GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

2 INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper, som skal gennemgå uddannelsen for at kunne udnævnes som ledere i landsforbundet. Samtalematerialerne Ung 1 og Ung 2 hænger tæt sammen, da Ung 2 er tænkt som en direkte opfølgning på de aftaler, der laves mellem kredslederen og de enkelte unge i kredsen i forbindelse med afviklingen af Ung 1. Senere i forløbet, når den unge bliver 18 år og evt. vil underskrive FDFs ledererklæring, følger Ung 3, der planlægges som kursusdøgn i landsdelen/netværket. Samtalerne Ung 1 og efterfølgende Ung 2 er således den første del af FDFs grundlæggende lederuddannelse. Som kredsleder er du ansvarlig for, at samtalerne gennemføres. Materialerne her giver dig en række nødvendige og forhåbentlige brugbare værktøjer til at afvikle to givende samtaler med seniorvæbnere eller seniorer kredsens kommende ledere. At du som kredsleder er ansvarlig for gennemførelsen af samtalerne, betyder ikke nødvendigvis, at det også er dig, der afvikler samtalerne opgaven kan uden problemer uddelegeres til andre f.eks. kredsens formand, en leder i kredsen eller en helt tredje. Det er dog vigtigt, at du som kredsleder er med i overvejelserne omkring, hvilke muligheder de unge præsenteres for og i de konkrete aftaler, der indgås med de enkelte unge. Materialet er målrettet samtaler med unge fra seniorvæbner alderen, da det er her, man kan deltage på sine første kurser som led i FDFs lederuddannelse (7. 8. klasse kursus og seniorvæbner kursus). Samtidig er det også tidspunktet, hvor de unge ofte præsenteres for muligheden for at fungere som assistenter. Det er naturligvis muligt at dele samtalerne anderledes op. Hvis man i kredsen har tradition for, at de unge skal være senior, før de kan fungere som assistent, kan denne del af samtalen gemmes til senere, mens man tager den del af snakken, der handler om mulighederne for deltagelse på kurser med seniorvæbnerne. Foto: Christian Nesgaard, Kasper Meldgaard, Lars Bertelsen 2

3 Formålet At markere overgangen fra barn til ung i FDF At synliggøre de mange muligheder seniorvæbnere og seniorer har både i kredsen, landsdelen og landsforbundet i forhold til lederuddannelse At motivere seniorvæbnerne og seniorerne, så de bevarer lysten til at fortsætte som en del af fællesskabet i FDF Tidspunkt Den første del af samtalen med seniorvæbnerne/ seniorerne anbefales afholdt i løbet af foråret, så de ved, hvilke muligheder de, i den kommende sæson, vil have for at blive assistenter, løse projektopgaver eller andet i kredsen og for at deltage på forskellige kurser både i landsdelen og landsforbundet. Det vil variere fra landsdel til landsdel, hvilke uddannelsestilbud, der er for de forskellige aldersgrupper, så tjek med din lokale landsdel, hvad de udbyder. Skab en god stemning Det er vigtigt, at du som kredsleder sørger for, at der er en god stemning ved samtalen, så seniorerne/seniorvæbnerne dels føler sig trygge og dels oplever, at der gøres noget særligt ud af, at de nu bevæger sig fra at være børn til at være unge med mere ansvar og nye udfordringer. Samtalen kan med fordel afholdes et andet sted end i kredslokalerne, så det opleves som noget andet end et almindeligt klassemøde meget gerne hjemme hos kredslederen, som også sørger for, at der kræses for de unge med god mad, lækker kage. Det har stor betydning, at du som kredsleder sætter god tid af til samtalen, så der er tid til, at de unge kan få stillet de spørgsmål, de måtte have til de mange forskellige input, de vil få undervejs. Du kan med fordel bede seniorvæbnerne/seniorerne om at forberede sig til samtalen, så der så småt er taget hul på nogle af de tanker, I kommer omkring i løbet af samtalen. Det hjælper samtidig de unge med at få en idé om, hvad rammen for samtalen kan være. De foreslåede spørgsmål lægger dels op til, at de unge kommer på banen med noget fortællende i starten af samtalen, hvilket kan være med til, at de hurtigere bliver trygge i samtalen. Og dels til lige at få dem sporet ind på noget af indholdet for aftenen. Forslag til forberedende spørgsmål: - Hvordan kom du med i FDF? - Hvad er det bedste ved FDF? - Kunne du tænke dig at blive leder eller noget andet i FDF? 3

4 - Hvem kender du i kredsens bestyrelse? - Hvordan vil du helst, at vi kommunikerer med hinanden (Facebook, mail, sms )? Spørgsmålene findes også i oplægget til indbydelsen, som du kan rette til efter behov. Selve aftenen Samtalen Start samtalen med at følge op på de spørgsmål, de unge har forberedt på forhånd. Frem for at lave en decideret dagsorden, som I så følger slavisk, kan det være en mulighed i stedet at udvælge en række emner, som du gerne vil omkring. Herefter skriver du de enkelte emner på hver sin seddel, som du placerer på bordet med bagsiden opad. I løbet af samtalen trækker seniorvæbnerne eller seniorerne en seddel med et emne, som I så tager op. Det kan variere fra kreds til kreds og af, om samtalen er med seniorvæbnere eller med seniorer, hvilke emner, det giver bedst mening at komme omkring i jeres kreds. Det vil være en god idé, at der tages et referat af samtalen, som de unge efterfølgende også kan få, så I sammen kan fastholde det, I kom omkring i jeres snakke. Her kommer en række forslag til emner: Muligheder i kredsen Hvilke muligheder er der for den enkelte unge i kredsen i den kommende sæson? Fx assistent på en klasse, vedligeholdelse af kredsens hjemmeside/ Facebookside, projekter i kredsen, planlægning af arrangementer/lejre, deltagelse i seniorvæbner- / seniormøder og arrangementer. Hvis I arbejder med unge, der får assistent-opgaver, som ikke er knyttet direkte til en klasse, er det vigtigt, at I har en ansvarlig seniorvæbner - / seniorleder, der er med på banen og følger op på og med i de opgaver, de unge får. Det er vigtigt, at det bliver tydeligt, at der er brug for alle kredsens unge på den ene eller anden led. 4 Forventninger Hvad forventer du som kredsleder af de unge? Hvilke forventninger har de unge selv til deres

5 fortsatte engagement i FDF? Hvordan kan I imødekomme hinandens forventninger, så det bliver en positiv oplevelse for begge parter? Hvad vil det sige at være et en god rollemodel for andre? Det er vigtigt, at du som kredsleder har blik for, at der kan være stor forskel på, hvilke forventninger, du kan have til den enkelte unge. Nogle vil allerede som seniorvæbnere være klar til at påtage sig rollen som assistent, mens andre måske har brug for et par år mere, før de er modne til opgaven og andre igen bliver måske aldrig klar eller får lyst til lederopgaven. Det er derfor væsentligt, at du tænker i forskellige opgaver, der kan passe for både kredsen og den enkelte unge. Adgang til kredshuset/kredslokalerne Får de unge hver sin nøgle? Er der særlige regler for brugen af lokalerne? Hvordan fungerer det med alarmkoder etc.? Uddannelse i FDF Information omkring de forskellige kurser for aldersgruppen i både landsforbund (7.-8. klasse kursus, seniorvæbnerkurser, seniorkurser) og landsdele (varierer fra landsdel til landsdel). Hvilke retningslinjer har I omkring deltagelse på kurser betaler kredsen? Kan man bare selv melde sig til eller skal det gå gennem kredslederen? etc. Samværspolitik En snak om kredsens samværspolitik (jvf. FDFs vedtægter 8 stk. 2), så de unge forstår, hvad den går ud på og får en klar forståelse af deres egen rolle i forhold til den. Hvordan omgås de med de yngre børn i kredsen? Hvordan er deres rolle i forhold til de voksne ledere? Har kredsen en politik omkring sociale medier (Facebook o. lign.)? Når den unge fylder 15 år, skal vedkommende underskrive en børneattest. Få mere viden om Landsforbundets samværsregler, der kan findes på leder.fdf.dk: Ledermødet og bestyrelse 5 Hvem sidder i bestyrelsen? Hvad laver bestyrelsen? Hvordan fungerer det med ledermøder og

6 assistenter? Kredsens traditioner I mange kredse er der helt særlige traditioner, som det kan være væsentligt for de unge at blive introduceret for baggrunden for. Hvordan fungerer samarbejdet med den lokale kirke? Er der særlige traditioner omkring samarbejdet? Har der været særlige op eller nedture i kredsens historie, som det giver mening at fortælle de unge om. Værdier Det kan være et stort emne at tage fat på. Din opgave er at skabe et rum, hvor det føles helt naturligt at tale med hinanden om tro. Hvad betyder det at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus? Hvad betyder det at være kristen? Skal man gå i kirke om søndagen for at være FDF-leder? Hvordan opfører vi os under en andagt? Hvordan viser vi respekt for hinandens forskelligheder og det, vi hver især tror på? Hvad tænker du, når du hører ordet TRO? Hvis du kunne spørge Gud om noget, hvad ville det så være? Kommunikation Det er væsentligt at få afklaret hvordan og hvor ofte, I kommunikerer med hinanden skal det være over Facebook? Er der en særlig gruppe, hvor kredsens ledere kommunikerer med hinanden? Hvor ofte forventes det, at man tjekker gruppen? Sin mail? Hvor hurtigt kan man regne med svar på en sms? Hvornår er det bedst at ringe til hinanden? Ved at tage en snak om, hvordan I kommunikerer bedst med hinanden, er der mulighed for at komme mange misforståelser i forkøbet. Vær som kredsleder åben overfor, at de unge kan have helt andre vaner, idéer og ønsker end dem, I som ledere ellers har brugt og find sammen med de unge en form (eller flere), som virker for jer alle sammen. Afrunding på Ung 1 Som afrunding af samtalen kan det være en god ide, at de unge får noget konkret med sig. Det kan være noget rent fysisk som fx en nøgle til kredshuset eller mere abstrakt som at blive gjort til 6

7 administrator af kredsens Facebookside eller få adgang til et eventuelt lederintranet eller noget helt andet, som det passer ind hos jer. Og så kan det helt konkret kan det være en idé at lave en mere UNGaftale mellem den unge og kredsen, hvor I får skrevet ned, hvilken opgave, den unge har lovet at påtage sig. Det er ikke sikkert, at de unge er klar til at melde sig til en opgave på selve dagen, men lige har brug for at tænke over et par forskellige muligheder, som du så følger op på umiddelbart efter samtalen. Formålet med en sådan aftale er dels, at den fungerer som referat af præcis den aftale, som du og den konkrete unge har lavet med hinanden. Og dels er den en understregning af en gensidig forpligtelse og dermed en opsummering af jeres forventningsafstemning. Endeligt vil vi lægge op til, at der i aftalen sættes navn på den eller de ledere, der har ansvaret for mesterlære ift. den unge og dermed, hvem den unge primært skal arbejde sammen med om sine opgaver. Vi har i aftalen kaldt det for den unges leder makker. Aftalen kan danne udgangspunkt for UNG 2, der er designet som en opfølgning på de opgaver I efter UNG 1 aftaler, at den unge skal løse. Herunder følger to eksempler på samarbejdsaftaler, som du kan lade dig inspirere af. De vil også ligge tilgængelige i redigerbare udgaver på leder.fdf.dk sammen med de øvrige materialer til den grundlæggende lederuddannelse. 7

8 UNG aftale eksempel 1 HVEM Peter Petersen Navnet på den unge Gurli Grøn Kredsleder TIDSRAMME [ ] Frem til jul [ X ] Frem til sommer [ ] Andet OPGAVER [ X ] Assistent på Puslingeklassen [ ] Arrangement [ X ] Lejr (på sommerlejr med puslingene) [ ] Lederpleje [ ] Kredsens hjemmeside/ Facebookside [ ] Andet KURSER [ X ] Kredsen støtter med 75 % af kursusprisen [ ] Kredsen betaler alle kurser [ ] Kredsen betaler for disse kurser [ ] Du betaler selv for din deltagelse på kurser [ ] Andet LEDERMØDER [ X ] Du forventes at deltage i alle ledermøderne [ ] Du er velkommen til at deltage i ledermøderne [ ] Andet DIN LEDERMAKKER Du skal løse dine opgaver sammen med: Henriette Hansen Morten Mortensen 8

9 UNG aftale eksempel 2 HVEM Susanne Sørensen Bentsen Navnet på den unge Kredsleder Bent TIDSRAMME [ ] Frem til jul [ ] Frem til sommer [ X ] Andet 2 gange inden sommerferien OPGAVER [ ] Assistent på [ ] Arrangement [ ] Lejr [ X ] Lederpleje to sociale hyggearrangementer for lederne i kredsen [ ] Kredsens hjemmeside/ Facebookside [ ] Andet KURSER [ ] Kredsen støtter med % af kursusprisen [ ] Kredsen betaler alle kurser [ X ] Kredsen betaler for disse kurser Et seniorkursus om året og den lokale lederskole [ ] Du betaler selv for din deltagelse på kurser [ ] Andet LEDERMØDER [ ] Du forventes at deltage i alle ledermøderne [ X ] Du er velkommen til at deltage i ledermøderne [ ] Andet DIN LEDERMAKKER Du skal løse dine opgaver sammen med: Rasmus Rasmussen Mette Madsen 9

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Guide til internationalt arbejde i kredsen

Guide til internationalt arbejde i kredsen Guide til internationalt arbejde i kredsen 1 2 Guide til internationalt arbejde i kredsen Indhold 1. Forord 4 2. At skabe kontakt 5 3. Forberedelsesfasen 6 4. Kulturforskelle 9 5. Planlægning af besøg

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere