Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder."

Transkript

1 Ungehuset Strucksalle Strucksalle 84, 6270 Tønder Tlf Vagttelefon: Kontoret på Ungehuset Strucksalle kan på hverdage kontaktes mellem kl Direkte kontakt til ledelsen: Leder: Per Duborg mobil: Mail: Introduktion Ungehuset Strucksalle er en kommunal døgninstitution for unge jf. Lov om Social Service 52, frivillig anbringelse og 58, tvangsmæssig anbringelse. Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder. Målgruppen er unge i alderen år. (Opholdet kan forlænges til den unge fylder 23 år.) Ungehuset er normeret til 10 pladser, herunder en akutplads. Personalenormeringen er 8 fastansatte samt et team af faste vikarer. Huset har åbent 365 dage om året. Ungehuset Strucksalle er opført på Tilbudsportalen. Link til Tilbudsportalen: Fysiske rammer Ungehuset Strucksalle er oprindeligt et kollegium, som i 2011 blev gennemgribende moderniseret. Huset indgår i en tæt, lav bebyggelse tæt på Tønder centrum og tæt på byens uddannelsesinstitutioner. Alle unge har eget værelse med bad, og vi vægter det nære og familiære miljø højt. De indendørs fællesarealer er præget af et stort samtalekøkken og en stue, hvor der skal være rum til alle Juridisk grundlag SEL 66, nr. 6.

2 Værdigrundlag Ungehuset Strucksalle arbejder løbende med værdigrundlaget. Fx tager vi det op på vores pædagogiske dage, for det er vigtigt for os, at værdierne er tydelige i det daglige arbejde. Kerneværdierne kommer til udtryk ved, at de kan høres, i det vi siger og ses, i det vi gør. Det er afgørende, at alle medarbejdere løbende bidrager, så kerneværdierne ikke ender som skueværdier, men i stedet bliver et udviklingsværktøj. Modellen viser, at vi inddrager i NUZO (Nærmeste Udviklings Zone), vi anerkender vi udvikler sammen det styrker os og de unge vi beskæftiger os med og vi skaber høj faglighed. Ungehuset Strucksalle møder de unge i NUZO, fordi vi tror, at alle indeholder værdier og ressourcer. tilstræber en hjemlig atmosfære, fordi vi tror, at alle har brug for tryghed og anerkendelse. arbejder med regler, men foretrækker aftaler, fordi vi tror, at alle har brug for at blive anerkendt og inddraget. skaber nære og holdbare relationer til familien og netværket, fordi vi tror, at vi udvikler os mest sammen med andre. har som mål, at de unge lærer at tage ejerskab af egen udvikling og fremtid, fordi vi tror, at det vil klargøre den enkelte til voksenlivet (jf. Barnets Reform). Målgruppe Målgruppen er unge med psykosociale vanskeligheder, ofte med opvækstvilkår i familier præget af opløsningstendenser, kontaktforstyrrelser og tilknytningsvanskeligheder. Det betyder, at de unge eksempelvis er præget af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, og forskellige former for misbrug. Ungehuset Strucksalle modtager ikke unge med voldelig eller massivt truende adfærd som har erfaring med personfarlig kriminalitet som forhandler stoffer 2

3 som har et aktivt misbrug, og som ikke ønsker dagsbehandling. Målsætning Ungehuset skal skabe traditioner og foranstalte aktiviteter og kulturelle tilbud ud fra de behov, den enkelte unge måtte have. Huset forpligter sig til at give de unge et kendskab til deres nærmiljø, dels ved at tage dem med til diverse kulturelle oplevelser i nærmiljøet, og dels ved at inddrage dem i brugen af de fritidsaktiviteter, der ligeledes findes i nærmiljøet. Det er Ungehusets overordnede mål at undgå institutionalisering af den unge, ved i så høj grad som muligt at gøre dem til en del af miljøet omkring sig. Ungehuset Strucksalle vil skabe et forudsigeligt og overskueligt miljø, der bygger på faste rammer og regler vil udvikle de unges kommunikative evner, så de stimuleres til at se og høre en accepteret omgangsform. vil inddrage de unge i videst muligt omfang for at styrke deres selvforståelse og tilliden til sig selv og andre. vil øge de unges fokusering på indre styring, og motivere dem til at tage ansvar for eget liv. vil udvikle de unges sociale kompetencer for således at styrke deres muligheder for at forstå sociale regler og relationer vil motivere og styrke de unge gennem skole/uddannelsesforløb i et tæt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, der matcher de unges behov. Behandlingsmetode Ungehuset Strucksalle tænker og arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik (KRAP). KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske og behandlingssyn. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer uden at benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov. Vi arbejder med livshistorier, som anvendes som metode i forbindelse med at skabe helhedsforståelse i den enkelte unges liv. Endelig gør vi brug af Nada behandling. Behandlingen anvendes ved angst, depressioner, søvnløshed, abstinenser i forbindelse med misbrug m.m. I det konkrete tilfælde tager Ungehuset straks udgangspunkt i kommunens handleplan, som sammen med den foreløbig vurdering af den unges kompetencer udgør grundlaget for den af Ungdomshuset udarbejdede udviklingsplan. Efter tre måneder afholdes det første statusmøde med alle implicerede, herunder den unge, dennes forældre/værger, samt øvrige relevante personer fra den anbringende kommune. På grundlag af iagttagelser, beskrivelser og vurderinger revideres den individuelle udviklingsplan løbende. Herefter afholdes der som minimum statusmøder hver sjette måned. Medarbejdere Medarbejdergruppen er sammensat af faguddannet personale, pædagogmedhjælpere med relevant erfaring, samt et fast korps af vikarer. Det er vigtigt, at personalegruppen er genkendelig for de unge. 3

4 Ungehuset tillægger det høj prioritet, at medarbejderne er opdaterede i de anvendte metodikker og behandlingsmetoder. Udgangspunktet for den løbende efteruddannelse er KRAP. Ungehuset holder sig til stadighed opdateret om gældende lovgivning, og de metoder, der matcher de unges problemstillinger. Ved ansættelse udarbejdes en ansættelseskontakt og tavshedserklæring jf. Straffelovens 152, og der indhentes straffe- og børneattest jf. 22 og 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts Alle nye medarbejdere får udleveret husets forretningsbeskrivelse og personalehåndbog. Funktionsbeskrivelse/stillingsbeskrivelse samt en kompetenceplan for den nye medarbejder udarbejdes senest tre måneder efter ansættelsen. Det er et krav, at alle ansatte modtager supervision. Mus-samtaler afholdes en gang om året. Ungdomshusets medarbejdere vælger en tillidsmand og en arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere om kompetenceudvikling, under afsnittet kompetencer. I afsnittet Beredskabsplaner kan du orientere dig om sikkerhedsarbejdet på Tønder Ungdomshus. Visitation og indslusning Ungehuset Strucksalle tilbyder altid et uforpligtende forbesøg for henvisende sagsbehandler og andre relevante interessenter. Efter konkret henvendelse fra anbringende myndighed afholdes orienteringsmøde, hvor stedet blive vist frem, og hvor leder og evt. en kontaktpædagog vil være til stede. Hvis anbringende myndighed og Ungehuset Strucksalle kan opnå enighed om at arbejde videre med den konkrete sag, forventer vi, at vi umiddelbart herefter modtager de relevante papirer inklusive den kommunale handleplan. Handleplanen skal senest ligge klar, når anbringelse effektueres. Herefter arbejdes med fire faser, som skal ses som et arbejdsredskab for pædagogerne og som motivation for de unge. 4

5 De unge er aktive i den løbende revision af den individuelle udviklingsplan, så der hele tiden sættes nye mål i det omfang, den unge er i stand til det. Den unge forbliver i en given fase, så længe det vurderes nødvendigt. Også disse vurderinger foretages i samråd med unge. Forebyggelse Det er afgørende, at medarbejderne er professionelle i tilgangen til den unge. Fokus må blandt andet rettes mod Forebyggelse Tværfagligt samarbejde Trivsel Familie- og netværkssamarbejde SSP samarbejde SSD samarbejde Barnets Reform Sundhed (psykisk og fysisk) Mestring af eget liv (psykoedukation) Inklusion Kostpolitik Ungehuset Strucksalle lægger vægt på en sund og aktiv livsstil og personalet guider dagligt de unge mod dette mål. Kostpolitikken tager udgangspunkt i nedenstående. 5

6 De 9 nye kostråd (mere frugt og grønt, mere fisk, fuldkorn, magre mejeriprodukter, magert kød og kødpålæg, mindre mættet fedt, mindre salt, mindre sukker og sluk tørsten i vand). Fysisk aktivitet hver dag. Måltider planlægges og udføres efter fast turnus sammen med de unge. Alle spiser sammen ved alle måltider, hvis man er hjemme. Alle unge, der går i skole eller er ude af huset i dagtimerne, smører en madpakke aftenen inden. Sunde mellemmåltider er tilgængelige på faste tidspunkter. Slik, chips og sodavand er på hverdage ikke tilladt i fællesarealerne. Kun i weekends og ved højtider er det tilladt at have slik i fællesarealerne. Inddragelse af de unge Det er vigtigt, at den unge inddrages aktivt i husets dagligdag og i relationen til de øvrige beboere. Det tilstræbes, at der en gang om ugen afholdes et ungemøde. Her deltager alle husets beboere samt de medarbejdere, der er på arbejde. Formålet med møderne er at orientere om relevante forhold fra personalet til de unge. at give de unge mulighed for at give udtryk for, hvad de har behov for i relationen til deres ophold. at drøfte trivsel i bred forstand at give ris og ros. at planlægge fælles aktiviteter Hvis der er unge, som af den ene eller den anden årsag ikke ønsker at deltage i møderne, er det et udviklingspunkt, der skal arbejdes med. Det er ikke bare på ugemøderne, at de unge har lejlighed til at ytre sig. Det kan ske når som helst et behov opstår. Det er vigtigt, at den unge har/får tillid dels til det team, de er knyttet til, men også til de øvrige medarbejdere. Traditioner Ungehuset vægter traditioner højt og holder eksempelvis Mortensaften, julefrokost, juleaften, påskefrokost, fødselsdage m.m. Fødselsdage markeres med flaghejsning, gave, lagkage og festmiddag. Ved udskrivning holdes afskedsfest med tale, middag og gave. I december pyntes op med juleting, juletræ med lys, vi bager, klipper, og pynter og hjælper med ideer til julegaver. Til et julearrangement og et sommerarrangement inviteres familie og pårørende. Forældre og netværk Ungehuset Strucksalle vægter forældresamarbejdet og kontakten til den unges netværk meget højt jf. Barnets Reform. Forældre/værger, der har en ung anbragt uden for hjemmet, kan have behov for at tale med nogen om den unges situation. Det er kontaktpersonen, der har ansvaret for en kontinuerlig og konstruktiv kontakt med den unges netværk. 6

7 Forældre og de unges sociale netværk er velkommen, men vi tilstræber, at besøg er aftalt på forhånd, så det ikke kolliderer med planlagte aktiviteter. Vi er opmærksomme på at denne del af forældresamarbejdet kan være ganske krævende, og at det er en balancegang, hvor vi som professionelle skal holde fokus på den unge og ikke på forældrene. Forældre/værger deltager i alle statusmøder om den unge. I det omfang forældrene har resurser til det, tilbydes de at blive inddraget ved lægebesøg, tandlægebesøg m.v. I forbindelse med statusmøderne er vi opmærksomme på, hvilken oplevelse forældrene har af samarbejdsrelationen. Det er kontaktpersonens ansvar, at forældre/værge bliver informeret om alle tiltag vedrørende den unge, som er under 18 år. Når den unge bliver myndig ved det fyldte 18 år, skal der indhentes en samtykkeerklæring fra den unge, om at ungdomshuset må informere og samarbejde med forældrene om forløbet. Ungehuset vil meget gerne anvende forældrenes/værgernes viden til at synliggøre de unges historie, og i det omfang de unge har overskud til at inddrage det, anvendes den forståelse i behandlingsarbejdet. Forældre/værger, søskende og andre pårørende inviteres til de tidligere nævnte jule- og sommerfester. Samarbejdspartnere Kommuner/anbringende myndigheder Ungehuset samarbejder primært med kommuner og regioner om anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Et andet tæt samarbejde finder sted med kommunes SSP-konsulenter samt nedenstående uddannelsesinstitutioner og sundhedstjenester Distriktsskolerne Tønder Ungdomsskole Efterskolerne Ungdomsuddannelserne UU Jobcentret/Kompetencecentret Tandlæger Praktiserende læger Sundhedstjenesten PPR Misbrugscentret i Tønder Distriktspsykiatrien SSD Kompetencer Ungehuset er forpligtet til at dokumentere de ansattes funktioner og kompetencer i relation til stedernes ydelser og målgrupper samt sikre, at de ansattes kompetencer vedligeholdes. 7

8 Som et led i den bestræbelse udarbejdes en kompetenceplan for hver enkelt ansat. Kompetenceplanen skal indeholde En beskrivelse af den ansattes kompetencer En funktions/-stillingsbeskrivelse Planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter Aftaler om supervision og behov for anden faglig sparring En beskrivelse af sammenhængen mellem medarbejdergruppens samlede funktioner, kompetencer, kerneydelser, delydelser og målgrupper Som en væsentlig del af kompetenceplanen indgår kompetenceplanlægning i de årlige MUS samtaler. Takst 2013 I 2013 gælder følgende takster Socialpædagogisk støtte er 1.452,00 kr. pr. døgn Akut anbringelse er 3280,00 kr. pr. døgn Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens dette ikke gælder takster for private tilbud. Momslovens 13 fritager bl.a. botilbud og opholdssteder for moms. Det betyder, at leverandører af momsfri ydelser ikke kan fratrække den indgående moms, som vedrører den momsfri ydelse. Disse momsudgifter indregnes i taksterne for den ydelse, kommunerne køber af private. Dette bevirker, at taksterne for private tilbud gennemsnitligt er en smule højere (ca. 6 %) end taksterne for kommunale tilbud. Denne forskel udlignes imidlertid via momsudligningsordningen, som skaber mulighed for refusion for kommunen af indirekte betalt moms. Tilsyn Fra 1. januar 2014 overgår tilsynet til Socialtilsyn Syd, som kan kontaktes pr. mail på eller pr. telefon Lovens krav Ifølge den nye lov skal alle tilbud, både plejefamilier og institutioner godkendes af det nye socialtilsyn inden for de første to år. Det vil sige inden 1. januar Der skal minimum være et årligt tilsynsbesøg anmeldt eller uanmeldt, men der kan godt være flere. Beredskabsplan Vold Målsætning Ungehuset Strucksalle skal sikre tryghed og trivsel i personalegruppen. Ungehuset Strucksalle skal forebygge og mindske vold og trusler på arbejdspladsen. Ungehuset Strucksalle skal sikre fælles forståelse af og kendskab til strategier til at imødegå vold og trusler. Ungehuset Strucksalle skal udvikle arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler. 8

9 Ungehuset Strucksalle skal sikre, at medarbejderne får akut krisehjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder. Ungehuset Strucksalle skal inddrage de unge i arbejdet med at forebygge vold. Definition af vold Grænsen for hvornår man føler sig krænket/udsat for vold, er individuel fra person til person. Man respekterer den enkelte medarbejders oplevelse af krænkelse. At være vidne til vold kan ligeledes medføre en reaktion. Slag, spark og skub er altid vold uanset den individuelle oplevelse. Fysisk vold mod person Enhver form for adfærd med intension om at forvolde legemlig skade på en anden person opfattes som fysisk vold. Dette uanset om handlingen er farlig og/eller om der forvoldes stor, lille eller ingen synlig fysisk skade. Psykisk vold mod person Trusler om vold er enhver mundtlig eller enhver nonverbal holdning med intension om at indgyde frygt for vold hos en anden person. Herunder: Sex-chikane, krænkelser, f.eks.: grænseoverskridende udtalelser, selvskadende adfærd eller at være viden til vold. Vold mod ejendom Enhver forsætlig ødelæggelse af: Opholdsstedernes inventar. Eget inventar. Andres ejendom. Overordnet forebyggelse af vold God normering og synlige medarbejdere. Gode fysiske rammer. Struktur, forudsigelighed i hverdagen. Supervision. Grundig introduktion af nyt personale Overvejelser når der er uro i huset Tænke på mit ærinde og overveje mine handlemuligheder, eventuelle spørgsmål og svar. Hvad er målet? Hvad skal der ske, hvis vi ikke når målet? Er indsatsen og risikoen afvejet? Hvor langt vil jeg gå? Magtanvendelse? Hvad er det værst tænkelige der kan ske? Mærke efter hvad jeg er parat til ud fra min aktuelle fysiske og psykiske tilstand og melde dette ud til kolleger/leder. Skal der kaldes ekstra personale på arbejde. Få grundig briefing om hvad der evt. er gået forud. Sikre mig, at jeg har mulighed for at tilkalde hjælp. Orienterer mig at såvel egne som unges flugtveje og sikre, at de er frie. 9

10 Forberedelse og samarbejde med de unge Brug de kommunikative værktøjer vi har aftalt pædagogisk, og tænk på at lytte efter hensigten bag den problematiske adfærd. Isoler evt. den urolige unge/barnet fra de andre, enten ved at følge vedkommende på værelset eller ved at få de andre væk. Evt. ved at give den unge/barnet mulighed for at vælge mellem selv at gå eller blive hjulpet. Handlemuligheder i den konkrete situation Vær opmærksom på, at vi er vedholdende i vore krav, men vi anvender ikke fysisk magt før der er fare for os selv eller andre! Vend aldrig ryggen til en truende ung, helst front eller siden til for at beskytte din krop mod slag. Hold både fysisk og psykisk afstand. Undgå at hæve stemmen, men tal derimod stille og rolig. Vær opmærksom på det nonverbale, verbale og det fysiske Det nonverbale Signaler der indikerer, at du bliver bange/ føler dig truet, f.eks. hvis nakkehårene rejser sig, hjertebanken, overfladisk vejrtrækning. Den unges reaktioner og kropssprog: manglende øjenkontakt, fysisk uro, vender ryggen til dig. Vend aldrig ryggen til en truende ung, helst front eller siden til for at beskytte din krop mod slag osv. Hold både fysisk og psykisk afstand. Direkte øjenkontakt kan virke provokerende. Undgå at hæve stemmen, men tal derimod stille og rolig. Vær opmærksom på at vi er vedholdende i vore krav, men vi anvender ikke fysisk magt før der er fare for os selv eller andre. Det verbale Undgå diskussioner samt moraliserende og vurderende kommunikation. Vær tydelig og giv kun få valgmuligheder. Giv korte og klare forklaringer. Inddrag de unge i dit mål med interventionen. Afvis aldrig den unge, men prøv derimod at anvis en bedre vej. Kan du aflede frustrationen ved at sætte en anden dagsorden i spil, er det ofte hensigtsmæssigt. Det fysiske Vær forberedt på det værst tænkelige. Observer om flugtveje er tilgængelige. Kend din besøgstid træk dig fra en kritisk situation, hvis det er muligt og nødvendigt og søg sparring ved din kollega/ leder. Overvej muligheden for magtanvendelse vær opmærksom på det udleverede materiale vedr. lovlige og ulovlige magtanvendelser. Hvis en kollega overfaldes træder nødværgeparagraffen i kraft, dvs. at man har pligt til at komme til undsætning. Vold imellem de unge skal betragtes som husspektakler. Kan man ikke umiddelbart skille de stridende tilkaldes politiet på tlf. nr Det er vigtigt, at du gør de unge opmærksom på, det du vil foretage dig. Ring straks derefter til leder, der vurderer det videre forløb. 10

11 Hvis en situation kommer ud af kontrol, skal du trække dig og ringe 112. Psykisk førstehjælp Samtale umiddelbart efter voldsepisoden mellem den voldsramte og en kollega. Find et lokale, hvor i ikke bliver forstyrret. Formålet er at give den voldsramte mulighed for at fortælle om episoden og her få mulighed for at reagerer på denne. Typiske reaktioner Umiddelbart efter en voldsepisode vil reaktionerne ofte være en følelse af indre tomhed, uvirkelighed, nedsat evne til at tænke og handle fornuftigt, samt manglende situationsforståelse. På lidt længere sigt vil der typisk kunne komme følelsesmæssige reaktioner som angst, sorg, vrede og skyld. Dette kan igen medføre irritabilitet, træthed, handlingslammelse, manglende energi og øget sårbarhed. Som kollega skal du være opmærksom på følgende Den voldsramte er ikke i stand til at se, hvad der skal gøres. Den voldsramte har delvist mistet evnen til at vurdere eget og andres behov. Kollegaen må ikke Snakke om egne erfaringer og oplevelser af samme karakter. Bebrejde og være ikke forklarende over for den voldsramte. Antyde at tingene kunne være gjort på en anden måde. Kollegaen må gerne/skal Bevare overblikket, tage ansvaret her og nu samt i det videre forløb. Lytte, spørge til selve episoden og de efterfølgende følelsesmæssige reaktioner, snakke episoden igennem. Finde ud af hvad den voldsramte har lyst til og behov for. Røre ved den voldsramte, hvis han/ hun har brug for det. Afslutte samtalen, samle løse ender og kort evaluerer samtalen. I samråd med lederen vurderes det om den/de voldsramte kan/skal tage hjem. Kontakt lederen Lederen kontaktes altid i tilfælde af vold eller trusler om vold, denne tager stilling til det videre forløb. Skadestuebesøg, akut krisehjælp, midlertidig sygemelding og sætter den voldsramtes ambulanceplan i gang. Registrering og beskrivelse af episoden Sammen med lederen eller arbejdsmiljørepræsentanten, som har log-in til EASY - den elektroniske anmeldelse af arbejdsskader på hjemmesiden: foretages anmeldelse og registrering af enhver arbejdsskade, med og uden sygefravær, hurtigst muligt efter at episoden har fundet sted. Ledelsens opfølgning Ledelsen tager kontakt til den voldsramte og aftaler tidspunkt for opfølgningssamtaler, samt om krisepsykolog eller anden ressourceperson skal kontaktes. Ledelsen sørger for at den voldsramte får supervision. Opsamling Hvis der er udfyldt magtanvendelsesskema, vil lederen fremsende denne til tilsynsmyndigheden og 11

12 den unges sagsbehandler. Er der ikke er udfyldt magtanvendelsesskema i forbindelse med voldsepisoden, vil beskrivelsen i det grønne arbejdsskade skema tjene som det samme. Hvis det er nødvendigt, afholdes der konfliktrådsmøde mellem den unge og det voldsramte personale. Arbejdsgiverens lovpligtige rutiner Arbejdsskadeanmeldelse til Arbejdstilsynet foretages af lederen sammen med den skadesramte på EASY: Der skal altid indberettes på EASY når der er tale om trusler eller vold. Alle trusler eller voldelige episoder skal anmeldes af hensyn til det statistiske materiale der skal underbygge eventuelle justeringer af normering og/eller pædagogik. Magtanvendelse Indgriben fra en medarbejders side over for konfliktskabende adfærd må kun udføres på en sådan måde, at indgrebet bliver forstået af barnet eller den unge som en direkte konsekvens af den udviste adfærd. Der er fastsat særlige regler om indgreb i form af fysisk magtanvendelse mv. i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 21. september, 2010 om magtanvendelse mv. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn og unge for flere end fire personer. Magtanvendelse i øvrigt falder ind under straffelovens bestemmelser. Bekendtgørelse vedr. magtanvendelse. Vejledningen vedr. magtanvendelse overfor børn og unge. Når magtanvendelse har fundet sted udarbejdes en indberetning samme dag. Indberetningen skal drøftes med og underskrives af aflederen. De retningslinjer, der er udstukket fra Tønder Kommune jf. nærværende indberetningsskema, skal følges. Tønder Kommune har et beredskab, der sikrer, at der 24 timer i døgnet er professionel krise- og psykologhjælp til rådighed for ansatte, der i forbindelse med arbejdet udsættes for fysisk og/eller psykisk overlast med efterfølgende krisereaktion. I den forbindelse er indgået nedenstående aftale. Aftalen er ikke en eksklusiv aftale. Det betyder, at man frit kan vælge andre leverandører. Døgndækning - akut krisehjælp! Aftalen benyttes i akutte og kritiske tilfælde tlf. nr.: Herudover har vi 2 samarbejdsaftaler der både kan benyttes akut eller efter aftale: Aftale 1 AM - Gruppen - er åben man.- fre tlf. nr.: link Aftale 2 Den gamle Avlsgaard: Telefonen er åben man.- fre tlf. nr: Udenfor telefonens åbningstid kan du ringe til Laila Bro på tlf.: Eller kontakt Inger Løn på nr eller pr. mail til: 12

13 Personlige kriser Lederen kontaktes altid i tilfælde af vold eller trusler om vold, denne tager stilling til det videre forløb. Skadestuebesøg, akut krisehjælp, midlertidig sygemelding og sætter den voldsramtes ambulanceplan i gang. Ambulanceplanen sikre, at den voldsramtes familie får besked om hvad der er sket og at der følges op på episoden. Ledelsen tager kontakt til den voldsramte og aftaler tidspunkt for op følgende samtaler. Ledelses sørger for at den voldsramte får supervision. Hvis en ung kommer i krise skal de ansatte sørge for at støtte op om den unge, forælderene eller pårørende kontaktes. Der tages de nødvendige snakke med den unge, hvis dette ikke er nok henvises den unge til psykolog. Seksuelle overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb kan udvise forskellige sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Ændring i adfærd Kender man den unge godt, dens normale adfærd og kan man her pludselig se markante ændringer der er bekymrende bør man reagere. Den unge kan have svært ved at indgå i forpligtende og fødselsmæssige relationer med andre. Den unge kan også have mistet nysgerrigheden og tilliden til omgivelserne. Hvis overgrebene har stået på i årevis, kan det være svært at se ændringer i adfærd. Påfaldende aktiv seksuel adfærd En ung der har været udsat for seksuelt overgreb kan udvise signaler ved avancerende seksuelle lege. Dette kan også være over for voksne, hvor der kan ske en sammenblanding af kontakt/omsorg og seksualitet, fordi den unge ikke har lært at skelne. Modvilje mod at være sammen med en bestemt person Afhængig af den unges alder, udviklingstrin, relation til evt. krænker, vil den unge måske protestere mod at skulle være sammen med en bestemt person. Aggressive - selvdestruktiv adfærd - hyperaktivitet Nogle unge som har været udsat for seksuelt overgreb reagere ved at blive aggressive over for andre unge eller voksne og eventuelt have uforklarlige raserianfald. Andre unge kan have selvmordstanker eller have selvskadende adfærd, hvor de f.eks. kan finde på at skære i sig selv, brænde sig selv eller lignende. Andre reagere ved at blive hyperaktive, hvor de kan være præget af at skifte aktivitet i meget højt uligevægtigt tempo. Det kan ved nogle unge være en blanding af det hele. Manglende koncentration Mange unge har svært med koncentrationen og er meget svære at fastholde i indlæringen og samtaler. Spiseforstyrrelser Unge der har været udsat for seksuel over greb kan udvikle spiseforstyrrelse, dette kan ses ved at den unge sulter sig (anoreksi) eller overspiser og efterfølgende kaster op (bulimi). Regredierende adfærd Regression betyder, at en ung går tilbage i sin udvikling og udviser en adfærd denne ellers var vokset fra, f.eks. begynder den unge at tisse i sengen/bukserne, har afføring i bukserne, taler et barnligt sprog eller går i baglås i kendte situationer. Vedholdende tavshed Hvis en ung er eller har været udsat for seksuel overgreb og det afsløres kan det virke mere 13

14 skræmmende for den unge end selve overgrebet. Dette kan derfor resultere i at den unge isolere sig og bliver tavs. Er der mistanke om overgreb på en ung Enhver der har mistanke om at et seksuel overgreb har fundet sted, har pligt til at handle, som offentlig ansat har man skærpet pligt til at underrette myndigheden. Det er vigtigt at der gribes ind så tidlig som muligt, inden skaderne for den unges udvikling bliver for store. En mistanke om overgreb kan for mange være vanskelig at handle på, men det er vigtigt, at man stoler på sin egen faglighed og de observationer man har gjort sig. Brug din leder til at kvalificere dine tanker og observationer. Bekymringsmøde og underretning Ved bekymring og mistanke om overgreb er det lederen der indkalder myndigheden og andre relevante fagpersoner til et bekymringsmøde. Hvorefter der sendes en underretning til myndigheden. Mistanke mod forældre/stedforældre Ved mistanke eller henvendelse om overgreb af forældre/stedforældre kontakt lederen og drøft sagen igennem. Tal ikke med forældrene om mistanken før det er drøftet med myndighedsafdelingen. Fastholdes mistanken skal der laves en selvstændig underretning. En underretning med mistanke om seksuelt overgreb mod en ung gives altid til myndighedsafdelingen, dette gøres i altid skriftligt via mailen Myndighedsafdelingen vurderer i tæt samarbejde med politiet om der er grundlag for en politianmeldelse. Hvis der ikke er givet anledning til politianmeldelse orienteres forældrene om at der ligger en underretning, men at den ikke har givet anledning til en politianmeldelse. Generelt bør man altid orientere forældrene. Bemærk de særlige forholdsregler, når mistanken rettes mod forældre/stedforældre som nævnt tidligere. Mistanke mod en ansat Ved mistanke om eller henvendelse om at en ansat har udøvet seksuelt overgreb mod en ung kontaktes din leder og sagen drøftes igennem. Hvis en mistanke retter sig mod lederen kontaktes fagchefen. Lederen underretter myndighedsafdelingen og fagchefen, herefter tager lederen kontakt til HR afdelingen. Når der forligger en konkret mistanke skal den ansatte indkaldes til en samtale. Til samtalen deltager fagchefen, lederen og HR. Den ansatte opfordres til at tage en bisidder med til mødet, ligeledes har den ansatte ret til at gøre brug af faglig organisation. I den tid sagen behandles kan den ansatte blive fritaget fra tjeneste. Lederen indkalder familien/den unge og myndigheden til orienteringsmøde. Der vil her blive aftalt om hvilken hjælp familien/den unge har brug for, så det kan iværksættes. Myndighedsafdelingen, leder, fagchef og HR vurdere i tæt samarbejde med politiet om der er grundlag for en politianmeldelse. Det resterende personale orienteres samlet om sagen, både den unge og den ansatte skal være anonyme, medarbejderne skal gøres opmærksomme på deres tavshedspligt. Ved domsfælde tager lederen, fagchef og HR afdelingen stilling til den ansattes arbejdsforhold. Ved frifindelse tager lederen, fagchef og HR afdelingen stilling den ansattes genoptagelse af arbejde. Henvendelse fra pressen generelt Ved enhver henvendelse fra pressen orienteres lederen, og det er kun fagchefen der udtaler sig. Brand og evakuering 14

15 Instruks Den sidste der forlader huset, eller når man siger godnat kontrolleres følgende: Kaffemaskiner, TV, computere, radioer og andre elektriske apparater skal være slukket. Vinduer og udgangsdøre skal være lukkede og aflåste. Stearinlys skal være slukkede. Lyset skal være slukket. Alle lokaler er ryddelige. Brandslukningsudstyret har faste pladser, der hænger en brandslange i gangen ved personalerummet, ligeledes hænger der en brandslukker samt et brandtæppe i køkkenet, som kan bruges ved mindre brande. Alarmering Ungehuset Strucksalle er elektronisk overvåget med røg- og brandsensorer 24 timer i døgnet. Det vil sige, at brandvæsenet automatisk bliver kontaktet ved brand eller røgudvikling. I tidsrummet er der en tidsforsinkelse på 3 min. Alarmen lyder højt i vagtværelset og i gangen. Hvis man opdager en brand eller røg, skal man trykke på en af de røde alarmeringskasser der hænger på vægen. Evakuering Alle skal varsles, ved at man råber det brænder. Man ringer 112 og fortæller hvor man ringer fra, hvem man er, og om der er tilskadekommende. Personalet har ansvaret for, at alle er ude af bygningen og er samlet ved skuret på pakeringspladsen. Alle døre og vinduer kan bruges som nødudgang. Lederen kontaktes. Alle medarbejdere skal være orienterede om, hvordan en brand skal slukkes, hvor brandslukningsudstyret findes i huset, og hvordan det fungerer. De skal også være bekendte med evakueringsplaner. Den fornødne orientering og træning sikres bl.a. ved, at der gennemføres brand- og brandslukningsøvelser for personalet hvert halve år. I husene forefindes forskelligt brandslukningsudstyr. Dette udstyr vil blive introduceret i forbindelse med brandslukningskurserne. Det er et krav, at alle medarbejdere i videst muligt omfang deltager i de afholdte kurser! Vikarer og nyansatte der starter på institutionen skal altid introduceres til brandslukningsudstyr. Samarbejde med politiet Hårde efterlysninger hvis den unge er domsanbragt. hvis det vurderes, at der er akut fare for helbred og levned. En sådan efterlysning aktiverer et stort beredskab fra politiet med aktiv efterlysning og søgning efter den pågældende. Bliver den unge antruffet, bliver vi kontaktet med henblik på at afhente den unge. Bløde efterlysninger hvis der er grund til bekymring. 15

16 hvis unge rømmer og ikke er, der hvor de skal være, kan vi få optaget dem i døgnrapporten. Vi bliver så kontaktet når/hvis de spottes af en patrulje. En sådan efterlysning vil ikke betyde en aktiv eftersøgning, men bliver de antruffet af en patrulje eller lignende vil der ske kontakt til os med henblik på at kunne hente den unge ved politiet. Ved alle henvendelser til politiet skal det huskes, at vi afmelder når de unge er kommet hjem. Vi skal sikre at afmeldingen bliver noteret i døgnrapporten, så der sker en kobling til den anmeldelse der er foretaget tidligere. Ved konstateret besiddelse af hårde stoffer eller euforiserende stoffer omfattet af straffeloven, skal vi aflevere det fundne ved politiet med en angivelse af, hvem der har været i besiddelse i af stoffet. Hvis de myndighedsrådgiverne modtager informationer fra politiets døgnrapporter, ser én eller flere af vore unge, vil vi blive kontaktet med henblik på at sikre en tidlig indsats så de ikke bliver engageret i dårligt selskab i for stor udstrækning. Husnormer Skole/arbejde /dagbehandling skal passes. Ved sygdom eller andet, så forlader man ikke huset. Der modtages ikke gæster medmindre det er familie. Internettet bliver slukket i tidsrummet I hverdagene er man retur på værelset kl I weekenden er man retur på værelset kl Alle unge har en ugentlig maddag/inkl. Borddækning og oprydning. 4. Alle unge har en ugentlig rengøringsdag. Værelset skal være færdigt senest kl Ingen chips/slik, sodavand osv. i fællesrummene i hverdagene. 6. Ingen brug af mobiltelefon ved fælles måltider. 7. Tirsdag efter aftensmaden, er der husmøde og her deltager alle. 8. Ingen opbevaring af medicin på værelserne, det skal i medicinskabet. 9. Ingen indtagelse af alkohol eller stoffer i huset. 10. Der må ikke ryges indenfor. 11. Internettet slukkes hver dag kl og tændes igen kl i weekender og ferie er nettet åbent døgnet rundt. Hvis du af en eller anden årsag ikke kan overholde ovenstående, så husk altid at få lavet en aftale med personalet. I tilfælde af gentagende afvigelser fra vores husnormer, vil myndighedsrådgiveren/kommunen blive kontaktet. Håndtering af kemikalier På Ungehuset Strucksalle er der udarbejdet en APB, som skal sikre, at de produkter vi benytter i dagligdagen er godkendt og at vi kan yde den korrekte førstehjælp hvis uheldet skulle være ude. 16

17 For at sikre at der ikke kommer produkter ind i huset som ikke godkendt er det altid den samme der handler ind. (rengørings produkter, vaskemiddel, sæbe osv.) I aflåst skur står der en kasse med kemikalier (olie, ukrudtsmiddel, renseprodukter). Denne kasse er ikke tilgængelig for de unge. I gangen i mellem personalerum og værelse nr. 10 hænger der en førstehjælpskasse. Øjenskyld befinder sig samme sted. Koloniture og rejser Ved koloniture og rejser i ind og udland gælder som hovedregel de samme regler som på Ungehuset Strucksalle, dog kan der være undtagelser i forhold til det praktiske. Vi bestræber os på at afholde koloniture og rejser i Danmark, og/eller i udland hvor der er kulturelle oplevelser. Inden en kolonitur eller rejse laver lederen og personalet en risikovurdering i forhold til den enkelte tur, hvor det drøftes, hvordan personalet skal forholde sig hvis en ung/de unge ikke overholder de aftalte rammer. Lederen kan under hele turen kontaktes til sparring. Det er lederen der i samarbejde med personalet vurdere hvad konsekvensen skal være hvis de unge bryder rammerne. Leder kontakter forældre i tilfælde af at en ung ikke overholder rammerne for turen. I tilfælde af at der har været alvorlige forseelser på turen informeres fagchefen om dette. Der skrives en detaljeret dagbog hver dag på turen. Risiko vurdering som værktøj Risikovurdering kan defineres som en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning. Risikovurdering er noget af det første man igangsætter, når man påbegynder en opgave, som er kritisk for en organisation. Her identificeres risici, deres indhold bestemmes og sandsynligheden for, at de opstår vurderes. Der angives forebyggende foranstaltninger til at minimere sandsynlighed eller konsekvens. Samtidig opstilles en plan for hvad der skal ske, hvis risikoen indtræffer. Risikovurderingen er en iterativ proces, hvor men opdatere dine data i takt med, at processen skrider frem. Formålet med en risikovurdering er dels at vurdere, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til projektets gennemførelse, dels at finde løsninger og fastlægge ansvar for at overkomme og reducere disse risici. Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem. Ledelsen orienteres om risikovurderingen, hvor der følges op på reducerende tiltag samt på den løbende opsamling af nye risici, så der hele tiden er et opdateret risikobillede. Kompetenceplan for Ungehuset Strucksalle Personalets kompetencer 17

18 Medarbejdergruppen er sammensat af faguddannet personale, pædagogmedhjælpere med relevant erfaring, samt et fast korps af vikarer. Det er vigtigt, at personalegruppen er genkendelig for de unge. Personalegruppen er en blanding af kvinder og mænd. Der er 8 fastansatte. Når der ansættes nyt personale, er det vigtig, at de har de helt rette kompetencer. Personalegruppen er sammensat af pædagoger, misbrugsvejledere, samt personer med anden relevant uddannelse, men som har erfaring med målgruppen. Endelig er der en adm. Medarbejder, der igennem mange år har arbejdet med unge. På Ungehuset Strucksalle er to medarbejdere uddannet i medicinhåndtering. Disse har sammen med lederen ansvar for, at de unges medicin bliver doseret og håndteret korrekt. Herudover har flere medarbejdere et hygiejnebevis, så det sikres, at fødevare opbevares og behandles korrekt. Der er valgt en TR og en AMR på. En gang hver anden mdr. afholdes der medtrio møde mellem leder, TR og AMR. Her drøftes det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. En gang om året afholdes der MUS samtale mellem leder og de ansatte. Her drøftes den enkelte medarbejders kompetenceudvikling grundigt igennem. Sammensætningen af personalegruppen er med til at styrke den helhedsorienterede tilgang til de unge og sammenhængskraften i personalegruppen. Den afsmittende virkning heraf kommer de unge til gavn. Det er vigtigt at personalegruppe holder sig opdateret om de metoder, der matcher de unges problemstillinger. Med udgangspunkt i KRAP efteruddannes personalet løbende, så vi på den måde har et fælles fundament. Samtid med det tages vores forretningsbeskrivelse jævnlig op til drøftelse så vores kerneværdier følges og ikke ender som skueværdier. På Tønder Ungdomshus anvendes supervision. Der er mulighed for sagssupervision samt mulighed for personlig supervision, hvis det er nødvendigt. Hvis der er behov for anden faglig sparring i forhold til en problemstilling med f.eks. en ung eller videreudvikling af personalet er det også en mulighed. Fælles stillingsbeskrivelse for det pædagogiske personale Som ansat på Ungehuset Strucksalle er det dig som medarbejder, der har ansvaret for dit møde med de unge og dine kollegaer. Vi forventer, at der i det pædagogiske arbejde, både blandt personalet, i forhold til de unge, forældre og samarbejdspartner er åbenhed, anerkendelse, inddragelse og innovation. På Ungehuset Strucksalle forventer vi Du har overblik Du holder dig ajour med dagbøger, personalemødereferater, personalehåndbogen og på supervisionens indhold, du deltager i de uddannelser og kursus der er nødvendig for at være ajour i forhold til arbejdet med unge. Du er opmærksom på at arbejde bevidst med vore værdier, kriterierne i din ansættelseskontrakt, herunder overenskomsten med SL. Du er ansvarsbevidst 18

19 Du skriver de informationer ned i dagbogen der kan være væsentlige for dine kolleger i mødet med de unge. Du informerer om iagttagelser på personalemødet eller til supervisionen, der måtte have betydning for de unge eller for personalets trivsel. Du er stabil Du møder på arbejde og er parat, til den aftalte tid. Du skal være nærværende og tilsidesætte egne private behov. Der vil normalt i stort omfang kunne blive taget højde for private behov, men det er vigtigt at dit møde med de unge er præget af en omsorgsfuld, moden og professionel tilgang. Du er fleksibel Tønder Ungdomshus er organiseret under SL s regler omkring arbejdstid, dog skal du være opmærksom på at du i nogle tilfælde kan risikere at skulle blive på arbejde udover din normale tjeneste. Det forventes, at du løbende deltager i koloni eller behandlingsture med de unge. Du er samarbejdsvillig Vi forventer at du er en god kollega der giver plads til forskellighed og at du kan arbejde sammen med alle ansatte på Tønder Ungdomshus. Du har tillid til dine kollegaer og vi forventer at du selv kan bede om hjælp når der er behov for dette. Hvis der skulle opstå en konflikt, forventer vi, at du tager fat i din kollega og/eller din leder så det kan løses på en konstruktiv måde. Det forventes også at gamle medarbejdere, giver plads til nye kollegaer. Du kan modtage nye unge Når en ny ung indskrives skal du sørge for, at det bliver en god modtagelse. Du skal være åben overfor at den unge kan have behov for at skabe tilknytning. Der skal etableres og indrettes et værelse til den unge. Dette er primært kontaktpædagog/teamets ansvar, men andre fra personalegruppen kan inddrages. Du har situationsfornemmelse Eksempelvis skal du kunne mærke, hvornår en ung er parate til at lytte og at fokusere på at lytte til hensigten bag adfærden. Du skal sikre en positiv feedback som har en udviklende og empatisk form. Du har en ordentlig omgangstone Vi bestræber os meget på at have en behagelig omgangstone på Ungehuset Strucksalle. Dette gælder både blandt dig og dine kollegaer, som mellem unge og voksne. De unge lærer meget af den måde, vi taler med dem og hinanden på, men ikke mindst af at se, hvordan vi opfører os. Vores sprog er præget af en klar opmærksomhed på, at vi skal være konfliktløsende og ikke konfliktskabende. Det betyder at vi er vedholdende, men ikke konfronterende. Som pædagog varetager dine ansvarsområder Du skal sørge for at det er den unges behov, som først og fremmest bliver tilgodeset (vær opmærksom på at handleplanen skal følges) Du er opmærksom på den unges udvikling. Du har ansvaret for at levere en fyldestgørende og letlæselig statusrapport, der beskriver den unge grundigt. Til dette formål er der en skabelon til udfærdigelse af statusbeskrivelser som skal følges. Som kontaktpædagog er det dig der indkalder forældre og sagsbehandler til møder. Du udfører arbejdet med den enkelte unges problemer i henhold til husets egne retningslinjer, samtidig med at du sparre med dine kolleger og din ledelse. Du planlægger aktiviteter, har kontakten til skole, arbejde, praktiksted osv. Du er opmærksom på, at kontakten mellem dig som voksen og den unge er god. 19

20 Du deltager i alle personalemøder og uddannelser som du bliver pålagt, udover det så forventer vi at du er deltagende i at udvikle vores fælles fundament. Du sørge for at der er en god kontakt til forældrene i det omfang det kan lade sig gøre. Det er dig som pædagog der planlægger hjemrejseweekender og ferieperioder for den unge i samarbejde med forældrene. Du vejleder og rådgiver forældre i det omfang det kan lade sig gøre og du sørger for at de bliver inddraget i de arrangementer, der kræver deres deltagelse eller hvor vi ønsker at se dem. Tal med forældrene om hvor tit de ønsker et telefonopkald fra kontaktpædagogen. Derudover bør du som pædagog være opmærksom på at studerende får mulighed for at udvikle deres kompetencer optimalt. Stillings beskrivelse for administrativ medarbejder Den adm. medarbejder har følgende ansvarsområder Det formelle skal håndteres og være i orden ved nye ansættelser. Nye ansatte skal sættes ind i vagtplanen. Der skal være styr på vagtplanen i forhold til ferie, sygdom, kurser, uddannelse og vikar dækning. Der laves kontrakter på de unge der bliver indskrevet. De unges tøj- og lommepenge bliver udbetalt. Bestilling af rengøringsartikler. Overblik over økonomien, samt ansvar for at alle regninger betales rettidigt. 20

Beredskabsplan, instruks og forebyggelse

Beredskabsplan, instruks og forebyggelse Beredskabsplan, instruks og forebyggelse Vold Målsætning Hyblerne skal sikre tryghed og trivsel i personalegruppen. Hyblerne skal forebygge og mindske vold og trusler på arbejdspladsen. Hyblerne skal sikre

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere