Forslag til Budget indsendt via

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk"

Transkript

1 Forslag til Budget 2013 indsendt via

2 Indsendt Indsendt af Overskrift Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg Myndighedsafdelingen Afsættelse af midler til IT Ældre Sagen Norddjurs 18 midler Digitalisering Etablering af sikker vej / gangsti i Glesborg vedligeholdelses træning Handicaprådet Handicap- og psykiatriområdet Janne Lassen Ekstra dansk og matematik undervisningstimer til alle 0-9 Klasser Ungdomsrådet Ungdomspolitisk koordinator Norddjurs Ældreråd Demenshandleplan Janni Rasmussen P betaling Niels Basballe Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Mikkel Videregående uddannelser Handicaprådet Handicappulje i Norddjurs Kommune Dalgård Camping Cykel sti Medudvalg for administrationen Omprioriteringsforslag fra MED udvalg for administrationen Vivild Børneby Forslag til budget Diana Korsholm Niveau opdelt undervisning Henrik Holmsted Pedersen Arbejdsløse skal kunne fastholdes i dagpengesystemet, her i disse trange tider

3 !"#$!%&(%!"#$ % &

4 Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Nuværende struktur: Ungnorddjurs tilbyder juniorklubtilbud, der til fulde lever op til de vedtagne politiske mål og politikker i kommunen. I 2012 udbydes der 4 juniorklub-tilbud under Ungnorddjurs: 2 i øst og 2 i vest. Målgruppen er børn i alderen år. Alle juniorklubber arbejder i dag målrettet ud fra 5 fastlagte strategimål: Sund kost, motion, medbestemmelse, socialisering og forebyggende, tidlig indsats. De to første mål lever til fulde op til Norddjurs kommunes sundhedspolitik samt sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den forebyggende, tidlige indsats i juniorklubberne har i dag indoptaget de værktøjer, der bruges på henholdsvis dagtilbudsområdet (0-10 år) og i ungdomsindsatsen under SSP, ungdomskonsulentfunktionen, og ungdomsklubberne (14-18 år). Men i den samlede, kommunale helhedsindsats på børne-ungeområdet (0-18 år) vil det være nødvendigt at sikre overgangen i mellem dagtilbudsområdet (0-10 år) og juniorklubområdet (10-14 år), så alle børn - og især de socialt udsatte børn - bevarer et pædagogisk fritidstilbud i hele kommunen. Forslag til fremtidig struktur: Den sammenhængende helhedsindsats vil for os at se kunne opnås, såfremt 2 forudsætninger opfyldes: 1. For en fast, årlig mér-bevilling på 1,5 mio. fra 2013 og frem vil hele kommunen geografisk kunne blive dækket ind med juniorklubtilbud i 4 sektorer placeret ved skoler, strategisk efter skolestruktur -, der udgøres af øst, midt, syd og vest (se bilag). Således vil den samlede juniorklub-ramme ligge på ca. 4,5 mio. Den samlede ramme opererer ud fra den forudsætning, at skolerne velvilligt vil stille lokaler frit til rådighed for juniorklubtilbuddene (uden leje og/eller faste udgifter til lokaler). 2. Automatisk overførsel/tilmelding af børn fra SFO til juniorklub i april måned, præcis som det foregår på dagtilbudsområdet. I perioden 1. april til 31. juli (tidlig SFO) vil overgangen kunne ske på SFO-lignende vilkår. I perioden flyttes børnene rent fysisk til juniorklubbernes lokaler men der er fortsat tale om pasning på samme vilkår som i SFO herunder fremmødekontrol. Der vil ligeledes, i perioden, blive serveret cafémad for børnene hver eftermiddag. Tilbuddet afregnes til gældende SFO-takst i april, maj, juni. Juli måned er betalingsfri i henhold til gældende aftale herom. Der vil være registreret fremmøde i ordningen. Ud fra dette vil den i 2008 politisk vedtagne juniorklub-struktur endelig kunne falde på plads, og der vil blive ro omkring juniorklub-området og det forebyggende arbejde, der pågår i klubberne, til glæde for alle børn, forældre og medarbejdere samt andre interessenter på området. På vegne af Ungnorddjurs Niels Basballe Bestyrelsesformand

5

6 !"#$!%&(%! " #$ %& (#$ " "%&" " ) " (#$ "*)+,- ).+/) "! "" %0 (! " %0&" 0+"" " "(! "%&()+,-& % (%%&0&! 0 ) ().+/! )! %&00 ( "%&""

7 !"#$!%&%! " #$ % &$ ( )* %! +$,$-!. /$,$0 "1 $0 %$,2$,!% %!3. +!0 +% / $!0 %%-!!++! + $,$0 ( 4"/5 %

8 !"#$!%&(%!" # $! %& ( )! * + #,-.&/&. 0 1"! 0&/).!.22!3 /.!" 1- # 4!1 *$+,

9 ! "#$! %&(%! " # $% &!(! &! ) "*+ " +,#" -!(- + &)( - )+.!/ +-)!!. ( ) + )!! & () &"!!(( - *! (-*!)(!! 0 /!),.%123,# "

10 ! "#$! % &%! " # $ % &" #" ( % " ) * +, " ) - "" % "./", -# #( $ " ( "%01. - "! " %. /" +" #( /)# #+ ( -, / " " -" ( /./" " " " ") 3 ("%" 45 ( ". + #( " (."(% #( &# " %"1( (./" "", ##( " 6". """./" % " ). "". " (./" ( +, (( (- " #, #(01. (, 3"/ &!+789

11 !"#$!%!&%! "# $ % & &

12 !"#$!%&(%! "! ##!# $ %" # & # #

13 ! "#$! %&(%!"#$%&!! (!#! () "! *! +!% +!, )-" (!!!-!)-!- )-!# (! *!-! -!- " -. ("*"!"! /0 " ( $!! )!-! 1&!-)- (" " ( - -!- -! #!#! " " -1*!(-!-- - )( -"!) )( )- 2 )!3! 44!!))- #!# 5-!"- 6" 7!# )-89

14 !"#$!%&%!"!#! $% $&!!! (!#)! *( +,,! $ $$-)!.!!- $"!-!"!#!-# $ #!!-)!"!#!- )!"! /!01!!& $!!

15 !"#$!%&%!"## $# % ## & # () *# )

16 !"#$!%&%!" # $

17 Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Nuværende struktur: Ungnorddjurs tilbyder juniorklubtilbud, der til fulde lever op til de vedtagne politiske mål og politikker i kommunen. I 2012 udbydes der 4 juniorklub-tilbud under Ungnorddjurs: 2 i øst og 2 i vest. Målgruppen er børn i alderen år. Alle juniorklubber arbejder i dag målrettet ud fra 5 fastlagte strategimål: Sund kost, motion, medbestemmelse, socialisering og forebyggende, tidlig indsats. De to første mål lever til fulde op til Norddjurs kommunes sundhedspolitik samt sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den forebyggende, tidlige indsats i juniorklubberne har i dag indoptaget de værktøjer, der bruges på henholdsvis dagtilbudsområdet (0-10 år) og i ungdomsindsatsen under SSP, ungdomskonsulentfunktionen, og ungdomsklubberne (14-18 år). Men i den samlede, kommunale helhedsindsats på børne-ungeområdet (0-18 år) vil det være nødvendigt at sikre overgangen i mellem dagtilbudsområdet (0-10 år) og juniorklubområdet (10-14 år), så alle børn - og især de socialt udsatte børn - bevarer et pædagogisk fritidstilbud i hele kommunen. Forslag til fremtidig struktur: Den sammenhængende helhedsindsats vil for os at se kunne opnås, såfremt 2 forudsætninger opfyldes: 1. For en fast, årlig mér-bevilling på 1,5 mio. fra 2013 og frem vil hele kommunen geografisk kunne blive dækket ind med juniorklubtilbud i 4 sektorer placeret ved skoler, strategisk efter skolestruktur -, der udgøres af øst, midt, syd og vest (se bilag). Således vil den samlede juniorklub-ramme ligge på ca. 4,5 mio. Den samlede ramme opererer ud fra den forudsætning, at skolerne velvilligt vil stille lokaler frit til rådighed for juniorklubtilbuddene (uden leje og/eller faste udgifter til lokaler). 2. Automatisk overførsel/tilmelding af børn fra SFO til juniorklub i april måned, præcis som det foregår på dagtilbudsområdet. I perioden 1. april til 31. juli (tidlig SFO) vil overgangen kunne ske på SFO-lignende vilkår. I perioden flyttes børnene rent fysisk til juniorklubbernes lokaler men der er fortsat tale om pasning på samme vilkår som i SFO herunder fremmødekontrol. Der vil ligeledes, i perioden, blive serveret cafémad for børnene hver eftermiddag. Tilbuddet afregnes til gældende SFO-takst i april, maj, juni. Juli måned er betalingsfri i henhold til gældende aftale herom. Der vil være registreret fremmøde i ordningen. Ud fra dette vil den i 2008 politisk vedtagne juniorklub-struktur endelig kunne falde på plads, og der vil blive ro omkring juniorklub-området og det forebyggende arbejde, der pågår i klubberne, til glæde for alle børn, forældre og medarbejdere samt andre interessenter på området. På vegne af Ungnorddjurs Niels Basballe Bestyrelsesformand

18

19 ! "#$! %&%!"#$%&! %%"&% (!"#% ) ( *&)+("!& )#,- ((.&%%"! %)) /# $%&&) *#( %)# %%%0123# /%)$"#% )(!% 0 )"## # %//$# % 4!)"%$ () *# ) 4! 4) #"# % $) %2335)("!&6 %) $"# () " 5%&" &!"6 7+8$ (01 #%"%$ ) $/#$ 8"58 6 *) "#%9 9$ %"))/ (%#(8% 9% :"7#8%&9 %) 8% *"$0# %% ( * % ""##8)!%

20 !"#$!%&(%!"" #"$%& & ( %

21 !!!"#$%$!!#!!"! $!&##!#!()!#&#!# )*# )!!))!!&"!! +, + *!!$-!!!.!!&#!$ "##/*)!# /)#$,##$ /*)! 0!#! 1 2! 0*#!"# )33 43%%!5!!)

22 !"#$!% &%!" "#$% " "$ $ $ & ()* ""+ $&

23 !"#$!%&(%! " """#

24 Kommunalbestyrelsen Norddjurs kommune Vivild Børneby Med-udvalgs forslag til budget Udbynings og renoveringsplan for Vivild Børneby. Vi har et stort ønske og behov for, at der til budget udarbejdes en byggeplan samt afsættes økonomiske midler til at samle skole og dagtilbud i Vivild Børneby lokalemæssigt på samme matrikel. Herunder et ønske om også at få lokaler til en heldagslegestue for dagplejebørnene i forbindelse med børnebyens lokaler. Vi ønsker hurtigst muligt at opnå de samme økonomiske fordele, som de fleste børnebyer i Norddjurs opnår både lokale-, udendørsareal-, ledelses- og personalemæssigt. Specielt med hensyn til fagpersonalets dækning af åbningstider tidlig morgen, sidst på eftermiddagen og i ferieperioder, går vi Vivild børneby glip af store økonomiske fordele ved ikke at have placeret børnehave, sfo og skole på samme matrikel. Pædagogisk vil det give os meget bedre betingelser for at skabe helhed for barnets trivsel og læring på 0-12 års området. Både børn, forældre, medarbejdere og ledelse vil få en øget indsigt i, hvordan der arbejdes i de forskellige afdelinger. Medarbejdere og ledelse vil naturligt kunne indgå i de forskellige afdelinger, hvilket giver en øget erfarings- og vidensdeling som f.eks. vil have stor betydning for arbejdet med tidlig indsats. Det giver også øgede muligheder for at skabe gode heltidsjob på tværs af afdelingerne, og det gør at organisationen både pædagogisk og økonomisk er mindre sårbar ved et svingende børnetal henover året. Det vil også give forældrene en mindre stressende afleverings- og hentningssituation morgen og eftermiddag, at børnehave-, sfo- og skolebørn er på samme matrikel. Derudover haster det med udviklingsplanen for renovering af Langhøjskolen, Skolebygningen meget nedslidt og der er en meget dårlig klimaskærm.! " #$ %&() #$* +,$ ),-))

25 Skolen er heller ikke indrettet til den ønskede og tidssvarende pædagogik, hvor der kan arbejdes med forskellige holdstørrelser i almenskolen. Gangarealerne kun kan inddrages til elevarbejdspladser få måneder om året pga manglende varme. Langhøjskolen har 27 yderdøre i metal, som virker som kuldebroer i hele vinterperioden. Det giver meget kolde gangearealer og en meget høj varmeudgift, som den tildelte ressource til varme på intet tidspunkt tilnærmelsesvis har kunnet dække fra Vores skolebibliotek er et smalt og mørkt lokale, som vi længe har ønsker udvidet og åbnet op ved at lægge gangarealet mod syd til. Vi har behov for at indrette et mere tidssvarende mediatek med it-arbejdspladser, hvor grupper af elever kan arbejde. Det har ikke været muligt at prioritere at afsætte midler til ombygningen indenfor den tildelte ressource til Langhøjskolen. 2. Midler til indkøb af IT-udstyr på dagtilbudsområdet. Vi har et stort ønske og behov for at der afsættes midler på budget 2013 til indkøb af ITudstyr på dagtilbudsområdet. MED-udvalget Vivild Børneby Jonna Nielsen Distriktsleder! " #$ %&() #$* +,$ ),-))

26 !"#$!%&(%! "# $$ $ %

27 3" 44 ( "! " #$ o "$ #$ %& " o (#$% % " % " ) " o " " o " ) * o o "+ % % o & %,- *&" *./%" o %" % " %"0 %" 1 " o 2 " % o %

28 8 o % 9 o #*:"% 2 o * * 8 ; o ( " " " " ; " o "<%" % o 2% " % % % ; % o % " = < 0 o 0

29 !"#$!%&%!"#"$" %& "! " " & " ( " "" ) * +,,,, #,""& ""# &%- #&,, #, & ## % " &", ", "#,.$"

30 ! "#$! %&%!" # $ % &!#! & ( ( )#&%* )# "# %! #& #( &! "!! )!& # &# & *! #! & # (# &!( &*#! +%&# & #!(&# &,!( (!(!# #!(!& &

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

September 2009 LEDELSESUDVIKLING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET I NORDDJURS KOMMUNE

September 2009 LEDELSESUDVIKLING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET I NORDDJURS KOMMUNE September 2009 LEDELSESUDVIKLING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET I NORDDJURS KOMMUNE 1 Indledning... 3 Læsevejledning...3 Del 1: Baggrund for ledelsesudvikling...4 Hovedbudskaber i den danske baggrundsrapport...5

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ungdomsklubben Ørum Overbrovej 50B, 8586 Ørum Djurs Dato: Onsdag den 12. juni 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Basballe Kirsten Jensen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere