Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset, Blågården, Blågårds Plads 3, 2200 København N. Der var fremmødt 29 medlemmer og pårørende hertil, og herudover var et medlem repræsenteret i henhold til fuldmagt. Endvidere deltog statsautoriseret revisor Søren Friis Sørensen, samt fra administrators kontor advokat H. Bo Andersen og advokat Jens Larsen. Generalforsamlingen var indkaldt med henblik på behandling af følgende dagsorden: Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent og referent. 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af statsautoriseret revisor. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Valg af dirigent og referent. Foreningens formand, Ole Bay-Schmidt, bød velkommen og efter bestyrelsens indstilling blev Henrik Vagner herefter valgt som dirigent, idet advokat Jens Larsen samtidig blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.

2 Endvidere bemærkede han, at det under dagsordenens pkt. 6 fremsatte forslag om køb af garager ville blive trukket, da bestyrelsen ikke har færdig overvejet i økonomisk henseende. Endelig bemærkede han, at man til generalforsamlingen havde indbudt Preben Krath fra Rådgivende Ingeniører Birger Lund A/S med henblik på gennemgang af det forestående vinduesrenoveringsprojekt, samt besvarelse af spørgsmål i den forbindelse. Ad 1 Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Ole Bay-Schmidt aflagde beretning for det forløbne år, og bemærkede indledningsvis, at bestyrelsens arbejde i det forgangne år i det væsentlige havde drejet sig om det forestående vinduesrenoveringsprojekt, herunder udarbejdelse af forslag med videre til den 10. november 2004 afholdte ekstraordinære generalforsamling, hvor projektet var blevet besluttet. Overordnede angående vinduesrenoveringsprojektet oplyste han, at projektet er opdelt i 3 selvstændige entrepriser, henholdsvis vinduer i lejlighederne, vinduer i butikker og efterisolering af karnapundersider og 5. sal. Af gennemførte arbejder i det forgangne år omtalte han navnlig udførelse af nye jerntrapper til køkkentrappe beliggende Julius Thomsens Gade 22, samt renovering af 2 elevatorer. Særskilt vedrørende renovering af elevatorer oplyste han, at der, når den sidste elevator er blevet renoveret i alt har været anvendt ca. kr ,00 til renovering, hvortil kommer løbende vedligeholdelse og småreparationer, hvorfor han opfordrede medlemmerne til at tage vare på elevatorerne. Der har således alene som følge af forkert benyttelse af elevatorer, herunder navnlig ved overfyldning heraf, været betydelige udgifter på ca. kr ,00 til reparationer. Dette er ikke rimeligt, når det alene skyldes mangel på iagttagelse af almindelig omhu. Endvidere bemærkede han, at man har fået udført kantning i gårdanlægget og at man i øvrigt har fået renset varmtvandsbeholderne. Der har i øvrigt i året været afholdt fastelavnsfest med stor tilslutning, hvorfor fastelavnsarrangementet vil blive gentaget. Endvidere har man revideret velkomstfolderen til nye medlemmer og viceværten kan nu kontaktes pr. på følgende adresse: Endelig kom han ind på parkeringssituationen i gården, og det forhold, at der trods forbud mod parkering i gården i flere tilfælde alligevel kan konstateres, at der henstår parkerede biler. Navnlig når der er arrangementer i Forum og parkeringspladserne i området er optaget, forekommer det, at der henstår flere parkerede biler i gården. Selv om bestyrelsen for så vidt har forståelse for, at det i den slags situationer kan være svært at finde en parkeringsplads, skal det dog understreges, at det ikke er tilladt at parkere i gården, idet dette er et krav fra brandmyndighederne.

3 Forsamlingen overgik herefter til drøftelse af beretningen, hvor navnlig spørgsmålet vedrørende parkering i gården blev drøftet, og hvorved bestyrelsen tilkendegav, at man har overvejet tiltag med henblik på at forøge antallet af parkeringspladser, f.eks. ved etablering af skråparkering udenfor ejendommen. En sag Vej & Park skal spørges om. Der fremkom ikke yderligere, og dirigenten konstaterede herefter, at beretningen og den herom førte drøftelse blev taget til efterretning. Ad 2 Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. Søren Friis Sørensen gennemgik det foreliggende årsregnskab og bemærkede overordnet, at omkostningsniveauet lå ca. kr ,00 lavere end budgetteret. Udgiften til vand var dog forøget, hvilket i de væsentlige skyldtes, at opkrævningen i 2003 havde været mindre end hvad forbruget tilsagde. Med hensyn til udgifterne til vedligeholdelse bemærkede han, at der i år kun var blevet istandsat 2 elevatorer, da der som følge af budgetterede merudgifter vedrørende vinduesrenoveringen ikke havde været råd til at få repareret den sidste elevator. Renovering af denne elevator er derfor udskudt til år Der fremkom ikke spørgsmål til regnskabet, og dirigenten konstaterede herefter, at regnskabet blev godkendt. Ad 3 Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. Søren Friis Sørensen forelagde budgetforslaget, og bemærkede, at der budgetteredes med uændret opkrævning i forhold til medlemmerne. I øvrigt bemærkede han, at der i budgettet er afsat midler til reparation af den resterende elevator. Herefter konstaterede dirigenten at budgettet blev godkendt. Ad 4 På valg af medlemmer til bestyrelsen. Det blev bemærket, at Susan Kara var udtrådt af bestyrelsen medio 2004, og at der følgelig var ledig bestyrelsespost ud over de 2 bestyrelsesmedlemmer, der ordinært var på valg. Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Andreasen og Hans-Otte Loldrup, der var på valg genopstillede begge og blev genvalgt, idet den ledige plads ikke samtidig blev besat. Ad 5 Valg af statsautoriseret revisor. Efter bestyrelsens indstilling blev Søren Friis Sørensen genvalgt som foreningens revisor.

4 Ad 6 Indkomne forslag. Det fremsatte forslag om køb af garager blev som nævnt indledningsvis af dirigenten trukket, og Carsten Andreasen redegjorde herefter for bestyrelsens overvejelser i anledning af forslagets fremsættelse og det forhold, at man ønskede at trække forslaget. Om baggrunden for forslagets fremsættelse bemærkede han, at lejen for de af foreningen lejede garager i 2005 var steget til årligt kr ,00 mod forudgående års leje på kr ,00, hvilket havde fået bestyrelsen til at overveje at købe garagerne. Imidlertid havde det forestående vinduesrenoveringsprojekt taget så meget af bestyrelsens tid, at man ikke havde haft mulighed for at gennemarbejde forslaget i relation til den økonomiske side heraf, hvorfor man havde valgt at trække forslaget. Det således fremførte, gav anledning til en drøftelse i forsamlingen, hvorunder alternativer til et køb af garagerne blev drøftet, herunder om der er mulighed for selv at opføre skure til erstatning for de to garager, samt om finansieringsmuligheder i forbindelse med et eventuelt køb. Herefter overgik man til næste punkt på dagsordenen. Ad 7 Eventuelt. Preben Krath fra Rådgivende Ingeniører Birger Lund A/S redegjorde for det forestående vinduesrenoveringsprojekt og status vedrørende samme. Overordnet opereres der med 3 selvstændige entrepriser, henholdsvis vinduer i lejlighederne, vinduer i butikker og efterisolering af karnapundersider og 5. sal. De 2 førstnævnte entrepriser har været i udbud, hvilket har resulteret i, at der er indkommet priser under det budgetterede. Den 3. entreprise vedrørende isoleringsarbejder med videre var på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse i udbud. Med hensyn til tidsplan opereres der overordnet med 4 etaper, hvor der til hver etape er afsat 1 måned. Arbejderne forventes opstartet i begyndelsen af juni måned 2005 i henhold til hovedtidsplan, der vedhæftes nærværende referat. Detailtidsplan vil fremkomme ca. 1 måned før opstart, og beboerne må i øvrigt være forberedt på, at de bliver varslet med et varsel på 3 dage før der udføres arbejder i deres lejligheder. I øvrigt vil der tilgå medlemmerne nærmere praktiske oplysninger angående afdækning, nedtagning af inventar med videre samt tilkøbsmuligheder.

5 Forsamlingen havde herefter mulighed for at stille spørgsmål, i hvilken forbindelse det blev oplyst, at vinduerne udføres som de vinduer, ejendommen er født med, at der vinduesstørrelserne taget i betragtning ikke er mulighed for at lave de store vinduer med vendebeslag på de store midterruder, og at man har haft rettet henvendelse til Københavns Kommune angående vinduernes udformning, og at der herefter ikke er mulighed for at udføre vinduerne på en anden måde. Endelig blev det bemærket, at der ikke opsættes stillads i forbindelse med arbejderne, da entreprenøren har valgt at benytte sig af mobile arbejdsplatforme. Dette indebærer, at byggeperioden bliver forkortet set i forhold til det oprindeligt forudsatte, og entreprenøren har i den anledning valgt at udskyde påbegyndelsen af arbejderne. I øvrigt blev der i det hele henvist til det anførte i indkaldelsen til den afholdte ekstraordinære generalforsamling 10. november Man overgik herefter til den egentlige behandling af dagsordenspunktet eventuelt. Bestyrelsen oplyste, at man er opmærksom på, at der er utætheder i taget flere steder, hvorfor der da også er taget initiativ til at taget bliver eftergået. Selve teglstenene fejler ikke noget, mens lægning og understrygning bliver eftergået. Endvidere blev det fra bestyrelsens side bemærket, at man også er opmærksom på, at asfaltbelægningen i gården er nedslidt og at terrazzobelægningen i indgangspartier i opgange også er nedslidt og trænger til fornyelse. Eventuelle tiltag er dog indtil videre stillet i bero på afslutning af vinduesrenoveringsprojektet. Herefter orienterede Carsten Andreasen om status for bestyrelsens undersøgelser og overvejelser vedrørende etablering af en fælles bredbåndsforbindelse. Der er flere løsningsmuligheder på markedet, og de foreløbige undersøgelser har vist, at etableringsudgiften pr. lejlighed vil andrage et beløb i størrelsesorden kr , ,00. Medlemmerne er velkomne til at bidrage med forslag til, hvordan der fremover kan ske fælleslevering af Internet med videre, hvilke forslag bestyrelsen så herefter vil tage med i sine kommende overvejelser. Endelig blev det fra bestyrelsens side bemærket, at man har indhentet priser på opsætning af cykelstativer, men at eventuelle videre tiltag i henhold hertil afventer vinduesrenoveringsprojektets afslutning. Endelig blev det fra et medlems side fremført, at det er uacceptabelt, at der henstår flere barnevogne i opgangenes indgangspartier, hvilket afstedkom en drøftelse, der dog ikke udmøntede sig i egentlige konkrete forslag til løsning af problemet, men at det ifølge vedtægterne ikke er tilladt. Der fremkom ikke yderligere, og dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt, og takkede afslutningsvis forsamlingen for god ro og orden. Generalforsamlingen hævet.

6 Ole Bay-Schmidt Formand Henrik Vagner Dirigent Advokat H. Bo Andersen Administrator Advokat Jens Larsen Referent

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, tirsdag 23. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet "Nisten" på Christianshavn Beboerhus, beliggende

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere