Måger. i Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måger. i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Måger i Holbæk Kommune Hvad gør kommunen for bekæmpelse af måger I kraft af det stigende antal måger i Holbæk by, er der også en stigende antal borgerne som føler sig generet af fuglene. Borgerne oplever at mågerne støjer, at de er aggressive og deres ekskrementer kan medføre uhygiejniske og uæstetiske forhold. På denne baggrund har Holbæk Kommune i de sidste år ligeledes modtaget et stigende antal henvendelser og klager fra borgere. De ønsker at vide, hvad de kan gøre eller vide, hvad kommunen kan gøre, for at undgå og minimere mågegenerne. 1

2 I den forbindelse er det vigtigt at oplyse at problemerne med mågerne i Kommunens rolle er hovedsagligt at informere og vejlede borgerene. Det er grundejernes eget ansvar at forebygge og bekæmper måger på deres ejendom. Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune har pga. af det stigende antal måger til gene for borgerne, besluttet at iværksætte en koordineret indsat til bekæmpelse af måger i Holbæk. Indsatsen består af en systematisk bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger. Endvidere udarbejdes informationsmateriale til borgere, forretninger og virksomheder og der tages initiativ til en fælles og koordineret indsats der involverer Handelsstandsforeningen, boligforeninger og erhvervsrådet. Mågerne er blevet en naturlig del af bybilledet I de sidste år har mågerne indtaget byerne i det meste af Europa og er blevet et stigende problem. Især sølvmågebestanden er vokset kraftigt. De seneste års forvandling af havneområder til beboelse, kontorer, cafeer m.m. har afstedkommet en større konflikt mellem måger og mennesker. Mågerne har i en fantastisk grad haft let ved at tilpasse sig ændringen af deres omgivelser. I byerne er der et stort antal egnede redepladser og kombineret med mangel på egnede redepladser i naturområder, søger mågerne til byerne. Redepladserne er endvidere beskyttet mod naturlige fjender som ræve og rotter. Byen byder også på alsidig føde og stor yngelsucces. Når mågerne først har slået sig ned, er de svære at komme af med igen. Nogle byboere og butiksindehavere oplever især i ynglesæsonen mågerne som støjende, truende og til stor gene. Et mågepar kan i løbet af få år etablere en hel koloni og har et mågepar haft succes med at yngle et sted, vil de typisk komme tilbage de efterfølgende år. Ungerne vender også tilbage til det sted de er født og opvokset og da de er opvokset i byen, vil de forblive i byen. Selvom de skræmmes væk fra et sted, vil de bare bygge en anden redeplads i nærheden. Sølvmågernes yngleforhold 2

3 Sølvmågen er kønsmoden efter 2-4 år I februar-marts søger mågen mage og indleder kurmageri. I april er reden færdig og mågen lægger æg i april-maj. I juni klækkes æggene og de voksne måger bliver mere aggressive med unger i reden. Ungerne skriger efter føde. I juli-august begynder ungerne at flyve og de voksne måger er stadig støjende og aggressive Ved sommerens afslutning spredes kolonien indtil næste ynglesæson. Hvad kan man gøre som grundejer? Som boligejer kan man selv gøre noget for at forebygge at mågerne etablerer nye mågekolonier. Nogle metoder er mere effektive end andre. De fleste metoder kræver dog tilladelse fra Naturstyrelsen, men der er enkelte metoder, som kan gøres uden tilladelse. I nedestående oversigt beskrives, hvilke metoder der kan anvendes samt deres effekt Metoder der kræver Naturstyrelsen tilladelse Fjernelse af redemateriale inden æglægning Oliering / paraffinering af æg Brugen af dummy æg Direkte bekæmpelse, fjernelse af unger og æg Direkte bekæmpelse, nedskydning Effektivitet Midlertidig og lokalt Midlertidig og lokalt Midlertidig og lokalt Midlertidig og lokalt* Midlertidig og lokalt Metoder der ikke kræver Naturstyrelsen tilladelse Undgå fodring og tilgængelighed af spiseligt affald Nybyggeri designes, så mulige redepladser undgås Fysiske hindringer ved eksisterende byggeri Bortskræmning uden lyd Bortskræmning med lyd Effektivitet Lokal effekt Lokal effekt Lokal effekt Begrænset effekt Ikke egnet i byerne** * Med denne metode skal grundejer fjerne æg hver 14. dag, da mågerne lægger nye æg ** Ulovlig på mågernes yngleplads En mere deltaljeret beskrivelse af de forskellige metoder kan læses på side 5. Tilladelse til bekæmpelse Det er grundejerne selv der skal indhente tilladelse hos Naturstyrelsen til direkte bekæmpelse (nedskydning eller fjernelse af reder og æg) af måger og grundejerne skal selv iværksætte udførelsen af bekæmpelsen. På Naturstyrelsens hjemmeside kan der ansøges om regulering af måger. Bortskydning af måger må kun foretages af personer med våbentilladelse/ jagttegn og må ikke foretages af personer under 18 år. Skydning i byområder kræver desuden tilladelse hos politiet. 3

4 Det er et krav at afværgeforanstaltninger (eks. fuglepigge) er opsat før en tilladelse kan gives fra Naturstyrelsen. Hvornår skal man ansøge bekæmpelse hos Naturstyrelsen? Tilladelse til regulering/skydning af voksne måger kan ansøges Naturstyrelsen i februar-marts måned og igen, når ungerne har forladt rederne. Ved fjernelse af reder og æg skal der ansøges i april-maj måned. Bekæmpelse af kommunens egne bygninger I forbindelse med indsatsen til bekæmpelse af måger, vil kommunen fremover iværksætte en systematisk bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger med en række metoder: Montering af fysiske hindringer for redebygning som f.eks. fuglepigge, net eller stålwirer (med eller uden strøm) Skræmning (fugleattrapper, f.eks. ugle eller falk)eller lyde. Direkte bekæmpelse. Fjernelse af reder, æg, unger og skydning På denne måde forventer kommunen at mindske de gener, de i dag oplever med mågerne på de kommunale ejendomme. Bekæmpelse af måger fremover For at opnå den bedste bekæmpelse af måger i Holbæk, opfordres alle ejere af ejendomme med ynglende måger, at gøre en målrettet indsats for at reducere generne på deres ejendomme. Det involverer både borgere, forretninger og virksomheder og det kræver en vedholdende indsats over længere tid. Selvom disse tiltag vil have en effekt på mågebestanden vil Holbæk By også have måger i fremtiden. Idet mågernes tilpasningsevne er imponerende og løsningen af mågeproblemerne kompleks samt de fleste kun har en begrænset effekt, er det en vanskelig opgave at få dem fjernet. Den mest effektive løsning er derfor at hindre, at der etableres mågekolonier. Kontaktoplysninger: Holbæk Kommune, By og Landskab Kanalstræde 2 4

5 4300 Holbæk Telefon Naturstyrelsen, Vestsjælland Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi Telefon eller Mobil telefon Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade Roskilde Telefon Skadedyrsbekæmpelsesfirmaer På internettet findes oplysninger på firmaer der har specialiseret sig i mågesikringer Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes mågerne til, at de kan finde mad nær din bopæl kan det anspore dem til at bygge rede i området og over tid grundlægge en koloni. Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Designe nybyggeri, så potentielle redepladser undgås etablere fysiske forhindringer ved eksisterende byggeri anvende diverse metoder til bortskræmning fjerne reder løbende (kræver tilladelse fra Naturstyrelsen) fjerne/bekæmpe æg, unger og voksne måger (kræver tilladelse fra Naturstyresen) Nedenfor følger en enkel gennemgang af de forskellige muligheder. Hvordan forhindres redebygning? Storm- og sølvmåger foretrækker at bygge rede på flade tage og steder, hvor reden kan ligge stabilt og beskyttet, f.eks. bag skorstensrør og udluftningskanaler. Den mest effektive metode til at forhindre måger i at slå sig ned på bygningen er at designe tagene så redebygning forhindres, samt at sikre let adgang til 5

6 potentielle redepladser. Hvis man allerede under byggeriet tænker i mågeløsninger, kan selve tagkonstruktionen udformes, så den ikke tiltrækker mågerne. Det er især vigtigt kystnært. Det gælder reelt om at undgå steder, hvor rederne kan få fodfæste eller læ. Det drejer sig altså ikke kun om flade tage. Montering af fysiske hindringer for redebygning Alternativt forebygges problemet ved at montere net, fuglepigge eller stålwirer allerede under byggeriet, så mågen hindres i at lande eller etablere rede. Det er relativt billigt. En senere etablering vil være betydelig dyrere specielt hvis adgangsforholdene til taget er ringe. Flade tage eller tage med svag hældning er mågernes favoritsteder for redeplaceringer. Rederne kan placeres stabilt, og kravet er blot lidt læ for blæsten. Bedste løsning er derfor at forhindre mågen i at lande på taget. På hældende tage behøver rederne et fodfæste for at ligge stabilt, f.eks. i form af små fremspring, bag skorstene eller udluftninger. På et hældende tag vil en glat overflade være mindre attraktiv og en 25 graders hældning er typisk for stejlt. Uanset hvilken bekæmpelsesmetode, der ønskes anvendt, er lette adgangsforhold til taget en afgørende faktor for at igangsætte en effektiv indsats. Der findes tre fysiske forebyggelsesmetoder til at hindre redebygning: Net: Der kan udspændes specielle net, der er designet til at hindre mågens adgang til at lande på taget. Metoden er specielt anvendelig på flade tage. Dette er den mest anvendte form for mågeprævention til bygninger med flade tage, og den kan designes til de fleste bygninger. Effektivt ved korrekt montering. Løsningen er dyr og kræver vedligeholdelse. Den visuelle fremtoning af nettene, der vanskeligt kan indpasses til bygningens arkitektur. Fugle kan vikles ind i nettet. Mågerne vil sandsynligvis flytte til alternative pladser nær ved. 6

7 Fuglepigge: Fuglepigge (spikes) er oprette stålpigge, der monteres i tætte rækker og hindrer måger i at lande eller bygge rede. De er specielt anvendelige på steder, hvor der er begrænset adgang til løbende at fjerne redemateriale, f.eks. ved skorstene. Det er vigtigt med god tæthed af piggene. Relativ billig løsning. Kræver ikke meget vedligeholdelse. Fremstår ikke udpræget synligt. Ikke hensigtsmæssig løsning ved forebyggelse på store flader. Mågerne vil sandsynligvis flytte til alternative pladser nær ved. Wirer: Der er forskellige måder at anvende wirer af fjederstål. En simpel måde er f.eks. at trække en wire langs tagryggen på tage med hældning. Det hindrer fuglene i at bruge tagryggen som hvilested. På et fladt tag kan parallelt monterede wirer hindre mågerne i at lande. En fordel ved wirer frem for udspændte net er, at mågerne ikke vikles ind, og at synligheden er mindre. Også elektriske wirer hvor fuglene får små stød kan være effektivt. Relativ billig løsning. Kræver ikke meget vedligeholdelse. Fremstår ikke udpræget synligt. Mågerne vil sandsynligvis flytte til alternative pladser nær ved. Det er vigtigt at fuglepigge, wirer og net monteres korrekt, da mågerne ellers finder måder at omgå hindringen. 7

8 Ved anvendelse af firmaer, der foretager skadedyrsbekæmpelse, vil omkostningen i høj grad afhænge af tilgængeligheden til taget. Materialer er relativt billige, mens leje af lifte er dyrt. Derfor at det vigtigt, at man har fokus på mågeproblematikken ved nybyggeri eller ved renoveringer af bygninger. Det sparer penge og besvær. Skræmmeteknikker Der findes en lang række mere eller mindre fantasirige bortskræmningsteknikker. Eksempler på sådanne er plasticrovfugle af f.eks. ugle eller falk og fugleskræmsler i forskellige udformninger. De anses i store træk for værende spild af penge. Bortskræmningen er kortvarig, da mågerne hurtigt gennemskuer, at der ikke er fare på færde. Det øger effekten såfremt skræmmetingesten jævnligt flyttes eller er bevægelig. Billigt. Enkelt at montere. Virkningsløse - mister hurtigt sin effekt. Mågerne vil muligvis flytte til alternative pladser nær ved. Skræmmelyde Nogle skadedyrsbekæmpelsesfirmaer leverer lydanlæg, der afspiller lyde af måger i pine eller nød eller skrig fra mågernes naturlige fjender, som f.eks. falk. Disse teknikker har vist sig at have effekt på sølvmåger, men disse rovfugleskrig larmer også voldsomt. Der er dog også eksempler på, at mågerne hurtigt gennemskuer bedraget og vender tilbage. Hvis denne metode anvendes er det vigtigt, at lydene ikke optræder regelmæssigt. Der er udviklet teknologi med tilfældig afspilning af skræmmelyde, det er dog en relativ dyr teknik, der anvendes i disse installationer. At anvende skræmmelyde i de tilfælde hvor det er mågernes støjende adfærd, der er problemet, giver ingen mening. Metoden må ikke anvendes over for ynglende måger, da den er i strid med EU s fuglebeskyttelsesdirektiv, der forbyder anvendelse af skræmmelyde mod fugle på ynglepladser. Relativt effektivt. Formentligt relativt dyrt. Metoden er naturligvis ikke brugbar i tæt beboet område. Mågerne vil sandsynligvis flytte til alternative pladser nær ved. Løbende fjernelse af reder Mågerne har behov for et redeanlæg før æggene lægges og rugning påbegyndes. En måde at forhindre 8

9 mågerne i at yngle er ved løbende at fjerne rederne forebyggende. Metoden kræver dog at man husker det allerede i februar marts, hvor sæsonens problem med støjende måger endnu ikke er kommet i gang. Skal metoden virke, skal man være meget vedholdende i flere år, da måger typisk vender tilbage til tidligere redepladser. Også unger fra kolonien vil med stor sandsynlighed vende tilbage, når de efter tre til fire år er blevet kønsmodne. Fjernelse af reder kræver Naturstyrelsens tilladelse, men kan først søges efter at afværgeforanstaltninger er forsøgt. Meget effektivt. Billigt. Kræver let adgang til taget. Kræver en ihærdig indsats. Skal gentages over en lang årrække. Mågerne vil sandsynligvis flytte til alternative pladser nær ved. Oliering/paraffinering af æg Når æggene er lagt kan man pensle, sprøjte eller dyppe dem i paraffinolie. Olien vil lukke porrerne i æggene, så disse går til. Mågen snydes til at tro, at ægget stadig er levedygtigt og vil fortsætte med at ruge. I denne periode er fuglene relativt stille, og man undgår den mest aggressive periode, når ungerne er i reden. Efter 4-6 uger vil æggene efterhånden fordærves, og mågerne vil udstøde dem af reden. Mågerne vil herefter lægge et nyt kuld æg, og olieringen/paraffineringen skal derfor gentages. Metoden kræver Naturstyrelsens tilladelse. På langt sigt den mest effektive løsning. Relativt billigt. Kræver let adgang til taget. Skal gentages over en årrække. Dummy æg Dummy æg er æg af plastik fyldt med sand og dekoreret som et mågeæg. Dummy æg har vist sig succesfuld, når disse byttes ud med de naturlige æg i reden. Da dummy æggene ikke forringes, er der gode chancer for, at mågen ikke lægger et nyt kuld. 9

10 Udover at reducere støjen fra mågerne vil dummy æg (gælder også oliering) muligvis bevirke, at kolonien går i opløsning og spredes, da hunnen vil søge anden mere befrugtningsdygtig mage andet steds. Da unger ofte vender tilbage til samme koloni for at formere sig efter 2-4 år, vil metoden bevirke, at rekrutteringen af fugle til kolonien reduceres. Metoderne har derfor god effekt, når den gentages i en årrække. Metoden kræver Naturstyrelsens tilladelse. Meget effektivt. Relativt billigt. Kræver let adgang til taget. Skal gentages over en årrække. Direkte bekæmpelse af mågen Hvis en borger ønsker at foretage bekæmpelse af måger på sin ejendom (nedskydning, fjernelse af unger og æg) kræver det en tilladelse fra Naturstyrelsen via det lokale statsskovdistrikt (se kontaktoplysninger). Det er kun ejendommens ejer, der kan søge. En tilladelse gives typisk til et begrænset antal individer og i en afgrænset periode. Bortskydning må kun praktiseres af en person med våbentilladelse/jagttegn og må kun foretages af personer over 18 år. Skydning i byområder kræver desuden tilladelse hos Syd og Vestsjællands Politi. Mågerne må ikkeskydes med luftgevær af nogen art. Når der søges om regulering hos Naturstyrelsen, skal arten oplyses, da det ikke er muligt at søge om regulering af måger generelt. Fjernelse af unger gør mågerne mindre aggressive og støjende. Skydning er ineffektiv, da man kun får bekæmpet få individer. Skydning er vanskeligt at praktisere i boligområder og kræver politiets tilladelse. Indsatsen er mangeårig. 10

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Skadedyrlaboratoriet,

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Vildtinformation 2014

Vildtinformation 2014 Vildtinformation 2014 Vildtinformation 2014 Udgivet af Miljøministeriet, Redaktør: Jacob Friis Redaktion: Jacob Christian Bertram Jens Skovager Østergaard Steffen Ejstrup Redaktionel bistand: Assia Awad,

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene?

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Nummer 1 februar 2015 Jagthunden Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Den nye hundeejer Hvordan griber man det an,

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Idrætspsykologi. Træning

Idrætspsykologi. Træning Idrætspsykologi Træning Idrætspsykologi... 2 Holdninger & værdier... 4 Trænerfilosofi.... 4 Den Positive Træners Mentale Model... 5 Målsætning... 10 Hvad er en målsætning?... 10 Hvorfor have en målsætning?....

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere