Ydelser efter integrationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelser efter integrationsloven"

Transkript

1 Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004

2 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI 2004

3 Vejledning om ydelser efter integrationsloven Udgiver: Integrationsministeriet Holbergsgade København K Tlf.: Fax: Tryk: Schultz Grafisk A/S Forsidedesign: b:graphic Forsideillustration: Gettyimages ISBN: Oplag: stk. Publikationen er tilgængelig på internettet på Elektronisk ISBN: Pris: 125,00 kr. inkl. moms Publikationen kan købes ved henvendelse til: danmark.dk Netboghandel Holsteinsgade København Ø Tlf.: E-post: Redaktionen er afsluttet i maj 2004.

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning Vejledningens opbygning Ændringer af reglerne om introduktionsydelse... 8 Kapitel 2. Introduktionsydelsen Betingelser for at få udbetalt introduktionsydelse Personkredsen og varighed Forsørgelsesansvar Forsørgelseskrav Betydningen af formue Formue Kapitalpensioner m.v Udlændinge, der er berettiget til statens uddannelsesstøtte eller social pension Udlændinge, der er berettiget til social pension Ydelse til uddannelsessøgende Krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Undtagelser fra rådighedskravet Rådighedsvurdering og pligt til tilmelding af AF Ophold i udlandet Kapitel 3. Ydelsesniveauet Opholdskrav Overgangsbestemmelse Satserne for introduktionsydelse Forsørgertillæg Beskæftigelsestillæg Ægtefæller og samlevende Kombinationsægtepar Hjemmearbejdende ægtefælle Udlændinge, der ikke er berettiget til social pension

5 3.2.5 Udlændinge, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus Særlig støtte til udlændinge, der har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Ansøgning om hjælp, herunder den særlige introduktionsydelse (bagudbetaling) Øvre grænse loft for den samlede hjælp, jf. integrationslovens 27, stk. 2 og 25B til 25E i lov om aktiv socialpolitik Kapitel 4. Indtægtsfradrag m.v Indtægter Arbejdsindtægter Feriegodtgørelse og andre indtægter Kapitel 5. Nedsættelse og ophør af introduktionsydelsen Nedsættelse ved udeblivelse fra introduktionsprogrammet Ophør af hjælpen ved at afvise tilbud Flytteregler Kapitel 6. Udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for før den 1. juli Satserne Nedsættelse af ydelser til unge under 25 år Nedsættelse af hjælpen til ægtepar Kapitel 7. Hjælp i særlige tilfælde Hjælp ved forsørgelsessvigt Kommunalbestyrelsens pligt til at pålægge referencen at yde betaling for hjælpen Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammer Hvilke former for udgifter kan der ydes hjælp til? Udlændinge, der deltager i virksomhedspraktik efter 23 b Hjælp til enkeltudgifter INDHOLDSFORTEGNELSE

6 7.3.1 Eksempler på enkeltudgifter Hjælp til sygebehandling m.v Særlig hjælp vedrørende børn Hjælp til kontakt med bortførte børn Hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn Hjælp til flytning Kapitel 8. Økonomisk hjælp efter anden lovgivning Udlændinge omfattet af integrationsloven Udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven (asylansøgere) Stikordsregister Bilag 1 Lovbekendtgørelse nr af 21. november 2003 af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Bilag 2 Bekendtgørelsen nr. 625 af 21. august 1998 om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til hjælp Bilag 3 Bekendtgørelse nr. 55 af 27. januar 1998 om kapitalpensioner m.v. Bilag 4 Bekendtgørelse nr. 504 af 10. juni 2004 om uddannelsessøgende udlændinges ret til en særlig ydelse Bilag 5 Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om rådighed og om nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen 5

7 Bilag 6 Bekendtgørelsen nr. 559 af 21. juni 2000 om kontanthjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus Bilag 7 Bekendtgørelse nr. 606 af 30. juni 2003 om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bilag 8 Bekendtgørelse nr. 908 af 14. november 2003 om nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter 25 b i lov om aktiv socialpolitik 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

8 Kapitel 1. Indledning 1.1. Vejledningens opbygning Denne vejledning indeholder en nærmere beskrivelse af reglerne i integrationsloven vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde til udlændinge omfattet af loven. Vejledning rummer otte hovedafsnit: Et indledende afsnit, der gennemgår reglerne for, hvornår en udlænding er omfattet af integrationsloven og dermed kan være berettiget til introduktionsydelse. Et afsnit, der opregner betingelserne for at modtage introduktionsydelse. Et afsnit, der beskriver satserne og beregningen af introduktionsydelse. Et afsnit, der beskriver reglerne om indtægtsfradrag. Et afsnit, der beskriver sanktionsreglerne. Et afsnit, der beskriver reglerne for udlændinge, som en kommunalbestyrelse har fået ansvaret for før den 1. juli 2002, og som derfor ikke modtager introduktionsydelse på niveau med starthjælp. Et afsnit, der beskriver reglerne for, hvornår en udlænding kan modtage hjælp i særlige tilfælde. Et afsnit, der beskriver muligheden for at modtage ydelser efter anden lovgivning. Hvert afsnit indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder pr. 1. januar I det omfang integrationsloven henviser til lov om aktiv socialpolitik, er disse bestemmelser optrykt i vejledningen. Ændringer af integrationsloven vedtaget til og med 31. december 2003 er medtaget i vejledningen i det omfang, ændringerne har betydning for ydelserne. De beløb, der er angivet i vejledningen, er satserne pr. 1. januar 2004, medmindre andet er oplyst. 7

9 Vejledningen er tilgængelig på Integrationsministeriet hjemmeside samt på Retsinformation Ændringer af reglerne om introduktionsydelse Siden Folketinget den 26. juni 1998 vedtog lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), der trådte i kraft den 1. januar 1999, er lovens bestemmelser om introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde ændret adskillige gange. De vigtigste ændringer, som er gældende, er: Indførelsen af et opholdskrav som forudsætning for at modtage (fuld) kontanthjælp. Opholdskravet, der blev indført pr. 1. juli 2002, betyder, at en ansøger skal have opholdt sig i Danmark i sammenlagt mindst 7 ud af de sidste 8 år forud for ansøgningen for at få (fuld) kontanthjælp. Hvis en person ikke opfylder opholdskravet, udbetales nedsat ydelse, dvs. starthjælp. Som konsekvens heraf er reglerne om introduktionsydelse ændret, således at satserne for introduktionsydelse følger satserne for starthjælp i lov om aktiv socialpolitik. Ydelsesniveauet og reglerne om starthjælp m.v. behandles nærmere i kapitel 3. Indførelsen af regler om bagudbetaling af introduktionsydelse med virkning fra 1. januar Udbetaling af introduktionsydelse følger således andre former for udbetalinger af underhold, herunder de fleste lønformer, arbejdsløshedsdagpenge m.v. Med ændringen kan kommunerne umiddelbart trække i hjælpen, hvis en udlænding ikke har stået til rådighed i den periode, udbetalingen skal dække. Indførelsen af en økonomisk trangsvurdering i forhold til hjælp efter integrationslovens 34 om udgifter i forbindelse med introduktionsprogrammet. Ændringen omfatter ansøgninger om hjælp indgivet efter den 1. juli Løbende udgifter, f.eks. udgifter til månedskort til transport, må i forbindelse med fornyelse eller lignende anses for en ny ansøgning, der skal behandles efter integrationslovens 34, som den er affattet efter den 1. juli Dette betyder, at udlændingens eller dennes ægtefælles mulighed for selv at afholde den pågældende udgift skal inddrages i vurderingen. 8 KAPITEL 1. INDLEDNING

10 Oversigt over ændringer af reglerne om introduktionsydelse m.v. i perioden Lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v. (indførelse af starthjælp). Lov nr. 438 af 10. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om fleksydelse og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder bl.a. regler om bagudbetaling af kontanthjælp m.v. Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder regler om harmonisering af reglerne om kontanthjælp og barselsdagpenge, indfasning af bagudbetaling af kontanthjælp m.v. Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder ændring af rådighedsreglerne, ændring af reglerne for offentlig jobtræning, nedsættelse af kontanthjælp og introduktionsydelse efter 6 måneder m.v. Lov nr af 17. december 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven indeholder regler om nedsat kontanthjælp til personer, der er samlevende med en starthjælps- eller introduktionsydelsesmodtager. Lov nr. 417 af 10. juni 2003 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om fleksydelse, lov om social service, lov om individuel boligstøtte, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven indeholder regler om loft over kontanthjælpen, hjælp til unge og forsørgere, flytning af reglerne om aktive tilbud m.v. Lov nr. 425 af 10. juni 2003 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven indeholder bl.a. regler om ændring af reglerne om rådighedsforpligtelsen og sanktioner. 9

11

12 Kapitel 2. Introduktionsydelsen Reglerne om ydelser efter integrationsloven svarer som hovedregel til de regler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter lov om aktiv socialpolitik. Det gælder betingelserne for at modtage hjælp, betydning af formue, beregning af hjælpen m.m Betingelser for at få udbetalt introduktionsydelse De nærmere betingelser, for at en udlænding omfattet af loven kan få udbetalt introduktionsydelse, fremgår af integrationslovens 25. Integrationsloven 25. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen, og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel.... Stk og 14, stk. 1-3 og 5, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse. Det samme gælder de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 14, stk. 4, og 15 i lov om aktiv socialpolitik. 13, stk. 7 og 8, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse, hvis udlændingens ægtefælle ikke er omfattet af integrationsloven. Stk. 9. Påhviler det en person, der bor i Danmark, at forsørge udlændingen, og er opholdstilladelsen betinget af, at den pågældende har godtgjort at være i stand hertil, jf. udlændingelovens 9, stk. 2 og 3, og 9 c, stk. 1, 2. pkt., er udlændingen ikke berettiget til at få introduktionsydelse. Stk. 10. En udlænding, der opfylder betingelserne for at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension i henhold til lov om social pension, er ikke berettiget til at få introduktionsydelse, jf. dog stk. 11 og 23 a, stk. 6. Stk.11. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under uddannelse. 11

13 Personkredsen og varighed De nærmere regler om, hvilke personer der som udgangspunkt kan være berettiget til introduktionsydelse, fremgår af integrationslovens 25. Det fremgår af 25, stk. 1, at udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram efter lovens 16, er berettiget til introduktionsydelse. De nærmere regler om, hvilke udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, fremgår af vejledning om introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven. Det er uden betydning for spørgsmålet om retten til introduktionsydelse, om kommunalbestyrelsen helt eller delvist har undladt at tilbyde en udlænding deltagelse i et introduktionsprogram, jf. lovens 21, stk. 3, og 23, stk. 4. Det er kommunalbestyrelsen, der efter reglerne i integrationslovens kapitel 5 træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse til udlændinge omfattet af loven. Varighed Introduktionsydelsen kan ydes i op til tre år regnet fra tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for den pågældende udlænding. Kan udlændingen efter udløbet af den treårige periode ikke forsørge sig selv, vil den pågældende være berettiget til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Udbetalingen af introduktionsydelse forlænges ikke, selvom udlændingen i en periode har været forhindret i at deltage i introduktionsprogrammet, f.eks. på grund af sygdom eller barsel. Hvis en udlænding repatrierer og efterfølgende benytter sin fortrydelsesret efter udlændingeloven og vender tilbage til Danmark, vil den pågældende dog blive stillet, som om repatrieringen ikke havde fundet sted. Det betyder, at introduktionsprogrammet forlænges med den periode, som den pågældende har repatrieret, (se også afsnit ). Kommunalbestyrelsen er i den treårige periode forpligtet til at påse, om udlændinge, der modtager introduktionsydelse, fortsat er berettiget til at modtage introduktionsydelse. Indtræffer der således undervejs i introduktionsperioden ændringer i en udlændings indtægts- eller formueforhold, vil udbetalingen eventuelt skulle 12 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

14 reguleres i overensstemmelse hermed, jf. afsnit om betydningen af formue og kapitel 4 om indtægtsfradrag. Er en udlænding f.eks. allerede på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret selvforsørgende, eller bliver den pågældende selvforsørgende på et tidspunkt i det treårige introduktionsforløb, er vedkommende ikke berettiget til introduktionsydelse. Mister den pågældende på et senere tidspunkt i den treårige periode sit forsørgelsesgrundlag, vil den pågældende på ny være berettiget til at modtage introduktionsydelse, medmindre den pågældende har opnået ret til forsørgelse på et andet grundlag, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge Forsørgelsesansvar Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 2 i lov om aktiv socialpolitik, for så vidt angår forsørgelsesansvaret. 2 i lov om aktiv socialpolitik om den enkeltes ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år finder derfor anvendelse for udlændinge omfattet af integrationsloven. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan yde hjælp til en person, som kan forsørge sig selv, eller som har mulighed for at blive forsørget af andre. Det betyder desuden, at der ved beregning af hjælp til ægtefæller tages hensyn til begge ægtefællers økonomiske forhold. Ansvaret for at forsørge sin ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse. Ansvaret for at forsørge et barn ophører, hvis barnet selv har ansvar for at forsørge sin ægtefælle eller barn. Kommunalbestyrelsen kan herudover yde hjælp til en gravid datter under 18 år til dækning af de behov, der er en følge af graviditeten Forsørgelseskrav Opholdstilladelse til ægtefæller og faste samlevende samt visse andre grupper af udlændinge efter reglerne om familiesammenføring, jf. udlændingelovens 9, er som udgangspunkt betinget af, at den person, der bor i Danmark, godtgør at være i stand til at forsørge udlændingen. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 til faste samlevere vil endvidere være betinget af, at den herboende påtager sig at forsørge udlændingen. 13

15 Såfremt den herboende person har skullet godtgøre at være i stand til at forsørge udlændingen, kan der ikke udbetales introduktionsydelse til den pågældende udlænding. Integrationslovens 25, stk. 9, indeholder ikke en dispensationsadgang til kravet om forsørgelse. Der kan derfor i intet tilfælde udbetales introduktionsydelse til en udlænding omfattet af bestemmelsen. Kommunalbestyrelsen kan derimod i medfør af integrationslovens 33 yde hjælp til rimeligt begrundede udgifter til forsørgelse, hvis den person, der har påtaget sig forsørgelsesansvaret, ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Der kan henvises til afsnit 7.1. Efter udlændingelovens 9, stk. 13, skal kommunalbestyrelsen pålægge den herboende person, som har påtaget sig at forsørge udlændingen og har skullet godtgøre at være i stand hertil, at yde betaling for hjælpen, såfremt der ydes udlændingen (faste samlevende) hjælp til forsørgelse efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik Betydningen af formue Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 14 og 15 i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at bestemmelserne om formue og kapitalpensioner m.v. og de regler, beskæftigelsesministeren fastsætter herom i henhold til lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlændinge omfattet af integrationsloven. 14 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

16 Formue Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 14 i lov om aktiv socialpolitik. Lov om aktiv socialpolitik 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller kr. Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Stk. 3. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 2) lov om erstatningsansvar eller 3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade. Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr. 22. Kommunalbestyrelsen kan ikke yde hjælp, hvis udlændingen og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunalbestyrelsen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller kr. Kommunalbestyrelsen skal således se bort fra kr., uanset hvem af ægtefællerne der ejer formuen. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. 15

17 Erstatninger m.v. Der kan endvidere ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade, jf. bekendtgørelse nr. 625 af 21. august 1998 om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til hjælp. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag 2. Endelig ses der bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr. 22. Kommunalbestyrelsen ser normalt bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis ansøgeren/familien bor der. Hvis der er en betydelig friværdi i boligen, kan kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering henvise ansøgeren til at optage lån, forudsat at den pågældende vil kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der udover minimumsbeløbet på op til kr. er grundlag for at se bort fra en sådan formålsbestemt formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra Kapitalpensioner m.v. Integrationslovens 25, stk. 8, henviser til 15 i lov om aktiv socialpolitik. Lov om aktiv socialpolitik 15. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der ses bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Reglerne om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen kan se bort fra formue i form af kapitalpensioner m.v., er fastsat i bekendtgørelse nr. 55 af 27. januar 1998 om kapitalpensioner m.v., der finder tilsvarende anvendelse i forhold til modtagere af introduktionsydelse. 16 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

18 Bekendtgørelsen er optrykt som bilag 3. Efter disse regler gælder der dels en karensperiode på seks måneder, dels en bagatelgrænse på kr. pr. person. Reglerne omfatter kun de kapitalpensioner m.v., som indehaveren kan råde over. Pensionsordninger uden tilbagekøbsret er således ikke omfattet af reglerne. Karensperiode Kommunalbestyrelsen skal i en sammenhængende periode af seks måneder se bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i seks måneder kan udbetale hjælp, selvom udlændingen har formue i form af kapitalpension m.v. Den sammenhængende periode på seks måneder (karensperioden) regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren henvender sig til kommunalbestyrelsen om hjælp. Karensperioden afbrydes, hvis ansøgeren ikke får hjælp i en måned, og kommunalbestyrelsen herefter genoptager udbetalingen af kontanthjælpen som følge af, at der foreligger en ny ændring af ansøgerens forhold. Der skal være tale om kapitalpensioner, opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Bestemmelsen dækker med andre ord opsparing med henblik på pensionering, som ansøgeren kan råde over. Det vil for hovedpartens vedkommende være ordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningsloven (PBL), dvs. ordninger, hvor der gælder særlige skattebegunstigelser. Bagatelgrænse Kommunalbestyrelsen skal se bort fra formue i form af kapitalpensioner m.v., som ikke overstiger kr. pr. person. For ægtefæller skal kommunalbestyrelsen se bort fra det dobbelte beløb. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal se bort fra kr., uanset hvem af ægtefællerne der har opsparingen. 17

19 Bagatelgrænsen omfatter alene bruttobeløbet, dvs. det opsparede beløb før afgifter efter pensionsbeskatningsloven, gebyrer m.v. Bagatelgrænsen på kr. gælder alene for kapitalpensioner m.v. Har ansøgeren formue af anden art, skal kommunalbestyrelsen efter de almindelige regler om formue se bort fra et beløb på kr. pr. person, for ægtefæller det dobbelte Udlændinge, der er berettiget til statens uddannelsesstøtte eller social pension Af integrationslovens 25, stk. 6, fremgår, at en udlænding, der er berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension, ikke er berettiget til introduktionsydelse. Den pågældende vil i stedet kunne modtage statens uddannelsesstøtte henholdsvis social pension. I bekendtgørelse nr. 469 af 3. juni 2003 om statens uddannelsesstøtte er der fastsat nærmere regler om, hvornår udlændinge er berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte. Udlændinge kan dog i særlige tilfælde modtage tilbud om SU-berettigende uddannelse som led i introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens 23 a, stk. 6. Der kan henvises til kapitel 10 i vejledningen om introduktionsprogrammet m.m. I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002 er der fastsat regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at udlændinge er berettiget til at modtage social pension. Social pension kan være folkepension eller førtidspension Udlændinge, der er berettiget til social pension Retten til pension er som udgangspunkt betinget af dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark. Herudover optjenes ret til pension på baggrund af antallet af år, en person har haft fast bopæl i Danmark. Der gælder dog særlige regler for flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 7 eller 8 i udlændingeloven (konventionsflygtninge, de facto-flygtninge, flygtninge med beskyttelsesstatus og kvoteflygtninge). For disse udlændinge sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. 18 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

20 Det samme gælder andre lande, hvor den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i 7 i udlændingeloven. Nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse på andet grundlag, f.eks. ved familiesammenføring eller på grundlag af en humanitær opholdstilladelse, kan som udgangspunkt ikke få social pension. Disse udlændinge vil i stedet kunne være berettiget til introduktionsydelse, jf. afsnit Da der efter 16, stk. 2, kun skal gives beskæftigelsesfremmende tilbud til udlændinge, der er berettiget til introduktionsydelse, vil udlændinge, der er omfattet af bestemmelsen, ikke skulle modtage tilbud bortset fra danskuddannelse. Udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, kan dog modtage tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, jf. 16, stk. 2, 3. pkt. De nærmere regler herom er beskrevet i vejledningen om introduktionsprogrammet m.m. Det fremgår af 17 i lovbekendtgørelse nr. 697 om social pension af 21. august 2002, at kommunalbestyrelsen skal behandle alle henvendelser om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Tilkendelse af førtidspension forudsætter således, at alle muligheder for at få forbedret udlændingens arbejdsevne skal være udtømt. Det betyder som hovedregel, at alle aktiviteter, der kan forbedre udlændingens arbejdsevne skal være afprøvet, før der kan tilkendes førtidspension. Kun i de tilfælde, hvor det er dokumenteret eller helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres, kan kommunalbestyrelsen undlade at afprøve den pågældendes arbejdsevne. En udlænding, der ansøger om førtidspension i integrationsperioden, vil således skulle tilbydes aktiviteter efter integrationsloven, der kan afklare den pågældendes (rest)arbejdsevne Ydelse til uddannelsessøgende Efter integrationslovens 25, stk. 11, fastsætter integrationsministeren nærmere regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under 19

21 uddannelse. Disse regler findes i bekendtgørelse nr. 504 af 10. juni 2004, der er optrykt som bilag 4. Den særlige ydelse til uddannelsessøgende kan udbetales til en udlænding, der på grund af sygdom eller ophør af samlivet med en ægtefælle er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens underhold, hvis behovet ikke kan dækkes af andre ydelser, herunder uddannelsesstøtte. Der kan endvidere udbetales særlig ydelse til en uddannelsessøgende udlænding, som før arbejdsledighed har haft fuldtidsbeskæftigelse i Danmark og har uddannet sig i sin fritid. En uddannelsessøgende udlænding, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan kun få udbetalt særlig ydelse, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for yderligere støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte. Den særlige ydelse svarer til det beløb, som den pågældende ville kunne modtage efter lovens 27, stk. 2 og Krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Det er efter integrationsloven en grundlæggende betingelse for at kunne modtage introduktionsydelse, at udlændingen opfylder sin pligt til at forsørge sig selv og sin familie. Efter lovens rådighedsregler er det derfor et krav, at den, der modtager introduktionsydelse, i tilstrækkelig grad har udnyttet sine arbejdsmuligheder. Det vil sige står til rådighed for arbejdsmarkedet. 20 KAPITEL 2. INTRODUKTIONSYDELSEN

22 Integrationsloven 25.- Stk. 3. Der kan kun udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde. For en udlænding, der alene har ledighed som problem, er det endvidere en betingelse, at den pågældende aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Udlændingen skal endvidere efter krav fra arbejdsformidlingen eller kommunalbestyrelsen søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med arbejdsformidlingen eller kommunen, at der sker henvisning af arbejdssøgende. Stk. 4. Der kan dog ikke stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde eller søger arbejde efter stk. 3, hvis 1) tilbudet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbudets indhold, 2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes, 3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, 4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der efter bestemmelserne i 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 1, 2 og 7, 14, stk. 1-3 og 8, og 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, 5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, 6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel til pasning af alvorligt sygt barn, 7) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller 8) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel. Stk. 5. Har udlændingen eller ægtefællen problemer ud over ledighed, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 4 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Stk. 6. Reglen i stk. 3 gælder ikke for udlændingens ægtefælle, når ægtefællen modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder. Tilsvarende gælder, når ægtefællen er under uddannelse. Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om en udlændings pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne kan fraviges under deltagelse i tilbud efter denne lov. Stk

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark LBK nr 902 af 31/07/2006 (Integrationsloven) Offentliggørelsesdato: 08-09-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften LOV nr 523 af 24/06/2005 12 LOV nr

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark 1 af 42 24-01-2008 11:21 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver Kapitel 3 Boligplacering af flygtninge Kapitel 4 Introduktionsprogrammet Kapitel 5 Introduktionsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Integration og repatriering

Integration og repatriering 524029_oms 04/06/04 12:36 Side 1 Integration og repatriering Integration og repatriering Vejledning om finansieringen af kommunernes indsats Juni 2004 www.inm.dk Juni 2004 Integration og repatriering Vejledning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 29. april 2005 Til samtlige kommuner, de sociale nævn m.fl. Stormgade 10 Orientering om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan 1 Formålet med denne lov er, - at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og - at skabe et økonomisk sikkerhedsnet

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 190 af 24/02/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-03-2012 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 153 af 28/02/2012 2 LOV nr 267 af 27/03/2012 3 LOV nr 326 af 11/04/2012

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 1295 af 9. november 2016 om selvforskyldt ledighed JANUAR 2017 Indhold Gyldige grunde 3 Helbred 5 Transport 6 Pasning af familie 8 Deltidsforsikredes arbejdstid

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 190 af 24/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0000569 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven 1 af 20 24-01-2008 11:28 Den fulde tekst Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5,

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere