Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige vejr, der egnede sig til udendørs sysler med båden. FJ præsenterede efterfølgende bestyrelsen, suppleanter, udvalgsmedlemmer, havnefoged og referent, og takkede efterfølgende bestyrelsessuppleant Aksel Højmark-Pedersen, som ikke ønskede genvalg, for hans indsats i bestyrelsen. Og efter en kort stund, hvor man mindedes de medlemmer, som var afgået ved døden i perioden siden sidste generalforsamling, fik Søren Guldbeck (SG) ordet for valg af dirigent. Ad. 1. Valg af dirigent. SG foreslog på bestyrelsens vegne advokat Mads Ulrikkeholm (MU) og spurgte, om der var andre kandidater, hvilket ikke viste sig at være tilfældet, hvorfor MU uden modkandidat blev valgt til dirigent. MU takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen iht. vedtægternes 11 var lovligt indkaldt og varslet, og at der var modtaget 2 forslag fra medlemmer. Ad. 2. BESTYRELSENS BERETNING MU gav herefter ordet til FJ. FJ fortalte, at bestyrelsens beretning, - for perioden fra sidste generalforsamling indtil i dag består af 3 hovedområder: 1. Status for medlemskaber og havnepladser. 2. Aktivitetsniveau i Faste indsatsområder. A. Informations- og kommunikationsudvalg. B. Sikkerheds- og tryghedsudvalg. C. Udvalg for bestående havneanlæg. E. Udvalg for uddybning. F. Udvalg for eventuel havneudvidelse. Også i år har der været en del udskiftning på medlemslisten. Tre medlemmer er døde, nogle er blevet syge, og andre er flyttet, og selv om den aktuelle økonomiske situation kan spores, når Egon ringer og tilbyder en plads til den, der står øverst på ventelisten, bliver pladsen stadig hurtigt afsat. Der er et stigende behov for større og større bådpladser. Der er for øjeblikket 47 personer på venteliste. Status for medlemmer den 1. marts 2009: Udtrådte medlemmer 9 Indtrådte medlemmer 9 Pladsbytte (antal gange) 5 Total antal havnepladser 120 Antal tildelte havnepladser plads til havnens jolle 1 plads til bundgarnspæle (Vedtægtsbestemt) Resterende havnepladser 0 Tre medlemmer er hver tildelt 2 havnepladser, og der er netop nu 115 medlemmer. 2. AKTIVITETSNIVEAU I Der har i perioden været afholdt ca.1 bestyrelsesmøde om måneden - langt flere end de 4 møder, som er minimumskravet i bestyrelsens forretningsorden dette bl.a. på baggrund af den aktuelle forhandlingssituation med kommunen omkring Kulhuse Havn. Her henvises bl.a. til Nyhedsbrevet nr.13 fra dec. md. og til omtalen af forhandlingsforløbet og det opnåede forhandlingsresultat senere i beretningen. 1

2 Foreningens interne revisor, Irene Orth har deltaget i et af efterårets møder, for at danne sig et indtryk af bestyrelsens arbejdsform og for at få forståelse for hendes funktion og opgaver. Ligeledes har bestyrelsens kasserer og sekretær i samarbejde med vores havnefoged brugt mange kræfter på at revidere interne arbejdsgange med henblik på at effektivisere dem. 3. FASTE INDSATSOMRÅDER Vi modtog i december, efter et halvt års ventetid, Frederikssund Kommunes godkendelse af foreningens reviderede vedtægter. Størst betydning får vedtægterne for valg til bestyrelsen, idet de giver alle som er valgt til bestyrelsen mulighed for på bestyrelsens konstituerende møde at blive valgt til formand, hvor dette tidligere kun var forbeholdt medlemmer med bopæl i Jægerspris Kommune. Nyhedsbrevene i juni og december har fulgt udviklingen i bestyrelsens beslutninger, indsats og arbejdsresultater. Desværre har det i den sidste halvdel af 2008 på et område ikke været muligt at operere med den sædvanligvis tilstræbte åbenhed, nemlig de ekstremt vanskelige forhandlinger med kommunen. Derfor var det en lettelse at kunne informere åbent i december måneds Nyhedsbrev. A. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSUDVALG Informations- og kommunikationsudvalget består af Søren Guldbeck og Jørn Holm og har til opgave at formidle relevante informationer fra bestyrelsen til medlemmerne og at fremme kommunikationen med og mellem medlemmerne. Opgaven løses primært gennem to medier De to årlige nyhedsbreve, hvor vi søger at holde medlemmerne ajour med, hvad der foregår på havnen, og hvilke fremskridt, der har været i de projekter, som bestyrelsen har gang i.. Nyhedsbrevet skrives hovedsageligt af medlemmer af bestyrelsen, men udvalget modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne. Det andet medie, vores hjemmeside, Jørn Holm har påtaget sig at være vores webmaster. Han har taget flere initiativer for at skabe dialog mellem medlemmerne, dels med en køb/salg/bytte-rubrik og dels ved at invitere til debat. Vi har fået en levende og aktuel hjemmeside, men træerne vokser ikke ind i himlen - og vi beder jer om at bakke initiativerne op. Vi har længe arbejdet på at få etableret et privat og lukket område specielt beregnet for medlemmer af foreningen. Der har flere gange været datatekniske problemer, men nu tror vi på, at det virker. Jørn har allerede lagt bestyrelsesreferater og medlemsliste ud på området, senere følger også generalforsamlingsreferater og andet materiale. Desuden har Jørn påtaget sig ene mand at udføre alt arbejde vedr. kopiering, pakning og udsendelse af alt materiale ifm. med udgivelse af nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling. B. SIKKERHEDS- OG TRYGHEDSUDVALG. Udvalget har gennem et par år arbejdet målrettet med at oprette et internt sikkerhedsberedskab for havnens medlemmer og gæster. Dette er opnået ved relativt begrænsede midler bevilget af to generalforsamlinger og ved, at udvalget har afsøgt mulighederne for at få gratis materiale eller grej til reducerede priser. Havnen var sidste sommer så udrustet med brand- og redningsudstyr, at det var tid til at undervise og træne i brugen af dette. Således løb den store Aktivitetsdag af stabelen den 14. juni. Fælles med det lokale beredskab afholdt vi rigtig mange demonstrationer og øvelser for et stort antal fremmødte. I de to efterfølgende nyhedsbreve beskrev vi den vellykkede dag og bragte mange fotos fra øvelserne. I Flid og Fakta har 125 havne senere haft lejlighed til at lade sig inspirere ved ord og billeder. Vores redningsgrej er indtil nu, i omkring ti måneder blevet respekteret som noget til daglig urørligt, hvorimod vores kabinet af ildslukkere gentagne gange har været udsat for hærværk. Flid har som et led i en større aftale med Codan formået at få dette selskab til at tilbyde en hærværksforsikring. Men selv om vi gentagne gange har anmodet Codan om at få tilsendt et tilbud på en sådan forsikring er det ikke lykkedes for os endnu. Vi har bedt Flid gøre deres indflydelse gældende på højere sted. Bestyrelsen besluttede i august, at den ikke ønskede at opsætte overvågningsudstyr på havnen. Men hvis vi ikke kan forsikre os mod hærværk, må beslutningen genovervejes. Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning til Trygfonden om tildeling af en hjertestarter. Vi har imidlertid i god tid inden ansøgningsfristen d.1 marts i år fremsendt en ny og yderligere motiveret ansøgning om at komme i betragtning ved en ny tildeling. 2

3 Lars Thræn har tilbudt vederlagsfrit at afholde et kursus i elementær brandslukning for medlemmer den 21 maj ved sejlklubbens klubhus. Endelig vil der som afslutning på planen i nærmeste fremtid blive opsat to oversigtsskilte visende de vigtigste service- og sikkerhedsenheder på havnen. C. UDVALG FOR BESTÅENDE HAVNEANLÆG Der har i overensstemmelse med plan- og budgetlægning ikke været udført større anlægs- eller reparationsarbejder på havnen i det forløbne år. Udvalget, havnefoged og havnens stok har derimod som sædvanlig haft nok at gøre med mindre udbedringer og forbedringer. Det er derfor særdeles bekvemt, kærkomment og nyttigt at kunne operere med begrebet og funktionen arbejdsdag. Den 26. april afvikledes en ekstraordinær arbejdsdag med stort set ét formål: At få styr på øst molens tilsyneladende utæmmelige gangbro. Det ser ud til at været lykkedes. På den årligt tilbagevendende sociale arbejdsdag den 13. september mødte 20 arbejdsivrige medlemmer op, som løste en række vedligeholdelses- og forbedringsopgaver, se Nyhedsbrev 13. På hver eneste af foreningens ordinære generalforsamlinger har der været rejst spørgsmål om havnens slæbested. Det er som navnet siger, et sted, hvor man skal kunne slæbe joller op. Det egner sig ikke til søsætning af både fra trailere! Udviklingen har kreeret et behov, slæbestedet ikke er beregnet til at honorere. Bestyrelsen har i eftersommeren endnu en gang endevendt problemet uden at finde en brugbar løsning, og vi har heller ikke modtaget geniale forslag til forbedringer fra stedets brugere. En anden ofte anført anstødssten har været, at et formodet betydeligt antal brugere, betjener sig af stedet uden at betale for det. Bestyrelsen har forsøgt at nedsætte betalingens størrelse, siden indførte vi et betalingsog kontrolsystem med betalingskuverter med navne, og registreringsnumre men uden virkning. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal opsættes en kæde for slæbestedet fra 1. maj Denne kæde forsynes i den ene ende med en hængelås, der udleveres i forbindelse med betaling af dags- eller årskort; medens låsen i den anden ende kan åbnes med medlemmernes egen havnenøgle. Opdriftstankene på havnens ramslag begyndte sidste år at tage vand ind, hvorved flåden kom til at ligge skævt i vandet, og så er det ikke let at ramme pæle lodret. Nu er der blevet købt seks tanke af hård plastik på hver liter samt træ til bundramme mm, da det også viste sig, at tankene var tæret op og hele træ konstruktionen var ædt op af pæleorm. E. UDVALG FOR UDDYBNING Den 16. april, fire dage efter generalforsamlingen sidste år ankom Helle Saj fra Casani for at oprense den yderste del af havnen. Efter 5 døgns ihærdig indsats, var opgaven udført til vores fulde tilfredshed. Den efterfølgende faktura på kr. stemte helt overens med den indgåede kontrakt, og Egon og fungerende havneassistenter fik hurtigt slået pæle. Da vi ved, at vi har et stadigt tilbagevendende problem med tilsanding tværs over havnehullet ud for færgelejet, har Egon med mellemrum efter uddybningen sidste år og indtil begyndelsen af marts i år foretaget dybdemålinger på udvalgte faste stationer i området. Vi tror, at den forekommende aflejringsproces i havnehullet skal tilskrives færgen. Vores teori om, hvorledes det foregår er beskrevet i Nyhedsbrev 13. Men, at aflejringerne i løbet af ganske få år vil forårsage vanskeligheder, er en kendsgerning. Uddybning af den inderste del af havnebassinet: På grund af et for højt indhold af TBT i prøver taget i 2007 kunne der ikke oprenses i den inderste del i Nyere undersøgelser viser imidlertid, at TBT nedbrydes betydeligt hurtigere end hidtil antaget. Således viste sedimentprøver, taget tre steder i havnens inderste del den 28. feb., et indhold af TBT på 210 mikrogram pr. kilo tørstof næsten lig med grænseværdien - mens tallet i 2007 var 610 mikrogram. Der er således sket et overraskende stort fald i TBT. Jane Brøns-Hansen, Miljøcenter Roskilde kommenterer tallene sådan: Jeg forventer ikke, der bliver problemer med at tillade dette materiale klappet på Hundested klapplads. Og jeg vil blive overrasket, hvis tilladelse ikke kan meddeles for 2009 og Fra centralt hold blev der sidste sommer varslet strengere krav til sediment, der ønskes klappet. Nye skærpede regler skulle vedtages og træde i kraft ved udgangen af Hverken Flid eller miljøcentrene ved på nuværende tidspunkt noget mere konkret om indholdet af de nye krav. Vi har forhørt os hos Torben Wallach, By og Landstyrelsen, som deltager i udarbejdelsen af det nye regelsæt. Det mest håndgribelige er 3

4 hans oplysning om, at vi sandsynligvis også kan opnå tilladelse til at klappe efter de gamle regler i de første måneder af 2010, idet man næppe når at få de nye regler færdigbehandlet i år. Det er passende at oplyse, at bestyrelsen på sit møde den 25. februar har besluttet at gøre Flid s forslag til tillæg til standardreglementet for lystbådehavne til en del af ordensreglementet for Kulhuse Havn. Tillægget har til formål at begrænse yderligere tilførsel af TBT og andre miljøgifte til havnen. F. UDVALG FOR EVENTUEL HAVNEUDVIDELSE Gennem ret lang tid har ovennævnte betegnelse ikke længere været korrekt beskrivende for udvalgets egentlige arbejde. Matrikulering af og adkomst til havnens umatrikulerede arealer ville absolut have været mere dækkende. Underforstået selvfølgelig, at begge dele skulle ske med foreningen som begunstiget. FJ redegjorde for de vanskelige forhandlinger med kommunen, hvor bestyrelsen til sidst på sit møde den 13. maj 2008 måtte se i øjnene at havnen efter mødet med kommunen den 13. marts 2008 var stærkt truet på sin eksistens. Nu drejede det sig ikke længere om at få havnen matrikuleret for at kunne låne penge eller at få skabt gunstige betingelser for en kommende havneudvidelse. Nu drejede det sig om én gang for alle at få matrikuleret havnens arealer og at få fastslået vores ejendomsret til dem. Derfor besluttede en enig bestyrelse den 14. maj at bede advokat Mads Ulrikkeholm om hans assistance i sagens videre forløb og tilsendte ham udvalgte materialer til belysning af baggrund og hidtidigt forløb. Da der i løbet af efteråret ikke er skred i tingene, meddeler MU derfor Ejvind Mortensen, Frederikssund Kommune den 25. november 2008, at han af bestyrelsen er instrueret om at indlede en retssag om adkomst retten til de umatrikulerede områder, hvor havnemolerne er beliggende uden yderligere varsel primo januar Borgmester Ole Find Jensen forsøges geninddraget i processen dels ved kopi af ovennævnte brev og dels ved brev fra mig til ham personligt. På et møde den , hvor Ole Find Jensen og Ejvind Mortensen, Frederikssund Kommune og fra havnen Søren Guldbeck, Frank Jørgensen og Benny Hoffmann mærkes en større vilje til afgørende fremskridt. Vi undgik naturligvis ikke helt at beskæftige os med aftale sættets indhold, men vores ønske om at holde forhandlingernes enkeltdele adskilt såvel tidsmæssigt som økonomisk blev grundlæggende respekteret. Selv om udkastet til aftale sæt ikke skulle forhandles, blev det alligevel stiltiende accepteret som grundlag for strukturering af forhandlingerne, som endte med følgende aftaler: A. Lejeaftaler om 30 års råderet over kommunale arealer. Forhandlingerne herom udsættes indtil foreningen fremsætter ønske om en genforhandling i forbindelse med forarbejdet til en havneudvidelse. Bemærk: Af det reviderede referat fra mødet fremgår det, at havnen uden leje har råderet over de kommunale arealer, den for øjeblikket bruger, indtil de nye forhandlinger reelt finder sted. B. Aftale om anløbsplads for færge mellem Kulhuse og Halsnæs. Forhandlingerne om besejlingsret tages op i løbet af sommeren, og aftalen skal være på plads inden udløbet af C. Aftale om fastlæggelse af ejerforhold under eksisterende moler. Selve overskriften på dette afsnit viser noget om den besynderlige skinantagelse af, at vores moler eksisterer i 2 etager og måske mere realistisk ulysten til overhovedet at overlade noget af mulig værdi til foreningen. Det blev aftalt, at foreningen for egen regning med kommunens accept kan iværksætte en matrikulering af de umatrikulerede arealer nord for kommunens matrikel 4 Z og jævnfør LE 34 s kort accepteret på møde den 8 februar Og endelig mandag den 30 marts mødtes vi på Ejvind Mortensens kontor på Rådhuset til en afsluttende bekræftelse af forslaget, og hvor Ejvind Mortensen med sin underskrift på det rettede kort, (som var udarbejdet af Børge Tvilum, Tvilum A/S), bekræftede kommunens accept af dette. Landinspektøren oplyser, at når han efter påske har fået opmålt de omhandlede arealer endeligt og har fået vores og kommunens underskrift på de relevante papirer, så kan det afsluttes som rene ekspeditionssager hos øvrige berørte myndigheder. Vi forventer sagen afsluttet helt i løbet af efteråret. Vi kan glæde os over, at en lang og krævende forhandling med vores kommune sluttede i forståelse og i en relativ god atmosfære og med et resultat, som giver os det fundament, foreningen fremover skal bygge sit virke på: FORENINGEN KULHUSE HAVNS EJERSKAB AF KULHUSE HAVN 4

5 FJ takkede alle som på en eller anden måde i løbet af året har arbejdet for havnens fællesskab, og han takkede bestyrelsens medlemmer for den aldrig vaklende opbakning og loyale udholdenhed, som de havde vist vores beslutninger. Som en belønning for udvist tålmodighed med den lange beretning blev alle taget med på en lille rundvisning på vores fælles ejendom, Kulhuse Havn - via over-head. På MU s forespørgsel, om der var bemærkninger til beretningen, roste Kaj Ahrens, plads 40, bestyrelsen for beslutningen om at blokere slæbestedet med en kæde. Der var også ros til bestyrelsen fra Torben Andersen, som takkede for det gode resultat, der var kommet ud af forhandlingerne med kommunen. Jørgen Christensen, plads 65, ville gerne vide, hvad en hjertestarter kostede, og om det ikke var muligt for Foreningen selv at investere i en sådan. Hertil svarede FJ, at det havde været oppe på sidste års generalforsamling, men var blevet afvist. Da der herefter ikke var flere bemærkninger, konstaterede MU beretningen taget til efterretning. Ad. 3. ÅRSREGNSKAB. Hans Volkert (HV) fortalte først om de tre konti Foreningen opererer med i Nordea, som er vores bankforbindelse. Der er driftskontoen, som bruges i den daglige drift, til fx at betale regninger med, og så kapitalkontoen, hvor bl.a. havneindskuddene er indsat, og dernæst en ny konto, som hedder Plus-fri-konto, som er en aftalekonto, hvor der er overført kr., som står til en bedre rente. Beløbet er bundet i 6 mdr., der kan dog godt hæves på kontoen før, men så får vi ingen renter i den pågældende måned. Det er egenkapitalen der bliver flyttet lidt rundt mellem kapitalkontoen og Plus-fri-kontoen for at få den størst mulige rentetilskrivning. Herefter gennemgik HV de forskellige punkter i regnskabet, bl.a. var der indkommet kr. i havneafgifter, og gæste- og lejepladsafgiften havde givet kr.. Færgen betalte i kr. Af specielle udgifter kan nævnes projekt uddybning på kr. og advokatbistand til forhandlingerne med Frederikssund kommune på kr.. Til kontorartikler er brugt , men så er der også kuverter og brevpapir til lang tid fremover. Årsregnskabet mundede ud i et underskud på kr., som overføres til næste års regnskab. MU spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. MU spurgte, om nogen ikke stemte for regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. MU konstaterede regnskabet enstemmigt godkendt. Ad. 4. Forslag til drifts- og kapitalbudget for A. Økonomisk oversigt Bestyrelsen har lavet en 5 års oversigt for at illustrere, hvordan vi ser den økonomiske udvikling i de nærmeste år. Den hedder bilag 2 i det udsendte materiale. SG opfordrede til, at forsamlingen ventede med at debattere økonomi og budgetter, indtil alle fire punkter A,B,C og D var blevet præsenteret. SG påpegede, at som det var fremgået af HV s gennemgang af regnskabet for 2008, så har det været nødvendigt at bruge et større beløb, ca. kr , i bestræbelserne på at bevare ejendomsretten til vores egen havn. Det vil også komme til at koste penge i Efter flere møder her i foråret er vi nu, som FJ berettede om, kommet overens med kommunen, og kan nu starte en matrikulering af arealerne nord for kommunens arealer. Derefter skal der søges adkomst og tinglysning af vores rettigheder. I budgettet for 2009 er der afsat kr til dette formål. De dækker både landinspektøromkostninger og advokat- og tinglysningsomkostninger. Som det fremgår af bestyrelsens beretning, forventer vi at få tilladelse til at oprense den inderste resterende del af havnebassinet ind til beddingsgraven. Med analyseomkostninger og forventet klapning på Torup Flak vil det koste i nærheden af kr Og spørgsmålet er, om vi har noget alternativ. Som alle ved, bliver kravene til at beskytte miljøet skærpet for hver gang politikerne har emnet oppe. Næste revision af reglerne om klapning vil ske i december 2009 og den almindelige forventning er, at de nuværende grænseværdier halveres og at undtagelser i form af maksimale mængder, som vi benyttede os af ved oprensning af den yderste del af bassinet, alle vil bort falde. SG mente, at det var sidste chance for at oprense den inderste del af havnen. Når de nye regler træder i kraft, vil der kun være Kommune Kemi tilbage, og det vil vi aldrig få råd til. Beløbet til oprensning er indsat i oversigten i Det er sket i en forhåbning om, at en eventuel tilladelse vil give os to år til at gennemføre oprensningen. Men hvis det viser sig at Miljøcentret 5

6 kun vil give os tilladelse til oprensning indtil de nye regler træder i kraft, så mente SG, at vi skal gribe chancen og gennemføre oprensningen allerede i år. Han mente, at set over tre år gjorde det ingen forskel, om vi investerer i år eller næste år. Vor kapital om tre år vil være den samme. Det sidste større projekt, som er med i oversigten, er reparation af rækværket. Det er ikke til at sige, hvor længe det holder, og der er ikke indhentet tilbud på gennemgribende reparation eller udskiftning af rækværket. Når det er taget med, er det kun for at indikere, at der på et eller andet tidspunkt vil komme en udgift til rækværket. For at få råd til de investeringer, som vi ønsker at gennemføre foreslår bestyrelsen, at havneafgifterne forhøjes dels med 20% og dels med et fast beløb for alle på kr. 700 pr. plads. SG mente at i betragtning af, at vi har investeret massivt de seneste år, må man sige, at det er godt gået, at vi har kunnet holde niveauet for havneafgifter så lavt. Af den foreslåede forhøjelse på i alt kr kommer kr fra den procentvise forhøjelse og kr fra forhøjelsen af de faste beløb. Når vi lægger vægt på forhøjelsen med et fast beløb, er det for at nærme os det niveau for de små pladser, som vi finder i vore nabohavne og ud fra en betragtning om, at en væsentlig del af havnens omkostninger er gået til at forbedre den fælles infrastruktur. Desuden går en væsentlig del af vores løbende omkostninger, nemlig ca. kr til fælles udgifter som havnefoged, forsikringer, generalforsamling, revision og sikkerhed. Det er derfor naturligt, at de enkelte pladser også bidrager med et grundbeløb til disse fælles faciliteter. Den foreslåede forhøjelse vil give denne udvikling i havnens likviditet: December 2008 iflg. regnskabet: kr december 2009 kr december 2010 kr december 2011 kr Altså tæt på vor målsætning om at øge likviditeten til omkring kr B. Forslag til budget for HV gennemgik budgettet, bilag 3, punkt for punkt. På indtægtssiden var der i havneafgiften på kr indregnet den af bestyrelsen foreslåede forhøjelse på de 20% plus de 700 kr. På udgiftssiden fremhævede HV posten til matrikulering på kr Kurt Nielsen, plads 115, havde bemærket sig, at lønninger var steget med 10 %, hvortil bestyrelsen svarede, at det ikke var hvert år, at lønnen til havnefogeden blev reguleret, og Kurt Nielsen bemærkede også, at posten administration og porto var steget mærkbart. HV fortalte, at portoen var steget kraftigt og at det var indkøbt kuverter og brevpapir til lang tid fremover. Bente Nielsen, plads 115, forespurgte om det ikke var muligt at få nyhedsbreve og andet materiale sendt pr. mail, det ville spare portoen. John Johansen, plads 57, foreslog, at man kunne se Nyhedsbrevene på hjemmesiden, eller man kunne hente disse på havnekontoret, så det kun var generalforsamlingsmaterialet, som skulle sendes ud. Webmasteren Jørn Holm bemærkede, at man kunne tilmelde sig elektronisk post på havnens hjemmeside, men indtil videre, var der kun 3, som havde gjort dette. FJ mente ikke at det skulle bruges mere tid på dette emne, bestyrelsen skulle nok se på det, og Jørn Holm sagde, at alt godt kunne komme på mail. H. Callesen, plads 82 spurgte, hvorfor man havde valgt at lægge et fast beløb på hver båd, i stedet for at bruge vandarealet til beregningen, som man gjorde mange steder. SG svarede, at det var fordi at over halvdelen af vores omkostninger går til fælles ting. Bent Rasmussen, plads 114 mente, at en stigning på 50,4% i havneafgift var alt for stor. John Johansen undrede sig over, at når man sammenlignede sig med andre havne havde Middelfart med, men ikke Kignæs og han syntes, at prisstigningen var meget voldsom, og sidste gang man havde en prisstigning, stod man og sagde at i mange år ville der ikke komme flere prisstigninger, og nu er vi her igen. Bente Nielsen, plads 115: Vil det så sige, at når nu vi har gjort de ting, vi skal gøre med at uddybe inderhavnen, at man vil sætte prisen på pladserne ned eller er det et fast sat leje for havneafgiften. SG: Jeg vil godt kommentere det på den måde, at vi ikke har siddet og set på hvad inflationen er, den er snarere et udtryk for, at vi dels vil lave en procentuelforhøjelse og dels et fast beløb. Og man kan sige, at de 20% egentlig bare er en regneregel, fordi hvis vi forhøjer med 20% + de 700 kr., så får vi de penge til rådighed, som vi godt vil have efter tre år. Så betragt det mere som en regneregel, end et udtryk for, at det er prisstigninger. For uanset hvilke prisstigninger, der i øvrigt sker i de her tre år, så har vi sat os for, i hvert 6

7 fald fra bestyrelsens side at gennemføre investeringer, hvoraf den sidste store er oprensning af den inderste del af havnen. Så uanset om prisstigningerne har været 2 eller 4% om året, så skal vi i øjeblikket bruge de kroner vi har sat ind i budgettet til at klare de opgaver, og så kan det godt være, som Bente siger, at om tre år ser situationen anderledes ud, det tør jeg overhovedet ikke gætte på. Der kan altid komme reparationer på det bestående havneanlæg. Det kan være, at der kommer en periode, hvor der ikke er behov for det. Der bliver i hvert fald ikke behov for store investeringer. Men selvfølgelig skal vores havn da vedligeholdes. FJ fremhævede, at hvis vi ikke forhøjer nu, forpasser vi tiden til at få uddybet havnen, og vi kan sætte projektet i gang hurtigt iflg. aftale med Casani. Og mht. beløbets størrelse, er det bestyrelsens opfattelse at det likvide beredskab på sigt skal op på omkring kr som angivet i den økonomiske oversigt for Og i øvrigt mht. prisen på havnepladserne er det generalforsamlingen, som til enhver tid bestemmer, hvad havneafgiften skal være. Iver Juhl, plads 15 mente, at det eneste man kunne klandre Frank og bestyrelsen er, at de har været for flinke med at love for meget. Forholdet er jo det, at bestyrelsen har lagt nogle forhøjelser op, vi taler om rettidig omhu, vi taler om argumenter, der ikke er til at komme uden om. Det er vores havn, det er vores investering, som er nødlidende, og som mangler en kapital, Vi kan diskutere, hvordan denne kapital skal fremkomme, der kan være forskellige modeller, vi kan hæve kontingentet, om den kontingentændring man giver skal være lige for alle eller i forhold til bådens størrelse. Der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke kommer flere penge i foreningen Kulhuse Havn, står vi meget snart med et projekt, der kuldsejler, og så er det ikke sikkert at vi kan få vores eget indskud tilbage, så med det for øje, synes jeg at vi skal lukke debatten, og lade dem der synes, at vi ikke skal stige, kort argumentere for deres forslag Dirigenten mente, at punkterne B,C og D skulle behandles samlet. MU spurgte forslagsstillerne til henholdsvis pkt. C og D, om de ønskede at fastholde deres forslag. Begge fastholdt. Herefter meddelte dirigenten, at bestyrelsens forslag til budget for 2009, bilag 3, gik til afstemning først - dog med den ændring, at der kommer et beløb på ind til uddybning af havnen, - det indebar også, at hvis man stemte ja, stemte man ja til kontingentstigningen. Forslaget opfattede dirigenten som det mest vidtrækkende. Fra salen blev der bedt om skriftlig afstemning. Resultatet blev som følger: Der var 49 stemmeberettigede. Der blev afgivet 46 stemmer, heraf var der 22 ja-stemmer og 22 nej-stemmer og 2 var blanke. Bestyrelsens forslag til budget blev ikke vedtaget. John Johansen, plads 57 mente, at man sagtens kunne rette kapitalen op igen taget over en længere periode. Benny Hofmann, plads 51, syntes at det var uansvarligt, at budgettet ikke var blevet vedtaget. Ulf Amundsen, plads 72, foreslog at man beholdt den nuværende leje forhøjet med inflationen på 7%, som i Kurt Nielsens forslag. plus 700 kr pr.plads. Kaj Lehmann, plads 71, mente, at der var kapital nok til at oprense det inderste havnebassin uden forhøjelse. Efter nogen diskussion blev man enige om at sætte forslaget om, at beholde den nuværende leje forhøjet med inflationen på 7%, plus 700 kr pr.plads til afstemning. Forslaget indeholdt også uddybning i 2009 svarende til et beløb på kr Afstemningsresultat: Der var afgivet 46 stemmer, heraf 26 ja-stemmer og 20 nej-stemmer. Dirigenten konstaterede, at budgetforslaget for 2009 dog med tilføjelse af et beløb på kr til uddybning af havnen og forhøjelse af den nuværende leje med 7 % samt kr. 700 pr. plads, blev vedtaget. Punkterne C og D bortfaldt hermed. E. Forslag til prisblad for 2009 (bilag 6) I henhold til den afstemning, der nu var afholdt var Pris for medlemskab 2009 nu ændret. Hans Volkert havde hurtigt regnet på de nye tal med den stigning der nu var vedtaget med de 7% plus de 700 kr. Og beløbene kom så til at se sådan ud: En plads op til 2 m i bredden nu ville komme til at koste kr. i havneafgift, op til 2,5 m i bredden kr., op til 3 m i bredden kr. og en plads over 3 m kr. Der vil blive udsendt et nyt prisblad med de nye tal hurtigst muligt. Prisbladet blev taget til efterretning. 7

8 Ad. 5. ORIENTERING OM INDSKUD SG fortalte til almindelig orientering, at indskuddet blev reguleret i henhold til nettoprisindekset hvert år, og da vi startede i sin tid i oktober 2001, da var det 103 og i oktober 2008, som er det vi regulerer efter, da var det 120,5, og de enkelte indskud for de folk der bliver medlemmer nu, eller melder sig ud og skal have penge tilbage, det vil være for 2 m pladser kr., for 2,5 m pladser kr., for 3 m pladser kr. og for pladser over 3 m kr. ad. 6 FORSLAG FRA JOHN JOHANSEN, PLADS 57 Forslag om, at man sætter den pågående undersøgelse om mulighederne for en havneudvidelse i bero (bilag 4). Dirigenten spurgte, om John Johansen, havde nogen kommentarer til forslaget. John Johansen svarede, at det havde bestyrelsen taget en beslutning om, så han syntes ikke, at der var nogen grund til at fortsætte med det, og at det godt kunne sættes i bero. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev tilbagekaldt. Ad. 7 Valg Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Søren Guldbeck, som var villig til genvalg og Frank Jørgensen som ligeledes var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at begge kandidater blev valgt uden modkandidater. Valg af 2 suppleanter. På valg var Aksel Højmark-Pedersen, som ikke ønskede genvalg og Benny Hofmann, som var villig til genvalg. Poul Rasmussen, plads 9, var villig til valg. Efter skriftlig afstemning om 1. suppleanten konstaterede dirigenten, at Poul Rasmussen blev valgt som 1. suppleant og Benny Hofmann som 2. suppleant. Valg af intern revisor. På valg var Irene Orth, som var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at kandidaten blev valgt uden modkandidat. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg var John Johansen, som var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at kandidaten blev valgt uden modkandidat. Ad. 8. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dirigenten konstaterede, at Ernst & Young, Hillerød blev valgt uden modkandidat. Ad. 9. Eventuelt Hans Volkert manglede at få omkring stamkort tilbage og henstillede til, at de sidste, fik dem sendt ind hurtigt muligt. FJ takkede Aksel på bestyrelsens vegne for hans bidrag med viden og erfaring både på bestyrelsesmøderne og i det praktiske arbejde. FJ kunne endvidere fortælle, at landinspektøren går i gang hurtigst muligt efter påske med opmålingen. Og lige efter påske sender vi en ansøgning om oprensning af inderhavnen sidst på året. MU konstaterede generalforsamlingen for afsluttet kl. 13:20 og takkede for god ro og orden. Kulhuse, den Dirigent: Formand: Mads Ulrikkeholm Frank Jørgensen 8

9 9

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere