ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør"

Transkript

1 ISOVER Kondensisolering af rør Le lo Blad 840 Dato: Maj Erstatter: Blad 841, November 2006

2 Indholdsfortegnelse Teknisk Isolering generelt -- Isolering af rør side Lovgivning side Fysiske størrelser og SI-enheder side 06 Kondensisolering af rør -- Traditionelle løsninger side Systemet side 07 Montage - afsluttende overflade -- Den enkleste løsning side En pænere afslutning på synlige rør side Afslutning helt uden huller side Korrosionsbeskyttelse side Montage af isoleringen side Ved PVC-folie uden huller side 09 Montage - detaljer -- Rørbøjninger side Lodrette rør side Ventiler og flanger side Gennemføringer side Vandrette afslutninger side Bæringer og studse side Pladskrav side 11 Side 2

3 Projektering Teknisk isolering - generelt Ved teknisk isolering forstås i det følgende alle isolerede anlæg, der er omfattet af Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452 og tilknyttede standarder. Den tekniske isolering af rør og tanke skal sikre installationerne mod energitab, frysning og termisk beskyttelse af mediet, samt sikring mod fare, skader og ulemper. Rør Isolering af rørinstallationer er karakteristisk ved, at isoleringen skal forene krav om reducering af energitab med andre funktionskrav f.eks. risiko for frysning og kondensdannelse eller måske risiko for forbrændinger ved berøring af anlægget. Rørinstallationer kan være placeret inden- eller udendørs, så valg af afsluttende belægning må bestemmes ud fra den aktuelle anvendelse. Side 3

4 Lovgivning Teknisk isolering skal dimensioneres i henhold til DS 452: 1999 Norm for termisk isolering af tekniske installationer. Normen er en funktionsnorm, hvilket vil sige, at den stiller en række funktionelle krav til isoleringen af tekniske installationer, men overlader selve opfyldelsen af kravene til brugeren, dvs. de rådgivende, projekterende og/eller udførende. Normen omfatter isolering af: - Sædvanlige bygningsinstallationer, f.eks. varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg. - Særlige installationer f.eks. proces-, forsynings- og industrianlæg. Største varmetransmissionskoefficient Isoleringsklasse Driftsparameter I C x s/år U-Rør 1 ) W/m K U-Plane flader 2 ) W/m 2 K 0 I <0,05 x 10 9 Isolering mod energitab kan udelades 1 0,05 x 10 9 I < 0,35 x ,6 D ep + 0,20 0,88 2 0,35 x 10 9 I < 0,70 x ,0 D ep + 0,18 0,66 3 0,70 x 10 9 I < 1,40 x ,5 D ep 1+ 0,16 0,49 4 1,40 x 10 9 I < 1,89 x ,1 D ep + 0,15-0,25D ep 2 0,35 I: Driftsparameter ( C x s/år) angiver middeltemperaturdifferencen mellem medietemperatur og omgivelsestemperatur i den årlige driftstid angivet i sekunder. D ep : Udvendig diameter af medierør = indvendig diameter af isolering (m). 1) Rør omfatter rør og kanaler med cirkulært tværsnit op til en udvendig diameter på 0,4 m. Rør og kanaler med ovalt, kvadratisk og rektangulært tværsnit kan isoleres, således at isoleringslagets tykkelse er som for cirkulære rør med samme omkreds. 2) Plane flader omfatter beholdere og andre større installationsdele med plane eller krumme overflader, cirkulære rør med diameter over 0,4 m samt større rør og kanaler med ikkecirkulært tværsnit. - Installationer i det fri i relevant omfang. Normen er udformet med henblik på installationer med driftstemperaturer mellem -20 C og +600 C. Beregning af varmetabet foretages efter reglerne i den europæiske og internationale standard DS/EN ISO 12241: 1998 Termisk isolering af bygningsudstyr og Industrielle installationer. Beregningsregler Normen gælder ikke for: bygningsisolering støjisolering kølerumsisolering isolering i ovne, kedler og røgrør fjernvarmeledninger (der henvises til DS 448) brandtekniske krav (for ventilationsanlæg jf. DS 428) brandtekniske krav (for stålkonstruktioner jf. DS 412). Dimensionering Normen opstiller fire funktionskrav for isolering af tekniske installationer, nemlig isolering: mod energitab til sikring mod fare, ulemper og skader mod frysning for termisk beskyttelse af medium Alle krav relevante for den pågældende installation skal være opfyldt. Isolering mod energitab Kravet vedrører såvel varme som kolde installationer og skal sikre at: unødvendigt energiforbrug undgås varmeafgivelsen fra installationer ikke forhindrer hensigtsmæssig regulering af rumtemperaturen I beboelsesrum og dermed ligestillede rum bør varmeafgivelsen fra installationer, der ikke er beregnet til opvarmning af rummet, ikke på noget tidspunkt medføre større rumtemperaturstigninger end 2 C. Samtidig begrænses overfladetemperaturen på gulve i opholdsrum over varmecentraler og lign. til max. 26 C. Varme installationer Varme installationer placeres efter driftsforhold i isoleringsklasser, hvor isoleringen højst har en varmetransmissionskoefficient, som angivet i ovenstående tabel. Hvilken af de 5 isoleringsklasser, der er aktuel for en given installation, fastlægges af driftsparameteren I, der afhænger af den årlige driftstid for installationen, sat i relation til forskellen mellem installationens og omgivelsernes temperatur. Driftsparameteren bliver hermed et sidestykke til graddagebegrebet inden for bygningsisolering. Klassificering af en aktuel installation samt isoleringstykkelse, energitab og overfladetemperatur kan foretages ved beregning, men gøres enklest ved hjælp af dimensioneringstabellerne, der findes i ISOVER TEK håndbogen eller på www. isover.dk. Dimensioneringen af isoleringen kan foretages ved beregning iht. formlerne i DS/EN ISO Side 4

5 I det daglige dimensioneringsarbejde er det vigtigt hurtigt at kunne finde hvilke produkter og isoleringstykkelser, der opfylder normens krav. For at imødekomme dette behov, er der udarbejdet en ISOVER Tek håndbog, hvori der kan aflæses produkter, isoleringstykkelser, energitab og overfladetemperaturer. Kolde installationer Isolering af kolde installationer dimensioneres i hvert tilfælde: kolde installationer med kølede medier dimensioneres som varme installationer på grundlag af driftsparameter og isoleringsklasse. NB! Kondenssikring kan nødvendiggøre større isoleringstykkelse. kolde installationer med ikkekøledemedier isoleres mindst som isoleringsklasse 1. Isoleringens omfang: Alle dele af installationerne skal være isoleret, undtaget hvor isoleringen kan skade eller forringe installationens holdbarhed, samt hvor isoleringen vil være til gene under driften. Isolering til sikring mod fare, ulemper og skader Isolering mod for høje overfladetemperaturer Varme installationer isoleres normalt, så overfladetemperaturen ikke overstiger 50 C. Dette gøres for at undgå skader ved utilsigtet berøring, skader på andre installationer eller skadelig udtørring af bygningsdele. Isolering kan udelades på spindler og betjeningsgreb samt på installationsdele, der er afskærmet eller uden risiko for berøring. Overfladetemperaturer for en given isolering kan beregnes som angivet i standarden. Isolering mod udvendig kondens Isoleringen dimensioneres, så den udvendige overfladetemperatur og damspærrens temperatur er højere end luftens dugpunktstemperatur. Minimumsisoleringstykkelser til imødegåelse af udvendig kondens kan findes i ISOVER TEK håndbogen. Isolering mod indvendig kondens Installationer for luftformige medier isoleres, så der ikke opstår indvendig kondens, d.v.s. så den indvendige overfladetemperatur er højere end mediets dugpunktstemperatur. Isoleringstykkelsen kan fastlægges ved hjælp af tabellen i blad 810 Teknisk isolering generelt. Isolering mod frysning Isolering mod frysning dimensioneres, så installationen er sikret mod frostskader i et til forholdene passende tidsrum. Dimensionering foretages under hensyntagen til omgivelsernes temperatur, mediets driftstemperatur, mediestrømmens størrelse samt installationens eventuelle stilstandstid. I blad 810 Teknisk isolering generelt er der angivet eksempler på isolering mod frysning af vandrør. Rør, der yderligere sikres mod frysning med varmekabler, bør isoleres mod energitab mindst svarende til isoleringsklasse 1. Isolering for termisk beskyttelse af medium Installationer sikres således, at der ikke i mediets temperatur ved opvarmning eller afkøling forekommer ændringer, der forringer installationens funktion på utilladelig måde. Dimensionering foretages i hvert enkelt tilfælde. Beregning udføres iht. DS/EN ISO Side 5

6 Fysiske størrelse og SI-enheder Størrelse Størrelses symboler SI-enheder SIsymboler Omsætningsrelationer Varme Abs. temperatur Celciustemperat. T t Kelvin grad celcius K C t = T 273,15 differens: 1 K = 1 C Varmemængde Energi Q E joule eller Ws kilojoule megajoule J kj MJ 1 J = 1 Ws = 0,239 cal 1 MJ = 0,278 kwh =0,239 Mcal 3,6 MJ = 1,163 kwh = 1 Mcal Brændværdi I joule/kilogram J/kg kj/kg MJ/kg I J/kg = 0,239 cal/kg 1 MJ/kg = 0,239 Mcal/kg 4,2 MJ/kg ~ 1 Mcal/kg Effekt Varmestrøm N,P f,q watt eller J/s kilowatt megawatt W kw MW IW = J/s = 0,860 kcal/h 1 kw = 3,6 MJ/h = 0,860 Mcal/h 0,278 kw = 1 MJ/h = 0,239 Mcal/h 1,163 kw= 4,187 MJ/h = 1 Mcal/h Varmeledningsevne λ W/mk 1 W/mK = 0,860 kcal/m h C 1,163 W/mK = 1 kcal/m h C Varmetransmissionstal, U-værdi U, U 1 W/m 2 K 1 W/m 2 K = 0,860 kcal/m 2 h C Varmekapacitet, Varmefylde c J/kgK kj/kgk 1 kj/kgk = 0,239 kcal/kg C Side 6

7 Projektering Kondensisolering af rør Udover isolering mod unødvendigt energiforbrug skal kolde rør, altså rør med en medietemperatur, der er lavere end omgivelserne, isoleres mod kondens. Isoleringen skal udføres, så man både undgår kondens på ydersiden af isoleringen til gene for omgivelserne, og indtrængende fugt, der kondenserer og ophobes omkring det kolde rør, hvorved isoleringens ydeevne på sigt forringes. Da der aldrig er et udadrettet damptryk, vil vandet over tid hobe sig op omkring røret. Systemet Systemet bryder med den traditionelle tankegang, og er i stedet opbygget, så det er i stand til at transportere fugten væk fra røret, og fordampe den til den omgivende luft. Traditionelle løsninger Opgaven har traditionelt været søgt løst på to måder. -enten ved at isolere med mineraluld, der på ydersiden er beskyttet af et damptæt lag, typisk en alu-folie, der er tapet i samlingerne. -eller ved at isolere med et materiale med høj diffusionstæthed, f.eks. elastomere skumprodukter. Begge løsninger er sårbare overfor beskadigelser og for udførelsesfejl. Erfaringen har vist at det er vanskeligt at sikre en 100% tæt dampbremse ved tilslutning omkring ventiler, bæringer og andre gennembrydninger. Der er også stor risiko for, at der kommer små skader på dampbremsen i løbet af installationens levetid. For systemer baseret på elastomert isoleringsmateriale med høj damptæthed, er det sårbare punkt de limede samlinger, som har en tilbøjelighed til med tiden at åbne sig. Fugt, der utilsigtet trænger ind gennem åbninger i det damptætte lag, bliver presset indad som følge af den damptryksforskel, der er mellem de varme omgivelser og det kolde rør. Når fugten afkøles tilstrækkeligt, vil den kondensere, og der dannes blankt vand på rørets overflade. Virkningen opnås ved anvendelse af et fugtabsorberende vægemateriale, som placeres mellem isolering og rør, og via en slids i isoleringen føres ud til den omgivende luft. Vægen suger vandet ud til ydersiden af isoleringen, hvorfra det fordamper, efterhånden som det varmes op af omgivelsernes højere temperatur. Fugt vil kun kunne diffundere ind gennem vægeslidsen så længe vægen er helt tør. Når vægen er let fugtig, vil et højere damptryk i den udvendige del af vægen, (i forhold til omgivelserne) bevirke, at fugttransporten er udadrettet. Vægevirkningen transporterer vandet ud flere hundrede gange hurtigere, end ny fugt kan nå at trænge ind, selv med en lettere beskadiget dampbremse. Derved opnås, at der altid er et tørt miljø omkring rørets overflade. my-værdi Fig Røngtenbilledet viser et tværsnit af en forsøgsopstilling med. Det ses tydeligt, at fugten opfanges af vægematerialet og transporteres ud gennem spalten (nederst), mens isoleringen holdes tør. Rød: Fugt eller stål/alu, Grøn: Tør Blå: Luft, Gul: Hygroskopisk fugt. Fig HygroWick princippet Fig Selv mindre unøjagtigheder kan have stor betydning for funktionen. Kurven viser hvordan selv ganske små sprækker i limningen af cellegummi produkter har stor betydning for isoleringens tæthed, defineret ved my-værdien. Bemærk at my-værdien er mere end halveret ved en sprække på 0,1 mm Spaltevidde (mm) Side 7

8 Udførelse Montage - afsluttende overflade Det vand, der transporteres ud via slidsen i isoleringen, skal kunne fordampe fra vægen. Derfor må den afsluttende overflade ikke være for diffusionstæt. Det kan løses på flere måder. denne løsning. Det er dog stadig tilstrækkeligt, hvis der ikke kommer fugt ind ved gennembrydninger. Denne metode kræver derfor særlige detaljeløsninger. Den enkleste løsning 1. På rør, der skjules over nedhængte lofter eller i installationsskakte, kan man blot lade isoleringens overflade af alufolie danne afslutningen. Rundtgående samlinger tapes med alu-tape. Langsgående samlinger vendes nedad og tapes ikke. En pænere afslutning 2. Isoleringens alu-folie danner den afsluttende overflade. Rundtgående samlinger tapes med alu-tape. Langsgående samlinger tapes med en speciel alu-tape med udstansede huller. 3. Som afsluttende overflade anvendes en stiv PVC-folie, f.eks Isogenopak, der er forsynet med udstansede huller. Hullerne placeres ud for vægen. Kobbertråd Fig Skjulte rør. monteres på traditionel vis med tætte samlinger. Alle rundtgående samlinger tapes med alu-tape. PVC-folie Alu-tape Udstandsninger ISOVER ISOVER Fordampningsareal Kobbertråd ISOVER Fordampningsareal Afslutning helt uden huller 4. Den afsluttende overflade udgøres af en metalkappe, der falses eller nittes sammen. Samlinger i kappen er her så åbne, at det ikke er nødvendigt med udstansninger. 5. Den afsluttende overflade udføres med en diffusionsåben banevare uden udstansninger. F.eks. folie af polyamid eller dug af HDPM-fibre som Tyvek. 6. Den afsluttende overflade udføres med stiv PVC-folie uden udstansninger. PVC-folien er forholdsvis diffusionstæt. Derfor transporterer systemet gange mindre vand ud ved Fig Synlige rør. PVC-folien monteret med skjult samling. Fugten fordamper gennem udstansningerne i folien på rørets undersid Metalkappe Samling ISOVER Fig Synlige rør. Metalkappen er monteret med falset eller nittet samling. Fugten fordamper gennem samlingen i kappen. Fig Synlige/skjulte rør. HygroWick-vægen tapes med specialtape med fordampningsareal. Rundtgående samlinger tapes med almindelig alu-tape. PVC-folie Fordampningsareal ISOVER HygroWick Fig Synlige rør. PVC-folie, polyamidfolie eller HPDM-dug er monteret med skjult samling. Fugten fordamper gennem folien/dugen, der har forholdsvis lav diffusionsmodstand. Side 8

9 Korrosionsbeskyttelse Rørene skal korrosionsbeskyttes for at undgå korrosion. Dette udføres i henhold til DS 454 klasse 2 eller 3 afhængig af driftsforhold. Med hensyn til malingstyper findes flere typer på markedet. Det er vigtigt, at malingsproducentens anvisninger følges, særligt at den angivne tørfilmstykkelse overholdes. Der advares mod at anvende kold asfalt eller andre langsomt tørrende beskyttelsesmetoder pga. en evt. sammenklæbning af HygroWick-vægen og beskyttelsesmaterialet. Montage af isoleringen monteres og snøres med kobbertråd, således at samlingen er tæt og placeret under røret ved vandret rørføring. Ved lodrette rør placeres samlingen valgfrit. Ved PVC-folie uden huller Omkring målere, ventiler og andre installationsdele, der gennembryder kappen, er det ikke praktisk muligt at afslutte helt vand- og lufttæt. Derfor kan afslutningsløsningen med PVC-folie uden udstansninger ikke bruges her. I stedet skal overgangen mellem lige rørstrækninger, ventiler o.lign. lukkes damptæt helt ind til røret. F.eks. med Isogenopak-endebunde, der fuges mod røret og limes tæt sammen med den udvendige folie. Derefter kan isoleringen lige omkring gennembrydningen udføres traditionelt med bevikling og med 5 cm fri HygroWick væge udenfor isoleringen. Overlæg Isolering udv. omkreds O 1/2 x O HygroWick-vægen/fordampningsarealet må aldrig overmales. I tilfælde af at der ønskes en malet overflade, skal væge/fordampningsareal afdækkes med malertape, som fjernes umiddelbart efter maling. Rullebredde Udstandsning af huller Fig Udstansning af huller i belægningen med samling på rørets overside. Afslutningens samling kan placeres vilkårligt på røret. Men udstansningerne skal altid placeres under HygroWick-vægens fordampningsareal på rørets underside. Side 9

10 Udførelse Montage - detaljer ISOVER Rørbøjninger Før ISOVER Lamelmåtte monteres, omvikles bøjningerne med HygroWick-strimmel. HygroWick-strimlen pålægges helt ud på de lige rørstykker, hvorved fugttransport fra rørbøjningen til HygroWickvægen på de lige strækninger sikres. væge Ekstra væge Den tildannede ISOVER Lamelmåtte monteres og fastgøres med kobbertråd. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Lodrette rør Ved lodrette rør kan samlingen vendes vilkårligt. Det anbefales dog, at vende samlingen ind mod væggen. Hvis det lodrette rør nederst ender med en bøjning og et kort stykke vandret rør, bør der udføres ekstra fordampningsareal for at undgå ophobning i selve bøjningen, se fig ISOVER Alu-AF væge Kobbertråd ISOVER væge Såfremt det lodrette rør ender med en studs, bør der ligeledes monteres ekstra fordampningsareal, se fig Fig Rørbøjning. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Ventiler og flanger Små ventiler og koblinger kan isoleres med samme materiale og yderbeklædning som selve røret. væge væge ISOVER Store ventiler og flanger isoleres med ISOVER Lamelmåtte monteret i pladekappe. Selve rørisoleringen skal afsluttes i en afstand fra flanger og ventiler, der mindst svarer til boltenes længde. Ekstra væge Ekstra væge Inden isoleringen monteres, omvikles flanger og ventiler med HygroWick-strimmel ved mumiemetoden. ISOVER Fig Bøjning mod ekstra fordampningsareal. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. HygroWick-strimlen pålægges helt ud på de regulære rørstykker, hvorved kondenstransport til fordampningsarealerne sikres. Side 10

11 ISOVER Ekstra væge Gennemføringer Ved gennemføringer er det vigtigt, at man bevikler røret i væggen og ca. 10 cm ud på hver side af væggen. væge Kobbertråd Alu-tape ISOVER Derefter isolerer man det stykke i væggens tykkelse med en almindelig lamelmåtte, eller en HygroWick Lamelmåtte, hvor man så skal tape fordampningsarealet til, således at man undgår, at der kommer fugt i væggen, se fig Fordampningshuller Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Fig Gennemføring ISOVER Vandrette afslutninger Hvor et vandret rør afslutter ind mod en væg, en kølemaskine eller lignende, bør man montere ekstra væge et stykke tilbage udvendig på isoleringen, se fig ISOVER Lamelmåtte Alu-AF Kobbertråd Ekstra væge Bæringer og studser Ved bæringer, studser, termometre og alle de emner, der stikker udenfor isoleringen, skal man inden montering af HygroWicken, bevikle disse steder, således at der er min. 5 cm fri HygroWick-væge udenfor isoleringen. Fig Afslutning med ekstra fordampningsareal. Fig Vandret afslutning. Ved bæringer skal man altid sikre, at der også er den nødvendige isoleringstykkelse uden på bæringen. Min. 60 mm Min. Min. Min. 60 mm 60 mm 60 mm Pladskrav Ifølge DS 1102 kræves for rør, der isoleres efter monteringen, en mindste fri afstand på 50 mm til andre rør eller bygningsdele, hvilket der må tages hensyn til allerede på projekteringsstadiet. I praksis er det ønskeligt med min. 60 mm af hensyn til monteringen. Fig Anbefalede minimumsafstande ved rørisolering. Side 11

12 Få svar på dine spørgsmål om ISOVER Har du brug for mere information om ISOVER. I vores datablade finder du de tekniske detaljer. Databladene finder du på På hjemmesiden finder du også din lokale kontakt hos Isover. Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon Telefax isover-inhouse

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære Af civilingeniør Ph.D. Carsten Rode.

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære Af civilingeniør Ph.D. Carsten Rode. Bygningsfysik 4. Bygningsfysik Af civilingeniør Ph.D. Carsten Rode. Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en byg nings konstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Klimaskærmens lufttæthed

Klimaskærmens lufttæthed Dato: 05-10-2010 Klimaskærmens lufttæthed Specialerapporten er udarbejdet af: André Modler 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Resumé...4 Forord...5 Indledning...6 Begrebet klimaskærm...8 Vindpåvirkning...8

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Sept. 06 Sf (28)iy Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri Montagevejledning for det bæredygtige byggeri 1 Om denne vejledning Indholdsfortegnelse Funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed er fremtidens effektive og sikre tætningssystem til dampspærren.

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

TEKNISK DIB. Oplysnings og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Nr. 3. Oktober 2005-18. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D

TEKNISK DIB. Oplysnings og Kontrolordningen for Teknisk Isolering. Nr. 3. Oktober 2005-18. årg. www.dib-net.dk I N D H O L D DIB Oktober 2005-18. årg. TEKNISK Nr. 3 I S O L E R I N G Oplysnings og Kontrolordningen for Teknisk Isolering Et nyt tiltag i Danske Isoleringsmestres brancheforening som med OK TEKNISK ISOLERING ønsker,

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene PRODUKTGuide Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Velkommen til GRAMETA GRAMETA s historie rækker helt tilbage til 1904 hvor virksomheden etablerede sig indenfor traditionelt blikkenslagerhåndværk.

Læs mere