Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole"

Transkript

1 Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1

2 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg Friskole indeholder en beskrivelse af skolens overordnede pædagogiske mål og visioner, oplysninger og beskrivelser om skolens dagligdag, herunder aktivitetsplan og faglige årsplaner og generelle oplysninger om skolens organisation. Virksomhedsplanen skal revideres og vedtages hvert forår/sommer gældende for det kommende skoleår. Virksomhedsplanen gælder for skoleåret 2011/2012. Sværdborg Friskole, er en lille skole med pt. cirka 80 elever med undervisning fra 0.kl. 9. kl. med tilhørende SFO "Friheden". Sværdborg Friskole, der blev etableret som friskole i 2003 med dengang 45 elever,er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution baseret på det Grundtvig/Koldske skole og livssyn, hvilket betyder, at vi lægger vægt på den frie fortælling og det levende ord, som bl.a. kommer til udtryk ved vores morgensamling med sang og fortælling m.m. Hvert år i forbindelse med virksomhedsplanens udarbejdelse vedtager bestyrelsen et eller flere indsatsområder, som der skal sættes specielt fokus på. Indsatsområder på de pædagogiske og undervisningsmæssige plan skal være i overensstemmelse med friskolens overordnede pædagogiske værdier, som er beskrevet i kapitel 2. I dette skoleår arbejder vi med indsatsområderne økonomi, faglig udvikling og forældrearbejde. Nedenfor er en læsevejledning til virksomhedsplanen. Læsevejledning Kapitel 2 beskriver den overordnede vision og værdigrundlag for friskolen samt den overordnede pædagogik, som friskolen bygger på, og som har været grundlaget for friskolens opstart i Kapitel 3 beskriver indsatsområder for skoleåret 2011/12; økonomi, faglig udvikling og forældrearbejde samt baggrunden for valget af disse indsatsområder. Alle tre indsatsområder beskrives i skemaform indeholdende målsætninger med tilhørende handleplan, tidsplan samt en eller flere ansvarlige for gennemførelse af den enkelte målsætning. Kapitel 4 beskriver skolens dagligdag med henvisning til aktivitetsplaner, årsplaner, fagfordeling, holdog klasseopdeling. Kapitel 5 beskriver skole/hjem samarbejdet, herunder hvad forældre og elever kan forvente af friskolen og hvad friskolen forventer af eleven og forældrene både hvad angår deltagelse og engagement i elevens udvikling og læring og hvad angår engagementet i skolens praktiske virke i form af forældrearbejde og rengøring. Kapitel 6 beskriver friskolens organisation, herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører, der formelt indgår i skolens virke. Så er du interesseret forældre, der ønsker viden om, hvad Sværdborg Friskole står for, og hvordan skolen fungerer i praksis, så læs kapitel 2, 4 og 6. 2

3 Er du mere konkret interesseret i, hvad friskolen særligt arbejder med som indsatsområder lige nu og hvordan, så læs kapitel 3 og 5. Du kan også læse meget mere på Sværdborg Friskoles hjemmeside som der i øvrigt også henvises til for nærmere oplysninger flere steder i virksomhedsplanen. God fornøjelse! 3

4 2. Vision og værdigrundlag Det er skolens vision "at give børnene muligheder for at udvikle sig til selvstændige mennesker, der får mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer de stilles overfor i et moderne demokratisk samfund. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne holdninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger" (fra skolens vedtægter, 2). Sværdborg Friskole skal: skabe tryghed og videreudvikle barnets selvværd og selvforståelse skabe nysgerrige og eksperimenterende børn være udviklingsorienteret og omstillingsparat / fleksibel være alsidig og udfordrende for børn, lærere og pædagoger være en sundhedsfremmende skole Overordnet pædagogik for Sværdborg Friskole Vi tror trygge børn lærer og udvikler sig bedst. Trygge børn er børn, der er glade for at komme i skole hver dag og som synes, at det er meningsfuldt. Det er børn, der føler en social tryghed, der kender deres omgivelser, lærerne og de andre børn (og deres forældre). Trygge børn bliver også ansvarlige børn, der når de bliver store tager omsorg for deres omgivelser og for de andre (de små). Sværdborg Friskole har 5 fokusområder, som skal sikre tryghed, læring og udvikling af barnets sociale og faglige kompetencer: hånden, ånden og kroppen indlæring, læring og leg store og små individualitet, fællesskab og ansvarlighed lokal indsigt og global udsigt Skolens dagligdag skal afspejle en balance mellem de enkelte elementer i ovennævnte fokusområder og kan danne basis for emner, der skal være specielt fokus på et skoleår gennem et indsatsområde. I det følgende er beskrevet nogle overordnede tanker om, hvad vi som skole mener med de enkelte fokusområder: Hånden, ånden og kroppen Børnene skal have mulighed for at udvikles deres boglige, praktiske, musiske, sociale og kulturelle potentialer/evner. Børn har forskellige styrker. Nogle på det boglige område, andre på det praktisk / musiske. Den praktisk musiske dimension (idræt, bevægelseslege, teater, musiske aktiviteter, håndværksmæssige og kunstneriske aktiviteter) er med til at styrke læringsprocessen på det boglige område. Det er væsentligt, at barnet får mulighed for at udnytte netop sin styrke og opleve succes'er, samtidig med, at dets mindre stærke sider udvikles. Derved opnås en glæde ved at gå i skole og optage 4

5 læring, som danner grundlag for barnets motivation overfor set fra barnets synsvinkel mindre interessante emner. Indlæring, læring og leg Balancen mellem hånden, ånden og kroppen knytter sig også til balancen mellem indlæring, læring og leg (frirum). Når vi skelner mellem indlæring og læring, er det fordi den kognitive indlæring baseres på den traditionelle klasseundervisning, mens konstruktiv læring finder sted i projektarbejdet og via de kreative aktiviteter, hvor eleverne opnår forståelse gennem oplevelse erfaring og dermed læring. Leg er udgangspunktet for barnets erfaring; vi mener børn skal sikres integritet og livsduelighed gennem frirum, såvel praktisk ude og inde som socialt i fællesskabet med mindre og større børn. Store og små Med store og små tænkes både på store og små grupper / sammenhænge og på store og små børn. Børnene skal lære at arbejde i store og små grupper for at styrke deres sociale egenskaber og samarbejdsevner. Barnets skal opleve i nogen sammenhænge at være lille og i nogen sammenhænge at være den store. Individualitet, fællesskab og ansvarlighed Sværdborg Friskole skal være en rummelig skole med plads til forskellighed. Undervisningen skal tage udgangspunkt i det enkelte barns færdigheder og udviklingsniveau. Barnet udvikles til en selvstændig person med høj grad af selvværd, der kan tage stilling og sige fra. Samtidig skal barnet lære at indgå i et demokratisk samfund, hvor andres holdninger og valg skal respekteres, og hvor hensyn til fællesskabet nogen gange træder i forgrunden. Vi lægger stor vægt på anerkendelse og at give eleverne medbestemmelse og medansvar. Elevrådet tiltænkes en central rolle. Lokal indsigt og global udsigt Skolen og stedet, hvor den ligger, har en egen historie. Derfor vil vi prioritere kontakten med lokalsamfundet og lokalsamfundets historie højt. Samtidig er vi alle også en del af det nationale og globale samfund. Vi anerkender at mennesket er historieskabt og historieskabende, og derfor er vi som lærere og elever (og foræældre for den sags skyld) er et produkt af den dannelse, som omverdenen på lokalt og globalt niveau har været med til at skabe, og vi skal forholde os og bidrage til vores omverden. Derfor mottoet lokal indsigt og global udsigt. Overordnet pædagogik for SFO'en Friheden I Friheden vægtes børnenes fritid højt. Børnene kan deltage i planlagte aktiviteter, men kan også selv finde på aktiviteter, alene eller sammen med de andre børn og dermed udvikle deres fantasi. I Friheden kan børnene have et medansvar for deres egen fritid. 5

6 Friheden er en integreret del af skolen. I den daglige undervisning og i temaprojekter deltager pædagogerne sammen med lærerne, og aktiviteterne i Friheden kan være fortsættelse af projekter i skolen. Hele skolens område bruges i Frihedens aktiviteter. Børnene må efter aftale være, hvor de vil på de store udearealer og dermed udnytte skolens boldbaner, bålhus, legeplads og hemmelige steder. Friheden lægger vægt på et godt forældre samarbejde og som ud over dagligdagens snak om barnet også sker gennem nyhedsbreve, forældremøder og forældrekaffe. Evaluering Visionen og den overordnede pædagogik danner "rygraden" i skolen og skal løbende omsættes i praksis. Dette sker ikke på én dag, men gennem en fortsat udvikling af skolen i stadig dialog mellem skolens parter. For at sikre at udviklingen "går den rigtige vej" og at vi lever op til skolens visioner og pædagogiske målsætninger, lægger vi vægt på løbende at evaluere på de ting, som sker på skolen (den daglige undervisning, de sociale aktiviteter, skolens administration mm.). 6

7 3. Indsatsområder Sværdborg Friskoles bestyrelse har for skoleåret 2011/12 vedtaget tre indsatsområder, som vi skal fokusere særligt meget på: Økonomi Faglig udvikling Forældrearbejde Friskolens økonomi har gennem hele skolens historie været under pres. Næsten hvert år siden skolens start er vi gået ud med et underskud større end budgetteret. Det er der tre væsentlige grunde til. Dels er et elevtal på ikke tilstrækkeligt på lang sigt til at drive en skole, der fortsat skal udvikles både pædagogisk, undervisningsmæssigt og bygningsmæssigt. Der har været en tendens til, at alle budgetterne har haft flere elever som forudsætning. Og der har stort set aldrig været den budgetterede elevtilgang, selv om vi har haft et stigende elevtal stort set hele tiden. Men samtidig har vi desværre i tidligere skoleleders tid også levet over evne. Vi skal op på elever, før der bliver et råderum til udvikling. Dels har der med en nystartet skole til stadighed vist sig uforudsete udgifter, som ledelsen (her forstået som bestyrelse og skoleledelse) ikke har været opmærksomme på eller har haft kendskab til. Endelig har en tidligere skoleleder desværre ført en lidt for kreativ men også uansvarlig og i flere tilfælde kriminel forvaltning af økonomien på vores skole. Alt dette førte til, at vi januar 2011 måtte orientere vores forældre om, at vi ikke kunne fortsætte uden fuld opbakning fra alle forældrene i form af et aktivt og økonomisk engagement. Dette fik vi på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2011, hvor hovedparten af forældrene (og flere bedsteforældre, lærere og andre med interesse i skolen) kautionerede for et lån på i alt kr og efterfølgende på en ordinær generalforsamling, hvor forældrene godkendte to nye koncepter for hhv. forældrearbejde og forældrerengøring. Indsatsområde Økonomi Bestyrelsen har godkendt en redningsplan for skolen, som indebærer besparelse og en stram styring af økonomien, indtil vi har nedbragt skolens gæld og fået et økonomisk råderum. Dette kommer til at tage flere år, og derfor er indsatsområdet Økonomi helt nødvendig. Indsatsområdet indeholder konkrete styringsværktøjer for at sikre et konstant overblik over den økonomiske situation og skolens likviditet. Ved gennemførelse af dette indsatsområde skal vi nok komme igennem, så det igen bliver sjovt. Indsatsområde Faglig udvikling Indsatsområdet Faglig udvikling er valgt overordnet af to grunde: Dels fordi vi arbejder med samlæste klasser, som kræver en særlig opmærksomhed i forhold til at udvikle eleverne på meget forskellige niveauer, og hvor der er forskellige undervisningsmål inden for ét hold. En anden grund er, at vi grundet tidligere tiders dårlige pædagogiske skoleledelse med ukritisk optag af nye og ofte støttekrævende elever, manglende ledelse generelt samtidig med en stor udskiftning i lærerstaben i dag står med nogle udskolingsklasser med udfordringer i forhold til at nå et fagligt tilfredsstillende niveau. Med indsatsområdet sammenholdt med kompetent ledelse og undervisning ved kvalificerede og engagerede lærere bliver der i skoleåret gjort en særlig indsats for at give den nuværende udskoling en effektiv og udviklende undervisning. Den nuværende kompetente og fagligt motiverende ledelse og et kritisk optag af nye elever sammenholdt med en stabil og velkvalificeret lærerstab, betyder heldigvis, at vores nuværende indskoling er kommet rigtig godt fra start, så vi ikke i fremtiden vil have samme udfordring, som vi har i dag. 7

8 Det skal bemærkes, at selv om vi fokuserer på faglig udvikling og iværksætter en række tiltag for at styrke elevernes faglige niveau, tilsidesætter det ikke skolens grundlæggende værdi om at trygge børn lærer bedst. Vi skaber de pædagogiske og undervisningsmæssige rammer for god og motiverende undervisning og læring i lærerteamet, der sikrer sammenhæng og struktur og i et tæt samarbejde mellem lærerteamet/den enkelte lærer, eleven og forældrene, hvor de individuelle udviklingsmål for eleven aftales i fællesskab. Indsatsområde Forældrearbejde Endelig har vi indsatsområdet; Forældrearbejde. Dette indsatsområde er delvist afledt af skolens økonomiske situation, hvor vi blev nødt til at afskedige rengøringsassistenten som en del af den økonomiske redningsplan, og derfor har overladt den daglige rengøring til forældrene. Det kræver et vist fokus at få rengøringen til at køre optimalt og få alle detaljer på plads. Der er uarbejdet en rengøringsarbejdsplan og en vagtplan, men denne er under løbende udvikling og skal evalueres ved slutningen af året. Den anden del af indsatsområdet forældrearbejde handler om at engagere forældrene i vedligeholdelse og udvikling af skolen. Vi har en gruppe af meget engagerede forældre, der bidrager med rigtig mange timer, hvad enten det er havearbejde, tømrerarbejde, planlægning og afholdelse af vores årlige høstmarked eller noget helt andet. Det er vi utrolig glade og taknemmelige for. Men vi har også en stor gruppe af forældre, der ikke bidrager eller bidrager meget lidt. Det er simpelthen nødvendigt for en lille skole som Sværdborg Friskole, at der er engagerede forældre, der giver en hånd med både rent praktisk og for at fastholde motivation hos de allerede aktive. Engagerede forældre er en del af grundlaget for at Sværdborg Friskole har en berettigelse. Indsatsområdernes indhold er beskrevet nedenfor i skemaform indeholdende målsætninger med tilhørende handleplan, tidsplan, succeskriterier samt en eller flere ansvarlige for gennemførelse af den enkelte målsætning. Målsætningerne kan være overordnede, konkrete og med korte eller langsigtede tidsplaner. Når skoleåret er gået evalueres indsatsområderne ud fra succeskriterierne og danner baggrund for at forbedre skolen fx i form af forretningsgange, politikker eller blot indarbejdelse i den almindelige skoledrift fremover. 8

9 Indsatsområde Økonomi Langsigtet mål Sværdborg Friskole er en velfungerende og økonomisk velfunderet friskole med 100 elever, der giver økonomisk overskud og har skabt et økonomisk råderum til undervisningsmæssig og fysisk udvikling og udbygning. Mål 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Nedbringe gæld med kr , inden udgangen af 2011 og yderligere kr , inden juli Bestyrelsen overvåger så vidt muligt dagligt skolens økonomi, herunder konto oversigt, kommende betalinger og likviditet og holder 14 dages økonomi møder med skoleleder. Iværksat 22. juni 2011 At bestyrelsen til enhver tid er bekendt med skolens likviditet. Økonomiopfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Kasserer Iværksætter ny procedure for økonomistyring, herunder betaling af regninger, overførsel af penge fra bankkonti samt budgetlægning og bogholderi, der sikrer, at kassekreditten ikke overskrides. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer har adgang til alle skolens kontoer og låneoversigt. Alle regninger, overførsler mv. skal godkendes af skoleleder samt ét bestyrelsesmedlem. Iværksætter ny procedure for indkøb i form af rekvisitionssystem, hvor ethvert indkøb skal godkendes af skoleleder og ét bestyrelsesmedlem forinden indkøbet, bestillingen gennemføres. Nedsætter et økonomiudvalg bestående af skoleleder, kasserer og yderligere to bestyrelsesmedlemmer, som mødes én gang månedligt og gennemgår regnskab. Den årlige budgetlægning foretages Iværksat 22. juni 2011 Iværksat 8. august 2011 December 2011 At bestyrelsen har et effektiv økonomistyringsredskab og har fuld kontrol over betalinger, overførsler mv. så kassekreditten ikke overskrides. At bestyrelsen har et effektivt økonomistyringsredskab og har fuld kontrol over betalinger, overførsler mv. så kassekreditten ikke overskrides. At bestyrelsen kan påtage sig det fulde ansvar for skolens økonomi Økonomiopfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Økonomiopfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Økonomi opfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen PH, ANV Bestyrelsen PH/ANV Bestyrelsen/ Skoleleder, Kasserer/ PH, 9

10 Langsigtet mål Indsatsområde Økonomi Sværdborg Friskole er en velfungerende og økonomisk velfunderet friskole med 100 elever, der giver økonomisk overskud og har skabt et økonomisk råderum til undervisningsmæssig og fysisk udvikling og udbygning. Øger indtægtssiden, herunder skolepenge, offentlige og private støttemuligheder, fonde mv. At skolens elevtal pr. 5. september 2012 er på mindst 85 elever. Mål 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig af skoleleder og min. to bestyrelsesmedlemmer. Næste års budget behandles af bestyrelsen i oktober/november og godkendes af bestyrelsen i december. Forhøjelse af skolepenge med 150 kr og SFO (de små) med 100 kr pr. måned pr og med tilsvarende beløb pr Tydelig formidling af skolepenge og opfølgning på betaling af skolepenge ved personlig kontakt til den enkelte familie om det konkrete beløb, betalingsdag, samt konto. Ansøgning om projekter hos støtteforeningen med forudgående høring hos forældre, elever og ansatte. August 2011 August 2011 December 2011 Højere indtægter på skolepenge i henhold til budget. At forældre betaler det rigtige beløb til tiden (første hverdag i måneden) og til den rigtige konto. Der opnås ekstra midler til relevante og nødvendige projekter. Ansøgning om midler hos fonde Løbende Ekstra indtægter i forhold til budget. Mulighed for udviklingsprojekter på trods af stram økonomi. Virksomhedsplan med indsatsområder (bl.a. Økonomi ) lægges på hjemmesiden Pressemeddelelse om indsatsområder Udarbejder plan for synlighed/markedsføring Oktober 2011 Ultimo august 2011 Oktober 2011 Virksomhedsplan er lagt på hjemmesiden senest 1. oktober 2011 At lokale aviser bringer pressemeddelelse eller artikel om skolens indsatsområder Der sker en kontinuerlig og sammenhængende markedsføring af skolen Økonomi opfølgning, herunder restancer er fast punkt på bestyrelsesmøder. Økonomi opfølgning, herunder restancer er fast punkt på bestyrelsesmøder. Evaluering ved spørgeundersøgelse januar Afrapportering på generalforsamlingen. Evaluering april 2011 Bestyrelsen/ ANV Bestyrelsen Bestyrelsen Støtteforeningen Bestyrelsen/ ANV Bestyrelsen/ PRudvalg PR udvalg 10

11 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Lærerne har høje faglige ambitioner på deres elevers vegne ved planlægning af undervisning Udarbejder ambitiøse årsaktivitetsplaner for alle fag (efter vedtaget skabelon), der koordineres i lærerteams. Års aktivitetsplaner godkendes af bestyrelsen primo september Offentliggøres inden forældremøder i september september 2011 Års og aktivitetsplaner godkendes af bestyrelsen september Undervisningen lever som minimum op til undervisningsministeriets fælles mål. Det er tydeligt for forældrene hvilke mål, der stilles for undervisningen, og hvad eleverne skal gennemgå i løbet af skoleåret. Spørgeskema til forældre april Resultat af evaluering forelægges for bestyrelsen maj 2012 med henblik på evt. justering af skabelon. Alle lærere Den enkelte elev udvikler sine faglige og sociale kompetencer under hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer Evaluerer efter hvert undervisningsforløb/periode. Udarbejder elevplaner med faglige mål for alle fag, i samarbejde med den enkelte elev og dennes forældre: 1) elevskema udsendes 2) udfyldes af elev og forældre i fællesskab 3) store samtaledag ml lærer/elev, 4) elevplan lægges på forældreintra og drøftes på FELS Giver skriftlig tilbagemelding på afleveringsopgaver. Løbende Efterår 2011 Forår 2012 forud for FELS Inden næste opgave udleveres At undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb. At der opnås fælles forståelse af elevens faglige og sociale kompetencer og potentialer og at der opnås fælles aftale om elevens udviklingsmål samt gensidige forventninger til hvad elev/ lærer/ forældre skal gøre for at nå de aftalte mål. Eleven og forældrene er orienteret om elevens faglige standpunkt bliver i stand til at løse en opgave bedre i fremtiden. Klasseteams drøfter forløb. Elevplan evalueres ved hver FELS. Alle lærere Alle lærere Lærere i udskoling 11

12 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Laver tydelige og strukturerede ugeplaner med Hvad skal klassen arbejde med? og hvilke lektier har klassen for? (og til hvornår?). Lørdag kl. 12 i ugen før. Elever ved, hvad der skal ske, og hvilke forventninger (lektier, medbragt gymnastiktøj mv) der er for den kommende uge. Forældrene oplever, at de har bedre mulighed for at følge med i den daglige undervisning og kan støtte og hjælpe eleven. At forældrene kan følge med i, om klassen når de planlagte aktiviteter (jf. års /aktivitetsplaner) og undervisningsministeriets fælles mål. Alle lærere Forældre inddrages i og tager medansvar for elevens faglige og sociale udvikling 8. kl har terminsprøver i dansk og matematik som 9. kl med efterfølgende karakterer og vejledning. Forældre orienteres på forældremøder og ved løbende dialog om klassens generelle faglige og sociale udvikling På første forældremøde aftales fælles forventninger til forældrenes ansvar for at støtte og vejlede sit barn, herunder at holde sig orienteret på Forældreintra, læse ugeplaner, sikre velpakket skoletaske, Forår 2012 Forældremøde september 2011 og på Forældreintra efter behov. Forældremøde september 2011 Terminsprøver gennemføres. 8. klasses elever bliver mere fortrolige med det at gå til prøve (form og krav) og er derfor bedre rustede til prøve i 9. kl. At forældre har en forståelse for klassens generelle situation og kan sætte sit barn i forhold dertil. Forældrene er bevidste om deres ansvar og rolle. Mundtlig evaluering i klassen med skriftlig orientering på Forældre intra. Forældremøde og evt. ved særligt indkaldt dialogmøde ml. forældre/lærer. Lærere i udskoling Klasselærer Klasselærer 12

13 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig madpakke, spørge til og hjælpe med Sikre at skolens arbejde med faglig udvikling og positive resultater bliver kendt i lokalområdet lektier mv. Forældre/elev/lærerteam drøfter elevplan på FELS og aftaler ansvar for opfølgning. Udarbejder velkomstfolder til nye forældre med praktiske oplysninger om skolen samt beskrivelse af forventninger til forældre (inkl. forældrearbejde, rengøring). Evaluering af skolens virke inden for udvalgte emner én gang årligt. Virksomhedsplan med indsatsområder (bl.a. faglig udvikling ) lægges på hjemmesiden Pressemeddelelse om indsatsområder Artikel/pressemeddelelse efter undervisningsforløb/periode med den gode historie Efterår 2011 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2012 Oktober 2011 Ultimo august 2011 Så ofte der er egnet information At der opnås fælles forståelse af elevens faglige og sociale kompetencer og potentialer og at der opnås fælles aftale om elevens udviklingsmål samt gensidige forventninger til hvilke handlinger elev/lærer/forældre skal udføre for at nå de opstillede mål. At der udarbejdes en folder, som udleveres til nye forældre At bestyrelsen kender forældrenes holdning på udvalgte emner som grundlag for bestyrelsens arbejde. Virksomhedsplan er lagt på hjemmesiden senest 1. oktober 2011 At lokale aviser bringer pressemeddelelse eller artikel om skolens indsatsområder Min. 1 artikel / pressemeddelelse pr. kvartal, der illustrerer positive faglige Samtale på FELS samt forudgående elev/lærersamtale. Forældremøde og evt. ved dialogmøde ml. forældre/lærer. Bestyrelse sender spørgeskema ud. Resultatet heraf offentliggøres på Forældreintra. Bestyrelsen/ANV Bestyrelsen/ANV PR udvalg Lærerteam Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen/ ANV Bestyrelsen/ PRudvalg PR udvalg 13

14 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig resultater. Udarbejder plan for synlighed/markedsføring Oktober 2011 Der sker en kontinuerlig og sammenhængende markedsføring af skolen PR udvalg PR udvalg Indsatsområde Forældrearbejde Langsigtet mål Forældre på Sværdborg Friskole involveres i og er engagerede og aktive i skolens daglige virke Mål hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Forældre på Sværdborg Friskole deltager aktivt i skolens udvalg med praktiske og udviklingsorienterede opgaver i henhold til forældrearbejdskonceptet vedtaget på generalforsamling. Kontakter alle formænd/ kontaktpersoner med henblik på status og på at få sat møder i gang, hvis de ikke er det. 26. august 2011 Alle udvalg er i gang og har lagt en arbejdsplan inden udgangen af september. Evaluering ved spørgeundersøgelse januar Afrapportering på generalforsamlingen. Bestyrelsen/ SSH Forældre varetager rengøring af skolen i henhold til rengøringsplan vedtaget på generalforsamling. Indkalder til et fælles møde med formænd/kontaktpersoner, hvor dialog, arbejdsform, regnskab for forbrugte timer mv. aftales. Kontakter alle familier, der ikke er tilmeldt et eller flere udvalg Udarbejder ny og forbedret rengøringsplan (både vagtplan og fordeling af arbejdsopgaver) på baggrund af evaluering og under hensyn til forældrenes ønsker. 31. september 2011 Alle udvalg er i gang og har lagt en arbejdsplan inden udgangen af september. 13. august 2011 Forældres tilfredshed med eller accept af rengøringspligten øges. Forældrearbejde er fast punkt på bestyrelsesmøder. Tilrettes hver måned i takt med, at der kommer nye elever ind eller går elever ud. Ny spørgerunde og efterfølgende plan i december Evaluering ved spørgeundersøgelse januar Afrapportering på generalforsamlingen. Bestyrelsen/ SSH Bestyrelsen/ SSH Bestyrelsen/ ANV, SM 14

15 Langsigtet mål Indsatsområde Forældrearbejde Forældre på Sværdborg Friskole involveres i og er engagerede og aktive i skolens daglige virke Mål hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Iværksætter ny procedure for udsendelse af regninger til forældre, der ikke deltager i rengøring. Udsendelse af regninger sker hver mandag for den forgangne uge. Ubetalte regninger følger procedure for manglende betaling af skolepenge (inkasso). At alle forældre gør rent, så det ikke er nødvendigt at udsende regninger og iværksætte inkassoprocedure. Rengøringsplan er fastpunkt på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen/ ANV, SM Evaluering af forældrearbejde/rengøring mv. én gang årligt. Forår 2012 At bestyrelsen kender forældrenes holdning og kan forbedre forældrearbejdsog rengøringskoncept. Bestyrelse sender spørgeskema ud. Resultatet heraf offentliggøres på Forældreintra. Bestyrelsen 15

16 4. Skolens hverdag Årskalender Skolens årskalender udarbejdes for et skoleår ad gangen. Den indeholder alle skoledage, feriedage, skoleårets start og slut, høstmarked, projektuger, fester og lign. Årskalenderen 11/12 kan ses på hjemmesiden. Årsplaner og årsaktivitetsplaner På Sværdborg Friskole arbejder vi med års og aktivitetsplaner for alle fag og (samlæste) klasser fra 0.klasse 9. klasse. Årsplaner beskriver de overordnede mål for undervisningen, arbejdsmetoder og arbejdsformer, fælles undervisningsforløb og hvordan faget gennem dette bidrager til elevernes socialisering. Aktivitetsplanerne er detaljerede planer for årets undervisning på ugeniveau, herunder en beskrivelse af emnet/aktiviteten, materialer til brug for undervisningen, hvilke undervisningsmål, der opfyldes med det givne emne og hvordan der evalueres. Årsplanerne for alle fag i alle (samlæste)klasser kan ses på hjemmesiden. Årsaktivitetsplanerne for alle fag i alle (samlæste)klasser er tilgængelige for forældrene på friskolens intranet. Års og aktivitetsplanerne vedtages ved skoleårets begyndelse af bestyrelsen og offentliggøres herefter forud for forældremøderne i september. Årsplanerne kan ses på skolens hjemmeside. Årsaktivitetsplanerne kan ses på forældreintra. Fagfordeling og klasseopdeling På Sværdborg Friskole anvender vi Undervisningsministeriets vejledende timefordeling som udgangspunkt for vores fagfordeling. Da vi praktiserer samlæsning i de fleste klasser vil der være elementer der ikke direkte kan overføres. Som fri grundskole har vi ret til at foretage egne prioriteringer herunder også i fagfordelingen. Fagfordelingen kan ses på hjemmesiden. Fordelingen af klassetrin på de enkelte grupper er så vidt muligt fast således, at samme klasser samlæses gennem hele skolegangen. Der kan dog ske tilpasning fx hvis et klassetrin på et tidspunkt bliver stor nok til at være alene. Uanset klassetrin er al undervisning differencieret i forhold til det enkelte barns evner og faglige niveau. I Skoleåret 2011/2012 ser fordelingen således ud: 0. klasse er for sig selv ud fra overbevisningen om, at eleverne skal vænne sig til skolelivet på en sjov og lempelig måde, hvor der skal være plads til både leg og læring. 0. klasse har dog ofte timer eller dage sammen med klasse for dels at sikre, at eleven er omgivet af voksne, som kender barnet fra den dag, eleven begynder i skolen og dels at sikre kammeratskab på tværs af klassetrin og dermed en tryg overgang til egentlige undervisningsforløb og det at gå på Sværdborg Friskole. 1. og 2. klasse er sammen, 3. og 4. klasse er sammen, 5. og 6. klasse er sammen og klasse, mens 9. klasse er alene for at sikre tilstrækkeligt højt fagligt niveau og fokus på de afsluttende prøver. Klasserne er inddelt i indskoling og udskoling med et fast lærerteam. I perioder af året fx projektuger arbejder klasserne på tværs af fag og klasser enten delt ind i ind og udskolingsgruppe eller, hvor hele skolen arbejder sammen på kryds og tværs. 16

17 5. Skole/hjem samarbejde Et godt skole/hjem samarbejde forudsætter ansvarlighed og engagement fra alle parter skole, forældre og elev. Forældre er altid velkomne på skolen og til at overvære undervisningen blot bedes læreren informeret på forhånd. Skole hjem samarbejdet er også nærmere beskrevet i indsatsområderne faglig udvikling og forældrearbejde. Det kan du forvente af Friskolen Ansvarlige og engagerede ansatte, der gør deres bedste! Forældremøde en gang årligt og skole/hjem samtaler to gange årligt. Der kan desuden afholdes klasse informationsmøder vedr. specifikke emner og ekstraordinære skole/hjem samtaler. Kommunikationen i dagligdagen mellem skole og forældre foregår som udgangspunkt via Forældreintra. Forældre og elever kan naturligvis kontakte en lærer eller ledelsen personligt, hvis der er behov herfor. Lærertemaet udarbejder en ugeplan for hver klasse med beskrivelse af aktivitet og lektier for alle fag alle dage. Ugeplaner offentliggøres på Forældreintra forud for hver uges start. I forbindelse med forældre elev lærersamtaler udarbejder lærerteamet omkring den enkelte elev en elevplan i samarbejde med eleven og forældrene, hvori elevens faglige og sociale kompetencer og potentialer beskrives, og hvori der opnås fælles aftale om elevens udviklingsmål samt gensidige forventninger til hvilke handlinger elev/lærer/forældre skal udføre for at nå de opstillede mål. Friskolen lægger stor vægt på dialog og åbenhed, så vi fortsat kan udvikle os. Friskolens forventninger til eleven At eleven er velforberedt, følger med og er engageret i undervisningen og bidrager til et lærende arbejdsmiljø. At eleven møder i skole med fornuftig påklædning og med en pakket skoletaske indeholdende de bøger, materialer og redskaber, der arbejdes med den pågældende dag (og som er blevet påkrævet af læreren). At eleven kommer i skole til tiden mæt og udhvilet og spiser sin medbragte madpakke. At eleven har en god opførsel, er en god kammerat og viser hensyn og ansvar overfor andre og skolens inventar. Friskolens forventninger til forældre At forældrene viser positiv interesse for barnets skole og skolens liv, og så ofte som muligt snakker med barnet om skoledagen i dag og i morgen. At forældrene holder sig orienteret om skolens undervisning vis ugeplan og årsaktivitetsplan. At forældrene deltager i forældremøder og skole/hjem samtaler mv. 17

18 At forældrene henvender sig til skolen, hvis der sker noget der påvirker barnets trivsel (fx. skilsmisse, dødsfald mv.). At forældrene kontakter skolen, hvis de er utilfredse med eller bekymret om barnets udvikling og trivsel. At forældrene sørger for, at barnet møder i skole til tiden, med fornuftig påklædning, udhvilet og mæt og medbringer en god madpakke. At forældrene bidrager aktivt til friskolens daglige virke i form af 25 timers forældrearbejde i skolens udviklings og vedligeholdelsesudvalg og ved at deltage i den daglige rengøring med 6 timer 4 gange pr. år eller 2½ time hver 4. uge. At forældrene så vidt muligt bakker op om friskolens arrangementer og fester. 18

19 6. Organisation / Ledelsesstruktur Sværdborg Friskole er underlagt særlige regler for organisationen i henhold til undervisningsministeriets bestemmelser om danske frie grundskoler. Friskolen drives derudover i henhold til Sværdborg Friskoles vedtægter, som kan ses på friskolens hjemmeside. I henhold til disse vedtægter er friskolen som selvejende institution er organiseret ved: Generalforsamlingen Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år indenfor perioden 1. marts 15. april, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen. Generalforsamlingen ansætter og afskediger skolens leder efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Navne og adresser på bestyrelsen kan ses på friskolens hjemmeside. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra skolelederen lærere, pædagogisk personale samt øvrigt personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og andre normerede betalinger. Bestyrelsen vedtager skolens overordnede visioner og indsatsområder samt overordnede rammer for undervisningen, herunder pædagogiske målsætning mv. Bestyrelsen vedtager overordnede administrative retningslinjer, herunder politikker og forretningsgange, samt i øvrigt prioritering af større arbejdsopgaver mv. Bestyrelsen godkender virksomhedsplanen. Under bestyrelsen er nedsat en række udviklings og vedligeholdelsesudvalg bestående af forældre på Sværdborg Friskole. Når man melder sit barn ind på Sværdborg Friskole tilmeldes man samtidig efter eget ønske hvilke(t) udvalg, man som forældre ønsker at arbejder for. Skoleledelse Skoleledelsen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. Personalegruppen Til skoleåret 11/12 er der på Sværdborg Friskole ansat følgende personale: 1 skoleleder, der også varetager undervisning i udskolingen 6 lærere i ind og udskoling, heraf en souschef, der også varetager undervisning indskolingen 1 børnehaveklasseleder, der har 0. klasse 1 pædagogmedhjælper til SFO en 19

20 Tilsynsførende Forældrekredsen har valgt Vordingborg Kommune som tilsynsførende. Den tilsynsførende skal jfr. Friskoleloven føre tilsyn med skolen og hvert år afgive en skriftlig erklæring, som kan findes på hjemmesiden. 20

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Kasserer Lene (LL), formand Anja (ANV), bestyrelsesmedlem Sussi (SSH), bestyrelsesmedlem Jens (JJ), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Lovgivning omkring evaluering på friskoler: Friskoleloven 1b stk. 1 Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. I Friskoleloven 1b stk. 2

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00 Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00 Mødedeltagere: Lene Lise (LL), Shaddie Mackeprang (SM), Anja Valhøj (ANV), Pernille Jespersen (PJ), Peter Hansen (PH), Jens Johansen (JJ),

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Lederen og bestyrelsen

Lederen og bestyrelsen Lederen og bestyrelsen Forskellige kulturer Lilleskoler og friskoler Stort forældreengagement i hverdagen mange møder Traditionelle private skoler Lederen ses ofte som adm. direktør få, regelmæssige møde

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære!

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! I det følgende kan du læse mere uddybende, hvad vores mål og indhold er for vores 0. klasser. Lærerne: 1. Louise Fruergaard Hare, pyramiden

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole.

Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole. Spørgeskema til forældre og elever på Grænseegnens Friskole. Formålet med spørgeskemaet er at få en melding om, hvordan I som "brugere" af skolen ser på den måde, vi laver skole på. Er det godt nok, eller

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation Engdalskolen Den gode kommunikation Strategi Aftalt april 2014 Engdalskolens kommunikationsstrategi har til formål at skabe tydelighed om skolens værdier, styrke samarbejdet og forventningsafstemningen

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere