Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1"

Transkript

1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014

2 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole & Frederiks Ø KLOSTERPLADS

3 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Fra Udviklingsplan til handling Svendborg Byråd vedtog Fremtidens Havn udviklingsplan for Svendborg Havn i februar Udviklingsplanen er baseret på en vision for Svendborg Havn som en åben og bæredygtig bydel med rødder i den maritime kulturarv. Her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger leve i tæt samspil med kulturelle tilbud og aktiviteter på vandet. Udviklingsplanen er et af værktøjerne til at sikre en sammenhæng mellem bymidte og havn med tilpasning til byens skala, byrumsforløb og funktioner. Planen er en overordnet ramme for anvendelsen og bebyggelsens omfang, men den endelige udformning og arkitektur fastlægges i lokalplaner, herunder i samarbejdet med interessenter, investorer og borgere. Byrådet ser Svendborg Havn som et af Svendborgs strategiske indsatsområder i bestræbelsen på at skabe vækst både i erhverv og bosætning. Blandt andet derfor har byrådet ultimo 2014 nedsat et særligt udviklingsudvalg, hvor udvikling og omdannelse af Svendborg Havn er et af kernepunkterne. I umiddelbar forlængelse af Udviklingsplanens vedtagelse har byrådet truffet en række beslutninger, som markerer viljen til at udvikle havneområdet, bl.a.: Svendborg Kommune har pr 1. Juli 2014 købt de tidligere værftsbygninger på Frederiksø for at skabe rammer for udvikling af nye erhverv og kultur I Budget 2015 er der afsat 10 mio kr i til renovering af vej og promenade på Jessens Mole I Budget 2015 er der afsat i alt ca 17 mio kr i til gennemførelse af højvandssikring på Svendborg Havn Svendborg Kommune støtter aktivt arbejdet for at udvikle en ny videregående uddannelse for maskinmestre og navigatører ved Nordre Kaj (SIMAC) Endelig tager Svendborg Kommune nu initiativ til at udbyde det første af en række byggeområder. Med en særdeles attraktiv beliggenhed ved Jessens Mole udbydes et areal på ca m 2 til opførelse af en bebyggelse til blandet bolig og erhverv. Bebyggelsen vil ligge lige mellem den historiske bykerne og havnen med al dens maritime kulturarv, byliv og kultur. Her bliver der mulighed for at tilbyde attraktivt beliggende byboliger i en blanding med liberale erhverv, butikker og kultur.

4 Jessens Mole På de følgende sider redegøres for prospektets intentioner for Jessens Mole og byggefelt 1 i form af et planudsnit i 1:500, en række tvær- og længdesnit samt en række diagrammer ledsaget af en beskrivelse af intention, karakter og skala. Boldbane Havneplads Skate Dige Krabbe trappe Delområdeplan af Jessens Mole 1:2000 Planens elementer Kajkanten og byens møde med vandet er områdets Havnekontor sammenbindende grundelement. Sammen med den eksisterende bys skala og topografi har det været med Promenade til at forme det nye byudviklingsområde langs Jessens Boliger Mole. Bølgen Med planen for det nye byområde skal det sikres at Jessens Mole Busterminal Maritime aktiviteter man bibeholder byens karakteristiske nedskalering mod vandkanten og forbedrer sammenhængen mellem den Den Grønne tråd Trappen Toldbodvej Boliger Dige Service erhverv Fremtidsfabrikken Udeservering Kort og godt Den Grønne tråd Promenade Cykelskur Cafe Kiss n ride stræde stræde bagved liggende by og havnen gennem en række offentlige stier og stræder igennem området. Områdets nye byrum skal indskrive sig i byens eksisterende netværk af offentlige rum. Skalaen og karakteren i de forskellige rum skal tilpasses så de mimer byens variation og hierarki fra små lokale pladser og opholdsområder til de stører byrum langs kajkanten og ved Tolbodvej. Service erhverv Svendborg Station Tilbygning Boliger Lokal plads Maritime aktiviteter Promenade En serie af nye byggefelter udlægges og indpasses i området mellem rækken af eksisterende, karakteristiske bygninger langs Jessens Mole og trafikrummet omkring stationen og busterminalen langs Toldbodvej. Frederiksgade stræde Byggefelterne er skitseret med en åben karréstruktur der søger at skabe en graduering mellem de meget offentlige rum og de halvprivate og private uderum. En række passager og porte giver mulighed for sekundære offentlige forbindelser gennem bebyggelsen.

5 byrum og friarealer byggefelter trafikplan 4 3 2a 2 1 1a gårdrum Stræde/ den grønne tråd Vejrum Pladsrum Promenade forløb Etape grænse 2 Byggefelt Bev. værdige bygninger Eksisterende bebyggelse/ anden eksisterende bebyggelse Etape grænse Blandet cykel/bil Cykelsti Fodgænger/stræde Biltraffik Ind/udkørsel P-kælder

6 DEN GRØNNE TRÅD Adgang til P-kælder Taghave Altan Opholdszone i stueetagen Cykel P SNIT A TRAFIKPLADSEN Altan Byggefelt 1 Opholdszone i stueetagen Altan Trappe Opholdszone i stueetagen STRÆDE JESSENS MOLE Opholdszone i stueetagen SNIT A Taghave Altan Cykel P Altan port Opholdszone i Trappe stueetagen Altan Taghave Byggefelt 1 Plantegning 1:500

7 Den åbne karréstruktur Passage Passage 3 4 Strædet Port Strædet Strædet 2 3 Port Strædet 2 2 Passage Strædet Strædet Passage 2 Passage 2 Passage Den åbne karréstruktur Offentlige forbindelser Variation Den fremtidige bebyggelse skal være karakteriseret ved stor Med inspiration fra Svendborgs historiske bycenter er det Den fremtidige bebyggelse på Jessens Mole skal fremstå åbenhed og aktiv udadvendthed. intentionen at skabe forbindelser i stueplan, der leder offent- varieret og sammensat inden for hvert byggefelt. Bebyggelsen skal åbne sig mod kajkanten og derved sikre kig ligheden gennem bebyggelsen og ud til Jessens Mole. Områdets nye bebyggelse skal variere i højder så bebyg- gennem bebyggelsen ud til det store havnerum. Samtidigt skal Dette sker gennem porte og åbninger med trapper og ram- gelsen fremstår med spring i skala, der mimer den bagvedlig- bebyggelsens højder og gennemskæringer også give bebyg- peanlæg der understreger byens karakteristiske topografi. gende bys sammensatte karakter. gelsens boliger og erhverv udsyn og gode lysforhold. Der foreslås etableret et bagstræde parallelt med Jessens Den nye bebyggelse skal indpasse sig mellem de eksiste- Mole. Forbindelsen giver adgang til de boliger der er plac- rende bevaringsværdige bygninger langs Jessens Mole og eret i karréens indre og skaber opholdszoner og nicher til give plads til at eventuelle nye funktioner kan integreres i den udeservering og små haver der knytter sig til de boliger og eksisterende bebyggelse. For at sikre karréens ydre form skal byggefeltet bebygges til kant i hjørnerne samt mod trafikpladsen og den grønne tråd. Langs det indre stræde er det intentionen at bebyggelsen opdeles i mindre volumener. eventuelle butikker der er placeret i stueplan. Bebyggelsernes facader og tage skal udføres med stor variation og detaljerigdom med tydelige skift. Materialevalg og det øvrige arkitektoniske udtryk kan også variere. Dog bør det ske inden for en afstemt palette, der respekterer de eksisterende bygningers tunge og traditionsprægede udtryk.

8 Den åbne karréstruktur Principper for stueetager Lejlighed Lejlighed Lejlighed STRÆDET STRÆDET STRÆDET Principsnit: Langs bebyggelsens indre stræde kan boliger placeres med indgange direkte fra strædet. Højdeforskellen mellem bebyggelsens hævede gårdrum og strædet kan give anledning til lejlighedstyper hvor den indre loftshøjde kan variere. TRAFIKPLADSEN Butik/kontor Butik/kontor Principsnit: Mod Toldbodvej og trafikpladsen kan der indrettes erhvervslokaler med direkte adgang fra gadeniveau. Stueetagernes facader i nybyggeriet skal fremtræde i mindst 4 meters højde. Lejlighed Lejlighed Lejlighed DEN GRØNNE DEN DEN GRØNNE GRØNNE TRÅD TRÅD TRÅD Principsnit: Mod områdets tværgående stræder kan der etableres lejligheder/ erhvervslokaler med indgange fra gårdsiden eller fra gadesiden. Boliger Erhverv TOLDBODVEJ STATIONEN TRAFIKPLADSEN STRÆDET Jessens Mole Snit A: Områdets fremtidige bebyggelse trapper ned til mødet med vandkanten og tilpasser sig den bagvedliggende bys skala og topografi.

9 N N Ø V S Ø S Stueetager Parkering Friarealer. Den centrale placering i byen stiller store krav til udformningen Terrænspringet på næsten 2 m inden for byggefeltet muliggør Bebyggelsens udearealer etableres så der opstår en stor af den fremtidige bebyggelses stueetager. en parkeringsløsning med en halvt nedgravet kælder. variation af private og offentlige rum. fentlige eller offentligt tilgængelige funktioner. Kælderløsningen udformes så den ikke bliver synlig mod de I stueplan kan der etableres små haver i gårdrummet, der Bebyggelsen har kanter ud mod det indre stræde, Jessens tilstødende gaderum. Synlige kanter etableres med trappe og knytter sig til de boliger der måtte ligge på terræn. Det skal tilstræbes, at stueetagen overvejende rummer of- Mole, Toldbodvej og Den Grønne Tråd. Disse mange forskellige kantsituationer giver anledning til en meget varieret og specifik udformning af stueetagen, der sikrer privathed i stueetagens boliger samtidig med at bebyggelsens facader fremstår aktive. Bebyggelsens placering i forhold til solorientering bør ind tænkes så der så vidt muligt skabes private opholdszoner mod syd og indgangszoner mod nord. rampeanlæg, der fører op i gårdrummet. Bygningens varierede højder giver mulighed for at etablere Ankomsten til P-kælderen sker fra Den Grønne Tråd ad en rampe, der både håndterer ind- og udkørsel. Kælderen kan størrelsesmæssigt tilpasses så den dækker bebyggelsens parkeringsbehov. taghaver tilgængelige for bebyggelsens beboere.

10 Den åbne karréstruktur Placeholder

11 I Karéens indre: Kig fra strædet op i det mere private gårdrum. Trapperne dækker den halvt nedgravede parkeringskælder. Reference fotos Boligbebyggelse i København. CF. Møllers tgst. De ældste siloanlæg på Nordre Kaj Boligbebyggelse i København. CF. Møllers tgst. Materialitet Erhverv i Svendborg. Praksis arkitekter. Materialevalget i den nye bebyggelse skal udtrykke en tyngde, der formår at skabe sammenhæng mellem havnen og bymidten. Med en placering på kanten af havnen bør den nye bebyggelses arkitektur afspejle en tematik fundet i de bevaringsværdige, Bolig- og erhvervs bebyggelse i Herlev. JJW Arkitekter. industrihistoriske karaktertræk. Disse spænder fra det traditionsbundne murede byggeri til det særdeles industriprægede, stedstøbte betonbyggeri. Rederikontor på Jessens Mole, Svendborg. Boligbebyggelse i Tokyo. Sanaa.

12

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Bilag 1 ØRESTAD SYD Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST 9 15-07-2011 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer. Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer. Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 Udgiver Århus Kommune januar 2006 Forfatter

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"

Lokalplan nr. 403 Rigsarkivet Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet" Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2005, bekendtgjort den 11. januar 2006 og tinglyst den 13. januar 2006. Københavns

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

"Marmormolen II" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse

Marmormolen II Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse "Marmormolen II" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Marmormolen II" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013

LERGRAVSVEJ. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høringsperiode fra den 24. juli til den 25. september 2013 LERGRAVSVEJ Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 19. juni 2013 vedtaget forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen

Læs mere

Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision

Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Liv, kvalitet og variation Dette hæfte indeholder en uddybende beskrivelse af de visioner for omdannelsen af Odense Havn, som indgår i byomdannelsesplanen

Læs mere

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april 2015 1 2 Albertslund byudviking - 2014 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på

Læs mere