Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl i Menighedshuset i Annisse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse"

Transkript

1 ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans Klausen, Peter Baumdal, Ebbe Torpegaard, Jette Haugaard og Niels Andersen (referent) 1. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig med nedenstående sammensætning Formand Jette Haugaard Næstformand Henning Jensen Kasserer Hans Klausen Sekretær Niels Andersen 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 3. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra generalforsamlingen den 30 marts 2015 taget til efterretning. Referat fra bestyrelsesmøde den 19 januar 2015, godkendt. 4. Annisse Lokalråds Fokuspunkter for 2015 Nedenstående fokuspunkter for 2015 blev drøftet og vedtaget Annisse Lokalråds Fokuspunkter for 2015: Annisse som energi- og klimalandsby - fokus på at indhente og formidle erfaringer til andre lokalsamfund i kommunen.! 1

2 Natur- og landskabspleje i Annisse sogn, herunder være særligt opmærksom på, at gamle stier ikke forsvinder. Aktiv deltagelse i samarbejde med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune. Arbejde på at engagere og aktivere borgerne i lokalsamfundet så vores sogn bliver et bedre bosted for alle Holde tæt kontakt til Ramløse Lokalråd med henblik på opnåelse af fordele pga. sammenhold mellem to landsbyer. 5. Orienterer om at dagsordener og referater fra Lokalrådet lægges på Ebbe Torpegaard orienterede om, at hjemmesiden er under opdatering, og at siden bør forbedres med info om Lokalrådets forskellige arbejdsgrupper, eksempelvis Stigruppen og Energigruppen. Det bør fremgå, hvem der sidder i grupperne og målene for gruppernes arbejde. Det er tanke, at Lokalrådets mødeindkaldelser og referater skal ligge på hjemmesiden. Det er også tanken, at det skal ske med henblik på, at Lokalrådets møder bliver åbne for tilhørere, som har lyst til at sætte sig ind i, hvad Lokalrådet beskæftiger sig med. Når webmaster er klar med opdateringen - skal der skrives et indlæg i Guiden om, at alle er velkomne som tilhører til Lokalrådets møder. 6. Lokalrådets politik for gaver. Udgangspunktet er ingen gaver - evt. med undtagelse af? Gavepolitikken blev debatteret, og der var enighed om: Udgangspunktet er ingen gaver - dog med mulighed for undtagelser. 7. Orientering om Lokalrådets arkiv (Kontoens navn er : Jette Haugaard indsat med administrator rettigheder. Øvrige har kun Se muligheder. De nyvalgte lokalrådsmedlemmer fik gennemgået Lokalrådets arkiv, som ligger i "google skyen", således at alle har adgang til lokalrådets elektroniske arkiv. 8. Nyt fra Energigruppen bla. vedr. klimatilpasningsmødet og opfølgende møder. Niels Andersen orienterede om opfølgningen på klimamødet den 19. februar, hvor der deltog 65 personer i mødet i Forsamlingshuset. Derefter har der været afholdt et opfølgende møde med grundejerforeningernes formænd i Kirkehuset. Alle grundejerforeningerne fra Annisse landsby var repræsenteret. Der har været afholde yderligere to opfølgende møder med grundejerforeninger, og et tredje møde er under planlægning.! 2

3 De opfølgende møder har til formål at orientere grundejerforeningerne om afkobling af regnvand fra kloaksystemet, om hvordan det løses i praksis og om det deraf følgende papirarbejde. De opfølgende møde har medført, at Energigruppen nu i samarbejde med GribvandSpildevand A/S arbejder på at skrive en 'Vejledning for afkobling af regnvandet'. Vejledningen er en stor hjælp for grundejerforeningerne og for Gribvand, fordi den orientere om, hvorledes processen skal forløbe. 9. Nyt fra Stigruppen bla. vedr. møde med kommunen og Naturstyrelsen. Under dette punkt også nyt om Pilgrimsruten og pilgrimsvandrernes ankomst til Annisse den 7. Juli Niels Andersen orienterede om Stigruppens møde med Gribskov Kommune den 26 februar, hvor Stigruppen henstillede, at Gribskov kommune udviser større aktivitet med registreringen af stierne i Kommunen. Specielt Arresøstien som en natursti. Her redegjorde vi for problemerne med at passere gennem Ramløse Bakker og om hegnet ved Bakkevej 51, som i dag er hindringen for naturstien fra Annisse til Ramløse. Stigruppen forespurgte ved samme møde Gribskov Kommune, om de ville undersøge historikken for Hejeltevej, efter vi har konstateret, at vejen er jævnligt lukkes med en bom. Gribskov kommune og Naturstyrelsen har efterfølgende været på besigtigelse, af ovennævnte lokaliteter sammen med Lokalrådets Stigruppe. Pilgrimsgruppen i Nord samarbejder med Annisse lokalråd om såvel stiføringen over Annisse mod Ramløse som om modtagelsen af Pilgrimme når de kommer til Annisse den 7 juli Her arbejdes der med bespisningen af de 40 pilgrimme på Garbolund og overnatningen i Kirkehuset og Annisse Kirke. 10.Forslag fra Henning Schultz - og den efterfølgende brevveksling. Flere af Hennings Schultz forslag fremkom også på sidste års generalforsamling, hvor Lokalrådet afslog at tage sig af opgaver, som enten henhører under kommunen, grundejerforeninger eller Movia. Der var en debat om indholdet af lokalrådets vedtægter herunder om indholdet af begrebet "teknisk". Efter debatten var det dog fortsat bestyrelsens opfattelse, at eksempelvis reparation af busskure, opretning af kantsten, beskæring af træer, fjernelse af en antenne, af affaldstræ o.a. generelt ligger uden for, hvad Lokalrådet skal beskæftige sig med.! 3

4 Forslaget om reetablering af træer på Helsingevej har Lokalrådet dog drøftet allerede inden Hennings Schultz fremsatte forslag herom. Drøftelserne tog udgangspunkt i muligheden for at ansøge om midler fra landsbypuljen til en allé langs Helsingevej. Forslaget blev imidlertid opgivet, fordi en allé vil tage for alt meget plads. Lokalrådet vil genoverveje at søge om midler til reetablering af træerne langs Helsingevej. Bestyrelsen tilkendegav, at det ligger inden for rådets arbejdsområde at beskæftige sig med forslag til kunstnerisk forskønnelse af landsbyen, herunder af gadekæret. Der er i forvejen kunst ved gadekæret. Det udelukker dog ikke, at man kunne overveje om en vandkunst ville forskønne gadekæret. Formanden beklagede sin konsekvente afvisning af forslaget om vandkunsten. 11.Nyt fra Lokalrådets repræsentant i Bjørnehøjskolens Skolebestyrelse. Ebbe Torpegaard orienterede om, at Bjørnehøjskolen var interesseret i et tæt samarbejde med Annisse Lokalråd. Det kunne f.eks. være om Klima, Natur, Stier, Historiske landskaber eller andre områder. Lokalrådet må meget gerne melde ind på ønsket om samarbejdsområder. 12.Landsbypuljen har vi forslag til projekter, som vi ønsker at søge om midler til. Formanden meddelte, at der desværre ikke er noget i Landsbypuljen for dette år. Så her kan der ikke søges i år. 13.Skal Lokalrådet deltage i årets høstmarked, og på hvilken måde skal det i givet fald ske. Næstformanden har deltaget i et møde for udvalget med Høstmarkedet og indirekte lovet, at Lokalrådet deltager i årets Høstmarked. Forslag fra Hans Klausen er, at vi laver et Power Point Show, som viser billeder og tekster om lokalrådets aktiviteter. Så er der altid noget at se på. Der blev nedsat et underudvalg med: Birthe Peltz, Hans Klausen, Robert Hansen og Niels Andersen udarbejder en Power Point præsentation, som på høstmarkedet skal fortælle om Lokalrådets aktiviteter. 14.Nye udpegede medlemmer af lokalrådet: Skolebestyrelsen har valgt tre personer, som vil komme på skift.! 4

5 Menighedsrådet har valgt Ebbe Torpegaard Idrætsforeningen har valgt Peter Baumdal Forsamlingshuset har valgt Robert Hansen Under dette punkt orienterede de udpegede medlemmer om, hvad der for tiden rører sig i deres respektive organisationer. 15.Eventuelt. Henning Jensen mente, at vedtægterne for Annisse lokalråd trænger til at blive set efter og justeret. Bente Banemann gav tilsagn og at skrive vedtægterne om til en Word fil, således at vedtægterne kan få tilført de redaktionelle ændringer, som blev vedtaget allerede på generalforsamlingen i Henning Jensen, fandt at mange ikke forstår begrebet 'et sogn', som er det område et Lokalråd vælges i. Det blev drøftet, at vi sætter et kort ind i vedtægterne, når de er blevet renskrevet, således at der kommer en bedre forståelse for, at Lokalrådet er for alle i Annisse sogn. Det bør der også skrives lidt om i Guiden, således at vi forklarer, at Lokalrådet er for alle, der bor indenfor sognegrænsen. Henning Jensen oplyste, at juletræstændingen er ikke en opgave, som Lokalrådet tidligere har påtaget sig. I 2014 gennemførte Henning Jensen en feberredning af arrangementet, ellers var juletræstændingen slet ikke blevet gennemført. Imidlertid kan juletræstændingen give Lokalrådet muligheden for at være et kontaktled mellem lokale borgere, foreninger, børn og unge mennesker. På den baggrund nedsætter Lokalrådet en juletræsgruppe, som skal sikre et godt arrangement i Det er tanken, at gruppen skal tage kontakt til andre, som vi kan samarbejde om projektet med. Hans Klausen forespurgte om flygtninge er et af Lokalrådets arbejdsopgaver, og han foreslog, at det kom med på dagsordenen til næste møde. På baggrund af at de tidligere skolebygninger højst sandsynlig vil komme i spil som flygtningeboliger, når børnehave og vuggestue lukkes, sættes et punkt om flygtninge fra Syrien på dagsordenen til Lokalrådets næste møde. Jette Haugaard nævnte mulighed for at organisere samkøring, således at borgerne husker at tilbyde ældre medborgere uden bil et lift, når man alligevel kører. Jette Haugaard henviste i øvrigt til bogen, - "BORGERLYST " Handlekraft i hverdagen - af Andreas Lloyd & Nadja Pass, som eventuelt oplæg til drøftelse af Lokalrådet visioner for det fremtidige arbejde.! 5

6 Det næste møde er planlagt til den 18. juni! 6

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere