Londonprotokollen Oversat af Center for Kvalitet, Region Syddanmark med bistand fra Sisse B Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Londonprotokollen Oversat af Center for Kvalitet, Region Syddanmark med bistand fra Sisse B Olsen"

Transkript

1 System analyse af kliniske hændelser Londonprotokollen Oversat af Center for Kvalitet, Region Syddanmark med bistand fra Sisse B Olsen www. Centerforkvalitet.dk Sally Taylor-Adams & Charles Vincent St Mary s Hospital Imperial College London Clinical Safety Research Unit Department of Surgical Oncology and Technology

2 Indhold 1. Introduktion Ændringer i anden version Er det en kerneårsags analyse? Protokollen kan anvendes på forskellige måder Hvordan skal protokollen anvendes? Evidens Organisatorisk ulykkes- årsags- model Oversigt over de medvirkende faktorer Hvordan begreberne oversættes i praksis Væsentlige begreber Behandlings- undersøgelsesrelaterede systemproblemer(busp) Klinisk kontekst Medvirkende faktorer Proceskort for undersøgelses og analyseprocessen Afsnit A: Identifikation og beslutning om undersøgelse Afsnit B: Udpeg de personer det team der skal undersøge hændelsen.. 11 Afsnit C: Dataindsamling og strukturering af data (Hvad skete der?) Afsnit D: Fastlæg kronologien i hændelsesforløbet Afsnit E: Identifikation af de behandlings system problemer(bsp) Afsnit F: Identifikation af de medvirkende faktorer Afsnit G: Anbefalinger og handlingsplan Referencer

3 Forord Londonprotokollen er oversat efter aftale med Ch. Vincent, Clinical Safety Research Unit, Imperial College St Mary s Hospital. Oversættelsen er tilpasset til dansk lovgivning og kontekst. Det gælder for eksempel den lovgivningsmæssige pligt til at rapportere utilsigtede hændelser og den fortrolighed, der er en del af det danske rapporteringssystem. 1. reservelæge Sisse B. Olsen, St Marys Hospital har gennemlæst og tilrettet oversættelsen således, at det grundlæggende koncept i Londonprotokollen er fastholdt. Riskteamet (Birgit Viskum, Line Riis Jølving og Marie Lund) ved Center for Kvalitet har forestået den danske del af oversættelsen. Det er forhåbningen, at dette værktøj kan bidrage til at undersøgelsen/r af utilsigtede hændelser får et bredere risikoafdækkende sigte. Det indebærer, at det ikke bare er årsagskomplekset for en given hændelse, der afdækkes men robustheden i en given arbejdsproces i forhold til at hindre skade af patienterne ved fejl og utilsigtede hændelser. Centerchef Arne Poulstrup Bidragsydere ved udviklingen af The London Protocol: Hovedforfattere: Sally Taylor-Adams, PhD is Assistant Director of Patient Safety (Midland and East Region) at the National Patient Safety Agency, UK (NPSA) Charles Vincent, PhD is Director of the Clinical Safety Research Unit and the Smith and Nephew Foundation Professor of Clinical Safety Research at Imperial College, London. Andre: Stephen Rogers, FRCGP, University College London, Maria Woloshynowych, PhD, Imperial College London, ALARM Research Group: David Hewett, Jane Chapman, Sue Prior, Pam Strange, Ann Tizzard, Mental Health Research Group: Alison Prizeman, Yvonne Connolly, Mohamed Sheikh, Ann Rozier, Valli Agbolegbe, Primary Care Research Group: Kathy Caley, Louise Worswick,, Janet Cree, Greg Cairns, Andrew Harris, Juliet Swanwick, Kim Allen, Sarah Raymond, Amee Fairburns, Pauline Grace. 3

4 1. Introduktion Londonprotokollen er en revideret og opdateret version af den oprindelige Protocol for the Investigation and Analysis of Clinical Incidents (1). Protokollen beskriver processen fra undersøgelse og analyse af utilsigtede hændelser til handleplaner og opfølgning. Protokollen er udviklet i en forskningsmæssig sammenhæng og tilpasset til den praktiske anvendelse for risikmanagere og andre, der forestår undersøgelse af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Metoden er videreudviklet på baggrund af praktiske erfaringer fra første version samt forskning i utilsigtede hændelser såvel i som udenfor Sundhedsvæsenet. Formålet med protokollen er at sikre en omfattende og reflekteret undersøgelse og analyse af utilsigtede hændelser. Undersøgelsen går længere end blot til identifikation af fejl og placering af skyld. Der er tale om en struktureret og reflekterende proces, fordi det generelt er mere udbytterigt end brainstorming eller hurtige ekspertvurderinger. Det skal ikke forstås således, at klinisk ekspertise ikke skal inddrages. Det er faktisk målet på optimal vis at udnytte klinisk erfaring og ekspertise og den enkelte klinikers refleksioner i forbindelse med en utilsigtet hændelse. Tilgangen understøtter den reflekterede undersøgelse: Selv om det umiddelbart kan være indlysende at identificere den handling eller undladelse, som var den umiddelbare årsag til en utilsigtet hændelse, vil en nærmere analyse normalt afsløre en række begivenheder, der medførte det utilsigtede resultat. Identifikationen af en indlysende afvigelse fra god klinisk praksis er normalt kun det første skridt i en undersøgelse. En struktureret og systematisk tilgang betyder, at analyseprocessen i vidt omfang er planlagt og dækkende, inden analysen starter. Londonprotokollen kan være en hjælp i forhold til at sikre en dækkende undersøgelse og letter samtidig udarbejdelsen af den afsluttende rapport. Da der anvendes en systematisk tilgang til undersøgelsen, vil det personale, der interviewes, finde processen mindre truende end ved traditionelle ustrukturerede tilgange. De anvendte metoder er designet til at fremme en større åbenhed, fælles læring, forbedring af patientsikkerheden og tager afstand fra at fokusere på skyld. 1.1 Historik for udviklingen af The London Protocol Den første udgave af The London protocol var primært rettet mod det akutte medicinske område, mens denne udgave kan anvendes på alle områder inden for sundhedsvæsenet, herunder det akutte område, psykiatrien, det præhospitale område og primær sektoren. Den grundlæggende metode er usædvanlig robust, når den afprøves i disse forskellige sammenhænge. De, der er fortrolig med den første udgave, vil opdage, at den grundlæggende proces er uændret. Der er lagt mere vægt på det efterfølgende arbejde med anbefalinger og implementering. Vi har bestræbt os på at forenkle både struktur og sprog i den nye protokol. Vi anvender ikke længere sondringen mellem specifikke og generelle medvirkende faktorer, da denne sondring i praksis var uhåndterlig. Identifikationen af medvirkende faktorer, der har en bredere betydning i klinisk praksis, er fastholdt. Endelig er de skemaer, der skulle anvendes til registrering af data, fjernet for at give de enkelte teams og riskmanagere mere fleksibilitet i beskrivelsen og resumeet af den utilsigtede hændelse. For at sikre en standardisering af den sammenfattende beskrivelse af den utilsigtede hændelse, anvendes der skabeloner, hvis anvendelighed vi har god erfaring med fra tidligere. 1.2 Er det en kerneårsags analyse? Metoden kerneårsagsanalyse stammer fra industrien, hvor et sæt værktøjer bruges ved undersøgelse og analyse af utilsigtede hændelser for at identificere kerneårsagen. For os er udtrykket kerneårsag vildledende i mange henseender, selvom det er et udbredt udtryk. Først og fremmest forudsætter det, at der er en enkelt årsag, eller i det mindste få årsager til den utilsigtede hændelse. I virkeligheden vil det billede, der tegner sig, være langt mere komplekst, og begrebet kerneårsag forekommer at være en grov simplifikation. Ofte er der en kæde af begivenheder, som i sammenhæng med forskellige medvirkende faktorer medfører en eventuel hændelse. Auditteamet skal identificere hvilke af de medvirkende faktorer, der havde størst indflydelse på hændelsesforløbet, og ikke mindst vurdere hvilke faktorer, der har størst risiko for at forårsage fremtidige utilsigtede hændelser(2). En vigtig kritik af begrebet kerneårsagsanalyse drejer sig om, hvorvidt selve formålet med undersøgelsen er indlysende. Er det et formål, at finde ud af hvad der skete og årsagen til dette? Vi mener ikke, at det er det vigtigste perspektiv. Ganske vist er det nødvendigt at finde ud af, 4

5 hvad der skete og hvorfor for at kunne forklare det for patienten, pårørende og andre involverede. Men hvis formålet er at opnå et mere sikkert sundhedsvæsen, er undersøgelsen af, hvad der skete og hvorfor, kun første trin i analysen. Det reelle formål er at anvende hændelsen til at reflektere over uhensigtsmæssigheder herunder manglende koordinering, kontinuitet og sammenhængskraft i sundhedsydelserne. Den proaktive fremadrettede tilgang er yderligere fremhævet i denne udgave. Vi kalder vores metode en systemanalyse som udtryk for, at der er tale om en bred undersøgelse, hvor der sættes fokus på alle områder i sundhedsvæsenet. Vi understreger, at det omfatter involverede på alle niveauer (fra ledelse til frontliniepersonale), og det omfatter, hvordan der kommunikeres og interageres samt teamarbejde og samarbejdet om at skabe en sikker organisation. 1.3 Protokollen kan anvendes på forskellige niveauer Den oprindelige protokol blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor undersøgelserne normalt blev udført af den enkelte riskmanager. Det blev derfor i den første protokol beskrevet, at riskmanageren - det vil sige. én til to personer - forestod indsamling af de nødvendige oplysninger, gennemførte interviews og derefter orienterede ledelsen eller det kliniske team, som derefter tog stilling til de videre foranstaltninger. Imidlertid foretrækker mange organisationer, at undersøgelserne gennemføres af en gruppe med forskellige kompetencer og baggrund. Det er hensigtsmæssigt ved alvorlige hændelser, at et team med forskellige kompetencer undersøger hændelsen med interviews, journaler og andre dokumenter som deres informationskilde. Denne version af protokollen kan anvendes både af enkeltpersoner og grupper. I Londonprotokollen beskrives en fuldstændig og omfattende undersøgelse. Det skal dog understreges, at metoden også kan anvendes til hurtige og enkle undersøgelser. Erfaringen har vist, at det er muligt at anvende konceptet i protokollen på mange niveauer og med forskellige tilgange. For eksempel kan den bruges til en hurtig 5 10 minutters analyse, hvor de vigtigste problemer og medvirkende faktorer identificeres. Protokollen kan også anvendes til undervisning - både som hjælp til forståelse af selve metoden og som et redskab til at indføre systemtænkning. Det kan i læringsøjemed være udmærket at læse om systemtænkningen, men det vil ofte være nyttigt for forståelsen at afprøve tilgangen ved en øvelse med undersøgelse af en konkret utilsigtet hændelse, idet det gør systemtankegangen levende på en helt anden måde. 1.4 Hvordan kan protokollen anvendes i en lokal kontekst? Protokollen beskriver hele processen fra undersøgelse til analyse, anbefalinger og implementering. Den faktiske proces bestemmes i praksis af de lokale forhold og betingelser. Vi har bevidst ikke drøftet den bredere kontekst af klinisk kvalitetsledelse (clinical governance) eller andre kvalitetsudvikingssystemer i sundhedsvæsenet. Det har været vores hensigt at lade protokollen være et uafhængigt (stand alone) dokument, som kan anvendes sammen med de lokale procedurer for rapportering af hændelser, inddragelse af auditteam, ledelsesmæssige referencer mm.. Vi har ikke anført præcise retningsliner for identifikation af hændelser eller hvilke hændelser, der bør undersøges, da dette vil variere afhængigt af lokale omstændigheder og nationale prioriteter, som igen kan variere fra land til land. Beslutninger og handlinger i forlængelse af en undersøgelse vil være mere effektive, hvis opfølgningen er baseret på en grundig og systematisk undersøgelse og analyse, uanset arten af hændelsen og kompleksiteten af de tilhørende problemområder. Det bør understreges, at denne tilgang forudsætter, så vidt det overhovedet er muligt, adskillelse fra det disciplinære system - inklusiv personalesager. Der har alt for ofte været en tendens til eksempelvis at gøre én eller to blandt det involverede frontliniepersonale til syndebukke, når noget er gået galt i sundhedsvæsenet. Det kan undtagelsesvis være nødvendigt at bebrejde den enkelte, men det må under ingen omstændigheder være udgangspunktet. Ethvert forsøg på at finde syndebukke vil ødelægge mulighederne for en seriøs og reflekteret undersøgelse. Hvis man vil have en effektiv risikoreduktion, skal der tages hensyn til alle faktorer og situationer - inklusiv den menneskelige faktor med risiko for fejl og undladelser. Dette vil ikke fungere i en kultur, hvor disciplinære overvejelser altid kommer først. Der kan kun gennemføres fuldt effektive undersøgelser af ulykker, hvis der er en åben og fair kultur. 5

6

7 Det første skridt i enhver analyse er at identificere de aktive fejl, BSP eller undladelser udført af frontliniepersonalet (narkoselæger, kirurger, sygeplejersker osv.), hvis handlinger kan have umiddelbare negative konsekvenser. Næste trin er at overveje de forhold, der var, da fejlene opstod og den bredere organisatorisk sammenhæng for at afdække de medvirkende faktorer. Det omfatter faktorer såsom stor arbejdsbyrde og træthed, utilstrækkelig viden, evne og erfaring; utilstrækkelig supervision eller instruktion, et stressende miljø; hurtige forandringer inden for organisationen; utilstrækkelige kommunikationssystemer, dårlig planlægning for eksempel vagtplaner; mangelfuld vedligeholdelse af udstyr og bygninger. Dette er faktorer, som påvirker personalets præstationer, og som kan resultere i fejl og dermed påvirke patienten uhensigtsmæssigt. Vi har udvidet Reasons model og tilpasset den til brug i sundhedsvæsenet. Vi har klassificeret de fejlproducerende forhold og organisatoriske faktorer i et enkelt skema med de faktorer, der påvirker klinisk praksis (11), se tabel 1. FAKTOR TYPE Patientrelaterede: Opgaverelaterede: Individuelle medarbejderrelaterede: Teamrelaterede: Arbejdsmiljø relatererede: Organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst: Institutionel kontekst: Medvirkende betydende faktorer Patientens tilstand (kompleksitet, alvor) Sprog og kommunikation Personlige og sociale forhold Er opgaven klart defineret og entydigt struktureret? Er protokoller/ kliniske retningslinjer mm. tilgængelige og anvendes rutinemæssigt? Er prøveresultater til rådighed og pålidelige? Beslutningsstøtte? Viden og færdigheder Kompetence Fysisk og psykisk helbredstilstand Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Supervision og kultur for at søge hjælp Team- struktur( kongruens, konsistens, lederskab) Bemanding og kompetencemix Arbejdsbelastning og døgnrytme Udstyrets design, tilgængelighed og vedligeholdelse Administrativ og ledelsesmæssig støtte Miljø Fysiske forhold Budget (muligheder og begrænsninger) Organisering Politikker, standarder og mål Sikkerhedskultur og prioritet Rammer (økonomi og lovgivning) Sundhedsmyndigheder Samspil med øvrige interessenter Tabel 1: Skematisk oversigt over medvirkende faktorer, der påvirker klinisk praksis. 7

8 2.2 Oversigt over de medvirkende faktorer Øverst i skemaet står patientrelaterede faktorer. I alle kliniske situationer vil patientens kliniske tilstand have størst direkte indflydelse på praksis og resultater. De øvrige patientrelaterede faktorer som for eksempel personlighed samt sproglige og psykologiske evner kan også have betydning ved at påvirke kommunikationen med personalet. Opgaverelaterede faktorer omfatter tilgængelighed og anvendelighed af protokoller/kliniske retningslinjer og prøveresultater, som kan have indflydelse på behandlings-, undersøgelses- og plejeprocessen, og som derved kan påvirke kvaliteten af ydelserne. De individuelle medarbejderrelaterede faktorer omfatter viden, færdigheder og erfaring for den enkelte, da disse vil have indflydelse på deres kliniske praksis. Hver enkelt ansat er en del af et team inden for den enkelte afdeling eller enhed, som igen er en del af det samlede sygehus eller psykiatrienhed. Den enkeltes praksis og indvirkning på patienten påvirkes af de øvrige i teamet og deres måde at kommunikere, støtte og supervisere hinanden på. Hele teamet påvirkes af arbejdsmiljøet - både det fysiske miljø (lys, rum og støj) og andre faktorer, der påvirker personalets tankegang og muligheder for effektivt arbejde. Organisatoriske forhold påvirker teamet gennem handlinger og beslutninger, der træffes på et højere niveau i organisationen. Det omfatter for eksempel politikker for brug af vikarer, uddannelse og supervision samt tilgængeligheden af udstyr og forsyninger. Organisationen selv er underlagt den institutionelle kontekst - herunder finansielle begrænsninger, eksterne regulerende instanser og den bredere økonomiske og politiske situation. Hvert niveau af analysen kan udvides til at give en mere detaljeret specifikation af komponenter af de overordnede faktorer. Teamfaktorer omfatter for eksempel den mundtlige kommunikation (mellem junior og senior medarbejdere og mellem faggrupper), kvaliteten af den skriftlige kommunikation (fuldstændighed og læsbarhed af noter) og tilgængelighed af supervision og støtte. Den skematiske oversigt beskriver det konceptuelle grundlag for analyse af utilsigtede hændelser. Det omfatter både kliniske faktorer og det overordnede (bagvedliggende) niveau af organisatoriske faktorer, der kan have betydning. Det omfatter således hele spektret af mulige påvirkninger, der skal overvejes, og kan derfor anvendes til at styre undersøgelse og analyse af den utilsigtede hændelse. 2.3 Hvordan begreberne og konceptet omsættes til praksis Aktive fejl i sundhedsvæsenet kan være af forskellig karakter. Der kan være tale om fejl i forbindelse med praktiske (fysiske) handlinger (slips) såsom at tage den forkerte sprøjte. Og der kan være fejl relateret til mentale processer (lapses) som for eksempel at glemme at udføre en procedure, eller der kan - om end sjældent - være tale om forsætlig afvigelse fra sikker praksis, procedurer eller normer. På engelsk anvendes udtrykket care, som ikke umiddelbart har en dækkende entydigt udtryk på dansk. I Sundhedsloven anvendes udtrykket behandling til at omfatte undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Vi har valgt at lægge os op af sundhedslovens brede beskrivelse, hvorfor care er oversat til behandling i det følgende. I det følgende anvendes den mere generelle term behandlings system problemer (BSP) i stedet for usikre handlinger. Dette fordi denne mere neutrale terminologi er mere konstruktiv i sundhedssektoren, og fordi et problem ofte strækker sig over nogen tid og derfor ikke kan beskrives som én særlig usikker handling. For eksempel kan en fejl i overvågning af en patient strække sig over timer eller dage. Når BSP er afdækket, undersøges betingelserne for, at der kunne ske fejl, herunder den bredere organisatoriske kontekst som beskrives som medvirkende faktorer. Det er disse faktorer, som påvirker personalets indsats og kan udløse fejl, som igen påvirker behandlingsresultaterne. 8

9 3. Væsentlige begreber Reasons model og vores rammer udgør konceptet for undersøgelse og analyse. I det følgende defineres væsentlige begreber. 3.1 Behandlings system problemer (BSP) Usikre handlinger i forbindelse med sundhedsydelserne er sædvanligvis frontliniepersonalets handlinger eller undladelser. Forskellige BSP (inklusiv undladelser) kan være involveret i én ulykke. De har to essentielle egenskaber: Handlingerne afviger fra almindelig sikker praksis Afvigelserne har mindst en potentiel direkte eller indirekte virkning på et eventuelt negativt resultat for patienten, personalet eller samfundet Eksempler på BSP er: Mangelfuld overvågning, observation eller handling Forkert (set i bakspejlet) beslutning Undlade at bede om hjælp, når det er nødvendigt 3.2 Klinisk kontekst Fremtrædende kliniske begivenheder og patientens kliniske tilstand på tidspunktet for hændelsesforløbet (for eksempel kraftig blødning, blodtryksfald). Centrale oplysninger der er nødvendige for at forstå konteksten på tidspunktet for hændelsen og dertil hørende BSP. 3.3 Medvirkende faktorer Mange faktorer kan bidrage til en enkelt usikker handling, for eksempel: Patientfaktorer kan omfatte den omstændighed, at patienten var dårlig eller ude af stand til at forstå instrukser Teknologiske faktorer og opgaverelaterede forhold kan omfatte udstyr, design eller fravær af protokoller/kliniske retningslinjer Individuelle faktorer kan være manglende viden og erfaring Teamfaktorer kan omfatte dårlig kommunikation mellem de ansatte Arbejdsmiljøfaktorer kan omfatte en usædvanlig stor arbejdsbyrde eller utilstrækkelig bemanding 9

10 4. Proceskort for undersøgelses og analyseprocessen Anvendelsen af proceskort (flowchart) ved undersøgelse og analyse af en utilsigtet hændelse (se Figur 2) giver en oversigt over trinene i processen. Oversigten viser målene for hvert trin og beskriver processen til at nå det enkelte mål. Den grundlæggende undersøgelses- og analyseproces for en utilsigtet hændelse er forholdsvis standardiseret og følges, uanset om der er tale om en mindre utilsigtet hændelse eller en meget alvorlig utilsigtet hændelse med alvorlig patientskade. Processen er stort set den samme, uanset om det er en enkeltperson eller et team, der gennemfører undersøgelsen. Teamet kan vælge hurtigt at gennemgå de enkelte trin (Figur 2) ved et kort møde eller gennemføre en fuldskala dybdegående undersøgelse over flere uger med anvendelse af de tilknyttede teknikker til en dybdegående undersøgelse med detaljeret undersøgelse af kronologi, BSP/undladelser og medvirkende faktorer. Beslutningen om undersøgelsens omfang vil som hovedregel være relateret til hændelsens alvor, potentiale for læring og de tilgængelige ressourcer og muligheder for at prioritere tid til undersøgelsen. A BC Identifikation og beslutning om undersøgelse Udpeg de personer/det team der skal undersøge hændelsen Dataindsamling og strukturering af data (hvad skete der?) D EF Kronologien (hvor og hvornår?) Identifikation af BSP (hvordan?) Identifikation af medvirkende faktorer (hvorfor?) Anbefalinger og udarbejdelse af handlingsplan (hvordan kan der forebygges i fremtiden?) G Figur 2: Proceskort til undersøgelse og analyse af en utilsigtet hændelse. 10

11 Forklaring af proceskort: Afsnit A - G Afsnit A: Identifikation og beslutning om undersøgelse Der kan være mange bevæggrunde bag beslutningen om undersøgelse af en utilsigtet hændelse. Generelt vil en hændelse enten blive undersøgt på grund af dens alvor for patieten, pårørende, personale eller organisationen eller på grund af dens læringspotentiale for afdelingen eller organisationen. Mange hændelser har ikke haft alvorlige konsekvenser, men kan alligevel have et stort læringspotentiale. Alle utilsigtede kliniske hændelser skal rapporteres. De fleste alvorlige hændelser (faktuel score 3) vil udløse en øjeblikkelig og dybdegående undersøgelse og straks inddrage afdelings- og sygehusledelsen. Nogle hændelser kræver øjeblikkelig undersøgelse, mens andre kan vente til eksempelvis den følgende dag. De præcise foranstaltninger, der skal træffes, er en ledelsesbeslutning. Det vil indgå i beslutningsgrundlaget for, om og hvornår en hændelse skal undersøges, hvad der faktisk skete, patientens kliniske status og psykiske (følelsesmæssige) tilstand, hvordan personale, der var involveret, er påvirket samt eksterne forhold såsom mediernes interesse. Enhver organisation bør have retningslinier for undersøgelse af utilsigtede hændelser, herunder de omstændigheder som udløser en større undersøgelse (for eksempel alle alvorlige hændelser). Den rapporterede hændelse belyser ikke altid eventuel patientskade. For eksempel kan en patient falde, og dette rapporteres, medens et eventuelt brud først diagnosticeres senere, og den endelige skade for patienten først er afklaret flere uger senere. Riskmanageren bør se pragmatisk på problemet og beslutte, hvilken tidshorisont der umiddelbart skal fokuseres på, men samtidig muliggøre en mere omfattende og kompliceret udredning efterhånden som hændelsesforløbet afdækkes. Analysen skal i første omgang fokusere på den periode, hvor problemerne var mest tydelige. Afsnit B: Udpeg de personer det team der skal undersøge hændelsen Det er vigtigt at inddrage relevante kompetencer i undersøgelsen af alvorlige hændelser. Ideelt set bør et undersøgelsesteam bestå af 3 til 4 personer og faciliteres af en riskmanager eller ledelsesrepræsentant. Det er vigtigt at inddrage personer med forskellige kompetencer og med tid til at deltage i processen. Ved meget alvorlige hændelser kan det være nødvendigt at fritage teammedlemmerne fra deres sædvanlige pligter, så de kan koncentrere sig om undersøgelsen og analysen af den utilsigtede hændelse. Et ideelt team til at undersøge en alvorlig utilsigtet hændelse kan omfatte: Riskmanager og human factor eksperter. Eksterne eksperter; det kan være lægfolk, brugerråd, patientvejledere, en patientforeningsrepræsentant eller andre relevante fagpersoner. Ledelses ekspertise (for eksempel lægefaglig direktør, direktør for sygeplejen, administrativ leder på sygehusniveau eller sundhedsdirektør på regionalt niveau). Ledende klinisk ekspertise (medicinsk direktør, overlæge eller en repræsentant fra specialerådet). Det er også værdifuldt at have en person med, som har kendskab til den relevante enhed eller afdeling. De bør som hovedregel ikke have været direkte involveret i hændelsen. Londonprotokollen kan også bruges til at undersøge mindre alvorlige hændelser og nærved-uheld. Det kan i givet fald være afdelings- eller afsnitslederen sammen med riskmanageren eller en patientsikkerhedsnøgleperson (med passende uddannelse), der faciliterer undersøgelse og analyse. De pågældende styrer undersøgelses- og analyseprocessen og sørger for at inddrage relevant klinisk personale og eksperter i øvrigt. 11

12 Afsnit C: Dataindsamling og strukturering af data - hvad skete der? Dokumentation af hændelsesforløbet Alle fakta, viden og udstyr relateret til hændelsen skal indsamles (eller på anden måde dokumenteres for eksempel med foto) så hurtigt som muligt. Det kan omfatte: Journalmateriale (for eksempel journalnotater, medicinskema, henvisninger, røngtenundersøgelser, laboratoriedata osv.) Retningslinier mm. der er relevante i forbindelse med hændelsen (for eksempel protokoller/ kliniske retningslinjer og procedurer) Umiddelbare udtalelser, beskrivelser og observationer Interviews med de involverede Fysik miljø (for eksempel skitse over afdelingen, belysning osv.) Sikring af involveret udstyr (for eksempel bruseslange anvendt til at begå selvmord), eller dokumentation i form af for eksempel foto, apparaturidentifikation mm. Information om relevante vilkår der påvirkede begivenheden (for eksempel bemandingsplaner og vagtplaner, tilgængelighed af uddannet personale osv.) Udtalelser kan være nyttige, men kun hvis de indhentes efter forudgående vejledning om, hvilke typer oplysninger der er relevante, da der ellers er tendens til, at det bliver sammenfatninger af journaloplysningerne. Udtalelserne skal indeholde den enkeltes egen oplevelse af hændelsesforløbet, rækkefølgen og timingen af begivenhederne og være en klar beskrivelse af deres egen involvering i forløbet. Udtalelsen skal også beskrive eventuelle problemer i forløbet (såsom defekt udstyr) med fokus på forhold, der måske ikke er udførligt beskrevet i journalmaterialet. Nogle spørgsmål som for eksempel mangelfuld støtte eller supervision belyses bedst ved interviews. Udtalelserne vil blive sammenholdt med andre datakilder som for eksempel auditrapporter, kvalitetsprogrammer, journalmateriale, medicinskema osv. for at få et fuldstændigt billede af de faktorer, der havde betydning for hændelsesforløbet. Det er bedst at indsamle informationerne så hurtigt som muligt, efter hændelsen har fundet sted. Anvendelsen af et nummereringssystem eller referencesystem kan hjælpe med at skabe overblik og gøre det nemt at genfinde oplysningerne. Følgende er et eksempel på et referencesystem, som kan tilpasses behovene i den enkelte organisation: Ref.nr. Information/datakilde Rekvireret dato Modtaget dato Opbevares? Case 25/02 Kopi af hændelsesrapport 24/10/01 24/10/01 Arkivskab, riskmanager Case 25/02 Sygeplejenotater 24/10/01 25/10/01 Arkivskab, riskmanager Case 25/02 Lægejournal 24/10/01 26/10/01 Arkivskab, riskmanager Case 25/02 Infusionspumpe 24/10/01 24/10/01 Teknisk afdeling Formålet med indsamling af informationer på dette trin af undersøgelsen er, at: sikre at oplysningerne er til rådighed ved undersøgelse og analyse af hændelsen, muliggøre en præcis beskrivelse af hændelsesforløbet, strukturere informationerne i forhold til tid, sted, personkreds, kontekst mm., skabe et grundlag for tilrettelæggelse af eventuel videre undersøgelse, identificere relevante politikker, kliniske retningslinjer og procedurer. Interviews Interviews er en af de bedste måder at indsamle oplysninger om hændelsesforløbet fra personalet og andre involverede personer. Riskmanageren eller undersøgelsesteamet skal tage stilling til, hvem der skal interviewes, og sørge for at gennemføre samtalerne snarest muligt. Interviews er fundamentet i en effektiv undersøgelse. Medens mange informationer om hændelsesforløbet kan hentes fra journaler og andre dokumenter, så er interviews med aktørerne den vigtigste kilde til at beskrive viften af bagvedliggende medvirkende faktorer. Interviews er særligt effektive, når de ansatte sammen med riskmanageren/undersøgelsesteamet systematisk fokuserer på disse faktorer i undersøgelses- og analysefasen. Første trin i interviewet følger historikken og tilhørende faktuelle oplysninger. 12

13 Derefter tilskyndes den ansatte til at identificere både BSP og de medvirkende faktorer, hvilket i høj grad er berigende både for samtalen og undersøgelsen. Det kan være hensigtsmæssigt også at interviewe patienten og pårørende, men det er vigtigt forinden at overveje, om interviewet vil være unødigt belastende og medføre yderligere traumer for dem. I givet fald bør der gives information om formålet med interviewet og de manglende muligheder for at informere om resultatet af undersøgelsen (jf. dansk lovgivning). Hvor og hvordan? Interviews bør gennemføres under fortrolige forhold og, hvis det overhovedet er muligt, væk fra afdelingen i et afslappet miljø. Det kan være nyttigt at have to interviewere, så man altid er i stand til at lytte og notere svarene og fange særlige pointer, der ellers ville være gået tabt. Spørg endvidere medarbejderen, om de ønsker at have en bekendt eller kollega til at være til stede under interviewet. Interviewformen bør være støttende og forstående - ikke fordømmende eller konfronterende. Hvis det bliver klart, at der har været tale om fagligt uhensigtsmæssige handlinger, skal disse informationer udspringe naturligt af samtalen og ikke ved et krydsforhør. Fejl og uhensigtsmæssigheder begået af frontliniepersonalet er sjældent forsætlige, og de fleste ansatte er dybt frustrerede, når det bliver klart, at noget, som de har gjort, har bidraget til den utilsigtede hændelse. Den ansatte skal gives mulighed for gennem støttende diskussion at begynde at affinde sig med, hvad der er sket. Negative kommentarer og fordømmende bemærkninger på dette tidspunkt er upassende og vil medføre demoralisering og forsvarsposition hos den interviewede. Der er forskellige faser i et interview. Sædvanligvis er det mest effektivt at bevæge sig igennem faserne på en struktureret måde. Kronologien Fastlæg først den interviewedes rolle og afgræns dennes involvering i hændelsesforløbet. Fastlæg derefter kronologien i begivenheder, som den pågældende oplevede dem. Sammenhold oplysningerne med, hvad der er kendt for det samlede hændelsesforløb. Identifikation af BSP I den anden fase forklares først, hvad der menes med BSP og der gives et par eksempeler. Derefter opfordres medarbejderen til at identificere de vigtigste BSP, som pågældende ser dem. Det er væsentligt at understrege, at hverken den pågældende selv eller andre bør opleve skyld eller bebrejdes for handlingerne. Identifikation af alle vigtige handlinger eller undladelser (foretaget af frontliniepersonalet) eller andre sammenbrud i den kliniske proces, som var (set i bakspejlet) vigtige for den kæde af begivenheder, der førte til den utilsigtede hændelse som alle er BSP. Klinikerne vil, uanset om de har været direkte involveret eller er inddraget som konsulenter, have en implicit viden om den kliniske proces, som den normalt foregår og de normale variationer i klinisk praksis. Hvis der er uenighed om, hvorvidt der har været tale om afvigelse fra normal praksis, noteres dette. Hvis den kliniske praksis er specificeret i retningslinjer, protokoller eller patientforløbsbeskrivelser, kan disse anvendes til med større sikkerhed at fastslå afvigelser. Generelt vil en vis variation af praksis være acceptabel. Fokuser på de dele af hændelsesforløbet som var udenfor acceptabel variation af den kliniske praksis. Identifikation af medvirkende faktorer I tredje fase vender man tilbage til hver enkelt identificeret BSP. Der stilles spørgsmål relateret til hver identificeret BSP ud fra de tidligere beskrevne rammer, se Tabel 1. Hvis der for eksempel havde været problemer med overvågningen af en konfus patient, kan man understøtte fokuseringen på de medvirkende faktorer ved at spørge den interviewede specifikt om betydningen af patientfaktorer, entydighed med hensyn til ansvar og arbejdsdeling, betydningen af medarbejderrelaterede eller teamrelaterede forhold osv. Hvis det er nødvendigt at stille konkrete spørgsmål, så følg den overordnede ramme (Tabel 1). Hvordan var bemandingen? Var der særligt travlt eller roligt i afdelingen? Hvordan var det personale, der var til stede med hensyn til erfaring og træning? Når personalet identificerer en klar og vigtig medvirkende faktor, så stil uddybende spørgsmål. For eksempel om der var tale om en unik situation, eller om der var tale om et mere generelt problem. Afslutning af interviewet Et normalt interview vil sædvanligvis være af tyve til tredive minutters varighed afhængigt af graden af involvering. Men det kan have længere varighed, hvis medarbejderen er følelsesmæssigt påvirket og har behov for at tale om sin egen rolle i forløbet samt vurdere sit personlige ansvar og udtrykke sine følelser om, hvad der er sket. Afslutningsvis opfordres den interviewede til at komme med eventuelle andre kommentarer eller spørgsmål til forløbet. 13

14 Figur 3 giver et resumé af samtalen og de oplysninger, der indhentes under samtalen. Rammerne: Fortrolige og afslappende omgivelser udenfor afdelingen Tillad bisidder, hvis den pågældende ønsker det Interviews er ressourcekrævende. Derfor kan det være nødvendigt kun at anvende denne form for dataindsamling ved meget alvorlige hændelser eller ved kun at interviewe de vigtigste af de personer, der var involveret i hændelsen. Selvom der ikke gennemføres interview, kan undersøgelsesprocessen i Londonprotokollen fortsat følges, men analysen må så udelukkende baseres på de øvrige informationskilder. Forklar formåle med interviewet: Finde ud af hvad der skete Undgå konfronterende interviewform Fastlæg kronologien: Afklare den interviewedes rolle i forløbet Udarbejde kronologien i hændelsesforløbet Identifikation af BSP: Forklare hvad der menes med BSP Lad den interviewede identificere alle de relevante BSP i forløbet Identifikation af medvirkende (bagvedligenden) faktorer: Forklar hvad der menes med medvirkende faktorer Stil konkrete spørgsmål for på en struktureret måde at afdække de medvirkende faktorer Afslut interviewet: Giv den interviewede mulighed for at stille spørgsmål Interviewet bør normalt ikke tage mere end min. Figur 3: Oversigt over interview processen i Londonprotokollen. 14

15 Afsnit D: Fastlæg kronologien i hændelsesforløbet Det næste skridt i undersøgelsen er at fastlægge en klar og rimelig detaljeret kronologisk beskrivelse af hændelsesforløbet. Anvend interviews, udtalelser fra personer involveret i hændelsesforløbet og en gennemgang af journalmaterialet til at beskrive, hvad der skete og hvornår. Riskmanageren/undersøgelsesteamet skal sikre, at alle oplysninger er indarbejdet, og at enhver uoverensstemmelse eller afvigelser er tydeliggjort. Når et team udarbejder beskrivelsen, er det nyttigt at kortlægge kronologien på en flipover, hvor BSP og medvirkende faktorer kan tilføjes, når den kronologiske beskrivelse er færdig. Der er forskellige måder at gøre det på: Den fortællende (narrative) kronologiske beskrivelse: Både interviews og journalmaterialet vil generere en beskrivelse af begivenhederne, der synliggør, hvor begivenhederne fandt sted, hvilken rolle, hvilke udfordringer og problemer de involverede stod med i forløbet. Den fortællende kronologiske beskrivelse indgår i den endelig rapport om den utilsigtede hændelse. Mandag 17. marts 2001, 9.15 Patient A går fra den sikrede afdeling. Politiet informeres om at patient A var forsvundet Mandag 17. marts 2001, Politiet har fundet patient A i eget hjem. Havde hængt sig. Tid og Person skematisk beskrivelse: Giver mulighed for at følge de enkelte personers færden før, under og efter den utilsigtede hændelse. Sygeplejerske Afd. sygeplejerske Vagthavende læge ved patienten På kontoret Ved anden patient i afd. ved patienten På kontoret Ved anden patient i afd. ved patienten ved patienten Ved anden patient i afd. ved patienten ved patienten Ved Ved anden patient i afd. Flow Diagrammer: Tegner et billede af procesforløbet og omfatter mennesker, udstyr, journalmateriale og andre oplysninger. Når de enkelte trin i hændelsesforløbet fastlægges, kan det være nyttigt at udarbejde separate flow diagrammer til at illustrere (a) forløbet som det ideelt set skulle være ud fra de styrende dokumenteret (politikker, kliniske retningslinjer, procedurer mm.) og (b), rækkefølgen af begivenheder som de rent faktisk var i hændelsesforløbet. Tidsforløb: Beskriver hændelsesforløbet ud af en tidsakse. Det giver riskmanageren/ undersøgelsesteamet mulighed for at afdække de tidsperioder, hvor der særligt var problemer. Denne tilgang er særlig nyttig, når et team arbejder sammen om at udarbejde en oversigt over kronologien. Præoperativ (forkert) medicin trækkes op (forkert) medicine gives Respirationsstop Patienten dør

16 Afsnit E: Identifikation af BSP Når hændelsesforløbet, der førte til den utilsigtede hændelse, er fastlagt, skal riskmanageren/ undersøgelsesteamet identificere BSP. Nogle vil være kommet frem ved interviews og i den skriftlige dokumentation, men det kan være en fordel at drøfte det mere bredt og samlet. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at arrangere et møde med det involverede personale (fra overlæge til portør) og lade dem forfølge BSP. Det involverede personale er ofte i stand til at fastslå, hvad der gik galt og hvorfor og kan bistå med udviklingen af bedre strategier. Dette skal foregå i en lærende ånd. Derfor er riskmanagerens kompetencer som facilitator og til at lede undersøgelserne i en lærende og ikke fordømmende ånd afgørende for et vellykket udbytte af disse møder. Sørg for at alle BSP er specifikke handlinger eller undladelser begået af frontliniepersonalet, og ikke mere generelle bemærkninger om kvaliteten af pleje. Det er for eksempel nemt at anføre dårligt teamsamarbejde som en usikker handling, der måske nok er en korrekt beskrivelse af teamet, men i stedet skal registreres som en medvirkende faktor, da det vil være sandsynligt, at dårligt teamsamarbejde har haft betydning for BSP. Selvom der i praksis ofte er en nær sammenhæng mellem BSP og medvirkende faktorer, er det ikke hensigtsmæssigt at begynde at undersøge de medvirkende faktorer, før man har en komplet liste over BSP. Der er forskellige teknikker til rådighed både for den enkeltes undersøgelse (for eksempel riskmanageren) og for et teams undersøgelse af BSP - som for eksempel brainstorming og FMEA analyser. Afsnit F: Identifikation af de medvirkende faktorer Det næste skridt er, at angive de forhold (kontekst, situation) der var i forbindelse med hvert BSP. Brug Figur 1 som en guide og måde at afdække de mange faktorer, der kan have påvirket den kliniske proces. Hvis der er tale om et stort antal BSP, er man nødt til kun at analysere de vigtigste. Bemærk at hvert enkelt BSP på et givet tidspunkt analyseres for sig selv, idet de hver især har deres eget sæt af medvirkende faktorer. Hver usikker handling er måske forbundet med flere faktorer på forskellige niveauer i forhold til den tidligere anførte undersøgelsesramme (Tabel 1). Det kan for eksempel være manglende motivation (Individuel), manglende supervision (Team), mangelfuld uddannelsespolitik og træning (Organisation og ledelse). Forskellige metoder kan anvendes til at registrere de medvirkende faktorer i forbindelse med en bestemt usikker handling, men erfaringsmæssigt er der særlig to metoder som anvendes. Figur 4 (bedst placeret på A3 papir i landskabsformat) anvendes til registrering af den grundlæggende kronologiske hændelsesbeskrivelse sammen med BSP og tilhørende medvirkende faktorer. Figur 5 viser et fiskebensdiagram, som anvendes til én usikker handling, hvor informationer om de tilhørende medvirkende faktorer er anført i et alternativt format. BUSP Kronologi Tid Medvirkende faktorer Anbefalinger Figur 4: Kronologisk kortlægning af BUSP og associerede medvirkende faktorer. Opgaver Team Organisation og Ledelse BUSP Patient Individuelle Miljø/omgivelser Figur 5: Årsags-virknings diagram BSP. 16

17 Afsnit G: Anbefalinger og handlingsplan Analysen er færdig, når BSP og tilhørende medvirkende faktorer er identificeret. Det næste trin er at udarbejde et sæt anbefalinger/en forbedringsstrategi til at imødegå de afdækkede systemsvagheder. Handlingsplanen bør indeholde følgende: En prioritering af de medvirkende faktorer ud fra deres betydning for patientsikkerhed fremover En oversigt over tiltag, der skal iværksættes for at imødegå de afdækkede (prioriterede) medvirkende faktorer Oplysninger om hvem (navn), der er ansvarlig for gennemførelsen af tiltagene Tidsrammen for gennemførelsen Beskrivelse af eventuelle ressourcebehov Dokumentation for gennemførelse. Formel signering for afslutning af tiltagene Anførsel af dato for evaluering af effektiviteten af handlingsplanen. det enkelte teams eget kompetenceområde eller kontrol. For at forbedre anvendelsen af analyserne og gennemførelsen af de prioriterede anbefalinger, kan det være hensigtsmæssigt, at kategorisere dem efter hvem der har mulighed for at gennemføre forbedringer for eksempel den enkelte/gruppen, lokalt (Team), afsnit/afdeling eller sygehus forvaltningsniveau. Det er vigtigt tidligt at inddrage folk fra det relevante niveau for at sikre ejerskab og en hensigtsmæssig gennemførelse af anbefalingerne. Det fremmer samtidig en positiv sikkerhedskultur, når personalet oplever positive tiltag som konsekvens af en undersøgelse af en utilsigtet hændelse. Tabel 2 er et skema til dokumentation og opfølgning på anbefalingerne, som kan være nyttige for at sikre og dokumentere, at gennemførelsen har fundet sted. Den enkelte organisation kan umiddelbart identificere, hvor hovedindsatsområderne ligger, og hvor langt man er kommet. Som tidligere nævnt er det normalt, at der identificeres flere medvirkende faktorer, der bidrog til den utilsigtede hændelse, hvorfor man bliver nødt til at prioritere de foreslåede indsatsområder. Ofte fokuseres der på meget komplicerede, ressourcekrævende løsninger eller anbefalinger, der er uden for Medvirkende faktorer Handlinger til at imødegå disse faktorer Af hvem? Hvornår Nødvendige ressourcer Anbefalingernes niveau (individuelle, teams, ledelse, orgaisationsniveau) Dokumentation for afslutning Underskrift for afslutning Tabel 2: Foreslået handleplan, oversigt. 17

18 5. Referencer 1. Vincent, C., Taylor-Adams, S., Chapman, E.J., Hewett, D., Prior, S., Strange, P. et al. How to investigate and analyse clinical incidents: Clinical Risk Unit and Association of Litigation and Risk Management Protocol, Br Med J. 2000;320: Vincent, C.A. Understanding and responding to adverse events, N Engl J Med. 2003; 348: Eagle, C.J., Davies, J.M. and Reason, J.T. Accident analysis of large scale technological disasters: applied to anaesthetic complications. Can J Anaesth. 1992; 39: Reason, J.T. The human factor in medical accidents. In Vincent C.A. editor. Medical Accidents. Oxford: Oxford Medical Publications; Reason, J.T. Understanding adverse events: human factors. In Vincent C.A. editor. Clinical Risk Management. London: BMJ Publications; Cooper, J.B., Newbower, R.S. and Kitz, R.J. An analysis of major errors and equipment failures in anaesthesia management considerations for prevention and detection. Anesthesiology, 1984; 60: Cook, R.I. and Woods, D.D. Operating at the sharp end: the complexity of human error. In: Bognor M.S. editor. Human Error in Medicine. Hillsdale, New Jersey; Lawrence Erlbaum Associates Publishers: Vincent, C.A., Bark, P. Accident analysis. In Vincent CA editor. Clinical Risk Management. London; BMJ Publications: Stanhope, N, Vincent, C.A., Taylor-Adams, S., O Connor, A., Beard, R. Applying human factors methods to clinical risk management in obstetrics. BJOG. 1997; 104: Taylor-Adams, S.E., Vincent, C., and Stanhope, N. Applying Human Factors Methods to the Investigation and Analysis of Clinical Adverse Events. SafetyScience. 1999; 31: Vincent, C.A., Adams, S. and Stanhope, N. A framework for the analysis of risk and safety in medicine. Br Med J. 1998; 316: Acknowledgements Over the years the research that led to this protocol has been supported by a number of organisations and charities. In particular, we thank BUPA Foundation, UK Department of Health Patient Safety Programme and the Nuffield Trust and the Smith and Nephew Foundation. 18

19

20 Center for Kvalitet P. V. Tuxensvej 3-5, 1. sal 5500 Middelfart Tlf regionsyddanmark.dk

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Kerneårsagsanalyse Ved en kerneårsagsanalyse analyseres en utilsigtet hændelse

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Dagsorden 1. Baggrunden for møderækken a. introduktion til projektet b. gennemgang af forløb for møderne og deltagernes roller

Læs mere

Arbejdsmiljø & patientsikkerhed

Arbejdsmiljø & patientsikkerhed Arbejdsmiljø & patientsikkerhed Helene Meldgaard, antropolog Forskningsprojekt Formål: Belyse sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Model der testes i projektet Arbejdsmiljø Reaktion

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland

Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland 1 Guide til FMEA-metoden - Region Nordjylland Udgivet af Kvalitetskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus)

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Overførsel af MRSA (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) Januar 2005 1. Resume af hændelsen Der overføres MRSA fra patient A til patient B til trods for,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Vejle Neurologisk

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Primærsektorkonference

Primærsektorkonference Primærsektorkonference Den 2. november 2017 Maya Damgaard Larsen Sygeplejerske Cand.scient.san.publ Kvalitetskonsulent og risikomanager Kvalitet og Borgersikkerhed Hvordan arbejder vi med tværsektorielle

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Kerneårsagsanalyser DREJEBOG 1

Kerneårsagsanalyser DREJEBOG 1 DREJEBOG 1 Kerneårsagsanalyser Til undervisning i hvad kerneårsagsanalyser er og hvorfor, hvornår og hvordan kerneårsagsanalyser gennemføres (1 1½ times oplæg og dialogøvelser) Kerneårsagsanalyser Hvad

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Højrisikoprocesser er karakteriseret ved (1) - Variabel input. Patienter er meget forskellige, og personalet har uens kvalifikationer.

Højrisikoprocesser er karakteriseret ved (1) - Variabel input. Patienter er meget forskellige, og personalet har uens kvalifikationer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Patientsikkerhed FEJLKILDEANALYSE Metodebeskrivelse Afsnit 023 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 36 32 36 32 Direkte 36 32 31 87 Fax 36 32 36

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety)

Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedsmåling og -monitorering (The measurement and monitoring of safety) Patientsikkerhedstemadag Hospitalsenheden Vest d. 10. april 2014 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er det aktuelt at drøfte

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Skive Medicinsk

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune D.13.10.2014 Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Hvidovre Kommune Krav Indsats Ansvarlig Tidsplan Evaluering Samtlige problemområder

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Horsens Kir.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere