede Udbud, ikke agter at gøre brug af muligheden for at modtage statslig hybrid kernekapital. Det styrkede kapitalgrundlag vil give Jyske Bank et solidt fundament til at imødekomme de øgede markedsmæssige risici, som forventes at fortsætte med at præge udviklingen i de kommende år. Samtidig vil Udbuddet styrke Jyske Banks beredskab og give frihed til at udnytte de nye strategiske muligheder, der 10 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

11 opstår af de aktuelle markedsvilkår. Det er uændret Jyske Banks ambition at styrke Bankens position og værdiskabelse gennem en målrettet udvidelse af forretningsomfanget i tråd med Bankens eksisterende forretningsgrundlag og værdier. Jyske Bank ønsker gennem Udbuddet i særdeleshed at understøtte følgende målsætninger: Forbedre kvaliteten og omkostningseffektiviteten i Jyske Banks kapitalstruktur med egenkapital frem for statslig hybrid kernekapital, hvilket, i forhold til den statslige hybride kernekapital på DKK 3,1 mia., vil give Banken en årlig rentebesparelse i niveauet DKK mio. Opretholde Jyske Banks position som et velkapitaliseret, stærkt og uafhængigt dansk pengeinstitut, uden statslig kapital. Styrke Jyske Banks evne til at fungere som en stærk samarbejdspartner for sine kunder. Forbedre Jyske Banks konkurrencedygtighed og give fleksibilitet til at udnytte forretningsmuligheder med høj kreditkvalitet, der udspringer af den nuværende ubalance i markedet og de ændrede konkurrenceforhold. Styrke og sikre Jyske Banks adgang til det ugaranterede pengemarked og markedet for udstedelser af ugaranterede senior obligationer på konkurrencedygtige vilkår. Understøtte Jyske Banks nuværende rating hos de internationale kreditvurderingsbureauer. Anvendelse af provenu Nettoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre ca. DKK mio. efter fradrag af honorarer og omkostninger vedrørende Udbuddet på ca. DKK 49 mio. Jyske Bank agter at anvende nettoprovenuet til at styrke sine kapitalforhold af ovennævnte årsager. I overensstemmelse hermed forventer Jyske Bank, at nettoprovenuet på kort sigt vil blive investeret i rentebærende værdipapirer. Risikofaktorer En investering i de Udbudte Aktier indebærer betydelige risici. De risici, der er anført i afsnittet Risikofaktorer, og de øvrige oplysninger i dette Prospekt bør overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning for så vidt angår Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. De risici, der er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer, kan få en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidige vækstmuligheder og markedskursen på Aktierne. Yderligere risici, som Jyske Bank ikke på nuværende tidspunkt har kendskab til, eller som Jyske Bank på nuværende tidspunkt anser for at være uvæsentlige, kan også få en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidige vækstmuligheder og markedskursen på Aktierne. Kursen på Aktierne kan falde som følge af enhver af disse risikofaktorer, og investorer vil kunne miste hele eller en del af deres investering. Risici forbundet med Jyske Banks virksomhed: Risici forbundet med de aktuelle globale og regionale makroøkonomiske forhold Risici forbundet med Jyske Banks kreditportefølje Risici forbundet med eksponering mod markedsrisiko Risici forbundet med finansiering, likviditet og kreditvurdering Risici forbundet med likviditetsberedskab og struktureret kredit Risici forbundet med positioner i derivater Risici forbundet med yderligere kapitalbehov Risici forbundet med de risikostyringsmetoder, som Jyske Bank anvender Risici forbundet med love og regler, der omfatter bankydelser og finansielle ydelser Risici forbundet med ændringer i skattelovgivning og fortolkningen heraf Risici forbundet med ydelse af investeringsrådgivning Risici forbundet med retssager og andre tilsynsmæssige risici Risici forbundet med Jyske Banks medlemskab af Det Private Beredskab Risici forbundet med konkurrence Risici forbundet med samarbejdsaftaler Risici forbundet med systemisk risiko Risici forbundet med operationelle forhold, samt forretningsrisici og risici i relation til omdømme Risici forbundet med afhængighed af højt kvalificerede personer og en højt kvalificeret ledelse Risici forbundet med informationsteknologi og -systemer Risici forbundet med omfanget af Jyske Banks forsikringsdækning Risici forbundet med katastrofebegivenheder, terrorangreb, krigshandlinger og andre fjendtlige handlinger Fortegningsretsemission / Jyske Bank 11

12 Risici forbundet med Udbuddet omfatter bl.a.: Risiko for, at aktiekursen påvirkes negativt i forbindelse med en mulig udstedelse af yderligere Aktier i fremtiden Risici forbundet med anvendelse af nettoprovenuet Risiko for, at Tegningsretterne ikke kan erhverves og/eller udnyttes af Aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark Risiko for, at Udbuddet ikke gennemføres, og at det kan tilbagekaldes under visse ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder Risiko for at købere af Udbudte Aktier kan lide et tab, hvis Udbuddet ikke gennemføres Risiko for, at investorer, som køber Tegningsretter, kan miste deres investering, hvis markedskursen på Aktierne falder kraftigt, eller Udbuddet ikke gennemføres Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, kan lide tab og vil muligvis opleve en udvanding af deres aktiebeholdning Disse risici er nærmere beskrevet i afsnittet Risikofaktorer Udvalgte regnskabsoplysninger for Koncernen De nedenfor angivne udvalgte regnskabsoplysninger for Koncernen for kvartal 2008 og kvartal 2009 er uddrag af Koncernens ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal De nævnte delårsregnskaber er medtaget andetsteds i Prospektet. De udvalgte regnskabsoplysninger for Koncernen for 2006, 2007 og 2008 er uddrag af de reviderede koncernregnskaber for 2006, 2007 og Koncernregnskaberne er medtaget andetsteds i Prospektet, og er revideret af Koncernens uafhængige revisorer Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, hvis påtegning af regnskaberne ligeledes er medtaget andetsteds i Prospektet. Koncernregnskaberne for 2006, 2007 og 2008 er aflagt i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Det ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008 og det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009 er udarbejdet i henhold til IAS 34. Nedenstående oplysninger bør læses i sammenhæng med Koncernens ureviderede delårsregnskab for kvartal 2008, det reviewede delårsregnskab for kvartal 2009, de reviderede koncernregnskaber for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008, de tilhørende noter, kapitel 9 Gennemgang af drift og regnskaber i Aktieregistreringsdokumentet samt Bilag F til Prospektet. Efter Ledelsens opfattelse indeholder Koncernens delårsregnskab for kvartal 2009 med sammenligningstal for kvartal 2008 alle de reguleringer, som er nødvendige for at give et retvisende billede af Koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af Koncernens og moderselskabets aktiviteter og Koncernens pengestrømme. Regnskabspraksis er ens for alle de viste perioder. 12 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

13 Hoved- og nøgletal for 2006, 2007 og 2008 samt for kvartal 2008 og kvartal Hoved- og nøgletal (mio.) DKK DKK DKK EUR DKK DKK RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE Udlån bankudlån repoudlån Indlån bankindlån repoindlån puljeindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 12,7 9,5 11,3 14,4 11,8 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 11,0 8,1 9,7 12,6 10,3 Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kapital 9,5 6,9 8,2 10,9 8,7 Resultat før skat i procent af gns. egenkapital 12,6 23,5 29,4 5,6 10,8 Resultat efter skat i procent af gns. egenkapital 9,7 17,9 22,3 4,3 8,0 Indtjening pr. omkostningskrone 1,3 1,7 1,8 1,1 1,4 Renterisiko (procent) 1,3 2,3 1,1 1,1 1,9 Valutarisiko (procent) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 0,6 0,6 2,0 0,5 Periodens nedskrivningsprocent 0,8 0,0-0,3 1,3 0,2 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden Fortegningsretsemission / Jyske Bank 13

14 Oversigt over Udbuddet Udsteder Jyske Bank A/S, CVR-nr Joint Global Coordinators Udbud Udbuddet arrangeres af Handelsbanken Capital Markets og J.P. Morgan i deres egenskab af Joint Global Coordinators. På et bestyrelsesmøde i Banken den 9. november 2009 besluttede Bestyrelsen at forhøje Bankens aktiekapital i henhold til bemyndigelsen i Bankens vedtægter. De Udbudte Aktier udstedes mod kontant betaling med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer, jf. kapitel 4 Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til handel i Værdipapirnoten. I tråd med Jyske Banks strategiske fundament har Bestyrelsen og Direktionen lagt vægt på, at alle Bankens knap Aktionærer får mulighed for at deltage i Udbuddet og dermed bidrage til at styrke Jyske Banks kapital og handlefrihed. Der udbydes i alt stk. Udbudte Aktier à nominelt DKK 10 i forbindelse med Udbuddet med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i forholdet 5:1. Udbudskurs Tegningsforhold og tildeling af Tegningsretter De Udbudte Aktier udbydes til DKK 110 pr. Udbudt Aktie à nominelt DKK 10, franko. Udbuddet gennemføres i forholdet 5:1, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktie tildeles 1 Tegningsret. 5 Tegningsretter giver indehaveren ret til mod betaling af Udbudskursen at tegne 1 stk. Udbudt Aktie. Der udstedes ingen brøkdele af Aktier. Den 13. november 2009 kl. 12:30 dansk tid vil enhver, der er registreret i VP som Aktionær i Banken, få tildelt Tegningsretter. Aktier, som handles efter den 10. november 2009 kl. 17:00 dansk tid vil blive handlet eksklusiv Tegningsretter. Udbudte Aktier Handelsperiode for Tegningsretter De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode (ISIN DK ) og er søgt godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 11. november. Efter registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier blive lagt sammen med fondskoden for de Eksisterende Aktier (ISIN DK ), hvilket forventes at ske den 14. december Handel med Tegningsretterne på NASDAQ OMX Copenhagen finder sted i perioden fra den 11. november 2009 kl. 9:00 dansk tid til den 27. november 2009 kl. 17:00 dansk tid. Tegningsperiode for Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 16. november 2009, kl. 9:00 Udbudte Aktier dansk tid til den 2. december 2009, kl. 17:00 dansk tid. Tegningsprocedure Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut i henhold til det pågældende instituts regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehavernes aftaler med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end udgangen af Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. 14 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

15 Efter udnyttelse af Tegningsretter i løbet af Tegningsperioden og betaling af Udbudskursen, vil de Udbudte Aktier ved udgangen af en Bankdag blive tildelt elektronisk på konti i VP. De Udbudte Aktier vil blive registreret under den midlertidige fondskode ISIN DK Betaling Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 110 pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling skal ske i danske kroner på tegningstidspunktet, dog senest den 4. december 2009 kl. 17:00 dansk tid mod registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP. Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har Aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver ejer Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato. Manglende udnyttelse af Tegningsretter Uudnyttede Tegningsretter Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden slutter den 2. december 2009 kl. 17:00 dansk tid. Udbudte Aktier, der ikke er blevet tegnet af Bankens Aktionærer på grundlag af deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter ved Tegningsperiodens udløb kan, uden kompensation til ihændehavere af sådanne uudnyttede Tegningsretter, efter Bestyrelsens nærmere bestemmelse tildeles til Aktionærer og/eller investorer, der ikke har Tegningsretter, såfremt disse har givet bindende forhåndstilsagn til Banken om at ville tegne Udbudte Aktier. Fondskoder Fondskode (ISIN) for Eksisterende Aktier: DK Fondskode (ISIN) for Tegningsretter: DK Fondskode (ISIN) for Udbudte Aktier (midlertidig kode): DK Symbol på NASDAQ OMX Copenhagen: JYSK Den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier vil blive sammenlagt med moderfondskoden for de Eksisterende Aktier (DK ) snarest muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Provenu Bindende forhåndstilsagn og garanti Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK mio., svarende til et forventet nettoprovenu på i alt DKK mio., efter fradrag af honorarer og omkostninger vedrørende Udbuddet på ca. DKK 49 mio. Kirk Kapital A/S, Den Professionelle Forening LD, Nykredit Bank A/S og PFA Pension, forsikringsaktieselskab ( Investorgruppen ) har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne Udbudte Aktier, som ikke tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter, for et tegningsbeløb på op til DKK 788 mio., svarende til i alt 66 procent af det samlede Udbud. De bindende forhåndstilsagn afgivet af Investorgrupppen er betinget af, at der for Jyske Bank-koncernen som helhed ikke i perioden frem til udløbet af Tegningsperioden indtræffer forhold, der væsentligt forringer Jyske Bank-koncernens drift og aktiviteter, finansielle stilling, resultat og/eller fremtidsudsigter. Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i Garantiaftalen har J.P. Morgan Securities Ltd. ( J.P. Morgan eller Garantistilleren ) påtaget sig en forpligtelse til at tegne de resterende 34 procent af de Udbudte Aktier, der udbydes af Jyske Bank i Udbuddet, som ikke tegnes ved udnyttelse af Tegningsretter. De bindende forhåndstilsagn fra Investorgruppen og Garantiaftalen er gensidigt betingede. Der henvises til kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten. Fortegningsretsemission / Jyske Bank 15

16 Registrering og betaling Alle Tegningsretter og Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling til konti i VP gennem en dansk bank eller et andet dansk institut, der er godkendt som kontoførende institut for Aktierne. VP er beliggende på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S. De Udbudte Aktier udstedes i papirløs form og registreres på navn i VP og Bankens aktiebog. Investorer, som ikke er bosiddende i Danmark, kan bruge en dansk bank direkte eller deres egen banks danske korrespondentbank som kontoførende institut eller arrangere registrering og betaling via Clearstream eller Euroclear. Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 110 pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner på tegningstidspunktet, dog senest den 4. december 2009 kl. 17:00 dansk tid mod registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP. Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har Aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato. Tegningsprovision Tilbagekaldelse af Udbuddet Kontoførende institutter vil modtage 0,25 procent i tegningsprovision ved tegning af de Udbudte Aktier. I overensstemmelse med markedspraksis og Emissionsaftalerne forbeholder Joint Global Coordinators sig ret til at tilbagekalde Udbuddet i sin helhed på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier. Det er en betingelse for Udbuddets gennemførelse, at der ikke inden de Udbudte Aktier er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indtræffer begivenheder, der efter Bankens eller Joint Global Coordinators opfattelse gør det utilrådeligt at gennemføre Udbuddet. En eventuel tilbagekaldelse vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen og indrykket i de landsdækkende dagblade, hvor Udbuddet er blevet annonceret. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier, hvorved investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier, efter omstændighederne vil kunne lide et tab. Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af Handelsperioden for Tegningsretterne vil ikke blive berørt, hvilket medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, hvis Udbuddet tilbagekaldes, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger. Handler med Udbudte Aktier vil ligeledes ikke blive berørt, og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier samt eventuelle transaktionsomkostninger. Aktieudstedende institut Jyske Bank A/S. 16 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

17 Lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet Banken har forpligtet sig til, i en periode på 180 dage fra gennemførelsen af Udbuddet, (der forventes at finde sted den 7. december 2009), ikke at udstede, sælge, udbyde til salg, indgå aftale om salg af, behæfte eller på anden måde direkte eller indirekte overdrage Aktier i Banken eller andre værdipapirer, der kan ombyttes til Aktier i Banken, eller warrants eller andre optioner til køb af Aktier i Banken (under ét betegnet Selskabsværdipapirer ), eller offentliggøre nogen hensigt om at iværksætte nogen sådan handling uden forudgående skriftligt samtykke fra Joint Global Coordinators. Sådant samtykke må ikke nægtes eller forsinkes uden rimelig grund, hvis transaktionen er motiveret af rimelige forretningsmæssige overvejelser vedrørende Banken. Bankens ovennævnte forpligtelse gælder ikke ved (i) overdragelse eller udstedelse af Selskabsværdipapirer til Bankens medarbejdere og medarbejdere i Bankens datterselskaber, medlemmer af Bankens Direktion eller Bestyrelse i relation til sådanne personers udnyttelse af deres rettigheder i henhold til eksisterende og eventuelt fremtidige medarbejderaktieordninger eller incitamentsprogrammer, (ii) transaktioner med beholdningen af egne aktier i forbindelse med Bankens ordinære daglige forretninger, og (iii) transaktioner der ligger inden for Bankens ordinære daglige forretninger med kunder. Medlemmerne af Bankens Direktion og Bestyrelse har forpligtet sig til, i en periode på 180 dage fra gennemførelsen af Udbuddet, ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Joint Global Coordinators at sælge, udbyde til salg, indgå aftale om salg af, behæfte eller på anden måde direkte eller indirekte overdrage Selskabsværdipapirer. Sådant skriftligt samtykke må ikke nægtes eller forsinkes uden rimelig grund. Der er ikke indgået yderligere lock-up aftaler. Lovvalg og værneting Større Aktionærer Hensigt hos større Aktionærer eller medlemmer af Bestyrelsen eller Direktionen om at deltage i Udbuddet Aktiekapital Stemmeret Udbytte Salgs- og overdragelsesbegrænsninger Udbuddet er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for de danske domstole. Følgende aktionær ( Større Aktionær ) har meddelt Banken, at vedkommende ejer eller disponerer over mere end 5 procent af Bankens registrerede aktiekapital: Nykredit Realkredit A/S. Der henvises til afsnittet Bindende forhåndstilsagn og garanti ovenfor i dette resumé. Alle medlemmer af Ledelsen har erklæret deres hensigt om at tegne Udbudte Aktier i henhold til de Tegningsretter, som de kan råde over. Bankens registrerede aktiekapital udgør pr. Prospektdatoen, og før Udbuddet, nominelt DKK fordelt på stk. Aktier à nominelt DKK 10, der alle er fuldt indbetalt. Hver Udbudt Aktie giver ejeren ret til én stemme i alle afstemninger på Bankens generalforsamling stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen Aktionær kan afgive på egne vegne. De Udbudte Aktier bærer samme ret til udbytte, som de Eksisterende Aktier. Der vil gælde visse salgs- og overdragelsesbegrænsninger for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, jf. afsnittet Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet i kapitel 5 Vilkår og betingelser for udbuddet i Værdipapirnoten. Fortegningsretsemission / Jyske Bank 17

18 Forventet tidsplan for Udbuddet Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter: 10. november 2009 Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter: 11. november 2009 Handelsperioden for Tegningsretter på NASDAQ OMX Copenhagen begynder: 11. november] 2009 Optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier i den midlertidige fondskode: 11. november] 2009 Tildelingstidspunkt: Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder: Handelsperioden for Tegningsretter slutter: Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: 13. november 2009, kl. 12:30 dansk tid via VP s computersystem. 16. november 2009, kl. 9:00 dansk tid (dagen efter Tildelingstidspunktet) 27. november 2009, kl. 17:00 dansk tid 2. december 2009, kl. 17:00 dansk tid Senest tre Bankdage efter Tegningsperiodens udløb, forventeligt den 7. december 2009 Forventet registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 7. december 2009 Forventet sammenlægning af den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier med fondskoden for de Eksisterende Aktier: 14. december 2009 Finanskalender Årsrapport februar 2010 Ordinær generalforsamling 16. marts 2010 Delårsrapport for 1. kvartal maj 2010 Delårsrapport for kvartal august 2010 Delårsrapport for kvartal oktober Fortegningsretsemission / Jyske Bank

19 Risikofaktorer En investering i Tegningsretter og Udbudte Aktier indebærer betydelige risici. Nedenstående risikofaktorer, der af Jyske Bank vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning for så vidt angår Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Hvis nogen af nedenstående risici indtræffer, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter, hvilket igen kan få væsentlig negativ indvirkning på Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. I sådanne tilfælde kan investor tabe hele eller en del af det beløb, der er investeret til erhvervelse af Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier. De nedenfor beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, Jyske Bank står overfor. Der kan være andre risici, som Jyske Bank ikke på nuværende tidspunkt har kendskab til, eller som Jyske Bank i øjeblikket ikke anser som væsentlige. Sådanne risici kan ligeledes få negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter, hvilket igen kan få negativ indvirkning på Tegningsretterne og de Udbudte Aktier og i sidste ende føre til, at investor kan tabe hele eller en del af det beløb, der er investeret til erhvervelse af Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier. Dette Prospekt indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Jyske Banks resultater kan afvige væsentligt fra dem, der omtales i disse fremadrettede udsagn, som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Jyske Bank, Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan indtræffe i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Risici forbundet med Jyske Banks virksomhed Risici forbundet med de aktuelle globale og regionale makroøkonomiske forhold Det globale finansielle system har siden august 2007 være præget af hidtil usete kredit- og likviditetsforhold, der har ført til nedsat likviditet, øget volatilitet, generel udvidelse af kreditspænd og i nogle tilfælde mangel på kurstransparens i relation til en række værdipapirer på op til flere markeder. Volatilitets- og markedsforstyrrelserne var særligt ekstreme i perioden efter Lehman Brothers konkursbegæring i september I 4. kvartal 2008 brød det islandske banksystem sammen, mange andre finansielle institutioner i USA og Europa var i store vanskeligheder, likviditeten i det finansielle system blev yderligere kraftigt svækket, og kreditrisikopræmierne for alle markedsdeltagere blev væsentligt forhøjet til hidtil usete niveauer. Likviditeten i pengemarkederne og markedet for udstedelse af seniorobligationer blev forbedret i løbet af 2. og 3. kvartal 2009, og kreditspændet på finansielle institutioner er mindsket sammenlignet med 4. kvartal 2008 og 1. kvartal Forbedringerne på de finansielle markeder, herunder særligt markedet for udstedelse af seniorobligationer, er imidlertid for en stor dels vedkommende et resultat af de meget omfattende globale regerings- og centralbanksindgreb, der er helt uden fortilfælde. I løbet af 4. kvartal 2008 introducerede regeringer verden over statsgarantiordninger og statslige kapitaliseringsprogrammer med henblik på at øge likviditeten og sikre det finansielle systems levedygtighed, idet mange banker ikke kunne få adgang til finansiering eller kapital uden statsgaranti. Fra udgangen af 2008 og frem til Prospektdatoen har centralbanker verden over nedsat deres rentesatser. Udvalget af værdipapirer, der kan belånes hos centralbankerne, er også blevet væsentligt udvidet, og der er lanceret forskellige langsigtede belåningsordninger. USA har indført flere stimuleringspakker, der blandt andet har ydet statsgaranti i relation til udstedelse af seniorobligationer, tilført kapital til det amerikanske banksystem og ydet finansiering for investorer til at købe visse illikvide aktiver. ECB har indført en række investeringsprogrammer for særligt dækkede obligationer, og den britiske regering har også iværksat forskellige investeringsprogrammer med henblik på at forbedre likviditeten på de finansielle markeder, og mange andre regeringer har indført flere ordninger med garantier for gæld. Selvom der er sket en bedring på de globale finansielle markeder i løbet af de seneste seks måneder, er der stadig udpræget høj volatilitet. Opfattelsen af modpartsrisiko er grundlæggende blevet ændret, og finansielle institutioner verden over har reduceret deres kreditrammer til andre banker. Mange statsgaranterede finansieringsprogrammer vil blive udfaset ved udgangen af På trods af aktivitet på markedet for udstedelse af ugaranterede seniorobligationer i løbet af 2. og 3. kvartal 2009 er det forsat usikkert, om fremgangen på de finansielle markeder vil vare ved. Herudover vil de forskellige ekstraordinære tiltag, som centralbankerne rundt om i verden har introduceret, og som har tilført stor likviditet til de finansielle systemer, også på et tidspunkt skulle udfases. Hvis forholdene på de finansielle markeder falder tilbage til niveauet før forbedrin- Fortegningsretsemission / Jyske Bank 19

20 gen i 2. kvartal 2009, eller endda bliver værre end før, kan det få væsentlig negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter, hvilket igen kan få væsentlig negativ indvirkning på Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers markedskurs. Jyske Banks resultater er i væsentlig grad påvirket af de generelle økonomiske forhold i de lande, hvor Banken driver virksomhed, herunder i særdeleshed Danmark. Den økonomiske situation i Danmark har på forskellig vis været negativt påvirket af de svækkede økonomiske forhold og de seneste to års uro på de finansielle markeder. Danmark har i løbet af 2009 oplevet negativ økonomisk vækst, øget arbejdsløshed samt fald i værdien af aktiver, specielt på ejendomsmarkedet. Den ovenfor beskrevne ugunstige økonomiske udvikling, herunder ændringer i likviditeten på de globale finansielle markeder, niveauet for og volatiliteten i kursen på aktier og fastforrentede værdipapirer, valutakurser, råvarepriser og rentesatser, inflation og muligheden for at opnå og omkostningerne ved kredit, har påvirket og vil muligvis fortsat påvirke Jyske Banks virksomhed. Påvirkningen vil bl.a. vedrøre Jyske Banks kunders indkomst, velstand, likviditet, virksomhed og/eller finansielle stilling, hvilket igen kan forringe kvaliteten af Jyske Banks kreditportefølje og efterspørgslen efter Jyske Banks finansielle produkter og ydelser. Som følge heraf kan nogle af eller alle ovennævnte forhold fortsat få negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter, hvilket igen kan få væsentlig negativ indvirkning på Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers markedskurs. Risici forbundet med Jyske Banks kreditportefølje Kreditrisiko er risikoen for at lide tab som følge af, at låntagere, eller modparter ikke overholder deres forpligtelser over for Jyske Bank samt risikoen for en faldende kreditkvalitet hos disse modparter. Kreditrisiko omfatter tillige risikoen for, at Jyske Bank kan være ude af stand til at vurdere mulige låntageres kreditrisiko og måske yder lån til kunder, der øger Bankens kreditrisikoeksponering mere end tilsigtet. Kreditrisiko er en naturlig del af Jyske Banks virksomhed. Kreditrisiko opstår primært som følge af Jyske Banks direkte udlånsaktiviteter, men også som følge af kreditinvesteringer i Balance & Egenbeholdning og handels- og afdækningsaktiviteter i Jyske Markets. Almindelig kreditrisiko kan henføres til Jyske Banks udlånsportefølje, kreditfaciliteter, garantier og investeringer. Markedsrelateret kreditrisiko på modparter opstår som følge af finansielle instrumenter, herunder investering i bl.a. fastforrentede værdipapirer og aktier samt andre investeringer, som Jyske Bank ejer eller på anden måde er eksponeret mod. Afviklings- og betalingsrisiko opstår som følge af værdipapirtransaktioner, derivat-transaktioner og andre transaktioner, hvor betalingen afsendes, før det kan bekræftes, at der er foretaget indbetaling til Jyske Bank. Hvis Jyske Bank ikke formår at styre disse risici, kan dette få væsentlig negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter, hvilket igen kan få væsentlig negativ indvirkning på Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers markedskurs. Nedskrivninger på udlån mv. vil i den aktuelle makroøkonomiske situation muligvis ikke være tilstrækkelige til løbende at dække tab på udlån Jyske Bank foretager nedskrivninger til dækning af tab på udlån mv. i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU. Nedskrivningerne er imidlertid baseret på tilgængelige oplysninger, skøn og forudsætninger og er forbundet med usikkerhed, og der kan ikke gives sikkerhed for, at nedskrivningerne vil være tilstrækkelige til løbende at dække tab på udlån. Den aktuelle økonomiske situation, der er afledt af finanskrisen, har gjort det vanskeligere at vurdere værdien af aktiver. De globale finansielle markeder har i løbet af de seneste to år været præget af ekstrem volatilitet, og effekten af den globale finansielle krise, som er helt uden fortilfælde, på aktivværdier og kunders kreditværdighed er vanskelig at måle i statistiske modeller. Faktiske tab på udlån varierer i takt med konjunkturudsvingene, og der kan opstå yderligere tab på udlån med en højere frekvens end hidtil på grund af de gældende markedsforhold. Negative ændringer i kreditkvaliteten af Jyske Banks låntagere og modparter eller fald i værdien af aktiver stillet til sikkerhed, som skyldes en yderligere generel forværring af de danske eller globale økonomiske forhold, eller systemiske risici i de finansielle systemer, kan få indvirkning på værdien af Jyske Banks aktiver, og bevirke, at Jyske Banks individuelle nedskrivninger på udlån mv. og potentielt også gruppevise nedskrivninger skal forhøjes. Selvom Jyske Bank bestræber sig på nøje at styre sådanne risici, kan der ikke gives sikkerhed for, at disse risici ikke vil indtræffe, hvilket kan medføre en væsentlig negativ indvirkning på Jyske Banks virksomhed, driftsresultat, finansielle stilling og fremtidsudsigter, hvilket igen kan få væsentlig negativ indvirkning på Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers markedskurs. Et fald i værdien af eller likviditeten i de sikkerheder, der er stillet for Jyske Banks udlån, kan medføre, at Jyske Bank må øge sine nedskrivninger til tab på udlån mv. Jyske Banks udlån til kunder er delvist sikret. Jyske Banks sikkerhed består primært af fast ejendom, grunde, skibe, køretøjer og produktionsudstyr samt aktier og gældspapirer. Nedgang i de pågældende markeder eller en generel forværring af konjunkturerne i de brancher kunderne opererer i, i Danmark, eller på de markeder, hvor den stillede sikkerhed befinder sig, 20 Fortegningsretsemission / Jyske Bank

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6

Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Udbud af op til 4.157.625 stk. nye aktier a nominelt DKK 2 til kurs DKK 25 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 5:6 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere