Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige vejr, der egnede sig til udendørs sysler med båden. FJ præsenterede efterfølgende bestyrelsen, suppleanter, udvalgsmedlemmer, havnefoged og referent, og takkede efterfølgende bestyrelsessuppleant Aksel Højmark-Pedersen, som ikke ønskede genvalg, for hans indsats i bestyrelsen. Og efter en kort stund, hvor man mindedes de medlemmer, som var afgået ved døden i perioden siden sidste generalforsamling, fik Søren Guldbeck (SG) ordet for valg af dirigent. Ad. 1. Valg af dirigent. SG foreslog på bestyrelsens vegne advokat Mads Ulrikkeholm (MU) og spurgte, om der var andre kandidater, hvilket ikke viste sig at være tilfældet, hvorfor MU uden modkandidat blev valgt til dirigent. MU takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen iht. vedtægternes 11 var lovligt indkaldt og varslet, og at der var modtaget 2 forslag fra medlemmer. Ad. 2. BESTYRELSENS BERETNING MU gav herefter ordet til FJ. FJ fortalte, at bestyrelsens beretning, - for perioden fra sidste generalforsamling indtil i dag består af 3 hovedområder: 1. Status for medlemskaber og havnepladser. 2. Aktivitetsniveau i Faste indsatsområder. A. Informations- og kommunikationsudvalg. B. Sikkerheds- og tryghedsudvalg. C. Udvalg for bestående havneanlæg. E. Udvalg for uddybning. F. Udvalg for eventuel havneudvidelse. Også i år har der været en del udskiftning på medlemslisten. Tre medlemmer er døde, nogle er blevet syge, og andre er flyttet, og selv om den aktuelle økonomiske situation kan spores, når Egon ringer og tilbyder en plads til den, der står øverst på ventelisten, bliver pladsen stadig hurtigt afsat. Der er et stigende behov for større og større bådpladser. Der er for øjeblikket 47 personer på venteliste. Status for medlemmer den 1. marts 2009: Udtrådte medlemmer 9 Indtrådte medlemmer 9 Pladsbytte (antal gange) 5 Total antal havnepladser 120 Antal tildelte havnepladser plads til havnens jolle 1 plads til bundgarnspæle (Vedtægtsbestemt) Resterende havnepladser 0 Tre medlemmer er hver tildelt 2 havnepladser, og der er netop nu 115 medlemmer. 2. AKTIVITETSNIVEAU I Der har i perioden været afholdt ca.1 bestyrelsesmøde om måneden - langt flere end de 4 møder, som er minimumskravet i bestyrelsens forretningsorden dette bl.a. på baggrund af den aktuelle forhandlingssituation med kommunen omkring Kulhuse Havn. Her henvises bl.a. til Nyhedsbrevet nr.13 fra dec. md. og til omtalen af forhandlingsforløbet og det opnåede forhandlingsresultat senere i beretningen. 1

2 Foreningens interne revisor, Irene Orth har deltaget i et af efterårets møder, for at danne sig et indtryk af bestyrelsens arbejdsform og for at få forståelse for hendes funktion og opgaver. Ligeledes har bestyrelsens kasserer og sekretær i samarbejde med vores havnefoged brugt mange kræfter på at revidere interne arbejdsgange med henblik på at effektivisere dem. 3. FASTE INDSATSOMRÅDER Vi modtog i december, efter et halvt års ventetid, Frederikssund Kommunes godkendelse af foreningens reviderede vedtægter. Størst betydning får vedtægterne for valg til bestyrelsen, idet de giver alle som er valgt til bestyrelsen mulighed for på bestyrelsens konstituerende møde at blive valgt til formand, hvor dette tidligere kun var forbeholdt medlemmer med bopæl i Jægerspris Kommune. Nyhedsbrevene i juni og december har fulgt udviklingen i bestyrelsens beslutninger, indsats og arbejdsresultater. Desværre har det i den sidste halvdel af 2008 på et område ikke været muligt at operere med den sædvanligvis tilstræbte åbenhed, nemlig de ekstremt vanskelige forhandlinger med kommunen. Derfor var det en lettelse at kunne informere åbent i december måneds Nyhedsbrev. A. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSUDVALG Informations- og kommunikationsudvalget består af Søren Guldbeck og Jørn Holm og har til opgave at formidle relevante informationer fra bestyrelsen til medlemmerne og at fremme kommunikationen med og mellem medlemmerne. Opgaven løses primært gennem to medier De to årlige nyhedsbreve, hvor vi søger at holde medlemmerne ajour med, hvad der foregår på havnen, og hvilke fremskridt, der har været i de projekter, som bestyrelsen har gang i.. Nyhedsbrevet skrives hovedsageligt af medlemmer af bestyrelsen, men udvalget modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne. Det andet medie, vores hjemmeside, Jørn Holm har påtaget sig at være vores webmaster. Han har taget flere initiativer for at skabe dialog mellem medlemmerne, dels med en køb/salg/bytte-rubrik og dels ved at invitere til debat. Vi har fået en levende og aktuel hjemmeside, men træerne vokser ikke ind i himlen - og vi beder jer om at bakke initiativerne op. Vi har længe arbejdet på at få etableret et privat og lukket område specielt beregnet for medlemmer af foreningen. Der har flere gange været datatekniske problemer, men nu tror vi på, at det virker. Jørn har allerede lagt bestyrelsesreferater og medlemsliste ud på området, senere følger også generalforsamlingsreferater og andet materiale. Desuden har Jørn påtaget sig ene mand at udføre alt arbejde vedr. kopiering, pakning og udsendelse af alt materiale ifm. med udgivelse af nyhedsbreve og indkaldelse til generalforsamling. B. SIKKERHEDS- OG TRYGHEDSUDVALG. Udvalget har gennem et par år arbejdet målrettet med at oprette et internt sikkerhedsberedskab for havnens medlemmer og gæster. Dette er opnået ved relativt begrænsede midler bevilget af to generalforsamlinger og ved, at udvalget har afsøgt mulighederne for at få gratis materiale eller grej til reducerede priser. Havnen var sidste sommer så udrustet med brand- og redningsudstyr, at det var tid til at undervise og træne i brugen af dette. Således løb den store Aktivitetsdag af stabelen den 14. juni. Fælles med det lokale beredskab afholdt vi rigtig mange demonstrationer og øvelser for et stort antal fremmødte. I de to efterfølgende nyhedsbreve beskrev vi den vellykkede dag og bragte mange fotos fra øvelserne. I Flid og Fakta har 125 havne senere haft lejlighed til at lade sig inspirere ved ord og billeder. Vores redningsgrej er indtil nu, i omkring ti måneder blevet respekteret som noget til daglig urørligt, hvorimod vores kabinet af ildslukkere gentagne gange har været udsat for hærværk. Flid har som et led i en større aftale med Codan formået at få dette selskab til at tilbyde en hærværksforsikring. Men selv om vi gentagne gange har anmodet Codan om at få tilsendt et tilbud på en sådan forsikring er det ikke lykkedes for os endnu. Vi har bedt Flid gøre deres indflydelse gældende på højere sted. Bestyrelsen besluttede i august, at den ikke ønskede at opsætte overvågningsudstyr på havnen. Men hvis vi ikke kan forsikre os mod hærværk, må beslutningen genovervejes. Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning til Trygfonden om tildeling af en hjertestarter. Vi har imidlertid i god tid inden ansøgningsfristen d.1 marts i år fremsendt en ny og yderligere motiveret ansøgning om at komme i betragtning ved en ny tildeling. 2

3 Lars Thræn har tilbudt vederlagsfrit at afholde et kursus i elementær brandslukning for medlemmer den 21 maj ved sejlklubbens klubhus. Endelig vil der som afslutning på planen i nærmeste fremtid blive opsat to oversigtsskilte visende de vigtigste service- og sikkerhedsenheder på havnen. C. UDVALG FOR BESTÅENDE HAVNEANLÆG Der har i overensstemmelse med plan- og budgetlægning ikke været udført større anlægs- eller reparationsarbejder på havnen i det forløbne år. Udvalget, havnefoged og havnens stok har derimod som sædvanlig haft nok at gøre med mindre udbedringer og forbedringer. Det er derfor særdeles bekvemt, kærkomment og nyttigt at kunne operere med begrebet og funktionen arbejdsdag. Den 26. april afvikledes en ekstraordinær arbejdsdag med stort set ét formål: At få styr på øst molens tilsyneladende utæmmelige gangbro. Det ser ud til at været lykkedes. På den årligt tilbagevendende sociale arbejdsdag den 13. september mødte 20 arbejdsivrige medlemmer op, som løste en række vedligeholdelses- og forbedringsopgaver, se Nyhedsbrev 13. På hver eneste af foreningens ordinære generalforsamlinger har der været rejst spørgsmål om havnens slæbested. Det er som navnet siger, et sted, hvor man skal kunne slæbe joller op. Det egner sig ikke til søsætning af både fra trailere! Udviklingen har kreeret et behov, slæbestedet ikke er beregnet til at honorere. Bestyrelsen har i eftersommeren endnu en gang endevendt problemet uden at finde en brugbar løsning, og vi har heller ikke modtaget geniale forslag til forbedringer fra stedets brugere. En anden ofte anført anstødssten har været, at et formodet betydeligt antal brugere, betjener sig af stedet uden at betale for det. Bestyrelsen har forsøgt at nedsætte betalingens størrelse, siden indførte vi et betalingsog kontrolsystem med betalingskuverter med navne, og registreringsnumre men uden virkning. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal opsættes en kæde for slæbestedet fra 1. maj Denne kæde forsynes i den ene ende med en hængelås, der udleveres i forbindelse med betaling af dags- eller årskort; medens låsen i den anden ende kan åbnes med medlemmernes egen havnenøgle. Opdriftstankene på havnens ramslag begyndte sidste år at tage vand ind, hvorved flåden kom til at ligge skævt i vandet, og så er det ikke let at ramme pæle lodret. Nu er der blevet købt seks tanke af hård plastik på hver liter samt træ til bundramme mm, da det også viste sig, at tankene var tæret op og hele træ konstruktionen var ædt op af pæleorm. E. UDVALG FOR UDDYBNING Den 16. april, fire dage efter generalforsamlingen sidste år ankom Helle Saj fra Casani for at oprense den yderste del af havnen. Efter 5 døgns ihærdig indsats, var opgaven udført til vores fulde tilfredshed. Den efterfølgende faktura på kr. stemte helt overens med den indgåede kontrakt, og Egon og fungerende havneassistenter fik hurtigt slået pæle. Da vi ved, at vi har et stadigt tilbagevendende problem med tilsanding tværs over havnehullet ud for færgelejet, har Egon med mellemrum efter uddybningen sidste år og indtil begyndelsen af marts i år foretaget dybdemålinger på udvalgte faste stationer i området. Vi tror, at den forekommende aflejringsproces i havnehullet skal tilskrives færgen. Vores teori om, hvorledes det foregår er beskrevet i Nyhedsbrev 13. Men, at aflejringerne i løbet af ganske få år vil forårsage vanskeligheder, er en kendsgerning. Uddybning af den inderste del af havnebassinet: På grund af et for højt indhold af TBT i prøver taget i 2007 kunne der ikke oprenses i den inderste del i Nyere undersøgelser viser imidlertid, at TBT nedbrydes betydeligt hurtigere end hidtil antaget. Således viste sedimentprøver, taget tre steder i havnens inderste del den 28. feb., et indhold af TBT på 210 mikrogram pr. kilo tørstof næsten lig med grænseværdien - mens tallet i 2007 var 610 mikrogram. Der er således sket et overraskende stort fald i TBT. Jane Brøns-Hansen, Miljøcenter Roskilde kommenterer tallene sådan: Jeg forventer ikke, der bliver problemer med at tillade dette materiale klappet på Hundested klapplads. Og jeg vil blive overrasket, hvis tilladelse ikke kan meddeles for 2009 og Fra centralt hold blev der sidste sommer varslet strengere krav til sediment, der ønskes klappet. Nye skærpede regler skulle vedtages og træde i kraft ved udgangen af Hverken Flid eller miljøcentrene ved på nuværende tidspunkt noget mere konkret om indholdet af de nye krav. Vi har forhørt os hos Torben Wallach, By og Landstyrelsen, som deltager i udarbejdelsen af det nye regelsæt. Det mest håndgribelige er 3

4 hans oplysning om, at vi sandsynligvis også kan opnå tilladelse til at klappe efter de gamle regler i de første måneder af 2010, idet man næppe når at få de nye regler færdigbehandlet i år. Det er passende at oplyse, at bestyrelsen på sit møde den 25. februar har besluttet at gøre Flid s forslag til tillæg til standardreglementet for lystbådehavne til en del af ordensreglementet for Kulhuse Havn. Tillægget har til formål at begrænse yderligere tilførsel af TBT og andre miljøgifte til havnen. F. UDVALG FOR EVENTUEL HAVNEUDVIDELSE Gennem ret lang tid har ovennævnte betegnelse ikke længere været korrekt beskrivende for udvalgets egentlige arbejde. Matrikulering af og adkomst til havnens umatrikulerede arealer ville absolut have været mere dækkende. Underforstået selvfølgelig, at begge dele skulle ske med foreningen som begunstiget. FJ redegjorde for de vanskelige forhandlinger med kommunen, hvor bestyrelsen til sidst på sit møde den 13. maj 2008 måtte se i øjnene at havnen efter mødet med kommunen den 13. marts 2008 var stærkt truet på sin eksistens. Nu drejede det sig ikke længere om at få havnen matrikuleret for at kunne låne penge eller at få skabt gunstige betingelser for en kommende havneudvidelse. Nu drejede det sig om én gang for alle at få matrikuleret havnens arealer og at få fastslået vores ejendomsret til dem. Derfor besluttede en enig bestyrelse den 14. maj at bede advokat Mads Ulrikkeholm om hans assistance i sagens videre forløb og tilsendte ham udvalgte materialer til belysning af baggrund og hidtidigt forløb. Da der i løbet af efteråret ikke er skred i tingene, meddeler MU derfor Ejvind Mortensen, Frederikssund Kommune den 25. november 2008, at han af bestyrelsen er instrueret om at indlede en retssag om adkomst retten til de umatrikulerede områder, hvor havnemolerne er beliggende uden yderligere varsel primo januar Borgmester Ole Find Jensen forsøges geninddraget i processen dels ved kopi af ovennævnte brev og dels ved brev fra mig til ham personligt. På et møde den , hvor Ole Find Jensen og Ejvind Mortensen, Frederikssund Kommune og fra havnen Søren Guldbeck, Frank Jørgensen og Benny Hoffmann mærkes en større vilje til afgørende fremskridt. Vi undgik naturligvis ikke helt at beskæftige os med aftale sættets indhold, men vores ønske om at holde forhandlingernes enkeltdele adskilt såvel tidsmæssigt som økonomisk blev grundlæggende respekteret. Selv om udkastet til aftale sæt ikke skulle forhandles, blev det alligevel stiltiende accepteret som grundlag for strukturering af forhandlingerne, som endte med følgende aftaler: A. Lejeaftaler om 30 års råderet over kommunale arealer. Forhandlingerne herom udsættes indtil foreningen fremsætter ønske om en genforhandling i forbindelse med forarbejdet til en havneudvidelse. Bemærk: Af det reviderede referat fra mødet fremgår det, at havnen uden leje har råderet over de kommunale arealer, den for øjeblikket bruger, indtil de nye forhandlinger reelt finder sted. B. Aftale om anløbsplads for færge mellem Kulhuse og Halsnæs. Forhandlingerne om besejlingsret tages op i løbet af sommeren, og aftalen skal være på plads inden udløbet af C. Aftale om fastlæggelse af ejerforhold under eksisterende moler. Selve overskriften på dette afsnit viser noget om den besynderlige skinantagelse af, at vores moler eksisterer i 2 etager og måske mere realistisk ulysten til overhovedet at overlade noget af mulig værdi til foreningen. Det blev aftalt, at foreningen for egen regning med kommunens accept kan iværksætte en matrikulering af de umatrikulerede arealer nord for kommunens matrikel 4 Z og jævnfør LE 34 s kort accepteret på møde den 8 februar Og endelig mandag den 30 marts mødtes vi på Ejvind Mortensens kontor på Rådhuset til en afsluttende bekræftelse af forslaget, og hvor Ejvind Mortensen med sin underskrift på det rettede kort, (som var udarbejdet af Børge Tvilum, Tvilum A/S), bekræftede kommunens accept af dette. Landinspektøren oplyser, at når han efter påske har fået opmålt de omhandlede arealer endeligt og har fået vores og kommunens underskrift på de relevante papirer, så kan det afsluttes som rene ekspeditionssager hos øvrige berørte myndigheder. Vi forventer sagen afsluttet helt i løbet af efteråret. Vi kan glæde os over, at en lang og krævende forhandling med vores kommune sluttede i forståelse og i en relativ god atmosfære og med et resultat, som giver os det fundament, foreningen fremover skal bygge sit virke på: FORENINGEN KULHUSE HAVNS EJERSKAB AF KULHUSE HAVN 4

5 FJ takkede alle som på en eller anden måde i løbet af året har arbejdet for havnens fællesskab, og han takkede bestyrelsens medlemmer for den aldrig vaklende opbakning og loyale udholdenhed, som de havde vist vores beslutninger. Som en belønning for udvist tålmodighed med den lange beretning blev alle taget med på en lille rundvisning på vores fælles ejendom, Kulhuse Havn - via over-head. På MU s forespørgsel, om der var bemærkninger til beretningen, roste Kaj Ahrens, plads 40, bestyrelsen for beslutningen om at blokere slæbestedet med en kæde. Der var også ros til bestyrelsen fra Torben Andersen, som takkede for det gode resultat, der var kommet ud af forhandlingerne med kommunen. Jørgen Christensen, plads 65, ville gerne vide, hvad en hjertestarter kostede, og om det ikke var muligt for Foreningen selv at investere i en sådan. Hertil svarede FJ, at det havde været oppe på sidste års generalforsamling, men var blevet afvist. Da der herefter ikke var flere bemærkninger, konstaterede MU beretningen taget til efterretning. Ad. 3. ÅRSREGNSKAB. Hans Volkert (HV) fortalte først om de tre konti Foreningen opererer med i Nordea, som er vores bankforbindelse. Der er driftskontoen, som bruges i den daglige drift, til fx at betale regninger med, og så kapitalkontoen, hvor bl.a. havneindskuddene er indsat, og dernæst en ny konto, som hedder Plus-fri-konto, som er en aftalekonto, hvor der er overført kr., som står til en bedre rente. Beløbet er bundet i 6 mdr., der kan dog godt hæves på kontoen før, men så får vi ingen renter i den pågældende måned. Det er egenkapitalen der bliver flyttet lidt rundt mellem kapitalkontoen og Plus-fri-kontoen for at få den størst mulige rentetilskrivning. Herefter gennemgik HV de forskellige punkter i regnskabet, bl.a. var der indkommet kr. i havneafgifter, og gæste- og lejepladsafgiften havde givet kr.. Færgen betalte i kr. Af specielle udgifter kan nævnes projekt uddybning på kr. og advokatbistand til forhandlingerne med Frederikssund kommune på kr.. Til kontorartikler er brugt , men så er der også kuverter og brevpapir til lang tid fremover. Årsregnskabet mundede ud i et underskud på kr., som overføres til næste års regnskab. MU spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. MU spurgte, om nogen ikke stemte for regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. MU konstaterede regnskabet enstemmigt godkendt. Ad. 4. Forslag til drifts- og kapitalbudget for A. Økonomisk oversigt Bestyrelsen har lavet en 5 års oversigt for at illustrere, hvordan vi ser den økonomiske udvikling i de nærmeste år. Den hedder bilag 2 i det udsendte materiale. SG opfordrede til, at forsamlingen ventede med at debattere økonomi og budgetter, indtil alle fire punkter A,B,C og D var blevet præsenteret. SG påpegede, at som det var fremgået af HV s gennemgang af regnskabet for 2008, så har det været nødvendigt at bruge et større beløb, ca. kr , i bestræbelserne på at bevare ejendomsretten til vores egen havn. Det vil også komme til at koste penge i Efter flere møder her i foråret er vi nu, som FJ berettede om, kommet overens med kommunen, og kan nu starte en matrikulering af arealerne nord for kommunens arealer. Derefter skal der søges adkomst og tinglysning af vores rettigheder. I budgettet for 2009 er der afsat kr til dette formål. De dækker både landinspektøromkostninger og advokat- og tinglysningsomkostninger. Som det fremgår af bestyrelsens beretning, forventer vi at få tilladelse til at oprense den inderste resterende del af havnebassinet ind til beddingsgraven. Med analyseomkostninger og forventet klapning på Torup Flak vil det koste i nærheden af kr Og spørgsmålet er, om vi har noget alternativ. Som alle ved, bliver kravene til at beskytte miljøet skærpet for hver gang politikerne har emnet oppe. Næste revision af reglerne om klapning vil ske i december 2009 og den almindelige forventning er, at de nuværende grænseværdier halveres og at undtagelser i form af maksimale mængder, som vi benyttede os af ved oprensning af den yderste del af bassinet, alle vil bort falde. SG mente, at det var sidste chance for at oprense den inderste del af havnen. Når de nye regler træder i kraft, vil der kun være Kommune Kemi tilbage, og det vil vi aldrig få råd til. Beløbet til oprensning er indsat i oversigten i Det er sket i en forhåbning om, at en eventuel tilladelse vil give os to år til at gennemføre oprensningen. Men hvis det viser sig at Miljøcentret 5

6 kun vil give os tilladelse til oprensning indtil de nye regler træder i kraft, så mente SG, at vi skal gribe chancen og gennemføre oprensningen allerede i år. Han mente, at set over tre år gjorde det ingen forskel, om vi investerer i år eller næste år. Vor kapital om tre år vil være den samme. Det sidste større projekt, som er med i oversigten, er reparation af rækværket. Det er ikke til at sige, hvor længe det holder, og der er ikke indhentet tilbud på gennemgribende reparation eller udskiftning af rækværket. Når det er taget med, er det kun for at indikere, at der på et eller andet tidspunkt vil komme en udgift til rækværket. For at få råd til de investeringer, som vi ønsker at gennemføre foreslår bestyrelsen, at havneafgifterne forhøjes dels med 20% og dels med et fast beløb for alle på kr. 700 pr. plads. SG mente at i betragtning af, at vi har investeret massivt de seneste år, må man sige, at det er godt gået, at vi har kunnet holde niveauet for havneafgifter så lavt. Af den foreslåede forhøjelse på i alt kr kommer kr fra den procentvise forhøjelse og kr fra forhøjelsen af de faste beløb. Når vi lægger vægt på forhøjelsen med et fast beløb, er det for at nærme os det niveau for de små pladser, som vi finder i vore nabohavne og ud fra en betragtning om, at en væsentlig del af havnens omkostninger er gået til at forbedre den fælles infrastruktur. Desuden går en væsentlig del af vores løbende omkostninger, nemlig ca. kr til fælles udgifter som havnefoged, forsikringer, generalforsamling, revision og sikkerhed. Det er derfor naturligt, at de enkelte pladser også bidrager med et grundbeløb til disse fælles faciliteter. Den foreslåede forhøjelse vil give denne udvikling i havnens likviditet: December 2008 iflg. regnskabet: kr december 2009 kr december 2010 kr december 2011 kr Altså tæt på vor målsætning om at øge likviditeten til omkring kr B. Forslag til budget for HV gennemgik budgettet, bilag 3, punkt for punkt. På indtægtssiden var der i havneafgiften på kr indregnet den af bestyrelsen foreslåede forhøjelse på de 20% plus de 700 kr. På udgiftssiden fremhævede HV posten til matrikulering på kr Kurt Nielsen, plads 115, havde bemærket sig, at lønninger var steget med 10 %, hvortil bestyrelsen svarede, at det ikke var hvert år, at lønnen til havnefogeden blev reguleret, og Kurt Nielsen bemærkede også, at posten administration og porto var steget mærkbart. HV fortalte, at portoen var steget kraftigt og at det var indkøbt kuverter og brevpapir til lang tid fremover. Bente Nielsen, plads 115, forespurgte om det ikke var muligt at få nyhedsbreve og andet materiale sendt pr. mail, det ville spare portoen. John Johansen, plads 57, foreslog, at man kunne se Nyhedsbrevene på hjemmesiden, eller man kunne hente disse på havnekontoret, så det kun var generalforsamlingsmaterialet, som skulle sendes ud. Webmasteren Jørn Holm bemærkede, at man kunne tilmelde sig elektronisk post på havnens hjemmeside, men indtil videre, var der kun 3, som havde gjort dette. FJ mente ikke at det skulle bruges mere tid på dette emne, bestyrelsen skulle nok se på det, og Jørn Holm sagde, at alt godt kunne komme på mail. H. Callesen, plads 82 spurgte, hvorfor man havde valgt at lægge et fast beløb på hver båd, i stedet for at bruge vandarealet til beregningen, som man gjorde mange steder. SG svarede, at det var fordi at over halvdelen af vores omkostninger går til fælles ting. Bent Rasmussen, plads 114 mente, at en stigning på 50,4% i havneafgift var alt for stor. John Johansen undrede sig over, at når man sammenlignede sig med andre havne havde Middelfart med, men ikke Kignæs og han syntes, at prisstigningen var meget voldsom, og sidste gang man havde en prisstigning, stod man og sagde at i mange år ville der ikke komme flere prisstigninger, og nu er vi her igen. Bente Nielsen, plads 115: Vil det så sige, at når nu vi har gjort de ting, vi skal gøre med at uddybe inderhavnen, at man vil sætte prisen på pladserne ned eller er det et fast sat leje for havneafgiften. SG: Jeg vil godt kommentere det på den måde, at vi ikke har siddet og set på hvad inflationen er, den er snarere et udtryk for, at vi dels vil lave en procentuelforhøjelse og dels et fast beløb. Og man kan sige, at de 20% egentlig bare er en regneregel, fordi hvis vi forhøjer med 20% + de 700 kr., så får vi de penge til rådighed, som vi godt vil have efter tre år. Så betragt det mere som en regneregel, end et udtryk for, at det er prisstigninger. For uanset hvilke prisstigninger, der i øvrigt sker i de her tre år, så har vi sat os for, i hvert 6

7 fald fra bestyrelsens side at gennemføre investeringer, hvoraf den sidste store er oprensning af den inderste del af havnen. Så uanset om prisstigningerne har været 2 eller 4% om året, så skal vi i øjeblikket bruge de kroner vi har sat ind i budgettet til at klare de opgaver, og så kan det godt være, som Bente siger, at om tre år ser situationen anderledes ud, det tør jeg overhovedet ikke gætte på. Der kan altid komme reparationer på det bestående havneanlæg. Det kan være, at der kommer en periode, hvor der ikke er behov for det. Der bliver i hvert fald ikke behov for store investeringer. Men selvfølgelig skal vores havn da vedligeholdes. FJ fremhævede, at hvis vi ikke forhøjer nu, forpasser vi tiden til at få uddybet havnen, og vi kan sætte projektet i gang hurtigt iflg. aftale med Casani. Og mht. beløbets størrelse, er det bestyrelsens opfattelse at det likvide beredskab på sigt skal op på omkring kr som angivet i den økonomiske oversigt for Og i øvrigt mht. prisen på havnepladserne er det generalforsamlingen, som til enhver tid bestemmer, hvad havneafgiften skal være. Iver Juhl, plads 15 mente, at det eneste man kunne klandre Frank og bestyrelsen er, at de har været for flinke med at love for meget. Forholdet er jo det, at bestyrelsen har lagt nogle forhøjelser op, vi taler om rettidig omhu, vi taler om argumenter, der ikke er til at komme uden om. Det er vores havn, det er vores investering, som er nødlidende, og som mangler en kapital, Vi kan diskutere, hvordan denne kapital skal fremkomme, der kan være forskellige modeller, vi kan hæve kontingentet, om den kontingentændring man giver skal være lige for alle eller i forhold til bådens størrelse. Der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke kommer flere penge i foreningen Kulhuse Havn, står vi meget snart med et projekt, der kuldsejler, og så er det ikke sikkert at vi kan få vores eget indskud tilbage, så med det for øje, synes jeg at vi skal lukke debatten, og lade dem der synes, at vi ikke skal stige, kort argumentere for deres forslag Dirigenten mente, at punkterne B,C og D skulle behandles samlet. MU spurgte forslagsstillerne til henholdsvis pkt. C og D, om de ønskede at fastholde deres forslag. Begge fastholdt. Herefter meddelte dirigenten, at bestyrelsens forslag til budget for 2009, bilag 3, gik til afstemning først - dog med den ændring, at der kommer et beløb på ind til uddybning af havnen, - det indebar også, at hvis man stemte ja, stemte man ja til kontingentstigningen. Forslaget opfattede dirigenten som det mest vidtrækkende. Fra salen blev der bedt om skriftlig afstemning. Resultatet blev som følger: Der var 49 stemmeberettigede. Der blev afgivet 46 stemmer, heraf var der 22 ja-stemmer og 22 nej-stemmer og 2 var blanke. Bestyrelsens forslag til budget blev ikke vedtaget. John Johansen, plads 57 mente, at man sagtens kunne rette kapitalen op igen taget over en længere periode. Benny Hofmann, plads 51, syntes at det var uansvarligt, at budgettet ikke var blevet vedtaget. Ulf Amundsen, plads 72, foreslog at man beholdt den nuværende leje forhøjet med inflationen på 7%, som i Kurt Nielsens forslag. plus 700 kr pr.plads. Kaj Lehmann, plads 71, mente, at der var kapital nok til at oprense det inderste havnebassin uden forhøjelse. Efter nogen diskussion blev man enige om at sætte forslaget om, at beholde den nuværende leje forhøjet med inflationen på 7%, plus 700 kr pr.plads til afstemning. Forslaget indeholdt også uddybning i 2009 svarende til et beløb på kr Afstemningsresultat: Der var afgivet 46 stemmer, heraf 26 ja-stemmer og 20 nej-stemmer. Dirigenten konstaterede, at budgetforslaget for 2009 dog med tilføjelse af et beløb på kr til uddybning af havnen og forhøjelse af den nuværende leje med 7 % samt kr. 700 pr. plads, blev vedtaget. Punkterne C og D bortfaldt hermed. E. Forslag til prisblad for 2009 (bilag 6) I henhold til den afstemning, der nu var afholdt var Pris for medlemskab 2009 nu ændret. Hans Volkert havde hurtigt regnet på de nye tal med den stigning der nu var vedtaget med de 7% plus de 700 kr. Og beløbene kom så til at se sådan ud: En plads op til 2 m i bredden nu ville komme til at koste kr. i havneafgift, op til 2,5 m i bredden kr., op til 3 m i bredden kr. og en plads over 3 m kr. Der vil blive udsendt et nyt prisblad med de nye tal hurtigst muligt. Prisbladet blev taget til efterretning. 7

8 Ad. 5. ORIENTERING OM INDSKUD SG fortalte til almindelig orientering, at indskuddet blev reguleret i henhold til nettoprisindekset hvert år, og da vi startede i sin tid i oktober 2001, da var det 103 og i oktober 2008, som er det vi regulerer efter, da var det 120,5, og de enkelte indskud for de folk der bliver medlemmer nu, eller melder sig ud og skal have penge tilbage, det vil være for 2 m pladser kr., for 2,5 m pladser kr., for 3 m pladser kr. og for pladser over 3 m kr. ad. 6 FORSLAG FRA JOHN JOHANSEN, PLADS 57 Forslag om, at man sætter den pågående undersøgelse om mulighederne for en havneudvidelse i bero (bilag 4). Dirigenten spurgte, om John Johansen, havde nogen kommentarer til forslaget. John Johansen svarede, at det havde bestyrelsen taget en beslutning om, så han syntes ikke, at der var nogen grund til at fortsætte med det, og at det godt kunne sættes i bero. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev tilbagekaldt. Ad. 7 Valg Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Søren Guldbeck, som var villig til genvalg og Frank Jørgensen som ligeledes var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at begge kandidater blev valgt uden modkandidater. Valg af 2 suppleanter. På valg var Aksel Højmark-Pedersen, som ikke ønskede genvalg og Benny Hofmann, som var villig til genvalg. Poul Rasmussen, plads 9, var villig til valg. Efter skriftlig afstemning om 1. suppleanten konstaterede dirigenten, at Poul Rasmussen blev valgt som 1. suppleant og Benny Hofmann som 2. suppleant. Valg af intern revisor. På valg var Irene Orth, som var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at kandidaten blev valgt uden modkandidat. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg var John Johansen, som var villig til genvalg. Dirigenten konstaterede, at kandidaten blev valgt uden modkandidat. Ad. 8. Valg af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dirigenten konstaterede, at Ernst & Young, Hillerød blev valgt uden modkandidat. Ad. 9. Eventuelt Hans Volkert manglede at få omkring stamkort tilbage og henstillede til, at de sidste, fik dem sendt ind hurtigt muligt. FJ takkede Aksel på bestyrelsens vegne for hans bidrag med viden og erfaring både på bestyrelsesmøderne og i det praktiske arbejde. FJ kunne endvidere fortælle, at landinspektøren går i gang hurtigst muligt efter påske med opmålingen. Og lige efter påske sender vi en ansøgning om oprensning af inderhavnen sidst på året. MU konstaterede generalforsamlingen for afsluttet kl. 13:20 og takkede for god ro og orden. Kulhuse, den Dirigent: Formand: Mads Ulrikkeholm Frank Jørgensen 8

9 9

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Kulhuse Havn 2. april

Referat af ordinær generalforsamling Kulhuse Havn 2. april Referat af ordinær generalforsamling Kulhuse Havn 2. april Referent: Paw Dahl Nielsen, plads 116 Indledning Formand Frank Jørgensen byder velkommen med en god historie af HC Andersen og den strenge vinter.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere