Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010"

Transkript

1 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Pluskontoret udarbejdet en helhedsplan for folkeskolens fysiske rammer. Heri indgår udviklingsplanerne for skolerne, som således omfatter et samlet forslag til udbygning, ombygning og renovering med tilhørende økonomiske oversigter. Helhedsplanen viser således det samlede behov for anlægsinvesteringer i folkeskolernes fysiske rammer i de kommende år. I budgetoplægget for 21 er der allerede optaget kr. (21 priser), og kr. (21 priser) i 211, 212 og 213 svarende til de fremskrevne beløb fra budgetvedtagelsen i 29 til skolerenoveringsplanen. Den indarbejdede etapeplan med tilhørende økonomi viser forslag til rækkefølge, hvori etaperne i udviklingsplanerne kan gennemføres. Det er foreslået, at etape 1 for tilbygning og renovering af Allingåbroskolen iværksættes i 21 med en anlægssum på kr. (21 priser). Det foreslås, at det planlagte anlægsprojekt gennemføres under forudsætning af, at det opstillede scenarie for flytning af eleverne fra -6. klasse på Allingåbroskolen til Rougsøskolen i den nye rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen ikke gennemføres. Det vil trods faldende elevtal på Allingåbroskolen ifølge befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune fortsat være nødvendigt med tilbygning og renovering af skolen, da det er nødvendigt at indrette lokaler til de oprettede specialklasser i forbindelse med den nye specialundervisningsstruktur. Indtil videre undervises eleverne i pavilloner. Der vil i forbindelse med tilbygninger være afledte effekter på teknisk service, rengøring, el, vand, varme og vedligeholdelse som følge af øgede kvadratmetre i forbindelse med tilbygning. Øgede driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme samt bygningsvedligeholdelse - herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget i perioden medtages som driftsudvidelse, når byggeriet er færdigt.

2 Januar 21 Anlægget vedrører: Overordnet strategi for IT på skolerne i Norddjurs Kommune. Udmøntning på konti: Udgifter 1.84 Netto 1.84 Fælles Mål II træder i kraft august 29. Dermed er IT skrevet ind i alle fag, og IT skal integreres i alle fag. Der er ikke blot tale om anvendelse af IT-værktøjer i undervisningen undervisningen skal i mange sammenhænge ske direkte på nettet. En arbejdsgruppe bestående af skoleledere og konsulenter fra undervisningsafdelingen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til en overordnet strategi for IT og videndeling på kommunens skoler. Den indebærer udgifter til såvel anlæg som drift. Til anlægsopgaverne er der udarbejdet et forslag, der vedrører tilslutning til fibernet og etablering af trådløst netværk på skolerne. For at få det fulde udbytte af udstyret på skolerne, kræver det, at den teknologiske infrastruktur er på plads. I forslaget er beregningen for budgetår 21 foretaget for 1 skoler. Den overordnede strategi for IT og videndeling på kommunens skoler er behandlet på børne- og ungdomsudvalgets møde den 12. maj 29, hvor det tiltrådtes, at forslaget om afsættelse af kr. til fibernettilslutning og etablering af trådløst netværk indgår i budgetbehandlingen for 21. Forslaget skal sikre at kommunen kan leve op til Fælles Mål II, som træder i kraft august 29, så anvendelse og integration af IT i undervisningen vil kunne gennemføres i praksis og på et tidssvarende niveau. Det bemærkes i øvrigt, at det fremadrettet er afgørende at sikre lærernes kompetenceudvikling, så de kan løfte opgaven. Forslaget vil medføre øgede driftsudgifter dels til løbende udskiftning og vedligeholdelse af ITudstyret på skolerne, dels til drift af fibernettet.

3 Der henvises til udvidelsesforslag på kr. til driftsbudgettet for 21 og overslagsår til årlige driftsudgifter til fibernettet og til løbende udskiftning og vedligeholdelse af skolernes ITudstyr. Januar 21 Anlægget vedrører: Leje af pavilloner i forbindelse med gennemførelse af udviklingsplanen på folkeskoleområdet. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Pluskontoret udarbejdet en helhedsplan for folkeskolens fysiske rammer. Heri indgår udviklingsplanerne for skolerne, som således omfatter et samlet forslag til udbygning, ombygning og renovering med tilhørende økonomiske oversigter. Helhedsplanen viser således det samlede behov for anlægsinvesteringer i folkeskolernes fysiske rammer i de kommende år. I forbindelse med budgetvedtagelsen i 29 har der i anlægssummen været indregnet midler til leje af pavilloner ved Allingåbroskolen og Ørum skole frem til august 21. Pavillonerne er nødvendige for at have undervisningslokaler, mens byggeriet er under udførelse, hvilket skyldes indførslen af ny skolestruktur fra skoleåret 8/9. Allingåbroskolen og Ørum skole modtager overbygningselever fra andre skoler, hvorfor der ikke er tilstrækkelig kapacitet i de eksisterende bygninger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det er urealistisk at skolebyggeriet er færdigt til efteråret 21. Samtidig er der med baggrund i den seneste rapport af 7. maj 29 Om ændringer af skolestrukturen usikkerhed om de samlede konsekvenser for udviklingsplanen på skoleområdet og som følge heraf tidsplanen for gennemførslen. Det vurderes, at der foreløbigt skal afsættes budget til yderligere leje af pavilloner ved Allingåbroskolen og Ørum skole frem til udgangen af 211. Det forventes imidlertid, at byggerierne vil være færdige til august 211. Grundet de ovenfor skitserede usikkerhedselementer vil det dog være hensigtsmæssigt at afsætte et rådighedsbeløb til pavillonleje for hele 211. Forventet udgift til pavillon på Allingåbroskolen i perioden 1/8 21 til 31/ er kr. i 21 priser.

4 Forventet udgift til pavillon på Ørum skole i perioden 1/8 21 til 31/ er kr. i 21 priser. Årsagen til forskellen på udgifterne ved de to skoler skyldes, at der lejes flere kvadratmetre ved Ørum skole. Forslaget sikrer, at der vil være undervisningsfaciliteter/lokaler, så skolerne har den fornødne kapacitet til at modtage overbygningselever fra fødeskolerne i overensstemmelse med gældende skolestruktur. Øgede driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme i perioden medtages som udvidelsesforslag. August 21 Anlægget vedrører: Opgradering af køkkener i daginstitutioner Udmøntning på konti: , , Udgifter 2.3 Netto 2.3 I forbindelse med indførelse af obligatoriske madordninger i alle daginstitutioner fra den 1. januar 21 er daginstitutionernes køkkener gennemgået af Plan og Byg. Formålet var at opgradere alle køkkener til at kunne godkendes som modtagekøkkener. Der er i 29 afsat kr. 1 mio. kr. til det formål. Det har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt for at alle køkkener kan godkendes som modtagekøkkener og derfor afsættes yderligere 2,3 mio. kr. for at kunne løfte denne opgave fuldt ud. Resultatet af den gennemgang Plan og Byg har foretaget af alle køkkener er vedhæftet denne sag som bilag - Acadre nr. 9/ Indførelsen af de obligatoriske madordninger er udsat et år til den 1. januar 211.

5 21 Anlægget vedrører: Ny børnehave i Glesborg til erstatning for nuværende Udmøntning på konti: Udgifter Netto Glesborg børnehave er en meget nedslidt børnehave, som gennem flere år har været med i renoverings-/ombygningsplanerne. Som en del af de hidtidige planer har det været beskrevet, at børnehaven kunne flyttes til eventuelt kommende ledige lokaler på Glesborg skole. Udviklingsplanerne for folkeskolerne viser imidlertid, at der ikke vil blive plads i skolens bygninger, hvorfor det foreslås, at der opføres en ny institution i Glesborg, eventuelt i umiddelbar nærhed af skolen. Bygning af ny integreret institution til 5 børn. - ingen eventuelt en mindre driftsudgift, da den nye institution er tidssvarende i forhold til eksisterende miljø- og vedligeholdelsesudgifter. Der er taget udgangspunkt i en integreret institution på 3 m 2 á kr. ekskl. moms. (m 2 prisen er oplyst fra Plan og Byg). Herudover kommer udgift til etablering af legeplads og udenomsarealer med en samlet udgift på 5. kr. samt evt. køb af jord. Den eksisterende institution kan evt. indbringe en indtægt ved salg. Der er regnet med 4,5 m 2 pr. barn + m 2 til personale og øvrige faciliteter. 211 Anlægget vedrører: Gennemførelse af udbygningsplan for dagpasningsområdet Udmøntning på konti: , ,

6 Udgifter Netto I forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen på dagpasningsområdet skal der udarbejdes en samlet udbygnings- og renoveringsplan for området. Formålet med planen er i lighed med den tilsvarende plan på skoleområdet at få en opdatering af de enkelte institutions fysiske rammer. Herudover er formålet at anvise løsninger på, hvordan de eksisterende institutioner kan omdannes til tidssvarende og fremtidsorienterende institutioner, der på bedst mulig måde sikrer optimale opvækstvilkår for børnene og et optimalt arbejdsmiljø for såvel børn som ansatte. Planen skal skabe et kvalificeret grundlag for beslutning om, hvordan dagtilbudsområdet fremover skal udbygges og renoveres. Det forventes, at der i forlængelse af den udarbejdede plan skal igangsættes udbygnings- og renoveringsarbejde i en del af institutionerne for at sikre tidssvarende forhold. Der vil som følge af udbygning være afledte driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget. 212 Anlægget vedrører: Udvidelse og renovering af toiletter, puslefaciliteter samt udendørs soverum i Åparkens børnehave Udmøntning på konti: Udgifter 2 Netto 2 Følgende er fra arbejdsmiljørapport, udarbejdet maj 29.

7 Udfordringer i det fysiske arbejdsmiljø: Børnenes soverum er indrettet uden hensyn til, at personalet skal kunne putte børnene. Der er stor fare for slid på knæ og ryg, da personalet skal kravle og klatre rundt og op og ned i lokalet, som er indrettet således, at børnene sover på madrasser på gulvet og over det på et gulv på en lav hems. Op til hemsen er der en stige som er konstrueret til børn. Men som også skal bruges af voksne. Når der arbejdes under hemsen, er der fare for at slå hovedet op i hemsen. Puslefaciliteterne er alt for trange. Personalet skal på alt for lidt plads skifte mange børn (2 stk.) i samme rum, hvor børnene skal vaske hænder og gå på toilettet. Rummet er ikke indrettet efter, at der om vinteren kan være 2 børn, som skal skiftes flere gange om dagen, klædes af, til at sove osv. Ovenstående problemstillinger kan løses på en meget let og mere hensigtsmæssig måde. Det sker ved at udvide toilet- og puslefaciliteter og samtidig udnytte et allerede overdækket areal til krybberum, hvor børnene kan sove udendørs. Denne løsning vil sikre både gode arbejdsforhold for personalet og meget bedre forhold for børnene, som nu sover i et alt for lille rum, hvor de let smitter hinanden med diverse forkølelser osv. Der vil blive direkte adgang fra puslefaciliteter til krybberum, hvilket vil skåne personalet for mange løft, fordi børnene kan gå tørskoede ud til krybberne og selv kravle derop. Det vil også være muligt for personalet at føre tilsyn med de børn, som er puttede, mens de skifter de øvrige børn. Løsningen er også med til at fremtidssikre institutionen. Dagplejen har et ønske om at kunne bruge institutionen som gæstedagpleje. Bestyrelsen har et ønske om at udvide med vuggestuepladser. Fra den er institutionen ressourceinstitution for børn med specialpædagogiske behov som en del af den organisatoriske forankring og udvikling af dette område. Åparken er en institution i god udvikling, når det drejer sig om at tilgodese alle børn og forældres behov for pasning. I 28 vippede normeringen helt op til 78 børn, hvilket er muligt, da institutionen har god plads ude og inde. Det er udelukkende toilet-, pusle- og sovefaciliteter, der ikke er indrettet til små børn. Anslået udgift 2. kr. 21 Anlægget vedrører: Fælles kontor for SFO og børnehave på Mølleskolen

8 Udmøntning på konti: Udgifter 15 Netto 15 Lederen, som er leder for såvel børnehave som SFO på Mølleskolen, har et stort ønske om at nøjes med ét kontor i stedet for et kontor i hver afdeling. Kontoret ønskes placeret midt mellem de to afdelinger sådan at det danner bindeled mellem børnehave og SFO. Der er på trappen mellem børnehave og SFO en repos, som kan bygges ud til kontor. Det kræver tag, gulv, dør og en ydervæg. Anlægsudgift 15. kr. Et samlet kontor for de to enheder vil betyde, at lederen ikke vil efterlade indtryk af altid at være fraværende et af stederne. Som det er nu er lederen altid væk fra det ene kontor. Såvel forældre som ansatte giver udtryk for, at lederen er svær at finde og aldrig er der. Ved at samle driften af de to enheder vil det lette arbejdsgangen på mange planer. Januar 21

Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen.

Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Nummer: A31 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765 3.765 3.765 Der er i samarbejde med

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget

2. Børne- og skoleudvalget 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 1 Tirsdalens skole... 3 Søndermarkskolen... 4 Hornbæk skole... 5 Havndal skole... 6 Assentoft skole... 7 Blicherskolen...

Læs mere

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Skole og Dagtilbud. Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf:

NOTAT. Allerød Kommune. Skole og Dagtilbud. Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Supplerende beskrivelser af scenarier for Maglebjergskolen Børne-

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 25. september 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads: Glesborg Børnehave Dato for sidste APV: marts 09 Udfordringer fysisk arbejdsmiljø 1.skabe mere tæthed i huset = mindre træk og kulde 2.leve

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

N2.3 NATURBØRNEHAVEN HEJLSKOVGÅRD

N2.3 NATURBØRNEHAVEN HEJLSKOVGÅRD Skravad Møllevej 1, Roum - 9632 Møldrup Børnehaven er beliggende i Roum ved Møldrup nord for Viborg. Institutionen råder over 11 tdr. land og har attraktive udearealer hvor de tilbringer meget tid. Parkeringsforholdene

Læs mere

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger... Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

15.3 DAGINSTITUTIONEN AGTRUPVEJ / BRUNEBJERG Afdeling Agtrupvej

15.3 DAGINSTITUTIONEN AGTRUPVEJ / BRUNEBJERG Afdeling Agtrupvej Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 15.3 DAGINSTITUTIONEN AGTRUPVEJ / BRUNEBJERG Afdeling Agtrupvej Agtrupvej 47, 6000 Kolding Vuggestuen er beliggende i Kolding by,

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Blicherskolen skoleudviklingsplan 2016... 3 Østervangsskolen skoleudviklingsplan

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 5. oktober 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022. I forbindelse

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Notat Som følge af den i sagsfremstillingen beskrevne situation skal kapaciteten udvides yderligere i de kommende måneder for at pasningsgarantien

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Anlægsmuligheder til budget 2018

Anlægsmuligheder til budget 2018 Anlægsmuligheder til budget 2018 Forslag prioritering 2018 2019 2020 2021 2022 og frem 1.000 kr. 1. Skole 1.1. Nytænkning af klubtilbud, SFO2 og ungdomscentre 1. prioritet 10.000 10.000 5.000 - - 25.000

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt

Læs mere

Bilag til budget 2008

Bilag til budget 2008 Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Læsevejledning Kvalitetsrapporten for 2017 består som i de forrige år af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolecenter Jetsmark Analyse af bygningsmæssige muligheder. Helle Bundgaard 13. OKTOBER 2017

Skolecenter Jetsmark Analyse af bygningsmæssige muligheder. Helle Bundgaard 13. OKTOBER 2017 Skolecenter Jetsmark Analyse af bygningsmæssige muligheder Helle Bundgaard 13. OKTOBER 2017 Opgaven Analyse af mulighederne for renovering, opdatering, nybyggeri og modernisering af Skolecenter Jetsmark

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere