UDBUDSBETINGELSER. Udbud af. containerkøb, containerrenovering samt pris for gamle containere. til Fredericia Kommune. Offentligt udbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER. Udbud af. containerkøb, containerrenovering samt pris for gamle containere. til Fredericia Kommune. Offentligt udbud."

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER Udbud af containerkøb, containerrenovering samt pris for gamle containere til Fredericia Kommune Offentligt udbud December 2011 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark 1

2 Indhold 1. Indledning Definitioner Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialet Udbuddets genstand og omfang Tidsplan Afgivelse af bud og delbud Alternative bud Tilbudsgivers forbehold Underleverandører Konsortier Forhandlingsforbud Fredericia Kommunes forbehold Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Formkrav til tilbudsmaterialet Sprog Behandling af tilbud Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Kravspecifikation Generelle produktkrav Funktionalitet, brugervenlighed og sikkerhed Udseende og holdbarhed Produktkrav for delområde 1 (se tilbudslistens poster): Produktkrav for delområde 2 (se tilbudslistens poster): Produktkrav for delområde 3 (se tilbudslistens poster): Krav til delområde Krav til delområde Miljø- og arbejdsmiljøforhold ved produktion af containere Leveringssted Leveringsfrist Udformning af tilbud Vedståelse af tilbud Tilbudsgivers omkostninger Kontrakttildelingen

3 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Tro og Love erklæring Oversigt over statslige institutioner Erklæring om udelukkelseskriterierne artikel 45 Tilbudsliste 3

4 1. Indledning I overensstemmelse med Europa-parlamentets og rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåden ved offentlig indkøb udbyder Fredericia Kommune som offentligt EUudbud: Indkøb af containere Renovering af eksisterende containere Pris for gamle containere Bekendtgørelsen er offentliggjort i EU-tidende 8. december 2011 med følgende referencenummer: Definitioner Kontrakt er det juridiske dokument, som regulerer retsforholdet mellem Fredericia Kommune og Leverandøren, hvad angår nærværende udbud. Leverandøren er den tilbudsgiver, der vinder udbuddet, og derfor efterfølgende får tildelt Kontrakt med Fredericia Kommune. Tilbudsgiver er den juridiske person, der afgiver tilbud i forbindelse med nærværende udbud. Udbyder er Fredericia Kommune, der forestår nærværende udbud. 3. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Fredericia Kommune Gothersgade Fredericia 4. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale er opbygget på følgende måde: Udbudsbetingelser Udkast til kontrakt Bilag Udbuddets genstand og omfang Fredericia Kommune er ikke tilknyttet noget affaldsselskab. Dog ejer Kolding, Vejle, Middelfart og Fredericia Kommune et forbrændingsanlæg der er beliggende i Kolding Kommune. Fredericia Kommune ejer og driver to genbrugspladser hvor den ene er beliggende i den sydlige del af Fredericia Kommune og den anden i den nordlige del af Kommunen. Der anvendes et stort udsnit af de containertyper der findes på markedet i størrelser der spænder fra 20 til 30 m 3 samt prescontainere. Nærvende udbud omfatter levering af nye containere til en ny containerplads der skal erstatte den eksisterende sydligt beliggende genbrugsplads. Opstart på dette projekt er ultimo november 2011 og 4

5 forventes færdigt omkring maj/juni Levering af containere til den nye plads skal ske maj/juni Der vil også være tale om levering af enkelte nye containere til den nordlige beliggende genbrugsplads. Leveringen af disse skal ske hurtigst muligt efter kontraktstart, dog senest 3 mdr. efter kontraktunderskrivelse. Udbuddet omfatter endvidere pris på renovering af eksisterende containere samt pris på containere der skal udfases. Udbuddet er delt op i fire delområder: Delområde 1: Nye Prescontainere Delområde 2: Nye åbne containere, nye lukkede containere med sidelåger og nye lukkede containere med låger bag. Delområde 3: Containere der skal renoveres Delområde 4: Pris på containere der skal udfases Mængden af containere, samt hvilke der skal leveres henholdsvis hurtigt, og hvilke der skal leveres senere, fremgår af kravspecifikationen og tilbudslisten. Endvidere fremgår det af tilbudslisten, hvilke containere der skal renoveres og hvilke der skal udfases. Der kan afgives bud på et, to, tre eller alle udbudte delområder. Aftalen udbydes enten som en obligatorisk eneleverandøraftale på hvert enkelt delområde, eller som en totalleverandøraftale med samme leverandør på samtlige delområder. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at øge mængden af indkøb af nye containere inden for de typer der er nævnt men med eventuelt anden volumen. Prisen skal være gældende i 2 år, dog med regulering som beskrevet i kontraktens afsnit Tidsplan Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse den 8. december 2011 Sidste frist for modtagelse af spørgsmål kl den 3. januar 2012 Sidste frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar den 10. januar 2012 Sidste frist for modtagelse af tilbud kl den 17. januar 2012 Forventet beslutning om leverandørvalg Ultimo januar 2012 Forventet kontraktstart Hurtigst muligt derefter 7. Afgivelse af bud og delbud Tilbudsgiver kan kun afgive ét tilbud på hvert delområde. Dog har Tilbudsgiver mulighed for, at angive en yderligere rabatsats såfremt alle delområder opnås. 8. Alternative bud Alternative bud tages ikke i betragtning. 9. Tilbudsgivers forbehold Det skal bemærkes, at der ikke kan tages forbehold i nærværende udbud. Tilbud der indeholder forbehold vil blive anset som ikke-konditionsmæssige. 5

6 10. Underleverandører Tilbudsgiver har ikke ret til at anvende underleverandører uden forudgående skriftligt samtykke fra Fredericia Kommune, bortset fra eventuelle underleverandører angivet i tilbuddet. Meddeles sådant samtykke, skal det imidlertid understreges, at Tilbudsgiver er ansvarlig for sine underleverandører og hæfter fuldt ud for underleverandørernes erstatningspådragende adfærd eller mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Der henvises endvidere til kontraktudkastets bestemmelser herom. Hvis nogle af de tilbudte ydelser baserer sig på underleverandører, skal dette fremgå af tilbudsmaterialet. Det skal præciseres, at hovedleverandøren har det fulde ansvar for containernes endelige tilstand, og garanterer for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Tilbudsgiver selv havde udført leverancen. 11. Konsortier Såfremt at tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), påtager de deltagende virksomheder sig solidarisk ansvar og hæftelse overfor Fredericia Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Fredericia Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige Tilbudsgiver(e). Såfremt der indgås aftale med et konsortium, skal de deltagende virksomheder i forbindelse med kontraktindgåelse underskrive en erklæring om solidarisk hæftelse. Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 19 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. 12. Forhandlingsforbud Det skal understreges, at Fredericia Kommune ikke kan forhandle med Tilbudsgiver om de afgivne tilbud. Der henvises til erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/73/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30. april 1994). "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres tilbud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." På den baggrund opfordres Tilbudsgiver til at sørge for, at det afgivne tilbud er fyldestgørende, behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, og at det er præcist i enhver henseende, således at der i princippet kan indgås Kontrakt uden forudgående drøftelser og forhandlinger. 13. Fredericia Kommunes forbehold Fredericia Kommune tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt. 6

7 14. Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til Thilde Bach Hansen, på med emnet: Spørgsmål EU-udbud på containerkøb, containerrenovering samt pris for gamle containere Senest den 3. januar 2012 kl Anonymiserede kopi af samtlige spørgsmål og de afgivne svar herpå, bliver uploaded på nedenstående link: Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristen udløb, vil blive besvaret, såfremt Fredericia Kommune har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. 15. Tilbudsfrist Sidste frist for modtagelse af tilbud er: 17. januar 2012 kl Tilbuddet bør sendes anbefalet, med kurer eller afleveres personligt på nedenstående adresse. Tilbuddet skal være i en lukket kuvert, hvorpå der foruden adressen er påført for de enkelte tilbud: "Tilbud på containerkøb, containerrenovering samt pris for gamle containere - må ikke åbnes af poståbningen". Tilbud skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Fredericia kommune Team Udbud & Indkøb, lokale 617 Gothersgade Fredericia Att.: Thilde Bach Hansen Aflevering af tilbud kan ikke ske på en anden adresse. Tilbud, der modtages efter den fastsatte frist, vil ikke blive taget i betragtning. 16. Formkrav til tilbudsmaterialet Tilbuddet skal afgives i underskrevet stand i både papirform og elektronisk form. For sidstnævnte form kan dette enten være på cd-rom eller USB-stik. Ved tilbudafgivelsen bør tilbudsdispositionen i afsnit 22 følges. Det er vigtigt at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse. Manglende besvarelse heraf gør tilbuddet ikke-konditionsmæssigt. 7

8 17. Sprog Al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. 18. Behandling af tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt og anonymt af Fredericia Kommune, dog jf. reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Indkomne tilbud vil ikke blive returneret. Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning om det afgivne tilbuds antagelse eller afståelse hurtigst muligt efter, at Fredericia Kommune har truffet beslutning herom. Beslutningen herom forventes at finde sted ultimo januar Udvælgelseskriterier Forud for vurderingen af det afgivne tilbud, vil der ske en vurdering af virksomhedens egnethed set i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne egnethedskriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Er der angivet underleverandører i tilbuddet, skal Tilbudsgiver indestå for at disse ligeledes opfylder egnethedskriterierne, men dokumentation herfor skal modsat konsortier ikke vedlægges tilbuddet. Ved Tilbud skal følgende vedlægges: De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Bilag 1(a): underskrevet tro - og love erklæring. Bilag 1(b): underskrevet erklæring vedr. forpligtelser i henhold til skatter, afgifter og miljøbeskyttelse. Bilag 1(c): underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45. Tilbudsgiver skal angive i tilbuddet, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedr. beskyttelse af arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dette betyder at Tilbudsgiver skal tilkendegive, at gældende love og regler på områderne overholdes. Oplysninger om Tilbudsgivers forpligtelser vedrørende skatter, afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås ved henvendelse til Skat, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. Opmærksomheden henledes på, at manglende fremsendelse af ovenstående oplysninger og dokumentation vil medføre, at tilbuddet afvises som ikke - konditionsmæssigt. Udbyder forbeholder sig dog ret til at anvende implementeringsbekendtgørelsen, såfremt et tilbud ikke opfylder de formelle krav, der følger af udbudsmaterialet. 8

9 20. Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den eller de tilbudsgivere, der afgiver den for Fredericia Kommune mest fordelagtige pris på de enkelte delområder eller den mest fordelagtige pris som totalleverandør på alle fire delområder. Jf. tilbudslisten (bilag 2) kan tilbudsgiver afgive en evt. rabatsats på de tilbudte priser, såfremt der bydes på samtlige delområder. Fredericia Kommune vil således vælge enten eneleverandøraftaler på de fire delaftaler eller én samlet totalleverandøraftale afhængigt af, hvad der er mest fordelagtigt. Tilbud skal afgives på den til udbudsmaterialet gældende tilbudsliste. Der gøres opmærksom på, at tilbudslisten består af 6 faneblade. Alle celler i tilbudslisten, vedr. de(t) delområde(r) man byder på, skal være udfyldt. Der kan bydes på et, flere eller samtlige delområder. Tilbuddet skal indeholde alle ydelser til den pågældende leverance, herunder levering. Tilbudsgiver skal selv gøre sig bekendt med forholdene for levering. Ligeledes skal afhentning og levering af containere der skal renoveres være indeholdt i tilbuddet. 21. Kravspecifikation Tilbudsgiver skal være opmærksom på at følgende krav er minimumskrav og skal opfyldes. Manglende opfyldelse vil medføre at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt. Dette gør sig gældende for de pkt. 21 indeholdende underpunkter Generelle produktkrav Generelt for alle containere skal der være kroghejs, forstærket så der ikke kommer buler efter handling. Der skal endvidere være monteret kroge mv. så det er muligt at anvende wire. Hver container skal være mærket med en plade, hvorpå der står producent, produktionsdato og år, størrelse samt serienummer. På renoverede containere skal der påsættes en plade, hvorpå der står dato og år for renovering. Endvidere skal det fremgå, hvem der har udført renoveringen. Gældende lovgivning, Arbejdstilsynets krav samt alle øvrige relevante myndighedskrav til containerne skal være overholdt Funktionalitet, brugervenlighed og sikkerhed Indkast og kanter skal være udformet brugervenligt, f.eks. uden skarpe kanter. Bag- og sidelåger skal være udformet, så de er tætte, når de er lukkede. De skal være lette at betjene, have gode ergonomiske håndtag, hængsler og lukkeanordninger. Diverse anordninger til daglig drift skal kunne betjenes fra terræn. Der må ikke skulle anvendes stiger af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø Udseende og holdbarhed Containerne skal være holdbare overfor daglig brug, slid og vejrlig. Dette gælder både såvel konstruktion, materialer og farver. 9

10 Der skal være ekstra krogforstærkning, så bule ved krog undgås. Stålet der anvendes, skal være af type og tykkelse så containerne bevarer deres form uden bulen, samt at der ikke kommer rust og afskalning af maling. Hvor der er korrosionsrisiko, skal der anvendes materialer, der har større holdbarhed, f.eks. galvaniseret eller rustfrit stål. Containerne skal forbehandles med megen omhu, så grundbehandlingen og malingen opnår en meget høj kvalitet. Containerne males i farve RAL mørkegrøn. Farven skal være farveægte i mindst 5 år. Der skal påmales containernummer efter aftale med driftspersonalet ved Fredericia Kommune. Ved levering skal containerne være klar til brug. Det vil sige at maling mv. skal være fuldt hærdet Produktkrav for delområde 1 (se tilbudslistens poster): Nye prescontainere: Post 1: Containeren er beregnet anvendt til Snavset papir. Pressetrykket skal være afpasset, så containeren kan tage så stor en mængde som muligt men samtidig er let at tømme. Der skal være overdækket indkast. Post 2: Containeren er beregnet anvendt til Pap. Stort indkast. Indkastet skal være overdækket. Pressekraften skal være afpasset, så der kan transporteres så stor en mængde som muligt samtidig med, at det er let at tømme containeren. Post 3: Containeren er beregnet anvendt til Anden plast. Stort indkast. Indkastet skal være overdækket. Der skal være afpasset pressetryk, så containeren kan tage en stor mængde samtidig med, at den er let at tømme. Post 4: Containeren er beregnet anvendt til Plastmøbler. Overdækket indkast. Pressetrykket skal være tilpasset, så der kan transporteres en stor mængde. 10

11 21.3 Produktkrav for delområde 2 (se tilbudslistens poster): Nye åbne containere: Post 1: Containerne er beregnet anvendt til Jern (skrot). Det skal sikres, at containerne er produceret tilstrækkeligt solidt, så det undgås at der hurtigt kommer et udseende af en bulet og nedslidt container. Der er tale om en såkaldt svær model. Post 2: Containerne er beregnet anvendt til Flasker. Siderne todelt, tophængt ½ låge bag. Sidehøjde 80 cm. Eksemplar af container kan besigtiges på Genbrugspladsen eller på Genbrugscentret. Post 3: Containerne er beregnet anvendt til Vinduer og døre til videre behandling. Containeren skal være opdelt i 5 rum med et aftageligt rørsystem som skillerum. Der skal beregnes to stk. rør pr. skillerum. Rørerne skal, når de ikke anvendes, placeres foran på containeren. Sidehøjde 180 cm. Post 4: Containeren er beregnet anvendt til Dæk. Da der kan være tryk på siderne, skal disse være forstærket, så der undgås unødige buler. Der er tale om høje sider. Post 5: Containerne er beregnet anvendt til Dåser. Siderne skal være delt, som til flasker, tophængt ½ låge bag. Sidehøjde 80 cm. Post 6: Containerne er beregnet anvendt til Trykimprægneret træ. Sidehøjde 120 cm. Post 7: Containeren er beregnet anvendt til Porcelæn (håndvaske, toiletskåle m.v.). Sidehøjde 120 cm. Post 8: Containerne er beregnet anvendt til Træ. Med låg og automatisk lukke. Der er tale om høje sider. Post 9: Containerne er beregnet anvendt til Jord/sten. Sidehøjde 80 cm. Da der er tale om en meget tung affaldsart, skal bunden være min. 6 mm plade og siderne 5 mm plade. Bundvanger skal kunne modstå den tunge belastning, så den undgår at knække. Endvidere skal der være forstærkning i selve rammen, så containeren ikke hurtigt kommer til at se dårlig ud. Post 10: Containerne er beregnet anvendt til transport af Haveaffald. Der er tale om høje sider. 11

12 Nye lukkede containere med sidelåger: Post 11: Containerne er beregnet anvendt til Aviser. 3 stk. låger i hver side. Lågerne skal kunne aflåses. Låger skal være tætte og udført som Duraflex. Post 12: Containerne er beregnet anvendt til Polystyren. Låger som beskrevet under post 11. Post 13: Containerne er beregnet anvendt til Tøj og madrasser. Låger som beskrevet under post 11. Post 14: Containerne er beregnet anvendt til Deponiaffald. Da det er tunge affaldstyper der vil komme i disse containere, skal siderne være 5 mm. Låger som beskrevet under post 11. Post 15: Containerne er beregnet anvendt til PVC. Låger som beskrevet under post 11. Nye lukkede containere med låger bag: Post 16: Containerne er beregnet anvendt til Genbrugelige effekter. Der er tale om høje containere Produktkrav for delområde 3 (se tilbudslistens poster): Containere der skal renoveres: Post 1-20: Containerne skal renoveres, så de fremstår som stort set nye. Det vil sige jævne og pæne overflader. Der skal være stor opmærksomhed ved rengøring, sandblæsning, grunding og maling. Er der vanger eller andet ved rammerne der er ødelagt, skal dette udbedres på forsvarlig vis. Gips: Containeren på Bundgårdsvej skal renoveres, så den fremstår pæn. Den skal istandsættes og males. Der skal være opmærksomhed omkring den måde containeren tømmes på. Der kan være behov for at forstærke den øverste vange for at containeren fremstår pæn. Omhyggelighed ved rengøring, sandblæsning og maling Krav til delområde 3 Ved renovering af eksisterende containere foretages reparationer af buler, beskadigede beslag, hængsler, bolte, forstærkning ved kroghejs såfremt dette ikke er sket, mv. Containerne skal fremstå som næsten nye med nye mærkater, der angiver produktionsår samt renoveringsår. 12

13 21.5 Krav til delområde 4 Containerne skal udfases og dermed afhentes i takt med at nye eller renoverede containere leveres. Containere skal således regnes i brug, til der er erstatninger Miljø- og arbejdsmiljøforhold ved produktion af containere Produktionen af containerne skal ske med stor fokus på miljø- og arbejdsmiljø. Som minimum skal arbejdstilsynets regler for de arbejdsmetoder der anvendes i forbindelse med produktion af containere overholdes Leveringssted Containerne skal leveres klar til brug på nedenfor nævnte adresser. Gamle containere der skal udfases skal ligeledes afhentes på nedenstående adresser. For containere der skal renoveres, skal der aftales afhentnings- og leveringsadresse for den enkelte container. Efter afhentning må der højest gå 2 uger inden containeren er leveret retur. Adresserne på genbrugspladserne er som følger: Genbrugsplads syd Bundgårdsvej Fredericia Genbrugsplads nord Industrivej Fredericia Genbrugscentret Industrivej Fredericia Fredericia Kommunes Deponi Vejlbyvej Fredericia Der kan foretages besigtigelse af de containere der skal renoveres eller afhentes hverdage mellem kl på pladsen. For nærmere oplysning om den præcise lokalitet for containerne, kan Vibeke Hviid kontaktes på tlf.: Leveringsfrist Inden kontrakt skal leverandøren, i samarbejde med Affald og Genbrug, Fredericia Kommune, fremsende en tidsplan for levering. Levering skal ske i henhold til den udarbejdede tidsplan. De nye containere skal for 20 % vedkommende leveres hurtigst muligt efter kontraktstart. Resten af de nye containere skal leveres i maj og juni

14 Renovering af containere skal ske hen over perioden fra kontraktstart og frem til maj Containerne overtages først af Fredericia Kommune, når disse er leveret til de pågældende genbrugsstationer og opfylder de stillede kvalitetskrav. 22. Udformning af tilbud Tilbud bør følge følgende disposition: Disponering af tilbud: 1. Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). 2. Udvælgelseskriterier pkt Tro- og Love erklæring (se bilag 1(a) 2.2 Erklæring vedr. forpligtelser i henhold til skatter, afgifter og miljøbeskyttelse (se bilag 1(b) 2.3 erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til Udbudsdirektivets artikel 45 (se bilag 1(c) 3. Tilbudsliste (se bilag 2) Alle bilag skal udfyldes og fremsendes sammen med tilbud. Såfremt der er flere Tilbudsgivere, der byder i forening, skal jf. pkt. 11 fremgå af tilbuddet, med hvem Fredericia Kommune kan føre afklarende drøftelser med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres tilbud eller Fredericia Kommunes krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Tilbud skal udformes således, at alle relevante oplysninger fremgår af selve tilbudsmaterialet. Oplysninger, som eksempelvis fremgår af brochurer og lignende, vil således ikke indgå i vurderingen. Før et tilbud kan betragtes som værende konditionsmæssigt, skal alle punkter i tilbudslisten, for det pågældende delområde der bydes på, være udfyldt. 23. Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. 24. Tilbudsgivers omkostninger Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud eller andet i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Fredericia Kommune uvedkommende. 25. Kontrakttildelingen Efter sammenligning af de indkomne tilbud tildeles kontrakt til den/de Tilbudsgiver(e), der har afgivet de(t) bedste tilbud. Supplerende oplysninger til Udbudsmaterialet er Fredericia Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Udbudsmaterialet må ikke kopieres og/eller bruges i andre sammenhænge uden tilladelse fra Fredericia Kommune. 14

15 Fredericia Kommune anser ikke valg af leverandør for afsluttet, før end der er indgået endelig kontrakt med Tilbudsgiver. 15

16 Kontraktudkast på Containerkøb, containerrenovering samt pris for gamle containere mellem [Leverandør] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Leverandør) og Fredericia Kommune Gothersgade Fredericia (herefter benævnt FK) 16

17 1. Baggrund Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsesnr. [201X/S XX/XXXX.] i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Der er tale om en eneleverandøraftale på delområde 1,2,3 og/eller 4 til FK. 2. Kontraktgrundlag Formålet med aftalen er at fastlægge Leverandørens vilkår for opfyldelsen af nærværende kontrakt med FK, samt at fastlægge vilkårene for samarbejdet mellem Leverandøren og FK. Leverandøren skal i samarbejde med FK forestå udførelsen af opgaven i henhold til udbudsmaterialet. Leverandøren er ansvarlig for at overholde alle på området gældende love og regler. Kontrakten beskriver Udbyders og Leverandørs forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: 1. Kontrakten mellem FK og Leverandør 2. Supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar 3. Udbudsmateriale med tilhørende bilag af 8. december Leverandørs tilbud af [dd.mm.åååå] Såfremt der sker senere skriftlige ændringer i samarbejdet anses det ligeledes som en integreret del af aftalen. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler, og herudover finder dansk rets almindelige regler anvendelse. Leverandørs almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3. Ikrafttræden Aftaleperioden vil være hurtigst muligt efter kontraktstart. 4. Loyalitet Parterne skal medvirke i opfyldelsen af nærværende kontrakt på en loyal og rimelig måde, der er egnet til at fremme samarbejdet og en smidig udførelse af de af kontrakten omfattede ydelser. 5. Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår overfor FK for, at Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå] og opfyldelse af kontrakten, ikke på nogen måde krænker tredjemands rettigheder. Anlægges der sag mod FK i denne forbindelse, er Leverandøren pligtigt i enhver henseende at holde FK skadesløs for enhver omkostning i forbindelse med sagen, som måtte blive påført FK. Foreligger der krænkelser af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig for egen regning at skaffe FK retten til fortsat at gøre anvendelse af Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå] eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte tilbuddet, såfremt dette er muligt i henhold til nærværende kontrakt. Omsætningen med FK i denne aftale må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. 6. Leverandørens indeståelser og forpligtelser Leverandøren indestår for, at aftalen opfyldes under anvendelse af landets gældende love og regler, herunder miljøregler, standarder og EU regler. Leverandøren forpligter sig til at rådgive FK om alle forhold af relevans for FK i hele aftalens løbetid. 17

18 Konstaterer eller forudser Leverandøren forhold, der kan føre til væsentlige problemer eller uhensigtsmæssigheder eller væsentligt formindske FK s udbytte af aftalen, er Leverandøren forpligtet til straks at oplyse FK herom og fremkomme med forslag til ændring af aftalen. Leverandøren skal anvende et formaliseret system for kundereklamationer for at sikre, at disse behandles seriøst. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Leverandøren kan hverken ved skjulte eller åbenlyse mangler påberåbe sig reglerne om forsinket reklamation. 7. Brugsret FK har brugsretten til enhver form for materiale og oplysninger i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af kontrakten. FK er dog ikke berettiget til at udnytte brugsretten på kommerciel vis. 8. Bestillingsforhold Leverandøren kan modtage bestilling via telefon/fax, post og Priser og fakturering For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser. Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til følgende EAN-lokationsnummer: Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer Evt. Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Kontrakthavers CVR-nummer. Uanset hvorledes ordrer er afgivet, skal elektroniske fakturaer udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOXML eller OIOUBL2.02 og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). OIOUBL2.02 standarden vedrørende Fakturaer/Kreditnotaer/Rykker forventes bekendtgjort ved lov i løbet af FK er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 10. Prisregulering Prisen er fast for containere der leveres frem til 30. marts Herefter reguleres prisen i henhold til omkostningsindekset for anlæg, jern- og stålkonstruktioner ifølge Danmarks Statistik. Der vil være en procentuel regulering af enhedspriserne, hvor indekset for 1. kvartal 2012 er basisindeks. Ved levering i 2. Kvartal 2012 vil reguleringen være således: Ny pris = tilbudspris * indeks for 2. kvartal 2012 / indeks for 1. kvartal 2012 Den mellem leverandøren og Fredericia Kommune aftalte tidsplan vil danne ramme for prisreguleringen. 11. Betalingsbetingelser: Betalingsfristen er 20 dage fra modtagelse af faktura. Leverandøren kan kun give transport til anerkendt pengeinstitut. 18

19 Alle betalinger skal ske i danske kroner. 12. Bod Såfremt de aftalte leveringsfrister overskrides, betales en bod på 1 % af værdien af de forsinkede leverancer pr. dag som leverancen forsinkes. 13. Sikkerhedsstillelse Der skal stilles en sikkerhedsstillelse på kr. for hvert delområde. Såfremt en tilbudsgiver vinder samtlige delområder, skal der dog stilles en garanti på kr. Sikkerhedsstillelsen skal stå til rådighed for Fredericia Kommune såfremt kontrakten misligholdes og stilles som en anfordringsgaranti i form af bankgaranti eller kautionsforsikring. Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes umiddelbart efter at accept af tilbud er afgivet af Fredericia Kommune. Alle udgifter til ovennævnte skal være indregnet i tilbuddet. Sikkerhedsstillelsen frigives når samtlige mellemværender i kontrakten er opfyldt. 14. Ændring i produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivning og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produktsammensætningen, er Leverandør pligtig til omgående at informere FK herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. Såfremt Leverandør ved produktudvikling eller af andre årsager udvider eller ændrer sit sortiment af produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til produkterne i kontraktens nettosortiment, skal Leverandør efter aftale med FK tilbyde FK disse produkter. 15. Kvalitetssikring Leverandøren garanterer, at de leverede ydelser nøje er i overensstemmelse med de angivne minimumskriterier pkt.21 i udbudsbetingelserne og Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. 16. Garanti og reklamation Nye og renoverede containere: Konstaterer FK mangler ved varen, kan denne kræve, at Leverandøren afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for Leverandøren. Undlader Leverandøren på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er FK berettiget til at lade manglen afhjælpe for Leverandørens regning. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Garantiperioden er 1 år fra overtagelsesdatoen. Containerne skal i mindst 1 år, under normale driftsbetingelser, bevare deres form og udseende. Begyndende rustdannelser og større buler accepteres ikke med mindre der er tale om påkørsler eller fejlbehandling af containeren. Farven på containerne skal i 5 år fremstå farveægte og må ikke falme. Leverandørs almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 19

20 17. Forsikring Tilbudsgiver forpligter sig til i kontraktperioden at have tegnet ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, sædvanlig tingsforsikring, samt sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder driftstabsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Ansvarsforsikringen skal omfatte skader på 3. mandsperson og ting. Eventuelle skader som tilbudsgiver måtte forårsage eller på anden måde være involveret i ved udførelsen af sit arbejde for FK er kommunen uvedkommende, og ansvaret herfor påhviler alene Leverandør. Tilbudsgiver bærer ansvaret og hæfter endvidere ubegrænset, solidarisk og direkte for eventuelle underleverandører og entreprenørers forhold, som falder indenfor kontrakten. Eventuelle selvrisici for ovennævnte forsikringer er uvedkommende for FK og skal afholdes af tilbudsgiver selv. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft, og overgive FK kopi af forsikringspolicer samt kvittering for præmiens betaling. 18. Misligholdelsesbeføjelser Enhver af parterne kan hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse eller gentagne gange overtræder kontraktens bestemmelser, hvor en enkelt overtrædelse ikke isoleret set vil være væsentlig misligholdelse. Misligholdelse: Som misligholdelse anses bl.a.: Forsinkelser i forbindelse med udførelse af opgaverne Mangler ved ydelsen/produkterne Disse oplistninger er ikke udtømmende, idet der kan forekomme andre former for misligholdelse. Dersom Leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtelser iht. denne kontrakt, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal Leverandøren uden ugrundet ophold meddele FK dette, og Leverandøren skal ved samme lejlighed underrette FK om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad Leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelse indtræder i fremtiden. FK kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Særlige misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af mangler ved ydelsen: Leverandøren skal straks ved konstateret mangler ved ydelsen sørge for afhjælpning. Sker dette ikke er FK berettiget til så vidt muligt at anvende en anden kontraktpart. Såfremt manglen ikke kan afhjælpes af andre, kan FK hæve aftalen. I så fald er Leverandøren kun berettiget til at modtage betaling for dokumenterede udgifter i forbindelse med allerede gennemførte dele af aftalen og kun efter eventuel modregning af erstatningskøb. Væsentlig misligholdelse: Som væsentlig misligholdelse anses bl.a., Manglende overholdelse af gældende direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt, i kontraktperioden. Såfremt Leverandøren ændrer i ydelserne uden meddelelse til FK. Gentagne gange manglende overholdelse af krav og bestemmelser i nærværende kontrakt. 20

21 Disse oplistninger er ikke udtømmende, idet der kan forekomme andre former for væsentlig misligholdelse. Leverandøren er i øvrigt ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse og væsentlig misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssig afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag m.v. ikke udelukker hinanden. I tilfælde af FK s forsinkelse med betaling: Såfremt der ikke sker rettidig betaling, kan Leverandøren kræve forrentning af det skyldige beløb efter rentelovens bestemmelser. FK er overfor Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 19. Erstatningspligt Parterne er overfor hinanden erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. 20. Ekstraordinær opsigelse af kontrakt Såfremt en dansk eller europæisk retsinstans, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Europa-Kommissionen træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med udbudsforretningen med den konsekvens, at kontrakttildelingen annulleres eller kontrakten helt eller delvis erklæres for uden virkning, er FK berettiget til per den dato den pågældende instans fastsætter eller med 2 måneders varsel til den 1. i en måned at opsige kontrakten for fremtiden. FK s ret til at opsige Kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes. Sker opsigelsen på baggrund af ovenstående er hver part frit stillet og parterne kan ikke kræve erstatning af hinanden. 21. Leverandørens hæftelse for underleverandører Såfremt Leverandøren ønsker at gøre brug af underleverandører, der ikke fremgår af aftalen, kræver dette forudgående skriftligt samtykke fra FK. Leverandøren hæfter fuldt ud for sine underleverandører i forhold til FK på samme måde som for sine egne forhold. 22. Force majeure Parterne kan kun påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure. Parterne kan kun påberåbe sig force majeure i det tidsrum, hvor force majeure situationen er gældende, og kun efter skriftlig meddelelse herom til den anden part. Hver af parterne er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den anden part i en sammenhængende periode på 30 dage ikke kan opfylde sine forpligtelser grundet force majeure. 23. Genforhandling Der kan ikke ske genforhandling af væsentlige dele af denne kontrakt. 24. Tavshedspligt og offentligt påbud Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, som Leverandøren i forbindelse med aftalen måtte opnå kendskab til. Sådanne fortrolige oplysninger må alene anvendes og opbevares som led i opfyldelsen af aftalen. Leverandøren skal beskytte sådanne oplysninger med mindst samme omhu, som Leverandøren udviser i omgangen med egne fortrolige forhold og i øvrigt mindst i overensstemmelse med ufravigelige lovgivningskrav. Leverandøren er pligtig at pålægge medarbejdere, der på "need-to-know" basis får adgang til oplysninger omfattet af denne bestemmelse, samme tavshedspligt. Leverandøren er tillige forpligtet til at pålægge alle underleverandører og andre tredjemænd tilsvarende forpligtelse overfor såvel Leverandøren som FK. 21

22 FK er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. FK meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. FK er ikke bundet af udtalelsen. FK s økonomiske interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. FK skal i øvrigt henvise til forvaltningslovens og offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. FK forbeholder sig dog ret til at bekendtgøre aftalen for medarbejderne på FK s intranet. Leverandøren er imidlertid berettiget til at anvende FK som reference. Parternes tavshedspligt og forpligtelse til fuld diskretion gælder også efter aftalens ophør. 25. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Leverandørs rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale med FK. Leverandør kan ikke overdrage, sælge, eller optage lån på grundlag af de krav, som Leverandør har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. 26. Forbehold Enhver tilretning af nærværende kontrakt begrundet i pålæg, vejledende udtalelser eller andet fra de Kommunale tilsynsmyndigheder, Konkurrencemyndighederne eller Klagenævnet for Udbud kan ske, på den for Leverandøren mindst indgribende måde, uden at der herved er tale om misligholdelse fra FK s side. Ovennævnte forbehold påvirker ikke betaling for allerede udførte ydelser, samt de af Leverandøren allerede afholdte omkostninger for planlagte ordrer. 27. Lovvalg Nærværende aftale er undergivet dansk ret. 28. Værneting Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse m.v. skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres i første instans - ved retten i den retskreds hvori FK er beliggende. Afhængigt af sagens genstand er dette byretten eller landsretten. 29. Soliditetsoplysninger, Insolvens og konkurs FK forbeholder sig ret til at anmode om soliditetsoplysninger. Går Leverandøren konkurs, eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af FK s kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 22

23 30. Aftaleeksemplarer Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Underskrift: Underskrift: 23

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på Forsikringsydelser til Fredericia kommune Offentligt udbud August 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Vask og leje af beklædning til personalet i Plejen til Fredericia kommune Offentlig annoncering December 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.:

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune EU-UDBUD 2014/S 237-417296 Tjenesteydelser Offentligt udbud På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere