Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole"

Transkript

1 Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1

2 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg Friskole indeholder en beskrivelse af skolens overordnede pædagogiske mål og visioner, oplysninger og beskrivelser om skolens dagligdag, herunder aktivitetsplan og faglige årsplaner og generelle oplysninger om skolens organisation. Virksomhedsplanen skal revideres og vedtages hvert forår/sommer gældende for det kommende skoleår. Virksomhedsplanen gælder for skoleåret 2011/2012. Sværdborg Friskole, er en lille skole med pt. cirka 80 elever med undervisning fra 0.kl. 9. kl. med tilhørende SFO "Friheden". Sværdborg Friskole, der blev etableret som friskole i 2003 med dengang 45 elever,er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution baseret på det Grundtvig/Koldske skole og livssyn, hvilket betyder, at vi lægger vægt på den frie fortælling og det levende ord, som bl.a. kommer til udtryk ved vores morgensamling med sang og fortælling m.m. Hvert år i forbindelse med virksomhedsplanens udarbejdelse vedtager bestyrelsen et eller flere indsatsområder, som der skal sættes specielt fokus på. Indsatsområder på de pædagogiske og undervisningsmæssige plan skal være i overensstemmelse med friskolens overordnede pædagogiske værdier, som er beskrevet i kapitel 2. I dette skoleår arbejder vi med indsatsområderne økonomi, faglig udvikling og forældrearbejde. Nedenfor er en læsevejledning til virksomhedsplanen. Læsevejledning Kapitel 2 beskriver den overordnede vision og værdigrundlag for friskolen samt den overordnede pædagogik, som friskolen bygger på, og som har været grundlaget for friskolens opstart i Kapitel 3 beskriver indsatsområder for skoleåret 2011/12; økonomi, faglig udvikling og forældrearbejde samt baggrunden for valget af disse indsatsområder. Alle tre indsatsområder beskrives i skemaform indeholdende målsætninger med tilhørende handleplan, tidsplan samt en eller flere ansvarlige for gennemførelse af den enkelte målsætning. Kapitel 4 beskriver skolens dagligdag med henvisning til aktivitetsplaner, årsplaner, fagfordeling, holdog klasseopdeling. Kapitel 5 beskriver skole/hjem samarbejdet, herunder hvad forældre og elever kan forvente af friskolen og hvad friskolen forventer af eleven og forældrene både hvad angår deltagelse og engagement i elevens udvikling og læring og hvad angår engagementet i skolens praktiske virke i form af forældrearbejde og rengøring. Kapitel 6 beskriver friskolens organisation, herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører, der formelt indgår i skolens virke. Så er du interesseret forældre, der ønsker viden om, hvad Sværdborg Friskole står for, og hvordan skolen fungerer i praksis, så læs kapitel 2, 4 og 6. 2

3 Er du mere konkret interesseret i, hvad friskolen særligt arbejder med som indsatsområder lige nu og hvordan, så læs kapitel 3 og 5. Du kan også læse meget mere på Sværdborg Friskoles hjemmeside som der i øvrigt også henvises til for nærmere oplysninger flere steder i virksomhedsplanen. God fornøjelse! 3

4 2. Vision og værdigrundlag Det er skolens vision "at give børnene muligheder for at udvikle sig til selvstændige mennesker, der får mod på og lyst til at deltage aktivt i de udfordringer de stilles overfor i et moderne demokratisk samfund. Derfor lægges der vægt på, at børnene trygt kan udtrykke egne holdninger i et forpligtende fællesskab med respekt for andres holdninger" (fra skolens vedtægter, 2). Sværdborg Friskole skal: skabe tryghed og videreudvikle barnets selvværd og selvforståelse skabe nysgerrige og eksperimenterende børn være udviklingsorienteret og omstillingsparat / fleksibel være alsidig og udfordrende for børn, lærere og pædagoger være en sundhedsfremmende skole Overordnet pædagogik for Sværdborg Friskole Vi tror trygge børn lærer og udvikler sig bedst. Trygge børn er børn, der er glade for at komme i skole hver dag og som synes, at det er meningsfuldt. Det er børn, der føler en social tryghed, der kender deres omgivelser, lærerne og de andre børn (og deres forældre). Trygge børn bliver også ansvarlige børn, der når de bliver store tager omsorg for deres omgivelser og for de andre (de små). Sværdborg Friskole har 5 fokusområder, som skal sikre tryghed, læring og udvikling af barnets sociale og faglige kompetencer: hånden, ånden og kroppen indlæring, læring og leg store og små individualitet, fællesskab og ansvarlighed lokal indsigt og global udsigt Skolens dagligdag skal afspejle en balance mellem de enkelte elementer i ovennævnte fokusområder og kan danne basis for emner, der skal være specielt fokus på et skoleår gennem et indsatsområde. I det følgende er beskrevet nogle overordnede tanker om, hvad vi som skole mener med de enkelte fokusområder: Hånden, ånden og kroppen Børnene skal have mulighed for at udvikles deres boglige, praktiske, musiske, sociale og kulturelle potentialer/evner. Børn har forskellige styrker. Nogle på det boglige område, andre på det praktisk / musiske. Den praktisk musiske dimension (idræt, bevægelseslege, teater, musiske aktiviteter, håndværksmæssige og kunstneriske aktiviteter) er med til at styrke læringsprocessen på det boglige område. Det er væsentligt, at barnet får mulighed for at udnytte netop sin styrke og opleve succes'er, samtidig med, at dets mindre stærke sider udvikles. Derved opnås en glæde ved at gå i skole og optage 4

5 læring, som danner grundlag for barnets motivation overfor set fra barnets synsvinkel mindre interessante emner. Indlæring, læring og leg Balancen mellem hånden, ånden og kroppen knytter sig også til balancen mellem indlæring, læring og leg (frirum). Når vi skelner mellem indlæring og læring, er det fordi den kognitive indlæring baseres på den traditionelle klasseundervisning, mens konstruktiv læring finder sted i projektarbejdet og via de kreative aktiviteter, hvor eleverne opnår forståelse gennem oplevelse erfaring og dermed læring. Leg er udgangspunktet for barnets erfaring; vi mener børn skal sikres integritet og livsduelighed gennem frirum, såvel praktisk ude og inde som socialt i fællesskabet med mindre og større børn. Store og små Med store og små tænkes både på store og små grupper / sammenhænge og på store og små børn. Børnene skal lære at arbejde i store og små grupper for at styrke deres sociale egenskaber og samarbejdsevner. Barnets skal opleve i nogen sammenhænge at være lille og i nogen sammenhænge at være den store. Individualitet, fællesskab og ansvarlighed Sværdborg Friskole skal være en rummelig skole med plads til forskellighed. Undervisningen skal tage udgangspunkt i det enkelte barns færdigheder og udviklingsniveau. Barnet udvikles til en selvstændig person med høj grad af selvværd, der kan tage stilling og sige fra. Samtidig skal barnet lære at indgå i et demokratisk samfund, hvor andres holdninger og valg skal respekteres, og hvor hensyn til fællesskabet nogen gange træder i forgrunden. Vi lægger stor vægt på anerkendelse og at give eleverne medbestemmelse og medansvar. Elevrådet tiltænkes en central rolle. Lokal indsigt og global udsigt Skolen og stedet, hvor den ligger, har en egen historie. Derfor vil vi prioritere kontakten med lokalsamfundet og lokalsamfundets historie højt. Samtidig er vi alle også en del af det nationale og globale samfund. Vi anerkender at mennesket er historieskabt og historieskabende, og derfor er vi som lærere og elever (og foræældre for den sags skyld) er et produkt af den dannelse, som omverdenen på lokalt og globalt niveau har været med til at skabe, og vi skal forholde os og bidrage til vores omverden. Derfor mottoet lokal indsigt og global udsigt. Overordnet pædagogik for SFO'en Friheden I Friheden vægtes børnenes fritid højt. Børnene kan deltage i planlagte aktiviteter, men kan også selv finde på aktiviteter, alene eller sammen med de andre børn og dermed udvikle deres fantasi. I Friheden kan børnene have et medansvar for deres egen fritid. 5

6 Friheden er en integreret del af skolen. I den daglige undervisning og i temaprojekter deltager pædagogerne sammen med lærerne, og aktiviteterne i Friheden kan være fortsættelse af projekter i skolen. Hele skolens område bruges i Frihedens aktiviteter. Børnene må efter aftale være, hvor de vil på de store udearealer og dermed udnytte skolens boldbaner, bålhus, legeplads og hemmelige steder. Friheden lægger vægt på et godt forældre samarbejde og som ud over dagligdagens snak om barnet også sker gennem nyhedsbreve, forældremøder og forældrekaffe. Evaluering Visionen og den overordnede pædagogik danner "rygraden" i skolen og skal løbende omsættes i praksis. Dette sker ikke på én dag, men gennem en fortsat udvikling af skolen i stadig dialog mellem skolens parter. For at sikre at udviklingen "går den rigtige vej" og at vi lever op til skolens visioner og pædagogiske målsætninger, lægger vi vægt på løbende at evaluere på de ting, som sker på skolen (den daglige undervisning, de sociale aktiviteter, skolens administration mm.). 6

7 3. Indsatsområder Sværdborg Friskoles bestyrelse har for skoleåret 2011/12 vedtaget tre indsatsområder, som vi skal fokusere særligt meget på: Økonomi Faglig udvikling Forældrearbejde Friskolens økonomi har gennem hele skolens historie været under pres. Næsten hvert år siden skolens start er vi gået ud med et underskud større end budgetteret. Det er der tre væsentlige grunde til. Dels er et elevtal på ikke tilstrækkeligt på lang sigt til at drive en skole, der fortsat skal udvikles både pædagogisk, undervisningsmæssigt og bygningsmæssigt. Der har været en tendens til, at alle budgetterne har haft flere elever som forudsætning. Og der har stort set aldrig været den budgetterede elevtilgang, selv om vi har haft et stigende elevtal stort set hele tiden. Men samtidig har vi desværre i tidligere skoleleders tid også levet over evne. Vi skal op på elever, før der bliver et råderum til udvikling. Dels har der med en nystartet skole til stadighed vist sig uforudsete udgifter, som ledelsen (her forstået som bestyrelse og skoleledelse) ikke har været opmærksomme på eller har haft kendskab til. Endelig har en tidligere skoleleder desværre ført en lidt for kreativ men også uansvarlig og i flere tilfælde kriminel forvaltning af økonomien på vores skole. Alt dette førte til, at vi januar 2011 måtte orientere vores forældre om, at vi ikke kunne fortsætte uden fuld opbakning fra alle forældrene i form af et aktivt og økonomisk engagement. Dette fik vi på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2011, hvor hovedparten af forældrene (og flere bedsteforældre, lærere og andre med interesse i skolen) kautionerede for et lån på i alt kr og efterfølgende på en ordinær generalforsamling, hvor forældrene godkendte to nye koncepter for hhv. forældrearbejde og forældrerengøring. Indsatsområde Økonomi Bestyrelsen har godkendt en redningsplan for skolen, som indebærer besparelse og en stram styring af økonomien, indtil vi har nedbragt skolens gæld og fået et økonomisk råderum. Dette kommer til at tage flere år, og derfor er indsatsområdet Økonomi helt nødvendig. Indsatsområdet indeholder konkrete styringsværktøjer for at sikre et konstant overblik over den økonomiske situation og skolens likviditet. Ved gennemførelse af dette indsatsområde skal vi nok komme igennem, så det igen bliver sjovt. Indsatsområde Faglig udvikling Indsatsområdet Faglig udvikling er valgt overordnet af to grunde: Dels fordi vi arbejder med samlæste klasser, som kræver en særlig opmærksomhed i forhold til at udvikle eleverne på meget forskellige niveauer, og hvor der er forskellige undervisningsmål inden for ét hold. En anden grund er, at vi grundet tidligere tiders dårlige pædagogiske skoleledelse med ukritisk optag af nye og ofte støttekrævende elever, manglende ledelse generelt samtidig med en stor udskiftning i lærerstaben i dag står med nogle udskolingsklasser med udfordringer i forhold til at nå et fagligt tilfredsstillende niveau. Med indsatsområdet sammenholdt med kompetent ledelse og undervisning ved kvalificerede og engagerede lærere bliver der i skoleåret gjort en særlig indsats for at give den nuværende udskoling en effektiv og udviklende undervisning. Den nuværende kompetente og fagligt motiverende ledelse og et kritisk optag af nye elever sammenholdt med en stabil og velkvalificeret lærerstab, betyder heldigvis, at vores nuværende indskoling er kommet rigtig godt fra start, så vi ikke i fremtiden vil have samme udfordring, som vi har i dag. 7

8 Det skal bemærkes, at selv om vi fokuserer på faglig udvikling og iværksætter en række tiltag for at styrke elevernes faglige niveau, tilsidesætter det ikke skolens grundlæggende værdi om at trygge børn lærer bedst. Vi skaber de pædagogiske og undervisningsmæssige rammer for god og motiverende undervisning og læring i lærerteamet, der sikrer sammenhæng og struktur og i et tæt samarbejde mellem lærerteamet/den enkelte lærer, eleven og forældrene, hvor de individuelle udviklingsmål for eleven aftales i fællesskab. Indsatsområde Forældrearbejde Endelig har vi indsatsområdet; Forældrearbejde. Dette indsatsområde er delvist afledt af skolens økonomiske situation, hvor vi blev nødt til at afskedige rengøringsassistenten som en del af den økonomiske redningsplan, og derfor har overladt den daglige rengøring til forældrene. Det kræver et vist fokus at få rengøringen til at køre optimalt og få alle detaljer på plads. Der er uarbejdet en rengøringsarbejdsplan og en vagtplan, men denne er under løbende udvikling og skal evalueres ved slutningen af året. Den anden del af indsatsområdet forældrearbejde handler om at engagere forældrene i vedligeholdelse og udvikling af skolen. Vi har en gruppe af meget engagerede forældre, der bidrager med rigtig mange timer, hvad enten det er havearbejde, tømrerarbejde, planlægning og afholdelse af vores årlige høstmarked eller noget helt andet. Det er vi utrolig glade og taknemmelige for. Men vi har også en stor gruppe af forældre, der ikke bidrager eller bidrager meget lidt. Det er simpelthen nødvendigt for en lille skole som Sværdborg Friskole, at der er engagerede forældre, der giver en hånd med både rent praktisk og for at fastholde motivation hos de allerede aktive. Engagerede forældre er en del af grundlaget for at Sværdborg Friskole har en berettigelse. Indsatsområdernes indhold er beskrevet nedenfor i skemaform indeholdende målsætninger med tilhørende handleplan, tidsplan, succeskriterier samt en eller flere ansvarlige for gennemførelse af den enkelte målsætning. Målsætningerne kan være overordnede, konkrete og med korte eller langsigtede tidsplaner. Når skoleåret er gået evalueres indsatsområderne ud fra succeskriterierne og danner baggrund for at forbedre skolen fx i form af forretningsgange, politikker eller blot indarbejdelse i den almindelige skoledrift fremover. 8

9 Indsatsområde Økonomi Langsigtet mål Sværdborg Friskole er en velfungerende og økonomisk velfunderet friskole med 100 elever, der giver økonomisk overskud og har skabt et økonomisk råderum til undervisningsmæssig og fysisk udvikling og udbygning. Mål 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Nedbringe gæld med kr , inden udgangen af 2011 og yderligere kr , inden juli Bestyrelsen overvåger så vidt muligt dagligt skolens økonomi, herunder konto oversigt, kommende betalinger og likviditet og holder 14 dages økonomi møder med skoleleder. Iværksat 22. juni 2011 At bestyrelsen til enhver tid er bekendt med skolens likviditet. Økonomiopfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Kasserer Iværksætter ny procedure for økonomistyring, herunder betaling af regninger, overførsel af penge fra bankkonti samt budgetlægning og bogholderi, der sikrer, at kassekreditten ikke overskrides. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer har adgang til alle skolens kontoer og låneoversigt. Alle regninger, overførsler mv. skal godkendes af skoleleder samt ét bestyrelsesmedlem. Iværksætter ny procedure for indkøb i form af rekvisitionssystem, hvor ethvert indkøb skal godkendes af skoleleder og ét bestyrelsesmedlem forinden indkøbet, bestillingen gennemføres. Nedsætter et økonomiudvalg bestående af skoleleder, kasserer og yderligere to bestyrelsesmedlemmer, som mødes én gang månedligt og gennemgår regnskab. Den årlige budgetlægning foretages Iværksat 22. juni 2011 Iværksat 8. august 2011 December 2011 At bestyrelsen har et effektiv økonomistyringsredskab og har fuld kontrol over betalinger, overførsler mv. så kassekreditten ikke overskrides. At bestyrelsen har et effektivt økonomistyringsredskab og har fuld kontrol over betalinger, overførsler mv. så kassekreditten ikke overskrides. At bestyrelsen kan påtage sig det fulde ansvar for skolens økonomi Økonomiopfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Økonomiopfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Økonomi opfølgning med tilhørende økonomistyringsredskaber (procedurer) er fast punkt på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen PH, ANV Bestyrelsen PH/ANV Bestyrelsen/ Skoleleder, Kasserer/ PH, 9

10 Langsigtet mål Indsatsområde Økonomi Sværdborg Friskole er en velfungerende og økonomisk velfunderet friskole med 100 elever, der giver økonomisk overskud og har skabt et økonomisk råderum til undervisningsmæssig og fysisk udvikling og udbygning. Øger indtægtssiden, herunder skolepenge, offentlige og private støttemuligheder, fonde mv. At skolens elevtal pr. 5. september 2012 er på mindst 85 elever. Mål 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig af skoleleder og min. to bestyrelsesmedlemmer. Næste års budget behandles af bestyrelsen i oktober/november og godkendes af bestyrelsen i december. Forhøjelse af skolepenge med 150 kr og SFO (de små) med 100 kr pr. måned pr og med tilsvarende beløb pr Tydelig formidling af skolepenge og opfølgning på betaling af skolepenge ved personlig kontakt til den enkelte familie om det konkrete beløb, betalingsdag, samt konto. Ansøgning om projekter hos støtteforeningen med forudgående høring hos forældre, elever og ansatte. August 2011 August 2011 December 2011 Højere indtægter på skolepenge i henhold til budget. At forældre betaler det rigtige beløb til tiden (første hverdag i måneden) og til den rigtige konto. Der opnås ekstra midler til relevante og nødvendige projekter. Ansøgning om midler hos fonde Løbende Ekstra indtægter i forhold til budget. Mulighed for udviklingsprojekter på trods af stram økonomi. Virksomhedsplan med indsatsområder (bl.a. Økonomi ) lægges på hjemmesiden Pressemeddelelse om indsatsområder Udarbejder plan for synlighed/markedsføring Oktober 2011 Ultimo august 2011 Oktober 2011 Virksomhedsplan er lagt på hjemmesiden senest 1. oktober 2011 At lokale aviser bringer pressemeddelelse eller artikel om skolens indsatsområder Der sker en kontinuerlig og sammenhængende markedsføring af skolen Økonomi opfølgning, herunder restancer er fast punkt på bestyrelsesmøder. Økonomi opfølgning, herunder restancer er fast punkt på bestyrelsesmøder. Evaluering ved spørgeundersøgelse januar Afrapportering på generalforsamlingen. Evaluering april 2011 Bestyrelsen/ ANV Bestyrelsen Bestyrelsen Støtteforeningen Bestyrelsen/ ANV Bestyrelsen/ PRudvalg PR udvalg 10

11 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Lærerne har høje faglige ambitioner på deres elevers vegne ved planlægning af undervisning Udarbejder ambitiøse årsaktivitetsplaner for alle fag (efter vedtaget skabelon), der koordineres i lærerteams. Års aktivitetsplaner godkendes af bestyrelsen primo september Offentliggøres inden forældremøder i september september 2011 Års og aktivitetsplaner godkendes af bestyrelsen september Undervisningen lever som minimum op til undervisningsministeriets fælles mål. Det er tydeligt for forældrene hvilke mål, der stilles for undervisningen, og hvad eleverne skal gennemgå i løbet af skoleåret. Spørgeskema til forældre april Resultat af evaluering forelægges for bestyrelsen maj 2012 med henblik på evt. justering af skabelon. Alle lærere Den enkelte elev udvikler sine faglige og sociale kompetencer under hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer Evaluerer efter hvert undervisningsforløb/periode. Udarbejder elevplaner med faglige mål for alle fag, i samarbejde med den enkelte elev og dennes forældre: 1) elevskema udsendes 2) udfyldes af elev og forældre i fællesskab 3) store samtaledag ml lærer/elev, 4) elevplan lægges på forældreintra og drøftes på FELS Giver skriftlig tilbagemelding på afleveringsopgaver. Løbende Efterår 2011 Forår 2012 forud for FELS Inden næste opgave udleveres At undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb. At der opnås fælles forståelse af elevens faglige og sociale kompetencer og potentialer og at der opnås fælles aftale om elevens udviklingsmål samt gensidige forventninger til hvad elev/ lærer/ forældre skal gøre for at nå de aftalte mål. Eleven og forældrene er orienteret om elevens faglige standpunkt bliver i stand til at løse en opgave bedre i fremtiden. Klasseteams drøfter forløb. Elevplan evalueres ved hver FELS. Alle lærere Alle lærere Lærere i udskoling 11

12 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Laver tydelige og strukturerede ugeplaner med Hvad skal klassen arbejde med? og hvilke lektier har klassen for? (og til hvornår?). Lørdag kl. 12 i ugen før. Elever ved, hvad der skal ske, og hvilke forventninger (lektier, medbragt gymnastiktøj mv) der er for den kommende uge. Forældrene oplever, at de har bedre mulighed for at følge med i den daglige undervisning og kan støtte og hjælpe eleven. At forældrene kan følge med i, om klassen når de planlagte aktiviteter (jf. års /aktivitetsplaner) og undervisningsministeriets fælles mål. Alle lærere Forældre inddrages i og tager medansvar for elevens faglige og sociale udvikling 8. kl har terminsprøver i dansk og matematik som 9. kl med efterfølgende karakterer og vejledning. Forældre orienteres på forældremøder og ved løbende dialog om klassens generelle faglige og sociale udvikling På første forældremøde aftales fælles forventninger til forældrenes ansvar for at støtte og vejlede sit barn, herunder at holde sig orienteret på Forældreintra, læse ugeplaner, sikre velpakket skoletaske, Forår 2012 Forældremøde september 2011 og på Forældreintra efter behov. Forældremøde september 2011 Terminsprøver gennemføres. 8. klasses elever bliver mere fortrolige med det at gå til prøve (form og krav) og er derfor bedre rustede til prøve i 9. kl. At forældre har en forståelse for klassens generelle situation og kan sætte sit barn i forhold dertil. Forældrene er bevidste om deres ansvar og rolle. Mundtlig evaluering i klassen med skriftlig orientering på Forældre intra. Forældremøde og evt. ved særligt indkaldt dialogmøde ml. forældre/lærer. Lærere i udskoling Klasselærer Klasselærer 12

13 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig madpakke, spørge til og hjælpe med Sikre at skolens arbejde med faglig udvikling og positive resultater bliver kendt i lokalområdet lektier mv. Forældre/elev/lærerteam drøfter elevplan på FELS og aftaler ansvar for opfølgning. Udarbejder velkomstfolder til nye forældre med praktiske oplysninger om skolen samt beskrivelse af forventninger til forældre (inkl. forældrearbejde, rengøring). Evaluering af skolens virke inden for udvalgte emner én gang årligt. Virksomhedsplan med indsatsområder (bl.a. faglig udvikling ) lægges på hjemmesiden Pressemeddelelse om indsatsområder Artikel/pressemeddelelse efter undervisningsforløb/periode med den gode historie Efterår 2011 Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2012 Oktober 2011 Ultimo august 2011 Så ofte der er egnet information At der opnås fælles forståelse af elevens faglige og sociale kompetencer og potentialer og at der opnås fælles aftale om elevens udviklingsmål samt gensidige forventninger til hvilke handlinger elev/lærer/forældre skal udføre for at nå de opstillede mål. At der udarbejdes en folder, som udleveres til nye forældre At bestyrelsen kender forældrenes holdning på udvalgte emner som grundlag for bestyrelsens arbejde. Virksomhedsplan er lagt på hjemmesiden senest 1. oktober 2011 At lokale aviser bringer pressemeddelelse eller artikel om skolens indsatsområder Min. 1 artikel / pressemeddelelse pr. kvartal, der illustrerer positive faglige Samtale på FELS samt forudgående elev/lærersamtale. Forældremøde og evt. ved dialogmøde ml. forældre/lærer. Bestyrelse sender spørgeskema ud. Resultatet heraf offentliggøres på Forældreintra. Bestyrelsen/ANV Bestyrelsen/ANV PR udvalg Lærerteam Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen/ ANV Bestyrelsen/ PRudvalg PR udvalg 13

14 Langsigtet mål Indsatsområde Faglighed udvikling Elever der går ud af 9. klasse har opnået højere gns. karakter end landsgennemsnittet Sværdborg Friskole er kendt i lokalområdet for skolens høje faglige niveau og gode resultater Mål for 2011/12 hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig resultater. Udarbejder plan for synlighed/markedsføring Oktober 2011 Der sker en kontinuerlig og sammenhængende markedsføring af skolen PR udvalg PR udvalg Indsatsområde Forældrearbejde Langsigtet mål Forældre på Sværdborg Friskole involveres i og er engagerede og aktive i skolens daglige virke Mål hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Forældre på Sværdborg Friskole deltager aktivt i skolens udvalg med praktiske og udviklingsorienterede opgaver i henhold til forældrearbejdskonceptet vedtaget på generalforsamling. Kontakter alle formænd/ kontaktpersoner med henblik på status og på at få sat møder i gang, hvis de ikke er det. 26. august 2011 Alle udvalg er i gang og har lagt en arbejdsplan inden udgangen af september. Evaluering ved spørgeundersøgelse januar Afrapportering på generalforsamlingen. Bestyrelsen/ SSH Forældre varetager rengøring af skolen i henhold til rengøringsplan vedtaget på generalforsamling. Indkalder til et fælles møde med formænd/kontaktpersoner, hvor dialog, arbejdsform, regnskab for forbrugte timer mv. aftales. Kontakter alle familier, der ikke er tilmeldt et eller flere udvalg Udarbejder ny og forbedret rengøringsplan (både vagtplan og fordeling af arbejdsopgaver) på baggrund af evaluering og under hensyn til forældrenes ønsker. 31. september 2011 Alle udvalg er i gang og har lagt en arbejdsplan inden udgangen af september. 13. august 2011 Forældres tilfredshed med eller accept af rengøringspligten øges. Forældrearbejde er fast punkt på bestyrelsesmøder. Tilrettes hver måned i takt med, at der kommer nye elever ind eller går elever ud. Ny spørgerunde og efterfølgende plan i december Evaluering ved spørgeundersøgelse januar Afrapportering på generalforsamlingen. Bestyrelsen/ SSH Bestyrelsen/ SSH Bestyrelsen/ ANV, SM 14

15 Langsigtet mål Indsatsområde Forældrearbejde Forældre på Sværdborg Friskole involveres i og er engagerede og aktive i skolens daglige virke Mål hvad vil vi? Handling hvad gør vi? Deadline Succeskriterier Evaluering Ansvarlig Iværksætter ny procedure for udsendelse af regninger til forældre, der ikke deltager i rengøring. Udsendelse af regninger sker hver mandag for den forgangne uge. Ubetalte regninger følger procedure for manglende betaling af skolepenge (inkasso). At alle forældre gør rent, så det ikke er nødvendigt at udsende regninger og iværksætte inkassoprocedure. Rengøringsplan er fastpunkt på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen/ ANV, SM Evaluering af forældrearbejde/rengøring mv. én gang årligt. Forår 2012 At bestyrelsen kender forældrenes holdning og kan forbedre forældrearbejdsog rengøringskoncept. Bestyrelse sender spørgeskema ud. Resultatet heraf offentliggøres på Forældreintra. Bestyrelsen 15

16 4. Skolens hverdag Årskalender Skolens årskalender udarbejdes for et skoleår ad gangen. Den indeholder alle skoledage, feriedage, skoleårets start og slut, høstmarked, projektuger, fester og lign. Årskalenderen 11/12 kan ses på hjemmesiden. Årsplaner og årsaktivitetsplaner På Sværdborg Friskole arbejder vi med års og aktivitetsplaner for alle fag og (samlæste) klasser fra 0.klasse 9. klasse. Årsplaner beskriver de overordnede mål for undervisningen, arbejdsmetoder og arbejdsformer, fælles undervisningsforløb og hvordan faget gennem dette bidrager til elevernes socialisering. Aktivitetsplanerne er detaljerede planer for årets undervisning på ugeniveau, herunder en beskrivelse af emnet/aktiviteten, materialer til brug for undervisningen, hvilke undervisningsmål, der opfyldes med det givne emne og hvordan der evalueres. Årsplanerne for alle fag i alle (samlæste)klasser kan ses på hjemmesiden. Årsaktivitetsplanerne for alle fag i alle (samlæste)klasser er tilgængelige for forældrene på friskolens intranet. Års og aktivitetsplanerne vedtages ved skoleårets begyndelse af bestyrelsen og offentliggøres herefter forud for forældremøderne i september. Årsplanerne kan ses på skolens hjemmeside. Årsaktivitetsplanerne kan ses på forældreintra. Fagfordeling og klasseopdeling På Sværdborg Friskole anvender vi Undervisningsministeriets vejledende timefordeling som udgangspunkt for vores fagfordeling. Da vi praktiserer samlæsning i de fleste klasser vil der være elementer der ikke direkte kan overføres. Som fri grundskole har vi ret til at foretage egne prioriteringer herunder også i fagfordelingen. Fagfordelingen kan ses på hjemmesiden. Fordelingen af klassetrin på de enkelte grupper er så vidt muligt fast således, at samme klasser samlæses gennem hele skolegangen. Der kan dog ske tilpasning fx hvis et klassetrin på et tidspunkt bliver stor nok til at være alene. Uanset klassetrin er al undervisning differencieret i forhold til det enkelte barns evner og faglige niveau. I Skoleåret 2011/2012 ser fordelingen således ud: 0. klasse er for sig selv ud fra overbevisningen om, at eleverne skal vænne sig til skolelivet på en sjov og lempelig måde, hvor der skal være plads til både leg og læring. 0. klasse har dog ofte timer eller dage sammen med klasse for dels at sikre, at eleven er omgivet af voksne, som kender barnet fra den dag, eleven begynder i skolen og dels at sikre kammeratskab på tværs af klassetrin og dermed en tryg overgang til egentlige undervisningsforløb og det at gå på Sværdborg Friskole. 1. og 2. klasse er sammen, 3. og 4. klasse er sammen, 5. og 6. klasse er sammen og klasse, mens 9. klasse er alene for at sikre tilstrækkeligt højt fagligt niveau og fokus på de afsluttende prøver. Klasserne er inddelt i indskoling og udskoling med et fast lærerteam. I perioder af året fx projektuger arbejder klasserne på tværs af fag og klasser enten delt ind i ind og udskolingsgruppe eller, hvor hele skolen arbejder sammen på kryds og tværs. 16

17 5. Skole/hjem samarbejde Et godt skole/hjem samarbejde forudsætter ansvarlighed og engagement fra alle parter skole, forældre og elev. Forældre er altid velkomne på skolen og til at overvære undervisningen blot bedes læreren informeret på forhånd. Skole hjem samarbejdet er også nærmere beskrevet i indsatsområderne faglig udvikling og forældrearbejde. Det kan du forvente af Friskolen Ansvarlige og engagerede ansatte, der gør deres bedste! Forældremøde en gang årligt og skole/hjem samtaler to gange årligt. Der kan desuden afholdes klasse informationsmøder vedr. specifikke emner og ekstraordinære skole/hjem samtaler. Kommunikationen i dagligdagen mellem skole og forældre foregår som udgangspunkt via Forældreintra. Forældre og elever kan naturligvis kontakte en lærer eller ledelsen personligt, hvis der er behov herfor. Lærertemaet udarbejder en ugeplan for hver klasse med beskrivelse af aktivitet og lektier for alle fag alle dage. Ugeplaner offentliggøres på Forældreintra forud for hver uges start. I forbindelse med forældre elev lærersamtaler udarbejder lærerteamet omkring den enkelte elev en elevplan i samarbejde med eleven og forældrene, hvori elevens faglige og sociale kompetencer og potentialer beskrives, og hvori der opnås fælles aftale om elevens udviklingsmål samt gensidige forventninger til hvilke handlinger elev/lærer/forældre skal udføre for at nå de opstillede mål. Friskolen lægger stor vægt på dialog og åbenhed, så vi fortsat kan udvikle os. Friskolens forventninger til eleven At eleven er velforberedt, følger med og er engageret i undervisningen og bidrager til et lærende arbejdsmiljø. At eleven møder i skole med fornuftig påklædning og med en pakket skoletaske indeholdende de bøger, materialer og redskaber, der arbejdes med den pågældende dag (og som er blevet påkrævet af læreren). At eleven kommer i skole til tiden mæt og udhvilet og spiser sin medbragte madpakke. At eleven har en god opførsel, er en god kammerat og viser hensyn og ansvar overfor andre og skolens inventar. Friskolens forventninger til forældre At forældrene viser positiv interesse for barnets skole og skolens liv, og så ofte som muligt snakker med barnet om skoledagen i dag og i morgen. At forældrene holder sig orienteret om skolens undervisning vis ugeplan og årsaktivitetsplan. At forældrene deltager i forældremøder og skole/hjem samtaler mv. 17

18 At forældrene henvender sig til skolen, hvis der sker noget der påvirker barnets trivsel (fx. skilsmisse, dødsfald mv.). At forældrene kontakter skolen, hvis de er utilfredse med eller bekymret om barnets udvikling og trivsel. At forældrene sørger for, at barnet møder i skole til tiden, med fornuftig påklædning, udhvilet og mæt og medbringer en god madpakke. At forældrene bidrager aktivt til friskolens daglige virke i form af 25 timers forældrearbejde i skolens udviklings og vedligeholdelsesudvalg og ved at deltage i den daglige rengøring med 6 timer 4 gange pr. år eller 2½ time hver 4. uge. At forældrene så vidt muligt bakker op om friskolens arrangementer og fester. 18

19 6. Organisation / Ledelsesstruktur Sværdborg Friskole er underlagt særlige regler for organisationen i henhold til undervisningsministeriets bestemmelser om danske frie grundskoler. Friskolen drives derudover i henhold til Sværdborg Friskoles vedtægter, som kan ses på friskolens hjemmeside. I henhold til disse vedtægter er friskolen som selvejende institution er organiseret ved: Generalforsamlingen Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år indenfor perioden 1. marts 15. april, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen. Generalforsamlingen ansætter og afskediger skolens leder efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Navne og adresser på bestyrelsen kan ses på friskolens hjemmeside. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra skolelederen lærere, pædagogisk personale samt øvrigt personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og andre normerede betalinger. Bestyrelsen vedtager skolens overordnede visioner og indsatsområder samt overordnede rammer for undervisningen, herunder pædagogiske målsætning mv. Bestyrelsen vedtager overordnede administrative retningslinjer, herunder politikker og forretningsgange, samt i øvrigt prioritering af større arbejdsopgaver mv. Bestyrelsen godkender virksomhedsplanen. Under bestyrelsen er nedsat en række udviklings og vedligeholdelsesudvalg bestående af forældre på Sværdborg Friskole. Når man melder sit barn ind på Sværdborg Friskole tilmeldes man samtidig efter eget ønske hvilke(t) udvalg, man som forældre ønsker at arbejder for. Skoleledelse Skoleledelsen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. Personalegruppen Til skoleåret 11/12 er der på Sværdborg Friskole ansat følgende personale: 1 skoleleder, der også varetager undervisning i udskolingen 6 lærere i ind og udskoling, heraf en souschef, der også varetager undervisning indskolingen 1 børnehaveklasseleder, der har 0. klasse 1 pædagogmedhjælper til SFO en 19

20 Tilsynsførende Forældrekredsen har valgt Vordingborg Kommune som tilsynsførende. Den tilsynsførende skal jfr. Friskoleloven føre tilsyn med skolen og hvert år afgive en skriftlig erklæring, som kan findes på hjemmesiden. 20

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Kasserer Lene (LL), formand Anja (ANV), bestyrelsesmedlem Sussi (SSH), bestyrelsesmedlem Jens (JJ), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Ledelsesberetning 2013

Ledelsesberetning 2013 Kobbermølle 12.3.2014 Indhold ledelsesberetning for finansåret 2013 Formål... 2 Hovedaktivitet... 2 Elevtallet... 2 Flere elever... 2 Økonomi... 3 Overordnet... 3 Værdiansættelse af Ringgade... 3 Inklusionstilskud...

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere