Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet, men områderne er reguleret ud fra forskellige regel- og lovsæt og rummer forskellige opgavetyper. Ansvaret for socialindsatsen og beskæftigelsesindsatsen er følgelig også delt på hvert sit politiske udvalg: Centret har et samlet budget på netto knap 520 mio. kr. i Sektorredegørelsen er inddelt i to separate afsnit for henholdsvis det sociale område og beskæftigelsesområdet. Først dog en kort præsentation af centrets administrative område: DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE 1 - Beskrivelse af det administrative område Økonomi- og Planudvalget Budgetområde 1.01 Administration Omfatter udgifter til centrets centrale administration inden for såvel det sociale område som beskæftigelsesområdet, primært lønudgifter. Hovedparten af medarbejderne er beskæftiget med direkte borgerrelaterede opgaver som myndighedsopgaver, råd & vejledning og sagsbehandling i øvrigt. Det samlede budget på område 1.01 Administration udgør 38,1 mio. kr. DET SOCIALE OMRÅDE 1 - Beskrivelse af socialområdet Centrets opgaver på det sociale område er relateret til voksne med særlige behov, dvs. borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Kommunens opgaver og forpligtelser på området fremgår af serviceloven. Serviceloven er en rammelov. Det betyder, at kommunen har pligt til at iværksætte hjælp og støtte til voksne med særlige behov men det er op til kommunen at beslutte, hvilken hjælp der skal iværksættes. Hovedopgaverne på det sociale område er: Generel rådgivning og vejledning til voksne med særlige behov Visitation til sociale tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, borgere med misbrugsproblematikker samt særligt socialt udsatte grupper. Visitationen kan omfatte tilbud og indsats i forhold til bolig, beskyttet beskæftigelse, fritid og behandling Drift og udvikling af kommunale tilbud til voksne med særlige behov Udbetaling af diverse overførselsindkomster og kontante ydelser (sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, enkeltydelser, introduktionsydelse, fleksydelse, ledighedsydelse og merudgifter) Tilkendelse af førtidspensioner Følgende institutioner er tilknyttet centret: Pædagogisk Psykiatrisk Rådgivning (PPV), som er Greve Kommunes eget tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. PPV tilbyder vejledning, støtte- og kontaktperson, bostøtte og botræning, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

2 Greve Rusmiddelcenter (GRC), som er Greve Kommunes lokale tilbud til afklaring og visitering af misbrugere til behandling. Rusmiddelcentret skal endvidere koordinere kommunens indsats på misbrugsområdet, herunder koordineringen med Omega, der er kommunens tilbud for unge med misbrugsproblemer, og som organisatorisk er en del af Familiehusene i Center for Børn & Familier. Endelig tilbyder rusmiddelcentret støtte- og kontaktperson til misbrugere og til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Omfatter hovedsagelig merudgifter til voksne efter servicelovens 100, men derudover også udgifter til enkeltydelser og sygebehandling efter aktivloven. Det samlede budget på område 5.01 Retsbestemte sikringsydelser udgør 2,2 mio. kr. i Budgetområde 5.02 Voksne og handicap Omfatter udgifter efter Lov om social service (serviceloven) til voksne med særlige behov. Det drejer sig hovedsagelig om udgifter til forskellige former for støtte i eget hjem til borgere med nedsat funktionsevne, særlige botilbud, forsorgshjem og krisecentre, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsbehandling. Budgetområde 5.02 kom i 2011 under et betydeligt pres på grund af et stigende antal borgere og mistet mellemkommunal refusion som følge af en principafgørelse i Ankestyrelsen. Det var derfor nødvendigt at iværksætte en række tiltag for at reducere budgetoverskridelsen. Blandt de iværksatte tiltag var også en reduktion af serviceniveauer på konkret områder. Udover de iværksatte tiltag blev der i Budget 2012 (-15) reserveret en omstillingspulje på 12,2 mio. kr. til tilpasning til det aktuelle og nuværende antal borgere på budgetområdet samt til dækning af konsekvenser af principafgørelsen i Ankestyrelsen. Derudover blev der i omstillingspuljen afsat 5,9 mio. kr. til en mængdereguleringsmodel for døgntilbud til voksne med særlige behov. I omstillingspuljen blev der således samlet afsat 18,1 mio. kr. i 2012 til udgifter, der administreres i Center for Job & Socialservice (i overslagsårene dog kun 16,2 16,3 mio. kr.). Omstillingspuljen blev ved budgetvedtagelsen i første omgang placeret under Økonomi- og Planudvalget på Budgetområde 1.03 Tværgående områder. I marts måned 2012 blev der foretaget nye aktuelle beregninger og analyser af de områder, der indgik i omstilllingspuljen. De nye beregninger viste, at behovet for tilførsel fra omstillingspuljen var reduceret til 12,6 mio. kr., og Byrådet besluttede den 24. april 2012 at budgetomplacere de 12,6 mio. kr. til budgetområde 5.02 i 2012 og overslagsår. Restbeløbet er tilgået kassen i alle budgetår. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de udgiftsområder, som Job & Socialservice har ansvaret for på budgetområde Overskrifterne i beskrivelsen kan genfindes i talbilaget til denne sektorredegørelse, så det er muligt at se det budget, der er afsat til det pågældende område. Det samlede budget på område 5.02 Voksne og handicap udgør 157,1 mio. kr. i Lejetab i boliger for særlige målgrupper Job & Socialservice har 100 pct. anvisningsret til boliger for særlige målgrupper og hæfter derfor også for eventuel tomgangsleje. Det drejer sig om følgende boliger: Boligtype Adresse Antal boliger Boliger i boligfællesskaber Freyas Kvarter 21 CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

3 Boliger i boligfællesskaber Skoleholmen 10 Individuelle boliger Freyas Kvarter 16 I alt 47 Specialpædagogisk bistand til voksne Omfatter udgifter til landsdækkende specialrådgivningsinstitutioner for særlige handicapgrupper. Institutionerne finansieres objektivt af landets kommuner efter befolkningstal. Omfatter desuden udgifter til forskellige former for specialpædagogisk bistand, rådgivning og specialundervisning primært i forhold til mennesker med kommunikationshandicap (tale, hørelse, syn). Ydelserne til borgerne leveres helt overvejende af Center for Specialundervisning (CSU) i Roskilde. Betaling til CSU sker i form af en abonnementsordning, hvor de 6 brugerkommuner (Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Stevns) betaler efter befolkningsstørrelse. Abonnementet dækker ydelser til både børn og voksne. Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter indtægter efter servicelovens 176 for refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Refusionssatserne i 2012 er: Udgifter under kr. = ingen refusion Udgifter i beløbsintervallet kr. = 25 % refusion Udgifter over kr. = 50 % refusion Særlige klubtilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 36 til særlige klubber for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Borgere i særlige klubtilbud, SEL 36 April 2012 Antal borgere 0 Gennemsnitspris pr. helårsplads (1.000 kr.) 0 Der er aktuel ingen borgere placeret i tilbud efter 36. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Omfatter udgifter til BPA efter servicelovens 96, der ydes som tilskud til ansættelse af hjælpere ved pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. BPA er nærmere illustreret i Aktivitetstal 1 i afsnit 3. Støtte i eget hjem Omfatter udgifter til forskellige former for støtte og vejledning i eget hjem efter servicelovens 85. Efter 85 ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Eksterne tilbud uden for Greve Kommune Støtte efter SEL 85 April 2012 Borgere i eksternt 85 tilbud 50 Omregnet til helårsborgere 52,6 Gennemsnitspris (1.000 kr.) 343 CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

4 Omfanget af støtte efter 85 spænder meget bredt og bevilges som udgangspunkt konkret og individuelt til den enkelte borger. Bevillingen kan således gå fra nogle få timer om måneden til hjælp i døgndrift. Egen drift i PPV PPV yder støtte efter servicelovens 85 til visiterede borgere med bopæl i Greve Kommune. Pr. april 2012 yder PPV vejledning og støtte til 124 borgere. PPV skal inden for eget budget dække op til 8 timer ugentlig. Hvis støtten overstiger 8 timer pr. uge, skal dette bevilges konkret af Job & Socialservice, der så refunderer PPV udgiften efter konkret opgørelse og regning. Krisecentre og forsorgshjem Omfatter udgifter til borgeres ophold på krisecentre og forsorgshjem/herberg efter servicelovens Både på krisecentre og forsorgshjem er det forstanderen, der træffer afgørelse om borgerens optagelse. Antal borgere med ophold på krisecentre og forsorgshjem April 2012 Krisecentre (SEL 109) 5 Forsorgshjem (SEL 110) 13 Behandling for alkohol- og stofmisbrug Omfatter udgifter til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Det er både ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Borgere i misbrugsbehandling April 2012 Antal borgere i behandling i alt (*) 153 (*) (*) Heraf 28 unge under 18 år i Omega. Længerevarende botilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 108 til længerevarende botilbud til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Længerevarende botilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 2 i afsnit 3. Botilbud til midlertidigt ophold Omfatter udgifter efter servicelovens 107 til midlertidige botilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller har i en periode behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Eller borgeren har som følge af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for ophold i midlertidige botilbud. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet er opfyldt, at den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, eller at den pågældende har et varigt behov for en boform med støtte, og dermed skal visiteres til et længerevarende botilbud. Midlertidige botilbud er nærmere illustreret i Aktivitetstal 3 i afsnit 3. Kontaktperson og ledsageordninger CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

5 Omfatter udgifter efter servicelovens 99 til støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, borgere med et stof- eller alkoholmisbrug og borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Opgaven for støtte- og kontaktpersonordningerne er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Støtte- og kontaktpersonordningen er uvisiteret og kan foregå anonymt. Egen drift i PPV PPV yder støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse og til unge, der vurderes at have risiko for at udvikle en sindslidelse. Tilbuddet om støtte- og kontaktpersonordning er placeret i tilknytning til Skoleholmen, og ydes som f.eks. hjemmebesøg. Tilbuddets varighed er 3 måneder, hvor der etableres kontakt til borgeren, hvorefter der foretages en visitation af borgeren. Egen drift i GRC GRC yder støtte- og kontaktpersonordning til borgere med et alkohol- eller stofmisbrugsproblem og borgere med særlige sociale problemer, herunder hjemløse. Støttekontaktpersonordning efter SEL 99 April 2012 Borgere i andre kommuner 0 Borgere med støtte fra PPV 0 Borgere med støtte fra GRC 9 Beskyttet beskæftigelse Omfatter udgifter efter servicelovens 103 til beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Eksterne tilbud uden for Greve Kommune De eksterne tilbud er for mange forskellige målgrupper og for borgere med vidt forskellig grad af nedsat funktionsevne. Tilbuddene dækker f.eks. produktion, køkkendrift, gartnerarbejde, radioog tv-produktion, vaskeri mv. Beskyttet beskæftigelse, SEL 103 April 2012 Antal borgere i beskyttet beskæftigelse 31 Omregnet til antal heårspersoner 30,1 Gennemsnitspris pr. helårsborger (1.000 kr.) 157,2 Egen drift i PPV PPV tilbyder beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 til borgere i PPV s målgrupper med bopæl i Greve Kommune. Tilbuddet har til huse i Aktivhuset Freya. Arbejdsopgaverne er primært knyttet til køkkenet og produktion til Caféen i Freyas Køkken. Pr. april 2012 er 4 borgere i beskyttet beskæftigelse i PPV. Beskyttet beskæftigelse i PPV er et forholdsvis nyt tilbud, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i september Aktivitets- og samværstilbud Omfatter udgifter efter servicelovens 104 til aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet og personlige udvikling. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

6 Eksterne tilbud uden for Greve Kommune De eksterne tilbud er for mange forskellige målgrupper og for borgere med vidt forskellig grad af nedsat funktionsevne. Formålet er at medvirke til, at borgeren har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Tilbuddene omfatter bl.a. træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter, socialt samvær, tøjvask eller madlavning, udflugter, idræts- eller fritidstilbud. Aktivitets- og samværstilbud, SEL 104 April 2012 Antal borgere i aktivitets- og samværstilbud 52 Omregnet til antal heårspersoner 50,8 Gennemsnitspris pr. helårsborger (1.000 kr.) 229,0 Egen drift i PPV PPV tilbyder aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 til borgere i PPV s målgrupper med bopæl i Greve Kommune. Der er både dagtilbud, aftentilbud og weekendtilbud. Tilbuddene har til huse i Freyas Kvarter. Pr. april 2012 er der registreret 39 aktive borgere i aktivitetsog samværstilbuddene i PPV. Derudover er der registreret 28 midlertidigt passive borgere, det vil sige borgere der ikke er mødt i aktivitetstilbuddet i den seneste måned. Øvrige sociale formål Omfatter udgifter til midlertidig husly efter servicelovens 80 til husvilde enlige eller familier. Handicaprådet Omfatter udgifter til Handicaprådets mødevirksomhed. Lægekonsulenter og ekstern konsulentbistand Omfatter udgifter til de deltidsansatte lægekonsulenter og til anden faglig konsulentbistand i forbindelse med borgersagsbehandlingen. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder på socialområdet Udfordring 1: Stigende udgifter som følge af flere brugere Flere af landets kommuner oplever en stor udfordring med at styre økonomien på det såkaldte specialiserede socialområde, herunder indsatsen for voksne med særlige behov. Kommunerne oplever således en kraftig stigning i udgifterne, og en del kommuner heriblandt Greve Kommune har også oplevet budgetoverskridelser. Udviklingen i perioden fremgår af nedenstående oversigt fra ECO-nøgletal. (Tabellen omfatter de fleste men ikke alle poster på området voksne med særlige behov). CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

7 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV UDVIKLING I UDGIFTERNE Greve Kommune Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig I alt, hele landet Som det fremgår af ovenstående tabel, er udgiften pr. +18-årig i løbende priser steget fra kr. til kr., svarende til en stigning på 30 procent. Til sammenligning er den almindelige p/lfremskrivning i samme periode på ca procent. I faste priser er der således tale om en stigning på ca. 20 procent. I rapporten Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde fra 2011 specificerer SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) følgende elementer som dynamoer for væksten i antal og udgifter: Flere børn fødes med handicap Tidlige fødsler betyder skade på flere børn umiddelbart efter fødslen Flere mennesker oplever, at de er født med handicap Flere mennesker får mobilitetshandicap, især i yngre aldersgrupper Mennesker med alvorlige handicap lever betydeligt længere end tidligere Flere diagnoser på en række psykiske lidelser Stort uopfyldt behov for behandling af psykiske lidelser Det gælder især ADHD, Asperger, stress, OCD, spiseforstyrrelser Flere muligheder for at behandle psykiske lidelser, også meget alvorlige Mere behov for socialpsykiatriske ydelser hos mennesker med psykiske lidelser Flere får psykiske lidelser som følge af stofmisbrug Mennesker med psykiske lidelser bliver oftere stofmisbrugere Mere kriminalitet blandt mennesker med psykiske lidelser Mere øje for at kriminelle kan være mennesker med psykiske lidelser Flere børn med behov for indsats som følge af familieproblemer FN s handicapkonvention giver flere rettigheder til mennesker med handicap Og fra en anden tidligere SFI undersøgelse fremgår bl.a. følgende konkrete eksempler: I 1995 var der 8,1 personer med alvorligt handicap pr indbyggere. I 2005 var tallet steget til 23,1 personer pr indbyggere. I 2000 var antallet af personer i behandling for ADHD på lidt under personer. I 2010 var tallet steget til lidt under personer. De fleste af ovennævnte punkter fra SFI-rapporten om vækstfaktorer er udtryk for en ønsket udvikling i samfundet: Vi overlever bedre, lever længere, kan behandle mere. Men det koster også noget. På trods af de seneste års store stigning i Greve Kommunes udgifter til voksne med særlige behov, ligger vi dog fortsat på et meget lavt udgiftsniveau sammenlignet med andre, hvilket frem- CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

8 går af nedenstående oversigt fra ECO-nøgletal (oversigten indeholder de fleste men ikke alle udgiftsposter på området Voksne med særlige behov): BUDGET 2012 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Greve Kommune Saml. gruppen Region Sjælland Hele Landet Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig Index Index efter korrektion for udgiftsbehov Den helt store økonomiske udfordring for Social- og Sundhedsudvalget er og bliver det stigende antal voksne med særlige behov, som kommunen ifølge serviceloven er forpligtet til at tage sig af. Og det er en stigning, som må forventes at fortsætte også i de kommende år. Hovedparten af de voksne borgere med særlige behov er endnu forholdsvis unge. Således er gennemsnitsalderen kun 37 år for de borgere, hvor vi betaler for et eksternt døgn- eller dagtilbud. Den aldersmæssige sammensætning betyder, at afgangen på voksenområdet er mindre end tilgangen. En tilgang der særligt i forhold til de dyreste foranstaltninger kommer fra unge med handicap og unge med andre særlige behov, der overgår fra børneparagrafferne på Børnog Ungeudvalgets budget til voksenparagrafferne på Social- og Sundhedsudvalgets budget. En analyse foretaget til brug for et fælles temamøde i maj 2012 mellem BUU og SSU viste således også, at der i hver årgang typisk er 7-10 unge med omfattende behov for hjælp, der overgår fra unge til voksenområdet og at den årlige udgift på voksenområdet og dermed på SSU s budget - til disse unge er ca. 4,4 mio. kr. Indsatsområder Indsats: Økonomiske konsekvenser fra ung til voksen Opfølgning på indsatsområdet Der blev i marts 2011 forelagt en sag for SSU og Byråd om de økonomiske udfordringer på hele området voksne med særlige behov en udfordring der overvejende skyldes et stigende antal borgere, bl.a. som følge af sagstilgangen nedefra af unge, der overgår til hjælp efter servicelovens voksenparagraffer. Efterfølgende blev der ved Budgetopfølgning 1 givet en tillægsbevilling til området på i alt 12,1 mio. kr. Og i det vedtagne Budget 2012 (-15) indgår en væsentlig forhøjelse af budgettet, herunder også en pulje til mængderegulering til at imødegå en forventet yderligere stigning i borgerantallet, bl.a. som følge af overgangen fra ung til voksen. I november 2011 besluttede BUU at foreslå SSU, at de to udvalg holder et fælles temamøde om overgangen fra ung til voksen. Temamødet holdes den 2. maj CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

9 Indsats: Kvalitetsstandarder og generelt større gennemsigtighed i budgettet Opfølgning på indsatsområdet I 2011 blev igangsat et projekt om udarbejdelse af kvalitetsstandarder på hele området voksne med særlige behov i alt ca. 20 kvalitetsstandarder. De første 5 kvalitetsstandarder er forelagt SSU den 30. april 2012, og de resterende kvalitetsstandarder vil blive forelagt løbende til politisk behandling i løbet af , hvor projektet afsluttes. I kvalitetsstandarderne vil også indgå beskrivelse af det serviceniveau, der gælder på det pågældende område med henblik på at skabe større gennemsigtighed for myndighedsfunktionen (Rådgiverteamet i Job & Socialservice), for SSU/Byrådet og for borgerne. Indsats: Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene Greve Kommune er en udpræget køberkommune, sådan at en stor del af indsatsen for voksne med særlige behov foregår i døgn- og dagtilbud drives af andre kommuner, af en region eller af private/selvejende institutioner. Der er imidlertid en klar politisk ambition om, at Greve Kommune kontinuerligt skal udbygge viften af egne tilbud for voksne med særlige behov. Opfølgning på indsatsområdet I budget 2012 (-15) indgår et beløb til planlægning og projektering af et botilbud i eget regi ligesom der blev vedtaget følgende budgetbemærkning: Byrådet ønsker, at Administrationen undersøger, om Greve Kommune kan leje eller købe boliger i Greve og etablere egne lokale botilbud til gavn for greveborgere. Det skal vurderes, om løsningen samtidig vil give kommunen bedre mulighed for at fastlægge serviceniveauet og opnå større budgetsikkerhed. Københavns Kommunes institution, Bocentret Hedelund, der er beliggende i Greve Kommune, skal inddrages i analysen. En projektgruppe er i fuld gang med at forberede et politisk beslutningsgrundlag vedrørende etablering af lokale botilbud. Et oplæg om potentielle målgrupper, antal borgere mv. forelægges til politisk behandling i august Yderligere har SSU den 28. marts 2012 besluttet, at der skal arbejdes på at omlægge det nuværende botræningstilbud i Birkelyparken til et botilbud med døgndækning til borgere med omfattende behov for hjælp. Der er især i de seneste 2 år arbejdet målrettet på at udvide tilbudsviften i Greve Kommunes egne tilbud i PPV og i Greve Rusmiddelcenter. Det har blandt andet medført, at vi har hjemtaget flere borgere og opgaver og der er fokus på at fortsætte ad den vej. I forslag til prioriteringsrum i Budget ) er der således forslag om en forretningsmæssig investering i Greve Rusmiddelcenter, der skal gøre det muligt at hjemtage flere behandlingsopgaver. Indsats: Voksenudredningsmetoden Kvalitet i sagsbehandlingen er medvirkende til at skabe mest kvalitet for pengene. Det skal sikres ved implementering af en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap og udsatte voksneområdet. Metoden hedder Voksenudredningsmetoden og har til formål at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen med udgangspunkt i den enkelte borger. Metoden skal også styrke styringen af området ved bedre ledelsesinformation og økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen. Voksenudredningsmetoden er it-understøttet, og den øgede digitalisering vil således skabe grundlag for et sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Opfølgning på indsatsområdet Byrådet besluttede i januar 2012 at Greve Kommune indgår i fælles udbudsnetværk i regi af KOMBIT, og at driftsudgifterne til it-understøttelsen skal indgå i budgetforhandlingerne. Forslag herom indgår derfor i prioriteringsrum til Budget 2013 (-16). CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

10 Implementering af metoden og it-understøttelse indgår som et to-årigt projekt i centeraftalen for Center for Job & Socialservice for Udfordring 2: At ramme det rigtige og realistiske budget Det er svært at forudse præcis, hvordan antallet af borgere med særlige behov udvikler sig. Fx hvornår en borger på venteliste får plads i det tilbud, han/hun er visiteret til, eller hvornår en ung handicappet er klar til at flytte fra forældrene til egen bolig eller i et særligt botilbud for voksne. Og nogle begivenheder kan ikke forudses, fx borgere der pludselig får behov for særlige tilbud som følge af trafikulykke, pludselig opstået hjerneskade el.lign. Udfordringen er således at have et budget, der på den ene side er robust nok til at dække faktiske og nødvendige udgifter til kendte nuværende borgere, forventede udgifter til kendte borgere på vej og en enkelt uforudsigelig udgift eller to. Men som på den anden side ikke binder flere budgetmidler end nødvendigt og dermed medvirker til at sætte andre kommunale udgiftsområder under pres. Indsatsområder Indsats: Revisitation af alle borgere For at skabe et bedre kendskab til sagsstammen og dermed også et bedre indblik i, hvilke behov borgeren har og de økonomiske konsekvenser heraf skal alle borgere i eksterne tilbud revisiteres. Derfor blev der i 2011 igangsat et arbejde omkring revisitering af alle borgere i eksterne tilbud. Opfølgning på indsatsområdet Revisitationen blev sat i gang i maj måned 2011, og alle visitationer bliver nu afgjort af et visitationsudvalg med socialchefen som formand. SSU har løbende fået forelagt status, og får forelagt en afsluttende status på mødet i august 2012, hvor alle sager forventes at være revisiteret. Indsats: Mængdereguleringsmodel For i højere grad at være forberedt på aktivitetsudviklingen i budgetlægningen blev der i Budget 2012 (-15) vedtaget en mængdereguleringsmodel vedrørende borgere i botilbud. Modellen er baseret på udvikling i antal helårspladser i perioden Modellen omfatter kun botilbud, idet usikkerheden vedrørende dagtilbud i øjeblikket er for stor. Modellen skal i løbet af 2012 og 2013 forfines yderligere, dels ved udvidelse af datagrundlag, dels ved udvidelse til også at omfatte dagtilbud og dels ved at få indarbejdet en prognose for overgangen fra ung til voksen. Opfølgning på indsatsområdet Puljen til mængderegulering udgjorde ved budgetvedtagelsen 5,9 mio. kr., der blev placeret i en omstillingspulje på budgetområde 1.03 under ØPU. Da Byrådet i marts 2012 behandlede en sag om nye beregninger og analyser vedrørende omstillingspuljen, blev det besluttet at reducere puljen til mængderegulering med 3 mio. kr., og at budgetomplacere de resterende 2,9 mio. kr. til budgetområde Center for Job & Socialservice arbejder som forudsat videre med at forfine mængdereguleringsmodellen, hvor også tidligere omtalte analyse af økonomiske konsekvenser ved overgangen fra ung til voksen vil indgå. En revideret model forventes at være klar til drøftelse i SSU ved udvalgets 3. behandling af prioriteringsrummet til Budget den 30. maj Indsats: Forbedret datagrundlag/ledelsesinformation Større gennemskuelighed om budgettets forudsætninger i form af aktivitetstal og gennemsnitspriser på alle relevante paragraffer i serviceloven. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

11 Opfølgning på indsatsområdet Center for Job & Socialservice har i 2011 styrket den interne økonomistyring gennem etableringen af intern ledelsesinformation, hvor udviklingen i borgerantal, helårspladser og gennemsnitspriser opgøres på alle relevante områder og følges måned for måned som led i centrets løbende budgetopfølgning. 3 Leverancer på socialområdet Aktivitetstal 1 Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 96 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere med bevilget BPA efter 96 Korrigeret nettobudget 2012 (mio. kr.) Indhold -9,5 Tallet viser aktuelt borgerantal på 96 + antal sager under behandling (sager på vej) Bemærkning Bevillingskompetencen på 96 ligger normalt hos fagchef (socialchef) i Job & Socialservice, men SSU besluttede den , at de 3 næste 96-sager skal forelægges til godkendelse i SSU. Kommentar Målgruppen for BPA er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af borgere med aktuel 96-bevilling, hvor Greve er betalingskommune. Derudover vises antallet af borgere, der har en ansøgning om 96-bevilling under behandling. Ved udgangen af januar 2012 er ingen ansøgninger under behandling. Som det fremgår, er relativt få borgere bevilget BPA efter 96, men til gengæld er hjælpen til den enkelte borger omfattende. Figur 1: Antal borgere med BPA efter mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 jan-2012 Antal borgere Ansøgninger under behandling Aktivitetstallet for BPA 96 erstattes fremover af et aktivitetstal for servicelovens 85 (hjælp, omsorg eller støtte til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne). Aktivitetstallet skal vise antal og udvikling i antal borgere og antal helårspladser i eksterne 85 tilbud samt gennemsnitsprisen. 85 anvendes i stigende omfang som alternativ til længerevarende og midlertidige CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

12 botilbud efter , og bør derfor indgå som et aktivitetstal, så man får et samlet billede af antal borgere i eksterne botilbud/bolig uden for kommunen. Budgettet til eksterne tilbud på 85 er med et nettobudget i 2012 på 16,7 mio. kr. udgiftsmæssigt centrets 3. største post på budgetområde BPA 96 udgår, da det antalsmæssigt (og udgiftsmæssigt) er et forholdsvis lille område. Antallet af borgere er stabilt. Hertil kommer, at Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutning om, at de næste 3 bevillinger skal godkendes af udvalget. Aktivitetstal 2 Varige botilbud, servicelovens 108 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere i varige botilbud 108 Korrigeret nettobudget 2012 (mio. kr.) Indhold -54,7 Tallet viser antallet af borgere i varige botilbud, borgere på venteliste + gennemsnitsprisen. Bemærkning Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for varige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i varige botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året (fx tæller en borger der indskrives i varigt botilbud pr. 1. april med 0,75 helårsplads). Endelig fremgår også borgere på venteliste dvs. borgerne er visiteret til et varigt botilbud, men venter på en plads. Som det fremgår, er antallet af borgere i varige tilbud nogenlunde stabilt. Opgjort som helårspladser har der været tale om en stigning fra 57,0 pladser i marts måned 2010 til nu 59,9 pladser i januar Ventelisten er i samme periode faldet fra 7 til 1 borger. Figur 1: Varige botilbud, antal borgere og venteliste Antal borgere Antal helårsborgere Borgere på venteliste 10 0 mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 jan-2012 CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

13 I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Gennemsnitsprisen for en helårsplads svinger inden for et interval på ca kr. set over perioden marts januar Ved indgangen til 2012 er gennemsnitsprisen kr. Figur 2: Varige botilbud, gennemsnitspris mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 jan-2012 Gennemsnitspris pr. helårsborger (kr.) Aktivitetstal 3 Midlertidige botilbud, servicelovens 107 Beskrivelse Aktivitetstal Antal borgere i midlertidige botilbud 107 Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold -19,5 Tallet viser antallet af borgere i midlertidige botilbud, borgere på venteliste + gennemsnitsprisen Bemærkning Der er kun medtaget de borgere, hvor Greve Kommune er betalingskommune Kommentar Målgruppen for midlertidige botilbud er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antallet af borgere, der aktuelt bor i midlertidigt botilbud efter serviceloven og hvor Greve Kommune er betalingskommune. Derudover er opgjort antallet af helårspladser. I beregningen af helårspladser indgår borgerne kun med den periode, der skal betales for, dvs., der tages højde for de ændringer, der sker i løbet af året (fx tæller en borger der indskrives i midlertidigt botilbud pr. 1. april med 0,75 helårsplads). Endelig fremgår også borgere på venteliste dvs. borgerne er visiteret til et midlertidigt botilbud, men venter på en plads. Som det fremgår, varierer antallet af borgere i midlertidige botilbud henover året. Set over hele perioden marts 2010 til januar 2012 er antallet dog stabilt. Opgjort som helårspladser har der været tale om et fald fra 34,3 pladser i marts 2010 til nu 33,8 pladser i januar Også ventelisten varierer henover året, men set over hele perioden marts 2010 til januar 2012 er den faldet fra 4 personer til 2 personer. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

14 Figur 1: Midlertidige botilbud, antal borgere og venteliste mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 jan-2012 Antal borgere Antal helårsborgere Borgere på venteliste I figur 2 vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. helårsplads. Gennemsnitsprisen for en helårsplads svinger inden for et interval på ca kr. Ved indgangen til 2012 er gennemsnitsprisen kr. Figur 2: Midlertidige botilbud, gennemsnitspris mar-2010 sep-2010 nov-2010 jan-2011 okt-2011 jan-2012 Gennemsnitspris pr. helårsborger CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

15 4 Kvalitetskontrakt Aktuelle mål i kvalitetskontrakten Fokusområde: Revisitation (Center for Job og Socialservice) Kvalitetskontrakt Mål Veje til målet Inden udgangen af juni 2012 skal alle borgere med bopæl i andre kommuner være revisiteret med henblik på at tilbyde dem bolig/dagtilbud i Greve Kommune under hensyntagen til borgerens retssikkerhed, og at det er fagligt økonomisk forsvarligt. I 2011 er igangsat et arbejde omkring revisitation af alle borgere i eksterne tilbud, hvilket bl.a. vil give et bedre kendskab til sagsstammen og dermed også et bedre indblik i, hvilke behov borgeren har. Status for målopfyldelse Viften med egne lokale tilbud er udvidet i de seneste to år, bl.a. i PPV, og der er politisk fokus på at fortsætte den vej, jf. Social- og Sundhedsudvalgets overordnede strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. I alt skal 153 borgere gennem revisitation, men da mange borgere har mere end ét tilbud, skal der revisiteres i alt 251 sager. Pr. 30. april 2012 er der revisiteret 196 sager, svarende til 78 pct. Der er truffet afgørelse i 186 sager, mens 10 sager er udsat med henblik på at skaffe flere oplysninger eller finde et alternativ til det nuværende tilbud. Opfølgning på målopfyldelse Der arbejdes kontinuerligt på at udvide tilbudsviften i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og på at etablere flere lokale tilbud, hvilket har muliggjort at tilbyde en del borgere i eksterne tilbud et lokalt tilbud i Greve Kommune. F. eks unge i udslusning fra institution, borgere med erhvervet (lettere) hjerneskade med behov for neuropædagogisk støtte samt beskyttet beskæftigelse. Målopfyldelsen giver ikke anledning til ændring i kvalitetsmålet. Fokusområde: Kvalitetsstandarder og beskrivelse af serviceniveau (Center for Job og Socialservice) Kvalitetskontrakt Mål Veje til målet Ved udgangen af 2013 er der på alle servicelovens paragraffer vedrørende voksne med særlige behov udarbejdet kvalitetsstandarder med politisk vedtagne serviceniveauer. Med Byrådets vedtagelse af Budget 2011 (-14) blev processen igangsat til opstart maj 2011, bl.a. ved ansættelse af en kvalitetskonsulent til at forestå arbejdet. Status for målopfyldelse Social- og Sundhedsudvalget vil løbende få forelagt beskrivelser og forslag til fastsættelse af serviceniveauer. De første kvalitetsstandarder på området skal politisk behandles på maj-møderækken. Det drejer sig om følgende paragraffer i Lov om social service: 103 beskyttet beskæftigelse 104 aktivitets- og samværstilbud 105 befordring og aflønning 99 støtte- og kontaktperson 36 særlige klubtilbud behandles ligeledes, men er en kanbestemmelse og foreslås derfor ikke omfattet af Greve Kommunes tilbudsvifte for borgere over 18 år. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

16 Yderligere én kvalitetsstandard vedrørende støtte og hjælp efter 85 forventes behandlet på juni-møderækken. Opfølgning på målopfyldelse Kvalitetsstandarder på de resterende paragraffer forventes at blive godkendt efteråret 2012-foråret Målopfyldelsen giver ikke anledning til ændring i kvalitetsmålet. Fokusområde: Opkvalificering og udvidelse af lokal behandlingsindsats på rusmiddelområdet Kvalitetskontrakt Mål Veje til målet Den lokale behandlingsindsats på rusmiddelområdet skal udvides. Ved udgangen af 2011 skal være afholdt 60 samtaleforløb, stigende til 70 samtaleforløb i løbet af Greve Rusmiddelcenter opkvalificerer og udvider Greve Kommunes lokale behandlingsindsats på rusmiddelområdet. Der ansættes en psykolog i Greve Rusmiddelcenter for en midlertidig periode på 2½ år, fra medio 2011 til udgangen af Status for målopfyldelse Den lokale behandlingsindsats er udvidet til at omfatte Trin 1- samtaler i begyndelsen af alle nye forløb. De borgere, som efterfølgende kommer i mere intensiv behandling er mere klar, hvilket øger chancen for, at misbrugsbehandlingen bliver en succes. Borgerne er mere afklaret omkring deres situation og det arbejde, som ligger foran dem, når de starter i behandling. Der er i perioden marts-december 2011 afholdt 47 samtaleforløb i Greve Rusmiddelcenter, samlet set for misbrugsrådgivere og psykolog. Et samtaleforløb defineres som værende en borger visiteres til 3-10 samtaler med misbrugsrådgiver eller psykolog. De 47 forløb svarer således til, at der afholdt ca. 375 samtaler i Opfølgning på målopfyldelse I perioden 1. januar- 30. april 2012 er afholdt 28 samtaleforløb, svarende til at der er afholdt ca. 175 samtaler i Målet for 2011 er ikke realiseret, hvilket hænger sammen med at ansættelse af psykolog blev forsinket ca. 4 måneder. I stedet for juni/juli blev det november. Derfor har det ikke været muligt at igangsætte så mange samtaleforløb som forventet. I 2012 er der fortsat fokus på den lokale behandlingsindsats, og den manglende målopfyldelse for 2011 giver derfor ikke anledning til justering af målet for CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

17 BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1 - Beskrivelse af beskæftigelsesområdet Opgaver på beskæftigelsesområdet Center for Job & Socialservice varetager beskæftigelsesindsatsen i forhold til følgende målgrupper: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere Start- og kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Revalidender Modtagere af introduktionsydelse, Modtagere af ledighedsydelse Personer i fleksjob og i skånejob Beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med integration af indvandrere. Derudover bevilger centret arbejdsredskaber og hjælpemidler til personer i arbejde eller personer, der skal integreres på arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap. Ca borgere har årligt kontakt med centrets beskæftigelsesdel, hvilket svarer til knapt 8000 forløb. Centret varetager desuden alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse samt etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler. Derudover bidrager centret i forbindelse med virksomheders varsling af afskedigelser i større omfang. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget I alt udgør budgettet på beskæftigelsesområdet 322,6 mio. kr. fordelt med 280 mio. kr. på område 6.01 Forsørgelsesudgifter og 42,6 mio. kr. på området 6.02 Aktivitetstilbud. Organisering af beskæftigelsesindsatsen Indsatsen i Jobcentret er organiseret i tre rådgiverteams, et virksomhedskonsulentteam og en administrativ funktion. Teamet JAT (Jobcentrets Aktive Tilbud) har ansvar for aktiveringen af hovedparten af borgerne i jobcentret. Lovgivning på beskæftigelsesområdet I beskæftigelsesindsatsen anvender Center for Job & Socialservice primært Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den demografiske udvikling på beskæftigelsesområdet Prognosen for den demografiske udvikling i Greve Kommune viser, at der bliver stadigt færre borgere i den arbejdsdygtige alder i kommunen. Dette er en stor udfordring for beskæftigelsesindsatsen. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes antallet af borgere i den erhvervsdygtige alder i Greve således at falde med personer fra 2010 til 2015, et fald på 7 %. Greve rammes relativt hårdere af den demografiske udvikling end Østdanmark, der forventer et fald på 0,8 % i arbejdsstyrken Betragtet over en længere periode til vil faldet i arbejdsstyrken i Greve være på 16,7 %. Prognose for borgere i Greve og Østdanmark mellem år Årstal Greve Østdanmark Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (kommuneprognose fra 1. halvår 2010) CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

18 Udvikling i forsørgelsesgrupper på beskæftigelsesområdet Den økonomiske krise og kraftige stigning i ledigheden har betydet, at et større antal personer har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse de senere år sammenlignet med 2008, særligt blandt a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og personer på ledighedsydelse. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i henholdsvis 2008, 2009, 2010, 2011 og februar 2012 Forsørgelsesgrupper i fuldtidspersoner Antal i 2008 Antal i 2009 Antal i 2010 Antal i 2011 Antal i februar 2012 Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match 1 Ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, match 2-3 Introduktionsydelse (fra 2012 med under kontanthjælp match 2-3) Revalidender og forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelse Fleksjob I alt Førtidspension Forsørgede i alt Kilde: Jobindsats 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder på beskæftigelsesområdet Udfordring 1: Reducerede beskæftigelsesmuligheder for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er generelt ikke blandt de medarbejdergrupper, som virksomhederne efterspørger, og med den økonomiske krise er det blevet endnu sværere at finde virksomheder, som er interesseret i at ansætte eller oprette virksomhedspraktikpladser til ikkearbejdsmarkedsparate ledige. Centret har derfor en udfordring i at oprette nye såvel som fastholde eksisterende virksomhedsaftaler om jobtræning samt hjælpe ikke-arbejdsmarkedsparate i delvis eller ordinær beskæftigelse. CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

19 Indsats: Fortsat indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere De ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er kendetegnet ved at have komplekse problemer. De har derfor brug for tilbud, som indeholder både en social- og beskæftigelsesfaglig indsats, for at de på lige fod med andre ledige får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Centrets indsats over for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige har de seneste år taget udgangspunkt i regeringens beskæftigelsesinitiativ Ny chance til alle. Tankegangen bag initiativet var, at alle ledige, også personer med problemer udover ledighed (herunder sygdom), skulle have en ny chance i form af aktive tilbud, der kunne hjælpe dem i job eller uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er samtidig centrets vurdering, at et fortsat fokus på indsatsen over for ikkearbejdsmarkedsparate på sigt vil være med til at sikre, at virksomhederne ikke kommer i en situation som i 2008 med mangel på arbejdskraft, når behovet for arbejdskraft igen melder sig. Opfølgning på indsatsområdet I december 2011 indgik jobcentret sammen med de øvrige kommuner i København Sydsamarbejdet (Køge, Stevns og Solrød) en virksomhedscenteraftale med ISS. Et virksomhedscenter er en aftale mellem jobcentret og en virksomhed om et fast antal virksomhedspraktikpladser for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. I virksomhedscentret i ISS har de fire kommuner 25 faste pladser til rådighed inden for alle typer af servicefunktioner. Jobcenter Greve har nu i alt 5 virksomhedscentre. Indsats: Parallelindsats til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Center for Job & Socialservice udvikler i slutningen af 2011 og ind i 2012 et nyt tilbud til ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, især unge. Målet er at styrke parallelindsatser i centret, dvs. samtidige indsatser over for alle de barrierer, som ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har (eksempelvis misbrug, manglende sociale kompetencer, dårligt helbred, ledighed). Centret har fået bevilget kr. fra Beskæftigelsesregionen til udvikling af indsatsen. De beskæftigelses- og socialrettede tiltag skal i vid udstrækning understøttes af brugen af sociale mentorer, bl.a. fra Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV). Udviklingen af en parallelindsats indgår som projekt i Center for Job & Socialservices centeraftale. Opfølgning på indsatsområdet Projektets koncept, som består af arbejdsgange og indsatsskemaer for hver delmålgruppe, er udviklet og afprøvet. Implementeringen af disse redskaber sker på kompetenceudviklingsdage for de medarbejdere, som bliver en del af projektet. Denne implementering er igangsat og foregår fra april juni Udfordring 2: Høj ledighed for unge Greve Kommune havde fra august 2010 til august 2011 en noget højere stigning i gruppen af unge ledige end kommuner med samme rammevilkår som Greve (klyngen), nemlig på 12,2 % mod 4 % i klyngen (se tabellen nedenfor). CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

20 Udviklingen af kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere under 30 år fra august 2010 august 2011 Greve Klyngen* August August A-dagpenge 5,2 % 0,5 % Kontanthjælp- og starthjælp 15,8 % 5,8 % I alt 12,2 % 4,0 % Kilde: Jobindsats.dk. * Klyngen af kommuner med samme rammevilkår som Greve udgøres af: Ballerup, Frederiksborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Ledigheden for unge i Greve Kommune er nu højere end den gennemsnitlige ledighed for alle aldersgrupper i kommunen. Ledigheden i ungegruppen varierer dog: Hvor ledigheden for de årige ligger lidt under den gennemsnitlige ledighed, er ledigheden for de årige mere end dobbelt så høj, nemlig på 9,5 % mod den gennemsnitlige ledighed på 4,1 % (tal fra august 2011). Ungegruppen er bred og spænder over: 1) unge som har taget en erhvervsfaglig uddannelse inden for områder, hvor der er stor ledighed, 2) unge som har dårlige skoleforudsætninger, og som har svært ved at klare en uddannelse eller fastholde et ufaglært arbejde eller 3) unge med komplekse problemer inden for fx misbrug, psykisk sygdom, sociale sammenhænge eller kriminalitet. Indsats: Målrettet ungeindsats Det er vigtigt, at der over for den enkelte ledige unge sker en tidlig og håndholdt indsats med tilbud, der sikrer, at de kan komme i en tilfredsstillende beskæftigelses- eller uddannelsessituation og ikke sidder langvarigt fast i forsørgelsessystemet. For at sikre en målrettet og fokuseret indsats over for ungegruppen har centret i august 2011 foretaget en omorganisering og oprettet en ungegruppe. Der er endvidere oprettet differentierede tilbud, der matcher de unges forskelligartede uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrunde. For de unge, som ikke har en ungdomsuddannelse, er der udviklet et tættere samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Køge Bugt. Udviklingen af ungeindsatsen indgår som projekt i Center for Job & Socialservices centeraftale. Opfølgning på indsatsområdet Jobcentret har i starten af 2012 udviklet en model, hvor de unge ud fra veldefinerede karakteristika via en fælles indgang sluses ud til de indsatser, der er særligt rettet mod denne ungedelmålgruppe. Da den stigende ledighed især er inden for gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate unge, har administrationen i første kvartal af 2012 beskrevet tilbud og arbejdsgange til en håndholdt beskæftigelsesrettet indsats for udsatte unge. Formålet er, at så mange unge som muligt begynder i og fastholder en uddannelse eller et arbejde. Byrådet vedtog d. 24. april at opnormere Center for Job & Socialservice med 4 medarbejdere til at understøtte indsatsen for de unge. Projekt 4U I Beskæftigelsesplan 2012 er der opsat specifikke mål for gruppen af unge mænd mellem år. For blandt andet at kunne leve op til disse mål har centret og UUV indgået en samarbejdsaftale med DA, LO, KL og Integrationsministeriet om virksomhedsrettede udviklingsforløb for unge mænd med ikke vestlig baggrund, med særlig fokus på aldersgruppen år. De virksomhedsrettede udviklingsforløb skal ruste de unge til at blive i stand til at starte på en ungdomsuddannelse, mesterlære, EGU m.v. Baggrunden for at iværksætte en indsats rettet mod denne målgruppe er, at disse unge i mindre udstrækning starter på en uddannelse, og for de, som er startet på en ungdomsuddannelse, er frafaldet på op til 50 %. Samarbejdet starter konkret i starten af starten af 2012, og målet er at lave 20 forløb om året i henholdsvis 2012 og CENTER FOR JOB & SOCIALSERVICE

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Udfordringer og tilhørende indsatsområder på socialområdet Nye udfordringer og tilhørende

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Selvom der er mange snitflader mellem social- og

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 2/2014 Ballerup hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere