Sammenfatning af telemedicinske initiativer til borgere med KOL i Region Midtjylland Opgjort marts 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af telemedicinske initiativer til borgere med KOL i Region Midtjylland Opgjort marts 2016"

Transkript

1 - 1

2 Sammenfatning af telemedicinske initiativer til borgere med KOL i Region Midtjylland Opgjort marts 2016 I det følgende gives en kortfattet præsentation af igangværende og/eller afsluttede telemedicinske initiativer til borgere med KOL i Region Midtjylland. Data er indhentet af Center for Telemedicin i forbindelse med en erfaringsopsamling vedr. sundhedstilbud til borgere med KOL. Sammenfatningen bygger således dels på mailudvekslinger med de enkelte kommuner og hospitaler, dels på mere formaliseret materiale modtaget i forbindelse med erfaringsopsamlingen herunder projektbeskrivelser, evalueringer o.l. Formålet med sammenfatningen er at give et hurtigt overblik over, hvilke typer af telemedicin, der er blevet arbejdet med i Region Midtjylland, og hvilken faglig indsats de forskellige initiativer har været rettet imod. Formålet er ikke at give en dybdegående indføring i de enkelte projekter. I alt præsenteres 11 projekter, hvoraf fire omhandler hjemmetræning, fire omhandler telemedicinsk hjemmemonitorering, og to omhandler virtuel hjemmesygepleje og/eller opfølgning i hjemmet efter indlæggelse. Det sidste projekt benytter kun telemedicin som sekundær løsning. Præsentationerne følger en fælles struktur, men detaljeniveauet er forskelligt og afspejler den præmis, at visse af projekterne endnu kun er sparsomt beskrevet i den arbejdskontekst, som de er udviklet i. 2

3 Oversigt 1. Udvikling af mestringsstrategier for borgere med KOL Side 4 2. Aidcube virtuel træning Side 5 3. Inspiratorisk muskeltræning til borgere med KOL Side 6 4. Online KOL indsats (KMD Viva) Side 7 5. Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Side 8 6. AmbuflexKOL Side 9 7. Tele-KOL Side Horsens på forkant med sundhed Side Virtuel hjemmesygepleje Side Tryg i eget hjem trods KOL Side Projekt Straks-Indsats (Telemedicin som sekundær løsning) Side 14 3

4 1. Udvikling af mestringsstrategier for borgere med KOL Struer, Lemvig og Holstebro Kommune samt Regionshospitalet Holstebro Træning I projektet afprøves en individuel virtuel træningsplan, der gør det muligt for borgeren at træne i hjemmet. Træningsplanen udarbejdes i samarbejde mellem en terapeut og den enkelte borger. Borgeren vælger selv, hvornår og hvor meget vedkommende ønsker at træne, og modtager ikke supervision under selve træningen. Når borgeren registrerer sine træningsdata, kan disse tilgås af terapeuterne, som på denne baggrund kan give borgeren feedback og vejledning. Terapeuterne skal tjekke data en gang om ugen, og træningsplanen skal ændres efter behov og i dialog med borgeren. Ideen med projektet er at skabe en mere fleksibel ramme for træning og imødekomme de udfordringer, som borgere med KOL ofte har, med at mobilisere ressourcer til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. I tillæg til træningsplanen udarbejdes en handleplan til borgeren, der skal ruste vedkommende til at håndtere sundhedsmæssige udfordringer i hverdagen. Endvidere tilbydes borgeren at deltage i socialt samvær i form af caféarrangementer og eventuelt fælles træning. Formål og mål: Formålet med projektet er at undersøge, om et individuelt virtuelt træningsprogram har effekt på rehabiliteringen af borgere med KOL. Målet er, at - Borgerens funktionsevne vedligeholdes eller forbedres over et år - Borgerens mestringsevne fastholdes eller øges over et år - Borgerens livskvalitet øges over et år - Borgerens indlæggelser og genindlæggelser reduceres - Terapeuter gennemfører kompetenceforløb Den primære målgruppe er borgere med KOL, der har deltaget på kommunal eller regional rehabilitering i foråret 2014, og som er bosiddende enten i Struer, Holstebro eller Lemvig Kommune. Projektet omfatter 41 borgere (fordelt i kontrolgruppe og interventionsgruppe), herunder 14 i Struer, 17 i Lemvig og 10 i Holstebro. Projektet løb over 12 måneder fra maj 2014 til maj med henblik på at undersøge langtidseffekten af vedligeholdende træning. Evaluering/Resultater: Under udarbejdelse Skriftlige referencer: Udvikling af mestringsstrategier for borgere med KOL, projektbeskrivelse udarbejdet december 2013 Kontaktperson: Åse Skytte, 4

5 2. Aidcube Virtuel træning Silkeborg Kommune Træning I Aidcube-projektet har man arbejdet med virtuel hjemmetræning via tablet. Programmet består af et træningsmodul, en helbredstest, videokonsultation, mulighed for skriftlig kommunikation med personalet, samt socialt forum (som facebook) for de deltagende borgere. Selve træningsmodulet består af en aktivitetsdagbog, som indeholder en liste over de daglige aktiviteter herunder øvelser til kredsløbstræning, styrketræning mv. Øvelserne vises på video, ligesom der er videoer med viden om KOL. Der er desuden mulighed for at registrere ADL aktiviteter. Terapeuten følger borgerens træning og aktivitet, og giver feedback på ugentlig basis den første måned. Efter den første måned fortsætter terapeuten med at følge træningsaktiviteten, men giver kun feedback en gang om måneden. En resultatoversigt med smiley s viser borgerens træningsresultater. At opnå og fastholde et højere dagligt aktivitetsniveau hos borgere med KOL og derved forbedre livskvalitet, reducere den høje indlæggelsesrate, samt målrette og effektivisere de kommunale tilbud til borgere med KOL. 10 borgere med moderat til svær KOL, som har gennemgået 3-måneders forløbsprogram og ikke modtager hjemmehjælp, samt 10 borgere med moderat til svær KOL, der er visiteret til hjemmepleje og har gentagne indlæggelser. Afvikles over en periode på seks måneder fra november 2014 til maj Den enkelte borger deltager i tre måneder. Evaluering/Resultater: På baggrund af positive resultater med projektet valgte man at forlænge projektperioden til april Der peges på, at projektet - i kombination med indsatserne i fleksible indlæggelser - kan bidrage til at skabe større tryghed i hjemmet. Skriftlige referencer: Projektforklæde 1: Virtuel Træning B Aidcube, Hanne Jensen og Else Marie Jensen Projektforklæde 2: Telerehabilitering til KOL-borgere, Hanne Jensen og Brian Skov Kontaktperson: Linda Gulløv Næsager, eller Brian Skov, 5

6 3. Inspiratorisk muskeltræning til borgere med KOL Sundhedscentret i Randers Kommune Træning (med fokus på vejrtrækningsmusklerne) Pilotundersøgelse af en webbaseret træningsprotokol med feedbackfunktion - med fokus på de inspiratoriske muskler. Træningen foregår i hjemmet og iværksættes efter afsluttet rehabiliteringskursus på Sundhedscentret i Randers. Der er tale om et 3 (9) måneders træningsforløb med anvendelse af IMT threshold device. Træningen består af 30 vejrtrækninger med modstand - 2 gange dagligt, alle ugens dage. Undersøgelsen gennemføres som randomiseret studie, hvor kontrolgruppen træner via papirprotokol, mens interventionsgruppen træner via webapplikation. Deltagerne i interventionsgruppen indtaster antal vejtrækninger, modstandsgrad samt oplevelse af åndenød før og efter træning. På baggrund af disse indtastninger vil applikationen udregne forslag til regulering af næste træningsseance. - At undersøge gennemførligheden og træningstilslutning af web-baseret træningsprotokol med feedbackfunktion hos borgere med KOL, der skal udføre hjemmetræning efter afsluttet KOL-rehabilitering ved Randers Sundhedscenter. - At undersøge hvilke faktorer borgere med KOL oplever som havende betydning for deres IMT træningstilslutning (herunder mestrings-selvtillid) efter afsluttet KOLrehabilitering. Målgruppe Personer over 18 år, der i perioden februar 2015 til juli 2015 har diagnosen KOL og er henvist til KOL-rehabiliteringsprogram ved Randers Sundhedscenter. Borgeren skal have adgang til internettet og have en inspiratorisk muskelstyrke Pi,max<60cmH2O eller <50% af det forventede. Forventet antal deltagere: 25 Tidsramme Februar 2015 til juli 2015 Evaluering/Resultater: Under udarbejdelse Skriftlige referencer: IMT Protokol September 2015 Kontaktperson: Dorthe Sørensen, 6

7 4. Online KOL indsats (KMD Viva) Skanderborg Kommune Træning og sygepleje Sygeplejefaglig indsats med online videomøder samt online træning med fysioterapeut. Indsatsen omfatter individuelle konsultationer, holdtræning og selvtræning til træningsvideoer, og strækker sig over 4-12 uger med mulighed for forlængelse. De individuelle konsultationer afholdes løbende og vedrører borgerens generelle helbredstilstand. Selvtræning via skærm foregår vha. træningsvideoer udarbejdet af fysioterapeuten, og der samles op på træningen under de individuelle konsultationer. Holdtræningen varetages af fysioterapeut og udføres fra lokalcentret. Formål og mål: At undersøge effekten og anvendeligheden af KMD Viva i forbindelse med kommunens indsats målrettet KOL, herunder sygeplejefagligt og træningsmæssigt At øge livskvalitet, mestringsevne og oplevelse af sammenhæng, samt forbedre konditionen hos borgere med KOL Borgere fra Skanderborg Kommune, der er diagnosticeret med KOL, og som har de nødvendige (kognitive og kommunikative) forudsætninger for at kunne profitere af indsatsen. Bredbåndsforbindelse er et krav. Inkluderet: 15 borgere 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Evaluering: Alle borgere oplever i projektperioden at være blevet bedre til at mestre hverdagen med KOL, ligesom de har opnået et højere funktionsniveau. Desuden klar oplevelse af sammenhæng ift. de tværgående indsatser (sygeplejersker, læge, sygehus, fysioterapeut mm.). Konkret har træningsaktiviteten ført til en markant forbedring i rejse/sætte sig testen. Sygeplejerskerne oplever, at KMD Viva giver en fokuseret dialog, ligesom der er registeret en reduktion af tidsforbrug ifm. sygeplejekonsultationer færre hjemmebesøg, samtalerne er kortere, og der er ikke transporttid. Det påpeges, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke oplysninger og detaljer, der går tabt via skærmen. Ift. ressourcefordelingen på projektet vurderes det, at der fremover skal afsættes mere tid til den tekniske indsats og til fysioterapeuten. Skriftlige referencer: Evaluering af projektet Online KOL indsats (KMD Viva), Skanderborg Kommune, september 2015 Kontaktperson: Tove Voss, 7

8 5. Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Regionshospitalet Silkeborg Hjemmemonitorering Et klinisk, randomiseret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk hjemmemonitorering. Deltagerne modtager udstyr mhp. at foretage målinger i hjemmet herunder en terminal med knapper, en lungefunktionsmåler, en saturationsmåler samt en vægt. En stemme på terminalen guider deltagerne igennem de forskellige målinger, og data fra måleapparaterne sendes trådløst til terminalen. Deltagerne besvarer desuden spørgsmål om hoste, åndenød og slimproduktion. Målingerne foretages én gang dagligt den første måned, og herefter tre gange ugentligt i sammenlagt seks måneder. Der er tale om en asynkron løsning, hvor deltagerne ikke selv kan tage kontakt til telesygeplejersken. I tillæg til hjemmemonitoreringen får deltagerne udleveret en selvbehandlingsplan til afbenyttelse ved en eventuel forværring af sygdommen. At undersøge, om telemedicinsk udstyr kan være med til at forebygge genindlæggelse/indlæggelse i forbindelse med forværringer af KOL sygdommen. Borgere med svær eller meget svær KOL Inkluderet pt. 180 borgere (forventet 250) Evaluering: Projektet bidrager til færre indlæggelser/kortere indlæggelser og øget tryghed ved patienterne. Denne tryghed forsvinder dog igen, når det telemedicinske udstyr fjernes. Skriftlige referencer: Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom, Deltagerinformation, Regionshospitalet Silkeborg, Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit M3, Juni 2010 Kontaktperson: Frank Andersen, 8

9 6. AmbuflexKOL Regionshospitalet Silkeborg Hjemmemonitorering AmbuflexKOL er et webbaseret spørgeskema vedr. klinisk relevante helbredsdata, som deltagerne kan tilgå via egen telefon, tablet eller computer. Deltagerne måler puls, saturation og vægt, indtaster deres værdier i skemaet og besvarer spørgsmål om hoste, åndenød og opspyt tre gange ugentlig. Data monitoreres af specialsygeplejersker på hospitalet, som kontakter borgeren, hvis data falder uden for grænseværdierne. Borgerne tilbydes fortsat halvårlige kontroller i lungemedicinsk ambulatorium. Forskellen fra indsatsen i Tele-KOL studiet er, at AmbuflexKOL ikke kræver specialudstyr, ligesom det via Ambuflex er muligt for borgeren at kontakte personalet i et kommentarfelt. At gribe hurtigere ind ved forværringer og derved reducere antallet af (gen)indlæggelser, samt bidrage til øget tryghed i hverdagen Borgere med svær eller meget svær KOL Inkluderet pt.: 13 borgere Igangværende, opstartet foråret 2015 Evaluering/Resultater: Foreløbige undersøgelser peger på, at AmbuflexKOL for borgerne er forbundet med stor tilfredshed, idet det bidrager til øget tryghed. Kontaktperson: Frank Andersen, 9

10 7. TeleKOL Horsens Regionshospitalet Horsens Hjemmemonitorering/Opfølgning i hjemmet Dagen efter udskrivelse fra hospitalet tilbydes patienten at modtage udstyr til hjemmemonitorering. Indsatsen indeholder sundhedsfaglig vejledning over skærm - eksempelvis i sygdomslære, ernæring, træning og mestring samt kliniske kontroller, herunder saturationsmåling, puls, lungefunktionsundersøgelse, inhalationsteknik. De første to uger benytter deltagerne en synkron terminal med video, der gør det muligt for sygeplejerskerne at guide deltagerne igennem deres målinger. Herefter skiftes den synkrone terminal ud med en asynkron terminal, hvor deltagerne selv foretager målinger hver dag. Målingerne sendes automatisk til en terminal på hospitalet, hvor de læses af en sygeplejerske. At støtte op om patienten efter akut indlæggelse, hvor det vurderes, at der er behov for tæt kontrol. Borgere med svær KOL, eller borgere med KOL i kombination med andre kroniske lidelser; nedsat funktionsniveau; flere akutte indlæggelsesforløb inden for de seneste 2 år; lav grad af mestringsevne, eller behov for en mere intensiv psykosocial støtte. Borgere fra hele HEH s optageområde. Inkluderet: 120 borgere fra dec til sep Fra (fra har kun borgere uden for Horsens Kommune deltaget i dette projekt. Borgere fra Horsens Kommune har fra 2013 i stedet deltaget i Horsens på Forkant). Evaluering/Resultater: Patienterne har udtrykt stor tilfredshed med tiltaget. Der er set på indlæggelsesfrekvens året efter indlæggelsen hos ca. ¼ af patienterne. Her spores antydning af færre indlæggelser, men da der ikke er tale om et randomiseret forsøg med kontrolgruppe, kan man ikke sige noget entydigt om dette. Skriftlige referencer: Tele-KOL Case Manager, Patientinformation, Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afdeling, Kontaktperson: Wenche Svenning, 10

11 8. Horsens på forkant med sundhed Regionshospitalet Horsens, Horsens Kommune og almenpraksis Hjemmemonitorering Beskrivelse Horsens på forkant med sundhed er et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på telemedicin til borgere med kronisk sygdom (herunder KOL, diabetes, hjertesygdomme og ældre medicinske patienter) Som et led i projektet har man arbejdet med telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Hjemmeudstyret består af en computer med kamera til videoopkald, en boks til afsendelse af målinger, samt måleudstyr (saturationsmåler og spirometer). Borgeren måler dagligt puls, saturation og lungefunktion - som udgangspunkt uden vejledning - og resultaterne gennemgås med en lungesygeplejerske ved jævnlige telekonsultationer. Hyppigheden af telekonsultationerne er en individuel vurdering. Den samlede periode med hjemmemonitorering udgør tre måneder. Udvalgte patienter har fået træning af terapeuter via skærm. - At støtte patienten i at mestre sin sygdom - At sikre bedre tværsektoriel kommunikation med patienten i centrum - Patientinddragelse - Borgere med KOL, som har diagnosen jævnfør nationale guidelines. - Kompleks patient som har én eller flere af underlæggende punkter: - Har andre kroniske eller tilstødende lidelser - Nedsat funktionsniveau - Flere akutte indlæggelsesforløb inden for den sidste 2 år - Lav grad af mestringsevne - Socialt netværk og psykosociale forhold i øvrigt indikerer behov en mere intensiv støtte og/eller - Diagnose i Gruppe B/C/D (MRC > eller lig med 3) og/eller CAT-score>20 September 2013 til august 2016 Evaluering/Resultater: Kvalitativ evaluering af projektet som helhed (ikke specifikt for KOL), kan ses på: Kontaktperson: Wenche Svenning, 11

12 9. Virtuel hjemmesygepleje Viborg Kommune Sygepleje og monitorering Et kommunalt projekt, som omfatter alle borgere, som får hjemmepleje/-sygepleje herunder borgere med KOL. Det vurderes individuelt, hvilke ydelser, der evt. kan erstattes med besøg via skærmen. Eksempelvis mulighed for monitorering af målinger og videosamtaler med hjemmesygepleje. At yde sygeplejeydelser til visiterede borgere vedr. observationer og vejledning omkring KOL, eksempelvis ift. medicinindtag. Borgere med kroniske sygdomme - herunder KOL Ikke oplyst Evaluering: Resultater viser, at indsatsen bidrager til tryghed for den enkelte bl.a. med baggrund i, at borgeren også selv kan kontakte hjemmesygeplejen via skærmen. Kontaktperson: Jette Hede, 12

13 10. Tryg i eget hjem trods KOL Hospitalsenhed Midt, Skive Kommune, Silkeborg Kommune, Viborg Kommune Mestring Et projekt på klyngeniveau, der fokuserer på overgangen fra patient på hospitalet til mestring af sygdom i eget hjem. - Prøvehandling Skive: En skærmbaseret, visuel og auditiv Kom godt hjem -pakke. Helt konkret er der blevet udleveret ipads med en app, der besvarer spørgsmål om blandt andet medicin, kost og motion. - Prøvehandling Viborg: Alle patienter får en individuel behandlingsplan med hjem ved udskrivning fra hospitalet. Der bliver fulgt op med besøg af sygeplejerske fra kommunen inden for 24 timer efter udskrivelse mhp. vurdering af virtuel hjemmesygepleje og evt. andre tiltag, som kan understøtte borgerens tryghed og mestring til varetagelse af den individuelle behandlingsplan. - Prøvehandling Silkeborg: Ikke telemedicinsk løsning At sikre et patientforløb, hvor kommunikation og information tager udgangspunkt i patientens individuelle behov, og dermed bidrager til tryghed i forbindelse med udskrivning og ophold i eget hjem. At øge trygheden og understøtte borgerens behov til mestring af KOL-sygdommen i eget hjem. Desuden indhente viden om hvilke tiltag/tilbud, der kan iværksættes i regional og kommunal regi for at undgå unødvendige indlæggelser. Der er en forventning om, at flere af projektets tilbud fortsætter som tilbud i drift Patienter, som bor i en af Hospitalsenhed Midts optagekommuner Viborg, Silkeborg og Skive, og indlægges med KOL. 1.marts febuar Evaluering/Resultater: Forventede effekter: - Øget tryghed for borgeren i eget hjem; - Færre KOL-relaterede forebyggelige genindlæggelser; - Bedre opfølgning på behandling og andre tiltag iværksat under indlæggelsesforløbet; - Hurtigere iværksættelse af relevante behandlingstiltag, både medicinske og tryghedsskabende; - Understøttelse af borgerens mestringsevne; - Erfaring og læring i forhold til brug af virtuel hjemmesygepleje. Kontaktperson: Annalise Kjær Petersen, eller Else Marie Hansen, 13

14 11. Projekt Straks-Indsats (telemedicin som sekundær løsning) Skive Kommune Faglig indsats Rehabilitering Beskrivelse Tværfaglig indsats, der iværksættes efter endt indlæggelse eller ambulant besøg. 10 lektioner. Indholdet i indsatsen er træning, sygdomslære, medicinhåndtering, mestring og håndtering af sygdommen, kost og livsstil. Tilbuddet foregår som udgangspunkt på det kommunale sundhedscenter. Borgere, der ikke er i stand til at komme ind på sundhedscentret, men som kan profilere af telerehabilitering, får instruktion i brug af tablet og selvrapportering af træningsresultater til en fysioterapeut. Systemet, der bruges, hedder Aidcube. Formål At støtte og hjælpe til at restituere og genvidne vanligt funktionsniveau, samt medvirke til at forebygge KOL-forværringer og progrediering af sygdommen Målgruppe Borgere med moderat til svær KOL, der bor i eget hjem, og som har været indlagt. Hospitalet henviser. Inkluderet pt.: 48 borgere (ikke oplyst hvor mange heraf, der har fået den telemedicinske løsning) Tidsramme Indsatsen har kørt som projekt i 2015, og gøres nu til en permanent indsats Evaluering Der er set fysisk forbedring hos borgerne i forbindelse med sluttesten Kontaktperson: Marianne Balsby, 14

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh.

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh. Navn organisation titel Christina Emme Bispebjerg Hospital Sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.d.-studerende Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Online KOL-rehabilitering

Online KOL-rehabilitering Online KOL-rehabilitering CIMT konference Hindsgavl Slot Sygeplejerske Lisbeth Østergaard Lungeambulatoriet, Bispebjerg Hospital lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD

KMD VIVA. Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015. Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD KMD VIVA Den selvhjulpne og samarbejdende borger i Helsenettet TROMSØ 16-06-2015 Jørgen Straarup Chefkonsulent KMD AGENDA Kort om KMD Viva Løsningen Hvordan er løsningen anvendt i praksis Erfaringer/barrierer

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Telemedicinsk træning for patienter med svær KOL

Telemedicinsk træning for patienter med svær KOL Telemedicinsk træning for patienter med svær KOL Lungemedicinsk Afdeling Medicinsk Afdeling Rehabiliteringsafdelingen MVT- og forskningsafdelingen Odense Universitets hospital Svendborg Sygehus Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Telemedicin til borgere med KOL i Midtjylland- sundhedsfagligt indhold. Godkendt af Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland den 6.

Telemedicin til borgere med KOL i Midtjylland- sundhedsfagligt indhold. Godkendt af Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland den 6. Telemedicin til borgere med KOL i Midtjylland- sundhedsfagligt indhold Godkendt af Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland den 6. september 2017 Udarbejdet af Spor 3 vedr. sundhedsfagligt indhold og

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Skive Kommune Viborg Kommune

Skive Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Vi fletter sammen om hjerterehabilitering Et års erfaring fra et fælles forløb med hjerterehabilitering fase 2 Borgeren er udredt og lægefagligt vurderet stabil Afdelings sygeplejerske

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

KOL Online Rehabilitering

KOL Online Rehabilitering KOL Online Rehabilitering WHINN Odense 5. oktober 2016 Lisbeth Østergaard, sygeplejerske lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk Henrik Hansen, fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.-studerende Henrik.hansen.09@regionh.dk

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH)

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH) Enheden for Tværsektorsamarbejde, Amager Hospital, Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang P5 Afsnit P503 Telefon 3862 3862 Direkte 3862 1684 Web www.hvidovrehospital.dk 1 Ansøger Hvidovre

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Opsummering Brobygger somatik projektet er et initiativ i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan og er samtidig en af flere indsatser, der skulle realisere

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

CoLab Odense TeleKOL-træning STATUSRAPPORT JUNI 2017

CoLab Odense TeleKOL-træning STATUSRAPPORT JUNI 2017 CoLab Odense TeleKOL-træning STATUSRAPPORT JUNI 2017 INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet af CoLab Odense med henblik på at dele de nuværende erfaringer og anbefalinger, der er opnået i projekt Teleholdtræning

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud:

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Program Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Akutteamet Projekt Fleksibel indlæggelse Projekt Callcenter Middag, spørgsmål og drøftelse Sundheds-

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

TeleCare Nord i Hjørring Kommune

TeleCare Nord i Hjørring Kommune HJØRRING KOMMUNE TeleCare Nord i Hjørring Kommune fra projekt til drift 02-02-2016 TeleCare Nord er et tværsektorielt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, alment praktiserende

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER De 2 private projekter KVASIMODO 1 1. tværsnit 2. tværsnit 184 prak. læger 3.024 patienter 156 prak. læger 2.439 patienter 2.978 patienter

Læs mere

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Udarbejdet af Studentermedhjælper i det strategiske sundhedsteam Stine Søndergård, Stud. cand. scient. san. publ. Juni 2015 1 1.

Læs mere

Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer.

Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer. Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 - ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer. Pleje og Omsorg Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher Workshop om sygeplejerskeuddannelsen Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Begyndelsen mod. Version:

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Baggrund Intervention i HPF Randomisering (interventions- & kontrolgruppe) Telemedicinsk måleudstyr Telemedicinske

Læs mere

Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter

Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter Lungemedicinsk Afdeling Fysio- og Ergoterapiafdelingen Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter Titel: Resumé: Evaluering af tilbud om online rehabilitering til KOL-patienter

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Nyt om telemedicin. Telemedicin til borgere med KOL. Indhold. KOL projektet 1 Infrastruktur for telesundhed. Læring fra Horsens på

Nyt om telemedicin. Telemedicin til borgere med KOL. Indhold. KOL projektet 1 Infrastruktur for telesundhed. Læring fra Horsens på Center for Telemedicin Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 Nyhedsbrev maj 2016 Nyt om telemedicin Telemedicin til borgere med KOL Regeringen, KL og Danske Regioner har besluttet at udbrede telemedicinsk

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Dato: 31-08-2016 Rettet af: Maria og ASRA Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Z-Health Stamdata Projektnavn Z-health Version: 6 Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere