Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Ok-centret Enghaven socialpsykiatrisk bosted 8700 Side 1 af 29

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 65 år (angst, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse) 18 til 65 år (dømt til strafferetslig foranstaltning) 18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse) 18 til 65 år (angst, depression, indadreagerende adfærd) 18 til 65 år (misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel) 18 til 65 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse) 18 til 65 år (erhvervet hjerneskade, angst, personlighedsforstyrrelse) 18 til 65 år (angst, depression) 18 til 65 år (angst, alkoholmisbrug) 18 til 65 år (misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel) 18 til 65 år (misbrug af opioider) Side 2 af 29

3 18 til 65 år (spiseforstyrrelse) 18 til 65 år (angst) 18 til 65 år (forandret virkelighedsopfattelse) 18 til 65 år (misbrug af cannabis) 18 til 65 år (misbrug af centralstimulerende rusmidler) 18 til 65 år (misbrug af andre rusmidler) 18 til 65 år (depression) Pladser i alt: 94 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Merian Iris Larsen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Side 3 af 29

4 *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Interview med ledelse Interview med medarbejdere Interview med borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 29

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Merian Iris Larsen Hansted Kloster Trinbrættet Vendepunktet Ravnebjerg Tankegangen Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 29

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 29

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på uddannelse og beskæftigelse. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i meget høj grad kan tilbyde borgerne forskelligartet intern beskæftigelse og aktiviteter i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at udnytte og udvikle borgernes fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i samarbejde med borgeren opstiller konkrete og klare mål for uddannelse og beskæftigelse, det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at disse mål opstilles med udgangspunkt i borgernes handleplan. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har mulighed for at tilbyde borgerne forskelligartet intern beskæftigelse, det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at borgerne har indflydelse på valg af disse i forhold til egne ønsker og interesser. Side 7 af 29

8 Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne er tilfredse med de aktiviteter og beskæftigelsestilbud der tilbydes i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at samarbejde med borgerne i forhold til at opstille mål for uddannelse og beskæftigelse. Ledelsen oplyser, at der arbejdes internt med beskæftigelse, dette tilrettelægges i borgernes ugeskema. Borgerne har selv indflydelse på valg af aktiviteter og arbejdstilbud i forhold til egne ønsker og interesser. Aktiviteter: Efter kl på hverdage er der mulighed for at deltage i aktivitetsgrupper og behandlingsgrupper. Disse aktiviteter kan eksempelvis være: - Naturvejledning - Fitness - Svømning - Badminton - Fodbold - Billedkunst - Glasværksted Side 8 af 29

9 - Musik undervisning og band Undervisning og uddannelse: - Amt specialskolen for voksne, ASV - VUC - HF - EDB - Aftenskole Arbejdstilbud: - Genbrugsbutikken - IT og Computer vedligeholdelse - Bil vedligeholdelse - Chauffør - Cykelværksted - Pedelgruppen - Kolonihavegruppen - Rengøring og vaskeri - Køkken - Blomsterbinding til huset - Kunst til huset - Træværksted Skånejob: - Servicemedarbejder: rengøring, Café og pedel. - Husassistent: køkken - IT-medarbejder: netcafé Side 9 af 29

10 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det er socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet arbejder med faglige tilgange og metoder i overensstemmelse med målgruppen. Det er endvidere Socialtilsyn Syds vurdering, at der i høj grad er fokus på at dokumentere resultater og effekter i tilbuddet. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet fremadrettet bør være opmærksomme på ikke at indskrive borgere visiteret til SEL 108, da denne målgruppe ligger uden for tilbuddets godkendelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og at faglige tilgange og metoder tager udgangspunkt i målgruppen. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad overholder deres godkendelse, da tilbuddet har indskrevet adskillige borgere der ligger uden for målgruppen ( 108). Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har fokus på at dokumentere resultater og effekter af de anvendte metoder i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Enghaven er et socialpsykiatrisk bosted der er godkendt som midlertidigt botilbud til voksne efter SEL 107. Tilbuddet er godkendt til en målgruppe i alderen år. Tilbuddet har 5 afdelinger og er i alt godkendt til 94 pladser. Trinbrættet. Afdelingsleder oplyser, at der på afdelingen er 18 pladser i alderen år. Afdelingsleder oplyser, at der aktuelt er en borger indskrevet efter SEL 108, men at der er fokus på, at denne borger skal Side 10 af 29

11 videre til et andet tilbud i løbet af foråret. Målgruppen for Trinbrættet er borgere med skizofreni, ADHD, Borderline, OCD og lignende psykiske lidelser. Afdelingsleder oplyser, at der aktuelt er mange borgere der har ADHD. Afdelingsleder oplyser, at der på trinbrættet er fokus på beskæftigelse. Da det er unge borgere, er der et tæt samarbejde med jobcentret. Tankegang. Afdelingsleder oplyser, at der i øjeblikket er 20 borgere. Målgruppen er borgere i alderen år. Afdelingsleder oplyser, at der aktuelt både er indskrevet borgere efter SEL 107 og 108. Borgerne på afdelingen er delt op i to grupper ud fra behov og niveau. Målgruppen er borgere med alkoholdemens, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, borgere med fysiske/somatiske symptomer, samt syn- og stemmeforstyrrelser. Afdelingsleder oplyser, at de aktuelt har to borgere indskrevet der har kræft. Afdelingsleder oplyser, at det er en bred gruppe af borgere. Der er borgere med ADHD, angst og misbrug. Borgere med lav IQ som ikke har diagnoser, borgere der har taget skade af alkohol, samt udviklingshæmmede. Metode. Afdelingsleder oplyser, at der er fokus på motion, ugeprogram og arbejdsliv. Der er fokus på, hvad den enkelte magter og evner. Hvis en borger har mange udfordringer er der 1:1 kontakt. Alle borgere har behov for hjælp til at få styr på hverdagen. Formålet med de borgere der er indskrevet på SEL 107 er, at de efterfølgende skal videre til et mindre indgribende tilbud. Der er derfor også en del botræning. Botrænningen tilrettelægges i borgernes ugeskema. Side 11 af 29

12 Afdelingsleder oplyser, at i den gruppe hvor borgerne har færre ressourcer, er der primært fokus på at få styr på borgernes hverdag. Hansted Kloster Afdelingsleder oplyser, at afdelingen har til huse på et gammelt hospital. Afdelingsleder fortæller, at de fysiske rammer særligt adskiller sig fra tilbuddets øvrige afdelinger. Der er på Hansted Kloster 22 pladser, aktuelt er der 3 borgere indskrevet efter SEL 108. Aldersmæssigt er borgerne i alderen år. Afdelingslederen beskriver, at målgruppen udgøres af et bredt spektrum. Der er mange borgere med senskader og mange borgere med misbrugsproblemer. Det oplyses, at der aktuelt er indskrevet en borgere på 200%. Metode. Afdelingsleder fortæller, at der er fokus på at træne de sociale kompetencer i fællesskabet. Der arbejdes med ugeskema, som tilrettelægges i forhold til den enkelte borger. Afdelingsleder oplyser, at der i afdelingen er en bred faggruppe. Afdelingsleder oplyser, at der i afdelingen hentes stor inspiration og arbejdes ud fra den miljøterapeutiske metode. Ravnebjerg. Afdelingsleder oplyser, at der på afdelingen er 13 pladser. Afdelingsleder oplyser at målgruppen er bred. Der er ikke behov for vågen nattevagt. Afdelingsleder fortæller, at målgruppen primært er unge borgere, der efterfølgende skal videre. Afdelingsleder oplyser, at der også er enkelte ældre/voksne borgere, som har været i psykiatrien i flere år. Hos dem er udviklingskurven ikke længere så stejl, men meget fungerende. Side 12 af 29

13 Målgruppen er primært borgere med skizofreni, hjerneskade, ADHD, samt mulig autismesprektrum lidelse. Faggruppen udgøres af SOSU-assistenter, pædagoger, socialrådgiver og skolelærer. Vendepunktet. Afdelingsleder oplyser, at der aktuelt er 18 borgere, men at de 18 borgere fylder 24 pladser i indskrivning. Aldersgruppe: år. Borgerne er opdelt i to teams. Det ene team er primært unge mænd med ADHD og enkelte med autismespektrumsforstyrrelser. Afdelinger oplyser, at de har fokus på det sociale og udvikling af det sociale hos borgerne. Det andet team udgøres af unge kvinder og mænd med personlighedsforstyrrelse, skizofreni, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Faggruppe: misbrugsvejleder, pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter. Metoder DAT. Ledelsen oplyser, at DAT anvendes som metodisk redskab. DAT er en metode der er møntet på personlighedsforstyrrelse. Der er både individuel og gruppebehandling. Formålet med metoden er, at den øver opmærksomhed, følelser, mindfulness. Metoden anvendes som et redskab, hvor borgerne udvikler evnen til at følelsesregulere, ligesom borgeren lærer nye strategier som er hensigtsmæssige. Side 13 af 29

14 Ledelsen oplyser, at der er 4 ansatte i DAT-teamet. I tilbuddet er ca. af medarbejderne uddannet i DAT metoden. Det er de ansatte, der kører individuel- og gruppeterapi. Alle afdelingsledere har deltaget i et kursusforløb. Der anvendes i den sammenhæng ekstern supervision i forhold til DAT. Systemiske metode. Ledelsen oplyser, at der anvendes den systemiske metode. Der er fokus på uddannelse af ledelse og ansatte i forhold til den systemiske metode. Formålet med metoden er at anvende en metode, hvor virkeligheden skabes sammen. Ved det første møde med borgeren, er der et interview, hvor der er fokus på at reformulere borgerens fortællinger til positive fortællinger. Ledelsen fortæller, at de særligt har fokus på, at huske at borgerne ønsker at gøre deres bedste. Alle fastansatte medarbejdere har en systematisk efteruddannelse af 1 års varighed (= 18 kursusdage). Narrative livshistorier. Ledelsen oplyser, at der anvendes narrative livshistorier i arbejdet med borgerne. Der er derfor fokus på at dygtiggøre de ansatte i forhold til at anvende tilbuddets metoder. Der er derfor også fokus på, at de ansatte i tilbuddet har et fælles sprog. Ledelsen oplyser, at der i tilbuddet er en stemmehøregruppe. Der er aktuelt 6 med i gruppen. Formålet er, at borgeren oplever, at de ikke er alene om at høre stemmer og se ting. Der er fokus på at give borgerne redskaber i form mestringsstrategier. I gruppen er der borgere på tværs af afdelingerne. Ledelsen oplyser, at generelt er der behandlingsgrupper på tværs af afdelingerne. Nada Der er mulighed for at få NADA behandling i tilbuddet. Der er i tilbuddet 70 NADA uddannede Side 14 af 29

15 medarbejdere. ART. Aggression replacement træning. Det er en kognitiv metode. Der er i behandlingen fokus på, hvad borgerne kan gøre i stedet for at blive vrede. De ansatte vil komme på et kursusforløb, som vil blive startet op i marts Ledelsen oplyser, at de er påbegyndt et Ipad projekt. Projektet er finansieret af Trygfonden. Udvalgte borgere får en Ipad og et armbånd, armbåndet registrerer forskellige forhold og rytmer hos borgeren, som videresendes til Ipaden. Ipad'en giver også borgerne mulighed for at se og skrive i egen handleplan, samt dagligt notere arbejdet med egne mål. Struktur. Ledelsen oplyser, at der er behov for struktur i hverdagen, nogle borgere har behov for mere struktur end andre. Der udarbejdes ugeskema for den enkelte borger. Formålet med ugeskema er at skabe en hverdag med fast struktur. Af ugeskemaet fremgår den enkelte borgers opgaver. Beskæftigelse. Ledelsen oplyser, at der er fokus på beskæftigelse. Faggrupper Ledelsen oplyser, at der er en stor spredning i faggruppen på tilbuddet, der er ansat sygeplejersker, ergoterapeut, pædagoger etc. Ledelsen oplyser, at det skaber en faglig dynamik, at faggrupperne arbejder på tværs af hinanden. Side 15 af 29

16 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Personalemøder. Antallet af personalemøder varierer fra afdeling til afdeling. Alle afdelinger afholder personalemøder hver 4. uge. Ledelsen oplyser, at tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete og klare mål, ligesom der er fokus på løbende evaluering i forhold til forbedring og tilpasning af indsatsen. Målene fastsættes i samarbejde med borgerne med udgangspunkt i de mål, der er beskrevet og fastsat i handleplanen. Ledelsen oplyser, at der er tilknyttet nøglepersoner til borgerne, det er nøglepersonerne der sikrer, at der bliver skrevet statusrapporter. Ledelsen fortæller, at de ansatte ofte vil foretage skrivearbejdet om formiddagen. Det er en opgave der i tilbuddet prioriteres højt. En afdelingsleder fortæller, at de eksempelvis på afdelingen har en tavle med oversigt over de forskellige deadlines. Ledelsen oplyser, at de dog kan opleve, at kommunen er mere tilbageholdende i forhold til udarbejdelse af handleplaner. Når borgere visiteres, screenes borgeren. Efter tre måneder laves der opfølgning, de tjekker mål en gang om måneden. Ledelsen oplyser, at med deres målemetode, kan de se hvor borgerne har flyttet sig. Ledelsen oplyser, at de med tilbuddets dokumentationsmetode kan lave grafer. Således kan borgeren følge med i udviklingen. I tilfælde af status quo eller tilbagefald, handles der på det, det kan eksempelvis være at sætte nye mål. Ledelsen oplyser, at der er fokus på, at borgerne ikke kommer til at hænge fast i de gamle mål. Ledelsen oplyser, at sagsbehandlere giver udtryk for, at de er glade for tilbuddets målemetode, og at tilbuddet kommer med fremadrettet relvante mål for borgeren. Side 16 af 29

17 Ledelsen oplyser, at de anvender resultatkrav som målemetode. Metoden er udviklet på baggrund af interview med borgere, medarbejdere og pårørende. På baggrund af disse blev der udvalgt og udarbejdet indikatorer som tilbuddet vurderer og måler borgernes udvikling ud fra. - mål - indikator - ønsket målopnåelse - mål - benchmark tal Det beskrives at indikator er et kvantitativt udtryk for kvalitet eller adfærd. Et eksempel kan eksempelvis være pejlemærket "selvværd", som omformuleres til "procent af deltagere, som oplever øget selvværd". Det beskrives, at det samtidigt er vigtigt at fastlægge, hvornår et mål er opfyldt. Målopnåelse udtrykker hvad tilbuddet arbejder imod. Disse tal benchmarkes med det opnåede og bruges til at udpege områder, hvor indsatsen kan forbedres. Resultatkravene fungerer som en bruttoliste, der omfatter hele organisationens arbejde. I forhold til den enkelte borger anvendes listen som en guide, hvorudfra relevante mål udvælges. Derefter brydes disse ned i delmål og milepæle for borgeren i handleplanen, og der vil blive dokumenteret på dem i opfølgningen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har fokus på, at borgerne inddrages og har indflydelse på eget liv, det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på at samarbejde med borgerne i forhold til de mål der opstilles for opholdet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj har fokus på, at tilbuddet sikrer at borgerne har indflydelse på Side 17 af 29

18 deres hverdag. Det prioriteres eksempelvis højt, at borgerne inddrages i tilrettelæggelse af ugeskema. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne generelt har mulighed for indflydelse på de beslutninger der træffes i tilbuddet. Der afholdes beboermøde, hvor to beboerrepræsentanter for hver afdeling deltager. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov De ansatte fortæller, at der er fokus på at borgerne oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt. De ansatte fortæller, at borgerne i høj grad inddrages og har indflydelse på deres hverdag. Ligeledes fortæller de ansatte, at der arbejdes motiverende med borgerne. Ledelsen oplyser, at der i tilbuddet er fokus på at inddrage borgerne. Der samarbejdes eksempelvis med borgerne i forhold til at opstille mål for ophold, tilrettelæggelse af ugeskema, ligesom der afholdes beboermøder. Beboerrådsmøder. Der er 2 repræsentanter per afdeling. Formålet er at sikre borgernes trivsel. Der vil være en trivselsrunde pr. afdeling, afdelingslederen foretager opfølgning. I hver afdeling drøftes også praktiske gøremål, eksempelvis hvem der har madtjans i weekenden. Der kan også præsenteres ønsker om ture, eksempelvis at der arrangeres en tur i Ikea, hvor de ansatte tager med som støtte. Ledelsen oplyser, at beboerrådsmøde er borgernes møde og ikke de ansattes møde. Der er derfor også fokus på så vidt muligt at efterkomme borgernes ønsker. Ferie og helligdage. Der arrangeres forskellige former for ferier og ture. Der arrangeres forskellige weekendture, eksempelvis har der været en fælles tur til København. Der arrangeres fast skiferie hvert år. Side 18 af 29

19 Der holdes jul i tilbuddet. Det er mulighed for borgerne at invitere pårørende til jul. Borgerne er med til arrangere julen i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at tilbyde borgerne en sund og varieret kost. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at motivere borgerne til fysiske aktiviteter, det er i den sammenhæng socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet tilbydes forskelligartet aktiviteter, som borgerne kan vælge med udgangspunkt i egne ønsker og interesser. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er relevante husregler, og at disse husregler både er bekendte af ansatte og borgere. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er opmærksomhed på at sikre borgernes trivsel. Det er dog også socialtilsynets vurdering, at der i øjeblikket er behov for at indgå i en dialog med borgerne i forhold til at sikre trivsel i tilbuddet, dette er særligt gældende i forhold problematikken vedrørende intern handel mellem borgerne, at borgerne oplever at der går for mange ressourcer til en enkelt borger, ligesom borgerne ikke har en forståelse for opdelingen af borgerne på de forskellige afdelinger. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Ansatte. De ansatte fortæller, at det er deres oplevelse at borgerne trives i tilbuddet. De ansatte oplyser, at de er opmærksomme på borgernes trivsel. Ved mistrivsel kan der eksempelvis afholdes samtaler med borgerne, drøftelse om borgeren eventuel skal indlægges eller om der skal justeres på borgerens medicin, i sådanne tilfælde kontaktes borgerens læge. Borgere. Side 19 af 29

20 Borgerne fortæller, at de ikke forstår sammensætningen af borgerne i forhold til afdelingerne. Borgerne klager over, at der i tilbuddet er meget handel mellem borgerne, hvilket føre til en del konflikter imellem borgerne. Borgerne oplever at dette påvirker deres trivsel i hverdagen. Ledelsen oplyser i den sammenhæng, at der i er retningslinjer i tilbuddet om, at der ikke må foregår handel mellem borgerne. Borgerne fortæller, at der tidligere var en ordning, hvor borgerne kunne låne en bil af tilbuddet. Borgerne giver udtryk for, at de var særlig glade for denne ordning, og at de synes det er ærgerligt at den blev stoppet igen. Ledelsen oplyser i den sammenhæng, at ovenstående er en misforståelse, der er stadig mulighed for, efter aftale med afdelingslederen, at låne en bil af tilbuddet. Flere borgere beskriver, at der er blevet indskrevet en borgere i en særforanstaltning. Det oplyses, at denne indskrivning skaber forstyrrelser i tilbuddet. Borgerne fortæller, at der går mange ressourcer til denne borgere. Denne problematik drøftes med ledelsen, ledelsen oplyser, at de er bekendte med klagerne over dette, de oplyser, at det beror på en misforståelse, da borgeren er indskrevet med 314%, hvorfor der ikke går timer fra de øvrige borgere. Socialtilsynet drøfter med ledelsen, at det er relevant at dette drøftes med borgerne, så de får en forståelse af situationen, og at der ikke går personaletimer fra dem til den enkelte borgere. Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget Der udtrykkes derudover en tilfredshed med at bo på tilbuddet. Borgerne udtrykker tilfredshed med de aktiviteter der er på tilbuddet. Ligesom borgerne fortæller, at de har en god relation til de ansatte, samt de øvrige borgere. De ansatte oplyser, at der i tilbuddet er fokus på, at borgerne har adgang til relevante Side 20 af 29

21 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) sundhedsydelser. Borgernes tilbydes støtte i forhold til planlægning og at komme afsted. I forhold til de yngre kvinder på tilbuddet, vil disse blive tilbudt rådgivning i forhold til prævention, de ansatte oplyser, at der eksempelvis er to der har fået hjælp og støtte til at få en p-stav. Kost og motion. Ledelsen oplyser, at der i tilbuddet er fokus på motion. Der arrangeres forskellige aktiviteter for borgerne. Det kan eksempelvis være badminton i hallen, boksning, fitness inde i byen, cirkeltræning, svømning og fredag er der eksempelvis løbegruppe. Borgerne har mulighed for individuel behandling af fysioterapeut. Misbrug. Ledelsen oplyser, at i forhold til misbrugsproblematikker, at borgere med misbrug kan indskrives på tilbuddet, det er dog en forudsætning at borgerne er villige til at gå i behandling. Ledelsen oplyser, at der tages urinprøver. Der er fokus på at forebygge misbrug, og derfor tilbydes der også løbende samtaler med misbrugskonsulenter. Hvis borgerne har et aktivt misbrug, skal borgerne deltage i en rusmiddelgruppe, ligesom der samarbejdes med misbrugscenter. Ledelsen oplyser, at alle borgere med en misbrugsproblematik har en misbrugshandleplan. I dag er det en forudsætning forud for indskrivningen, at misbrugsproblematikken indgår i borgernes handleplan. De ansatte fortæller, at der er politikker i forhold til alkohol, rygning og misbrug. Der må ikke drikkes alkohol, ligesom der ikke må misbruges alkohol. Borgerne må gerne tage ud og drikke ved lejlighed, hvis de ikke har en misbrugsproblematik. Der må ikke ryges på fællesarealerne. Der må ryges i lejlighederne, men de ansatte kan godt opfordre borgerne til at ryge udendørs. De ansatte fortæller, at der er fokus på at have åbenhed omkring misbrug. Der arbejdes med Side 21 af 29

22 åbenhed og anerkendelse i forhold til udvikling og tilbagefald. Der afholdes rusmiddelgruppe to gange om ugen, hvis dette er fokuspunkt i borgerens handleplan. Ledelsen oplyser, at der ikke er borgere med aktivt misbrug, der ikke er tilknyttet et misbrugscenter. De ansatte oplyser, at der en husregel om at borgere ikke må handle med hinanden. Der er dog borgere der handler med hinanden alligevel. Ledelsen oplyser, at de har fokus på at håndtere handel mellem borgerne og støtte dem i ikke at handle med hinanden. I tilfælde af, at dette forekommer alligevel, og at der eksempelvis er borgere der har gæld til andre borgere, går ledelsen eventuelt ind og kompenserer for gælden for at forebygge yderligere konflikter. Der laves i den sammenhæng en aftale mellem borgerne og ledelsen, også i forhold til at forebygge sådanne konflikter fremadrettet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på at forebygge magtanvendelser pædagogisk, det er dog drøftet med ledelsen, at det vil være relevant med en opdatering af magtanvendelsesbekendtgørelsen hos medarbejderne i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er bekendte med at skulle indberette magtanvendelser. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er opmærksomme på opfølgning af magtanvendelse i forhold til løbende læring og forbedring af indsatsen. Side 22 af 29

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Ansatte beskriver, at de er opmærksomme på at forebygge magtanvendelser ved konflikter. Under interview med de ansatte, er der i varierende grad kendskab til magtanvendelsesbekendtgørelsen (hvad er en magtanvendelse). Socialtilsyn Syd drøfter efterfølgende med ledelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at have en generel introduktion for medarbejdere i forhold til magtanvendelser. Leder og ansatte beskriver, at de ved at magtanvendelser skal indberettes, ligesom der er opmærksomhed på opfølgning af magtanvendelser i forhold til løbende læring og forbedring af indsatsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på at forebygge overgreb i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at det er relevant at der udarbejdes voldshandleplaner for borgere der er udadreagerende. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de ansatte er bekendte med tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb i tilbuddet. Side 23 af 29

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelse og ansatte oplyser, at er fokus på at udarbejde voldsforebyggende handleplaner, hvis der er borgere, som er meget udadreagerende. De ansatte oplyser, at der er fokus på at være opmærksom på konflikter imellem borgerne. Ved trussel og vold mod ansatte er der et skema, de ansatte skal udfylde og indsende til leder og AM. Ved behov kan der tilbydes supervision/psykologhjælp. Der udarbejdes voldshandleplaner ved behov, disse vil de ansatte være bekendte med. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 24 af 29

25 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 0,10 Overskud - Ejendomsudgifter 17,10 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 70,20 Lønomkostninger, fast personale - 1,70 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 3,50 Sygefravær 68,50 1,09-4,20 Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Afdeling: Vendepunktet Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 misbrugsbehandling 0,00 terapi 0,00 psykologisk behandling 0,00 socialpædagogisk støtte ,00 Side 25 af 29

26 Niveau 1 speciallægelig behandling 0,00 genoptræning 0,00 arbejdsprøvning 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 Tilbudstype: 107. Afdeling: Ravnebjerg Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 psykologisk behandling 0,00 misbrugsbehandling 0,00 genoptræning 0,00 terapi 0,00 speciallægelig behandling 0,00 socialpædagogisk støtte ,00 arbejdsprøvning 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 Tilbudstype: 107. Afdeling: Tankegangen Side 26 af 29

27 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialt enkeltmandsprojekt 0,00 talepædagogisk behandling 0,00 misbrugsbehandling 0,00 terapi 0,00 speciallægelig behandling 0,00 arbejdsprøvning 0,00 psykologisk behandling 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 genoptræning 0,00 socialpædagogisk støtte ,00 Tilbudstype: 107. Afdeling: Hansted Kloster Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 misbrugsbehandling 0,00 socialpædagogisk støtte ,00 Side 27 af 29

28 Niveau 1 genoptræning 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 terapi 0,00 arbejdsprøvning 0,00 socialt enkeltmandsprojekt 0,00 speciallægelig behandling 0,00 psykologisk behandling 0,00 Tilbudstype: 107. Afdeling: Trinbrættet Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 arbejdsprøvning 0,00 terapi 0,00 genoptræning 0,00 socialt enkeltmandsprojekt 0,00 psykologisk behandling 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 Side 28 af 29

29 Niveau 1 socialpædagogisk støtte ,00 misbrugsbehandling 0,00 speciallægelig behandling 0,00 Side 29 af 29

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere