De kommunale og regionale regnskaber I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen."

Transkript

1 De kommunale og regionale regnskaber 2013

2 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Omslag: Studio Parris Wakefield Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse Indledning Sammenfatning Oversigt over regnskab Oversigt over kommunernes regnskaber for Oversigt over regionernes regnskaber for Sammenholdelse af regnskab med budget- og aftaleniveauet Kommunernes økonomi for Regionernes økonomi for Kommunernes regnskaber Serviceudgifter Udgifter til overførsler, herunder forsikrede ledige Sundhedsudgifter Anlægsudgifter Brugerfinansierede områder Skatter Tilskud og udligning Langfristet låntagning og gæld Renter Likviditet Regionernes regnskaber Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) på sundhedsområdet, regionsfordelt Drifts- og anlægsudgifterne (brutto) på social- og specialundervisningsområdet mv., regionsfordelt Nettodrifts- og bruttoanlægsudgifterne på det regionale udviklingsområde, regionsfordelt Tilskud Bilag... 37

4

5 Indledning Indledning Nyt kapitel Kommunernes og regionernes regnskaber 2013 er baseret på de regnskabsoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik. Publikationen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriets publikationsserie om den kommunale og regionale økonomi. I serien udkommer ligeledes en publikation om de kommunale og regionale budgetter, når disse foreligger. Publikationens første hovedafsnit indledes med et sammenfattende kapitel, der opridser de væsentligste tendenser i kommunernes og regionernes regnskaber og sammenholder dem med henholdsvis budgetterne for 2013 og de indgåede aftaler om udgifter og indtægter for budgetåret Herefter følger to kapitler, hvor henholdsvis kommunernes og regionernes regnskaber for 2013 gennemgås nærmere. Herunder gennemgås også udviklingen i forhold til regnskabsåret Endelig indeholder publikationen en sektion med bilag, hvor der gengives en række opgørelser vedr. kommuners og regioners økonomi. Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for Kommunal- og regionaløkonomi, april

6

7 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Oversigt over regnskab Oversigt over kommunernes regnskaber for 2013 Kommunerne har samlet set afholdt udgifter på 449,0 mia. kr. og haft indtægter på 451,0 mia. kr. i Det har givet et overskud på drifts- og anlægsvirksomheden inklusiv renter på 1,9 mia. kr. Overskuddet har resulteret i finansforskydninger, der fordeler sig med et nettolåneoptag på 1,5 mia. kr., øvrige finansforskydninger på 9,1 mia. kr. netto samt et nettolikviditetsforbrug på 5,7 mia. kr., jf. tabel nedenfor. Tabel Oversigt over kommunernes regnskab 2013 Mia. kr PL Udgifter Indtægter Nettoudgifter Drift 413,6-98,3 315,3 Anlæg 20,5-3,9 16,7 Renter 2,5-2,0 0,5 Refusion af købsmoms 0,2-0,2 0,0 Skatter 1,2-250,4-249,2 Tilskud og udligning 11,1-96,2-85,2 Resultat før finansforskydninger 449,0-451,0-1,9 Låntagning (langfristet) 5,7-7,2-1,5 Øvrige finansforskydninger mv. 9,5-0,3 9,1 Likviditet(- =nettolikviditetsforbrug) -3,8-1,9-5,7 Balance 460,5-460,5 0,0 Anm.: Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Danmarks Statistik. De samlede kommunale skatteindtægter i 2013 er på 249,2 mia. kr., hertil kommer de samlede indtægter fra tilskud og udligning på 85,2 mia. kr. 7

8 Kapitel 1 Sammenfatning Oversigt over regionernes regnskaber for 2013 Regionerne har i 2013 samlet set afholdt udgifter for 126,3 mia. kr. Af disse udgør udgifterne til sundhedsområdet 113,8 mia. kr., udgifterne til social- og specialundervisningsområdet 4,6 mia. kr., udgifterne til regional udvikling 2,9 mia. kr. og udgifterne til fællesformål og administration udgør 4,6 mia. kr. Herudover kommer renteudgifter mv. på 0,4 mia. kr. Regionernes samlede indtægter i 2013 beløber sig til 126,7 mia. kr., hvilket giver et lille overskud på drifts- og anlægsvirksomheden inklusiv renter på 0,4 mia. kr. Størstedelen af indtægterne kommer fra bidrag/tilskud. En oversigt over regionernes udgifts- og indtægtsstruktur ses i tabel

9 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel Oversigt over regionernes regnskab 2013 Mia. kr PL Udgifter Indtægter Nettoudgifter Sundhedsområdet Drift 108,6-10,8 97,8 Anlæg 5,2-1,1 4,1 Bidrag/tilskud 0,0-104,9-104,9 Sundhed i alt 113,8-116,8-3,0 Social og specialundervisning Drift 4,3-4,3 0,0 Anlæg 0,3 0,0 0,3 Bidrag/tilskud 0,0-0,2-0,2 Social og specialundervisning i alt 4,6-4,5 0,0 Regional udvikling Drift 2,9-0,2 2,7 Anlæg 0,0 0,0 0,0 Bidrag/tilskud 0,0-2,9-2,9 Regional udvikling i alt 2,9-3,1-0,2 Fællesformål og administration Drift 4,5-1,9 2,5 Anlæg 0,1-0,1 0,0 Fællesformål og administration i alt 4,6-2,0 2,6 Renter mv. Renter 0,4-0,3 0,1 Kurstab og gevinster 0,0 0,0 0,1 Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0,0 Renter mv. i alt 0,4-0,3 0,2 Resultat før finansforskydninger 126,3-126,7-0,4 Låntagning (langfristet)* 1,2-0,7 0,4 Finansforskydninger mv.* 0,9-1,3-0,4 Likviditet (- =nettolikviditetsforbrug)* 0,2-1,5-1,3 Balance 128,6-130,3-1,7 * Finansforskydningerne er opgjort på baggrund af budgetoplysningerne for 2013, da der ikke foreligger regnskabsoplysninger for disse ud fra udgiftsmæssige principper. Anm.: Det bemærkes, at denne tabel er opgjort ud fra udgiftsbaserede principper af hensyn til sammenhængen i tabellen uanset, at regionerne opgør social- og specialundervisningsområdet og udviklingsområdet ud fra omkostningsbaserede principper. Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet. 9

10 Kapitel 1 Sammenfatning 1.2 Sammenholdelse af regnskab med budget- og aftaleniveauet Den overordnede styring af den decentrale offentlige økonomi er baseret på aftalesystemet mellem regeringen og de kommunale og regionale parter om det følgende års økonomi for henholdsvis kommuner og regioner. For 2013 indgik regeringen d. 9. og 10. juni 2012 aftaler med Danske Regioner og KL om henholdsvis regionernes og kommunernes økonomi. I de følgende afsnit sammenholdes aftale, budget og regnskab for 2013 for henholdsvis kommunerne og regionerne Kommunernes økonomi for 2013 Regeringen og KL indgik den 10. juni 2012 aftale om kommunernes økonomi for Rammen for aftalen er et samlet kommunalt udgiftsniveau og indtægtsniveau på henholdsvis 344,0 mia. kr. og 347,5 mia. kr. i 2013 samt en ekstraordinær finansiering på 3,5 mia. kr. Regeringen og KL blev i 2013 efter budgetlægningen enige om, at kommunerne i 2013 kunne prioritere anlægsudgifter for yderligere 2 mia. kr. inden for den samlede budgetterede ramme. Aftale- og budgetniveauet er korrigeret herfor i tabel De realiserede bruttoanlægsudgifter i regnskabet for 2013 ligger 0,2 mia. kr. over det korrigerede budgetterede anlægsniveau, mens de realiserede nettoserviceudgifter ligger 2,8 mia. kr. under det korrigerede budgetniveau. 10

11 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel Udgiftsposter i aftale, budget og regnskab 2013 Mia. kr PL Aftale Budget Regnskab Forskel aftale Forskel budget til regnskab til regnskab Serviceudgifter, netto 227,4* 226,8* 224,0-0,6-2,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførsler ekskl. forsikrede ledige 19,3 19,3 19,6 0,0 0,3 62,0 61,0 61,3-1,0 0,3 Udgifter til forsikrede ledige 14,6 14,8 13,3 0,2-1,5 Skattefinansieret bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 17,5* 18,1* 18,2 0,6 0,2 Udgifter i alt 340,8 340,0 336,5-0,8-3,5 * Der er tale om angivelse af det korrigerede niveau som følge af aftale om prioritering af højere anlægsniveau indenfor budgetrammen. Aftalens nettoserviceudgifter er endvidere korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Budgettet er opregnet til regnskabsniveau. Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Finansministeriet, Aftale om kommunernes økonomi for 2013, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt Danmarks Statistik. Kommunernes regnskabsførte serviceudgifter i 2013 sammenholdes i tabel herunder med kommunernes aftale- og budgetniveauer samt regnskabsførte serviceudgifter i perioden fra Tallene er opregnet til seneste pris- og lønniveau samt korrigeret for opgaveændringer i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) som opgjort af Finansministeriet. Der tegner sig her et billede af, at kommunerne de seneste år har realiseret et forholdsvis stabilt niveau i de regnskabsførte serviceudgifter. 11

12 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel De realiserede kommunale serviceudgifter Mia. kr., 2015-pl og 2015 opgaveniveau Aftale 230,0 233,0 237,4 239,9 239,0 238,8 236,6 Budget 230,3 234,5 236,8 239,0 237,4 236,2 234,0* Regnskab 234,5 236,9 243,2 240,8 231,4 230,8 231,1 * Budget 2013 er korrigeret for, at kommunerne efter aftale med regeringen valgte at prioritere et løft af investeringerne indenfor den samlede budgetterede ramme. Serviceudgifterne er på både aftale-, budget- og regnskabsniveau reguleret med seneste pris- og lønopgørelse for service ekskl. overførsler. Anm.: Serviceudgifter er defineret som kommunernes nettodriftsudgifter eksklusive udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, almene ældreboliger, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen, udgifter til overførsler og budgetgaranterede områder, udgifter vedrørende forsikrede ledige samt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger samt opgaveændringer i medfør af DUT mv., således at udgifterne er sammenlignelige over tid (opgjort i budget 2015-opgaveniveau). Der er ikke korrigeret for, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde blev løftet i 2008 og 2009 i forbindelse med aftalerne om kommunernes økonomi for hhv og Kilde: Aftaler om kommunernes økonomi , Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse og egne beregninger. En nærmere beskrivelse af kommunernes regnskaber for 2013 findes i kapitel Regionernes økonomi for 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for Aftalen indeholder et samlet niveau for nettodriftsudgifter på sundhedsområdet (ekskl. medicin) på 94,9 mia. kr., hvortil der kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet, og det samlet niveau for udgifter til medicintilskud er fastsat til 6,4 mia. kr. De forudsatte nettodriftsudgifter til regional udvikling udgør 2,9 mia. kr. Der er aftalt et loft for bruttoanlægsudgifterne på 2,2 mia. kr. på sundhedsområdet efter DUTkorrektioner. Hertil kommer 3,0 mia. kr. til investeringer i de nye sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Endvidere hensættes ved deponering i regionerne mio. kr. til regionernes egen medfinansiering af projekterne med kvalitetsfondsstøtte. Som det fremgår af tabel herunder, ligger regionernes realiserede nettodriftsudgifter til sundhed inklusiv medicintilskud 2013 knap 1,2 mia. kr. under det budgetterede i Afvigelsen skal ses i sammenhæng med, at det realiserede medicintilskud ligger 0,9 mia. kr. under aftale- og budgetniveau. 12

13 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel Regionernes udgifter i aftale, budget og regnskab 2013 Mia. kr PL Aftale Budget Regnskab Forskel aftale Forskel budget til budget til regnskab Nettodriftsudgifter til sundhed ekskl. medicintilskud 94,9 94,9 94,6 0,0-0,3 Medicintilskud 6,4 6,4 5,5 0,0-0,9 Bruttoanlægsudgifter sundhed 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter til regional udvikling 2,9 2,9 2,8 0,0-0,1 Anm.: Aftalens nettodriftsudgifter er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet samt meropgaver og PL-rul. Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Finansministeriet: Aftale om regionernes økonomi for 2013, Finansministeriets meropgaveopgørelse samt Danmarks Statistik. Figur 1.1 viser afvigelsen mellem budget og regnskab i kr. pr. indbygger for 2013 mellem regionernes nettodriftsudgifter til sundhed ekskl. medicintilskud. Figur 1.1 Afvigelse pr. indbygger mellem budget og regnskab (nettodriftsudgifterne til sundhed ekskl. medicintilskud) 2013 (kr.) Kr Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Kr Anm.: Negative tal henviser til højere budgetteret niveau end niveauet ved regnskab Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. Som figur 1.1 viser, er afvigelsen med de realiserede og budgetterede nettodriftsudgifter til sundhed eksklusiv medicintilskud pr. indbygger noget større for region Sjælland og region Hovedstaden end for de tre andre regioner. Det er kun region Nordjylland og region Syddanmark, hvis realiserede nettodriftsudgifter til sundhed eksklusiv medicin overstiger de budgetterede. 13

14 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.2 viser den tilsvarende afvigelse som illustreret i figur 1.1, blot for regional udvikling. Figur 1.2 Afvigelse mellem budget og regnskab pr. indbygger (nettodriftsudgifter til regional udvikling), 2013 (kr.) Kr Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Kr Anm.: Negative tal henviser til højere budgetteret niveau end niveauet ved regnskab Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. De fleste regioner har små afvigelser mellem budget og regnskab på det regionale udviklingsområde. Dog har Region Midtjylland haft lavere realiserede nettodriftsudgifter til regional udvikling pr. indbygger end budgetteret og Region Syddanmark lidt højere realiserede nettodriftsudgifter til regional udvikling pr. indbygger end budgetteret. En nærmere beskrivelse af regionernes regnskaber for 2013 findes i kapitel 3. 14

15

16 Kapitel 2 2. Kommunernes regnskaber Nyt kapitel I de følgende afsnit gennemgås først de kommunale udgifter opdelt på serviceudgifterne, overførselsudgifterne, sundhedsudgifter, anlægsudgifter og det brugerfinansierede område. Dernæst gennemgås indtægter fra skatter samt tilskud og udligning og til sidst låntagning, gæld, renter og likviditet. 2.1 Serviceudgifter Et af de væsentligste elementer i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL er det aftalte niveau for de kommunale serviceudgifter i det år, som aftalen vedrører. Serviceudgifterne for 2013 opgøres i den forbindelse som nettodriftsudgifterne inkl. statsrefusion på de skattefinansierede områder fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (herunder udgifter til forsikrede ledige), udbetaling af tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsområdet, nettodriftsudgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering, ældreboliger samt driftsindtægter fra den centrale refusionsordning. Se nærmere definition i boks

17 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.1 Definition af kommunernes serviceudgifter i regnskab 2013 Kommunernes serviceudgifter i regnskabet for 2013 afgrænses i budget- og regnskabssystem for kommuner som kommunernes nettodriftsudgifter inklusive statsrefusion på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket kommunernes nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion på følgende: Overførsler ekskl. forsikrede ledige Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. Refusion Førtidspension med 35 pct. refusion (før 1. januar 2003) Førtidspension med 35 pct. refusion (efter 1. januar 2003) Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering, ekskl. dranst 1, gr. 004 og Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til de forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 17

18 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Medfinansiering af sundhedsvæsnet Aktivitetsbestemt medfinansiering Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Ældreboliger Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet Udbetaling af tjenestemandspension vedr. nuværende eller tidligere kommunale forsyningsvirksomheder, dranst 1, gr. 001 og 002 Kommunerne har samlet set afholdt nettoserviceudgifter på 224,0 mia. kr. i Det er 2,8 mia. kr. lavere end det korrigerede budgetterede niveau (se også afsnit 1.2.1). I forhold til niveauet for regnskab 2012, beregnet ud fra servicerammedefinitionen i 2013, har kommunerne samlet haft en stigning på 0,1 pct. svarende til 0,3 mia. kr., jf. tabel 2.1. Nettoserviceudgifterne er steget på næsten alle hovedkonti fra 2012 til 2013, mens der har været et fald i nettoserviceudgifterne på undervisning- og kulturområdet. Faldet i nettoserviceudgifterne på undervisning- og kulturområdet har sammenhæng til arbejdskonflikten på skoleområdet. 18

19 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.2 De kommunale nettoserviceudgifter i regnskab 2012 og 2013 fordelt på hovedkonti Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Byudvikling, bolig og miljø ,5 - Transport og infrastruktur ,4 - Undervisning og kultur ,2 - Sundhedsområdet ,9 - Sociale opgaver og beskæftigelse mv. - Fællesudgifter og administration mv , ,4 I alt ,1 Budgetteret niveau * * Der er tale om angivelse af det korrigerede niveau som følge af aftale om prioritering af højere anlægsniveau indenfor budgetrammen. Aftalens nettoserviceudgifter er endvidere korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik samt Finansministeriets meropgave-opgørelse. Kommunefordelte tabeller over bruttodriftsudgifterne fordelt på hovedkonti kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets 2.2 Udgifter til overførsler, herunder forsikrede ledige Overførselsudgifterne ekskl. udgifterne vedr. forsikrede ledige i regnskab 2013 udgør samlet set 61,3 mia. kr. Det er 1,4 mia. kr. over niveauet i regnskabet for 2012, hvilket svarer til en realvækst på 2,3 pct. Fordelingen på de forskellige typer overførselsudgifter fremgår af tabel herunder. Af tabellen ses det, at det væsentligste absolutte bidrag til stigningen i kommunernes overførselsudgifter er seniorjob til personer over 55 år med en stigning på 0,5 mia. kr. Herefter følger kontanthjælp, som stiger med 0,4 mia. kr. Sygedagpenge er derimod faldet med 0,8 mia. kr. fra regnskab 2012 til

20 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel Overførselsudgifter ekskl. forsikrede i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Overførelser ekskl. forsikrede Erhvervsgrunduddannelser ,0 Daghøjskoler ,9 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet , ,5 Repatriering ,5 Personlige tillæg mv ,4 Førtidspension ,5 Sygedagpenge ,0 Sociale formål ,0 Kontanthjælp ,2 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge ,5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,7 Boligydelse til pensionister ,0 Boligsikring ,6 Særlig udd.ord. og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning* Revalidering ekskl. dranst 1, grp. 004 og 005 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger , ,0 Ressourceforløb* Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ,0 Seniorjob til personer over 55 år ,1 Beskæftigelsesordninger ,3 Overførsler ekskl. forsikrede i alt ,3 Budgetteret niveau overførsler ekskl. forsikrede * Funktionen er oprettet med virkning fra regnskab Anm.: Regnskabstallene er pl-reguleret med satsreguleringsprocenten. Bemærk at overførselsudgifterne ikke er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik og bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2013, nr. 870 af 22. august

21 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til forsikrede ledige i regnskabet for 2013 er samlet set 13,3 mia. kr. Det er 1,4 mia. kr. under niveauet i regnskab 2012, hvilket svarer til et realfald på 9,5 pct. Fordelingen på de forskellige typer overførselsudgifter fremgår af tabel herunder. Bemærk at tallene ikke er korrigeret for meropgaver. Tabel Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til de forsikrede ledige i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Forsørgelses- og aktiveringsudgifter til de forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige ,6 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ,7 Forsørgelse og aktivering vedr. forsikrede ledige i alt ,5 Budgetteret niveau forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv * * Det budgetterede niveau er korrigeret for midtvejsreguleringen. Anm.: Regnskabstallene er pl-reguleret med satsreguleringsprocenten. Bemærk at overførselsudgifterne ikke er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik og bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2013, nr. 870 af 22. august Sundhedsudgifter Kommunerne har i 2013 samlet set afholdt nettodriftsudgifter på sundhedsområdet for 26,7 mia. kr., hvoraf de 19,6 mia. kr. vedrører den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. De samlede kommunale sundhedsudgifter er steget med 3,2 pct. fra regnskab 2012 til regnskab Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse har haft den største stigning med 23,2 pct., jf. tabel 2.3 nedenfor. 21

22 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.3 De kommunale sundhedsudgifter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet ,5 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,2 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut ,5 Kommunal tandpleje ,6 Sundhedsfremme og forebyggelse ,2 Kommunal sundhedstjeneste ,8 Øvrige sundhedsudgifter ,3 Kommunale sundhedsudgifter i alt ,2 Budgetteret niveau Anm.: Sundhedsudgifterne eksklusiv den aktivitetsbestemte medfinansiering er pl-reguleret efter den kommunale service-pl. Den aktivitetsbestemte medfinansiering pl-reguleres med pris- og lønopgørelsen for sundhed ekskl. medicin. Regnskabstallene er ekskl. art 51. Bemærk at sundhedsudgifterne ikke er korrigeret for reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-skøn. 2.4 Anlægsudgifter De samlede afholdte kommunale bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger udgør i regnskab ,2 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. over det budgetterede niveau. I forhold til regnskab 2012 har kommunerne samlet set afholdt 1,2 mia. kr. mindre i bruttoanlægsudgifter, jf. tabel 2.4. De største fald er sket på transport og infrastruktur samt byudvikling, bolig og miljøområdet. På fællesudgifter og administration samt sundhedsområdet er bruttoanlægsudgifterne derimod steget med hhv. 4,2 og 10,3 pct. 22

23 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.4 De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger ,9 Transport og infrastruktur ,5 Undervisning og kultur ,9 Sundhedsområdet ,3 Sociale opgaver og beskæftigelse (ekskl. ældreboliger) ,4 Fællesudgifter og administration ,2 I alt (ekskl. ældreboliger) ,3 Budgetteret niveau Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den kommunale anlægs-pl. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-skøn. 2.5 Brugerfinansierede områder De brugerfinansierede områder drives efter et såkaldt hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at udgifterne til områderne over tid skal finansieres af brugerne og således ikke belaste kommunerne økonomisk. I praksis foregår dette ved, at kommunen finansierer anlægsinvesteringer på områderne og løbende hjemtager driftsindtægterne fra brugerfinansieringen. I det enkelte år kan kommunerne derfor godt have enten nettoudgifter eller -indtægter på området, uden at det strider imod hvile-i-sig-selv princippet. Kommunerne har samlet set afholdt nettoudgifter (drift og anlæg) til de brugerfinansierede områder på 302 mio. kr. i Dette svarer til en realstigning i nettoudgifterne til de brugerfinansierede områder på 141 mio. kr. i forhold til regnskab Varmeforsyningsområdet står for langt hoveddelen af nettodrifts- og anlægsudgifterne i 2013, jf. tabel 2.5 herunder. 23

24 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.5 Kommunernes nettodrifts- og anlægsudgifter til de brugerfinansierede områder i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Gasforsyning Elforsyning* Varmeforsyning Vandforsyning* Andre forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Brugerfinansierede områder i alt * Områderne er selskabsgjorte og derfor adskilt fra den offentlige forvaltning. Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl og ekskl. art 51. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 2.6 Skatter Kommunerne har for 2013 haft skatteindtægter på i alt 249,2 mia. kr. mod 234,4 mia. kr. i Det svarer til en stigning på 14,8 mio. kr. Hovedparten af denne stigning kommer primært fra de kommunale skatteindtægter vedr. indkomstskatten og grundskyld, som er begge er steget omkring 6 pct. fra 2012 til Langt størstedelen af de kommunale skatteindtægter stammer fra kommunal indkomstskat. I regnskab 2013 udgør indkomstskatten 218 mia. kr., svarende til 87,5 pct. Grundskyld og kommunal andel af selskabsskatten udgør hhv. 22,6 og 4,5 mia. kr., svarende til 9,1 og 1,8 pct. af de samlede kommunale skatteindtægter. 24

25 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.6 De kommunale skatteindtægter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Kommunal indkomstskat ,4 Selskabsskat ,7 Anden skat pålignet visse indkomster ,0 Grundskyld ,7 Anden skat på fast ejendom ,5 Øvrige skatter og afgifter ,6 Skatteindtægter i alt ,3 Budgetteret niveau Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. Der henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation De kommunale og regionale budgetter for en mere uddybende beskrivelse af den kommunale skattesammensætning samt Økonomi- og Indenrigsministeriets noegletal.dk for kommunefordelte skattetal. 2.7 Tilskud og udligning Kommunerne har samlet set haft nettoindtægter på 68,6 mia. kr. i 2013 fra det generelle tilskuds- og udligningssystem. Det er 9,7 mia. kr. mindre end i Den største indtægtskilde samlet set i det generelle tilskuds- og udligningssystem er den kommunale udligning. I 2013 var denne post på 54,3 mia. kr. 25

26 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel 2.7 Tilskud og udligning i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Kommunal udligning ,9 Statstilskud til kommuner ,9 Efterregulering ,4 Udligning af selskabsskatten ,0 Udligning og generelle tilskud i alt ,4 Udligning og tilskud vedr. udlændinge ,9 Kommunale bidrag til regionerne ,2 Særlige tilskud ,1 heraf beskæftigelsestilskud ,2 Tilskud og udligning i alt ,6 Budgetteret niveau Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. De kommunale bidrag til regionerne består af et udviklingsbidrag, svarende til 124 kr. pr. indbygger i Således har kommunerne afholdt et kommunalt udviklingsbidrag på knap 0,7 mia. kr. i 2013, jf. tabel 2.7. Det kommunefordelte statsgaranterede grundlag fra tilskuds- og udligningssystemet kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation Kommunal udligning og generelle tilskud 2013, ligesom der her findes en beskrivelse af tilskuds- og udligningssystemet samt opgørelser over de enkelte kriterieværdier mv. 2.8 Langfristet låntagning og gæld Kommunerne har under ét optaget lån for 7,2 mia. kr. og afdraget på lån med 5,7 mia. kr. i 2013, svarende til en samlet nettolåntagning på 1,5 mia. kr. Det betyder, at den samlede kommunale langfristede gæld er steget, jf. tabel herunder. 26

27 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Tabel Kommunal langfristet låntagning i 2012 og 2013 Mio. kr PL Langfristet låntagning Afdrag på lån Nettolåntagning Note: Et negativt tal angiver nettogæld eller låntagning. Kilde: Danmarks Statistik. I bilag 2 er vist de kvartalsvise ultimo beholdninger fra 2007 til kvartal. Kommunernes nettolåntagning i 2013 svarer til -8,4 pct. af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i Til sammenligning havde kommunerne i 2012 en nettolåntagning svarende til -12,6 pct. af de budgetterede nettodriftsudgifter, jf. tabel herunder. Tabel Nettolåntagning i pct. af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2012 og 2013 Pct Regnskab 2012 Regnskab 2013 Kommuner -12,6-8,4 Note: Et negativt tal angiver nettolåntagning. Låntagningen er pl-reguleret med den samlede kommunale pl, hvor anlæg er pl-reguleret med den kommunale anlægs-pl. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 2.9 Renter Kommunerne har haft nettorenteudgifter på 0,5 mia. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 0,2 mia. kr. i forhold til 2012, jf. tabel 2.9. Tabel 2.9 De kommunale nettorenteudgifter i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Kommuner Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 27

28 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber 2.10 Likviditet Kommunerne har i 2013 haft et nettoforbrug af likvide midler på 5,7 mia. kr. svarende til 1,8 pct. af nettodriftsudgifterne. Til sammenligning havde kommunerne i 2012 en likviditetsopbygning, der svarede til 1,4 pct. af årets nettodriftsudgifter, jf. tabel 2.10 herunder. Tabel 2.10 Forskydninger i likvide aktiver i mio. kr. og i pct. af nettodriftsudgifter i 2012 og PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Forskydninger i likvide aktiver, mio. kr Forskydninger i likvide aktiver i pct. af nettodriftsudgifterne, pct. 1,4-1,8 Note: Et negativt tal angiver et forbrug af likvide aktiver. Budgettallene er pl-reguleret med den samlede kommunale pl. Kilde: Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. I bilag 1 er vist de kvartalsvise ultimo beholdninger for 2007 til kvartal. Ultimotallet giver et øjebliksbillede af kommunernes likviditet på den pågældende dato. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen viser derimod den gennemsnitlige likviditet set henover de seneste 365 dage. I figur 2.1 nedenfor er vist likviditetsniveauet efter kassekreditreglen pr. 4. kvt for de enkelte kommuner målt i kr. pr. indbygger. 28

29 Kapitel 2 Kommunernes regnskaber Figur 2.1 Likviditet opgjort efter kassekreditreglen pr. indbygger ultimo 4. kvartal 2013 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. 29

30

31 Kapitel 3 3. Regionernes regnskaber Nyt kapitel Regionernes økonomi er opdelt i tre adskilte områder: 1. Sundhed 2. Social- og specialundervisning 3. Regional udvikling Disse tre opgaveområder finansieres i hovedsagen af følgende indtægter: Sundhedsområdet Finansiering af regionernes opgaver på sundhedsområdet: Et generelt tilskud fra staten (bloktilskud) Et aktivitetsbestemt tilskud til sundhedsområdet fra staten Et aktivitetsbestemt bidrag til sundhedsområdet fra kommunerne Social- og specialundervisningsområdet Finansiering af regionernes drift af institutioner på social- og undervisningsområdet: Takstbetaling fra kommunerne Det regionale udviklingsområde Finansiering af regionernes opgaver på udviklingsområdet: Et generelt tilskud fra staten (bloktilskud) Et udviklingsbidrag fra kommunerne Opdelingen af regionernes økonomi i tre adskilte dele betyder, at indtægter, der er øremærkede til det ene af disse områder, ikke kan anvendes til finansiering af et af de øvrige områder. Adskillelsen af regionernes økonomi i tre dele indebærer desuden, at alle regionernes indtægter skal henføres til et af de tre aktivitetsområder. I budget- og regnskabssystemet for regionerne er reglerne for administration af de likvide aktiver mv. fastsat således, at det sikres, at der ikke overføres midler mellem de tre områder. Det bemærkes, at regionerne i henhold til de gældende budget- og regnskabsregler budgetterer sundhedsområdet efter udgiftsbaserede principper, mens udviklingsområdet og socialog specialundervisningsområdet budgetteres efter omkostningsbaserede principper. 31

32 Kapitel 3 Regionernes regnskaber I de følgende afsnit beskrives de enkelte regioners nettodrifts- og anlægsudgifter til sundhed (afsnit 3.1), social- og specialundervisning (afsnit 3.2) og regional udvikling (afsnit 3.3). Herefter beskrives de statslige og kommunale tilskud på de enkelte områder for regnskab Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) på sundhedsområdet, regionsfordelt Tabel 3.1 viser de afholdte nettodrifts- og bruttoanlægsudgifter regionsfordelt på sundhedsområdet for Der er en forholdsvis lille spredning regionerne imellem i forhold til fordelingen af nettodriftsudgifter på sundhedsområdet. Dog udgør speciallægehjælp og sygehusvæsen en større henholdsvis mindre andel af de samlede nettodriftsudgifter i Region Hovedstaden end i de andre regioner. Tabel 3.1 Nettodrifts- og bruttoanlægsudgifterne på sundhedsområdet regionsfordelt, 2013 Mio. kr PL Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Sygehusvæsen heraf medicin Sygesikring m.v Almen lægehjælp Speciallægehjælp Medicin Tandlæge Øvrige Diverse udgifter og indtægter Andel af fælles formål og administration Driftsudgifter i alt (netto) Anlægsudgifterne i alt (brutto) Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) i alt Kilde: Danmarks Statistik. 32

33 Kapitel 3 Regionernes regnskaber 3.2 Drifts- og anlægsudgifterne (brutto) på social- og specialundervisningsområdet mv., regionsfordelt I tabel 3.2 nedenfor er vist de enkelte regioners bruttoudgifter til sociale tilbud og specialundervisning for Området er fuldt ud takstfinansieret, således at kommunerne betaler for benyttelse af de regionale tilbud. Jf. tabellen har Region Midtjylland de højeste bruttoudgifter til sociale tilbud og specialundervisning mv. Tabel 3.2 Bruttoudgifter til sociale tilbud og specialundervisning mv. regionsfordelt, 2013 Mio. kr PL Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Sociale tilbud og specialundervisning Diverse omkostninger og indtægter Andel af fælles formål og administration Særlige administrative opgaver Driftsudgifter i alt (brutto) Anlægsudgifterne i alt (brutto) Drifts- og anlægsudgifterne i alt (brutto) Kilde: Danmarks Statistik. 3.3 Nettodrifts- og bruttoanlægsudgifterne på det regionale udviklingsområde, regionsfordelt I tabellen nedenfor er vist de enkelte regioners nettoudgifter til regional udvikling for Som det fremgår af tabellen, udgør udgifterne til kollektiv trafik ca. halvdelen af de samlede udgifter på udviklingsområdet efterfulgt af udgifterne til erhvervsudvikling, diverse og miljøområdet. Udgifterne til kollektiv trafik i forhold til de samlede nettoudgifter ligger i et spænd fra 40 pct. i region Syddanmark til 64 pct. i region Sjælland. 33

34 Kapitel 3 Regionernes regnskaber Tabel 3.3 Drifts- (netto) og anlægsudgifter (brutto) til regional udvikling regionsfordelt, 2013 Mio. kr PL Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kollektiv trafik Kulturel virksomhed Erhvervsudvikling Uddannelse Miljø Diverse Andel af fælles formål og administration Driftsudgifter i alt (netto) Anlægsudgifterne i alt (brutto) Drifts- (netto) og anlægsudgifterne (brutto) i alt Kilde: Danmarks Statistik. 3.4 Tilskud Tabel 3.4 nedenfor viser regionernes tilskud på sundhedsområdet, social- og specialundervisningsområdet og for det regionale udviklingsområde. For sundhedsområdet og området for regional udvikling gælder det, at de overvejende er finansieret af et bloktilskud fra staten. Således androg bloktilskuddet henholdsvist 79,0 pct. og 76,5 pct. af de samlede tilskud og bidrag på henholdsvis sundhedsområdet og området for regional udvikling i regnskab En lille del af bloktilskuddet på sundhedsområdet overføres til social- og specialundervisningsområdet til særlige administrative opgaver såsom udarbejdelse af rammeaftaler mv. Beløbets størrelse bestemmes af regionsrådet. Tilskuddene på sundhedsområdet består endvidere af de kommunale og statslige aktivitetsbestemte tilskud. For regionerne er der et loft for hver regions indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering, som fastsættes på baggrund af de enkelte regioners aktivitet i det foregående år med tillæg af økonomiaftalens vækstforudsætninger. I 2013 udgør loftet for regionerne samlet set mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunerne betaler endvidere et objektivt finansieringsbidrag og et udviklingsbidrag til social- og specialundervisningsområdet henholdsvis til det regionale udviklingsområde. Udviklingsbidraget svarer til 124 kr. pr. indbygger i kommunen i

35 Kapitel 3 Regionernes regnskaber Tabel 3.4 Tilskud i regnskab 2012 og 2013 Mio. kr PL Regnskab 2012 Regnskab 2013 Udvikling (mio. kr.) Udvikling (pct.) Sundhedsområdet Bloktilskud fra staten ,4 Aktivitetsbestemte bidrag fra kommunerne ,1 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten ,2 Tilskud fra bløderudligningsordningen* Tilskud til sundhed i alt ,2 Social og specialundervisning Objektive finansieringsbidrag fra kommunerne ,1 Bloktilskud fra staten** ,6 Tilskud til social og specialundervisning i alt ,1 Regional udvikling Bloktilskud fra staten ,1 Kommunale udviklingsbidrag ,0 Tilskud til regional udvikling i alt ,4 Tilskud i alt ,2 * Bløderudligningsordningen blev ophævet fra 1. januar 2013 ved lov nr af 18. december ** Omfatter den del af bloktilskuddet på sundhedsområdet, som regionsrådet bestemmer skal anvendes til særlige administrative opgaver på social- og specialundervisningsområdet. Note: Regnskabstallene er pl-reguleret med den samlede regionale PL. Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi-og Indenrigsministeriets pl-opgørelse. 35

36

37 Nyt kapitel Bilag 1 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes likvide beholdning Bilag 2 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes langfristede gæld Bilag 3a Den kommunale pris- og lønudvikling Bilag 3b Den regionale pris- og lønudvikling Bilag 4 Oversigt over kommunernes budget Bilag 5 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 6 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 7 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 8 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 9 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 10 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 11 Oversigt over kommunernes regnskab Bilag 12 Oversigt over regionernes budget Bilag 13 Oversigt over regionernes budget Bilag 14 Oversigt over regionernes budget Bilag 15 Oversigt over regionernes budget Bilag 16 Oversigt over regionernes budget Bilag 17 Oversigt over regionernes budget Bilag 18 Oversigt over regionernes budget Bilag 19 Oversigt over regionernes budget Bilag 20 Aftale om kommunernes økonomi for Bilag 21 Aftale om regionernes økonomi for

38 Bilag 1 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes likvide beholdning Mio. kr. Regioner Kommuner I alt Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Note: Ultimobeholdning for kvartalet beregnes ud fra primosaldoen og forskydninger i året indtil ultimo kvartalet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel REGK64 og REGR64. 38

39 Bilag 2 Kvartalsoversigt over kommunernes og regionernes langfristede gæld Mio. kr. Regioner Kommuner I alt Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Ultimo kvartal kvartal kvartal kvartal Note: Ultimobeholdning for kvartalet beregnes ud fra primosaldoen og forskydninger i året indtil ultimo kvartalet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel REGK65 og REGR65. 39

40 Bilag 3a Den kommunale pris- og lønudvikling År Pris- og lønudvikling Kommuner Inkl. Overførsler 3,7 Ekskl. overførsler 3,8 Inkl. Overførsler 3,9 Ekskl. overførsler 4,0 Inkl. Overførsler 2, Service ekskl. overførsler 2,8 Anlæg 1,7 Inkl. overførsler 1, Service ekskl. overførsler 1,1 Anlæg 2,9 Inkl. overførsler 2, Service ekskl. overførsler 2,3 Anlæg 2,3 Inkl. overførsler 1, Service ekskl. overførsler 0,9 Anlæg 1,6 Inkl. overførsler 1, * Service ekskl. overførsler 1,2 Anlæg 0,9 Inkl. overførsler 1, * Service ekskl. overførsler 2,0 Anlæg 1,3 * Skønnet pris- og lønudvikling Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af pris- og lønudviklingen, samt Finansministeriets pris- og lønskøn.. 40

41 Bilag 3b Den regionale pris- og lønudvikling År Pris- og lønudvikling Regioner Inkl. medicin 2,4 Ekskl. medicin 3,4 Inkl. medicin 2, Sundhed ekskl. medicin 3,3 Regional udvikling 2,3 Inkl. medicin 2, Sundhed ekskl. medicin 2,5 Regional udvikling 3,5 Anlæg 1,0 Inkl. medicin 0, Sundhed ekskl. medicin 0,6 Regional udvikling 2,5 Anlæg 1,8 Inkl. medicin 1, Sundhed ekskl. medicin 1,4 Regional udvikling 2,4 Anlæg 2,5 Inkl. medicin 0, Sundhed ekskl. medicin 0,6 Regional udvikling 0,8 Anlæg 1,1 Inkl. medicin 0, * Sundhed ekskl. medicin 1,0 Regional udvikling 1,2 Anlæg 0,8 Inkl. medicin 1, * Sundhed ekskl. medicin 1,7 Regional udvikling 2,0 Anlæg 1,3 * Skønnet pris- og lønudvikling Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af pris- og lønudviklingen, samt Finansministeriets pris- og lønskøn.. 41

42 Bilag 4 Oversigt over kommunernes budget 2014 Mio. kr. løbende priser Udgifter Indtægter Nettoudgifter Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt heraf refusion Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt ( ) Finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Finansforskydninger i alt E. Afdrag på lån ( ) Sum (A+B+C+D+E) Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. Finansiering i alt Balance Note: Der kan ske ændringer i Danmarks Statistiks regnskabsopgørelse pr. 6.februar 2015 efter kommunal henvendelse. Kilde: Danmarks Statistik. 42

43 Bilag 5 Oversigt over kommunernes regnskab 2013 Mio. kr. løbende priser Udgifter Indtægter Nettoudgifter Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt heraf refusion Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt ( ) Finansforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Finansforskydninger i alt E. Afdrag på lån ( ) Sum (A+B+C+D+E) Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. Finansiering i alt Balance Note: Der kan ske ændringer i Danmarks Statistiks regnskabsopgørelse pr. 6. februar 2015 efter kommunal henvendelse. Kilde: Danmarks Statistik. 43

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3

Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3. 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 De kommunale og regionale budgetter 2013 Indhold Indledning... 2 1. Sammenfatning... 3 1.1 Oversigt over budget 2013... 3 1.1.1 Oversigt over kommunernes budgetter for 2013... 3 1.1.2 Oversigt over regionernes

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007

DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 MARTS 2007 DET KOMMUNALE REGNSKAB 2005 - MARTS 2007 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Indenrigsministeriet Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Udgiver: Tryk: Indenrigministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12 39

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere