MILJØVURDERING AF LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRÅDE MELLEM GOLFBANEN OG SENSOMMERVEJ. Resenbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØVURDERING AF LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRÅDE MELLEM GOLFBANEN OG SENSOMMERVEJ. Resenbro"

Transkript

1 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRÅDE MELLEM GOLFBANEN OG SENSOMMERVEJ Resenbro Fremlagt i offentlig høring fra 7.december 2011.til 1. februar 2012

2 2 REDEGØRELSE MILJØRAPPORT

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Miljørapport 4 Indledning 4 Resume af miljørapport 4 Overvågning 6 Forbindelse til andre planer 6 Projektbeskrivelse og O-alternativ 6 Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 6 MILJØRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 3

4 MILJØRAPPORT Lokalplan for et boligområde mellem Golfbanen og Sensommervej i Resenbro Indledning Denne miljøvurdering er udarbejdet i tilknytning til forslag til lokalplan for et boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro. Lokalplanområdet omfatter et område på ca. 5,2 ha. mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro. Området ligger i kommuneplanens rammeområde 33-B-18 og er udpeget som et område med særlige landskabelige interesser. Bebyggelsen skal udformes og placeres, så landskabet ikke ændres eller forstyrres væsentligt og der skal sikres visuel kontakt gennem området, mellem skrænterne i syd og ådalen i nord Forslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3 stk. 1 nr. 3. Miljøscreeningen viser at forslaget skal miljøvurderes på følgende områder: landskab trafik områder omfattet af skovbyggelinie påvirkning af støj fra vedligeholdelse af golfbaneareer I forbindelse med udpegning af de væsentligste miljøpåvirkninger, som behandles i miljørapporten er Miljøcenter Århus (Naturstyrelsen) blevet hørt som berørt myndighed. Der er ikke modtaget kommentarer fra myndigheden. Resume af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boligbebyggelse i området. Lokalplanen er miljøvurderet, da bebyggelse og aktiviteter i området vil kunne påvirke omgivelserne væsentligt. Planen fastlægger bestemmelser for placering og udformning af bebyggelse og grønne fællesarealer. LANDSKABELIGE INTERESSER Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der skal sikre at landskabsinteresserne i området ikke forringes. Planen fastsætter bestemmelser for placering og udformning af bebyggelsen, med henblik på at bebyggelsen skal fremstå diskret med levende grønne tage og i afdæmpede farver. Der er udlagt grønne kiler på tværs af bebyggelsen, så der er udsyn til dalskrænterne mod syd og nord. Der er fastsat bestemmelser for beplantningen i kilerne, der sikrer, at de fremstår som åben græs- eller lyngslette, svarende til det omgivende landskab. Lokalplanens væsentlige tiltag af hensyn til oplevelsen af landskabet: - At der skabes et sammenhængende landskab af åben lynghede/græsslette beplantet med enkelte grupper af træer og buske - At bebyggelsen placeres grupperet, og markant adskilt fra de grønne områder og stier af hække eller murværk. - At den visuelle sammenhæng på tværs af dalen (nord-syd) bevares gennem landskabskiler - At området omfattet af skovbyggelinje holdes i en ensartet standard, så funktionen som faunapassage opretholdes. 4 REDEGØRELSE MILJØRAPPORT

5 - At der stilles krav om at bebyggelsen fremstår diskret, med afdæmpede mørke farver, grønne tage og begrænset brug af reflekterende materialer m.v. - At stisystemet udbygges og giver bedre adgangsforhold til området for alle. Lokalplanområdet har hidtil fremstået som lukket nåleskov. Skoven har hidtil lukket af for udkig til dalskrænterne. Med fældningen af skoven, med henblik på etablering af bebyggelse, er der skabt helt andre muligheder for at opleve landskabet. Gennem lokalplanens bebyggelsesplan og bestemmelser vurderes det, at de visuelle og oplevelsesmæssige værdier på stedet vil kunne sikres, og at der dermed er taget de nødvendige hensyn til landskabet TRAFIKBELASTNING Lokalplanen forudsætter at der etableres vejadgang til det nye boligområde ad den eksisterende vejadgang fra Sensommervej. To alternative vejadgange er samtidigt vurderet. Den nuværende placering virker dog mest naturlig for ankomsten til det nye område samt for tilkørsel til golf klubben. Samtidigt vurderes det, at det ikke er realistisk at der kan etableres anden vejadgang til området, idet det vil forudsætte ekspropriation af en eller flere ejendomme. Lokalplanens væsentlige tiltag af hensyn til trafikken: - at den eksisterende vejadgang gøres bredere og forskønnes med allé-træer. Trafikken på Sensommervej vil blive øget ved realiseringen af lokalplanen. Der er ikke i lokalplanen opstillet bestemmelser, der kan imødekomme de øgede støjgener som følge af den øgede trafik. En forudsætning for realisering af kommuneplanens byggemuligheder på arealet vil derfor være, at det øgede støjniveau accepteres. SKOVBYGGELINJE Skoven, der afkaster skovbyggelinjen, består af en relativt smal, lysåben granbeplantning. Der er ikke tale om et særlig værdifuldt skovbryn eller skovområde. Skoven forventes på sigt konverteret til blandingsskov med eg og fyr mv. på hedebund. Skovområdets placering mellem eksisterende bymæssig bebyggelse og en golfbane gør, at skovområdet har begrænset værdi som levested for planter og dyr. Lokalplanens væsentlige tiltag af hensyn til skovbyggelinje - at der ikke etableres nogen former for anlæg eller oplag indenfor området omfattet af reduceret skovbyggelinie. - At der er bestemmelser, der fastlægger områdets karakter, - At der er bestemmelser, der sikrer et ensartet udtryk og en ensartet vedligeholdelse af arealerne. Lokalplanens bestemmelser for områder omfattet af reduceret skovbyggelinje forventes at kunne sikre at hensynet til skoven som landskabselement og leveområde for dyrelivet tilgodeses. STØJ Bebyggelsen i lokalplanområdets østlige del ligger ud til golfbanearealerne, som løbende plejes og vedligeholdes maskinelt. Det afstedkommer støj, som kan påvirke bebyggelsen. Lokalplanens væsentligste tiltag af hensyn til støj - at boligbebyggelsen sikres mod støj fra vedligeholdese af golfbanearealer - at udeopholdsarealer placeres, så de ikke påvirkes af støj fra vedligeholdelse og pleje af golfbanearealerne Lokalplanens bestemmelser forventes at kunne sikre hensynet til, at kommende beboere ikke oplever gener som følge af støj fra pleje og vedligeholdelse af golfbanearealerne. MILJØRAPPORT REDEGØRELSE 5

6 Overvågning Silkeborg kommune vil ved realiseringen af projektet påse, at lokalplanens bestemmelser overholdes. Der planlægges ikke iværksat yderligere tiltag til overvågning af planens miljøpåvirkninger. Forbindelse til andre planer Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 33-B-18 og er udpeget som et område med særlige landskabelige interesser. Bebyggelsen skal udformes og placeres, så landskabet ikke ændres eller forstyrres væsentligt og der skal sikres visuel kontakt gennem området, mellem skrænterne i syd og ådalen i nord. Kommuneplanen angiver herudover, at der skal etableres vejadgang via ny direkte forbindelse fra Skærbækvej. Da lokalplanen ikke angiver en ny vejadgang er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, med henblik på at give mulighed for at anvende den eksisterende vejadgang til golfbanen som adgangsvej til boligområdet. Projektbeskrivelse og O-alternativ Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan området må udbygges med nye boliger. O-alternativet for området er, at den nuværende anvendelse til skov fortsætter. Der er ved vurderingen af de trafikale konsekvenser af planen inddraget to alternative placeringer af vejadgang til området. Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Landskab INDLEDNING OG METODE Lokalplanens forventede påvirkning af landskabet er vurderet med fokus på de landskabselementer, der giver landskabet karakter og som er værdifulde for landskabet. I vurderingerne er der lagt vægt på landskabets visuelle og oplevelsesmæssige kvaliteter. De planlagte ændringer er vurderet i forhold til den nuværende anvendelse (0-alternativet). BESTÅENDE FORHOLD Lokalplanområdet ligger i bunden af Gudenådalen, som er en bred ådal skabt gennem istiderne. Dalenhar efter danske forhold en anseelig størrelse. Dalen er 2 km bred og dalens sider når 45 m over lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger syd for Gudenåen. Dalbunden og dalskrænterne er her for størstedelens vedkommende dækket af skov. Lokalplanområdet flankeres på hele nordsiden af Resenbro by. Nær-landskabet mod syd er et større golfbaneområde med spredte klynger af træer og med et fladt, svagt skrånende terræn op mod dalens sydlige skrænter. Tunger af skov strækker sig ned i golfbaneområdet fra dalens sydskrænter mod lokalplanområdet, og giver en afvekslende oplevelse med mellemlange kig og mindre afgrænsede rum i golfbaneområdet. Lokalplanområdets terræn er fladt. Øst for lokalplanområdet findes en lavning med spredte træer og dernæst skov. Vest for lokalplanområdet findes et mindre hedeområde uden træer og dernæst skov. Stort set al skov omkring lokalplanområdet er gammel høj nåleskov. Den landskabelige oplevelse på stedet er præget at de vekslende rum i hele landskabsrummet. Længst mod øst er lokalplanområdet et lukket intimrum med kun lejlighedsvis udsigt hen over Resenbro by mod Gudenådalens nordskrænt. I lokalplanområdets vestlige del giver golfbanens åbne dele flere steder mulighed for også at se Gudenådalens sydskrænter, som sammen med nordskrænterne indrammer området i den store skala. 6 REDEGØRELSE MILJØRAPPORT

7 Lokalplanområdet (gul) er omkranset af bebyggelse (hvide punkter) på nordsiden, skov (grøn) syd-, øst- og vestfor. Udsigt fra midten af lokalplanområdet mod nord over Resenbro by til Gudenådalens nordskrænter. MILJØRAPPORT REDEGØRELSE 7

8 Landskabsoplevelsen består dels af oplevelsen af det nære landskabsrum omkring lokalplanområdet, det vil sige skovbrynenes afgræsninger mod øst og vest for enden af den lange akse gennem lokalplanområdet. Dels af de lange kig over golfbanen mod syd og over bebyggelsen mod nord mod ådalsskrænten, som placerer én i et større landskabsrum (dalen). MILJØPÅVIRKNINGER Lokalplanen giver mulighed for byggeri af varierende type og tæthed og bestemmer bygningernes placering og udformning, så muligheder for landskabsoplevelser i lokalplanområdet, på golfbanen og på banestien fortsat vil være gode. Bebyggelsesplanen er tilrettelagt, så der er tre indre udsigtskiler, som er specifikt placeret og udformet, så man kan se gennem bebyggelsen. Fældning af den hidtidige fyrreskov, som stod i lokalplanområdet, og etablering af en bebyggelsesstruktur, som tager afsæt i muligheder for punktvise landskabskig mod nord og syd til begge sider af ådalen, og igennem lokalplanområdet, forventes at give gode muligheder for landskabsoplevelser efter lokalplanprojektets gennemførelse. Lokalplanområdets indre landskab bliver præget af den øst-vest-gående indre vej, som giver et langsgående kig gennem hele bebyggelsen. Den svagt bølgede linjeføring af vejen vil medføre, at vejrummet får en blød afgrænsning. Samtidigt skabes der sammenhæng mellem indre og ydre landskab, ved at den stedskarakteristiske beplantning trækkes med ind på de fælles grønne arealer mellem husene. KONKLUSION Bebyggelse af lokalplanområdet forventes at gøre det lettere at bevæge sig rundt i området og derved få mulighed for at få udsigt til Gudenådalens nord- og sydside. Bebyggelsesplanens fordeling af bebyggelse vil sammen med udsigtskiler flere steder giver passende mulighed for at opleve de vigtige landskabsgivende elementer i og omkring lokalplanområdet. Udsigt mod syd til Gudenådalens sydskrænter set fra banestien ved lokalplanområdets vestlige grænse Skovbyggelinje INDLEDNING Den østlige del af lokalplanområdet er i dag omfattet af en 300 m skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens 17. Skovbyggelinjen er afkastet af det skovbryn, der udgør golfbaneområdets nordlige grænse. Golfbaneområdet er endvidere fredskovsareal. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod at placere bebyggelse mv. i en afstand af 300 m fra de omfattede skovområder. 8 REDEGØRELSE MILJØRAPPORT

9 Ved lokalplanlægning inden for en skovbyggelinie skal der tages hensyn til indsigten til og udsynet fra skovområdet, således at skoven kommer til at fremstå som et selvstændigt landskabselement. Ligeledes skal der videst muligt tages hensyn til plante- og dyrelivet i skoven og i skovbrynet. Afstanden til bebyggelsen samt til havearealer, p-pladser og andre lignende anlæg er her væsentligt, idet bebyggelse og tilhørende aktiviteter uundgåeligt vil forstyrre dyre- og plantelivet i skovbrynet. Afstanden skal desuden sikre, at bebyggelse ikke skades af væltede træer og nedfaldne grene, samt modsat at træer inklusiv rodnet ikke beskadiges af bebyggelse og gravearbejde. Skovbryn og dets dyre- og planteliv kan beskyttes ved bibeholdelse af en bræmme naturlig vegetations langs dette. Skovbyggelinjen kan reduceres af Naturstyrelsen efter ansøgning fra kommunen. Skovbryn/beplantningsbælte BESTÅENDE FORHOLD Det er fastlagt i lokalplan , der er gældende for golfbanen, at området skal afgrænses mod nord af et beplantningsbælte/skovbryn på min. 5 meters dybde. Beplantningsbæltet/skovbrynet har i dag en dybde, der varierer mellem 15 og 45 meter. Skovbrynet ligger ca. 2 m syd for skellet mellem golfbanen og det nye boligområde, og er adskilt herfra af en sti. Arealerne, der skal anvendes til boligbebyggelse, er privatejede og har indtil for 2 år siden været beplantet med skov, der ikke var fredskovspligtig. I forbindelse med forberedelserne til en udnyttelse af boligområdet er skoven fældet. Herved er beplantningsbæltet/skovbrynet ved golfbanen blevet blotlagt. Der er tale om en ensaldrende kultur af rødgran og skovfyr med spredt opvækst af eg, røn, dunbirk mv. En del af rødgranerne i skovbrynet/beplantningsbæltet er gået til som følge af fældningen af skoven, og de dermed ændrede vindforhold, samt som følge af skadedyrsangreb. En ny underbeplantning af eg, skovfyr, birk og røn er under naturlig etablering, og vil relativt hurtigt erstatte granbeplantningen, hvilket vil forøge skovområdets landskabelige, naturmæssige og rekreative værdi. Skovbunden har hedekarakter og er bevokset med hedelyng, bølget bunke, gyvel, blåtop, gedeblad mv. Mod øst grænser lokalplanområdet op til et mere markeret skovbryn, der afgrænser et værdifuldt beskyttet naturområde (naturbeskyttelseslovens 3) mod planområdet. MILJØPÅVIRKNINGER Skovbyggelinjen er i lokalplanen reduceret til en kurvet linje, der forløber i en afstand på 30 m fra boligvejens skel mod parcellerne. Det medfører, at skovbyggelinen stedvist skal reduceres til mellem 10 og 17 meter fra skovbrynet. Den reducerede skovbyggelinjen er udlagt, så den følger vejens bugtninger. Herved vil der være mulighed for en byggelinje mod vej på 5 meter, samtidigt med, at der etableres et byggefelt med en dybde på 25 m. Dette vil give fleksible muligheder for placering af bebyggelse på grundene. Bebyggelsens afstand til skovbrynet vil variere afhængigt af vejens bugtninger. MILJØRAPPORT REDEGØRELSE 9

10 På grund af skovområdets begrænsede landskabelige værdi vurderer kommunen, at en bræmme på meter er tilstrækkelig til at sikre skovens værdi som landskabselement, levested og spredningskorridor. Denne bræmme friholdes som grønt areal, idet der er fastlagt bestemmelser i lokalplanen, der sikrer at der ikke etableres nogen former for anlæg eller bebyggelse indenfor den reducerede skovbyggelinie. Samtidigt stilles krav om, at beplantningen på arealerne skal bestå af plantearter, der er hjemmehørende i området. Der kan med fordel anvendes selvsåede arter som hedelyng mv. Der er forbud mod etablering af klippet hegn i skel, med henblik på at styrke skovbrynets landskabelige værdi. KONKLUSION OG AFBØDENDE FORANSTALTNINGER Der er ikke tale om et værdifuldt skovbryn, idet skovens udstrækning, karakter og beliggenhed mellem golfbanen og byområdet bevirker, at skovens naturmæssige og landskabelige værdi er begrænset. Skovens naturmæssige og landskabelige værdi forventes forøget som følge af konverteringen fra ensaldrende gran til mere varieret blandingsskov. Skovområdet mod øst har dog stor naturmæssig værdi, som følge af at det indeholder et 3 beskyttet naturområde. Det vurderes, at der kan opføres boliger i en afstand på minimum 10 meter fra skovbrynet, uden at plante- og dyrelivet, skovbrynet og skovområdet får forringede levevilkår, og uden at skoven mister sin værdi som landskabselement. Som afbødende foranstaltning påføres arealet inden for den reducerede skovbyggelinie bestemmelser, der sikrer at skovbrynet friholdes for bebyggelse, anlæg og hegn mv., samt at beplantningen nærmest skovbrynet sker med naturligt hjemmehørende arter, gerne selvsåede. Trafik INDLEDNING Realiseringen af lokalplan nr forventes at betyde en øget trafik til og fra området på ca. 48 boliger x 4,5 biltur pr. bolig pr. døgn = ca. 216 bilture i begge retninger tilsammen. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan , Bebyggelse i Resenbro - vist syd for Gjernbanestien på nedenstående kortudsnit - er 3 alternative forslag til vejbetjening af lokalplanområdet blevet vurderet. EKSISTERENDE FORHOLD Der er ikke udført aktuelle trafiktællinger på Sensommervej øst for adgangsvejen. På Sensommervej ca. 50m vest for adgangsvejen til Golfklubben, ved mærket 1. på foranstående kortudsnit, er der i 2010 målt en årsdøgntrafik på ca. 750 køretøjer, heraf ca. 50 store køretøjer. På Sensommervej ca. 30 m vest for Forårsvej, vest for mærket 2., er der i 2010 målt en årsdøgntrafik på ca. 430 køretøjer, heraf ca. 50 store køretøjer formentlig fortrinsvis busser. Skærbækvej er en gennemfartsvej med en årsdøgntrafik på ca køretøjer pt. Åbningen af motorvejen i 2016 med et tilslutningsanlæg ved Skærbækvej - Århusvej forventes at medføre en stigning i årsdøgntrafikken på Skærbækvej. På Skærbækvej er der i dag en tilladt hastighed på 80 km/t på strækningen vest for mærket 5. Ved mærket 5. er der skiltet med Tættere bebygget område og en skiltet tilladt hastighed på 60 km/t øst herfor. I Vejreglerne er den vejledende mindste krydsafstand på gennemfartsveje som Skærbækvej m. Denne afstand hænger sammen med bilisternes evne til at erkende og opfatte vekslende synsindtryk Afstanden mellem de to eksisterende kanaliserede kryds på Skærbækvej ved mærkerne 4. og 9. er ca. 285 m. Dette findes acceptabelt jf. områdets karakter og den maksimalt tilladte hastighed på 60 km/t på Skærbækvej. 10 REDEGØRELSE MILJØRAPPORT

11 9 Skærbækvej Sensommervej Jernbanestien ILLUSTRATIV SITUATIONSPLAN MÅL 1:2000 Oversigtskort med markering af punkter, som teksten refererer til MILJØPÅVIRKNINGER VED FORSLAG 1: VEJBETJENING FRA SENSOMMERVEJ VIA DEN NUVÆRENDE ADGANGSVEJ FRA SENSOMMERVEJ TIL GOLFKLUBBEN. Adgangsvejen, mærkerne påregnes forbedret. Fordele: Adgangsvejen ligger hensigtsmæssigt i forhold til forsyningen af boligområdet, samt adgang til golfklubben. Under forudsætning af at adgangsvejen til Golfklubben, mærkerne , udbygges til den øgede trafikmængde og Gjernbanestiens krydsning med adgangsvejen ved mærket 8. sikres på betryggende vis, forventes den øgede trafik som realiseringen af lokalplan vil medføre, at kunne afvikles på adgangsvejen uden problemer. Dette forventes også at være tilfældet på Sensommervej, hvor trafikken forventes at benytte de eksisterende kanaliserede kryds på Skærbækvej ved mærkerne 4. og 9. Denne vejbetjening vil kun medføre begrænsede indgreb i det nuværende vejsystem i området. Ulemper Adgangsvejen fra Sensommervej til Golfklubben og den østligste del af Sensommervej forventes at få en forholdsvis procentvis stor stigning i trafikken i forhold til i dag. Fordeles de forventede bilture ligeligt på udkørsel ved pkt. 4 og 9 forventes det at stigningen bliver på ca. 113 bilture svarende til en forøgelse af trafikken ved pkt. 1 på ca. 15 %. For de tilstødende beboere vil det formentlig føles som en væsentlig stigning i trafikken, med deraf forøget trafikstøj, især morgen og aften, men også i weekenden. For beboerne på Sensommervej i øvrigt vil forøgelsen af trafikken og den dermed øgede trafikstøj være mærkbar. MILJØRAPPORT REDEGØRELSE 11

12 FORSLAG 2. VEJBETJENING FRA SENSOMMERVEJ I DIREKTE FORLÆNGELSE AF DEN NUVÆRENDE FORBINDELSESVEJ MELLEM SKÆRBÆKVEJ OG SENSOMMERVEJ MELLEM EJENDOMMENE SENSOMMERVEJ 30 OG 34, MÆRKERNE , OG VIDERE MOD SYD TIL LOKALPLANOMRÅDET TIL MÆRKET 11. Fordele: Med en direkte vejforbindelse mærkerne mellem Skærbækvej og lokalplanområde forventes trafikken mellem det overordnede vejnet og lokalplanområdet primært at ske via det kanalliserede kryds på Skærbækvej ved mærket 4. Trafikken til og fra det nye lokalplanområde vil hermed kun medføre øget trafik og trafikstøj på en lille del af Sensommervej. Ulemper: Der skal erhverves et hus syd for Sensommervej for at realisere vejen, mærkerne Naboerne til den nye forbindelsesvej mellem Sensommervej og lokalplanområde vil få mere trafikstøj end i dag. Der vil opstå et firbenet kryds mellem Sensommervej og forbindelsesvejen og dens forlængelse syd for Sensommervej til lokalplanområdet, ved mærket 10., hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det kan løses ved at lukke Sensommervej øst for forbindelsesvejen, så der kun er passage for busser evt. lastbiler ad en bussluse på Sensommervej, umiddelbart øst for forbindelsesvejen. Hermed bliver krydset et almindeligt T-kryds med forbindelsesvejen og dens forlængelse som bjælken i T-krydset. Øst for busslusen skal der laves en vendeplads, ved mærket 12., for personbiler evt. også lastbiler, hvis disse ikke får lov til at passere gennem busslusen. Dette vil formentlig forudsætte ekspropriation af areal til vendeplads. FORSLAG 3. LUKNING AF DEN ØSTLIGSTE TILSLUTNING AF SENSOMMERVEJ TIL SKÆRBÆKVEJ, VED MÆRKET 9., OG ETABLERING AF EN NY VEJFORBINDELSE MELLEM SENSOMMERVEJ OG SKÆRBÆKVEJ, MELLEM MÆRKERNE 6. OG 13., MED VEJTILSLUTNING TIL SKÆRBÆKVEJ VED MÆRKET 13. CA. 130M VEST FOR MÆRKET 9. Fordele: Med den direkte vejforbindelse, mærket , vil trafikken til og fra det nye lokalplanområde kun betyde øget trafik og trafikstøj for beboerne på en lille del af Sensommervej. Ulemper: Afstanden mellem krydsene på Skærbækvej ved forbindelsesvejen, ved mærket 4, og ved den nye vejforbindelse ved lokalplanområde nr , ved mærket 13., bliver ca. 160m. Jf. vejreglernes anbefalinger til mindsteafstande mellem kryds på en gennemfartsvej som Skærbækvej kan to så tætliggende vejkryds ikke anbefales, selv med hensyntagen til områdets karakter og den maksimalt tilladte hastighed på 60 km/t på Skærbækvej. Laves denne nye vejforbindelse med en vejtilslutning til Skærbækvej, ved mærket 13., skal der laves et nyt kanaliseringsanlæg på Skærbækvej. For at reducere antallet af kryds på Skærbækvej skal det nuværende kanaliseringsanlæg øst herfor ved mærket 9. derfor fjernes. Disse anlægsudgifter ses ikke med udgangspunkt i vejlovgivningen at kunne opkræves af bygherren for lokalplanområde nr , men det kan aftales med vedkommende bygherre, at denne afholder disse udgifter. Der skal desuden erhverves et hus mellem Skærbækvej og Sensommervej for at realisere vejen, mærkerne BILAG MILJØRAPPORT

13 Der vil opstå et firbenet kryds mellem Sensommervej og forbindelsesvejen og dens forlængelse syd for Sensommervej til lokalplanområdet, ved mærket 6. Da den østligste tilslutning af Sensommervej til Skærbækvej ved mærket 9. lukkes, er det ikke umiddelbart muligt at undgå denne trafiksikkerhedsmæssígt set uheldige løsning. KONKLUSION Forslag 1: Vejadgang til det nye boligområde ad den eksisterende vejadgang fra Sensommervej er lagt til grund for lokalplanen. Det er sket ud fra den antagelse, at det ikke er realistisk, at der kan etableres anden vejadgang til området, idet det vil forudsætte ekspropriation af en eller flere ejendomme. Den nuværende placering virker samtidigt mest naturlig for ankomsten til det nye område samt for tilkørsel til golf klubben. Trafikken på Sensommervej vil blive øget ved realiseringen af lokalplanen. Der er ikke i lokalplanen opstillet bestemmelser, der kan imødegå de øgede støjgener som følge af den øgede trafik. Det forventes, at den øgede trafik som realiseringen af lokalplan vil medføre, vil kunne afvikles på adgangsvejen uden problemer. En forudsætning for realisering af lokalplanens byggemuligheder på arealet vil være, at den øgede trafik og dermed det øgede støjniveau på dele af Sensommervej accepteres. Støjpåvirkning Lokalplan området vil blive påvirket af støj fra Silkeborg Golfklub. Støjen stammer fra græsslåning af greens som ligger op til lokalplanområdet. Græsslåning foregår på tidspunkter hvor banerne ikke benyttes. Dvs. om natten og tidlig om morgenen. Grundet den ringe afstand vil de vejledende støjgrænseværdier næppe kunne overholdes i lokalplanområdet, uden særlige tiltag. Støjpåvirkningerne på boligerne er vurderet med fokus på hvordan støjen kan reduceres. BESTÅENDE FORHOLD Golfklubben benytter følgende maskiner til klipning af arealerne: Lydtryksniveau Lydstyrkeniveau Jacobsen LF 3400 Fairwayklipper 83,4 dba 105 dba Jacobsen AR 5 Rotorklipper til 1st cut 84,5 dba 105 dba TOTO Groundmaster 3500-D Rotorklipper til fleksibel brug 89 dba 105 dba TORO Groundmaster 4000-D Rotorklipper til Rough 91 dba 105 dba TORO Greenmaster 3250-D til Greens og Teesteder 84 dba 105 dba TORO Sandpro Bunkerrive 85 dba 100 dba Lydtryksniveauet måles ved operatørens øre. Lydstyrken er lydstyrken ved støjkilden. Brugsmønster Brugsmønsteret i forårs- og efterårsperioden frem til medio april og fra ultimo september vil være domineret af følgende daglige arbejdsperiode: Alle ugens dage fra kl. 6:00 til 14:00. I vintermånederne december - februar vil brugen være begrænset og naturligvis afhænge af vejret. Brugsmønsteret i sommerperioden fra medio april til ultimo september vil være domineret af følgende daglige arbejdsperiode: Alle ugens dage fra kl. 5:00 til 15:00 I forbindelse med turneringer, større arrangementer og company days, der oftest afholdes fredag, lørdage og søndage, vil brugsmønsteret være domineret af følgende daglige arbejdsperiode: Fra kl. 4:00 til 11:00 MILJØRAPPORT BILAG 13

14 Sideløbende med den daglige vedligeholdelse af de klippede arealer, vil der periodevis foretages skovarbejde i form af fældning, beskæring mv., hvilket fortrinsvis sker inden for normale arbejdstider 7:00-15:00 MILJØPÅVIRKNINGER Det fremgår af støjrapport udarbejdet af MC midtconsult a/s, at enkelte boliger kan blive belastet af støj, der overskrider de vejledende grænseværdier, særligt om aftenen og før kl samt i weekends. Støjrapport konkluderer følgende: at der ikke vil være støjproblemer i tidsrummet fra kl , såfremt driftsbetingelserne for den enkelte maskine overholdes at anvendelse af TORO Greenmaster 3250-D til greens og Teesteder samt Jacobsen LF 3400 Fairwayklipper vil kunne finde sted også før kl at såfremt de øvrige maskiner skal benyttes før kl kan grænseværdierne overholdes, såfremt der i lokalplanen medtages information om støjgener før kl og at det i medfør af planlovens 15 stk.2 nr. 21 pålægges beboerne at installere lydvinduer som sikrer, at det indvendige støjniveau ikke overskrider LAeq= 30dB i dagtimerne , hhv. LAeq = 25 db om natten Støjrapporten er vedhæftet miljørapporten som bilag 1. KONKLUSION OG AFBØDENDE FORANSTALTNINGER Som følge af rapportens konklusioner opstilles der i lokalplanen bestemmelser om at bebyggelsen skal sikres, så det indendørs støjniveau ikke overstiger de vejledende grænseværdier fastsat i Miljø-styrelsens vejledning 5/1984 ekstern støj fra virksomheder tabel III (Beboelsesrum). Ligeledes stilles krav om at der på de arealer, der er tættest på golfklubben, skal etableres et udendørs opholdsareal på min 20 m2 som ikke er støjbelastet, dvs. opfylder de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder tabel I og II der er gældende for områdetype 5 (Boligområde for åben og lav boligbebyggelse). For øvrige opholdsarealer stilles der krav om at støjniveauet udendørs må ikke overstige de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder tabel I og II der er gældende for områdetype 5 (Boligområde for åben og lav bolig-bebyggelse). Beplantning på golfbanearealerne 14 REDEGØRELSE MILJØRAPPORT

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2016-011484 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 var i offentlig høring fra den

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN Sten Christensen, Kildevej Silkeborg

Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN Sten Christensen, Kildevej Silkeborg Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN-2016-05986 Notat vedrørende indsigelser til høring af lokalplan 36-008 for et område til boligformål ved Lynggårdsvej, Sejs/Svejbæk samt

Læs mere

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Offentlighedsperiode Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra den 19.06.2012 til

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af boligbebyggelse ved Herningvej 92, Lysbro lokalplan

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af boligbebyggelse ved Herningvej 92, Lysbro lokalplan Constructa Kastaniehøjvej 4 8600 Silkeborg Att.: Dorthe Vejsgaard Lund Sendt til e-mail: dvl@constructa.dk 7. december 2016 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Lystrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere