ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør"

Transkript

1 ISOVER Kondensisolering af rør Le lo Blad 840 Dato: Maj Erstatter: Blad 841, November 2006

2 Indholdsfortegnelse Teknisk Isolering generelt -- Isolering af rør side Lovgivning side Fysiske størrelser og SI-enheder side 06 Kondensisolering af rør -- Traditionelle løsninger side Systemet side 07 Montage - afsluttende overflade -- Den enkleste løsning side En pænere afslutning på synlige rør side Afslutning helt uden huller side Korrosionsbeskyttelse side Montage af isoleringen side Ved PVC-folie uden huller side 09 Montage - detaljer -- Rørbøjninger side Lodrette rør side Ventiler og flanger side Gennemføringer side Vandrette afslutninger side Bæringer og studse side Pladskrav side 11 Side 2

3 Projektering Teknisk isolering - generelt Ved teknisk isolering forstås i det følgende alle isolerede anlæg, der er omfattet af Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452 og tilknyttede standarder. Den tekniske isolering af rør og tanke skal sikre installationerne mod energitab, frysning og termisk beskyttelse af mediet, samt sikring mod fare, skader og ulemper. Rør Isolering af rørinstallationer er karakteristisk ved, at isoleringen skal forene krav om reducering af energitab med andre funktionskrav f.eks. risiko for frysning og kondensdannelse eller måske risiko for forbrændinger ved berøring af anlægget. Rørinstallationer kan være placeret inden- eller udendørs, så valg af afsluttende belægning må bestemmes ud fra den aktuelle anvendelse. Side 3

4 Lovgivning Teknisk isolering skal dimensioneres i henhold til DS 452: 1999 Norm for termisk isolering af tekniske installationer. Normen er en funktionsnorm, hvilket vil sige, at den stiller en række funktionelle krav til isoleringen af tekniske installationer, men overlader selve opfyldelsen af kravene til brugeren, dvs. de rådgivende, projekterende og/eller udførende. Normen omfatter isolering af: - Sædvanlige bygningsinstallationer, f.eks. varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg. - Særlige installationer f.eks. proces-, forsynings- og industrianlæg. Største varmetransmissionskoefficient Isoleringsklasse Driftsparameter I C x s/år U-Rør 1 ) W/m K U-Plane flader 2 ) W/m 2 K 0 I <0,05 x 10 9 Isolering mod energitab kan udelades 1 0,05 x 10 9 I < 0,35 x ,6 D ep + 0,20 0,88 2 0,35 x 10 9 I < 0,70 x ,0 D ep + 0,18 0,66 3 0,70 x 10 9 I < 1,40 x ,5 D ep 1+ 0,16 0,49 4 1,40 x 10 9 I < 1,89 x ,1 D ep + 0,15-0,25D ep 2 0,35 I: Driftsparameter ( C x s/år) angiver middeltemperaturdifferencen mellem medietemperatur og omgivelsestemperatur i den årlige driftstid angivet i sekunder. D ep : Udvendig diameter af medierør = indvendig diameter af isolering (m). 1) Rør omfatter rør og kanaler med cirkulært tværsnit op til en udvendig diameter på 0,4 m. Rør og kanaler med ovalt, kvadratisk og rektangulært tværsnit kan isoleres, således at isoleringslagets tykkelse er som for cirkulære rør med samme omkreds. 2) Plane flader omfatter beholdere og andre større installationsdele med plane eller krumme overflader, cirkulære rør med diameter over 0,4 m samt større rør og kanaler med ikkecirkulært tværsnit. - Installationer i det fri i relevant omfang. Normen er udformet med henblik på installationer med driftstemperaturer mellem -20 C og +600 C. Beregning af varmetabet foretages efter reglerne i den europæiske og internationale standard DS/EN ISO 12241: 1998 Termisk isolering af bygningsudstyr og Industrielle installationer. Beregningsregler Normen gælder ikke for: bygningsisolering støjisolering kølerumsisolering isolering i ovne, kedler og røgrør fjernvarmeledninger (der henvises til DS 448) brandtekniske krav (for ventilationsanlæg jf. DS 428) brandtekniske krav (for stålkonstruktioner jf. DS 412). Dimensionering Normen opstiller fire funktionskrav for isolering af tekniske installationer, nemlig isolering: mod energitab til sikring mod fare, ulemper og skader mod frysning for termisk beskyttelse af medium Alle krav relevante for den pågældende installation skal være opfyldt. Isolering mod energitab Kravet vedrører såvel varme som kolde installationer og skal sikre at: unødvendigt energiforbrug undgås varmeafgivelsen fra installationer ikke forhindrer hensigtsmæssig regulering af rumtemperaturen I beboelsesrum og dermed ligestillede rum bør varmeafgivelsen fra installationer, der ikke er beregnet til opvarmning af rummet, ikke på noget tidspunkt medføre større rumtemperaturstigninger end 2 C. Samtidig begrænses overfladetemperaturen på gulve i opholdsrum over varmecentraler og lign. til max. 26 C. Varme installationer Varme installationer placeres efter driftsforhold i isoleringsklasser, hvor isoleringen højst har en varmetransmissionskoefficient, som angivet i ovenstående tabel. Hvilken af de 5 isoleringsklasser, der er aktuel for en given installation, fastlægges af driftsparameteren I, der afhænger af den årlige driftstid for installationen, sat i relation til forskellen mellem installationens og omgivelsernes temperatur. Driftsparameteren bliver hermed et sidestykke til graddagebegrebet inden for bygningsisolering. Klassificering af en aktuel installation samt isoleringstykkelse, energitab og overfladetemperatur kan foretages ved beregning, men gøres enklest ved hjælp af dimensioneringstabellerne, der findes i ISOVER TEK håndbogen eller på www. isover.dk. Dimensioneringen af isoleringen kan foretages ved beregning iht. formlerne i DS/EN ISO Side 4

5 I det daglige dimensioneringsarbejde er det vigtigt hurtigt at kunne finde hvilke produkter og isoleringstykkelser, der opfylder normens krav. For at imødekomme dette behov, er der udarbejdet en ISOVER Tek håndbog, hvori der kan aflæses produkter, isoleringstykkelser, energitab og overfladetemperaturer. Kolde installationer Isolering af kolde installationer dimensioneres i hvert tilfælde: kolde installationer med kølede medier dimensioneres som varme installationer på grundlag af driftsparameter og isoleringsklasse. NB! Kondenssikring kan nødvendiggøre større isoleringstykkelse. kolde installationer med ikkekøledemedier isoleres mindst som isoleringsklasse 1. Isoleringens omfang: Alle dele af installationerne skal være isoleret, undtaget hvor isoleringen kan skade eller forringe installationens holdbarhed, samt hvor isoleringen vil være til gene under driften. Isolering til sikring mod fare, ulemper og skader Isolering mod for høje overfladetemperaturer Varme installationer isoleres normalt, så overfladetemperaturen ikke overstiger 50 C. Dette gøres for at undgå skader ved utilsigtet berøring, skader på andre installationer eller skadelig udtørring af bygningsdele. Isolering kan udelades på spindler og betjeningsgreb samt på installationsdele, der er afskærmet eller uden risiko for berøring. Overfladetemperaturer for en given isolering kan beregnes som angivet i standarden. Isolering mod udvendig kondens Isoleringen dimensioneres, så den udvendige overfladetemperatur og damspærrens temperatur er højere end luftens dugpunktstemperatur. Minimumsisoleringstykkelser til imødegåelse af udvendig kondens kan findes i ISOVER TEK håndbogen. Isolering mod indvendig kondens Installationer for luftformige medier isoleres, så der ikke opstår indvendig kondens, d.v.s. så den indvendige overfladetemperatur er højere end mediets dugpunktstemperatur. Isoleringstykkelsen kan fastlægges ved hjælp af tabellen i blad 810 Teknisk isolering generelt. Isolering mod frysning Isolering mod frysning dimensioneres, så installationen er sikret mod frostskader i et til forholdene passende tidsrum. Dimensionering foretages under hensyntagen til omgivelsernes temperatur, mediets driftstemperatur, mediestrømmens størrelse samt installationens eventuelle stilstandstid. I blad 810 Teknisk isolering generelt er der angivet eksempler på isolering mod frysning af vandrør. Rør, der yderligere sikres mod frysning med varmekabler, bør isoleres mod energitab mindst svarende til isoleringsklasse 1. Isolering for termisk beskyttelse af medium Installationer sikres således, at der ikke i mediets temperatur ved opvarmning eller afkøling forekommer ændringer, der forringer installationens funktion på utilladelig måde. Dimensionering foretages i hvert enkelt tilfælde. Beregning udføres iht. DS/EN ISO Side 5

6 Fysiske størrelse og SI-enheder Størrelse Størrelses symboler SI-enheder SIsymboler Omsætningsrelationer Varme Abs. temperatur Celciustemperat. T t Kelvin grad celcius K C t = T 273,15 differens: 1 K = 1 C Varmemængde Energi Q E joule eller Ws kilojoule megajoule J kj MJ 1 J = 1 Ws = 0,239 cal 1 MJ = 0,278 kwh =0,239 Mcal 3,6 MJ = 1,163 kwh = 1 Mcal Brændværdi I joule/kilogram J/kg kj/kg MJ/kg I J/kg = 0,239 cal/kg 1 MJ/kg = 0,239 Mcal/kg 4,2 MJ/kg ~ 1 Mcal/kg Effekt Varmestrøm N,P f,q watt eller J/s kilowatt megawatt W kw MW IW = J/s = 0,860 kcal/h 1 kw = 3,6 MJ/h = 0,860 Mcal/h 0,278 kw = 1 MJ/h = 0,239 Mcal/h 1,163 kw= 4,187 MJ/h = 1 Mcal/h Varmeledningsevne λ W/mk 1 W/mK = 0,860 kcal/m h C 1,163 W/mK = 1 kcal/m h C Varmetransmissionstal, U-værdi U, U 1 W/m 2 K 1 W/m 2 K = 0,860 kcal/m 2 h C Varmekapacitet, Varmefylde c J/kgK kj/kgk 1 kj/kgk = 0,239 kcal/kg C Side 6

7 Projektering Kondensisolering af rør Udover isolering mod unødvendigt energiforbrug skal kolde rør, altså rør med en medietemperatur, der er lavere end omgivelserne, isoleres mod kondens. Isoleringen skal udføres, så man både undgår kondens på ydersiden af isoleringen til gene for omgivelserne, og indtrængende fugt, der kondenserer og ophobes omkring det kolde rør, hvorved isoleringens ydeevne på sigt forringes. Da der aldrig er et udadrettet damptryk, vil vandet over tid hobe sig op omkring røret. Systemet Systemet bryder med den traditionelle tankegang, og er i stedet opbygget, så det er i stand til at transportere fugten væk fra røret, og fordampe den til den omgivende luft. Traditionelle løsninger Opgaven har traditionelt været søgt løst på to måder. -enten ved at isolere med mineraluld, der på ydersiden er beskyttet af et damptæt lag, typisk en alu-folie, der er tapet i samlingerne. -eller ved at isolere med et materiale med høj diffusionstæthed, f.eks. elastomere skumprodukter. Begge løsninger er sårbare overfor beskadigelser og for udførelsesfejl. Erfaringen har vist at det er vanskeligt at sikre en 100% tæt dampbremse ved tilslutning omkring ventiler, bæringer og andre gennembrydninger. Der er også stor risiko for, at der kommer små skader på dampbremsen i løbet af installationens levetid. For systemer baseret på elastomert isoleringsmateriale med høj damptæthed, er det sårbare punkt de limede samlinger, som har en tilbøjelighed til med tiden at åbne sig. Fugt, der utilsigtet trænger ind gennem åbninger i det damptætte lag, bliver presset indad som følge af den damptryksforskel, der er mellem de varme omgivelser og det kolde rør. Når fugten afkøles tilstrækkeligt, vil den kondensere, og der dannes blankt vand på rørets overflade. Virkningen opnås ved anvendelse af et fugtabsorberende vægemateriale, som placeres mellem isolering og rør, og via en slids i isoleringen føres ud til den omgivende luft. Vægen suger vandet ud til ydersiden af isoleringen, hvorfra det fordamper, efterhånden som det varmes op af omgivelsernes højere temperatur. Fugt vil kun kunne diffundere ind gennem vægeslidsen så længe vægen er helt tør. Når vægen er let fugtig, vil et højere damptryk i den udvendige del af vægen, (i forhold til omgivelserne) bevirke, at fugttransporten er udadrettet. Vægevirkningen transporterer vandet ud flere hundrede gange hurtigere, end ny fugt kan nå at trænge ind, selv med en lettere beskadiget dampbremse. Derved opnås, at der altid er et tørt miljø omkring rørets overflade. my-værdi Fig Røngtenbilledet viser et tværsnit af en forsøgsopstilling med. Det ses tydeligt, at fugten opfanges af vægematerialet og transporteres ud gennem spalten (nederst), mens isoleringen holdes tør. Rød: Fugt eller stål/alu, Grøn: Tør Blå: Luft, Gul: Hygroskopisk fugt. Fig HygroWick princippet Fig Selv mindre unøjagtigheder kan have stor betydning for funktionen. Kurven viser hvordan selv ganske små sprækker i limningen af cellegummi produkter har stor betydning for isoleringens tæthed, defineret ved my-værdien. Bemærk at my-værdien er mere end halveret ved en sprække på 0,1 mm Spaltevidde (mm) Side 7

8 Udførelse Montage - afsluttende overflade Det vand, der transporteres ud via slidsen i isoleringen, skal kunne fordampe fra vægen. Derfor må den afsluttende overflade ikke være for diffusionstæt. Det kan løses på flere måder. denne løsning. Det er dog stadig tilstrækkeligt, hvis der ikke kommer fugt ind ved gennembrydninger. Denne metode kræver derfor særlige detaljeløsninger. Den enkleste løsning 1. På rør, der skjules over nedhængte lofter eller i installationsskakte, kan man blot lade isoleringens overflade af alufolie danne afslutningen. Rundtgående samlinger tapes med alu-tape. Langsgående samlinger vendes nedad og tapes ikke. En pænere afslutning 2. Isoleringens alu-folie danner den afsluttende overflade. Rundtgående samlinger tapes med alu-tape. Langsgående samlinger tapes med en speciel alu-tape med udstansede huller. 3. Som afsluttende overflade anvendes en stiv PVC-folie, f.eks Isogenopak, der er forsynet med udstansede huller. Hullerne placeres ud for vægen. Kobbertråd Fig Skjulte rør. monteres på traditionel vis med tætte samlinger. Alle rundtgående samlinger tapes med alu-tape. PVC-folie Alu-tape Udstandsninger ISOVER ISOVER Fordampningsareal Kobbertråd ISOVER Fordampningsareal Afslutning helt uden huller 4. Den afsluttende overflade udgøres af en metalkappe, der falses eller nittes sammen. Samlinger i kappen er her så åbne, at det ikke er nødvendigt med udstansninger. 5. Den afsluttende overflade udføres med en diffusionsåben banevare uden udstansninger. F.eks. folie af polyamid eller dug af HDPM-fibre som Tyvek. 6. Den afsluttende overflade udføres med stiv PVC-folie uden udstansninger. PVC-folien er forholdsvis diffusionstæt. Derfor transporterer systemet gange mindre vand ud ved Fig Synlige rør. PVC-folien monteret med skjult samling. Fugten fordamper gennem udstansningerne i folien på rørets undersid Metalkappe Samling ISOVER Fig Synlige rør. Metalkappen er monteret med falset eller nittet samling. Fugten fordamper gennem samlingen i kappen. Fig Synlige/skjulte rør. HygroWick-vægen tapes med specialtape med fordampningsareal. Rundtgående samlinger tapes med almindelig alu-tape. PVC-folie Fordampningsareal ISOVER HygroWick Fig Synlige rør. PVC-folie, polyamidfolie eller HPDM-dug er monteret med skjult samling. Fugten fordamper gennem folien/dugen, der har forholdsvis lav diffusionsmodstand. Side 8

9 Korrosionsbeskyttelse Rørene skal korrosionsbeskyttes for at undgå korrosion. Dette udføres i henhold til DS 454 klasse 2 eller 3 afhængig af driftsforhold. Med hensyn til malingstyper findes flere typer på markedet. Det er vigtigt, at malingsproducentens anvisninger følges, særligt at den angivne tørfilmstykkelse overholdes. Der advares mod at anvende kold asfalt eller andre langsomt tørrende beskyttelsesmetoder pga. en evt. sammenklæbning af HygroWick-vægen og beskyttelsesmaterialet. Montage af isoleringen monteres og snøres med kobbertråd, således at samlingen er tæt og placeret under røret ved vandret rørføring. Ved lodrette rør placeres samlingen valgfrit. Ved PVC-folie uden huller Omkring målere, ventiler og andre installationsdele, der gennembryder kappen, er det ikke praktisk muligt at afslutte helt vand- og lufttæt. Derfor kan afslutningsløsningen med PVC-folie uden udstansninger ikke bruges her. I stedet skal overgangen mellem lige rørstrækninger, ventiler o.lign. lukkes damptæt helt ind til røret. F.eks. med Isogenopak-endebunde, der fuges mod røret og limes tæt sammen med den udvendige folie. Derefter kan isoleringen lige omkring gennembrydningen udføres traditionelt med bevikling og med 5 cm fri HygroWick væge udenfor isoleringen. Overlæg Isolering udv. omkreds O 1/2 x O HygroWick-vægen/fordampningsarealet må aldrig overmales. I tilfælde af at der ønskes en malet overflade, skal væge/fordampningsareal afdækkes med malertape, som fjernes umiddelbart efter maling. Rullebredde Udstandsning af huller Fig Udstansning af huller i belægningen med samling på rørets overside. Afslutningens samling kan placeres vilkårligt på røret. Men udstansningerne skal altid placeres under HygroWick-vægens fordampningsareal på rørets underside. Side 9

10 Udførelse Montage - detaljer ISOVER Rørbøjninger Før ISOVER Lamelmåtte monteres, omvikles bøjningerne med HygroWick-strimmel. HygroWick-strimlen pålægges helt ud på de lige rørstykker, hvorved fugttransport fra rørbøjningen til HygroWickvægen på de lige strækninger sikres. væge Ekstra væge Den tildannede ISOVER Lamelmåtte monteres og fastgøres med kobbertråd. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Lodrette rør Ved lodrette rør kan samlingen vendes vilkårligt. Det anbefales dog, at vende samlingen ind mod væggen. Hvis det lodrette rør nederst ender med en bøjning og et kort stykke vandret rør, bør der udføres ekstra fordampningsareal for at undgå ophobning i selve bøjningen, se fig ISOVER Alu-AF væge Kobbertråd ISOVER væge Såfremt det lodrette rør ender med en studs, bør der ligeledes monteres ekstra fordampningsareal, se fig Fig Rørbøjning. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Ventiler og flanger Små ventiler og koblinger kan isoleres med samme materiale og yderbeklædning som selve røret. væge væge ISOVER Store ventiler og flanger isoleres med ISOVER Lamelmåtte monteret i pladekappe. Selve rørisoleringen skal afsluttes i en afstand fra flanger og ventiler, der mindst svarer til boltenes længde. Ekstra væge Ekstra væge Inden isoleringen monteres, omvikles flanger og ventiler med HygroWick-strimmel ved mumiemetoden. ISOVER Fig Bøjning mod ekstra fordampningsareal. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. HygroWick-strimlen pålægges helt ud på de regulære rørstykker, hvorved kondenstransport til fordampningsarealerne sikres. Side 10

11 ISOVER Ekstra væge Gennemføringer Ved gennemføringer er det vigtigt, at man bevikler røret i væggen og ca. 10 cm ud på hver side af væggen. væge Kobbertråd Alu-tape ISOVER Derefter isolerer man det stykke i væggens tykkelse med en almindelig lamelmåtte, eller en HygroWick Lamelmåtte, hvor man så skal tape fordampningsarealet til, således at man undgår, at der kommer fugt i væggen, se fig Fordampningshuller Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Fig Gennemføring ISOVER Vandrette afslutninger Hvor et vandret rør afslutter ind mod en væg, en kølemaskine eller lignende, bør man montere ekstra væge et stykke tilbage udvendig på isoleringen, se fig ISOVER Lamelmåtte Alu-AF Kobbertråd Ekstra væge Bæringer og studser Ved bæringer, studser, termometre og alle de emner, der stikker udenfor isoleringen, skal man inden montering af HygroWicken, bevikle disse steder, således at der er min. 5 cm fri HygroWick-væge udenfor isoleringen. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Fig Vandret afslutning. Ved bæringer skal man altid sikre, at der også er den nødvendige isoleringstykkelse uden på bæringen. Min. 60 mm Min. Min. Min. 60 mm 60 mm 60 mm Pladskrav Ifølge DS 1102 kræves for rør, der isoleres efter monteringen, en mindste fri afstand på 50 mm til andre rør eller bygningsdele, hvilket der må tages hensyn til allerede på projekteringsstadiet. I praksis er det ønskeligt med min. 60 mm af hensyn til monteringen. Fig Anbefalede minimumsafstande ved rørisolering. Side 11

12 Få svar på dine spørgsmål om ISOVER Har du brug for mere information om ISOVER. I vores datablade finder du de tekniske detaljer. Databladene finder du på På hjemmesiden finder du også din lokale kontakt hos Isover. Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon Telefax isover-inhouse

3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008. ISOVER TEK håndbog

3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008. ISOVER TEK håndbog 3. udgave, 1. november 2010 Erstatter 2. udgave, november 2008 ISOVER TEK håndbog Indholdsfortegelse Indhold Beregning af årlig besparelse ved rørisolering Isoleringsklasser Dimensioneringstabel klasse

Læs mere

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk Standard DS 452 2. udgave Godkendt: 1999-07-22 Termisk isolering af tekniske installationer Code of practice for thermal insulation of technical service and supply systems in buildings DS 452 København

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Henryk Stawicki

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Henryk Stawicki FAQ vedr. DS 452:2013 Termisk isolering af tekniske installationer Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-181 Termisk Isolering Senest opdateret 25 september 2015 Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING 1-1 2-1 1-2 2-2 RHEINZINK -tagrendesystem til limning Vær opmærksom på følgende ved limning af tagrende sys temet Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Forskrifter for Termisk isolering af tekniske installationer udarbejdet af Sanaartortitsinermut

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5 Indhold 1. Introduktion... 4 1.1. Manualens opbygning... 4 1.2. Teknisk service... 4 2. Programmet Rocktec... 5 2.1. Skærmbilledets opbygning... 5 3. BEREGNING 1: BEREGN EFTER KLASSE... 7 4. Beregning

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFT FOR RØRBÆRERE

MONTERINGSFORSKRIFT FOR RØRBÆRERE MONTERINGSFORSKRIFT FOR RØRBÆRERE Den termiske afkobling af ophængspunkter ved køleisolering med Armaflex. Ved monteringen af isolerede rørbærere skal følgende betingelser opfyldes, for at man kan garantere

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. juni 2012. Teknisk isolering Conlit brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05

Vejl. prisliste. 1. juni 2012. Teknisk isolering Conlit brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05 Vejl. prisliste 1. juni 2012 Teknisk isolering Conlit brandsikring Tempovej 18-22 2750 Ballerup Fax 70 26 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Kolding Fax 70 26 03 77 N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende MONTAGEVEJLEDNING

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende MONTAGEVEJLEDNING TAGRENDESYSTEM Limning af halvrund tagrende MONTAGEVEJLEDNING 2 5 4 1 4 7 6 3 8 9 10 11 12 13 Anvendelseseksempel 1 Halvrund tagrende 2 Fodblik 3 Løvfang 4 Konsoljern/Rendejern 5 Endebund 6 Gering 7 Tudstykke

Læs mere

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: August 2006. Erstatter: Blad 890 s.1-12, August 2003 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Hvad sker der ved en

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781 Oplysninger om installation af rørgennembrydningsforsegling "System Armaflex Protect" (se bilag 1 og 4) Isoleringen "Armaflex Protect" er indbygget centreret som et rør eller en plade omkring røret i gennembrydningszonen.

Læs mere

HVIS DE VIL VÆRE BEDRE FORBEREDT! TUBOLIT den robuste isolering til mangfoldige anvendelsesområder.

HVIS DE VIL VÆRE BEDRE FORBEREDT! TUBOLIT den robuste isolering til mangfoldige anvendelsesområder. HVI DE VIL VÆRE BEDRE FORBEREDT! TUBOLIT den robuste isolering til mangfoldige anvendelsesområder. DG 100 22/26-100 HAV PA-III -50 15/13-50 HAV Z-23.14. Effektiv og mangfoldig til optimal isolering Vi

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Tæthed september 2007

Tæthed september 2007 Tæthed september 2007 Ventilation (VGV) Solindfald Transmissionstab Varmeakkumulering Køkkenudstyr Personer Radiator Elektronik Infiltration (Lufttæthed) Indhold Problemstilling hvorfor lufttæthed? 2 Krav

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

MONTASJEVEILEDNING ISOLERINGSSYSTEMER. www.kaimann.no

MONTASJEVEILEDNING ISOLERINGSSYSTEMER. www.kaimann.no ISOLERINGSSYSTEMER MONTASJEVEILEDNING www.kaimann.no HOVEDKONTOR: WILHELM KAIMANN GmbH & Co. KG TYSKLAND Produksjon og distribusjonssenteret i D-6 Hövelhof www.kaimann.com En professionel rørisolering

Læs mere

- din isoleringsrådgiver - din totalleverandør

- din isoleringsrådgiver - din totalleverandør - din isoleringsrådgiver - din totalleverandør VEJL. PRISLISTE 1. februar/2011 TEKNISK ISOLERING CONLIT BRANDSIKRING BALLERUP KOLDING ÅRHUS Tlf. 70 26 06 36 Tlf. 70 22 99 33 Tlf. 70 20 01 22 Fax 70 26

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Teknisk Isolering - Klassificering af termiske anlæg jf. DS452-3

Teknisk Isolering - Klassificering af termiske anlæg jf. DS452-3 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Teknisk Isolering - Klassificering af termiske anlæg jf. DS452-3 Undervisningsministeriet. December 2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende TAGRENDESYSTEM Limning af halvrund tagrende Montagevejledning 1-1 2-1 1-2 Bemærk omkring limning Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor limen skal på føres skal være renset for fedt og støv (til

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komplet serie af PE-produkter til varme- og lydisolering Opfylder europæiske

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab Varmeledningsevne λ 10 C < 0,038 W/(m. K) Nem montage Effektiv VVS isolering 65 Tubolit af speciel kvalitets-polyethylen til

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Indbygget vanddampspærre, der mindsker risikoen for korrosion under isoleringen (CUI) Fremragende

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugtkursus 2015 Opgaver Side 1 2015 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere