tekst RESUMÉ AF PÅ FORKANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tekst RESUMÉ AF PÅ FORKANT"

Transkript

1 tekst RESUMÉ AF PÅ FORKANT

2 Mors på forkant er støttet af

3 FORORD Som en perle i Limfjorden ligger det skønne Mors, hvor det skal være attraktivt at bo, leve, gæste og arbejde. En vision som kommunen, i takt med at der bliver færre unge, flere ældre og sværere at tiltrække nye arbejdspladser til kommunen, dedikeret arbejder for at finde innovative løsninger på, og en opgave Morsø Kommune tager meget seriøst. Derfor er det en stor glæde, at Morsø Kommune kan præsentere resultaterne af projektet Mors på forkant i denne rapport, en strategi der har det lange lys på, og peger frem mod Projektet blev formuleret efter gennemførelsen af Serviceplan Fokus har været, at der skal skabes vækst og udvikling ved at bygge videre på nogle af de potentialer, vi allerede kender, men også få hjælp fra borgere, virksomheder og videnspersoner, der kan pege på nye sammenhænge og synergier, der kan danne grundlag for fremtiden på Mors. Derfor vil jeg gerne sige tak til alle dem, der har deltaget og bidraget med viden, interesse og udsyn. Morsø Kommune ønsker med projektet at være på forkant med udviklingen, og være rustet til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Mors på forkant er en overordnet analyse, der tager fat i 4 centrale temaer for den fremtidige udvikling; Livet på Mors, Frivillighed og samskabelse, Turismepotentiaer og erhvervsværdikæder. Temaerne indeholder en række anbefalinger som skal implementeres fra 2017 og frem. Med dette projekt holder vi for alvor fast i vores slogan sammen er vi bedst - for det er om noget konklusionen, at det kræver samarbejde og en fælles indsats at holde Mors på forkant. God læselyst! Borgmester Hans Ejner Bertelsen

4 MORS I TAL Indbyggere: (2016) fordelt på mænd og kvinder Areal: 363,3 km 2 Kystlinje: 151 km Beboere i hovedbyen Nykøbing Mors: FAKTA OM MORS Dialekt: Morsingbomål Udvalgte begivenheder: Skaldyrsfestival, Kulturmødet og sommerkoncerter Universitet: DTU Aqua er beliggende i Nykøbing Mors

5 MORS PÅ FORKANT Formålet med Mors på forkant er at konkretisere styrkepositioner, der kan danne grundlag for en mere strategisk prioritering, der understøtter særlige vækst- og udviklingspotentialer. Mors på forkant er en del af den landsdækkende kampagne På Forkant, der er initieret af Erhvervsstyrelsen, Realdania og Kommunernes Landsforening(KL). Kampagnen har til formål at understøtte det strategiske udviklingsarbejde i kommuner, der oplever befolkningsmæssig tilbagegang. Projektet skal både omfatte et lokalt strategiprojekt i Morsø Kommune og skabe indhold til en fælles erfaringsopsamling på tværs af de deltagende kommuner. Det overordnede mål for Morsø Kommune er at sikre forsat udvikling og vækst gennem disse styrkepositioner, og spille med på positive tendenser, der sætter lys på det attraktive liv, der kan føres i landdistrikterne. På Mors opleves allerede nu en positiv udvikling, hvor man for første gang i mange år har oplevet en lille befolkningstilvækst på 45 personer. Den nedadgående kurve er ikke nødvendigvis knækket, men det giver en fornyet tro på, at de indsatser, der gøres for at skabe vækst og udvikling trods alt gør en forskel. Den strategiske tilgang i Morsø Kommune tager sit afsæt i 4 overordnede temaer, hvor der i forvejen er identificeret et unikt potentiale for Mors. Temaerne er konkretiseret i samråd med kampagnesekretariatet og har desuden udviklet sig dynamisk i løbet af projektets forløb. De 4 temaer er: Livet på Mors - DNA og bæredygtige landsbyer Det har været interessant gennem projektet at få defineret en form for værdisæt, der tegner et fælles billede af Mors og de særkender, der præger befolkningen, kulturen og stedet Mors. Vi har i projektet kaldt det Mors DNA altså de genstrenge, der er et fælles grundlag for vækst og udvikling på Mors. Det har vi med projektet udkrystalliseret i 3 fremtidsscenarier, der alle bygger på de særlige værdier i DNA et. Fremtidsscenarierne er beskrevet med et tilhørende landsbyudviklingsscenarie, hvor værdierne fra fremtidsscenariet er omsat til, hvordan landsbyernes udvikling kan se ud, hvis kommunen vælger klart at understøtte det enkelte scenarie. DNA og bæredygtige landsbyer er udarbejdet i samarbejde med konsulenterne Anna-Marie Dahl fra Futuria og Christel Ebsen fra CEbyfornyelse. Frivillighed og samskabelse Frivilligheden på Mors er helt unik, og det er svært at finde Morsingboer, der ikke på den ene eller anden måde er frivilligt engageret. Det er en enorm ressource for et lille samfund, at alle giver en hånd med, og noget som også er med til at skabe gode rammer for det liv, der leves på Mors. Med samskabelse har vi fået et nyt begreb, der på mange måder dækker over en arbejdsform, som har været anvendt i lang tid på Mors. Projektet prøver at definere, hvordan vi kan arbejde målrettet med at integrere og udvikle frivillighed og samskabelse på Mors. Frivillighed og samskabelse er udarbejdet i samarbejde med konsulenterne Jacob Torfing og Eva Sørensen, der begge også er tilknyttet Roskilde Universitet. Turismepotentialer Et af de klare udviklingspotentialer Morsø Kommune har er turismen, men projektet forsøger at afdække, hvordan turismeindsatsen kan blive mere strategisk, og hvordan der skabes et naturligt flow af gæster, der kan udvide kendskabet og de gode historier fra Mors. Turismepotentialerne er udarbejdet med Kvistgaard + Hird som konsulenter, der ud over konsulentvirksomhed også er tilknyttet Aalborg Universitet. Erhvervsværdikæder Som udgangspunkt er temaet erhvervsværdikæder bundet op på et overordnet ønske om at skabe flere arbejdspladser og tiltrække kvalificeret arbejdskraft gennem en cluster tankegang, hvor flere virksomheder indenfor den samme værdikæde, kan danne en synergi og en styrkeposition, der i fællesskab kan skabe vækst. I projektet fokuseres på hele værdikæder eller systemer af sammenhængende styrkepositioner på Mors og i området omkring Mors, for at undgå en for snæver fokusering på de enkelte styrkepositioner. Projektet fokuserer i udviklingen af værdikæder også på, hvilken investering, der kræves for at opnå en relativ konkurrencefordel på et område og anvende dette til at prioritere mellem forskellige udviklingstiltag. Erhvervsværdikæder er udarbejdet i samspil med Morsø Erhvervsråd og konsulenterne Pluss og Iris Group.

6 RESUMÉ Formål Formålet med Mors på forkant har været at få et større indblik i en række styrkepositioner og hvordan deres sammenhæng er. Målet er at skabe initiativer og praksis, der kan sikre vækst og udvikling på Mors. Tilgangen til Mors på forkant har været at få skabt et sikkert analysegrundelag, som sætter ord og samenhæng på en række stykrepositioner og stedbundne potentialer. Det at få uvildige øjne til at se på Mors og analysere sig frem til, hvordan Mors kan gribe opgaven an med at skabe vækst og udvikling, har været et af målene. Livet på Mors - DNA og bæredygtige landsbyer Hverdagen på Mors er fyldt med aktive og viljestærke mennesker, der engagerer sig i fremtiden for Mors. At deltage og være et led i en kæde, der er bygget på fællesskab er afgørende. Den klare geografiske afgrænsning på Mors gør det nemt for folk at knytte et bånd til stedet og føle et særligt tilhørsforhold til stedet. De naturlige rammer med Limfjorden og landskabet giver en indgroet styrke, hvor man er vant til at stå på egne ben og bære sin del af ansvaret. Dette brænder igennem i det fremtidsscenarie, der er tegnet af Mors, hvor det handler om at have et særligt sted som udgangspunkt i en global og hurtigt forandrende verden. Landsbyen som et bæredygtigt sted, hvor man kan have en base med mulighed for et stort frirum, både til at tænke store tanker, dyrke sine egne fødevarer, men også for at opleve stilheden og roen, som kontrasten til den daglige hastighed i verden. Analysen peger i særdeleshed på vigtigheden af, at have identitetsstærke landsbyer, da ens bopæl i dag er et valg mere end en selvfølge. Derfor skal landsbyen kunne tilbyde en klar identitet og skabe det tilhørsforhold, der mangler i en fortravlet storby. Landsbyen er ikke en lukket organisme, hvor man lever hele sit liv, men skal i dag ses som en del af et individuelt netværk, hvorfor klyngelandsbyen er et nødvendigt vilkår, da landsbyen ikke længere kan rumme alle de aktiviteter og faciliteter, som det moderne menneske efterlyser. Frivillighed og samskabelse Udgangspunktet har for frivillighed og samskabelse at gøre nogle af de termer og processer, der knytter sig til området mere tilgængelige og operationelle. Analyserne peger på en række afgørende elementer, der skal til for at en kommune kan gå fra en new public mangement tilgang i retning af en samskabelsesarena, hvor flere tager ejerskab og engagere sig med et fælles ansvar for at skabe udvikling og et godt grundlag for fremtiden. I høj grad peges der på villighed til at åbne op overfor i fælleskab at tackle komplekse problemstillinger, ved at bringe mest mulig viden i spil. Noget af der er afgørende for folks lyst til at være frivillig og deltage i samskabelse er fornemmelsen af, at alle får noget ud af det, og bidrage med det de er bedst til. En af de funktioner kommune skal fastholde ift. de frivillige er villigheden til at supportere det frivillige initiativ, både gennem uddannelse og projektsparring, samtidig med den økonomi som kommune har adgang til og bedre kan forvalte f.eks. ved at bistå med fundraising og som projektpartner til styring af komplicerede processer. Som refleksion på samskabelse har der været skepsis om alle kommunale opgaver kan løses i en samskabelsesarena. Det er nok ikke realistisk, der vil være opgaver, som kræver en omfattende specialiseret kompetence og som er kerneydelser for en kommune. Men der kan være deleelementer af kerneydelserne, hvor man kan forstille sig, at der på sigt bliver åbnet mere op for samskabelse. Turismepotentialer Analysen i Mors på forkant peger på at Mors catchment area er afgørende betydning for udviklingen inden for turismen, da Mors på mange måder ligger langt fra det meste, og der dermed ikke er et naturligt flow af turister til Mors. Løsningen for at bringe Mors på forkant inden for

7 turisme er at arbejde for at skabe dette naturlige flow af gæster. Et af de stedbundne potentialer, der kan udnyttes i denne sammenhæng er passionen for events - når ildsjæle ønsker at dele deres passion for deres hjertebarn med andre, så bliver det ofte gennem events. Der findes en lang række eksempler på events drevet på passionen, fra Skaldyrsfestival, pilgrimsvandring til Kulturmødet. Som supplement til understøttelse af events, skal der forsat arbejdes med af forbedre rekreative faciliteter og attraktioner på Mors, så den samlede oplevelse af Mors bliver en helstøbt turistoplevelse. Erhvervsværdikæder Erhvervsværdikæderne, når man ser på dem ud fra et statistisk grundlag, peger ikke på en særlig specialisering som Mors kan satse på at understøtte. Derimod peger de i retning af, at der er et vækstlag, som kan boostes og motiveres til at omsætte deres iværksætterdrøm til virkelighed. Den passion, som driver ildsjæle og frivillige burde kunne omsættes til iværksætteri, hvis flere får mod og rådgivning til at tage skridte ud i iværksætteri. Derudover falder det, som kunne være særlige erhvervsværdikæder ind i mængden, da der generelt ikke er mange virksomheder inden for hver branche på Mors. De erhvervsværdikæder, der kan arbejdes direkte med er derfor mere af brandingmæssig værdi. Det kunne f.eks. være Limfjorden som forrådskammer, hvor der bredt kan satses på at understøtte skaldyrsproduktionen og formidlingen af skaldyr som en sund og attraktiv spise til fordel for erhvervet og Mors som helhed. Sammenfatning Den røde tråd gennem de forskellige temaer er den enorme drivkraft eller det som fremtidsforsker Anne-Marie Dahl kalder selvbatteri. Der findes selvbatteri blandt morsingboerne både til at tage aktiv del, men også realisere egne idéer og drømme. Det er en drivkraft, som i høj grad skal understøttes. Passionen for events og det at være en del af et fællesskab i stort og småt træder klart frem. Der tegner sig også et billede af, at netværk og fællesskab i sig selv er en kilde til at skabe mere udvikling, ved at blive sat sammen med nogen, der har en anden baggrund og viden kan der opstå innovative løsninger på kendte problemstillinger. Mors på forkant giver et fremragende analysegrundlag for at igangsætte yderligere projekter og opgaver med afsæt i at skabe vækst og udvikling på Mors. Med de 4 konsulenters analyser peger Mors på forkant ind i fremtiden med et solidt grundlag og afsæt til videre bearbejdning.

8 PROCES Morsø Kommune har i forhold til det lokale ejerskab valgt at være overordnet koordinator på projektet, og bruge 4 forskellige konsulenthold til de 4 temaer. Det er gjort med baggrund i at skabe mere råderum i den økonomiske ramme, hvor konsulenterne har kunnet bruge tiden til at arbejde sig ind i opgaven og analysere sig frem til nye anbefalinger, der kan være med til at få udviklingen på Mors til at være på forkant. De har derfor ikke skullet bruge tid på opsætning og procesbeskrivelser, som Morsø Kommune til gengæld har varetaget. Derudover har Morsø Kommune fokus på at skabe lokalt ejerskab, hvilket gøres ved at lade projekter udvikle sig i takt med organisationen og politikerne fremfor en given kontrakt med ét konsulenthus. Det betyder også, at Mors på forkant har rykket sig undervejs og optaget nye strømninger, som f.eks. integration mellem erhvervsværdikæde-temaet og Morsø Erhvervsråds analysearbejde ift. vækst blandt virksomhederne på Mors. Således udarbejdes der nu en fælles vækstanalyse, hvor Mors som helhed får mere for pengene, da to projekter kunne kombineres til ét. Inddragelse samskabelsens ånd Som en del af DNA et på Mors er det at gøre ting sammen afgørende, derfor er Mors på forkant i høj grad et projekt, hvor vi løbende har involveret borgere og forskellige relevante aktører. Det er gjort for at holde fokus på, hvad der er afgørende for udviklingen set med et bredere perspektiv, end det konsulenter og projektgruppen kan udtænke. I forbindelse med definitionen af DNA har det været særlig vigtigt at lave en bred inddragelse, for at det er i øjenhøjde med Morsingboerne. Metoden til inddragelse har været mindre workshops og oplæg, hvor mange kommer til orde og kan byde ind med deres perspektiv. Borgere, aktører og politikere er blevet sat sammen på tværs, så der udveksles viden og synspunkter, og dermed skabes basen for et stærkere fundament i projektet. Undervejs er Kommunalbestyrelsen blevet informeret og involveret med regelmæssige temamøder, hvor konsulenterne har fremlagt deres analyser og anbefalinger baseret på interviews med aktører og workshops med borgerne. Organisering Mors på forkant har været organiseret som en tværgående projektgruppe, der primært inddrager de afdelinger, der refererer til Beskæftigelsesog Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, da det er her, der arbejdes med planlægning, erhvervsudvikling og bosætning. Men både Livet på Mors og Frivillighed og samskabelse er temaer, der ikke afgrænser sig til disse områder alene, derfor er der også arbejdet med en bred inddragelse af forskellige chefer såvel som medarbejdere. Den tværgående projektgruppe har haft ansvar for tilrettelæggelse af aktiviteter og fremdriftssikring af projektet, men også for forankring af projektet hos topledelse og politikere.

9

10

Projektet er støttet af På Forkant, der er en 3 årig kampagne i partnerskab mellem Realdania, KL og Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen.

Projektet er støttet af På Forkant, der er en 3 årig kampagne i partnerskab mellem Realdania, KL og Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen. tekst PÅ FORKANT Projektet er støttet af På Forkant, der er en 3 årig kampagne i partnerskab mellem Realdania, KL og Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen. FORORD Som en perle i Limfjorden ligger

Læs mere

Mors på forkant er støttet af

Mors på forkant er støttet af tekst PÅ FORKANT Mors på forkant er støttet af FORORD Som en perle i Limfjorden ligger det skønne Mors, hvor det skal være attraktivt at bo, leve, gæste og arbejde. En vision som kommunen, i takt med

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet

Eva Sørensen Roskilde Universitet Eva Sørensen Roskilde Universitet Den danske samfundsmodel er udfordret indefra og udefra En ny model for samfundsstyring er på vej, der tager afsæt i, at dem offentlige sektor og samfundets mange aktører

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

At udnytte stedbundne potentialer En nordvestjysk case

At udnytte stedbundne potentialer En nordvestjysk case At udnytte stedbundne potentialer En nordvestjysk case Gertrud Jørgensen & Anne Tietjen Københavns Universitet Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Åben Land konferencen, 27. juni 2014 Thisted

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Lokal demokrati potentialer og udfordringer. Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet

Lokal demokrati potentialer og udfordringer. Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet Lokal demokrati potentialer og udfordringer Annika Agger, Ph.D. Lektor, Roskilde Universitet Mit forskningsfelt Politikere og forvalteres rolle Institutionelle rammers betydning for deltagelsen Borgernes

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Yderområder på Forkant

Yderområder på Forkant Yderområder på Forkant Mors 2030 Ansøgning og projektbeskrivelse 1 1. Morsø Kommunes udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen 1.1. Udfordringer i Morsø Kommune Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal områdeplanlægning i det åbne land. Hvordan griber man det an? Erfaringer fra DIAPLAN

Lokal områdeplanlægning i det åbne land. Hvordan griber man det an? Erfaringer fra DIAPLAN Lokal områdeplanlægning i det åbne land. Hvordan griber man det an? Erfaringer fra DIAPLAN Kært barn har mange navne Helhedsplan,, mellemformsplan, landskabsstrategi, lokal områdeplan En lokal områdeplan:

Læs mere

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN

Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Betydning for flere? ildsjæle drevet udvikling PROJEKT- OG HANDLEPLAN Visionen og målsætning Når dette projekt er afsluttet har unge og ældre ildsjæles allerede eksisterende aktiviteter og interessesfære

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere