Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Generalforsamling i Skive Søsports Havn 18. marts Der afholdtes generalforsamling i Skive Søsports Havn den 18. marts 2009 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år. 4. Behandling og vedtagelse af takstregulativ for det kommende år. 5. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter: På valg er følgende: Henrik Kjær, modtager genvalg. Henning Precht, modtager genvalg. Bjarne Sørensen, modtager genvalg. 8. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab. På valg er Palle Toft, Dansk Revision. 9. Valg af 2 kritiske revisorer til at gennemgå foreningens regnskab. På valg er følgende: Ulrich Maagaard Anders Kaastrup Olesen Begge modtager genvalg. 10. Evt. Ad 1: Formanden bød velkommen og foreslog Ulrich Maagaard som dirigent. Der var ikke andre forslag til dirigentposten. Dirigenten foreslog Jytte Ransborg som vicedirigent, idet dirigenten også bestrider posten som kritisk revisor og har indlæg under pkt. 3 i dagsordenen. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger hertil, og dirigenten gav herefter ordet til formanden. Ad 2: Vedlagt som bilag til dette referat. Efter besvarelse af flere afklarende spørgsmål blev bestyrelsens beretning taget til efterretning. Chef for Skive Kommune Park og Vejvæsen, Kim Hald, redegjorde for uddybningsproblematikken. Der blev ikke fra forsamlingen udtrykt den store tilfredshed med hverken planlægning eller udførelse. Konklusion:

2 Sejlrenden til Skive Søsportshavn bliver uddybet om end med forsinkelse(ultimo maj/primo juni). Sejlrenden til ophalerpladsen bliver uddybet i samme tidsrum. Uddybning af havnebassinet er ikke med i det nuværende projekt og vil kun i meget begrænset omfang blive udført. Ad 3: Kassereren forelagde regnskabet samt budget for det kommende år. Kassereren orienterede om, at regnskabet i henhold til vedtægterne: - Er revideret af den af generalforsamlingen udpegede autoriserede revisor, som i f.m. udarbejdelse af årsregnskab ikke har fundet anledning til forbehold eller bemærkninger. Revisor finder, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og finansielle stilling pr. 31. dec Har været fremlagt i foreningens lokaler i 2 uger forud for generalforsamlingen. Kassereren gennemgik herefter regnskabet for 2008, samt budget for det kommende år. De af generalforsamlingen udpegede kritiske (interne) revisorer kommenterede herefter regnskabet. Herunder fremførtes at: - Regnskabets føring og dokumentation fandtes fuldt tilfredsstillende. - Det forhold, at der dette år ikke er sket henlæggelse til renovering af havneinstallationer, findes ikke hensigtsmæssigt. Efter en kort drøftelse pålagdes bestyrelsen fremadrettet at tilsikre den nødvendige henlæggelse, herunder i det kommende år at indhente det opståede efterslæb. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Ad 4: Behandling og vedtagelse af takstregulativ for det kommende år. Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag hertil. Efter en kort drøftelse af, at forslaget indeholdt en uændret pladsleje, godkendtes forslaget, idet bestyrelsen opfordredes til fremadrettet at genoptage en årlig pristalsregulering af pladslejen. Ad 5: Ingen indlæg fra bestyrelsesmedlemmer. Ad 6: Behandling af indkomne forslag. - Forslag fra Skive Sejlklub om vederlagsfri benyttelse af kran og slæbested i forbindelse med stævner. - 4 forslag fra Torben Fly Kristensen 1. Etablering af legeplads samt ekstra grillplads på søsportshavnen. Mit forslag til etablering af denne vil være på parkeringspladsen ud for bro 3 og helt op til fortovet ved strandvejen. Parkeringspladsen vil dermed blive opdelt i to. Ideen med dette er blandt andet, at der vil blive stoppet for bilræs fra den til den anden ende af denne. Der har været mange farlige situationer, hvor børn

3 flere gange har været ved at blive kørt ned. 2. Etablering af ekstra lygtestander for enden af alle bådebroer. Etablering af ekstra lygtestander for enden af alle broer (høj model). Dette for at give en bedre belysning for de sejlere der kommer til havnen om aftenen/ natten. Har hørt fra flere at det er svært at se broerne samt pælene for enden af broerne når de kommer i havnen. For børn og unge der færdes på broerne efter mørkets frembrud kan der også opstå farlige situationer når de evt. løber ud af broen og ikke ligger mærke til hvornår broen stopper, dette med fare for at de falder i vandet og med drukne ulykker til følge. 3. Etablering af trådløst internet til havnens brugere, fastliggere samt gæster. 4. Etablering af en rigtig langskibs gæstebro. Dette kunne evt. gøres for enden af bro 1 eller ved uddybning over mod den nye gangbro ved strandtangen (Hvor hotel Strandtangen bl. a. har nogle af sine lejligheder ude på). Bestyrelsens bemærkninger til Skive Sejlklubs forslag blev forelagt af formanden, Henrik Kjær, og forslaget fra Skive Sejlklub blev efter debat nedstemt og af forsamlingen henvist til behandling i det af Skive Sejlklub og Skive Søsports Havn nedsatte koordinationsudvalg. De 4 forslag fra Torben Fly Kristensen blev behandlet enkeltvis og hver for sig redegjort for af forslagsstilleren jf. ovenfor Ad 1. Bestyrelsen indstilling til forslaget blev forelagt af Vagn Holm. Se nedenfor: Bestyrelsen er enig med Torben i, at en legeplads vil være et aktiv for Skive Søsports Havn og vi har også tidligere haft en primitiv, men meget brugt en af slagsen, der imidlertid forsvandt i.f.m. byggeriet. Ønskværdige krav til placeringen af en legeplads er vel - forældre skal fra båden kunne se de legende børn - de legende børn skal kunne se forældrene eller føle deres nærhed En sådan placering er vanskelig at finde med mindre man som Torben foreslår anvender en del af P-pladsen, nærmere betegnet for enden af bro 3. For en ordens skyld skal nævnes, at Skive Søsports Havns rådighedsret omfatter broer og landfæster og ikke parkeringspladsen, ej heller de opførte terrasseringer. Alt dette tilhører Skive Kommune. Det er derfor et kommunalt anliggende, om der skal reduceres i antal af P-pladser og evt. ske en opdeling i to P-pladsanlæg til fordel for en legeplads. Skive Søsports Havn vil rette forespørgsel til kommunen desangående, Problemet med bilræs kan alternativt søges løst ved at opsætte bump. Personligt vil jeg være bekymret over at lade mine børnebørn lege og færdes på en P- plads uden tilsyn. Vi skal være opmærksom på, at børnene uden at færdes på P-pladsen fra broerne har adgang til søsportshavnens faciliteter(toilet, bad m.v.) For så vidt angår grillplads er det bestyrelsens hensigt at opføre en mindre terrasse umiddelbart udenfor sejlerstuen og mellem den nuværende terrassering og bro 1. alt til gavn for gæstesejlerne.

4 På strandtangens græsareal er der ligeledes opstillet borde og bænke og sågar en grill, der frit kan benyttes. Konklusion: Bestyrelsen retter henvendelse til Skive Kommune vedr. legeplads, men har p.t. ingen frie midler til at støtte projektet. Bestyrelsen opfører som tidligere nævnt en terrasse ved sejlerstuen Forsamlingen støttede bestyrelsens forslag og indstilling. Ad 2. Bestyrelsens bemærkninger til forslaget blev fremført af Vagn Holm, se nedenfor: Indledningsvis skal anføres, at etableringen af nyt lysanlæg og elnet en bekostelig affære- skyldtes. - Ledningsnettet var nedslidt og ikke kraftigt nok grundet bådenes øgede el-forbrug - De gamle lysstandere var udgået af produktion og der ikke kunne anskaffes reservedele - Behovet for strømudtag var stadigt stigende. (ændring fra 2 6 udtag pr. stander) - Ønsket om en besparelse af strøm til brobelysning. (Lavenergi). Lysanlægget på broerne skal betragtes som adgangslys på broerne og ikke andet. Siden etableringen har SSH modtaget 2 klager, der begge gik på, at nu blev klagers båddæk ikke længere oplyst. Færdsel på egen båd er dog et skipperansvar. Vi har dog også modtaget tilfredse tilkendegivelser. Torben foreslår en høj lysstander for enden af alle broer for at give bedre belysning for sejlere, der ankommer i mørke. I 2008 etablerede SSH lys ved sejlrenden og på molehovederne, så anløb af havn kunne ske uden problemer, såfremt dybden tillod det. På alle broer er yderste lampested ca. 5 m fra brokanten og kan dermed ses/skimtes ved indsejling i havnen. Problemet med at se fortøjningspælene er mindst lige så stort. Torben anfører endvidere, at børn og unge, der løber ud på broerne har risiko for at falde i vandet for enden af broen. Ingen tvivl om det. Jeg tror nu, at risikoen for at falde i alle de strømkabler, der ligger på tværs og langs ad broen er mindst lige så stor. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at de sikkerhedsmæssige forhold på havnen bliver bedst mulige, men skal ikke undlade at gøre opmærksom på forældreansvaret, når det tillades børn og unge at løbe på broerne især efter mørkefald. Der kan ikke laves tilstrækkelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger til at imødegå ulykker på en havn når der er tale om skødesløs optræden og/eller manglende tilsyn og løb på en bro i mørke vil jeg betragte som uforsvarlig optræden i øvrigt uanset alder. Uanset hvad, er det - henset til de få, der anløber Skive Søsports Havn i mørke - ikke opsætning af en høj stander, der ligger først for i prioriteringen af anskaffelser. Sikkerhedsmæssigt planlægger bestyrelsen i en hel anden retning,nemlig at anskaffe en stige til hver redningsstander. Problemet er at anskaffe en stige, der er hurtig at anvende samt i sin form er uanvendelig som tyvegods

5 Bestyrelsen vil alternativt se nærmere på - om belysningstiden skal ændres, idet ændring til kraftigere lavenergipærer på de yderste lamper ikke er muligt. - Montering af refleksbånd på de yderste pæle. Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens oplæg. Ad 3. Formanden, Henrik Kjær, orienterede om, at hotellet allerede har etableret trådløst internet på området og dette kunne anvendes ved henvendelse i receptionen på hotellet. Han orienterede endvidere om, at der var opsat en PC i sejlerstuen med internetadgang til fri afbenyttelse. Føring af logbog over brugere af trådløst netværk er et lovkrav som bestyrelsen ikke vil eller kan påtage sig ansvaret for. Et enkelt medlem bemærkede, at etablering af trådløst internet på havnen indenfor kort tid alligevel var forældet, idet enhver bærbar pc selvstændigt ville være i stand til at gå på internettet (3G). Bestyrelsen finder, at de nuværende muligheder p.t. er tilstrækkelige. Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens holdning. Ad 4. Formanden orienterede om de begrænsede muligheder for en langskibs gæstebro. Forslaget om etablering af langskibs bro for enden af bro 1 vil være en kostbar løsning. Brugsretten af den nye gangbro i forlængelse af bro 5 tilhører Hotel Strandtangen og vil derfor ikke være anvendelig. Endvidere vil vanddybden være en hindring. Platformen på bro 5 er p.t. den eneste anvendelige langskibs mulighed. Forsamlingen tog formandens orientering til efterretning og udtrykte ikke ønsker om ændring hertil. Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Kjær. Henning Precht Bjarne Sørensen. Forsamlingen foreslog endvidere Michael Jensen. Efter skriftlig afstemning blev Henrik Kjær, Henning Precht Bjarne Sørensen alle genvalgt. Suppleanter: Der skulle vælges 2 suppleanter, idet Kaj Larsen (valgt 2008) ikke var medlem længere.

6 Forsamlingen foreslog. Carsten Staun Michael Jensen. Begge blev valgt: Carsten Staun, 1 år. Michael Jensen, 2 år. Ad 8: Palle Toft, Dansk Revision genvalgtes. Ad 9: Ulrich Maagaard og Anders Kaastrup Olesen genvalgt som kritiske revisorer. Ad 10: Bestyrelsen orienterede om, at der i forbindelse med ombygning m.v. var blevet nogle effekter til overs: Buskrydder, 3 stålborde. Som medlemmerne kunne erhverve billigt. Formanden takkede forsamlingen for indlæggene og den gode debat. Formanden takkede endvidere dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede den 3 timer lange generalforsamling. Referent: Vagn Holm Dirigent: Ulrich Maagaard.

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00.

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Referat fra HSF generalforsamling i Foreningshuset Fremmødt: 63 medlemmer. Stemmeberettigede: 56 Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Formanden, René Hornshøj (René), bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne.

Der blev spurgt til, om ikke det var en ide at anvende overskuddet til at gøre noget ved bølge uroen i havnen og forbedring af molerne. 1 Mødereferat 28. februar 2013 1900 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Ordinær generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, ingen fuldmagter.

42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, ingen fuldmagter. ANDELSSELSKABET ~~n:~~:~ EGENSE DYBET.~~~::~dei;havn HO:-:-:::: 55 31'7 N. - 10"28'5 E. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup lystb~dehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 22.

Læs mere