Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus."

Transkript

1

2 Landsforbundets navn er Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF og landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Kredsbestyrelsen Kredsledelsen Hvidbjerg afd. Uglev afd. Ledergruppen Ledergruppen Seniorvæbnere Væbnere Pilte Tumlinger Puslinge

3 Som leder i FDF; Thyholm skal man have personlig tilknytning til Folkekirken. Det at være leder i en kristen organisation som FDF, afspejler sig i den måde, man omgås hinanden på og i det sprog man bruger. Som FDF-leder er man et forbillede for mange. Naturligvis forekommer brugen af alkohol og euforiserende stoffer ikke, når vi er samlet i FDF. Undtaget er skråtobak, cigarer og vandpibe. Som kommende leder skal man give tilladelse til indhentelse af straffeattest. At være leder i FDF giver et utal af gode oplevelser, men samtidig stilles man også overfor en masse forventninger. Det kan være svært for en ny leder at vide, hvad der forventes og hvordan opgaverne løses - derfor denne folder! Man er naturligvis altid velkommen til at søge hjælp hos andre ledere og hos kredsledelsen. Dette gælder både spørgsmål vedr. planlægning af patruljemøder, konflikter børnene imellem eller måske spørgsmål vedr. børn med særlige behov. Børn er forskellige. Vi prøver at have plads til alle. Hvis du skulle komme ud for et barn, som du ikke kan klare: Kontakt din kredsleder, inden det er for sent. planlægning og gennemførelse af ugentligt patruljearbejde i samarbejde med dine medledere, deltagelse i ledermøder og afdelingsmøder, Deltagelse i ture og sommerlejre, Deltagelse i leder-kurser. Ved sæsonstart opfordrer Kredsledelsen patruljelederen til at underskrive en ledererklæring.

4 Alle børn og voksne bærer naturligvis forbundsskjorten, når man mødes til FDF. For nye medlemmer gælder dog en prøveperiode. Skjorten kan købes hos Mona Vestergaard. Kr. 75,- som opkræves én gang årligt. Til arrangementer betaler ledere for deltagelse på lige fod med børnene. Hvert år får alle medlemmer en FDF-sangbog. Som ny leder får man udleveret nøglen til kredshuset. Det er lederens ansvar, at aflevere kredshuset aflåst. På Hovgaards kontor i kredshuset findes en kopimaskine til fremstilling af diverse FDF-tryksager. Maskinen må ikke bruges til private formål. Ved siden af maskinen ligger en brugermanual. Hvis der opstår problemer med kopimaskinen, kontaktes kredsledelsen. Kredsens laserfarveprinter kan anvendes i ganske særlige tilfælde, da den er betydelig dyrere pr. kopi end kopimaskinen.

5 Ved særlige aktiviteter som sejlads, rapelling, klatring o.lign. (som kræver ekstra sikkerhed) indhentes forud forældrenes skriftlige tilladelse. Forældrene underskriver en standard blanket indeholdende oplysninger om tid, sted, at der bruges uddannede instruktører og godkendt grej. Det er som leder forbudt at have et seksuelt forhold til et ungt patruljemedlem under 18 år. Man har som leder pligt til at kontakte myndighederne, hvis man får kendskab til, at et barn bliver udsat for overgreb eller lider overlast på anden måde. Dette skal altid være i samråd med kredsledelsen. Ved sammensætning af lederteams til det daglige patruljearbejde bør hvert hold bemandes med minimum 2 ledere. Det tilstræbes, at begge køn er repræsenteret, ligesom det også tilstræbes en god aldersfordeling. På lejre og ture skal der minimum deltage 2 ledere på hvert hold. Hvis dette giver problemer, kan man bruge forældre eller andre hjælpere. Man kan evt. også koble mindre hold sammen. Hvis det giver problemer at overholde denne regel, kontaktes kredsledelsen.

6 Mellem ledere og børn/unge må der ikke ske fysisk kontakt, som kan opfattes krænkende. Påklædningen skal være af en sådan karakter, at det ikke krænker blufærdighed - hverken ens egen eller andres. Det tilstræbes, at man i sovesituationer adskiller drenge og piger. Det kan gøres på mange måder, og det behøver ikke nødvendigvis at være på forskellige lokaliteter. Det enkelte barn kan evt. tages i samråd vedrørende nødvendighed af adskillelse. Barn/ung og leder må ikke være alene i sovesituationer. Piger/kvinder og drenge/mænd bader hver for sig. Der kan dog fraviges fra denne regel, hvis de fysiske forhold forhindrer dette. I disse, som i andre situationer gælder det om, som leder at bruge omtanke og sund fornuft. Grunden til disse samværsregler er selvfølgelig ønsket om beskyttelse af det enkelte barn, men også at give lederen en sikkerhed i den opgave, vedkommende udfylder. FDF Thyholm er medejer af Sejlcenter Limfjorden, beliggende på Jegindø.Sejlcenter, der vil i denne folder senere komme flere informationer om FDF Thyholms brug af centret.

7 Til hvert møde skal der være et tilrettelagt program. Ligeledes er det hensigtsmæssigt, at lederen møder 10 min. før mødet starter. I forbindelse med planlægningen af patruljeaktiviteterne findes der i kredshuset en masse inspirationsmateriale, som frit kan benyttes. Materialerne skal dog forblive i kredshuset. Det at forkynde er en naturlig del af vort arbejde. Når vi samles i FDF, levnes der altid plads til en forkyndelsesdel. Det at forkynde kan godt føles svært, men også her er der hjælp at hente. Kredshusets materialer rummer ideer til valg af sange, salmer, bønner, fortællinger o.lign. kredsledelsen hjælper også gerne. Efter patruljemødet afleveres det brugte lokale / aktivitetsområde opryddet. Alle regninger afleveres til kredsens kasserer Christen Gade, Råkjærvej 3, Uglev tlf , hurtigst muligt. Kolonialvarer købes i Spar, Hvidbjerg. Varerne noteres på FDFs kontonummer: 45. Lederen underskriver bonen og noterer, hvad det er brugt til. Enhver aktivitet skal forsøges afholdt billigst muligt. Har man. som leder, lagt penge ud for FDF, kan man få dem refunderet hos kassereren mod aflevering af kvittering. Forud for hver aktivitet bør der udarbejdes et budget. Ingen aktivitet må beregnes til, hverken at give over eller underskud. Et evt. mindre overskud skal komme de pågældende børn til gode. Har man en aktivitet, der koster mere end kr. 50,- pr. barn, skal man forinden drøfte det med kredsledelsen.

8 Alle patruljer opfordres til, mindst 1-2 gange årligt at tage på tur/ weekend/lejr. FDF Thyholm ejer Lyngtoppen, som frit kan benyttes til patruljeture, når den ikke er lejet ud til anden side. Henvendelse herom kan ske til Hanne Quistgaard, tlf eller via Lyngtoppens hjemmeside. Lejer kredsen andre lejrbygninger, kan der indhentes lokaletilskud, (pt. 75%) dette kræver, at kontrakten afleveres til kassereren. Herudover deltager patruljen naturligvis på årets sommerlejr, som foregår på Møgelø. Hvert 5. år er kredsens pilte, væbnere og ledere med på FDF s Landsforbunds landslejr på Sletten. Transport af børn i private leder biler kræver, for det første forældrenes tilladelse. Forældrene giver ved indmeldelse i FDF skriftlig tilladelse. Dernæst er det lederens ansvar, at transporten foregår i overensstemmelse med færdselsloven. Vi bærer et stort ansvar, og derfor er det vigtigt at huske, at det er dig som leder, der bestemmer. Her er et par forslag til, hvad en indbydelse til ture og lejre minimum skal indeholde: a) Hvem er indbydelsen til? b) Hvor foregår det? c) Hvornår sker det? - Hvornår slutter det? d) Hvor mødes vi? e) Hvad skal vi lave? f) Hvordan og hvornår skal man tilmelde sig? g) Ledernes navne og tlf. numre. h) Hvad koster det?

9 I daglig tale kaldes Landsforbundet FDF s hjemmeside BlåNet. Adressen er Hjemmesiden er opbygget med to dele. Når man locker på kommer man ind på FDF-net - en offentlig del, som er for alle. Her finder man almene oplysninger om forbundet samt hyttefortegnelse og forskellige idè-databaser. Fra den offentlige del kan man, som bruger gå ind på BlåNet. Alle medlemmer kan blive bruger. Det kræver blot, at man opretter sig med FDF- adresse, brugernavn og adgangskode. På BlåNet får man adgang til et adressekartotek over alle andre brugere, forskellige interne oplysninger, et afsnit for ledere, som hedder lederfif, omtale af div. arrangementer og mulighed for debat med andre ledere. Hver af FDF s landsdele har også en hjemmeside. For landsdel 3 er adressen FDF Thyholms hjemmeside har adressen

10 Listen laves hvert år efter sæsonstart. Mødeindkaldelser, referater m.v. udsendes i videst muligt omfang pr. mail.

11 I Thyholm FDF gør vi en aktiv indsats for at have et godt og positivt samarbejde med børnenes forældre. Forældrene skal føle sig trygge ved at sende deres børn til FDF, og de skal være godt orienteret om, hvad FDF står for, og i hvilket omfang de eventuelt selv kan gøre en aktiv indsats. Som leder skal du derfor være opmærksom på, hvordan du møder forældrene, og selv være opsøgende i at skabe kontakt. Husk at, når forældrene føler sig godt tilpas, vil de gerne have at deres børn bliver i FDF, og måske får de selv lyst til at være en del af FDF. Med udgangspunkt i ovenstående intentioner, skal følgende punkter derfor indgå i vort daglige arbejde: Der afholdes separat opstartsaften for puslinge og deres forældre. Alle nye medlemmer skal have udleveret en velkomstpakke, indeholdende: Liste med navn og telefonnummer på holdets ledere - kredslederens navn og tlf.nr. - aktuelt program og mødetid for holdet - FDF s formål og værdigrundlag - kredsens samværsregler - tilmeldingsblanket - March og Lejr sangbogen - information om køb af skjorte - information om sommerlejren. Velkomstpakken ligger i skabet i Seniorlokalet. 1-2 gange årligt, inviteres forældre med til et arrangement i de enkelte stabe/hold. Vi skal tilstræbe nogle gange i løbet af året at sende nyhedsbreve, evt. med billeder med børnene hjem. Brevene bør indeholde program, kommende aktiviteter, nyt fra kredsen osv. Der skal hvert år afholdes informationsaften om årets sommerlejr. Efter hvert møde skal puslinge og tumlinge følges ned til vejen. Mindst 1 leder skal blive der, indtil alle er afhentet. Hvis vi i samværet med børnene iagttager bemærkelsesværdige episoder/situationer skal vi orientere hjemmet ved en personlig kontakt. Vær opmærksom på at spørge forældre om hjælp til særlige opgaver, eksempelvis - stå post - hjælp i køkkenet - avisindsamling. Husk at sige tak for hjælpen efterfølgende. Tænk på en gang i mellem, at have kaffe på kanden i forbindelse med patruljemøde/arrangement

12 Alle kredsens telte og lejrmateriel opbevares i depotet i kredshuset i Hvidbjerg. I depotet har alle genstande faste pladser. Det er et fælles ansvar, at kredsens udstyr forbliver intakt. Derfor må genstande, som er hjemmehørende i depotet ikke opbevares andre steder, herunder privat hos ledere og lignende. Efter brug skal alt grej rengøres og bringes tilbage på den plads, hvorfra det blev taget. I patruljekasserne findes en tegning og en liste over det grej, som kassen skal indeholde. Tilsvarende findes der i de fleste af teltene en tegning, som angiver hvilke enkeltdele, der hører til, og hvordan stænger m.m. skal samles. Når et telt har været i brug, skal det, uanset om man mener, at det på turen er pakket tørt ned, altid hænges op. Ingen telttur er afsluttet før dette arbejde er gjort. Under loftet i depotrummet er der et antal kroge til dette formål. Kredsens depotbestyrer tilser med mellemrum depotet. Det er depotbestyrerens opgave at optælle løsdelene til teltene og pakke dem sammen når de er tørre. Herudover gennemgår og supplerer depotbestyreren patruljekasserne en gang om året lige før sommerferien. Det foretagende, som handler med FDF-ting og meget af det fritidsudstyr, vi bruger i FDF hedder 55 o Nord. Det er en postordre og internetbutik, som ejes af FDF og KFUM-spejderne i fællesskab. Indkøbsansvarlig i FDF Thyholm er: Mona Vestergaard, Storegade 11 Tlf Mona har hele tiden et lille lager af de mest almindelige varer fra 55 o Nord. Alle kredsens indkøb skal bestilles gennem Mona. Normalt er der 2-3 dages leveringstid på de ting, hun ikke har hjemme. 55 o Nord udsender 2-3 gange om året et katalog med div. FDFudstyr, sæsonbetonede varer og en masse gode tilbud. Kataloget uddeles til alle børn, og varerne kan bestilles hos Mona.

13

14

15

16

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007.

FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. FDF GLYNGØRES LEDER ABC 2007. ANSVAR Husk vi har med andre folks børn at gøre i FDF. Det betyder ikke, at du skal sidde med hænderne i skødet og ikke turde lave noget. Men det betyder, at du skal bruge

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Guide til internationalt arbejde i kredsen

Guide til internationalt arbejde i kredsen Guide til internationalt arbejde i kredsen 1 2 Guide til internationalt arbejde i kredsen Indhold 1. Forord 4 2. At skabe kontakt 5 3. Forberedelsesfasen 6 4. Kulturforskelle 9 5. Planlægning af besøg

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere