Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008"

Transkript

1 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets pligter og rettigheder...3 1) Sammenfattende vurdering af regnskaberne...4 2) A.P. Møller Kollegiet...5 3) Cama-Kollegierne Svendborg...6 4) Svendborg Andels-Boligforening...7 5) Andelsboligforeningen i Bregninge...9 6) Svendborg Boligselskab af 16. januar ) Boligselskabet BSB Egebjerg ) BOFYN-Skårup ) Seniorbofællesskabet Højmarken...13 Notat oprettet af Martin Svane Dir. Tlf.:

2 Sagsresume Regnskaber fra de almene boligorganisationer m.v. med udlejningsvirksomhed i Svendborg Kommune skal forelægges til Byrådets godkendelse. I andet halvår af 2009 er regnskaberne for de almene boligorganisationer, som har aflagt regnskab for kalenderår 2008, blevet gennemgået med henblik på behandling i Byrådet den 26. januar Regnskabsgennemgangen, også kaldet tilsyn, varetages af Budget- og Regnskabsafdelingen under Direktørområdet Økonomi. Der foretages en kritisk gennemgang af de enkelte regnskaber, og der tages blandt andet stilling til, om underskud afvikles planmæssigt, og om henlæggelserne til forskellige formål, herunder planlagt vedligeholdelse og fornyelse, er tilstrækkelige. Generelt gælder, at boligselskabernes regnskaber er revideret i overensstemmelse med de særlige regler herfor, og at revisionen almindeligvis ikke giver anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold. Hvis revisionen har forbehold, bemærkninger eller anbefalinger - som en boligorganisation ikke ses at have forholdt sig fyldestgørende til - følges op på disse. Tilsynet bruger således revisionsprotokollatet til opfølgning overfor boligorganisationerne. Tilsynet foretager dog selvstændigt en gennemgang af regnskaberne, der kan give anledning til spørgsmål, som revisionen ikke har peget på. I de tilfælde, hvor tilsynet har fundet anledning til at stille konkrete spørgsmål til regnskaberne, eller har fundet det nødvendigt med en overordnet kritisk kommentar til økonomien, har boligorganisationerne fået mulighed for at svare uddybende. Gennemgangen af regnskaberne vil indgå i den tilbagevendende styringsdialog kommunen og boligorganisationerne imellem jævnfør den styringsreform af den almene boligsektor, som folketinget vedtog i juni Side 2 af 13

3 Tilsynets pligter og rettigheder Ifølge lovgivningen skal Byrådet/kommunen føre tilsyn med almene boligorganisationer beliggende i kommunen. Der hvor boligorganisationen er hjemmehørende i en anden kommune vedrører tilsynet alene de afdelinger, der er placeret i Svendborg Kommune (krydstilsyn). Landsbyggefonden og Indenrigs- og Socialministeriet er også involveret i tilsynet ved udtagelse af stikprøver. Tilsynet omfatter følgende opgaver: Regnskabstilsyn Kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber for herved at påse, at økonomien er forsvarlig. Organisatorisk tilsyn Bl.a. godkendelse af nye boligorganisationer, vedtægter samt vedtægtsændringer. Almindeligt tilsyn med driften Kontrol af at regler for almene boligorganisationer generelt overholdes, godkendelse af leje samt lejeforhøjelser over det i loven fastsatte ved forbedringsarbejder mv. Hertil kommer godkendelse af forhøjelse af beboerindskud. Tilsyn med udlejning Påse at ledige lejligheder udlejes i overensstemmelse med gældende regler. Vedligeholdelsestilsyn Påse at bygninger holdes i forsvarlig stand og at der henlægges passende beløb til vedligeholdelsesarbejder. Godkendelse af enkeltdispositioner Godkendelse af bl.a. opførelse, afhændelse og erhvervelse af ejendomme, væsentlige forandringer af ejendomme m.m. Såfremt tilsynet vurderer, at en boligorganisation ikke overholder sine forpligtigelser, kan der i dialogen med organisationen gives administrative henstillinger. Hvis dette ikke har den ønskede effekt, kan Byrådet give pålæg om at overholde forpligtigelserne. Den mest indgribende umiddelbare sanktionsmulighed er, midlertidigt, at udskifte forretningsfører. Dette notat forholder sig til regnskabstilsynet, den løbende revision af forvaltningen og vedligeholdelsestilsynet, hvad angår passende henlæggelser. Øvrige tilsynsopgaver rejses om nødvendigt som selvstændige sager. Side 3 af 13

4 1) Sammenfattende vurdering af regnskaberne Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater for boligorganisationerne med regnskab i kalenderåret 2008 viser, at der generelt er opnået en bedre økonomisk balance i de økonomisk mest trængte boligorganisationer. I boligorganisationerne er det generelle billede, at de fleste afdelinger er tæt på fuld udlejning. Udlejningsproblemerne er koncentreret i enkelte afdelinger, hvor det ser ud til, at problemerne er aftagende uden at være løst. Sammenfattende kan det konkluderes, at udlejningssituationen, efter en årrække med tiltagende lejeledighed, generelt er i bedring. Det vurderes, at der fortsat er behov for initiativer og løsninger, som kan sikre udlejningen fremadrettet indenfor specielt ungdomsboliger og boliger i etagebyggeri med høj koncentration af sociale udfordringer. Tilsynet har ikke haft behov for at stille uddybende spørgsmål til boligorganisationernes regnskaber, da det generelle billede er, at tilsynet i det fremsendte materiale kan konstatere, at der tages kvalificeret stilling til økonomiske problemstillinger og evt. bemærkninger og anbefalinger fra revisionen. Side 4 af 13

5 2) A.P. Møller Kollegiet Regnskabsår: Kalenderåret 2008 A.P. Møller-Kollegiet består af 98 boliger i én afdeling. Kollegiets administration og økonomiske drift varetages af egne ansatte. Revisor er Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab. Kollegiet er en selvejende ungdomsboligorganisation opført af fondsmidler og et kommunalt tilskud. Kollegiet modtager derfor ikke offentlig støtte til driften. Der stilles ikke de samme krav til regnskabsaflæggelsen, som de almene boliger er underlagt. Der aflægges i stedet regnskab efter årsregnskabsloven. Kommunen fører derfor ikke tilsyn efter lovbekendtgørelsen for det almene boligbyggeri. Regnskabet for A.P. Møller-Kollegiet indgår i denne sag, fordi kommunen har givet et indskud på kr. i forbindelse med opførelsen. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Regnskabet viser et overskud på kr., som overføres til næste regnskabsår. Boligorganisationen har i regnskabsåret fået renoveret badeværelser for 3,1 mio. kr. finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond, hvilket må betegnes som ekstraordinært. Tilsynet bemærker, at kollegiet ikke har udlejningsproblemer. Udlejningsprocenten er tæt på 100 pct., hvilket ses dokumenteret ved, at udgifterne vedr. lejetab er beskedne. Afsluttende kommentarer vedrørende A.P. Møller Kollegiet Der er, på baggrund af gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat, ikke anledning til at henstille eller pålægge boligorganisationen særlige foranstaltninger. Side 5 af 13

6 3) Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår: Kalenderåret 2008 Boligorganisationen består af 460 boliger i én afdeling. Hertil kommer 3 erhvervslejemål. Boligorganisationens organisering er pr. 1. januar 2008 blevet ændret således, at 15 oprindelige afdelinger er blevet sammenlagt til én afdeling. Byrådet har godkendt dette den 10. september Administration og økonomisk drift varetages af boligorganisationens eget kontor beliggende i Svendborg. Revisor er KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Resultatet for boligorganisationen er et overskud på kr , som tilgår arbejdskapital og dispositionsfond. Overskuddet kan forklares med renteindtægter væsentligt over det budgetterede og ekstraordinære indtægter, som vedrører et yderligere provenu i forbindelse med boligorganisationens salg af 124 boliger i Tilsynet bemærker, at dispositionsfonden udgør kr Landsbyggefonden har meddelt krav på en, endnu ikke opgjort, andel af nettoprovenuet ved salget boliger i Afdelingen Afdelingens regnskab udviser et overskud på kr som tilgår kontoen for opsamlet underskud der herefter udgør kr Det opsamlede underskud indarbejdes til afvikling i budgetterne for de kommende år. Det konstateres, at omfanget af ledige lejemål i regnskabsåret er reduceret væsentligt. I regnskabsåret er udlejningsprocenten øget til 98,3 procent sammenholdt med 87,4 procent året før. Forbedringen begrundes blandt andet med, at salget af 124 boliger har medført en tilpasning til det aktuelle behov. Afsluttende kommentarer vedrørende Cama-Kollegierne Tilsynet konstaterer, at boligorganisationen ikke længere har økonomiske problemer på grund af udlejningsvanskeligheder. Det konstateres, at både udlejning og økonomi er i god balance, da boligorganisationen har taget fornødne initiativer til afhændelse af overkapacitet. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 6 af 13

7 4) Svendborg Andels-Boligforening Regnskabsår: Kalenderåret 2008 Boligorganisationen består af boliger fordelt på 23 afdelinger. Hertil kommer 5 erhvervslejemål og 8 institutioner. Administration og økonomisk drift varetages af boligorganisationens eget kontor beliggende i Svendborg. Revisor er Ernst & Young. Af revisionsprotokollatet vedrørende regnskabet for 2008 fremgår det: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Tilsynet bemærker, at revisionsprotokollatet indeholder en række oplysninger, anbefalinger og henstillinger angående vurdering af henlæggelsers tilstrækkelighed, udlejningsvanskelighed og afvikling af underskud. Tilsynet konstaterer, at boligorganisationen i det indsendte materiale dokumenterer, at organisationsbestyrelsen tager kvalificeret stilling til de spørgsmål revisionsprotokollatet lægger op til. Boligorganisationens regnskab Boligorganisationen har i regnskabsåret et overskud på kr som tilgår arbejdskapitalen. Overskuddet kan primært forklares med mindre personaleudgifter, mindre kurstab på obligationsbeholdning, færre ekstraordinære udgifter, merindtægt på renter og merindtægt på byggesagshonorar. Der henlægges lovmæssigt til dispositionsfonden, da denne ikke er på det minimumsniveau, hvor henlæggelser kan ophøre. Fra dispositionsfonden er i 2008 givet tilskud til tab ved lejeledighed i en række afdelinger, refusion af flyttegebyr og beboerrådgiver. Tilsynet bemærker, at det disponible indestående på dispositionsfonden kan opgøres til kr sammenholdt med kr ved udgangen af Tilsynet bemærker også, at boligorganisationen i regnskabsåret har fået etableret arbejdskapital på kr sammenholdt med kr. 0 ved udgangen af Tilsynet konkluderer, at boligorganisationens økonomi således er forbedret og stabiliseret efter en periode med tab og negativ udvikling. Kraftvarmeværket Regnskabet viser et underskud på kr , der er afsat som et tilgodehavende i balancen. Underskuddet fordeles i 2009 til forbrugerne (lejerne) af energi. Side 7 af 13

8 Håndværkerafdelingen og renovationsafdelingen Håndværkerafdelingen har i regnskabsåret et underskud på kr , der er dækket af konto for henlæggelser. Renovationsafdelingen udviser et underskud på kr , der er dækket af konto for henlæggelser. Afdelingerne generelt 5 afdelinger ud af 23 har i regnskabsåret et samlet underskud på kr Det samlede akkumulerede underskud er herefter på kr fordelt på 11 afdelinger. Omfanget af underskud er nedbragt i forhold til regnskabet for Boligorganisationen oplyser, at afvikling af opsamlet underskud indarbejdes i budgetterne for de kommende år. Tilsynet bemærker, at der er to afdelinger med udlejningsvanskeligheder af betydning. Generelt er der dog tale om, at situationen er forbedret i forhold til regnskabsåret Afdeling 8 Strynøvej/Lyøvej Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på kr Der budgetteres med afvikling. Afdeling 12 Elmevænget Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Der budgetteres med afvikling. Afdeling 14 Byparken Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på kr Der budgetteres med afvikling. Afdeling 16 Skovparken Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Der budgetteres med afvikling. Afdeling 21 Solsikkevej Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på kr Der budgetteres med afvikling. Afsluttende kommentarer vedrørende Svendborg Andels-Boligforening Der er på baggrund af gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat mv. ikke grund til at henstille eller pålægge boligorganisationen yderligere, end de tiltag boligorganisationen selv har foranstaltet. Tilsynet konkluderer, at boligorganisationens økonomi er forbedret og stabiliseret efter en periode med tab og negativ udvikling. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 8 af 13

9 5) Andelsboligforeningen i Bregninge Regnskabsår: Kalenderåret Boligorganisationen består af 20 boliger i en enkelt afdeling. Fra den 1. januar 2008 er indgået administrationsaftale med Svendborg Andels- Boligforening. Revisor er Ernst & Young. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen af organisationsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen havde i regnskabet for 2007 kritiske bemærkninger til afdelingen, hvad angår manglende dokumentation for afholdte renovationsudgifter, mangel på selvstændig regnskabsaflæggelse for antenneudgifter, manglende henlæggelser til dispositionsfonden og manglende plan for periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Tilsynet bemærker, at administrator har fulgt op på en passende måde, så revisionen ikke har kritiske bemærkninger til regnskabet for Boligorganisationen Boligorganisationen har et overskud på kr som tilgår arbejdskapitalen. Der henlægges lovmæssigt til dispositionsfonden, da denne ikke er på det minimumsniveau, hvor henlæggelser kan ophøre. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsproblemer. Afdelingen Afdelingens regnskab udviser et overskud på kr , som tilgår kontoen for opsamlet underskud, der herefter udgør kr til budgetmæssig afvikling. Afsluttende kommentar vedrørende andelsboligforeningen i Bregninge Tilsynet konstaterer, at boligorganisationen har fulgt op på revisionens kritiske bemærkninger til regnskabet for Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 9 af 13

10 6) Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Regnskabsår: Kalenderåret 2008 Boligorganisationen består af 46 boliger fordelt på to afdelinger med henholdsvis 21 og 25 boliger beliggende på Hyrdebjerg og Falkenbjerg. Administrationen varetages af forretningsførerorganisationen Domea med hovedkontor i København og regionskontor i Svendborg. Revisor er BDO ScanRevision. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen af organisationsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Regnskabet for boligorganisationen viser et overskud på kr. som tilføres arbejdskapitalen. Dispositionsfonden udgør ved udgangen af regnskabsåret kr , hvorfor der ikke længere er pligt til at foretage yderligere henlæggelser. Organisationsbestyrelsen har truffet beslutning om at trække på dispositionsfonden i forbindelse med renoveringsarbejder. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsvanskeligheder. Afdeling 1 Hyrdebjerg Der er et overskud i regnskabsåret på kr , der anvendes til afvikling af opsamlet underskud og henlæggelse til vedligeholdelse. Organisationsbestyrelsen konstaterer, at afdelingen har behov for at styrke økonomien ved en huslejeforhøjelse til dækning af øgede udgifter til renovation og forhøjede henlæggelser til fremtidige renoveringsarbejder. Afdeling 2 Falkenbjerg Der er et overskud i regnskabsåret på kr , der anvendes til afvikling af opsamlet underskud og henlæggelse til vedligeholdelse. Organisationsbestyrelsen konstaterer, at afdelingen har behov for at styrke økonomien ved en huslejeforhøjelse til dækning af øgede udgifter til renovation og forhøjede henlæggelser til fremtidige renoveringsarbejder. Afsluttende kommentarer vedrørende Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Tilsynet vil fastholde fokus på, at økonomien i afdelingerne styrkes, hvad angår indtægter til dækning af øgede udgifter til renovation og forhøjede henlæggelser til fremtidige renoveringsarbejder. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 10 af 13

11 7) Boligselskabet BSB Egebjerg Regnskabsår: Kalenderåret 2008 Boligselskabet BSB Egebjerg består af 183 boliger fordelt på 2 afdelinger. Hertil kommer 2 erhvervslejemål. Administrationen varetages af forretningsførerorganisationen Domea med hovedkontor i København og regionskontor i Svendborg. Revisor er BDO ScanRevision. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Regnskabet for boligorganisationen viser et overskud på kr som tilgår arbejdskapitalen. I regnskabsåret er henlagt til dispositionsfonden, som er på det lovbestemte niveau, hvor henlæggelserne kan ophøre. Boligorganisationen har truffet beslutning om at fortsætte med henlæggelser til dispositionsfonden. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsvanskeligheder. Afdeling 8101 Der er et underskud i regnskabsåret på kr og en underskudssaldo herefter på samme beløb. Der budgetteres med afvikling. Organisationsbestyrelsen konstaterer, at afdelingen har behov for at styrke økonomien. Der er opmærksomhed på, at en vurdering af henlæggelsers tilstrækkelighed fremadrettet er påkrævet. Afsluttende kommentarer vedrørende BSB Egebjerg Der er på baggrund af gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat mv. ikke grund til at henstille eller pålægge boligorganisationen yderligere, end de tiltag boligorganisationen selv har foranstaltet. Tilsynet vil fastholde fokus på, at økonomien i afdeling 8101 styrkes. Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 11 af 13

12 8) BOFYN-Skårup Regnskabsår: Kalenderåret 2008 Boligorganisationen, som er selvejende, består af 29 ældreboliger i én afdeling. Der administreres efter en særlig bekendtgørelse om administration af ældreboliger, der afviger fra det lovgrundlag de almene boligorganisationer er underlagt. Administration og økonomisk drift varetages af BO-FYN Boligfonden, som er beliggende i Odense Kommune. Revisor er Dansk Revision Odense, Registreret revisionsaktieselskab. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet viser et overskud på kr., som tilgår boligorganisationens reserver. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsproblemer. Boligorganisationen konstaterer at have fuld udlejning. Afsluttende kommentarer vedrørende BOFYN-Skårup Tilsynet indstiller herefter regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 12 af 13

13 9) Seniorbofællesskabet Højmarken Regnskabsår: Kalenderåret Boligorganisationen består af 14 boliger i en enkelt afdeling. Administration og økonomisk drift varetages af OK-Bolig A/S, som er beliggende i Frederiksberg Kommune. Revisor er Deloitte, statsautoriseret revisionsaktieselskab. Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Boligorganisationen Boligorganisationen har et regnskabsmæssigt resultat på kr. 0. Der henlægges lovmæssigt til dispositionsfonden, da denne ikke er på det minimumsniveau, hvor henlæggelser kan ophøre. Tilsynet bemærker, at boligorganisationen ikke har udlejningsproblemer. Afdelingen Afdelingens regnskab udviser et overskud på kr som tilgår henlæggelserne. Afsluttende kommentar vedrørende Seniorbofællesskabet Højmarken Tilsynet indstiller regnskabet til Byrådets godkendelse. Side 13 af 13

Notat Økonomi Økonomi og Udbud

Notat Økonomi Økonomi og Udbud Notat Økonomi Økonomi og Udbud Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk 21. september 2015 Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog med Svendborg Kommune,

Læs mere

Notat. Referat Styringsdialog 2014

Notat. Referat Styringsdialog 2014 Notat Referat Styringsdialog 2014 Forum: Svendborg Andels-Boligforening Dato: 6. november 2014 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Fra SAB deltog: John Andersen, organisationsbestyrelsesformand, Erik Bank

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-02-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-02-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-02-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose,

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR REGNSKABSÅRET 2011 FOR DET OFFENTLIGT

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ORGANISATIONENS REGNSKAB

ORGANISATIONENS REGNSKAB ORGANISATIONENS REGNSKAB 2014 BOLIGSELSKAB TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8000 Aarhus

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Dagsorden Repræsentantskabsmøde Torsdag den 6. maj 2013, kl. 18.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Repræsentantskabet: Formand, næstformand Ole Hansen, Helle Sørensen, Bjørn Petersen, Karen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 17-01-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 17-01-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 17-01-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose,

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 32 2.400,00 2.866.000 1.194,17 1.167,50

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.009.420 1.008.000 998.333 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 30.054 28.600

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Halsnæs Kommune. Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2013 for det offentligt støttede boligbyggeri

Halsnæs Kommune. Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2013 for det offentligt støttede boligbyggeri Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2013 for det offentligt støttede boligbyggeri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Aabenraa Kollegiets økonomiske situation og handlemuligheder

Aabenraa Kollegiets økonomiske situation og handlemuligheder Staben Dato: 27. maj 2013 Sagsnr.: 12/60242 Dokumentnr.: 127457/13 Sagsbehandler: Kim Frandsen og Claus Hansen Aabenraa Kollegiets økonomiske situation og handlemuligheder til forbedring heraf. Aabenraa

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST BOLIGRØN Vurdering af årsregnskab 2014 (1. januar 30. september 2014) med tilhørende revisionsprotokollat. Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk København den 22. oktober 2015 J.nr. 135088-dokument1 SVEJGAARD

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015

SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 119-129 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014/2015 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG ÆLDREBOLIGSELSKAB (SELSKAB 11900) UDSKRIFT AF

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,92% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 4 rum 35 3.010,00 2.118.153 705,78

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05500 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk. HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 226-247 IB DO Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V CVR nr. 20 22 26 70 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB (selskab 2500) UDSKRIFT AF

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere