Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper Indhold Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper... 1 Bestilling af redegørelse... 2 Afgræsning af redegørelse... 2 Afgræsning af tilbudstyper... 2 Afgrænsning af særkrav... 2 Botilbud... 2 Kvadratmeter krav... 3 Kvadratmeterpriser inklusiv moms... 4 Økonomi på Socialforvaltningens særkrav... 5 Økonomi for almene boliger og servicelovsboliger... 5 Særkrav i Socialforvaltningens botilbud... 6 Særkrav i boligen... 7 Særkrav i samlet botilbud... 8 Andre krav til botilbud og døgntilbud i Københavns Kommune... 9 Døgntilbud... 9 Kvadratmeterkrav på øvrige døgntilbud Kvadratmeterpriser på øvrige døgntilbud Særkrav til øvrige døgntilbud Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen Kontoret for Byggeri og Kontrakt - personale Bernstorffsgade København V Telefon

2 Bestilling af redegørelse Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for de særkrav, som Socialforvaltningen stiller til byggeri til forvaltningens målgrupper. Beskrivelsen af særkravene skal have fokus på at forklare, hvilke krav der medfører ekstraomkostninger til Socialforvaltningens byggeprojekter, og hvorfor disse krav stilles. Redegørelsen skal anvendes til Økonomiudvalgets budgetseminar i januar Redegørelsen vil indgå i en samlet drøftelse af anlægsøkonomi for kommunens byggeprojekter. Afgræsning af redegørelse Afgræsning af tilbudstyper Denne redegørelse vil omhandle to typer af byggerier i Socialforvaltningen: botilbud og øvrige døgntilbud. Disse to tilbudstyper er valgt, fordi de udgør 79 % af forvaltningens byggeprojekter. Samtidig har de to projekttyper de højeste budgetter. De tilbudstyper, som redegørelsen ikke omhandler, er behandlingstilbud, dagtilbud og myndighedscentre. Fordelingen i antallet af projekter kan ses i tabel 1. Afgræsningen er sket efter dialog med Økonomiforvaltningen. Tabel 1. Fordeling af tilbudstyper på byggeprojekter i Socialforvaltningen siden 2010 Tilbudstype Botilbud Behandlin gstilbud Øvrige døgntilbud (børneinstitutioner, krisecentre og herberger) Dagtil bud Myndi ghed I alt Antal projekter %-del 58 % 21 % 9 % 6 % 6 % 100 % Afgrænsning af særkrav Særkrav er betegnelsen for de krav, som stilles af Socialforvaltningen til funktioner i byggerier til forvaltningens målgrupper. Særkrav omhandler ikke de generelle krav, der stilles til byggeri i Københavns Kommune. De særlige krav, som Københavns Kommune stiller i retningslinier for miljø og anlæg (også kaldet MBA), indgår i en redegørelse, som Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder særskilt til Økonomiforvaltningen. Botilbud Botilbud i Socialforvaltningen etableres til voksne med handicap eller sindslidelse og udsatte borgere. Forskellen på botilbud og døgntilbud er, at borgere i botilbud får en bolig med eget bad og køkken. Dette Side 2 af 12

3 skyldes for voksenområdet, at længden af ophold på botilbud er længere end på de øvrige døgntilbud, som er herberger og krisecentre. På børneinstitutionerne etableres der ikke værelse med eget bad, da dette ikke er normalt for børn, der bor med deres familie. Boliger til unge etableres som udgangspunkt også med eget bad. Socialudvalget har sat en standard for, at boligerne i botilbud skal være minimum 25 kvadratmeter netto, men at der arbejdes hen imod, at boliger er større et-værelses eller to-værelsesboliger. Kvadratmeter krav Den primære udgift til botilbud afhænger af, hvor mange kvadratmeter der bygges. I nedenstående skema fremgår, hvor mange kvadratmeter der i gennemsnit etableres til de tre primære målgrupper. Derudover fremgår kvadratmetre for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejeboliger til sammenligning. Kvadratmetrene kan variere afhængig af borgerens støttebehov. Tabel 2. Kvadratmeterfordeling i botilbud pr. bolig fordelt på målgruppe Målgruppe Handicap Psykiatri Udsatte Ældre* Forklaring Fordeling af bolig m2 Netto boligareal Boliger er på 1 eller 2 værelser med eget bad samt mindre køkken. Badeværelse udgør ca. 7 kvadratmeter, da det skal indrettes handicaptilgængeligt. Køkken er ofte en del af stue eller gang. Adgangsareal m2 Udgør trappeopgange, elevator og gange. Fællesareal Fællesareal udgør arealer til fælles ophold, madlavning og spisning. Brutto boligareal Fordeling af serviceareal m2 M2 pr. bolig i alt kvadratmeter er det maksimale boligareal ifht. at opnå boligstøtte i en almen bolig Bl.a. kontor, medicinrum, pauserum, depot, produktionskøkken * Dækker over boliger i SUFs plejecentre Til sammenligning fremgår i nedenstående tabel 3, hvor mange kvadratmeter en almindelig husstand i København råder over, og hvor mange borgere der bor på under 50 kvadratmeter. Tabel 3. Størrelse på almindelige boliger i København* Gennemsnitligt antal bolig m2/person Andel af én-persons i København (alle husstande der bor på husstandsstørrelser) under 50 m2 Andel af én-personshusstande der bor på mellem m2 Side 3 af 12

4 41,2 m2 15 % 57,4 % *Kilde: Danmarks Statistik I gennemsnit er nettoboligareal for en bolig i et botilbud, derfor sammenligneligt med det gennemsnitlige boligareal for en borger i København (35-40 m2 ifht. 41,2 m2). Derudover er nettoboligarealet sammenligneligt med, hvad de fleste én-personshusstande har af boligstørrelse. Det kan derfor konkluderes, at størrelsen på Socialforvaltningens længerevarende boliger til voksne med handicap eller sindslidelse og udsatte borgere svarer til den størrelse af boliger, borgere i København generelt har. Kvadratmeterpriser inklusiv moms Socialforvaltningen har frem til i år bygget for en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 25,5 t. kr. pr. kvadratmeter (2014 p/l). Fra 2015 og frem regnes der med en kvadratmeterpris på 27 t. kr. (2016 p/l). Stigningen i kvadratmeterpris skyldes primært generel pris- og lønfremskrivning. Derudover skyldes det rådgivernes vurdering af, hvad der er nødvendigt i forhold til at opfylde de gældende Bygningsreglementskrav, MBA-krav (stillet af Københavns Kommune) og Socialforvaltningens særkrav. Ministeriet for By og Bolig fastsætter maksimumbeløbet for etablering af boliger i botilbud efter almenboligloven. Maksimumbeløbet er på 27,56 t.kr. for boliger i Hovedstadsregionen i 2014 og ca. 28,6 t.kr. i Socialforvaltningen bygger derfor generelt under maksimumbeløbet. Se desuden nedenstående tabel 4. Tabel 4. Maksimumbeløb for ældre- og plejeboliger fastsat af Ministeriet for By og Bolig* Maksimumbeløb pr. m Hovedstadsregionen Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens Kommuner Øvrig provins Socialforvaltningens byggepriser * Målgruppen for ældre- og plejeboliger er borgere over 18 år med nedsat funktionsevne, hvorfor det også dækker over Socialforvaltningens boligtyper Til sammenligneligning udgør maksimumsbeløb på nybyggeri til almene familieboliger 22 t.kr./m2. Forskellen i maksimumsbeløbet skyldes, at der i familieboliger etableres færre kvadratmeter bad og køkken pr. beboer, fordi flere i husstanden deler bad og køkken. Derudover skyldes forskellen, at der stilles lavere krav til handicaptilgængelighed. Side 4 af 12

5 Købspriserne på en almindelig ejerbolig i København udgør 28 t.kr./m2 (kilde: Danmarks Statistik). Økonomi på Socialforvaltningens særkrav Den største andel af kvadratmeterprisen er håndværkerudgiften. Socialforvaltningen har fået foretaget en opgørelse af fordeling af håndværkerudgifter til et kommende plejeboligbyggeri i Arenakvarteret i Ørestaden. Fordelingen viser, hvor stor en andel af udgifterne, der vedrører bygningsreglement og lovkrav (herunder MBA og arkitektoniske krav), generelle krav til plejeboliger og til sidst Socialforvaltningens særkrav. Opgørelsen viser, at de særkrav som Socialforvaltningen stiller, udgør 7 % af den samlede håndværkerudgift. Socialforvaltningen vurderer, at dette er repræsentativt for botilbudsprojekterne. Tabel 5. Fordeling af udgifter til kommende plejeboligbyggeri på Arenakvarteret Bygningsreglement og lovkrav Generelle krav til Socialforvaltningens særkrav %- fordeling af udgift I alt plejeboliger 66 % 27 % 7 % 100 % Socialforvaltningen har selv en interesse i at holde kvadratmeterprisen så lav som mulig af hensyn til at holde beboernes husleje nede. Dette skyldes, at borgere på førtidspension maksimalt kan betale kr. om måneden i huslejen før boligstøtte (i 2014 p/l). Hvis der bygges helt op til maksimumbeløbet overstiger huslejen kr. Økonomi for almene boliger og servicelovsboliger Socialforvaltningen etablerer botilbud efter to lovgivninger. Almen boliglovgivning og serviceloven. Almene boliger anvendes hvis borgere skal bo i boligen i længere tid og har et indtægtsgrundlag svarende til en førtidspension. Servicelovsboliger anvendes hvis borgere skal bo i tilbuddet i kortere perioder, eller hvis borgeren har et indtægtsgrundlag under en førtidspension. Socialforvaltningen er ved at få udviklet et koncept for etablering af billigere almene boliger, som kan betales af borgere på kontanthjælp. Dette kræver som udgangspunkt dog at boligerne bliver mindre end 65 m2 brutto og helt ned på m2 brutto, hvilket ikke gør dem egnet til borgere med fysisk handicap. Med en gennemsnitspris på 0,6-0,7 mio. kr. pr. bolig er almene boliger billigere at etablere end servicelovsboliger. Dette skyldes, at kommunen kun betaler 10 % af byggesum til boligerne i grundkapital og derudover deponerer for servicearealerne. Af samme årsag giver det kun en mindre anlægsbesparelse, hvis der spares på særkrav til Side 5 af 12

6 boligerne, mens det giver en større anlægsbesparelse at spare på servicearealerne. Servicelovsboliger er dyrere at etablere, fordi kommunen skal betale for den fulde byggesum. Servicelovsboliger er billigst at etablere, hvis der i forvejen kan genanvendes baderum, som det er tilfældet i plejeboliger. Her er prisen ca. 1,2 mio. kr. pr. bolig. Skal baderum etableres fra bunden af, er pris ca. 1,6 mio. kr. pr. bolig. Særkrav i Socialforvaltningens botilbud Socialforvaltningen stiller en række særkrav til byggeri til forvaltningens målgrupper. Kravene er med til at forøge anlægsudgifterne til det enkelte byggeri. Kravene er stillet på grund af beboernes særlige behov, arbejdsmiljø (herunder sikkerhed), krav fra det sociale og sundhedsfaglige tilsyn samt fokus på at mindske udgifter til drift og vedligehold. Nedenfor gennemgås de vigtigste særkrav, som Socialforvaltningen stiller til den enkelte bolig og til indretning af botilbuddet som helhed. Side 6 af 12

7 Særkrav i boligen Socialforvaltningen har i nedenstående illustration af en bolig markeret, hvilke primære særkrav der stilles til boligen og forsøgt at sætte udgift på disse. Prisen er blot et estimat, da økonomien afhænger af, hvilke aftaler den enkelte entreprenør kan indhente og de generelle markedsvilkår på udbudstidspunktet. Illustrationen viser også, hvorfor Socialforvaltningen vælger at stille særkravet, og hvad alternativet til kravet kan være. Indretning af badeværelse Pris: 50 t.kr. pr. badeværelse Hvorfor? Badeværelser forberedes til borgere med plejebehov for at fremtidssikre ifht. borgere med forskellige grader af selvhjulpenhed. Alternativ? Badeværelser ombygges, når plejebehov opstår. Altan Pris: 10 t.kr. Hvorfor? Altan forbedrer udluftningsmuligheder og forbedrer derved arbejdsmiljø og bokomfort. Alternativ? Altan fravælges evt. med opsætning af fransk altan i stedet. Trægulve i god kvalitet Pris: 100 kr. pr. m2 Hvorfor? Bokomfort. Dårligere kvalitet trægulve vil øge udgiften til vedligehold. Alternativ? Linoleumsgulv. Husstandskøkken Pris: 5-10 t.kr. pr. køkken Hvorfor? Køkken etableres som rigtig køkken med komfur for at understøtte borgerens mulighed for større selvstændighed. Alternativ? Der indrettes kun tekøkken (som er nødvendig for at få boligstøtte). To værelser Pris: 5-10 m2 ekstra areal svarende til t.kr. Hvorfor? Der etableres separat soveværelse, da dette er den normale standard for boliger i Danmark. Derudover er det et ønske hos de fleste borgere, at de har to rum. Alternativ? Et-værelsesboliger. Side 7 af 12

8 Elektronisk nøglesystem og personalealarm Pris: 15 t.kr. pr. bolig Hvorfor? Etablering af elektronisk nøglesystem og personalealarmer er nødvendigt af hensyn til sikkerhed for såvel personale og beboere. Med systemerne kan andet personale hurtigt assistere, hvis der opstår konflikter. Alternativ? Der etableres almindeligt nøglesystem og ingen personalealarmer. Særkrav i samlet botilbud Socialforvaltningen har i nedenstående illustration af et botilbud markeret hvilke større kvalitetskrav, der stilles i botilbuddet og forsøgt at sætte udgift på disse. Indretning af uderum Pris: Afhænger af om det er i terræn eller på tag. Ca. 5 t.kr. pr. m2. Hvorfor? Størrelse på uderum er et krav i lokalplan eller kommuneplan. For at gøre udearealet brugbart for målgruppen stiller Socialforvaltningen krav om tilgængelighed og sikring af udearealet, som medfører ekstra udgifter til værn på 1,8 m, elevatortilgængelighed og skridsikre belægninger. Alternativ? Uderum etableres men der anvendes minimale udgifter til at gøre udearealet brugbart. Produktionskøkken Pris: ca. 1 mio. kr. Hvorfor? Produktionskøkken indrettes for at sikre en god madog livskvalitet. Alternativ? Mad leveres udefra. Ekstra elevator Pris: ca. 1 mio. kr. Hvorfor? Der etableres i de fleste døgndækkede botilbud to elevatorer og trappeopgang af hensyn til sikkerhed for personale og beboere. Alternativ? Der etableres kun en elevator. Der må i så fald forventes en øget risiko for magtanvendelser og konflikter. Øgede akustikkrav i aktivitets- og opholdsrum samt spiseområder Pris: ca. 450 t.kr. for botilbud på 50 beboere Hvorfor? Øgede akustikkrav stilles af hensyn til beboernes velfærd, når de er flere sammen. Alternativ? Akustikkrav opfylder bygningsreglementet. Medicinrum og samtalerum Pris: 25 t.kr./m2 á ca m2 pr. rum Hvorfor? Medicinrum etableres af hensyn til sundhedsfaglige krav ved ordinering af medicin, og samtalerum indrettes, så sagsbehandler og personale kan have samtaler med beboere uden for deres bolig. Alternativ? Al opbevaring af medicin og samtaler foregår i borgerens bolig. Side 8 af 12

9 Andre krav til botilbud og døgntilbud i Københavns Kommune Udover krav i bygningsreglement, MBA og Socialforvaltningens egne krav stilles der en række krav i Københavns Kommune, som har stor betydning for anlægsprisen på et botilbud. Socialforvaltningen har opstillet de vigtigste af kravene i nedenstående. - Parkeringspladser. Fastlægges i kommune- og lokalplan, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). Ofte er der ikke behov for parkering til beboerne, men der skal alligevel etableres 1 parkeringsplads for hver 5 boliger. - Brand. Ofte stilles der øgede krav til brandsikring i København ifht. andre kommuner. Krav stilles af Københavns Brandvæsen. Det koster f.eks. 1-1,5 mio. kr. at isætte et sprinkleranlæg pr. etage. - Placering. Boliger til Socialforvaltningens målgrupper skal etableres spredt i Københavns Kommune og visse områder fravælges, fordi der er for mange almene boliger eller der er tale om udsatte byområder. Dette medfører, at boliger skal etableres i kvarterer med højere grundpriser. Krav stilles i bl.a. Kommuneplanstrategien om den sammenhængende by. - Krav ifølge lokalplan. Lokalplan stiller krav til størrelse af udearealer, som kan være større end nødvendigt. Derudover kan lokalplan begrænse dybde af bygninger, hvilket gør det sværere at bruge kvadratmetrene effektivt. Lokalplan udarbejdes af TMF. - Arkitektoniske krav. TMF stiller krav til de arkitektoniske kvaliteter af byggeriet, som fordyrer den samlede økonomi. Det opleves generelt, at arkitektoniske krav til kommunens byggeri og de almene boliger er højere end ved privat byggeri. - Hjemfaldspligt. Der stilles krav fra Økonomiforvaltningen om, at hjemfaldspligt skal indfries. Hjemfaldspligt er kommunes krav på at tilbagekøbe en grund eller ejendom til samme pris som den blev solgt for efter en fastsat årrække. Dette betyder, at selvejende institutioner og boligselskaber skal betale beløbet til kommunen, hvis de ønsker at bevare anvendelsen af grunden. - Grundkøb i byudviklingsområder. Grundkøb i byudviklingsområder er generelt dyrt. Konstellationen omkring at By og Havn skal finansiere metroen via grundsalg i en del af byudviklingsområderne er en af hovedårsagerne til dette. Døgntilbud Øvrige døgntilbud dækker følgende tilbudsvifte i Socialforvaltningen: - Døgninstitutioner til børn med handicap Side 9 af 12

10 - Herberger - Krisecentre Døgntilbud etableres efter serviceloven og ikke som almene boliger. Dette skyldes, at borgeren i en almen bolig får egen lejekontrakt og er derved en varig bolig. Dette giver ikke mening for borgere under 18 år (døgninstitutioner til børn) og for borgere, der skal have et midlertidigt sted at bo (herberger og krisecentre). Kvadratmeterkrav på øvrige døgntilbud Nedenfor fremgår fordeling af kvadratmeter på døgntilbud på beboernes værelser, samt adgangs-, service- og fællesareal. Sammenlignet med botilbud er værelserne mindre, mens fællesareal er større, fordi der deles badeværelser og er større behov for opholdsrum. Adgangsareal er i store træk de samme, da der er tale om lange gange, som skal have en vis bredde af hensyn til sikkerheden. Børneinstitutioner har generelt større serviceareal, fordi der er en højere personalenormering. Sammenlignet med botilbud er antal af kvadratmeter på børneinstitutioner generelt sammenligneligt (77 kvadratmeter pr. plads på en døgninstitution sammenlignet med 79 kvadratmeter pr. plads på et botilbud), fordi der skal etableres en del fællesarealer og baderum. Herberger og krisecentre udgør i gennemsnit 20 kvadratmeter mindre pr. plads end et botilbud. Kvadratmetrene er baseret på kvadratmeter ved de seneste etableringer af tilbudstyperne. Tabel 6. Kvadratmeterfordeling i døgntilbud pr. plads og målgruppe Målgruppe Børn Herberger Krisecentre Forklaring Værelser Værelser Adgangsareal Udgør trappeopgange, elevator og gange. Fællesareal Fællesareal udgør arealer til fælles ophold, madlavning og spisning. Der er mere fællesareal til børneinstitutioner, da de har behov for ophold i mindre grupper på 4-5 børn og har flere badeværelser pr. Serviceareal Bl.a. kontor, medicinrum, pauserum, depot, produktionskøkken. Størrelse på serviceareal er større på døgninstitutioner til børn, fordi der er mere personale. Areal pr. plads Kvadratmeterpriser på øvrige døgntilbud Kvadratmeterprisen på nybyggeri af døgntilbud er den samme som for botilbud. Side 10 af 12

11 Ved ombygninger regnes der med en kvadratmeter-pris på 15 t.kr., hvis der ikke skal ske en større udvendig renovering af bygningen (tag, vinduer etc.). Socialforvaltningen har udregnet fordelingen af håndværkerudgifter ved indretning af en døgninstitution til børn med handicap på Hans Knudsens Plads. Dette er for at give et eksempel på fordelingen af de økonomiske udgifter i byggeprojekter til den dyreste form af døgntilbud, hvor der stilles de fleste særkrav. Der er tale om en indvendig renovering af en bygning med en m2-pris på 15 t.kr. Fordelingen fremgår af tabel 7. Fordelingen viser, at 74 % af håndværkerudgifterne udgør krav stillet i bygningsreglement og lovkrav, samt almindelige renoveringsudgifter (maling af vægge og lofter, samt ). De resterende 26 % udgør særkrav fra Socialforvaltningen. Den økonomiske andel af Socialforvaltningens særkrav er højere for denne projekttype end for botilbud, fordi der allerede er en eksisterende bygning, mens udregningen for botilbud er nybyggeri. Tabel 7. Fordeling af udgifter til kommende døgninstitution til børn med handicap på Hans Knudsens Plads Bygningsreglement Almindelige Socialforvaltningens I alt og lovkrav renoveringsudgifter særkrav %- fordeling af udgift 32 % 42 % 26 % 100 % Hvis etableringen af døgninstitutionen var et nybyggeri, vurderes det at fordelingen af udgifter vil svare til nybyggeri på botilbud. Det vil sige fordelingen i tabel 5 på side 5. Side 11 af 12

12 Særkrav til øvrige døgntilbud Særkrav til døgntilbud er i hovedtræk de samme, som til botilbud, da det er de samme funktions- og kvalitetskrav, der stilles. Nedenfor er en oversigt over særkrav der er stillet til døgninstitutionen til børn med handicap på Hans Knudsens Plads, som et eksempel på den døgntilbudstype, hvor Socialforvaltningen stiller det største antal af særkrav. Tegningen er et udsnit af en etage med 8 pladser til børn med fysiske handicap. Medicinrum og samtalerum Pris: 25 t.kr./m2 á ca m2 pr. rum Hvorfor? Medicinrum etableres af hensyn til sundhedsfaglige krav ved ordinering af medicin og samtalerum indrettes så sagsbehandler og personale kan have samtaler med beboere udenfor deres bolig. Alternativ? Al opbevaring af medicin og samtaler foregår i borgerens bolig. Ekstra elevator Pris: ca. 1 mio. kr. Hvorfor? Der etableres i de fleste døgndækkede døgntilbud to elevatorer og trappeopgang af hensyn til sikkerhed for personale og beboere. Alternativ? Der etableres kun en elevator. Der må i så fald forventes en øget risiko for magtanvendelser og konflikter. Øgede akustikkrav i aktivitets- og opholdsrum samt spiseområder Pris: 1 t. kr. pr. m2 Hvorfor? Øgede akustikkrav stilles af hensyn til beboernes velfærd når de er flere sammen. Alternativ? Akustikkrav opfylder bygningsreglementet. Tagterrasse Produktionskøkken Pris: ca. 0,5 mio. kr. Hvorfor? Produktionskøkkenindrettes for at sikre en god mad- og livskvalitet. Alternativ? Mad leveres udefra eller produceres i husholdningskøkkener Elektronisk nøglesystem og personalealarm Pris: 15 t.kr. pr. plads Hvorfor? Etablering af elektronisk nøglesystem og personalealarmer er nødvendigt af hensyn til sikkerhed for såvel personale og beboere. Med systemerne kan andet personale hurtigt assistere, hvis der opstår konflikter. Alternativ? Der etableres almindeligt nøglesystem og ingen personalealarmer. Indretning af uderum (her tagterrasse) Pris: 400 t. kr. Hvorfor? For at gøre udearealet brugbart for målgruppen stiller Socialforvaltningen krav om tilgængelighed og sikring af udearealet, som medfører ekstra udgifter til værn på 1,8 m, tilgængelighed og skridsikre belægninger. Alternativ? Mange af børnene Side kan 12 ikke af 12 anvende uderummet

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser

Læs mere

Udvikling af særboliger

Udvikling af særboliger Udvikling af særboliger fra herberg/gaden til egen bolig fysisk teknisk analyse KUBEN MANAGEMENT November 2008 Laura Helene Højring Kuben Management 2008 Version 1, November 2008 Tryk: Kuben Management

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen?

2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 2 Besvarelse på spørgsmål om billige boliger, finansieringsmuligheder Baggrund På ØU-møde d. 2. oktober drøftedes billige boliger

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Midlertidige ungdomsboliger

Midlertidige ungdomsboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 2 Midlertidige ungdomsboliger Baggrund Med baggrund i indstillingen Medlemsforslag om midlertidige ungdomsboliger gennemgår dette notat

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Byg demensboliger. Analyse og forslag til investeringer 2013 2023

Byg demensboliger. Analyse og forslag til investeringer 2013 2023 Byg demensboliger Analyse og forslag til investeringer 2013 2023 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens investeringsforslag kort 5 Byg demensboliger 9 Fakta om Ældre Sagens investeringsforslag

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Frihed til at vælge. Frihed til at vælge

Frihed til at vælge. Frihed til at vælge Frihed til at vælge Regeringen Maj 2004 1 Frihed til at vælge, maj 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon 43 63 23 00 Fax: 43 63 19 69 E-mail:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Boliganalyse på ældre- og handicapområdet

Boliganalyse på ældre- og handicapområdet Boliganalyse på ældre- og handicapområdet Bascon A/S Indhold 1 Boliganalysens formål... 4 1.1 Analyens metode...4 2 Sammenfatning... 5 3 Definition af boliger på ældre- og handicapområdet... 7 3.1 Ældreboliger...7

Læs mere

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014) Indhold 1. Resumé...2 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse...3 3. Analyse...4 A. Udbuddet

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 14. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Århus Kommune Kollegiekontoret i Århus februar 2005 Indhold 1 Indledning...2 2 Boligmarkedet for unge...3 2.1 Beskrivelse af ungdomsboliger udenfor den Fælles Opnotering...5

Læs mere

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner 19.August 2011 Udarbejdet af: Moe & Brødsgaard v. Jan Sørensen og Lone Andersen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere