De kommunale og regionale regnskaber I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen."

Transkript

1 De kommunale og regionale regnskaber 2013

2 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Omslag: Studio Parris Wakefield Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse Indledning Sammenfatning Oversigt over regnskab Oversigt over kommunernes regnskaber for Oversigt over regionernes regnskaber for Sammenholdelse af regnskab med budget- og aftaleniveauet Kommunernes økonomi for Regionernes økonomi for Kommunernes regnskaber Serviceudgifter Udgifter til overførsler, herunder forsikrede ledige Sundhedsudgifter Anlægsudgifter Brugerfinansierede områder Skatter Tilskud og udligning Langfristet låntagning og gæld Renter Likviditet Regionernes regnskaber Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) på sundhedsområdet, regionsfordelt Drifts- og anlægsudgifterne (brutto) på social- og specialundervisningsområdet mv., regionsfordelt Nettodrifts- og bruttoanlægsudgifterne på det regionale udviklingsområde, regionsfordelt Tilskud Bilag... 37

4

5 Indledning Indledning Nyt kapitel Kommunernes og regionernes regnskaber 2013 er baseret på de regnskabsoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik. Publikationen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriets publikationsserie om den kommunale og regionale økonomi. I serien udkommer ligeledes en publikation om de kommunale og regionale budgetter, når disse foreligger. Publikationens første hovedafsnit indledes med et sammenfattende kapitel, der opridser de væsentligste tendenser i kommunernes og regionernes regnskaber og sammenholder dem med henholdsvis budgetterne for 2013 og de indgåede aftaler om udgifter og indtægter for budgetåret Herefter følger to kapitler, hvor henholdsvis kommunernes og regionernes regnskaber for 2013 gennemgås nærmere. Herunder gennemgås også udviklingen i forhold til regnskabsåret Endelig indeholder publikationen en sektion med bilag, hvor der gengives en række opgørelser vedr. kommuners og regioners økonomi. Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for Kommunal- og regionaløkonomi, april

6

7 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Oversigt over regnskab Oversigt over kommunernes regnskaber for 2013 Kommunerne har samlet set afholdt udgifter på 449,0 mia. kr. og haft indtægter på 451,0 mia. kr. i Det har givet et overskud på drifts- og anlægsvirksomheden inklusiv renter på 1,9 mia. kr. Overskuddet har resulteret i finansforskydninger, der fordeler sig med et nettolåneoptag på 1,5 mia. kr., øvrige finansforskydninger på 9,1 mia. kr. netto samt et nettolikviditetsforbrug på 5,7 mia. kr., jf. tabel nedenfor. Tabel Oversigt over kommunernes regnskab 2013 Mia. kr PL Udgifter Indtægter Nettoudgifter Drift 413,6-98,3 315,3 Anlæg 20,5-3,9 16,7 Renter 2,5-2,0 0,5 Refusion af købsmoms 0,2-0,2 0,0 Skatter 1,2-250,4-249,2 Tilskud og udligning 11,1-96,2-85,2 Resultat før finansforskydninger 449,0-451,0-1,9 Låntagning (langfristet) 5,7-7,2-1,5 Øvrige finansforskydninger mv. 9,5-0,3 9,1 Likviditet(- =nettolikviditetsforbrug) -3,8-1,9-5,7 Balance 460,5-460,5 0,0 Anm.: Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Danmarks Statistik. De samlede kommunale skatteindtægter i 2013 er på 249,2 mia. kr., hertil kommer de samlede indtægter fra tilskud og udligning på 85,2 mia. kr. 7

8 Kapitel 1 Sammenfatning Oversigt over regionernes regnskaber for 2013 Regionerne har i 2013 samlet set afholdt udgifter for 126,3 mia. kr. Af disse udgør udgifterne til sundhedsområdet 113,8 mia. kr., udgifterne til social- og specialundervisningsområdet 4,6 mia. kr., udgifterne til regional udvikling 2,9 mia. kr. og udgifterne til fællesformål og administration udgør 4,6 mia. kr. Herudover kommer renteudgifter mv. på 0,4 mia. kr. Regionernes samlede indtægter i 2013 beløber sig til 126,7 mia. kr., hvilket giver et lille overskud på drifts- og anlægsvirksomheden inklusiv renter på 0,4 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra bidrag/tilskud. En oversigt over regionernes udgifts- og indtægtsstruktur ses i tabel

9 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel Oversigt over regionernes regnskab 2013 Mia. kr PL Udgifter Indtægter Nettoudgifter Sundhedsområdet Drift 108,6-10,8 97,8 Anlæg 5,2-1,1 4,1 Bidrag/tilskud 0,0-104,9-104,9 Sundhed i alt 113,8-116,8-3,0 Social og specialundervisning Drift 4,3-4,3 0,0 Anlæg 0,3 0,0 0,3 Bidrag/tilskud 0,0-0,2-0,2 Social og specialundervisning i alt 4,6-4,5 0,0 Regional udvikling Drift 2,9-0,2 2,7 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Bidrag/tilskud 0,0-2,9-2,9 Regional udvikling i alt 2,9-3,1-0,2 Fællesformål og administration Drift 4,5-1,9 2,5 Anlæg 0,1-0,1 0,0 Fællesformål og administration i alt 4,6-2,0 2,6 Renter mv. Renter 0,4-0,3 0,1 Kurstab og gevinster 0,0 0,0 0,1 Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0,0 Renter mv. i alt 0,4-0,3 0,2 Resultat før finansforskydninger 126,3-126,7-0,4 Låntagning (langfristet)* 1,2-0,7 0,4 Finansforskydninger mv.* 0,9-1,3-0,4 Likviditet (- =nettolikviditetsforbrug)* 0,2-1,5-1,3 Balance 128,6-130,3-1,7 * Finansforskydningerne er opgjort på baggrund af budgetoplysningerne for 2013, da der ikke foreligger regnskabsoplysninger for disse ud fra udgiftsmæssige principper. Anm.: Det bemærkes, at denne tabel er opgjort ud fra udgiftsbaserede principper af hensyn til sammenhængen i tabellen uanset, at regionerne opgør social- og specialundervisningsområdet og udviklingsområdet ud fra omkostningsbaserede principper. Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 9

10 Kapitel 1 Sammenfatning 1.2 Sammenholdelse af regnskab med budget- og aftaleniveauet Den overordnede styring af den decentrale offentlige økonomi er baseret på aftalesystemet mellem regeringen og de kommunale og regionale parter om det følgende års økonomi for henholdsvis kommuner og regioner. For 2013 indgik regeringen d. 9. og 10. juni 2012 aftaler med Danske Regioner og KL om henholdsvis regionernes og kommunernes økonomi. I de følgende afsnit sammenholdes aftale, budget og regnskab for 2013 for henholdsvis kommunerne og regionerne Kommunernes økonomi for 2013 Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 aftale om kommunernes økonomi for Rammen for aftalen er et samlet kommunalt udgiftsniveau og indtægtsniveau på henholdsvis 344,0 mia. kr. og 347,5 mia. kr. i 2013 samt en ekstraordinær finansiering på 3,5 mia. kr. Regeringen og KL blev i 2013 efter budgetlægningen enige om, at kommunerne i 2013 kunne prioritere anlægsudgifter for yderligere 2 mia. kr. inden for den samlede budgetterede ramme. Aftale- og budgetniveauet er korrigeret herfor i tabel De realiserede bruttoanlægsudgifter i regnskabet for 2013 ligger 0,2 mia. kr. over det korrigerede budgetterede anlægsniveau, mens de realiserede nettoserviceudgifter ligger 2,8 mia. kr. under det korrigerede budgetniveau. 10

11 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel Udgiftsposter i aftale, budget og regnskab 2013 Mia. kr PL Aftale Budget Regnskab Forskel aftale Forskel budget til regnskab til regnskab Serviceudgifter, netto 227,4* 226,8* 224,0-0,6-2,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførsler ekskl. forsikrede ledige 19,3 19,3 19,6 0,0 0,3 62,0 61,0 61,3-1,0 0,3 Udgifter til forsikrede ledige 14,6 14,8 13,3 0,2-1,5 Skattefinansieret bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 17,5* 18,1* 18,2 0,6 0,2 Udgifter i alt 340,8 340,0 336,5-0,8-3,5 * Der er tale om angivelse af det korrigerede niveau som følge af aftale om prioritering af højere anlægsniveau indenfor budgetrammen. Aftalens nettoserviceudgifter er endvidere korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Budgettet er opregnet til regnskabsniveau. Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Finansministeriet, Aftale om kommunernes økonomi for 2013, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt Danmarks Statistik. Kommunernes regnskabsførte serviceudgifter i 2013 sammenholdes i tabel herunder med kommunernes aftale- og budgetniveauer samt regnskabsførte serviceudgifter i perioden fra Tallene er opregnet til seneste pris- og lønniveau samt korrigeret for opgaveændringer i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) som opgjort af Finansministeriet. Der tegner sig her et billede af, at kommunerne de seneste år har realiseret et forholdsvis stabilt niveau i de regnskabsførte serviceudgifter. 11

12 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel De realiserede kommunale serviceudgifter Mia. kr., 2015-pl og 2015 opgaveniveau Aftale 230,0 233,0 237,4 239,9 239,0 238,8 236,6 Budget 230,3 234,5 236,8 239,0 237,4 236,2 234,0* Regnskab 234,5 236,9 243,2 240,8 231,4 230,8 231,1 * Budget 2013 er korrigeret for, at kommunerne efter aftale med regeringen valgte at prioritere et løft af investeringerne indenfor den samlede budgetterede ramme. Serviceudgifterne er på både aftale-, budget- og regnskabsniveau reguleret med seneste pris- og lønopgørelse for service ekskl. overførsler. Anm.: Serviceudgifter er defineret som kommunernes nettodriftsudgifter eksklusive udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, almene ældreboliger, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen, udgifter til overførsler og budgetgaranterede områder, udgifter vedrørende forsikrede ledige samt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger samt opgaveændringer i medfør af DUT mv., således at udgifterne er sammenlignelige over tid (opgjort i budget 2015-opgaveniveau). Der er ikke korrigeret for, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde blev løftet i 2008 og 2009 i forbindelse med aftalerne om kommunernes økonomi for hhv og Kilde: Aftaler om kommunernes økonomi , Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse og egne beregninger. En nærmere beskrivelse af kommunernes regnskaber for 2013 findes i kapitel Regionernes økonomi for 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for Aftalen indeholder et samlet niveau for nettodriftsudgifter på sundhedsområdet (ekskl. medicin) på 94,9 mia. kr., hvortil der kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet, og det samlet niveau for udgifter til medicintilskud er fastsat til 6,4 mia. kr. De forudsatte nettodriftsudgifter til regional udvikling udgør 2,9 mia. kr. Der er aftalt et loft for bruttoanlægsudgifterne på 2,2 mia. kr. på sundhedsområdet efter DUTkorrektioner. Hertil kommer 3,0 mia. kr. til investeringer i de nye sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Endvidere hensættes ved deponering i regionerne mio. kr. til regionernes egen medfinansiering af projekterne med kvalitetsfondsstøtte. Som det fremgår af tabel herunder, ligger regionernes realiserede nettodriftsudgifter til sundhed inklusiv medicintilskud 2013 knap 1,2 mia. kr. under det budgetterede i Afvigelsen skal ses i sammenhæng med, at det realiserede medicintilskud ligger 0,9 mia. kr. under aftale- og budgetniveau. 12

13 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel Regionernes udgifter i aftale, budget og regnskab 2013 Mia. kr PL Aftale Budget Regnskab Forskel aftale Forskel budget til budget til regnskab Nettodriftsudgifter til sundhed ekskl. medicintilskud 94,9 94,9 94,6 0,0-0,3 Medicintilskud 6,4 6,4 5,5 0,0-0,9 Bruttoanlægsudgifter sundhed 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter til regional udvikling 2,9 2,9 2,8 0,0-0,1 Anm.: Aftalens nettodriftsudgifter er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet samt meropgaver og PL-rul. Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Finansministeriet: Aftale om regionernes økonomi for 2013, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt Danmarks Statistik. Figur 1.1 viser afvigelsen mellem budget og regnskab i kr. pr. indbygger for 2013 mellem regionernes nettodriftsudgifter til sundhed ekskl. medicintilskud. Figur 1.1 Afvigelse pr. indbygger mellem budget og regnskab (nettodriftsudgifterne til sundhed ekskl. medicintilskud) 2013 (kr.) Kr Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Kr Anm.: Negative tal henviser til højere budgetteret niveau end niveauet ved regnskab Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. Som figur 1.1 viser, er afvigelsen med de realiserede og budgetterede nettodriftsudgifter til sundhed eksklusiv medicintilskud pr. indbygger noget større for region Sjælland og region Hovedstaden end for de tre andre regioner. Det er kun region Nordjylland og region Syddanmark, hvis realiserede nettodriftsudgifter til sundhed eksklusiv medicin overstiger de budgetterede. 13

14 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.2 viser den tilsvarende afvigelse som illustreret i figur 1.1, blot for regional udvikling. Figur 1.2 Afvigelse mellem budget og regnskab pr. indbygger (nettodriftsudgifter til regional udvikling), 2013 (kr.) Kr Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Kr Anm.: Negative tal henviser til højere budgetteret niveau end niveauet ved regnskab Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. De fleste regioner har små afvigelser mellem budget og regnskab på det regionale udviklingsområde. Dog har Region Midtjylland haft lavere realiserede nettodriftsudgifter til regional udvikling pr. indbygger end budgetteret og Region Syddanmark lidt højere realiserede nettodriftsudgifter til regional udvikling pr. indbygger end budgetteret. En nærmere beskrivelse af regionernes regnskaber for 2013 findes i kapitel 3. 14

15

16 Kapitel 2 2. Kommunernes regnskaber Nyt kapitel I de følgende afsnit gennemgås først de kommunale udgifter opdelt på serviceudgifterne, overførselsudgifterne, sundhedsudgifter, anlægsudgifter og det brugerfinansierede område. Dernæst gennemgås indtægter fra skatter samt tilskud og udligning og til sidst låntagning, gæld, renter og likviditet. 2.1 Serviceudgifter Et af de væsentligste elementer i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL er det aftalte niveau for de kommunale serviceudgifter i det år, som aftalen vedrører. Serviceudgifterne for 2013 opgøres i den forbindelse som nettodriftsudgifterne inkl. statsrefusion på de skattefinansierede områder fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (herunder udgifter til forsikrede ledige), udbetaling af tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsområdet, nettodriftsudgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering, ældreboliger samt driftsindtægter fra den centrale refusionsordning. Se nærmere definition i boks

17 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.1 Definition af kommunernes serviceudgifter i regnskab 2013 Kommunernes serviceudgifter i regnskabet for 2013 afgrænses i budget- og regnskabssystem for kommuner som kommunernes nettodriftsudgifter inklusive statsrefusion på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket kommunernes nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion på følgende: Overførsler ekskl. forsikrede ledige Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. Refusion Førtidspension med 35 pct. refusion (før 1. januar 2003) Førtidspension med 35 pct. refusion (efter 1. januar 2003) Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering, ekskl. dranst 1, gr. 004 og Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til de forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 17

18 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Medfinansiering af sundhedsvæsnet Aktivitetsbestemt medfinansiering Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Ældreboliger Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet Udbetaling af tjenestemandspension vedr. nuværende eller tidligere kommunale forsyningsvirksomheder, dranst 1, gr. 001 og 002 Kommunerne har samlet set afholdt nettoserviceudgifter på 224,0 mia. kr. i Det er 2,8 mia. kr. lavere end det korrigerede budgetterede niveau (se også afsnit 1.2.1). I forhold til niveauet for regnskab 2012, beregnet ud fra servicerammedefinitionen i 2013, har kommunerne samlet haft en stigning på 0,1 pct. svarende til 0,3 mia. kr., jf. tabel 2.1. Nettoserviceudgifterne er steget på næsten alle hovedkonti fra 2012 til 2013, mens der har været et fald i nettoserviceudgifterne på undervisning- og kulturområdet. Faldet i nettoserviceudgifterne på undervisning- og kulturområdet har sammenhæng til arbejdskonflikten på skoleområdet. 18

19 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.2 De kommunale nettoserviceudgifter i regnskab 2012 og 2013 fordelt på hovedkonti Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Byudvikling, bolig og miljø ,5 - Transport og infrastruktur ,4 - Undervisning og kultur ,2 - Sundhedsområdet ,9 - Sociale opgaver og beskæftigelse mv. - Fællesudgifter og administration mv , ,4 I alt ,1 Budgetteret niveau * * Der er tale om angivelse af det korrigerede niveau som følge af aftale om prioritering af højere anlægsniveau indenfor budgetrammen. Aftalens nettoserviceudgifter er endvidere korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik samt Finansministeriets meropgave-opgørelse. Kommunefordelte tabeller over bruttodriftsudgifterne fordelt på hovedkonti kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets 2.2 Udgifter til overførsler, herunder forsikrede ledige Overførselsudgifterne ekskl. udgifterne vedr. forsikrede ledige i regnskab 2013 udgør samlet set 61,3 mia. kr. Det er 1,4 mia. kr. over niveauet i regnskabet for 2012, hvilket svarer til en realvækst på 2,3 pct. Fordelingen på de forskellige typer overførselsudgifter fremgår af tabel herunder. Af tabellen ses det, at det væsentligste absolutte bidrag til stigningen i kommunernes overførselsudgifter er seniorjob til personer over 55 år med en stigning på 0,5 mia. kr. Herefter følger kontanthjælp, som stiger med 0,4 mia. kr. Sygedagpenge er derimod faldet med 0,8 mia. kr. fra regnskab 2012 til

20 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel Overførselsudgifter ekskl. forsikrede i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Overførelser ekskl. forsikrede Erhvervsgrunduddannelser ,0 Daghøjskoler ,9 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet , ,5 Repatriering ,5 Personlige tillæg mv ,4 Førtidspension ,5 Sygedagpenge ,0 Sociale formål ,0 Kontanthjælp ,2 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge ,5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,7 Boligydelse til pensionister ,0 Boligsikring ,6 Særlig udd.ord. og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning* Revalidering ekskl. dranst 1, grp. 004 og 005 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger , ,0 Ressourceforløb* Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ,0 Seniorjob til personer over 55 år ,1 Beskæftigelsesordninger ,3 Overførsler ekskl. forsikrede i alt ,3 Budgetteret niveau overførsler ekskl. forsikrede * Funktionen er oprettet med virkning fra regnskab Anm.: Regnskabstallene er pl-reguleret med satsreguleringsprocenten. Bemærk at overførselsudgifterne ikke er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik og bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2013, nr. 870 af 22. august

21 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til forsikrede ledige i regnskabet for 2013 er samlet set 13,3 mia. kr. Det er 1,4 mia. kr. under niveauet i regnskab 2012, hvilket svarer til et realfald på 9,5 pct. Fordelingen på de forskellige typer overførselsudgifter fremgår af tabel herunder. Bemærk at tallene ikke er korrigeret for meropgaver. Tabel Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til de forsikrede ledige i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til de forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige ,6 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ,7 Forsørgelse og aktivering vedr. forsikrede ledige i alt ,5 Budgetteret niveau forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv * * Det budgetterede niveau er korrigeret for midtvejsreguleringen. Anm.: Regnskabstallene er pl-reguleret med satsreguleringsprocenten. Bemærk at overførselsudgifterne ikke er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik og bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2013, nr. 870 af 22. august Sundhedsudgifter Kommunerne har i 2013 samlet set afholdt nettodriftsudgifter på sundhedsområdet for 26,7 mia. kr., hvoraf de 19,6 mia. kr. vedrører den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. De samlede kommunale sundhedsudgifter er steget med 3,2 pct. fra regnskab 2012 til regnskab Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse har haft den største stigning med 23,2 pct., jf. tabel 2.3 nedenfor. 21

22 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.3 De kommunale sundhedsudgifter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet ,5 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,2 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut ,5 Kommunal tandpleje ,6 Sundhedsfremme og forebyggelse ,2 Kommunal sundhedstjeneste ,8 Øvrige sundhedsudgifter ,3 Kommunale sundhedsudgifter i alt ,2 Budgetteret niveau Anm.: Sundhedsudgifterne eksklusiv den aktivitetsbestemte medfinansiering er pl-reguleret efter den kommunale service-pl. Den aktivitetsbestemte medfinansiering pl-reguleres med pris- og lønopgørelsen for sundhed ekskl. medicin. Regnskabstallene er ekskl. art 51. Bemærk at sundhedsudgifterne ikke er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-skøn. 2.4 Anlægsudgifter De samlede afholdte kommunale bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger udgør i regnskab ,2 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. over det budgetterede niveau. I forhold til regnskab 2012 har kommunerne samlet set afholdt 1,2 mia. kr. mindre i bruttoanlægsudgifter, jf. tabel 2.4. De største fald er sket på transport og infrastruktur samt byudvikling, bolig og miljøområdet. På fællesudgifter og administration samt sundhedsområdet er bruttoanlægsudgifterne derimod steget med hhv. 4,2 og 10,3 pct. 22

23 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.4 De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger ,9 Transport og infrastruktur ,5 Undervisning og kultur ,9 Sundhedsområdet ,3 Sociale opgaver og beskæftigelse (ekskl. ældreboliger) ,4 Fællesudgifter og administration ,2 I alt (ekskl. ældreboliger) ,3 Budgetteret niveau Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den kommunale anlægs-pl. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-skøn. 2.5 Brugerfinansierede områder De brugerfinansierede områder drives efter et såkaldt hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at udgifterne til områderne over tid skal finansieres af brugerne og således ikke belaste kommunerne økonomisk. I praksis foregår dette ved, at kommunen finansierer anlægsinvesteringer på områderne og løbende hjemtager driftsindtægterne fra brugerfinansieringen. I det enkelte år kan kommunerne derfor godt have enten nettoudgifter eller -indtægter på området, uden at det strider imod hvile-i-sig-selv princippet. Kommunerne har samlet set afholdt nettoudgifter (drift og anlæg) til de brugerfinansierede områder på 302 mio. kr. i Dette svarer til en realstigning i nettoudgifterne til de brugerfinansierede områder på 141 mio. kr. i forhold til regnskab Varmeforsyningsområdet står for langt hoveddelen af nettodrifts- og anlægsudgifterne i 2013, jf. tabel 2.5 herunder. 23

24 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.5 Kommunernes nettodrifts- og anlægsudgifter til de brugerfinansierede områder i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Gasforsyning Elforsyning* Varmeforsyning Vandforsyning* Andre forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Brugerfinansierede områder i alt * Områderne er selskabsgjorte og derfor adskilt fra den offentlige forvaltning. Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl og ekskl. art 51. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 2.6 Skatter Kommunerne har for 2013 haft skatteindtægter på i alt 249,2 mia. kr. mod 234,4 mia. kr. i Det svarer til en stigning på 14,8 mio. kr. Hovedparten af denne stigning kommer primært fra de kommunale skatteindtægter vedr. indkomstskatten og grundskyld, som er begge er steget omkring 6 pct. fra 2012 til Langt størstedelen af de kommunale skatteindtægter stammer fra kommunal indkomstskat. I regnskab 2013 udgør indkomstskatten 218 mia. kr., svarende til 87,5 pct. Grundskyld og kommunal andel af selskabsskatten udgør hhv. 22,6 og 4,5 mia. kr., svarende til 9,1 og 1,8 pct. af de samlede kommunale skatteindtægter. 24

25 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.6 De kommunale skatteindtægter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Kommunal indkomstskat ,4 Selskabsskat ,7 Anden skat pålignet visse indkomster ,0 Grundskyld ,7 Anden skat på fast ejendom ,5 Øvrige skatter og afgifter ,6 Skatteindtægter i alt ,3 Budgetteret niveau Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. Der henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation De kommunale og regionale budgetter for en mere uddybende beskrivelse af den kommunale skattesammensætning samt Økonomi- og Indenrigsministeriets noegletal.dk for kommunefordelte skattetal. 2.7 Tilskud og udligning Kommunerne har samlet set haft nettoindtægter på 68,6 mia. kr. i 2013 fra det generelle tilskuds- og udligningssystem. Det er 9,7 mia. kr. mindre end i Den største indtægtskilde samlet set i det generelle tilskuds- og udligningssystem er den kommunale udligning. I 2013 var denne post på 54,3 mia. kr. 25

26 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.7 Tilskud og udligning i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Kommunal udligning ,9 Statstilskud til kommuner ,9 Efterregulering ,4 Udligning af selskabsskatten ,0 Udligning og generelle tilskud i alt ,4 Udligning og tilskud vedr. udlændinge ,9 Kommunale bidrag til regionerne ,2 Særlige tilskud ,1 heraf beskæftigelsestilskud ,2 Tilskud og udligning i alt ,6 Budgetteret niveau Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. De kommunale bidrag til regionerne består af et udviklingsbidrag, svarende til 124 kr. pr. indbygger i Således har kommunerne afholdt et kommunalt udviklingsbidrag på knap 0,7 mia. kr. i 2013, jf. tabel 2.7. Det kommunefordelte statsgaranterede grundlag fra tilskuds- og udligningssystemet kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation Kommunal udligning og generelle tilskud 2013, ligesom der her findes en beskrivelse af tilskuds- og udligningssystemet samt opgørelser over de enkelte kriterieværdier mv. 2.8 Langfristet låntagning og gæld Kommunerne har under ét optaget lån for 7,2 mia. kr. og afdraget på lån med 5,7 mia. kr. i 2013, svarende til en samlet nettolåntagning på 1,5 mia. kr. Det betyder, at den samlede kommunale langfristede gæld er steget, jf. tabel herunder. 26

27 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel Kommunal langfristet låntagning i 2012 og 2013 Mio. kr PL Langfristet låntagning Afdrag på lån Nettolåntagning Note: Et negativt tal angiver nettogæld eller låntagning. Kilde: Danmarks Statistik. I bilag 2 er vist de kvartalsvise ultimo beholdninger fra 2007 til kvartal. Kommunernes nettolåntagning i 2013 svarer til -8,4 pct. af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i Til sammenligning havde kommunerne i 2012 en nettolåntagning svarende til -12,6 pct. af de budgetterede nettodriftsudgifter, jf. tabel herunder. Tabel Nettolåntagning i pct. af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2012 og 2013 Pct Regnskab 2012 Regnskab 2013 Kommuner -12,6-8,4 Note: Et negativt tal angiver nettolåntagning. Låntagningen er pl-reguleret med den samlede kommunale pl, hvor anlæg er pl-reguleret med den kommunale anlægs-pl. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 2.9 Renter Kommunerne har haft nettorenteudgifter på 0,5 mia. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 0,2 mia. kr. i forhold til 2012, jf. tabel 2.9. Tabel 2.9 De kommunale nettorenteudgifter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Kommuner Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 27

28 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber 2.10 Likviditet Kommunerne har i 2013 haft et nettoforbrug af likvide midler på 5,7 mia. kr. svarende til 1,8 pct. af nettodriftsudgifterne. Til sammenligning havde kommunerne i 2012 en likviditetsopbygning, der svarede til 1,4 pct. af årets nettodriftsudgifter, jf. tabel 2.10 herunder. Tabel 2.10 Forskydninger i likvide aktiver i mio. kr. og i pct. af nettodriftsudgifter i 2012 og PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Forskydninger i likvide aktiver, mio. kr Forskydninger i likvide aktiver i pct. af nettodriftsudgifterne, pct. 1,4-1,8 Note: Et negativt tal angiver et forbrug af likvide aktiver. Budgettallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. I bilag 1 er vist de kvartalsvise ultimo beholdninger for 2007 til kvartal. Ultimotallet giver et øjebliksbillede af kommunernes likviditet på den pågældende dato. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen viser derimod den gennemsnitlige likviditet set henover de seneste 365 dage. I figur 2.1 nedenfor er vist likviditetsniveauet efter kassekreditreglen pr. 4. kvt for de enkelte kommuner målt i kr. pr. indbygger. 28

29 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Figur 2.1 Likviditet opgjort efter kassekreditreglen pr. indbygger ultimo 4. kvartal 2013 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. 29

30

31 Kapitel 3 3. Regionernes regnskaber Nyt kapitel Regionernes økonomi er opdelt i tre adskilte områder: 1. Sundhed 2. Social- og specialundervisning 3. Regional udvikling Disse tre opgaveområder finansieres i hovedsagen af følgende indtægter: Sundhedsområdet Finansiering af regionernes opgaver på sundhedsområdet: Et generelt tilskud fra staten (bloktilskud) Et aktivitetsbestemt tilskud til sundhedsområdet fra staten Et aktivitetsbestemt bidrag til sundhedsområdet fra kommunerne Social- og specialundervisningsområdet Finansiering af regionernes drift af institutioner på social- og undervisningsområdet: Takstbetaling fra kommunerne Det regionale udviklingsområde Finansiering af regionernes opgaver på udviklingsområdet: Et generelt tilskud fra staten (bloktilskud) Et udviklingsbidrag fra kommunerne Opdelingen af regionernes økonomi i tre adskilte dele betyder, at indtægter, der er øremærkede til det ene af disse områder, ikke kan anvendes til finansiering af et af de øvrige områder. Adskillelsen af regionernes økonomi i tre dele indebærer desuden, at alle regionernes indtægter skal henføres til et af de tre aktivitetsområder. I budget- og regnskabssystemet for regionerne er reglerne for administration af de likvide aktiver mv. fastsat således, at det sikres, at der ikke overføres midler mellem de tre områder. Det bemærkes, at regionerne i henhold til de gældende budget- og regnskabsregler budgetterer sundhedsområdet efter udgiftsbaserede principper, mens udviklingsområdet og socialog specialundervisningsområdet budgetteres efter omkostningsbaserede principper. 31

32 Kapitel 3 Regionernes regnskaber I de følgende afsnit beskrives de enkelte regioners nettodrifts- og anlægsudgifter til sundhed (afsnit 3.1), social- og specialundervisning (afsnit 3.2) og regional udvikling (afsnit 3.3). Herefter beskrives de statslige og kommunale tilskud på de enkelte områder for regnskab Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) på sundhedsområdet, regionsfordelt Tabel 3.1 viser de afholdte nettodrifts- og bruttoanlægsudgifter regionsfordelt på sundhedsområdet for Der er en forholdsvis lille spredning regionerne imellem i forhold til fordelingen af nettodriftsudgifter på sundhedsområdet. Dog udgør speciallægehjælp og sygehusvæsen en større henholdsvis mindre andel af de samlede nettodriftsudgifter i Region Hovedstaden end i de andre regioner. Tabel 3.1 Nettodrifts- og bruttoanlægsudgifterne på sundhedsområdet regionsfordelt, 2013 Mio. kr PL Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Sygehusvæsen heraf medicin Sygesikring m.v Almen lægehjælp Speciallægehjælp Medicin Tandlæge Øvrige Diverse udgifter og indtægter Andel af fælles formål og administration Driftsudgifter i alt (netto) Anlægsudgifterne i alt (brutto) Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) i alt Kilde: Danmarks Statistik. 32

33 Kapitel 3 Regionernes regnskaber 3.2 Drifts- og anlægsudgifterne (brutto) på social- og specialundervisningsområdet mv., regionsfordelt I tabel 3.2 nedenfor er vist de enkelte regioners bruttoudgifter til sociale tilbud og specialundervisning for Området er fuldt ud takstfinansieret, således at kommunerne betaler for benyttelse af de regionale tilbud. Jf. tabellen har Region Midtjylland de højeste bruttoudgifter til sociale tilbud og specialundervisning mv. Tabel 3.2 Bruttoudgifter til sociale tilbud og specialundervisning mv. regionsfordelt, 2013 Mio. kr PL Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Sociale tilbud og specialundervisning Diverse omkostninger og indtægter Andel af fælles formål og administration Særlige administrative opgaver Driftsudgifter i alt (brutto) Anlægsudgifterne i alt (brutto) Drifts- og anlægsudgifterne i alt (brutto) Kilde: Danmarks Statistik. 3.3 Nettodrifts- og bruttoanlægsudgifterne på det regionale udviklingsområde, regionsfordelt I tabellen nedenfor er vist de enkelte regioners nettoudgifter til regional udvikling for Som det fremgår af tabellen, udgør udgifterne til kollektiv trafik ca. halvdelen af de samlede udgifter på udviklingsområdet efterfulgt af udgifterne til erhvervsudvikling, diverse og miljøområdet. Udgifterne til kollektiv trafik i forhold til de samlede nettoudgifter ligger i et spænd fra 40 pct. i region Syddanmark til 64 pct. i region Sjælland. 33

34 Kapitel 3 Regionernes regnskaber Tabel 3.3 Drifts- (netto) og anlægsudgifter (brutto) til regional udvikling regionsfordelt, 2013 Mio. kr PL Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kollektiv trafik Kulturel virksomhed Erhvervsudvikling Uddannelse Miljø Diverse Andel af fælles formål og administration Driftsudgifter i alt (netto) Anlægsudgifterne i alt (brutto) Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) i alt Kilde: Danmarks Statistik. 3.4 Tilskud Tabel 3.4 nedenfor viser regionernes tilskud på sundhedsområdet, social- og specialundervisningsområdet og for det regionale udviklingsområde. For sundhedsområdet og området for regional udvikling gælder det, at de overvejende er finansieret af et bloktilskud fra staten. Således androg bloktilskuddet henholdsvist 79,0 pct. og 76,5 pct. af de samlede tilskud og bidrag på henholdsvis sundhedsområdet og området for regional udvikling i regnskab En lille del af bloktilskuddet på sundhedsområdet overføres til social- og specialundervisningsområdet til særlige administrative opgaver såsom udarbejdelse af rammeaftaler mv. Beløbets størrelse bestemmes af regionsrådet. Tilskuddene på sundhedsområdet består endvidere af de kommunale og statslige aktivitetsbestemte tilskud. For regionerne er der et loft for hver regions indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering, som fastsættes på baggrund af de enkelte regioners aktivitet i det foregående år med tillæg af økonomiaftalens vækstforudsætninger. I 2013 udgør loftet for regionerne samlet set mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunerne betaler endvidere et objektivt finansieringsbidrag og et udviklingsbidrag til social- og specialundervisningsområdet henholdsvis til det regionale udviklingsområde. Udviklingsbidraget svarer til 124 kr. pr. indbygger i kommunen i

35 Kapitel 3 Regionernes regnskaber Tabel 3.4 Tilskud i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Sundhedsområdet Bloktilskud fra staten ,4 Aktivitetsbestemte bidrag fra kommunerne ,1 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten ,2 Tilskud fra bløderudligningsordningen* Tilskud til sundhed i alt ,2 Social og specialundervisning Objektive finansieringsbidrag fra kommunerne ,1 Bloktilskud fra staten** ,6 Tilskud til social og specialundervisning i alt ,1 Regional udvikling Bloktilskud fra staten ,1 Kommunale udviklingsbidrag ,0 Tilskud til regional udvikling i alt ,4 Tilskud i alt ,2 * Bløderudligningsordningen blev ophævet fra 1. januar 2013 ved lov nr af 18. december ** Omfatter den del af bloktilskuddet på sundhedsområdet, som regionsrådet bestemmer skal anvendes til særlige administrative opgaver på social- og specialundervisningsområdet. Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede regionale PL. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi-og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 35

36

37 Nyt kapitel Bilag 1 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes likvide beholdning Bilag 2 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes langfristede gæld Bilag 3a Den kommunale pris- og lønudvikling Bilag 3b Den regionale pris- og lønudvikling Bilag 4 Oversigt over kommunernes budget Bilag 5 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 6 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 7 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 8 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 9 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 10 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 11 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 12 Oversigt over regionernes budget Bilag 13 Oversigt over regionernes budget Bilag 14 Oversigt over regionernes budget Bilag 15 Oversigt over regionernes budget Bilag 16 Oversigt over regionernes budget Bilag 17 Oversigt over regionernes budget Bilag 18 Oversigt over regionernes budget Bilag 19 Oversigt over regionernes budget Bilag 20 Aftale om kommunernes økonomi for Bilag 21 Aftale om regionernes økonomi for

38 Bilag 1 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes likvide beholdning Mio. kr. Regioner Kommuner I alt Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Note: Ultimobeholdning for kvartalet beregnes ud fra primosaldoen og forskydninger i året indtil ultimo kvartalet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel REGK64 og REGR64. 38

39 Bilag 2 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes langfristede gæld Mio. kr. Regioner Kommuner I alt Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Note: Ultimobeholdning for kvartalet beregnes ud fra primosaldoen og forskydninger i året indtil ultimo kvartalet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel REGK65 og REGR65. 39

40 Bilag 3a Den kommunale pris- og lønudvikling År Pris- og lønudvikling Kommuner Inkl. Overførsler 3,7 Ekskl. overførsler 3,8 Inkl. Overførsler 3,9 Ekskl. overførsler 4,0 Inkl. Overførsler 2, Service ekskl. overførsler 2,8 Anlæg 1,7 Inkl. overførsler 1, Service ekskl. overførsler 1,1 Anlæg 2,9 Inkl. overførsler 2, Service ekskl. overførsler 2,3 Anlæg 2,3 Inkl. overførsler 1, Service ekskl. overførsler 0,9 Anlæg 1,6 Inkl. overførsler 1, * Service ekskl. overførsler 1,2 Anlæg 0,9 Inkl. overførsler 1, * Service ekskl. overførsler 2,0 Anlæg 1,3 * Skønnet pris- og lønudvikling Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af pris- og lønudviklingen, samt Finansministeriets pris- og lønskøn.. 40

41 Bilag 3b Den regionale pris- og lønudvikling År Pris- og lønudvikling Regioner Inkl. medicin 2,4 Ekskl. medicin 3,4 Inkl. medicin 2, Sundhed ekskl. medicin 3,3 Regional udvikling 2,3 Inkl. medicin 2, Sundhed ekskl. medicin 2,5 Regional udvikling 3,5 Anlæg 1,0 Inkl. medicin 0, Sundhed ekskl. medicin 0,6 Regional udvikling 2,5 Anlæg 1,8 Inkl. medicin 1, Sundhed ekskl. medicin 1,4 Regional udvikling 2,4 Anlæg 2,5 Inkl. medicin 0, Sundhed ekskl. medicin 0,6 Regional udvikling 0,8 Anlæg 1,1 Inkl. medicin 0, * Sundhed ekskl. medicin 1,0 Regional udvikling 1,2 Anlæg 0,8 Inkl. medicin 1, * Sundhed ekskl. medicin 1,7 Regional udvikling 2,0 Anlæg 1,3 * Skønnet pris- og lønudvikling Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af pris- og lønudviklingen, samt Finansministeriets pris- og lønskøn.. 41

42 Bilag 4 Oversigt over kommunernes budget 2014 Mio. kr. løbende priser Udgifter Indtægter Nettoudgifter Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt heraf refusion Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt ( ) Finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Finansforskydninger i alt E. Afdrag på lån ( ) Sum (A+B+C+D+E) Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. Finansiering i alt Balance Note: Der kan ske ændringer i Danmarks Statistiks regnskabsopgørelse pr. 6.februar 2015 efter kommunal henvendelse. Kilde: Danmarks Statistik. 42

43 Bilag 5 Oversigt over kommunernes regnskab 2013 Mio. kr. løbende priser Udgifter Indtægter Nettoudgifter Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt heraf refusion Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt ( ) Finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Finansforskydninger i alt E. Afdrag på lån ( ) Sum (A+B+C+D+E) Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. Finansiering i alt Balance Note: Der kan ske ændringer i Danmarks Statistiks regnskabsopgørelse pr. 6. februar 2015 efter kommunal henvendelse. Kilde: Danmarks Statistik. 43

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 De kommunale og regionale budgetter 2013 Indhold Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 1.1.2 Oversigt over regionernes

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2007 Kolofon Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Udgivet i oktober 2009 Foto: Ole Nielsen Layout: PrinfoTrekroner ISBN-nr:

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 - MARTS 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015

Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015 Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet Maj 2015 Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Analyse af virkningerne

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere