Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen."

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: Fax: CVR: november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn. Mødet blev afholdt i Sejlerstuen, Bådehavnsvej 13, 3700 Rønne, torsdag den 24. oktober 2013, kl Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. Inviterede: BSF, Holger Jespersen Calypso, Preben Kofod Fluefiskerne, Martin Nielsen Fritidsfiskerne, Jørn Olsen Havørreden, Erik Thorsen Radioamatørerne, Erik Valsgaard Rønne Handelsstandsforening, Betina Lund Rønne Roklub, Ole Sig Rønne Sejlklub, Anders Funch Nielsen Strandjægerne, Robert Pedersen Vendekredsen, Børge Olsen Teknik & Miljø, Leder af Veje og Havne Hardy Pedersen, BRK Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen Teknik & Miljøs havnegruppe, havnekoordinator Mogens Stender Alstrup Tilstede ved mødet var: BSF, Holger Jespersen Fritidsfiskerne, Jørn Olsen Havørreden, Poul Erik Olsen Rønne Handelsstandsforening, Betina Lund Rønne Roklub, Ole Sig Rønne Sejlklub, Anders Funch Nielsen Strandjægerne, Robert Pedersen Vendekredsen, Børge Olsen Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen Teknik & Miljøs havnegruppe, havnekoordinator Mogens Stender Alstrup Generelt: I forbindelse med indkomne forslag fra brugerne, er der med blå skrift, Teknik & Miljø`s tilføjelser. Umiddelbart derefter følger referatet.

2 Side 2/3 1. Godkendelse af dagsorden. Efter ønske fra Mogens blev dagsordenspunkt 4 flyttet ned som sidste punkt. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer. Fremover repræsenterer Poul Erik Olsen foreningen Havørreden ved brugerrådsmøderne. 3. Næste mødedato, forår Næste brugerrådsmøde er 10. april 2014, kl Dagsorden (punkt 1 fra Vendekredsen). På mødet 11. april 2013 blev det foreslået at der fremover udsendes en foreløbig dagsorden sammen med mødeindkaldelsen, omhandlende de punkter som BRK ønsker behandlet på mødet. BRK ville overveje forslaget. Hvor langt er man kommet med overvejelserne? Forslaget har været drøftet i den kommunale havnegruppe. I havnegruppen er der bekymring for, om brugerne vil opleve, at de fratages initiativet til påvirke indholdet af brugerrådsmøderne. For forslaget taler at det er brugerrådsrepræsentanters ønske. Den kommunale havnegruppe har besluttet på forsøgsbasis, at efterkomme brugernes ønske i 2014 på Nørrekås Lystbådehavn. Børge ønskede oplyst hvad forsøgsbasis indebærer. Mogens forklarede at forsøget vil blive evalueret ved udgangen af Brugerrådets opgaver: Drøftelse af formålet med brugerrådene på de kommunale havne, samt hvilke emner der skal drøftes på brugerrådsmøderne og hvilke emner der skal drøftes i andre fora. Det er Teknik & Miljøs opfattelse, at emner/punkter til behandling på brugerrådsmødet skal have generel/flere foreningers interesse. Dette fremgår ikke af retningslinjerne og vil blive forelagt Teknik & Miljøudvalget. Rønne Sejlklubs forslag til dagsorden pkt. 3 bliver behandlet på et selvstændigt møde med sejlklubben forud for brugerrådsmødet. Notat fra mødet tilstræbes udsendt sammen med referatet fra brugerrådsmødet. Retningslinjerne er vedlagt dagsordenen. Børge ønskede en yderligere uddybning end det skriftlige svar han havde fået inden m ødet: og Jakob forklarede, at mødet mellem Rønne Sejlklub og Teknik & Miljø lå forud for udsendelse af dagsorden til brugerrådsmødet og at Teknik & Miljø havde forventet, at kunne medtage essensen i dagsordenen til brugerrådsmødet. Imidlertid blev mødet ønsket udsat af

3 Side 3/3 Rønne Sejlklub og derfor kunne dagsordenen ikke tilpasses mødet, og at dagsordenspunktet i stedet er indskrevet i punkt Principiel drøftelse af brugernes medvirken til havnens drift. Med det vedtagne budget er de kommunale havnes budget for 2014 reduceret. På den baggrund ønsker T&M en principiel drøftelse af i hvilket omfang brugerne har lyst til/interesse i at medvirke til havnens drift. Medvirken kunne være: a. Modtagelse og vejledning af gæster (evt. periode bestemt.) b. Opsyn med Nørrekås Lystbådehavn. (evt. periode bestemt.) c. Udfærdigelse/forslag til af plan for vinterstandpladser. d. Mindre vedligeholdelsesopgaver som eks. malerarbejde og reparationer. e. Oprydning på havnens arealer. f. Rengøring, renholdelse/grøn pleje. Anders fremførte, at Rønne Sejlklub gerne ser, at havnefogeden får større kompetence, end den han opfatter havnefogeden har i dag. Sejlklubben ønsker ikke at forpligtige sig til opgaver der skal godkendes på Tejn Rådhus, men vil gerne medvirke til løse opgaver på havnen. Påtager klubben sig et ansvar, ønsker den også kompetence til at kunne løfte ansvaret. Men deltager gerne i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningerne, som sammen med havnefogeden medvirker til at få mest muligt for de budgetterede midler og den bedst mulige havn. Sejlklubben vil dog ikke medvirke til at undergrave havnefogedens arbejde, så denne bliver overflødiggjort, og påpeger, at klubben ikke vil påtage sig arbejde, som ellers ville være blevet udført af det bornholmske erhvervsliv. Endvidere undrer det Rønne Sejlklub, at man politisk kan vedtage takststigninger for brugerne, samtidig med at man også beder brugerne om at bidrage med deres arbejdskraft. Ole var meget enig med Rønne Sejlklub. Rønne Roklub vil gerne deltage i arbejdsdage og ad hoc opgaver. Robert og Poul Erik var enige med Ole og Anders; hvis havnen stiller materialer til rådighed, kan der godt skaffes arbejdskraft og fremførte eksemplet med, at Aksel jævnligt luger ukrudtet foran redskabsskurene i havnens sydende. 7. Hvornår kan det forventes at havnepladserne fordeles jf. tidligere afgivne løfter fra formanden for TMU og havnekonsulenten (punkt 2 fra Rønne Sejlklub). Gennem snart 5 år har sejlklubben forsøgt at få afskaffet de nuværende uoverskuelige forhold i forbindelse med pladsfordelinger, med stor forskelsbehandling til følge. Havnechefen har lovet, at der arbejdes med sagen, dvs. at der fremover kun vil være faste pladser og enkelte ledige. Hvordan kan man afvise brugere med begrundelsen at der ikke er plads, når vi kan konstatere at der er over 75 ledige pladser?

4 Side 4/3 Opgaven med at tildele faste bådpladser til alle i Nørrekås, blev stoppet af den forhenværende områdechef. Det er nu besluttet, at arbejde med at tildele en plads til alle nu genoptages. Jf. den på sidste brugerrådsmøde fremlagte oversigt over bådpladser, dateret , dog således at pladserne vest for den lange flydebro, alene tilbydes både med en dybgang tilpasset den nuværende vanddybde. Endvidere er nummereringen ændret i forhold til nævnte plan. Anders ønskede oplyst, om rotationspladser vil blive afskaffet. Jakob svarede, at med den nuværende plan, tilbydes alle bådejere i Nørrekås Lystbådehavn fast plads i De bådejere som takker nej til den tilbudte faste plads, kan få rotationsplads indtil de tilbydes en anden fast plads, og at rotationspladser fortsat er en mulighed i de kommunale havne. Pladsnummereringen på kajer og broer skiftes så det passer til de optegnede kort, det vil ske forud for sæsonen Der var enighed hos brugerne om at tildeling af faste pladser ikke behøver at afvente nye nummerskilte. 8. P-ringe (punkt 4 fra Rønne Sejlklub). Hvorfor har fremstilling af P-ringe og udlægning af disse ikke været oppe til drøftelse i brugerrådet? Er det korrekt, at disse har medført en udgift på omkring ,00 kr.? Sejlklubben kunne have peget på en alternativ løsning med ankerbøjer der modsat P-ringe ville kunne kompensere for ændringer i vandstand, med mindre udgifter til følge. Pengene kunne have gjort væsentlig mere gavn andre steder på havnen. De nævnte fortøjningsringe er indkøbt til de kommunale havne generelt. Da de nye pladser er midlertidige, er udgiften ikke afholdt på Nørrekås. Ringene vil senere kunne bruges på havnene generelt. En del af fortøjningsringene er udlagt. Anders mente ikke, at udlægningen af P-ringene er hensigtsmæssig, blandt andet fordi gæster ikke ved hvilke både der passer til de etablerede fortøjninger uden at der skiltes med max. størrelse. Der var en længere debat om P-ringe/bundkæder. Det blev aftalt, at der skal der nedsætte en arbejdsgruppe som drøfter dette emne. Rønne Sejlklub og Teknik & Miljø indgår i arbejdsgruppen. Når vi i de kommunale havne ikke længere udlægger bundkæder så skyldes det at vi ikke har kunnet få en statisk eftervisning af disse, og det er et ufravigeligt krav. Arbejdsgruppen indhenter erfaringer fra andre havne. Endvidere blev det aftalt, at der skiltes ved broer med fleksible agterfortøjninger med oplysninger om, hvilke størrelse både som passer til de pågældende pladser. 9. Kajakskur (punkt 5 fra Rønne Sejlklub). Hvorfor er brugerrådet ikke hørt vedr. etablering og placering af kajakskur ved roklubben? Punktet blev drøftet på brugerrådsmødet under punktet evt.

5 Side 5/3 Ole oplyste at punktet har været drøftet 2 gange tidligere i brugerrådet under punktet evt. 10. Beskyldninger mod Rønne Sejlklub (punkt 1 fra Rønne Sejlklub). Bem. Der ønskes en nærmere begrundelse for havnekonsulentens udtalelser i bredere kredse om, at de kritisable forhold på Nørrekaas skyldes, at sejlklubben ikke har ønsket at samarbejde de sidste tre år. Ting kan fremføres på forskellig vis. Lad det være sagt med det samme: Teknik & Miljø er ikke af den opfattelse at der er kritisable forhold på Nørrekås, uanset der altid på havne er forhold der kan forbedres. Der er mange ting der er lykkedes, bl.a. har vi fået reduceret uroen i havnen ved anlæg af de nye ydre værker, der kun er lykkedes ved at projektet Vang pier, har muliggjort at der kunne udføres ca. 3 gange så lange forkastninger som budgettet var lagt efter. Der har måske været en del frustrationer over de relativ mange sager mellem BRK og Rønne Sejlklub, og godt samarbejde stiller jo krav til alle dem der skal samarbejde, og set med Havnegruppens briller, er det ikke motiverende at læse i f.eks TUDEBØJEN, hvad medlemmer af sejlklubbens bestyrelse mener om det arbejde kommunale havne leverer. Hvis der er udtalelser fra nogle af Teknik & Miljø s medarbejdere der er blevet opfattet som beskyldninger mod Rønne Sejlklub, så har det bestemt ikke været hensigten. Det kan være en del af forklaringen, at når det lykkes på de andre havne, så er det således, at de EU. projekter der kan forventes støtte til på marinaer, skal være projekter, foreninger eller foreninger i fællesskab er projektejer af. Og langt hen af vejen så gælder dette også de fonde vi i de sidste tre år har fået fondsmidler til de andre kommunale havne fra. Så hvis Teknik og Miljø skal kunne bidrage til, at vi i Nørrekås skal have projekter der ikke kun skal betales af kommunen, så skal vi i Teknik og Miljø, kunne opfattes som en samarbejdspartner. Anders uddybede punktet, herunder at medlemmer af Rønne Sejlklubs bestyrelse har været nævnt med navns nævnelse og at dette var baggrunden for at der i dag ikke er kommunikation mellem Rønne Sejlklub og Teknik & Miljø. Anders mente ikke at det var rimeligt, at en forening som består af frivillige kræfter, skal miste to bestyrelsesmedlemmer på den baggrund. Jakob var enig i, at kommunikationen har været en stor udfordring, men at dette ikke kun kan tilskrives Teknik & Miljø. Poul Erik fremførte at Nørrekås Lystbådehavn havde mistet økonomiske midler på denne baggrund, til fordel for de nord-/vestlige havne og ønske oplyst, hvornår der vil blive brugt penge på Nørrekås Lystbådehavn. Jakob oplyste, at Teknik & Miljø havde indstillet at etableringen af jollehavnen, i den sydlige del af yderhavnen skulle gennemføres, men at der ikke var politisk opbakning til dette på nuværende tidspunkt. Endvidere forklarede Jakob, at den kommunale medfinansieringen til ombygningen af de nord-/vestlige havne er yderst beskedent, i det midlerne i altovervejende grad var finansieret af fonde, staten og EU.

6 Side 6/3 Fremadrettet vil EU-midler, herunder midler fra LAG-Bornholm, efter teknik og miljøs opfattelse fortsat primært blive givet til foreninger og i mindre grad til det offentlige, hvorfor der også i fremtiden vil være behov for at foreningerne selv bliver projektejere. Teknik & Miljø vil gerne bistå foreningerne med dette arbejde. De kommunale anlægsmidler til havnen tildeles efter prioriteringen: 1. Personsikkerhed 2. Sikring af havneværker mod større nedbrud 3. Sikring af funktioner (Nødvendige faciliteter, eks. toiletfaciliteter) 4. Udvikling, herunder kvalitetsløft på overflader mm.. Denne prioritering tager udgangspunkt i en helhedstragtning for alle havne. Robert oplyste, at mange af fugerne mangler i stensætningen over ved Strandjægerne i den nordlige del af havnens østlige bassin. Jakob blev opfordret til at besigtige granitmolerne ved Strandjægerne. 11. Status på terrænreguleringen (punkt 2 fra Vendekredsen). Status på terrænreguleringen af fyldområdet vest for Remisevej som det blev fremlagt på brugerrådsmødet 25. oktober Vi har konstateret at tilkørslen af jord er stoppet og at denne i stedet bruges til opfyld på Rønne Havns område. Entreprenøren på Ringvejsprojektet har fået Vejvirksomhedens tilladelse til at udsætte bortkørsel af de resterende mængder muld til 2014, (og råjorden vil ikke kunne tilføres Nørrekås uden merudgifter for vejvirksomheden.) Når arbejdet med bortkørsel af muld genoptages kan det blive etape 1 jf. vedlagte skitse Revideret projekt for terrænregulering af arealet vest for Nørrekås Lystbådehavn Dette skal også ses i forhold til at kommunalbestyrelsen har igangsat udarbejdelsen af tre forslag til ombygningen af arealerne mellem Snellemarkcenteret, det tidligere havnekontor på Rønne Havn og ved Nørrekås helt ud til havet. Entreprenøren på Ringvejen vil alligevel køre jord i Ole ønskede oplyst, hvor langt man var med udarbejdelsen af de tre forslag Kommunalbestyrelsen har sat i gang, Jakob forventer, at forslagene vil være klar i løbet af foråret Ønske om regulering af færdslen på Nørrekås a. Skiltning vedr. færdsel på Nørrekås. Det foreslås at skiltet Zone med parkering forbudt (E68_2) opsættes ved bommene på vej ind på havnens arealer, med undertavlen håndværkere undtaget eller arbejdskørsel undtaget. (Skiltningen regulerer alene opholdet men ikke færdslen som sådan.) Derved burde brugerne forsat have mulighed for at foretage ærindekørsel, herunder evt. af- og pålæsning af diverse effekter, samt isætning af joller, trollingbåde og lignende. Cykler og knallerter med en max. tilladt hastighed på 30 km/t vil

7 Side 7/3 ikke være omfattet af skiltningen. Ved udkørsel fra havnens arealer opsættes skiltet Ophør af zone med parkering forbudt (E69_2). Tilsvarende skiltning opsættes ved kystvejen. Forslag til skiltning skal godkendes af politiet. Bilaget Færdselsskiltning på Nørrekås Lystbådehavn viser de nævnte skilte. Rønne Sejlklub havde forud for brugerrådsmødet fremsendt et forslag til skiltning: Al indkørsel forbudt ærindekørsel tilladt eller Uvedkommende kørsel forbudt. Forskellige forslag blev drøftet. Der var enighed om at arbejde videre med skiltningen Al indkørsel forbudt med undertavler Bådejere, cykler og arbejdskørsel undtaget. Teknik & Miljø kommer med et forslag. b. Hastighedsdæmpende foranstaltninger - plantning af træer. Der er udarbejdet et forslag til dæmpning af hastigheden. Forslaget beskriver 2-3 indsnævringer på vejen hvor i der plantes mindre træer. Afstanden a kan reduceres til 2 m. Dette vil medføre, at sættevogne ikke kan komme forbi indsnævringerne. Endvidere kan det drøftes om dæmpningerne skal flyttes mod syd, således at beplantningen ikke genere udsigten for det berørte klubhus. Der var opbakning til forslaget, dog skal alle tre chikaner flyttes længere mod syd. Den sydligste chikane skal ligge på hjørnet ud for vejknækket. Bilag Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på grusvejen vest for klubhusene på Nørrekås vedlægges referatet. 13. Kvaliteten af havnevandet i havnen. Efter aftale drøftes, hvordan brugerne opfatter vandkvaliteten har i sommeren Ole sagde at man havde håbet på at vandkvaliteten ville blive renere efter etableringen af den nye dækmole, men at Roklubben oplever, at vandkvaliteten er blevet ringere i yderbassinets sydlige ende. Det blev drøftet, hvad der kunne være årsagen til denne udvikling. Ole og Anders mener, at den vestlige forkastning ikke er tæt, så vand og sand føres ind gennem dækmolen. Området sander til og der opstår vanddybder inde i havnen som er dybere end det fald, som der gerne skulle være ud mod indsejlingen til havnen. Aflejringer af forskellig art bundfældes og der opstår bundvendinger. Holger oplevede at vandkvaliteten i inderhavnen var blevet bedre. Teknik og Miljø vil undersøge muligheden for at få penge til at standse

8 Side 8/3 tilsandingen. 14. Fjernelse af både, vogne, stativer m.m. på Nørrekås Lystbådehavns sø- og landarealer. Fjernelse af både, vogne m.m. fra Rønne Lystbådehavns/Nørrekås arealer er påbegyndt. Annoncen er vedlagt dagsordenen. Indledningsvis lægges tyngden i rydningen af græsarealet syd-vest for servicebygningen. Derefter fortsætter oprydningen på havnens øvrige arealer. Genstande hvor ejeren er ukendt for havnen, fjernes fra havnens arealer og forventes solgt. Initiativet har haft mærkbar effekt; en del bådejere har påsat gyldigt bådpladsmærke, betalt bådpladsleje eller fjernet deres båd. Der var stor opbakning til arbejdet. 15. Orientering om vinter- og sommerstandpladser. Der orienteres om vinterstandpladserne 2013 og fremlægges forslag til fremtidige vinter- og sommerstandpladser, herunder pladser til bådstativer og trailere jf. bilag Plan for Vinterstandplads Vinteropbevaringsarealerne skal være ryddet for både, bådstativer og bådtrailere i perioden 1. juni til 15. september. Genstande fra disse arealer flyttes af ejeren til de arealer havnen anviser. Både som ikke skal på vandet året den følgende sæson, skal meddele dette til havnen inden tildeling af vinterplads. Sidste frist for tilmelding til vinterstandplads er 1. september. Der var opbakning til planen. Holger forespurgte om muligheden for at inddrage tremmegården til redskabsskure. Udover behovet for redskabsskure, blev ønsket om et masteskur også drøftet. Det blev aftalt, at foreningerne inden 1. januar 2014, indsender forslag til Teknik & Miljø som kan indgå i udarbejdelse af en helhedsplan for landarealerne på lige fod med den der er udarbejdet for bassinerne. En evt. plan vil således kunne drøftes på næste brugerrådsmøde på Nørrekås. 16. Bådpladsmærker. Fremover skal alle hjemmehørende både, herunder, herunder kajakker, slæbejoller, gunmibåde og foreningsbåde, forsynes med et bådpladsmærke. Derfor skal foreningerne oplyse antallet og typen af foreningernes både, joller og kajakker til havnen, inden 1. december 2013, så bådpladsmærkerne kan fremsendes og påsættes til sæsonen Bådejere som ønsker mulighed at for have slæbejoller og gummibåde på havnens sø- og landarealer ( uden disse er fastgjort til båden og inden for bådpladsen) skal ligeledes have et bådpladsmærke, som kan bestilles mod et administrationsvederlag på 100 kr.

9 Side 9/3 Ole spurgte om bådpladsmærker evt. kunne undværes for både og kajakker mm. Som opbevares i foreningerne bygninger. Teknik & Miljø overvejer spørgsmålet. Bemærkning til referat: Ole fremførte, at det ikke virker hensigtsmæssigt, at der skal bådmærker på kajakker og robåde, som ikke har anvist plads udendørs på havnen, men opbevares indendørs i klubhus. Teknik og Miljø overvejer spørgsmålet. 17. Ansvarsforsikringer for lystbåde og joller. Teknik & Miljø mener, at tiden er kommet hvor alle hjemmehørende både skal have ansvarsforsikring. Dette skal være gældende for 1. april Brugerne er enige i at det er hensigtsmæssigt med tvungen ansvarsforsikring. 18. Gæstesæsonen 2013 Oversigten Gæstebåde i perioden 1. januar - 1. oktober viser antallet af gæstebåde i Nørrekås Lystbådehavn og alle kommunale havne i årene i ovennævnte periode. I forhold til sæsonen 2012 har der i sæsonen 2013 været en tilbagegang på knapt 8 % og i forhold til gennemsnittet for sæsonerne en tilbagegang på knapt 9 %. Landstendesen har vist at sommerens gode vejr har gjort søgningen til de større byers havne mindre til fordel for de mindre havne. Endvidere kan løftet af flere af de mindre bornholmske havne også have bidraget til det faldende besøgstal i Nørrekås. Ingen bemærkninger. 19. Forslag fra brugerne til vedligehold og anlægsopgaver i Følgende forslag er modtaget fra brugerne: Rønne Sejlklub punkt 6: a. Rensning af strand for tang.( Lugtgener.) At fjerne tang fra strande er en meget dyr foranstaltning, som ofte viser sig kun at hjælpe i meget kort tid, fordi der kort tid efter kan drive ny tang ind, og dermed er investeringen spildt. Derfor skal der være virkelig store problemer før der iværksættes en indsats. Nørrekås strand betragtes som en meget vigtig strand, fordi den er bynær og meget brugt af lokalbefolkningen. Alligevel er der mange faktorer der spiller ind, når det besluttes om der skal fjernes tang fra de bornholmske strande og dermed også fra Nørrekås strand. Vurderes det at tangen vil forsvinde af sig selv inden for kort tid.. Er der store lugtgener. Hvilken tid på sommeren er det. Er det en periode med godt eller dårligt strandvejr. Kan man

10 Side 10/3 komme i vandet uden at gå gennem tangen. Ligger tangen stadig i vandet, kan den ikke fjernes. Alle disse forhold vurderes, under hensyn til økonomien, i hvert enkelt tilfælde af den strandansvarlige Ole Holm Pedersen i Teknik & Miljø. b. Ukrudt. Forslaget vil indgå i driftsplanen for Nørrekås Lystbådehavn i c. Flydebro. (Rådne planker.) Der er i foråret 2013 skiftet en del rådne planker på den vestlige flydebro i Nørrekås. Det forventes at behovet for udskiftning af planker på broerne også vil være tilstede i de kommende år, hvorfor forslaget vil søges indarbejdet i vedligeholdelsesplanen for Nørrekås Lystbådehavn i d. Asfaltering af kajen syd for det vestlige havnebassin.( Lovet for 25 år siden.) Havnen plan er at der lægges et tyndt lag grusblandetmuld på området, hvorefter arealet tilsås med græs, i stedet for asfaltering af arealet (halvdelen mod gangen først, derefter den anden halvdel). Der blev forespurgt om der kunne udlægges affræset asfalt, i stedet for græs. Teknik & Miljø overvejer. e. Maling af redskabsrum. (Lovet flere gange.) Se punkt 19,i f. Hvor længe skal busvragene stå på fritidsområdet. Den sidste bus er blevet fjernet fra området og de knuste glas fjernes i nærmeste fremtid. g. Uro i nordlige bassin grundet trykbølge fra hurtigfærger. (Stor gene især for gæstebåde). Problemet er kendt af havnen og opleves som størst i stille vejr. Da hurtigfærgerne sejler efter godkendte sejlplaner, så kan trykbølgen så er det havnens opfattelse at det ikke kan lastes rederiet, og dønninger af denne karakter kan kun reduceres ved at gøre indsejlingen mindre og kun fjernes helt ved opsætning af en havneport. h. Tilsanding indenfor yderste vestlige forkastning. Vanddybderne i Nørrekås Lystbådehavn blev loddet i foråret Der blev konstateret en tilsanding svarende til før at de ca tons sand der blev flyttet i forbindelse med aflukning af havnen. Rønne Havn satte i 2013 uddybningsfartøjet Njord til salg og ønskede på den baggrund, ikke at påtage sig opgaven. T&M vurderer, at det ikke er økonomisk ansvarlig at opretholde den fulde dybde til de berørte pladser, men vil flytte rundt på pladserne i havnen så de dybe pladser anvendes til de både med størst dybgang.

11 Side 11/3 Sømandsklubben Vendekredsen punkt 3: i. Udvendigt vedligehold af redskabsskure blandt andet reparation og maling af døre. Forslaget vil indgå i som et ønske til vedligeholdelsesplanen for Nørrekås Lystbådehavn i j. Udbedring af isskader mm. på træbro i yderbassin område A (ved plads 221). Broen benyttes blandt andet af Rønne Sejlklubs juniorafdeling. Udbedringen vedrørende fastgørelse af vaterliste søges gennemført i Reetablering af estakaden vil indgå i som et ønske til vedligeholdelsesplanen for Nørrekås Lystbådehavn i k. Eftersyn af håndbetjente kraner og spil. Havnen foreslår at demontere og fjerne kranen på vestsiden af oliekajen. Jollekranen i havnens sydlige ende foreslås ombygget/renoveret så kranen bliver tidsvarende, samt at der monteres en lås på kranen så børn/unges leg med kranen forhindres. Det foreslås at nøglen til låsen på kranen er identisk med den nøgle som anvendes til bommene i havnens sydlige ende. Kranen på vestsiden af oliekajen ønskes bevaret, hvis det er rentabelt. Der var opbakning til renovering/ombygning af jollekranen i havnens sydlige ende. Børge bemærkede at Teknik & Miljø skal være opmærksomme på de eftersynskrav der er til kraner. l. Reparation af plankeværk og port til den såkaldte tremmegård, hvor der opbevares bådstativer mm. Kommunalbestyrelsen har igangsat udarbejdelse af 3 forslag for Nørrekås, Busremisen og arealet syd herfor. På den bagrund foreslår havnen, at en egentlig renovering af plankeværk og port afventer ovennævnte plan. Havnen foreslår at porten fjernes, samt at plankeværket mod syd ind til tremmegården evt. også kan fjernes. m. Udskiftning af skæv gadebelysningsmast på Remisevej mellem nr. 6 og nr. 8. Havnen har kontaktet Vejvirksomheden for at få afklaret ejerforholdet til nævnte mast. Vejvirksomheden har bedt Østkraft A/S oplyse hvem der ejer masten. Ifølge Østkraft er det Rønne havn som ejer masten. Rigtigheden af dette er undersøges af havnegruppen. 20. Opsamlingsliste over emner der arbejdes med, samt status på disse. Status på vedligeholdelsesopgaver i 2013 på Nørrekås Lystbådehavn

12 Side 12/3 a. Reparation af gangbroen i inderhavnens sydvestlige hjørne er gennemført. Reparationen var væsentlig mere omfattende end forventet. b. Eftersyn og udskiftning/forstærkning af fortøjringspæle er gennemført. c. Kajstrækningen mod syd ved Kystvejen er undersøgt af dykkere, som ikke har konstateret nogen skader på nævnte strækning. d. Ukrudtsbekæmpelse på vinterstandplads øst og vest er gennemført i begrænset omfang. Rydningen besværliggøres af bådstativer og vogne. e. Opsætning af Y-bomme ved plads 135 og 136 er ikke gennemført. Broen bør forstærkes inden opsætning af Y-bomme finder sted. f. Fast el-installation til dieselpumpe er gennemført. g. Eftersyn og udskiftning af planker på broerne er primært gennemført på den vestlige flydebro. h. Udskiftning af vand og varmerør i rengøringsrummet iværksættes efter uge 42, i. Maling af molehovedet på den vestlige forkastning er ikke gennemført. j. Bredere T-stykke på Nordbroen er gennemført. k. Træværk på gang vest for servicebygningen er efterset og udskiftet. l. Etablering af strømstander til den lille flydebro. Tilbud indhentet og arbejdet iværksættelse afventer. m. Oprydning i foråret af fælles arealer. Ikke gennemført pga. manglende tilmelding. n. Tagrygningen på de øst-vestvendte redskabsskure er blevet monteret. o. Omkostningerne til vedligeholdelsen af el-standerne på havnen har været mere omfattende end forventet. Evt. Jakob oplyste, at affaldsplanerne for de kommunale havne er ved at blive reviderede og at disse vil blive sendt ud i høring. Betina fortalte, at Rønne Handelstandsforening hvert år, fredag og lørdag i den sidste weekend af juli arrangerede Markedsdag på Store Torv i Rønne. I disse dage rykker byens handlende deres forretninger ud på torvet. Handelsstandsforeningen vil gerne udbrede aktiviteterne til andre dele af Rønne herunder også gerne Nørrekås. På den baggrund vil Betina gerne have oplyst, om der er foreninger på havnen som ønsker at bidrage med aktiviteter. Referent Mogens Stender Alstrup Havnekoordinator Tlf.:

13 Bilag : Retningslinjer for brugerinddragelse på de kommunale havne på Bornholm. Revideret projekt for terrænregulering af arealet vest for Nørrekås Lystbådehavn Færdselsskiltning på Nørrekås Lystbådehavn. Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på grusvejen vest for klubhusene på Nørrekås. Plan for vinterstandplads 2014 Annonce - vedr. fjernelse af både på Nørrekås. Gæstebåde i perioden 1. januar - 1. oktober Side 13/3

3. maj Afbud: Rønne Roklub Rønne Sejlklub TEKNIK & MILJØ. Skovløkken 4. Tejn Allinge. Tlf.: Fax:

3. maj Afbud: Rønne Roklub Rønne Sejlklub TEKNIK & MILJØ. Skovløkken 4. Tejn Allinge. Tlf.: Fax: TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 3. maj 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

19. november Referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne.

19. november Referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 19. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig

Læs mere

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Referat Referat fra brugerrådsmødet den 2. december 2014 om Nørrekås Lystbådehavn Deltagere: Rønne Sejlklub v/ Anders

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 25. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Svaneke Havn. Mødet

Læs mere

Referat fra 3. møde vedrørende brugerinddragelse på Nørrekås Lystbådehavn, 2. juni 2010.

Referat fra 3. møde vedrørende brugerinddragelse på Nørrekås Lystbådehavn, 2. juni 2010. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4, Tejn Henri Eriksen, Bornholms Sportsfiskerforening (BSF) Erik Thorsen, Havørreden Anders Funch Nielsen, Rønne Sejlklub Carsten Andersen, Rønne Roklub Børge Olsen, Vendekredsen

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 13. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde tirsdag den 22. oktober

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05.

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl.

Læs mere

29. marts 2012. Referat, tilføjelser og eventuelle ændringer står med blåt.

29. marts 2012. Referat, tilføjelser og eventuelle ændringer står med blåt. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 29. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand

Læs mere

Referat af brugerrådsmøde med Gudhjem og Nørresand Havn den 10. november 2016 kl. 16:00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn.

Referat af brugerrådsmøde med Gudhjem og Nørresand Havn den 10. november 2016 kl. 16:00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Referat Referat af brugerrådsmøde med Gudhjem og Nørresand Havn den 10. november 2016 kl. 16:00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Inviterede: Erhverv på Gudhjem Havn v/peter Stange Jensen

Læs mere

Referat fra brugerrådsmøde om Svaneke Havn den 19. november 2014

Referat fra brugerrådsmøde om Svaneke Havn den 19. november 2014 TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge flere brugere Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 13. februar 2015 J.

Læs mere

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen.

Hver forening må stille med én person som repræsenterer foreningen. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 26. november 2013 Referat fra brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Endeligt referat. Afbud: Bill Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden Ref.: Dagsordenen blev godkendt.

Endeligt referat. Afbud: Bill Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden Ref.: Dagsordenen blev godkendt. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde for Tejn Havn den 05.11.2015 kl. 16.30 (afholdt på Tejn Havnekontor)

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde vedr. Bølshavn den 22. oktober 2015 kl. 18.30 Deltagende: Erhvervsfartøjerne v/ Morten

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne

Dagsorden. Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden Dagsorden til brugerrådsmødet den 12/11-14 for de nordlige havne Fremmødte: ASTE v/ Christina Juhl Sørensen Allinge Jazz v/ Christina

Læs mere

Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne. Onsdag den 17. april

Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig og Hammer havne. Onsdag den 17. april TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 30. maj 2013 Endeligt referat fra brugerrådsmøde, Allinge, Sandvig

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af Brugerrådsmøde Gudhjem/Nørresand 14. november 2011 kl. 16-17.30 på Tejn Rådhus, Skovløkken 4, lokale 2A.

Referat af Brugerrådsmøde Gudhjem/Nørresand 14. november 2011 kl. 16-17.30 på Tejn Rådhus, Skovløkken 4, lokale 2A. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 flere modtagere E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 18. november 2011 Referat af Brugerrådsmøde Gudhjem/Nørresand

Læs mere

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Onsdag den 9. november 2016 kl. 16-17 På havnekontoret i Nykøbing Sj. Dagsorden: Referat: Deltagere 1 Godkendelse af dagsorden Frede Damsø (formand), Øyvind Kristoffersen,

Læs mere

Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Hasle Havn den 19. oktober 2015 kl

Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Hasle Havn den 19. oktober 2015 kl TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Hasle Havn den 19. oktober 2015 kl. 16.30 Deltagere: Bornholms Kajakklub v/ Søren

Læs mere

Foreløbigt referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Foreløbigt referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: Referat Foreløbigt referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Tom Nielsen Administrativ medarbejder Camilla Bouert Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Tom Nielsen Administrativ medarbejder Camilla Bouert Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmødet for De Nordlige Havne d. 28. oktober 2015 kl. 16.00 (afholdt i kantinen på Skovløkken

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE. Referat. fra bestyrelsesmøde den 18. august 2015 afholdt i Skovshoved Havn kl.

MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE. Referat. fra bestyrelsesmøde den 18. august 2015 afholdt i Skovshoved Havn kl. MØDE I BESTYRELSEN FOR GENTOFTE KOMMUNES HAVNE Referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 2015 afholdt i Skovshoved Havn kl. 17:00 Mødedeltagere : Per Blinkenberg-Thrane (PT), Christian Behnke (CB), Mads

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2013

HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVNENYT EFTERÅRET 2013 HAVHINGSTEN besøgte også Dragør Havn i sommer. Havhingsten der i 2008 sejlede fra Dublin til Roskilde. Besætningen kan variere fra 60 til 70 mand. Der er 55 årer ombord og sejlarealet

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

28. maj Godkendelse af dagsorden. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer OK

28. maj Godkendelse af dagsorden. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og  adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer OK TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 28. maj 2013 Referat af Brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand havne.

Læs mere

11. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016"

11. Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Nyborg Marina 2016 11. Endelig vedtagelse af "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016" Sagsnr. 450-2014-15421 Initialer JEL Åbent Sagsfremstilling Helhedsplanen for Nyborg Marina er i en løbende proces blevet tilvejebragt i samarbejde

Læs mere

Referat. Referat af brugerrådsmøde med de nordlige havne den 8. november 2016 kl :30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn.

Referat. Referat af brugerrådsmøde med de nordlige havne den 8. november 2016 kl :30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Referat Referat af brugerrådsmøde med de nordlige havne den 8. november 2016 kl. 16.00-17:30. Mødet blev afholdt på Skovløkken 4, Tejn. Inviterede: Allinge Bådelaug v/erling Qvistgaard Allinge-Sandvig

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Referat fra brugerrådsmøde Hasle Havn d. 1. april 2015

Referat fra brugerrådsmøde Hasle Havn d. 1. april 2015 Teknik og Miljø Skovløkken 4 3770 Allinge flere modtagere Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø CVR: 26 69 63 48 25. september 2015 J. nr. 08.00.00G01-0093 Referat fra brugerrådsmøde Hasle Havn d. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den fjerde informationsskrivelse fra ungdomsafdelingenn i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Den næste store udgravning er startet op, og lige nu ligner

Læs mere

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21.

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21. Referat Møde 2/09, Mandag den 8.06.2009 kl. 09:00 12:00 Mødested: Klubhus Nord, 1. sal, sejlklubbens lokale. Tilstede: Jens Ive, Niels de bang, Jette Ebro, Birgitte Scherning Poulsen, Lars Bing, Jens Dam,

Læs mere

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget 4) Aktuel status

Læs mere

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Arne Holten (AH), Jess Brønden (JB), Theis Wieder (TW), Carl Larsen (CL) og Richard

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Torsdag den 10. Marts 2011 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2011:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.00 22.20 i Borgerhuset Referat Afbud: Ole Rebien, Jørgen Mogensen, Stine Andersen og Dennis Lund. Ole Høegh deltog fra kl. 20. 24/2014: Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Referater findes på kommunens hjemmeside. Se:

Referater findes på kommunens hjemmeside. Se: Referat af havnemøde 2017 for Rudkøbing og Strynø havne Afholdt i Rudkøbing Sejlklubs lokaler den 23. maj 2017 kl 16.30-17.30. I mødet deltog: Brugere af Rudkøbing og Strynø havne. Repræsentanter for Udvalget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde på Svaneke Havn den 22. oktober 2015 kl. 16.00 Deltagere: Bomlauget v/ Jens Kofod Byforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders.

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. 1. Tilføjelser til dagsordenen 2. Godkendelse og underskrift af referat

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2017 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den tredie informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Planerne for den ungdomsafdelingen i den nye havn er nu

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB

KONGELIG DANSK_ACHTKLUB / KONGELIG DANSK_ACHTKLUB ROYAL DANISH YACHT CLUB Fonnand for SKS Niels Ole Carstensen Henriettevej 8, 3tv 2920 Charlottenlund ----- --- ---- ---- ----- --- -- ----- --- ------------- Klubmester Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere