Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014."

Transkript

1 Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.) Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober Lovforslaget har været sendt i høring hos: KL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO), Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Det Centrale Handicapråd, Danske Handicaporganisationer (DH), FOA - Fag og Arbejde, Børnerådet, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud (FOLA), FTF, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), Ankestyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, Børnesagens Fællesråd, Danmarks Lejerforeninger, Danske Revisorer, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Huslejenævns- og Beboerklagenævns forening, Danske Udlejere, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Udbetaling Danmark, Ungdomsboligrådet, Ældre Sagen, Ældreboligrådet, Landsforeningen for Førtidspensionister, Ældremobiliseringen. Herudover har lovforslaget været tilgængeligt på Høringsportalen. Modtagne høringssvar Følgende har svaret: Ankestyrelsen, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Børnesagens Fællesråd, Danmarks Lejerforeninger, FOA Fag og Arbejde, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, KL, Udbetaling Danmark, Ældresagen. Ankestyrelsen, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Børnesagens Fællesråd, Danmarks Lejerforeninger, FOA Fag og Arbejde, Ældresagen har ingen bemærkninger til lovforslaget. Herudover er der modtaget svar fra KMD. Følgende har ikke svaret: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO), Det Centrale Handicapråd, Danske Handicaporganisationer (DH), Børnerådet, Foreningen af Socialchefer i Side 1 af 8

2 Danmark, Landsforeningen af forældre til børn i dagtilbud (FOLA), FTF, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), Boligselskabernes Landsforening, Danske Revisorer, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Huslejenævns- og Beboerklagenævns forening, Danske Udlejere, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Ungdomsboligrådet, Ældreboligrådet, Landsforeningen for førtidspensionister, Ældremobiliseringen. Ændringer på baggrund af høringsrunden Ved gennemgangen af lovforslaget er der efter høringen foretaget enkelte tekniske ændringer uden indholdsmæssig betydning, ligesom der er foretaget enkelte præciseringer af begreber m.v. Herudover er der foretaget følgende indholdsmæssige ændringer i forbindelse med høringsrunden: I forhold til den del af lovforslaget, som vedrører ændring af dagtilbudsloven, er der foretaget tre indholdsmæssige ændringer: For det første er definitionen af udsvingsgrænsen ved genberegning og omberegning ændret fra 5 procentpoint til 5 trin på fripladsskalaen, ligesom det er skrevet ind, hvad udsvingsgrænsen svarer til i 2014-niveau (jf. forslagets afsnit og ). Ændringen er foretaget, så udsvingsgrænsen følger fripladsskalaens opbygning. For det andet er det tilføjet til lovforslaget, at hvis den månedlige genberegning viser, at der er blevet tildelt enten for meget eller for lidt økonomisk fripladstilskud til forældre med børn i privatinstitutioner og private fritidshjem, så skal dette beløb enten tilbagebetales eller efterbetales direkte til den eller de pågældende forældre i umiddelbar forlængelse af genberegningen (jf. forslagets afsnit ). Ændringen er foretaget, da kommunen ikke, som for de øvrige tilbud, kan opkræve forældrebetaling i disse tilbud. For det tredje er det tilføjet til de almindelige bemærkninger, at kommunerne kan fordele en borgers indkomst på enkelte måneder, hvis borgerens indkomst udbetales for flere måneder af gangen og derfor ikke er periodiseret på månedsbasis i eindkomst. For de to første af ovenstående ændringer gælder, at disse er foretaget på baggrund af mundtlige drøftelser med IT-leverandørerne og andre interessenter på området. Ændringerne kan således ikke henføres direkte til et eller flere af de afgivne høringssvar. I forhold til den del af lovforslaget, som vedrører ændring af boligstøtteloven, ændres grænsen for omberegning i løbet af året fra mindst 800 kr. til mere end Side 2 af 8

3 800 kr., således at grænsen er den samme for omberegning som for genberegning af boligstøtte. Bemærkninger til lovforslaget 1. Generelle bemærkninger Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og KMD er begge overordnet positive over for intentionerne med lovforslaget. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem vurderer, at lovforslaget dels vil sikre en mere præcis beregning dels vil betyde en administrativ forenkling i forbindelse med indsamling af dokumentation. KL anfører, at de kan tilslutte sig lovforslagets formål om, at tildeling af økonomisk fripladstilskud automatiseres og effektiviseres gennem anvendelse af eindkomst og SKAT s øvrige registre. Både KL og KMD har i deres høringsbreve anført, at der er elementer i lovforslaget, som kræver en nærmere afklaring. Hensigten med lovforslaget er, gennem tilpasning af bemyndigelsesbestemmelser, at muligøre en øget anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud. Herefter vil den konkrete udmøntning ske via bekendtgørelser med udgangspunkt i forslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1 og 2.2. Det skal i denne sammenhæng pointeres, at lovforslaget alene vedrører den del af kommunernes sagsbehandling, som knytter sig til indkomstfastsættelsen af økonomisk fripladstilskud. De konkrete bekendtgørelsesændringer foretages primo De væsentligste punkter fra de relevante høringssvar gennemgås i nærværende høringsnotat. Herudover skal det bemærkes, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har sendt konkrete svar direkte til KMD på de spørgsmål, som leverandøren har angivet i høringssvaret. De konkrete svar fremgår således ikke af høringsnotatet. 2. Selvbetjening ved ansøgning om økonomisk fripladstilskud KL har i høringssvaret angivet, at forslagets forudsætning om, at borgeren i forbindelse med tildeling af økonomisk fripladstilskud, vil blive hjulpet af kommunen til at afgive oplysninger til brug for den foreløbige tildeling af fripladstilskud, ikke er i overensstemmelse med forventningen om, at 95 pct. af ansøgninger, jf. aftalen om obligatorisk digital selvbetjening, skal foretages på baggrund af selvbetjening fra borgeren selv. KL mener i forlængelse heraf, at forslaget kan risikere at udhule de administrative potentialer, der er forbundet hermed, betydeligt. Det fremgår af lovforslaget, at den foreløbige tildeling af økonomisk fripladstilskud sker på baggrund af borgerens egne oplysninger. Når det fremgår, at borgeren skal have hjælp til at angive indkomstoplysningerne, så bygger dette på en Side 3 af 8

4 forudsætning om, at borgeren fx kan præsenteres for et forslag ud fra senest kendte oplysninger i eindkomst, SKAT s øvrige registre m.v. Det forudsættes, at dette opslag sker digitalt, og det er således ikke antaget, at kommunerne skal foretage en manuel vejledning i forhold til hver enkelt borger. Det er ministeriets vurdering, at forslaget netop bidrager til, at borgeren selv kan foretage ansøgningen ved digital selvbetjening. Det fremgår således også af lovforslaget, at et af formålene med eindkomstmodellen er at forbedre borgernes muligheder for digital selvbetjening. Ministeriet finder på denne baggrund ikke, at bemærkningen giver anledning til indholdsmæssige ændringer i lovforslaget. Det er dog præciseret, at borgeren som udgangspunkt skal præsenteres for de senest kendte indkomstoplysninger via den digitale selvbetjeningsløsning. 3. Proceskrav og agterskrivelser til borgerne KL anfører i høringssvaret, at lovforslaget medfører en stram processtyring og ønsker i stedet fleksible rammer i forhold til bl.a. kadencen for genberegninger. KL er i den forbindelse bekymrede for, at der vil komme mange henvendelser fra borgerne, når der sendes agterskrivelser ud som følge af de månedlige genberegninger og den årlige efterregulering. I forlængelse heraf giver de udtryk for, at kommunerne kan være nødsaget til at stoppe mange automatiske agterskrivelser, fordi andre forhold end indkomstændringer kan have betydning for fripladstilskuddet. Formålet med eindkomstmodellen er at understøtte en fremadrettet effektivisering og forenkling af kommunernes administration, en forbedring af borgernes muligheder for digital selvbetjening samt en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud m.v. Det er i den forbindelse ministeriets vurdering, at delelementerne i den udarbejdede eindkomstmodel tilsammen bidrager til at indfri lovforslagets formål. Kravet om genberegning og årlig efterregulering medvirker til at sikre, at borgernes økonomiske fripladstilskud automatisk reguleres med en relativ lille forsinkelse, ligesom det bidrager til, at borgere med ens indkomstforhold hen over året behandles ens. Endelig er den faste kadence for genberegningen og efterreguleringen med til at sikre, at man for en stor del af borgerne kan fjerne oplysningspligten for så vidt angår indkomstoplysninger. Ministeriet er enig i, at det må formodes, at der vil opstå administrative merudgifter i forlængelse af, at IT-systemerne udsender agterskrivelser til borgerne. Derfor er der også, jf. kommentarerne til afsnit 7, afsat midler til administrative merudgifter. Endelig skal det gentages, at eindkomstmodellen alene vedrører selve indkomstfastsættelsen. Øvrige oplysninger om fx ændringer i borgerens husstand skal, Side 4 af 8

5 som efter gældende regler, oplyses til kommunen. Det vil således være sådan, at sager, der fx involverer både indkomstændringer og ændringer i husstandssammensætningen, vil skulle behandles som hidtil. Ministeriet finder på denne baggrund ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer. 4. Borgervinklen KL og Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har begge i deres høringssvar forholdt sig til borgernes rolle. KL har anført, at det er afgørende, at modellen gøres forståelig for borgerne. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem giver udtryk for, at der er fortsat er nogle borgere, som ikke er fortrolige med digitale værktøjer. Organisationen ønsker derfor, at kommunalbestyrelserne skal give vejledning til borgerne, ligesom den nuværende mulighed for at ansøge, uden brug af digitale værktøjer, skal fastholdes. Ministeriet er opmærksomt på behovet for, at elementerne i eindkomstmodellen gøres forståelige for borgerne. Derfor er der i forbindelse med lovforslagets business case afsat 1.5 mio. kr. til engangsudgifter forbundet med information til borgerne. Informationsindsatsen påtænkes koordineret med et lignende informationsinitiativ i relation til eindkomstmodellen for boligstøtte, pension m.v. Herudover skal ministeriet henvise til, at det, jf. dagtilbudslovens 43 a, stk. 2, fortsat vil være muligt at blive undtaget for ansøgning via digital selvbetjening. Dette kan ske, hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Kommunalbestyrelsen skal i sådanne tilfælde tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening. Ministeriet finder på denne baggrund ikke, at høringsparternes bemærkninger giver anledning til ændringer i lovforslaget. 5. Automatisering af tildelingen Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem foreslår i høringssvaret, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold undersøger, om eindkomstmodellen kan udvides, således at alle borgere, i forbindelse med optagelse i et dagtilbud m.v., automatisk får foretaget en beregning af, om de er berettiget til økonomisk fripladstilskud. Organisationen henviser i denne forbindelse til, at nogle forældre ikke er bekendte med muligheden for at få økonomisk fripladstilskud. Lovforslaget relaterer sig alene til kommunernes sagsbehandling i forbindelse med indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud. Målgruppen for lovforslaget er således alene de borgere, som allerede modtager økonomisk fripladstilskud. Derfor er det også, i forbindelse med fastsættelsen af lovforslagets øko- Side 5 af 8

6 nomiske konsekvenser, forudsat, at det fortsat er en forudsætning for modtagelsen af økonomisk fripladstilskud, at borgeren selv ansøger om tilskuddet. Ministeriet finder på denne baggrund ikke, at bemærkningen giver anledning til ændringer i nærværende lovforslag. 6. Beregningstekniske spørgsmål KMD har i deres høringssvar stillet en række konkrete spørgsmål til eindkomstmodellen. De har bl.a. spurgt til, hvordan indtægtsgrundlaget for personer, der er eller har været beskæftiget ombord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, skal indgå i beregningsgrundlaget for økonomisk fripladstilskud. KMD henviser i den forbindelse til, at disse indkomster typisk indberettes som længere perioder henover flere måneder af gangen. Herudover har de bl.a. stillet spørgsmål i relation til ændringer i husstandssammensætningen, hvornår feriepenge og engangsbeløb skal indgå i beregningsgrundlaget, hvornår efterreguleringen skal finde sted, m.v. Som anført indledningsvis er der sendt konkrete svar til KMD på alle de spørgsmål, som fremgår af høringssvaret. Spørgsmålet om indkomster for personer, der er eller har været beskæftiget ombord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, har medført en indholdsmæssig ændring i lovforslaget. Det er således tilføjet til de almindelige bemærkninger, at kommunerne kan fordele en borgers indkomst på enkelte måneder, hvis borgerens indkomst udbetales for flere måneder af gangen og derfor ikke er periodiseret på månedsbasis i eindkomst. Der vil blive indsat en lignende regel på bekendtgørelsesniveau i forhold til boligstøtte. Ændringen knytter sig ikke kun til indkomster, der vedrører personer, som er eller har været beskæftiget ombord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Det vurderes bl.a. på baggrund af drøftelser med SKAT, at der for både økonomisk fripladstilskud og boligstøtte vil være tale om en meget lille målgruppe. Herudover har KMD s bemærkninger givet anledning til enkelte præciseringer i lovforslaget, jf. nedenfor, men ministeriet har ikke fundet anledning til at foretage yderligere indholdsmæssige ændringer som følge af høringssvaret. Det er præciseret i lovforslaget, at feriepenge og engangsbeløb skal indgå i beregningsgrundlaget for den eller de måneder, hvor de fremgår af eindkomst. Herudover er det præciseret, at der ikke i lovforslaget stilles krav om, hvornår den årlige efterregulering skal finde sted, men at dette kan ske, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger. Endelig har ministeriet i svarene til KMD anført, at eindkomstmodellen ikke ændrer på borgerens oplysningspligt for så vidt angår ændringer i husstandssammensætningen. Det vil således fortsat være op til borgerne selv at oplyse kommunen om alle andre ændringer, der kan have betydning for fripladstilskuddet. Side 6 af 8

7 7. Økonomi m.v. KMD og KL har i deres høringssvar afgivet bemærkninger til lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser. KMD anfører, at de forventer, at de administrative byrder kan lettes for pct., mens der i de resterende sager vil kunne opleves yderligere administrative byrder i samme størrelsesorden eller højere. KL anfører, at de tager forbehold for de økonomiske konsekvenser, særligt i relation til engangsudgifter til IT-tilpasninger. I høringssvaret giver de ligeledes udtryk for, at kommunerne muligvis vil skulle stoppe mange af de automatiske agterskrivelser, idet der kan være andre forhold end indkomst, som har betydning for fripladstilskuddet. Dermed kan der opstå nye/andre manuelle processer og omkostninger. I forlængelse heraf giver KL udtryk for, at hvis det viser sig, at udgifterne hertil bliver markant højere end forventet, så vil de anvende den aftalte mulighed om at få genforhandlet de økonomiske konsekvenser. Herudover anfører de, at der ikke er taget højde for udviklingen af en digital selvbetjeningsløsning, hvor borgeren kan besvare, korrigere, kommentere og supplere sagens faktuelle grundlag. Endelig oplyser KL, at de forudsætter, at ændringen i forhold til dagtilbudslovens bestemmelser om refusion af udgifter til flygtninge alene er en præcisering, og at der ikke er omkostninger for kommunerne forbundet med ændringen. Ministeriet henviser til, at de økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget er aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med Aftalen om kommunernes økonomi for Der er i den forbindelse afsat midler til ITinvesteringer og administrative merudgifter til kommunerne bl.a. som følge af borgerens henvendelser vedrørende de løbende genberegninger og den årlige efterregulering. Hvis det viser sig, at de samlede økonomiske konsekvenser ligger på et væsentligt andet niveau, end det der blev lagt til grund ved den oprindelige aftale, vil der efterfølgende kunne ske en yderligere kvalificering. Dette sker i dialog mellem KL og Finansministeriet. I forhold til ændringen af reglerne om refusion af udgifter til flygtninge, er ministeriet enig i, at ændringen ikke medfører udgifter for kommunerne. 8. Ikrafttræden KL og KMD har i høringsnotatet knyttet kommentarer til eindkomstmodellens ikrafttrædelsestidspunkt. KL har bemærket, at de er bekymrede for, om eindkomstmodellens elementer kan træde i kraft som planlagt 1. januar De anfører i den forbindelse, at det er afgørende, at staten bistår leverandørerne Side 7 af 8

8 med hurtig vejledning og afklaring i forhold til beregningstekniske spørgsmål m.v. KMD giver udtryk for, de forventer at kunne nå at foretage de relevante ITtilpasninger, med mindre bekendtgørelsesændringerne først bliver sendt ud sent i Som det fremgår af lovforslaget, så forventes det, at eindkomstmodellen kan træde i kraft den 1. januar De konkrete elementer i modellen udmøntes på bekendtgørelsesniveau primo Den konkrete udformning af reglerne vil ske med udgangspunkt i lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1 og 2.2. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er løbende i dialog med IT-leverandørerne på området. De har i flere sammenhænge givet udtryk for, at de vil kunne nå at gennemføre de relevante ændringer, således at modellen kan træde i kraft den 1. januar Dette fremgår ligeledes af KMD s høringssvar. I forhold til KL s bemærkning om behovet for dialog med IT-leverandørerne, kan ministeriet henvise til, at der i flere omgange er leveret svar på beregningstekniske spørgsmål m.v. til IT-leverandørerne - herunder også på spørgsmålene i KMD s høringssvar. Ministeriet finder på denne baggrund ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændring af eindkomstmodellens ikrafttrædelsestidspunkt. Side 8 af 8

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere