Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET), Erik Vejlebo (EV), Christina Tornquist (CT), Trine Pedersen (TP). Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Velkommen til Erik Vejlebo og Bo Nygaard Larsen. Brian Venneberg, der er skoleleder på Munkekærskolen, afløser fra næste gang Finn Løbner-Olesen som næstformand. 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. De 2 punkter 7 og 9 med resultatløn tages dog i forlængelse af hinanden. 2. Godkendelse af referat: Godkendt. 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Punkt 6, ansættelser: vi fik ansat den sidste lærer tirsdag efter dimissionen. Erhvervsøkonomilæreren fandt dog nyt job efter en uge, men vi har netop i dag fået ansat en afløser. Temaer til årets bestyrelsesmøder tages i følgende rækkefølge: September 2014: APV og arbejdet omkring den. December 2014: strategi for rekruttering. Marts 2015: Målsætning og handleplan. Den nuværende udløber 2014, så den nye skal træde i kraft 2015 (evt. skoleår ). Juni 2015: pædagogisk udvikling og PRUF. 4. Orientering og meddelelser Formanden: HS og Bj deltager i fyraftensmøde for nye bestyrelsesformænd onsdag i rektorforeningen. Rektor: Vi har haft en god skolestart, det virker som en god ny årgang, og tutorerne var gode. Og så har vi haft en god idrætsdag. Til referatet skal jeg orientere bestyrelsen: der sidder 225 elever i 8 klasser, dvs. 1 for meget i forhold til klasseloftet på 28, men det er en omgænger, så det er ikke noget problem. Der er 58 i 2 hf-klasser, men det er inklusive en er omgænger og en 3 årig hf-elev (skiftet fra 1.g) Kedeligt at vi skal tage afsked med FLO, siger ham stor tak for den store indsats og de gode historier. 5. Budgetopfølgning og status på økonomi Der fremlægges en opfølgn. på budgettet for Bilag (budgetopfølgning 2014) Bilag (likviditetsbudget) Bilag (statusrapport) Der blev omdelt et nyt bilag til budgetopfølgningen. Det forventede resultat er nu en smule bedre pga. andre indtægter, så der er nu et lille plus. Budgetopfølgningen er en justering af det oprindelige budget ud fra den viden vi har for de første måneder. Vi kommer til at bruge lidt mere på undervisningens gennemførelse, men det har vi kunnet hente på bygning og drift. Side 1 af 5

2 Under undervisningens gennemførelse ligger især lærerlønnen, men også undervisningsmidler, kurser, elevaktiviteter og teaterkoncert. Resultat for perioden: Det er driftstal holdt op mod et periodiseret budget. Samme tendens med at der bruges mere på undervisningens gennemførelse og mindre på bygningsdrift. Forklaring: langtidssyge og barsler. Teaterkoncert i dette finansår. Ledelsens løn indgår også delvist i undervisnings gennemføreles, da kun rektor og vicerektor konteres under ledelse. Vi har ansat en ekstra uddannelsesleder og lederne har mindre undervisning. Likviditetsbudget: Renovering af A-fløjen kan følges via de ekstra træk på den Danske banks udbetalingskonto i sommermånederne. Taxametertilskuddet svinger, fordi vi får forskud og efterfølgende reguleres beløbene så. Der er to tælledage: Elevtallet 20 dag fra start (dvs. i sept og feb) bruges som grundlag for taxameteret. Likviditeten er fornuftig og ser bedre ud end sidste gang. Projektet i A-fløjen har også holdt budgettet ret godt. Bestyrelsen godkendte redegørelsen og var tilfredse med den positive ændring i budgettet. 6. Fortsat drøftelse af skolens økonomi Forslag til tiltag der forbedrer skolens økonomi, herunder mulighed for låneomlægning Bilag (Notat om skolens økonomi) Vi skal arbejde med at øge indtægterne. 1. klasserne er fyldt op men i 2. klasserne sidder der i gennemsnit 24 elever. Årsagen hertil er at klasserne fra start ikke blev fyldt så godt op, fordi vi ikke fik overført det forventede antal elever fra København. 3. klasserne er mere overraskende nede på et gennemsnit på 23,25, selvom de startede med et snit på 28. Så vi skal arbejde med fastholdelse og rekruttering fremadrettet. Og på udgiftssiden: Vi skal nok have mere undervisning ud af lønkronerne, fordi finansloven ser ud til at ville presse os fremover. Vi vil næppe få meget ud af det sociale taxameter. Det er fornuftigt at taxameteret til pædagogikum ændres, så hele taxameterbeløbet følger kandidaterne i stedet for at det delvist fordeles på alle gymnasier uanset antal kandidater. Optagelseskravene blev diskuteret vil vi miste elever? Det ender nok med et karaktergennemsnit mellem 2 og 4, men der vil også stadig være en optagelsesprøve. Kommentarer til listen med besparelser i notatet: BNL foreslog at der blev sat beløb på besparelserne for lettere at prioritere. Bj: de største poster er låneomlægning og at spare en person i rengøringen. Større elevbetaling blev diskuteret i forbindelse med ekskursioner mv. Nogle elever har en meget sårbar økonomi, så HS foreslog vi fortsat kunne hjælpe med klippekort etc til de hårdest ramte elever. Kantinedriften blev diskuteret: Udgiften er bragt ned fra ca. 1.2 mio. kr til ca kr. Lærerne var kritiske i forhold til kantinedriften, så CT foreslog at udlicitering blev overvejet, mens TP talte for et kantineudvalg med lærere og elever, der kan give sparring. Det er der stemning for i MIO (medarbejderindflydelsesorganet). Bestyrelsen vil gerne høre mere om tilfredsheden med kantinen på et senere møde. Side 2 af 5

3 Låneomlægning: I bilaget er regnet på omlægning til 20 år eller 15 år, men bestyrelsen mente også at 30-årige lån skulle med i overvejelserne, da renterne lige nu er historisk lave. Konklusion: Banken bedes om også at lave en opstilling på det 30 årige lån, og så træffer rektor beslutningen i samråd med EV og HS. Indstillingen sendes til resten af bestyrelsen. De andre mulige besparelser: Der blev talt om at få lavet en prioriteret liste, således at når der var luft i økonomien kunne besparelserne droppes på nogle af dem. TP: husk at undersøge om rengøringen er ansat på opmåling, så det giver problemer i forhold til overenskomst, hvis der er færre hænder. Bestyrelsen bakker notatet op, og er glade for at der ikke behøves voldsommere besparelser. Det bliver spændende med budget Bestyrelsen lader ledelsen afgøre, hvordan tingene drøftes på skolen. 7. Afrapportering af resultatlønskontrakt Bilag (rapport udleveres på mødet) Ministeriet har formuleret en bemyndigelsestekst, der med fordel kunne være sendt ud som bilag (http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/adm/pdf13/130701%20resultatloen.pdf). HS skitserede principperne: med skolens størrelse er der en basisramme på kr, og en ekstra ramme på kr. En opfyldelse på 100% anses for usædvanlig. HS opfatter det som en kvalitetssikring, at der er en rapportering. Formandskabet har haft en dialog med rektor før mødet og vil nu gennemgå rapporten, mens Bj er til stede uden at sætte % på. Bj forlader mødet når den samlede udmøntning drøftes. HS gennemgik rapporten. Indsatsområde 1, HF: Punkterne er adresseret. Indsatsområde 2, Skoleudvikling og forsøg: Punkterne er adresseret. Der er taget de lovede initiativer. I MIO blev SRO-forsøget ikke anbefalet, med der var interesse på GRUS-møderne i sær i samfundsfag. Skoleudviklingen er forankret i PRUF. Det ser spændende ud med indsatsområderne. Indsatsområde 3, samarbejde med grundskolen: Punkterne er adresseret. Der afholdes et møde med grundskolerne den og et fagligt roadshow er sat i gang. Adresseret alle. Indsatsområde 4, Studieparathed og gennemførelse: Målopfyldelsen fremgår af de opstillede intervaller for gennemførelsesprocenten. Det er et område, der nok skal ses mere på, så vi når 2011 niveauet uden at gå på kompromis med kvalitet. Indsatsområde 5, kvaliteten af elevernes skriftlige arbejde: Punkterne er adresseret, men punkt 2 vedrørende progressionen i opgaverne er kun delvist opfyldt. Under punktet blev skrivestuen diskuteret. Man er generelt tilfredshed med ordningen. Den ekstra ramme Indsatsområde 6, højere grad af lærertilstedeværelse med elever: Punkterne er stort set adresseret, men ambitionerne kunne godt have været større. Indsatsområde 7, indsats mod frafald: Punkterne er delvist adresseret. Elevfraværet er i en fin udvikling selvom målet ikke helt er nået. Side 3 af 5

4 Efter rektor havde forladt lokalet blev udmøntningen drøftet. Bestyrelsen så gerne at indikatorerne for målopfyldelse havde været lidt nemmere at sætte procenter på. Resultatet blev en samlet udmøntning på 85%. 8. Studie- og ordensregler Skolens studie- og ordensregler foreslås ændret på enkelte punkter. Dette er nødvendigt, bl.a. fordi skolen har indført en ny praksis mht. manglende skriftlige afleveringer. Det foreslås samtidig, at der indføres en mere restriktiv formulering i forhold til elevforsømmelser. Bilag (forslag til revision af studie- og ordensregler) Bj gennemgik ændringerne: Vi har fjernet en grænse for det fysiske fravær, da nogle elever kører helt op til grænsen. Skriftligt er der nultolerance. Og så er der foretaget nogle præciseringer. Bestyrelsen godkendt de reviderede studie- og ordensregler. Studie- og ordensregler skal behandles i elev- og lærerrådet og derefter på en morgensamling, så eleverne orienteres. 9. Indsatsområder til ny resultatlønskontrakt Bilag (indsatsområder) HS: Vi kan med fordel videreføre nogle af de eksisterende indsatsområder med ekstra forventninger. Og gerne med indikatorer for målopfyldelse der lettere sættes procenter på. Men enedes om at fortsætte med nogle af de gamle indsatsområder. Indsatsområde 1, HF: Med ekstra krav. HS: Vi skal have hf-gruppens lærere og elever til at tænke ud af boksen. Hvis samlæsning af timer på tværs af klasser ikke fungerer så skal der tænkes i andre tiltag til at forbedre trivsel og fagligheden f.eks. i nf (naturvidenskabelig faggruppe). CT: der er på SG en kultur, der ekskluderer hf-eleverne. HS: Dette er et punkt der adresseres. Det sætter vi på et møde, når elevrådsrepræsentanterne er her. Indsatsområde 2, Skoleudvikling og forsøg: fortsættes. Pinden med hf kunne flyttes op til indsatsområde 1. Arbejdet i PRUF fortsætter som indsatsområde skoleudvikling Der var et forslag om at dele op i 3 indsatsområder: hf (nf, elevmiljø), ministerielle forsøg (SRO, ks) og skoleudvikling (pruf). Indsatsområde 3, samarbejde med grundskolen: det kan videreføres koblet på rekruttering, så overskriften bliver rekrutteringstiltag. Bestyrelsen så gerne mere vægt på at inddrage naturvidenskab og samarbejde med virksomheder, Målsætning 2 fulde hf-klasser og at opretholde antallet af klasser. Stikord til nye indsatsområder: Arbejdet med at få innovation ind i AT-forløbene (almen studieforberedelse) kunne placeres under skoleudvikling Lærerne ville gerne have punkter fra APV en og foreslog gennemskuelighed og samarbejde. Side 4 af 5

5 Bj og formandsskabet laver kontrakten færdig. Bj mente det kunne være svært at sætte tal på målopfyldelsen under alle punkter. Lærerne opfordrede til at MIO fik lov at komme med indspark til punkterne i resultatlønskontrakten for at øge dialog og gennemsigtighed. 10. Tema: APV Som bekendt blev der i foråret 2014 gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) på Solrød Gymnasium. Efter grundige drøftelser i MIO (samarbejdsudvalget) med fokus på de områder der faldt dårligst ud, er der besluttet en række tiltag, som der nu arbejdes med på skolen. Bestyrelsen drøfter APV en og opfølgningen af denne med afsæt i vedlagte bilag. Bilaget beskriver de planlagte indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet på Solrød Gymnasium. Bilag (opfølgning på APV) Bj orienterede: Bilaget er ledelsens sammenskrivning efter en masse møder med MIO og et personalemøde. Punkterne til sidst (interkollegial opførsel) har ledelsen besluttet at tage med. Det er en ongoing proces, og vi vil holde personalemøder mere jævnligt. Vi får lavet en ny APV ca hvert andet år. 11. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte Referatet. 12. Evt. Næste møde er onsdag Side 5 af 5

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2012-13 bestyrelsens begrundelse for udmøntning

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan Skjold

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere