Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet."

Transkript

1 VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en forening uden partipolitisk tilhørsforhold, hvis mål det er at fremme de sociale, kulturelle og faglige forhold for alle studerende ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Stk. 2. FAPIA bør så vidt det er muligt besidde relevant viden og information om instituttet, bl.a. gennem møder med instituttets ledelse, og være i stand til at videregive denne information gennem hjemmeside, nyhedsbrev, institutblad samt på FAPIAs kontor, således at foreningen kan være en aktiv del af kommunikationen mellem instituttet og den studerende. 3 FAPIA varetager udgivelse af medlems- og institutbladet og salg af kompendier samt diverse hjælpemidler. 4 Stk.1. FAPIA yder økonomisk støtte og konsulentbistand til aktiviteter iværksat af studerende på Psykologisk Institut og yder medlemsrabatter og andre medlemsfordele på serviceydelser og aktiviteter. Stk. 2. Bestyrelsen tager beslutning om, hvilke aktiviteter, der støttes. 5 Stk. 1. FAPIA varetager praktisk og økonomisk administration af Psykrådet. FAPIA støtter Psykrådet med op til 2000 kr. årligt, hvoraf 1000 kr. afsættes til mødeafholdelse. Stk. 2. De resterende 1000 kr. kan af Psykrådet benytte til vedligehold og drift af mødelokalet og de studerendes lokale Den lukkede, indkøb af relevant materiale, generel oprydning og arrangementer, der ikke har nogen bestemt partipolitisk karakter. Stk. 3. Pengene skal bruges således, at de kommer flest mulige psykologistuderende til gode. Stk. 4. Et evt. overskud går tilbage til FAPIA. Stemmeberettigelse og medlemskab 6 Alle studerende indskrevet på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet er stemmeberettigede ved foreningens generalforsamlinger. 7 Stk. 1. Kun stemmeberettigede kan blive medlem af foreningen. Stk. 2. Kontingentindbetalingen betragtes som indmelding. 1

2 Stk. 3. Ved misbrug af medlemskabet kan bestyrelsen nægte vedkommende medlemskab af foreningen i op til 2 år. Som eksempel på, men ikke begrænset hertil, forstås udlån af medlemskab til ikke-medlemmer til opnåelse af medlemsfordele. Medlemsvilkår 8 Stk. 1. Studieåret er delt op i to medlemsperioder: Efterårssemesteret fra 1.september 31.januar, samt forårssemesteret fra 1. februar - 31.august. Stk. 2. Medlemsskab løber i et halvt eller et helt år af gangen. 9 Kontingentets størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Generalforsamlinger 10 Stk. 1. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i februar eller marts. Stk. 2. Der indkaldes til generalforsamling på FAPIAs hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 21 dages varsel. Stk. 3. Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og skal opslås senest 8 dage inden generalforsamlingen på FAPIAs hjemmeside. Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Stk. 5. Generalforsamlingen referat skrives af en af forsamlingen valgt referent, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen fremlægger ved generalforsamlingen årsberetning og regnskab. 11 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 100 af de stemmeberettigede, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. 12 Stk. 1. Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på FAPIAs hjemmeside mindst 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 2. Regnskabet skal revideres af de to, på nærmest foregående generalforsamling valgte, kritiske revisorer. 13 Stk. 1. Afstemninger på generalforsamlingen foregår efter bestyrelsens forslag til Forretningsorden for generalforsamlingen, med mindre andet besluttes ved almindeligt flertal. Stk. 2. Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. 14 Stk. 1. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Stk. 2. Kun FAPIA-medlemmer kan stille op til foreningens bestyrelse. Stk. 3. Såfremt der mangler kandidater, kan antallet i stk. 1 fraviges, dog skal der indvælges minimum 8 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Generalforsamlingen vælger ved afstemning en Psykrådssekretær. 2

3 Stk. 5. Endvidere vælges, såfremt det er muligt, to kasserere og en formand. Stk. 6. Efterfølgende vælges 5-7 menige bestyrelsesmedlemmer, samt 2 kritiske revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Stk. 7. Såfremt der ikke er kandidater til henholdsvis formand og/eller kassererposterne overgår disse bestyrelsespladser til menige bestyrelsesmedlemmer. Således at der kan vælges 7-10 af disse. I et sådant tilfælde konstituerer bestyrelsen sig med kasserere og formand ved førstkommende bestyrelsesmøde. Stk. 8. Opstilling kan ske in absentia ved skriftligt opstillingsgrundlag. Stk. 9. Psykrådssekretærposten kan besættes af enhver psykologistuderende som defineret i 6 uagtet dennes tilknytning til FAPIA. Stk. 10. Posten som Psykrådssekretær kan kombineres både med posten som formand eller én af kassererposterne. En sådan kombination af posterne er dog forudsat medlemskab af FAPIA. Stk. 11. Bestyrelsen kan genvælges. 15 Såfremt der opstiller mindre end 8 kandidater til bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i respekt til 10, dog undtaget stk. 1. Bestyrelsen 16 Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Stk. 2. Første bestyrelsesmøde skal afholdes senest en måned efter generalforsamlingen. 17 Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden, i overensstemmelse med vedtægterne, efter generalforsamlingen. Denne skal offentliggøres i medlemsbladet inden udgangen af næstfølgende måned. 18 Bestyrelsen udfærdiger et budget, som offentliggøres på FAPIAs hjemmeside senest to måneder efter deres tiltræden. 19 Stk. 1. Formanden er ansvarlig for, at foreningen administreres i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden. Stk. 2. Formanden er ansvarlig for at forretningsordenen stemmer overens med vedtægterne. 20 Stk. 1. Kassererne er ansvarlige for foreningens bogførelse og regnskab. Stk. 2. Regnskabsperioden løber fra 1.januar-31.december. Stk. 3. Kassererne fremlægger status over foreningens kasse på bestyrelsesmøderne. Stk. 4. Ved uenighed mellem kassererne træffes beslutningen i bestyrelsen. 21 Stk. 1. Psykrådssekretæren er ansvarlig for, at der indkaldes til psykrådsmøder ved Psykologisk Institut, samt at der føres referat heraf. Stk. 2. Referater fra psykrådsmøder skal offentliggøres af psykrådssekretæren senest en uge efter mødet. 3

4 Stk. 3. Psykrådssekretæren er endvidere ansvarlig for kontakt til relevante interne og eksterne organer samt annoncering af valg til styrende organer og administration af rettidig indstilling af kandidater. Stk. 4. Indkaldelse til Psykrådsmøder sker i henhold til Psykrådets egne vedtægter. 22 Stk. 1. Formanden og kassererne tegner foreningen. Stk. 2. Formanden og mindst én af kassererne skal underskrive ved tildeling af fuldmagt til FAPIAs konti. Stk. 3. Formanden og kassererne har fuldmagt over foreningens konti. Stk. 4. Udbetalinger med checks må kun kunne foretages af kassererne. Stk. 5. Kun kasserere og sekretærer må have adgang til foreningskasse. 23 Stk. 1. Ansøgninger om bevillinger behandles på bestyrelsesmøderne. Stk. 2. I hastetilfælde kan beslutninger angående bevillinger af op til kr afgøres ved afstemning over elektroniske medier, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er underrettet, og minimum 9 bestyrelsesmedlemmer har afgivet stemme (for, mod eller blank) samt haft mulighed for at udtrykke holdninger og få besvaret eventuelle spørgsmål om pågældende bevilling. Stk. 3. I tilfælde, hvor ovenstående elektroniske afstemningsprocedure, grundet tidspres, vil være uhensigtsmæssig, kan en kasserer og formanden i fællesskab beslutte at bevillige op til kr en sådan beslutning fremlægges og begrundes skriftligt på førstkommende bestyrelsesmøde. 24 Stk. 1. Bestyrelsen holder møde mindst en gang om måneden. Stk. 2. Der skal føres referat over hvert bestyrelsesmøde. Referaterne godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde og offentliggøres højst 7 dage derefter på FAPIAs hjemmeside. Stk. 3. Alle bestyrelsesmøder er åbne for psykologistuderende ved Aarhus Universitet. Dette kan dog fraviges i særtilfælde. Dagsorden for bestyrelsesmøderne skal være offentligt tilgængelige på FAPIAs hjemmeside senest to hverdage før mødet. 25 Stk. 1. Bestyrelsens afgørelser er gyldige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stk. 3. Ved stemmelighed skal afgørelsen udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde. Stk. 4. Ved fortsat stemmelighed skal punktet tages op på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 26 Stk. 1. I tilfælde af utidig afgang af formand, kasserer eller psykrådssekretær konstituerer bestyrelsen et bestyrelsesmedlem til at varetage denne post indtil næste ordinære generalforsamling. Stk. 2. I tilfælde af at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til under 8, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at konstituere en ny bestyrelse. Honorarer 27 Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer tildeles ét års medlemskab af foreningen pr. bestyrelsesår. Stk. 2. Bestyrelsen fordeler de af Psykologisk Institut tildelte midler mellem sig. 4

5 Rammeaftaler 28 Stk. 1. FAPIA har økonomiske forpligtelser over for udvalg og andre grupper i henhold til gældende rammeaftaler. Stk. 2. Rammeaftaler kan opnås ved almindelig ansøgning til FAPIA. Stk. 3. Rammeaftaler er gældende efter underskrift af FAPIAs formand samt formanden fra det respektive udvalg eller gruppe. Stk. 4. Rammeaftaler løber frem til den opsiges af en af parterne, medmindre andet er anført i aftalen. Stk. 5. Alle rammeaftaler genforhandles eller opsiges umiddelbart efter FAPIAs årlige generalforsamling. Stk. 6. Særlige opsigelsesvilkår kan indskrives i en rammeaftale. Medlemsbladet 29 Stk. 1. Medlemsbladets redaktion er et selvsupplerende udvalg under FAPIA. Stk. 2. Medlemsbladet er uden partipolitisk tilhørsforhold og uden kommercielle interesser. Stk. 3. Medlemsbladet konstituerer sig ved at udpege et medlem som ansvarshavende redaktør, der samtidigt fungerer som kontaktperson til FAPIAs bestyrelse. Stk. 4. Den ansvarshavende redaktør er juridisk ansvarlig for bladets indhold. Stk. 5. FAPIAs bestyrelse må varetage bladets drift, såfremt ingen andre er interesseret. 30 Stk. 1. Medlemsbladet er institutblad for Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og udkommer mindst 3 gange pr. semester. Stk. 2. Dog ikke i de måneder instituttet har frabedt sig. Stk. 3. Materiale fra Psykologisk Instituttet skal trykkes i medlemsbladet i henhold til gældende kontrakt mellem FAPIA og Psykologisk Institut. 31 Medlemsbladet vil være tilgængeligt for de studerende på kontoret og i studenterrummet, og omdeles til staben på Psykologisk Institut i henhold til gældende kontrakt. 32 FAPIA forpligter sig til at afholde de aftalte udgifter i den mellem FAPIA og medlemsbladets redaktion gældende rammeaftale til driften af medlemsbladet. Kursusgruppen 33 Stk. 1. Kursusgruppen er et selvsupplerende udvalg under FAPIA, hvis formål det er at afholde studierelevante kurser til fordelagtige priser for de studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Stk. 2. Kursusgruppen konstituerer sig ved at udpege et medlem som kasserer. Stk. 3. Såfremt Kursusgruppen ikke er konstitueret med en kasserer, skal FAPIAs kasserer være tegningsberettiget for Kursusgruppens kasse og konto. Stk. 4. Kursusgruppen skal arrangere minimum 5 kurser og 3 foredrag pr. semester. 5

6 34 Stk. 1. Kursusgruppen forpligter sig til at fremlægge et udførligt regnskab pr. 1. januar, hvoraf alle aktiviteter i regnskabsåret fremgår hver for sig. Stk. 2. FAPIAs kasserer er tegningsberettiget for Kursusgruppens kasse og konto. 35 Stk. 1. Kursusgruppens medlemmer er ikke aflønnede. Stk. 2. Arrangøren af et givet kursus modtager én friplads på pågældende kursus. Denne friplads betales af FAPIA og må derfor ikke indberegnes i det pågældende kursusbudget. 36 Kursusgruppens overskud går tilbage til FAPIA ved regnskabsårets afslutning. 37 Kursusgruppen forpligter sig til at yde prisdifferentiering, således at FAPIA-medlemmer får 20 % rabat på Kursusgruppens kurser 38 Stk. 1. Der oprettes en pulje på kr pr. år, som skal gå til afholdelse af kurser og foredrag, der er relevante for de psykologistuderende. Dette vil gøre det muligt for kursusgruppen at arrangere foredrag enten gratis, eller med en meget lille deltagerbetaling. Stk. 2. Ved deltagerbetaling skal der prisdifferentieres mellem FAPIA medlemmer og ikke-fapia medlemmer i størrelsen 20 %. Festudvalget 39 Stk. 1. Festudvalget er et selvsupplerende udvalg under FAPIA, hvis formål det er at afholde institutfester for de studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Stk. 2. Festudvalget konstituerer sig ved at udpege et medlem som kasserer og et som formand. Formanden fungerer som kontaktperson til FAPIAs bestyrelse. Stk. 3. Såfremt Festudvalget ikke er konstitueret med en kasserer, overtager FAPIAs kasserer dennes ansvar 40 Stk. 1. Festudvalget tilstræber at afholde mindst to fester pr. semester, herudover rusfesten i rusugen. Stk. 2. Sidstnævnte koordineres med tutorgruppen, men ansvaret, planlægningen og økonomien ligger primært hos Festudvalget. 41 Stk. 1. Festudvalgets medlemmer og evt. hjælpere er ikke aflønnede. Stk. 2. Nærværende medlemmer og hjælpere holdes dog udgiftsfri for egetforbrug i forbindelse med fester. 42 Stk. 1. Festudvalget forpligter sig til at yde prisdifferentiering, således at FAPIA-medlemmer får min. kr. 20 rabat på entré til institutfester. Stk. 2. Festudvalgets overskud går ubeskåret til finansiering af kommende fester. 6

7 43 Stk. 1. Det er kassererens ansvar at varetage Festudvalgets bogførelse og regnskab, herunder at aflægge regnskab til FAPIAs kasserer. Stk. 2. FAPIAs kasserer er tegningsberettiget for Festudvalgets kasse og konto. Stk. 3. Festudvalget forpligter sig til at udarbejde udførligt budget og regnskab for hver fest. Regnskaber fremlægges pr. 1. januar til FAPIAs kasserer Opløsning af foreningen 44 Opløsning af foreningen kan ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst 10% af de stemmeberettigede er til stede. 45 Ved opløsning tilfalder FAPIAs aktiver Institutbestyrelsen ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, med henblik på at blive stillet til rådighed for foreninger eller initiativer til fremme af sociale, kulturelle og/eller studenterpolitiske tiltag for studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. 7

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 17:15 17:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere