Ydelser efter integrationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelser efter integrationsloven"

Transkript

1 Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004

2 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI 2004

3 Vejledning om ydelser efter integrationsloven Udgiver: Integrationsministeriet Holbergsgade København K Tlf.: Fax: Tryk: Schultz Grafisk A/S Forsidedesign: b:graphic Forsideillustration: Gettyimages ISBN: Oplag: stk. Publikationen er tilgængelig på internettet på Elektronisk ISBN: Pris: 125,00 kr. inkl. moms Publikationen kan købes ved henvendelse til: danmark.dk Netboghandel Holsteinsgade København Ø Tlf.: E-post: Redaktionen er afsluttet i maj 2004.

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Vejledningens opbygning Ændringer af reglerne om introduktionsydelse... 8 Kapitel 2. Introduktionsydelsen Betingelser for at få udbetalt introduktionsydelse Personkredsen og varighed Forsørgelsesansvar Forsørgelseskrav Betydningen af formue Formue Kapitalpensioner m.v Udlændinge, der er berettiget til statens uddannelsesstøtte eller social pension Udlændinge, der er berettiget til social pension Ydelse til uddannelsessøgende Krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Undtagelser fra rådighedskravet Rådighedsvurdering og pligt til tilmelding af AF Ophold i udlandet Kapitel 3. Ydelsesniveauet Opholdskrav Overgangsbestemmelse Satserne for introduktionsydelse Forsørgertillæg Beskæftigelsestillæg Ægtefæller og samlevende Kombinationsægtepar Hjemmearbejdende ægtefælle Udlændinge, der ikke er berettiget til social pension

5 3.2.5 Udlændinge, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus Særlig støtte til udlændinge, der har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Ansøgning om hjælp, herunder den særlige introduktionsydelse (bagudbetaling) Øvre grænse loft for den samlede hjælp, jf. integrationslovens 27, stk. 2 og 25B til 25E i lov om aktiv socialpolitik Kapitel 4. Indtægtsfradrag m.v Indtægter Arbejdsindtægter Feriegodtgørelse og andre indtægter Kapitel 5. Nedsættelse og ophør af introduktionsydelsen Nedsættelse ved udeblivelse fra introduktionsprogrammet Ophør af hjælpen ved at afvise tilbud Flytteregler Kapitel 6. Udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for før den 1. juli Satserne Nedsættelse af ydelser til unge under 25 år Nedsættelse af hjælpen til ægtepar Kapitel 7. Hjælp i særlige tilfælde Hjælp ved forsørgelsessvigt Kommunalbestyrelsens pligt til at pålægge referencen at yde betaling for hjælpen Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammer Hvilke former for udgifter kan der ydes hjælp til? Udlændinge, der deltager i virksomhedspraktik efter 23 b Hjælp til enkeltudgifter INDHOLDSFORTEGNELSE

6 7.3.1 Eksempler på enkeltudgifter Hjælp til sygebehandling m.v Særlig hjælp vedrørende børn Hjælp til kontakt med bortførte børn Hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn Hjælp til flytning Kapitel 8. Økonomisk hjælp efter anden lovgivning Udlændinge omfattet af integrationsloven Udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven (asylansøgere) Stikordsregister Bilag 1 Lovbekendtgørelse nr af 21. november 2003 af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Bilag 2 Bekendtgørelsen nr. 625 af 21. august 1998 om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til hjælp Bilag 3 Bekendtgørelse nr. 55 af 27. januar 1998 om kapitalpensioner m.v. Bilag 4 Bekendtgørelse nr. 504 af 10. juni 2004 om uddannelsessøgende udlændinges ret til en særlig ydelse Bilag 5 Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om rådighed og om nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen 5

7 Bilag 6 Bekendtgørelsen nr. 559 af 21. juni 2000 om kontanthjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus Bilag 7 Bekendtgørelse nr. 606 af 30. juni 2003 om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bilag 8 Bekendtgørelse nr. 908 af 14. november 2003 om nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter 25 b i lov om aktiv socialpolitik 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

8 Kapitel 1. Indledning 1.1. Vejledningens opbygning Denne vejledning indeholder en nærmere beskrivelse af reglerne i integrationsloven vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde til udlændinge omfattet af loven. Vejledning rummer otte hovedafsnit: Et indledende afsnit, der gennemgår reglerne for, hvornår en udlænding er omfattet af integrationsloven og dermed kan være berettiget til introduktionsydelse. Et afsnit, der opregner betingelserne for at modtage introduktionsydelse. Et afsnit, der beskriver satserne og beregningen af introduktionsydelse. Et afsnit, der beskriver reglerne om indtægtsfradrag. Et afsnit, der beskriver sanktionsreglerne. Et afsnit, der beskriver reglerne for udlændinge, som en kommunalbestyrelse har fået ansvaret for før den 1. juli 2002, og som derfor ikke modtager introduktionsydelse på niveau med starthjælp. Et afsnit, der beskriver reglerne for, hvornår en udlænding kan modtage hjælp i særlige tilfælde. Et afsnit, der beskriver muligheden for at modtage ydelser efter anden lovgivning. Hvert afsnit indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder pr. 1. januar I det omfang integrationsloven henviser til lov om aktiv socialpolitik, er disse bestemmelser optrykt i vejledningen. Ændringer af integrationsloven vedtaget til og med 31. december 2003 er medtaget i vejledningen i det omfang, ændringerne har betydning for ydelserne. De beløb, der er angivet i vejledningen, er satserne pr. 1. januar 2004, medmindre andet er oplyst. 7

9 Vejledningen er tilgængelig på Integrationsministeriet hjemmeside samt på Retsinformation Ændringer af reglerne om introduktionsydelse Siden Folketinget den 26. juni 1998 vedtog lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), der trådte i kraft den 1. januar 1999, er lovens bestemmelser om introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde ændret adskillige gange. De vigtigste ændringer, som er gældende, er: Indførelsen af et opholdskrav som forudsætning for at modtage (fuld) kontanthjælp. Opholdskravet, der blev indført pr. 1. juli 2002, betyder, at en ansøger skal have opholdt sig i Danmark i sammenlagt mindst 7 ud af de sidste 8 år forud for ansøgningen for at få (fuld) kontanthjælp. Hvis en person ikke opfylder opholdskravet, udbetales nedsat ydelse, dvs. starthjælp. Som konsekvens heraf er reglerne om introduktionsydelse ændret, således at satserne for introduktionsydelse følger satserne for starthjælp i lov om aktiv socialpolitik. Ydelsesniveauet og reglerne om starthjælp m.v. behandles nærmere i kapitel 3. Indførelsen af regler om bagudbetaling af introduktionsydelse med virkning fra 1. januar Udbetaling af introduktionsydelse følger således andre former for udbetalinger af underhold, herunder de fleste lønformer, arbejdsløshedsdagpenge m.v. Med ændringen kan kommunerne umiddelbart trække i hjælpen, hvis en udlænding ikke har stået til rådighed i den periode, udbetalingen skal dække. Indførelsen af en økonomisk trangsvurdering i forhold til hjælp efter integrationslovens 34 om udgifter i forbindelse med introduktionsprogrammet. Ændringen omfatter ansøgninger om hjælp indgivet efter den 1. juli Løbende udgifter, f.eks. udgifter til månedskort til transport, må i forbindelse med fornyelse eller lignende anses for en ny ansøgning, der skal behandles efter integrationslovens 34, som den er affattet efter den 1. juli Dette betyder, at udlændingens eller dennes ægtefælles mulighed for selv at afholde den pågældende udgift skal inddrages i vurderingen. 8 KAPITEL 1. INDLEDNING

10 Oversigt over ændringer af reglerne om introduktionsydelse m.v. i perioden Lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v. (indførelse af starthjælp). Lov nr. 438 af 10. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder bl.a. regler om bagudbetaling af kontanthjælp m.v. Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder regler om harmonisering af reglerne om kontanthjælp og barselsdagpenge, indfasning af bagudbetaling af kontanthjælp m.v. Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder ændring af rådighedsreglerne, ændring af reglerne for offentlig jobtræning, nedsættelse af kontanthjælp og introduktionsydelse efter 6 måneder m.v. Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder regler om nedsat kontanthjælp til personer, der er samlevende med en starthjælps- eller introduktionsydelsesmodtager. Lov nr. 417 af 10. juni 2003 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om fleksydelse, lov om social service, lov om individuel boligstøtte, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven indeholder regler om loft over kontanthjælpen, hjælp til unge og forsørgere, flytning af reglerne om aktive tilbud m.v. Lov nr. 425 af 10. juni 2003 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven indeholder bl.a. regler om ændring af reglerne om rådighedsforpligtelsen og sanktioner. 9

11

12 Kapitel 2. Introduktionsydelsen Reglerne om ydelser efter integrationsloven svarer som hovedregel til de regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik. Det gælder betingelserne for at modtage hjælp, betydning af formue, beregning af hjælpen m.m Betingelser for at få udbetalt introduktionsydelse De nærmere betingelser, for at en udlænding omfattet af loven kan få udbetalt introduktionsydelse, fremgår af integrationslovens 25. Integrationsloven 25. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen, og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel.... Stk og 14, stk. 1-3 og 5, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse. Det samme gælder de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 14, stk. 4, og 15 i lov om aktiv socialpolitik. 13, stk. 7 og 8, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse, hvis udlændingens ægtefælle ikke er omfattet af integrationsloven. Stk. 9. Påhviler det en person, der bor i Danmark, at forsørge udlændingen, og er opholdstilladelsen betinget af, at den pågældende har godtgjort at være i stand hertil, jf. udlændingelovens 9, stk. 2 og 3, og 9 c, stk. 1, 2. pkt., er udlændingen ikke berettiget til at få introduktionsydelse. Stk. 10. En udlænding, der opfylder betingelserne for at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension i henhold til lov om social pension, er ikke berettiget til at få introduktionsydelse, jf. dog stk. 11 og 23 a, stk. 6. Stk.11. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under uddannelse. 11

13 Personkredsen og varighed De nærmere regler om, hvilke personer der som udgangspunkt kan være berettiget til introduktionsydelse, fremgår af integrationslovens 25. Det fremgår af 25, stk. 1, at udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram efter lovens 16, er berettiget til introduktionsydelse. De nærmere regler om, hvilke udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, fremgår af vejledning om introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven. Det er uden betydning for spørgsmålet om retten til introduktionsydelse, om kommunalbestyrelsen helt eller delvist har undladt at tilbyde en udlænding deltagelse i et introduktionsprogram, jf. lovens 21, stk. 3, og 23, stk. 4. Det er kommunalbestyrelsen, der efter reglerne i integrationslovens kapitel 5 træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse til udlændinge omfattet af loven. Varighed Introduktionsydelsen kan ydes i op til tre år regnet fra tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende udlænding. Kan udlændingen efter udløbet af den treårige periode ikke forsørge sig selv, vil den pågældende være berettiget til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Udbetalingen af introduktionsydelse forlænges ikke, selvom udlændingen i en periode har været forhindret i at deltage i introduktionsprogrammet, f.eks. på grund af sygdom eller barsel. Hvis en udlænding repatrierer og efterfølgende benytter sin fortrydelsesret efter udlændingeloven og vender tilbage til Danmark, vil den pågældende dog blive stillet, som om repatrieringen ikke havde fundet sted. Det betyder, at introduktionsprogrammet forlænges med den periode, som den pågældende har repatrieret, (se også afsnit ). Kommunalbestyrelsen er i den treårige periode forpligtet til at påse, om udlændinge, der modtager introduktionsydelse, fortsat er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Indtræffer der således undervejs i introduktionsperioden ændringer i en udlændings indtægts- eller formueforhold, vil udbetalingen eventuelt skulle 12 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

14 reguleres i overensstemmelse hermed, jf. afsnit om betydningen af formue og kapitel 4 om indtægtsfradrag. Er en udlænding f.eks. allerede på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret selvforsørgende, eller bliver den pågældende selvforsørgende på et tidspunkt i det treårige introduktionsforløb, er vedkommende ikke berettiget til introduktionsydelse. Mister den pågældende på et senere tidspunkt i den treårige periode sit forsørgelsesgrundlag, vil den pågældende på ny være berettiget til at modtage introduktionsydelse, medmindre den pågældende har opnået ret til forsørgelse på et andet grundlag, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge Forsørgelsesansvar Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 2 i lov om aktiv socialpolitik, for så vidt angår forsørgelsesansvaret. 2 i lov om aktiv socialpolitik om den enkeltes ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år finder derfor anvendelse for udlændinge omfattet af integrationsloven. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan yde hjælp til en person, som kan forsørge sig selv, eller som har mulighed for at blive forsørget af andre. Det betyder desuden, at der ved beregning af hjælp til ægtefæller tages hensyn til begge ægtefællers økonomiske forhold. Ansvaret for at forsørge sin ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse. Ansvaret for at forsørge et barn ophører, hvis barnet selv har ansvar for at forsørge sin ægtefælle eller barn. Kommunalbestyrelsen kan herudover yde hjælp til en gravid datter under 18 år til dækning af de behov, der er en følge af graviditeten Forsørgelseskrav Opholdstilladelse til ægtefæller og faste samlevende samt visse andre grupper af udlændinge efter reglerne om familiesammenføring, jf. udlændingelovens 9, er som udgangspunkt betinget af, at den person, der bor i Danmark, godtgør at være i stand til at forsørge udlændingen. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 til faste samlevere vil endvidere være betinget af, at den herboende påtager sig at forsørge udlændingen. 13

15 Såfremt den herboende person har skullet godtgøre at være i stand til at forsørge udlændingen, kan der ikke udbetales introduktionsydelse til den pågældende udlænding. Integrationslovens 25, stk. 9, indeholder ikke en dispensationsadgang til kravet om forsørgelse. Der kan derfor i intet tilfælde udbetales introduktionsydelse til en udlænding omfattet af bestemmelsen. Kommunalbestyrelsen kan derimod i medfør af integrationslovens 33 yde hjælp til rimeligt begrundede udgifter til forsørgelse, hvis den person, der har påtaget sig forsørgelsesansvaret, ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Der kan henvises til afsnit 7.1. Efter udlændingelovens 9, stk. 13, skal kommunalbestyrelsen pålægge den herboende person, som har påtaget sig at forsørge udlændingen og har skullet godtgøre at være i stand hertil, at yde betaling for hjælpen, såfremt der ydes udlændingen (faste samlevende) hjælp til forsørgelse efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik Betydningen af formue Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 14 og 15 i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at bestemmelserne om formue og kapitalpensioner m.v. og de regler, beskæftigelsesministeren fastsætter herom i henhold til lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlændinge omfattet af integrationsloven. 14 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

16 Formue Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 14 i lov om aktiv socialpolitik. Lov om aktiv socialpolitik 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller kr. Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Stk. 3. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 2) lov om erstatningsansvar eller 3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade. Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr. 22. Kommunalbestyrelsen kan ikke yde hjælp, hvis udlændingen og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunalbestyrelsen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller kr. Kommunalbestyrelsen skal således se bort fra kr., uanset hvem af ægtefællerne der ejer formuen. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. 15

17 Erstatninger m.v. Der kan endvidere ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade, jf. bekendtgørelse nr. 625 af 21. august 1998 om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til hjælp. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag 2. Endelig ses der bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr. 22. Kommunalbestyrelsen ser normalt bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis ansøgeren/familien bor der. Hvis der er en betydelig friværdi i boligen, kan kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering henvise ansøgeren til at optage lån, forudsat at den pågældende vil kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der udover minimumsbeløbet på op til kr. er grundlag for at se bort fra en sådan formålsbestemt formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra Kapitalpensioner m.v. Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 15 i lov om aktiv socialpolitik. Lov om aktiv socialpolitik 15. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der ses bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Reglerne om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen kan se bort fra formue i form af kapitalpensioner m.v., er fastsat i bekendtgørelse nr. 55 af 27. januar 1998 om kapitalpensioner m.v., der finder tilsvarende anvendelse i forhold til modtagere af introduktionsydelse. 16 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

18 Bekendtgørelsen er optrykt som bilag 3. Efter disse regler gælder der dels en karensperiode på seks måneder, dels en bagatelgrænse på kr. pr. person. Reglerne omfatter kun de kapitalpensioner m.v., som indehaveren kan råde over. Pensionsordninger uden tilbagekøbsret er således ikke omfattet af reglerne. Karensperiode Kommunalbestyrelsen skal i en sammenhængende periode af seks måneder se bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i seks måneder kan udbetale hjælp, selvom udlændingen har formue i form af kapitalpension m.v. Den sammenhængende periode på seks måneder (karensperioden) regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren henvender sig til kommunalbestyrelsen om hjælp. Karensperioden afbrydes, hvis ansøgeren ikke får hjælp i en måned, og kommunalbestyrelsen herefter genoptager udbetalingen af kontanthjælpen som følge af, at der foreligger en ny ændring af ansøgerens forhold. Der skal være tale om kapitalpensioner, opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Bestemmelsen dækker med andre ord opsparing med henblik på pensionering, som ansøgeren kan råde over. Det vil for hovedpartens vedkommende være ordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningsloven (PBL), dvs. ordninger, hvor der gælder særlige skattebegunstigelser. Bagatelgrænse Kommunalbestyrelsen skal se bort fra formue i form af kapitalpensioner m.v., som ikke overstiger kr. pr. person. For ægtefæller skal kommunalbestyrelsen se bort fra det dobbelte beløb. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal se bort fra kr., uanset hvem af ægtefællerne der har opsparingen. 17

19 Bagatelgrænsen omfatter alene bruttobeløbet, dvs. det opsparede beløb før afgifter efter pensionsbeskatningsloven, gebyrer m.v. Bagatelgrænsen på kr. gælder alene for kapitalpensioner m.v. Har ansøgeren formue af anden art, skal kommunalbestyrelsen efter de almindelige regler om formue se bort fra et beløb på kr. pr. person, for ægtefæller det dobbelte Udlændinge, der er berettiget til statens uddannelsesstøtte eller social pension Af integrationslovens 25, stk. 6, fremgår, at en udlænding, der er berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension, ikke er berettiget til introduktionsydelse. Den pågældende vil i stedet kunne modtage statens uddannelsesstøtte henholdsvis social pension. I bekendtgørelse nr. 469 af 3. juni 2003 om statens uddannelsesstøtte er der fastsat nærmere regler om, hvornår udlændinge er berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte. Udlændinge kan dog i særlige tilfælde modtage tilbud om SU-berettigende uddannelse som led i introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens 23 a, stk. 6. Der kan henvises til kapitel 10 i vejledningen om introduktionsprogrammet m.m. I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002 er der fastsat regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at udlændinge er berettiget til at modtage social pension. Social pension kan være folkepension eller førtidspension Udlændinge, der er berettiget til social pension Retten til pension er som udgangspunkt betinget af dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark. Herudover optjenes ret til pension på baggrund af antallet af år, en person har haft fast bopæl i Danmark. Der gælder dog særlige regler for flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven (konventionsflygtninge, de facto-flygtninge, flygtninge med beskyttelsesstatus og kvoteflygtninge). For disse udlændinge sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. 18 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

20 Det samme gælder andre lande, hvor den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse på andet grundlag, f.eks. ved familiesammenføring eller på grundlag af en humanitær opholdstilladelse, kan som udgangspunkt ikke få social pension. Disse udlændinge vil i stedet kunne være berettiget til introduktionsydelse, jf. afsnit Da der efter 16, stk. 2, kun skal gives beskæftigelsesfremmende tilbud til udlændinge, der er berettiget til introduktionsydelse, vil udlændinge, der er omfattet af bestemmelsen, ikke skulle modtage tilbud bortset fra danskuddannelse. Udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, kan dog modtage tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, jf. 16, stk. 2, 3. pkt. De nærmere regler herom er beskrevet i vejledningen om introduktionsprogrammet m.m. Det fremgår af 17 i lovbekendtgørelse nr. 697 om social pension af 21. august 2002, at kommunalbestyrelsen skal behandle alle henvendelser om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Tilkendelse af førtidspension forudsætter således, at alle muligheder for at få forbedret udlændingens arbejdsevne skal være udtømt. Det betyder som hovedregel, at alle aktiviteter, der kan forbedre udlændingens arbejdsevne skal være afprøvet, før der kan tilkendes førtidspension. Kun i de tilfælde, hvor det er dokumenteret eller helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres, kan kommunalbestyrelsen undlade at afprøve den pågældendes arbejdsevne. En udlænding, der ansøger om førtidspension i integrationsperioden, vil således skulle tilbydes aktiviteter efter integrationsloven, der kan afklare den pågældendes (rest)arbejdsevne Ydelse til uddannelsessøgende Efter integrationslovens 25, stk. 11, fastsætter integrationsministeren nærmere regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under 19

21 uddannelse. Disse regler findes i bekendtgørelse nr. 504 af 10. juni 2004, der er optrykt som bilag 4. Den særlige ydelse til uddannelsessøgende kan udbetales til en udlænding, der på grund af sygdom eller ophør af samlivet med en ægtefælle er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens underhold, hvis behovet ikke kan dækkes af andre ydelser, herunder uddannelsesstøtte. Der kan endvidere udbetales særlig ydelse til en uddannelsessøgende udlænding, som før arbejdsledighed har haft fuldtidsbeskæftigelse i Danmark og har uddannet sig i sin fritid. En uddannelsessøgende udlænding, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan kun få udbetalt særlig ydelse, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for yderligere støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte. Den særlige ydelse svarer til det beløb, som den pågældende ville kunne modtage efter lovens 27, stk. 2 og Krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Det er efter integrationsloven en grundlæggende betingelse for at kunne modtage introduktionsydelse, at udlændingen opfylder sin pligt til at forsørge sig selv og sin familie. Efter lovens rådighedsregler er det derfor et krav, at den, der modtager introduktionsydelse, i tilstrækkelig grad har udnyttet sine arbejdsmuligheder. Det vil sige står til rådighed for arbejdsmarkedet. 20 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

22 Integrationsloven 25.- Stk. 3. Der kan kun udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde. For en udlænding, der alene har ledighed som problem, er det endvidere en betingelse, at den pågældende aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Udlændingen skal endvidere efter krav fra arbejdsformidlingen eller kommunalbestyrelsen søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med arbejdsformidlingen eller kommunen, at der sker henvisning af arbejdssøgende. Stk. 4. Der kan dog ikke stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde eller søger arbejde efter stk. 3, hvis 1) tilbudet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbudets indhold, 2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes, 3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, 4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 1, 2 og 7, 14, stk. 1-3 og 8, og 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, 5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, 6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel til pasning af alvorligt sygt barn, 7) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller 8) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel. Stk. 5. Har udlændingen eller ægtefællen problemer ud over ledighed, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Stk. 6. Reglen i stk. 3 gælder ikke for udlændingens ægtefælle, når ægtefællen modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder. Tilsvarende gælder, når ægtefællen er under uddannelse. Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om en udlændings pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne kan fraviges under deltagelse i tilbud efter denne lov. Stk

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere