Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Invest. investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg."

Transkript

1 investeringsinstitut (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Prospekt December 2010 Administrationsselskab: Danske Invest Management Company S.A. 13, Edward Steichen, L2540 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg - 1 -

2 Vigtig meddelelse Prospektet er ikke et tilbud eller en opfordring fra nogen person i nogen retskreds, hvor sådanne tilbud eller opfordringer ikke er lovlige, eller hvor den person, der fremsætter sådanne tilbud eller opfordringer, ikke opfylder de gældende krav i den forbindelse, eller til nogen person, til hvem det ikke er tilladt at fremsætte sådanne tilbud eller opfordringer. Andele i DANSKE INVEST er ikke registreret i henhold til den amerikanske lov om værdipapirer "Securities Act of 1933" med senere ændringer ("1933-Loven"), og udbydes derfor ikke til offentligheden i USA og kan ikke udbydes til eller tegnes af borgere i USA som defineret i det følgende. Andelene udbydes ikke i USA, og kan alene udbydes der efter fritagelse for registrering i henhold til 1933-Loven. Andelene er ikke registreret hos det amerikanske børstilsyn "Securities and Exchange Commission" eller nogen stats børstilsyn, og Andelene er ikke registreret i henhold til den amerikanske lov om investeringsselskaber, "Investment Company Act of 1940", med senere ændringer ("1940-Loven"). Andele kan alene overdrages eller sælges, såfremt visse betingelser er opfyldt, bl.a. at overdragelse eller salg er undtaget fra registreringskravet i 1933-Loven samt eventuelle enkeltstaters gældende love om værdipapirer, eller finder sted i medfør af faktisk registreringsmeddelelse i henhold til Loven og eventuelle enkeltstaters love om værdipapirer og ikke indebærer, at Investeringsinstituttet bliver omfattet af registreringspligt eller af reglerne i 1940-Loven. Andelene må heller ikke sælges eller ejes hverken direkte af eller til fordel for bl.a. borgere i USA. Personer, der ønsker at handle Andele, kan blive anmodet om at afgive erklæring om, at de ikke er borgere i USA og ikke ønsker at købe Andele på vegne af borgere i USA eller videresælger Andele til fordel for borgere i USA. Efter bestemmelserne i Vedtægternes 6 har Investeringsinstituttet mulighed for at tvangsindløse Andele, som ejes af personer, for hvem det ikke er tilladt. Ingen person har bemyndigelse til at afgive informationer eller fremsætte erklæringer, der ligger ud over Prospektets indhold. Værdi og afkast af Andele kan både stige og falde, og det kan tænkes, at De ikke får det beløb igen, De har investeret i Investeringsinstituttet. Personer, der overvejer at tegne Andele, bør læse hele Prospektet meget omhyggeligt og indhente oplysninger om lovkrav, valutabestemmelser og gældende beskatningsregler i de respektive lande, hvori de er statsborgere, er hjemmehørende eller opholder sig, samt om de konsekvenser (af lovmæssig, skattemæssig, finansiel eller anden art), som tegning eller indløsning af Andelene vil indebære. Hvis De på nogen måde er i tvivl om Prospektets indhold, bør De rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden finansrådgiver. Tegning af Andele i Investeringsinstituttet betragtes som foretaget på basis af de informationer, der er indeholdt i Prospektet og den supplerende dokumentation, samt i de seneste (halv)årsregnskaber, som kan fås på Administrationsselskabets og Distributøragenternes hjemsted. Medmindre der fremgår andet, henviser alle angivelser af tidspunkter og klokkeslæt til lokal tid i Luxembourg. December

3 Indhold Vigtig meddelelse 2 Forvaltning og administration 4 Definitioner 6 Prospekt 8 1. Administrationsselskabet 8 2. Investeringsinstituttet og dets Afdelinger 8 3. Investeringsformål Investeringspolitik og begrænsninger Kapitalforvalter og under-kapitalforvaltere og konceptet om styring af flere afdelinger Depotbank og Centraladministrator Aktiebogsfører Distribution af Andelene Fastsættelse af Indre Værdi Suspension af fastsættelsen af den Indre Værdi og af Udstedelse, Omlægning og Indløsning af Andele Udstedelse og Salg af Andele Indløsning af Andele Omlægning af Andele Udlodningspolitik Beskatning Gebyrer og Omkostninger Begrænsninger i Udstedelsen af Andele Investeringsinstituttets Varighed og Opløsning, Afvikling og Fusion af Afdelingerne Generelle Oplysninger og Dokumenter til besigtigelse Specifikke Oplysninger om Distribution af Andele uden for Luxembourg 30 Tillæg til Prospektet

4 Forvaltning og administration Administrationsselskab Administrationsselskabets bestyrelse Danske Invest Management Company S.A. 13, Edward Steichen, L2540 Luxembourg Handelsregistret i Luxembourg B Formand: Mads JENSEN Senior Vice-President of Danske Bank A/S, Copenhagen, Denmark Medlemmer: Klaus Mønsted PEDERSEN Danske Bank International S.A., Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg Klaus EBERT Head of Fund Products, Danske Bank International S.A., Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg Administrationsselskabets ledelse Peter DYHR Chief Fund Administration Officer, Danske Bank International S.A., Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Klaus EBERT Head of Fund Products of Danske Bank International S.A., Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Depotbank og Centraladministrator Aktiebogsfører Kapitalforvalter Under-kapitalforvaltere RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Danske Bank A/S (via sin kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) Strødamvej 46 DK-2100 København Ø Danske Capital Sverige AB Box 7523 Norrmalmstorg 1 S Stockholm Sampo Bank PLC (via sin kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) Unioninkatu 22 FI Helsinki Aberdeen Asset Management Asia Limited 21 Church Street #01-01 Capital Square Two Singapore Singapore Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street London EC2V 7QA Daiwa SB Investments (UK) Limited 5th floor, 5 King William Street, London EC4N 7JA United Kingdom - 4 -

5 Primære Tegningssted Tegningssted I Luxembourg RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette I Danmark Danske Bank A/S 2-12 Holmens Kanal DK-1092 København K Revisorer Deloitte & Touche S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg - 5 -

6 Definitioner Tillæg Alle tillæg til Prospektet; Tillæggene indeholder en række specifikke, detaljerede oplysninger vedrørende de enkelte Afdelinger. Stiftelsesoverenskomst Administrationsselskabets stiftelsesoverenskomst med de til enhver tid gældende tilføjelser og ændringer. Bestyrelsen Bankdag Klasse(r) af Andele Konsolideringsvaluta EUR DKK Investeringsinstituttet JPY 2002-Loven Vedtægter Indre Værdi NOK OECD Prospektet Officiel Fondsbørs Referencevaluta Tilsynsmyndighed SEK Afdeling Medlemmerne af Bestyrelsen for Administrationsselskabet. Medmindre der foreligger anden definition i tillægget til Prospektet, enhver dag, hvor bankerne i Luxembourg City er åbne, med undtagelse af 31. december. Hver Klasse af Andele under en Afdeling. Investeringsinstituttets konsolideringsvaluta, som er Euro. Euro, det lovlige betalingsmiddel i de lande, der deltager i Den Økonomiske og Monetære Union. Danske kroner, det lovlige betalingsmiddel i Danmark. DANSKE INVEST Japanske yen, det lovlige betalingsmiddel i Japan. Den luxembourgske lov af 20. december 2002 om institutter for kollektiv investering med senere ændringer. Investeringsinstituttets gældende Vedtægter. Indre værdi Norske kroner, det lovlige betalingsmiddel i Norge. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Nærværende prospekt med de til enhver tid gældende tilføjelser og ændringer. Ethvert reguleret marked, som opererer regelmæssigt og er anerkendt og åbent for offentligheden i ethvert land og som betragtes som en officiel fondsbørs i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i 2002-Lovens Artikel 41(1). Investeringsinstituttets forskellige Afdelingers denomineringsvaluta som defineret for hver Afdeling i det relevante Tillæg. Den luxembourgske myndighed, som fører tilsyn med institutter for kollektiv investering i Storhertugdømmet Luxembourg, eller den myndighed, som senere måtte træde i stedet for denne. Svenske kroner, det lovlige betalingsmiddel i Sverige. Hver af Investeringsinstituttets Afdelinger. Som en undtagelse fra bestemmelserne i den Luxembourgske Civillovbogs Artikel 2093 hæfter aktiverne i en given Afdeling alene for gæld, forpligtelser og passiver, som kan tilskrives denne Afdeling. For så vidt angår forholdet mellem Ejerne af Andele i Investeringsinstituttet behandles hver Afdeling som en separat enhed. Institut for kollektiv investering Investeringsinstitut Et institut for kollektiv investering (UCI). Et institut for kollektiv investering af den åbne type (UCITS), som er anerkendt som et Institut for Kollektive Investeringer i Værdipapirer i den forstand, hvori udtrykket anvendes i første og andet underpunkt i Artikel 1.2 i EU-direktiv 85/

7 af 20. december 1985 med senere ændringer. Andel Medlem Borger i USA Hver Andel i enhver Klasse og Afdeling. En ejer af Andele i enhver Afdeling. Udtrykket Borger i USA betyder for så vidt angår fysiske personer enhver statsborger i USA (og visse tidligere statsborgere i USA som fastsat i relevante amerikanske Indkomstskattelove) eller en udenlandsk statsborger med bopæl i USA, i den betydning hvori dette udtryk anvendes i de til enhver tid gældende amerikanske Indkomstskattelove. For så vidt angår personer, som ikke er fysiske personer, betyder udtrykket Borger i USA (i) et selskab eller et interessentskab eller anden enhed, som er stiftet eller oprettet i USA eller i henhold til lovgivningen i USA eller enhver af de forenede stater; (ii) en "trust", forudsat at (a) en "trustee" er Borger i USA, medmindre den pågældende "trustee" er en professionel fiduciarisk mellemmand og en "co-trustee", som ikke er Borger i USA, har enebeføjelser eller delte beføjelser til at træffe investeringsbeslutninger med hensyn til "trustens" aktiver, samt at ingen af "trustens" begunstigede (og ingen af "trustens" stiftere, hvis denne kan ophæves) er Borger i USA, eller (b) en domstol i USA har primær domstolskompetence i forhold til "trusten", og en eller flere amerikanske fiduciariske mellemmænd har bestemmende indflydelse på alle "trustens" væsentlige beslutninger, og (iii) et bo, (a) som er skattepligtigt i USA med hensyn til enhver indtægtskilde overalt i verden; eller (b) for hvilket en Borger i USA, der handler som eksekutor eller administrator for boet, som ikke er Borger i USA, har enebeføjelser eller delte beføjelser til at træffe investeringsbeslutninger med hensyn til boets aktiver, og som ikke er underlagt udenlandsk lovgivning. Udtrykket Borger i USA betegner også enhver enhed, der først og fremmest er oprettet med henblik på passiv investering (som f.eks. en råvarepulje, et investeringsselskab eller en anden lignende enhed), bortset fra pensionsordninger for ansatte, ledende medarbejdere eller direktører for enheder, som er oprettet og har deres vigtigste forretningssted uden for De Forenede Stater, (a) med det væsentligste formål at give Borgere i USA lettere adgang til at investere i en råvarepulje, hvor puljeforvalteren er fritaget for visse krav i Kapitel 4 i de regler, der er udsendt af "United States Commodity Futures Trading Commission" i kraft af, at deltagerne ikke er Borgere i USA, eller (b) af en Borger i USA først og fremmest med henblik på investering i værdipapirer, der ikke er registreret i henhold til 1933-Loven, medmindre den er stiftet og ejes af akkrediterede investorer (efter definitionen i 1933-Lovens Regel 501 (a)) som ikke er fysiske personer, boer eller "trusts". De Forenede Stater og USA betyder Amerikas Forenede Stater (inklusive Staterne og District of Columbia) samt disses territorier, besiddelser og alle andre områder, der er underlagt disses jurisdiktion. USD Værdifastsættelsesdag US-dollar, det lovlige betalingsmiddel i Amerikas Forenede Stater. Medmindre der foreligger anden definition i tillægget til Prospektet, den dag, hvor Indre Værdi pr. Andel i enhver Afdeling og Klasse fastsættes eller beregnes, defineret som en hvilken som helst dag, hvor bankerne er åbne i Luxembourg City, så der kan indgås forretninger, med undtagelse af 31. December

8 Prospekt 1. Administrationsselskabet Administrationsselskab for Danske Invest ("Investeringsinstituttet") er Danske Invest Management Company S.A., som er et aktieselskab ("société anonyme"), der er oprettet i henhold til luxembourgsk lovgivning og registreret i selskabsregistret i Luxembourg under nr. B Selskabet blev stiftet den 21. september 1988 for en ubegrænset periode, og dets hjemsted og hovedsæde er beliggende 13, Edward Steichen, L2540 Luxembourg. Administrationsselskabets Stiftelsesoverenskomst blev første gang offentliggjort i "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", Storhertugdømmet Luxembourgs officielle tidende ("Mémorial"), den 14. december Den blev ændret den 6. oktober 1989, den 20. november 1992, den 17. december 1993, den 9. juni 1999, den 4. august 2000, den 8. oktober 2003, den 11. april 2005 og 24. oktober Disse ændringer blev offentliggjort i Mémorial henholdsvis den 2. februar 1990, den 11. februar 1993, den 18. marts 1994, den 1. september 1999, den 29. august 2000, den 4. november 2003, den 9. maj 2005 og 16. november En tilrettet stiftelsesoverenskomst blev offentliggjort i Mémorial den 8. december Administrationsselskabet fungerer som administrationsselskab for Investeringsinstituttet og reguleres af kapitel 13 i 2002-Loven. Administrationsselskabets selskabsformål er stiftelse, administration og forvaltning af investeringsinstitutter i Luxembourg og andre lande, der er godkendt i overensstemmelse med Rådets Direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med senere ændringer og andre institutter for kollektiv investering eller fonde i Luxembourg og andre lande. Administrationsselskabets selskabskapital beløber sig til EUR ,-. Administrationsselskabet vil forvalte Danske Invest i overensstemmelse med Vedtægterne og bestemmelserne i kapitel 13 i 2002-Loven i sit eget navn, men alene i Medlemmernes interesse. Administrationsselskabet vil handle i eget navn, men vil angive, at det handler på vegne af Investeringsinstituttet. Det vil udøve alle de rettigheder, som er knyttet til de værdipapirer, der indgår i Investeringsinstituttets beholdning. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitikken for de forskellige Afdelinger i Investeringsinstituttet, som er nærmere beskrevet for hver enkelt Afdeling i Tillægget til nærværende prospekt, inden for de i 4 i Vedtægterne anførte formål og de i 5 i Vedtægterne anførte begrænsninger. Bestyrelsen har de videst mulige beføjelser til at forvalte og administrere Investeringsinstituttet inden for de i 5 i Vedtægterne anførte begrænsninger, herunder, men ikke begrænset til, køb, salg, tegning, ombytning og modtagelse af værdipapirer og andre aktiver, der tillades af lovgivningen og udøvelse af alle rettigheder, der direkte eller indirekte er tilknyttet Investeringsinstituttets aktiver. I overensstemmelse med bestemmelserne i kapital 13 i Loven og CSSF Circular 03/108 er den egentlige drift af Administrationsselskabets virksomhed overladt til to personer med et tilstrækkeligt godt renommé og tilstrækkelig erfaring med de Investeringsinstitutter og Institutter for kollektiv investering, der administreres af Administrationsselskabet. Disse personer er refereret til som Administrationsselskabets Ledelse ovenfor i kapitlet "Forvaltning og Administration. I overensstemmelse med gældende lovgivning og forskrifter og med Bestyrelsens forudgående samtykke er Administrationsselskabet beføjet til på eget ansvar at delegere hele eller en del af sine forpligtelser og beføjelser til enhver person eller enhed, som det måtte finde passende. Det forudsættes, at Prospektet i så fald ændres i overensstemmelse hermed. De til enhver tid værende porteføljeforvaltningsforpligtelser og Centraladministratorens, betalingsagentens, aktiebogsførerens forpligtelser er til enhver tid delegeret som nærmere angivet nedenfor i afsnit 5-7 i Prospektet. 2. Investeringsinstituttet og dets Afdelinger Investeringsinstituttet blev oprettet den 30. marts 1989 som et investeringsinstitut i henhold til kapitel 1 i 2002-Loven af Administrationsselskabet. Investeringsinstituttet udbyder andele (hver for sig en Andel og under ét Andelene ) af forskellige klasser (hver for sig en Klasse og under ét Klasserne ) i hver Afdeling (hver for sig en Afdeling og under ét Afdelingerne ). Hver Afdelings og/eller Klasses specifikke karakteristika og hver Afdelings investeringsformål er defineret i det - 8 -

9 relevante Tillæg til nærværende Prospekt. Hvert af disse Tillæg udgør en integreret del af Prospektet. Følgende Afdelinger udbydes p.t. til potentielle investorer: 2.1 Obligationsafdelinger Danske Invest Danish Bond Danske Invest Danish Mortgage Bond (med henblik på distribution i Sverige kan Afdelingen benævnes Danske Invest Avkastning Danske Ränta ) Danske Invest European Bond Danske Invest Global Corporate Bonds Danske Invest Swedish Bond (med henblik på distribution i Sverige kan Afdelingen benævnes Danske Invest Sverige Räntefond ) Danske Invest US Dollar Bond 2.2 Aktieafdelinger Danske Invest Denmark Focus Danske Invest Eastern Europe Convergence Danske Invest Europe Focus Danske Invest Europe High Dividend Danske Invest Europe Small Cap Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap Danske Invest Global StockPicking Danske Invest Greater China Danske Invest India Danske Invest Japan Danske Invest Nordic Danske Invest Russia Danske Invest Sweden Danske Invest Trans-Balkan Administrationsselskabet kan beslutte at tilføje flere Afdelinger svarende til andre beholdninger af aktiver; i så fald vil Prospektet blive ændret i overensstemmelse hermed. Administrationsselskabet kan endvidere oprette nye Klasser inden for hver Afdeling. Disse Klasser kan være forskellige bl.a. med hensyn til gebyrstruktur, udlodningspolitik, investorberettigelse, tegningsbeløb og denomineringsvaluta, som kan være en anden end den relevante Afdelings referencevaluta ( Referencevalutaen ). Der findes følgende Klasser inden for Afdelingerne: Klasse A: Akkumulerende Klasse for detailinvestorer Klasse D: Udloddende Klasse for detailinvestorer - 9 -

10 Klasse I: Akkumulerende Klasse for institutionelle investorer Klasse IDI: Akkumulerende Klasse for institutionelle investorer Klasse N: Akkumulerende Klasse for distribution i Norge til detailinvestorer Klasse S: Akkumulerende Klasse for distribution i Sverige til detailinvestorer Klasse X: Akkumulerende Klasse med performance fee (resultatafhængigt gebyr) for velstillede detailinvestorer Den eller de Klasse(r) af Andele, der p.t. udbydes for hver Afdeling, er beskrevet i det relevante Tillæg. Listen over de Klasser af Andele, der p.t. udbydes for hver Afdeling kan uden beregning rekvireres ved skriftlig henvendelse til Administrationsselskabets på dets hjemstedsadresse. Investeringsinstituttet administreres af Administrationsselskabet i eget navn på vegne af Medlemmerne i fællesskab. Investeringsinstituttet er oprettet for en ubegrænset periode. Regnskabsåret slutter den 31. december hvert år. Deloitte & Touche S.A., Luxembourg, er valgt som revisor for Investeringsinstituttet og Administrationsselskabet. Aktiverne i hver enkelt Afdeling udgør en særskilt beholdning, som ejes af alle Medlemmer af den pågældende Afdeling; disse har lige rettigheder indbyrdes i forhold til deres beholdninger i Afdelingen med Investeringsbekræftelser (som defineret i afsnit 11 i Prospektet), som dokumenterer deres rettigheder i den pågældende Afdeling. Vedtægterne blev offentliggjort den 24. maj 1989 i Mémorial og deponeret i distriktsretten i Luxembourg, hvor de kan besigtiges, og kopier kan rekvireres mod betaling. Vedtægterne trådte i kraft den 30. marts Teksten for disse kan også rekvireres gratis ved henvendelse til Administrationsselskabets hjemsted. Ændringer af Vedtægterne er sket i overensstemmelse med Vedtægternes 15 og offentliggøres i Mémorial og i pressen som fastsat af Administrationsselskabet og som foreskrevet i øvrigt i Vedtægterne og 2002-Loven, når disse finder anvendelse. De første ændringer af Vedtægterne blev offentliggjort den 29. marts 1990 i Mémorial. Yderligere ændringer af Vedtægterne blev offentliggjort den 24. september 1994, den 18. september 1998, den 22. november 1999, den 17. marts 2000, den 1. april 2000, den 1. september 2000, den 21. januar 2002, den 28. juni 2002, den 13. december 2002, den 2. januar 2004, den 1. juli 2004 og den 6. juni Omtalen af deponeringen af de samlede Vedtægter hos Registre de Commerce et des Sociétés blev offentliggjort den 8. januar 2008, den 2. december 2008, og offentliggjort den 2. april 2010 i Mémorial. Den seneste omtale af deponeringen af de samlede Vedtægter hos Registre de Commerce et des Sociétés blev offentliggjort den [ ] 2010 i Mémorial. 3. Investeringsformål De enkelte Afdelingers investeringsformål er fastlagt i det relevante Tillæg til dette Prospekt. Hvert Tillæg udgør en integreret del af Prospektet. Investeringsinstituttets og de enkelte Afdelingers investeringsformål er at opnå et højt samlet afkast, som er foreneligt med en forsvarlig risikospredning. Det kan dog ikke garanteres, at investeringsformålene kan realiseres. 3.1 Pooling og Co-Management Med henblik på en effektiv porteføljeforvaltning kan Administrationsselskabet investere og forvalte alle eller enhver del af de aktivporteføljer, der er anlagt for to eller flere af Investeringsinstituttets Afdelinger og/eller med en eller flere afdelinger af ethvert andet luxembourgsk investeringsinstitut (i denne forbindelse Deltagende Afdelinger ) på puljebasis (pooling) i overensstemmelse med deres respektive investeringspolitik. Sådanne aktivpools kan ikke betragtes som særskilte juridiske enheder, og eventuelle notionelle regnskabsmæssige andele af en sådan pool skal ikke betragtes som Andele i Investeringsinstituttet. En sådan aktivpool dannes ved, at der til denne overføres kontantbeløb eller andre aktiver (forudsat at disse aktiver er i overensstemmelse med investeringspolitikken for den pågældende pool) fra hver af de Deltagende Afdelinger. Derefter kan Administrationsselskabet til enhver tid foretage yderligere overførsler til hver aktivpool. Aktiver kan ligeledes tilbageføres til en Deltagende Afdeling op til det beløb, som den pågældende Afdeling deltager med. En Deltagende Afdelings del af en aktivpool måles ud fra Afdelingens procentvise ejerandel svarende til notionelle regnskabsmæssige andele af den pågældende aktivpool; beregning sker hver Værdifastsættelsesdag. Denne procentvise ejerandel vil gælde for hver af de enkelte investeringstyper, der indgår i den pågældende aktivpool. Opdelingen efter typer af Afdelingens del af den pågældende pool afspejles i Afdelingens regnskab

11 De nævnte notionelle regnskabsmæssige andele vil være denomineret i Euro eller i den valuta, som Administrationsselskabet finder hensigtsmæssig, og allokeres til hver af de Deltagende Afdelinger, således at den samlede værdi svarer til de kontantbeløb, værdipapirer og andre aktiver, der er indskudt. Når yderligere kontantbeløb eller aktiver indskydes i eller udtages af en aktivpool, henholdsvis forøges eller formindskes alle de Deltagende Afdelingers procentvise ejerandel, således at den procentvise forskydning i ejerforholdet afspejles. Indskud af kontante beløb kan i forbindelse med denne beregning behandles som reduceret med et beløb, som Administrationsselskabet finder passende til at afspejle eventuelle skatter og afgifter samt handels- og købsomkostninger ved investering af det pågældende kontantbeløb; når kontantbeløb udtages, kan der foretages et tilsvarende fradrag for at afspejle eventuelle omkostninger, som kan påløbe ved salg af værdipapirer eller andre aktiver fra den pågældende aktivpool. Depotbanken skal til enhver tid i sine bøger og regnskaber holde Investeringsinstituttets aktiver adskilt fra aktiver, der tilhører andre enheder under comanagement, og skal derfor til enhver tid være i stand til at identificere Investeringsinstituttets og hver Afdelings aktiver. Udbytte, renter og andre indtægtsmæssige udlodninger, som er optjent på aktiverne i en aktivpool, vil indgå i den pågældende aktivpool og forøge de respektive nettoaktiver. Ved opløsning af Investeringsinstituttet fordeles aktiverne i en aktivpool til de Deltagende Afdelinger i forhold til deres respektive deltagelse i den pågældende aktivpool. 4. Investeringspolitik og begrænsninger - Risikofaktorer (A) Investeringspolitik Instituttet investerer alene i: omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget og handles på et reguleret marked, omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som handles på et andet reguleret marked i en Medlemsstat i den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland i forhold til den Europæiske Union eller handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er i overensstemmelse med Instituttets stiftelsesoverenskomst, nyudstedte omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, forudsat at: (a) udstedelsesbetingelserne indeholder et tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til officiel notering på en fondsbørs eller på et andet reguleret marked, som er regelmæssigt arbejde, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er i overensstemmelse med Instituttets stiftelsesoverenskomst, (b) denne optagelse opnås inden for et år efter udstedelsen 4.2. andele i investeringsinstitutter i henhold til Direktiv 85/611/EØF og/eller et andet institut for kollektiv investering, som defineret i 1. og 2. pind i Artikel 1.2 i EU Direktiv 85/611/EØF, uanset om de har hjemsted i en Medlemsstat i den Europæiske Union eller ej, forudsat at: sådanne andre institutter for kollektiv investering er bemyndiget i henhold til lovgivning, der fastsætter at de er underlagt tilsyn, som af Luxembourgs finanstilsyn (Supervisory Commission of the Financial Sector) anses for at svare til den lovgivning, der er indeholdt i fællesskabslovgivningen, og at samarbejdet mellem myndighederne er sikret på tilstrækkelig vis, at beskyttelsesgraden for deltagerne i sådanne andre institutter for kollektiv investering svarer til den beskyttelse, som medlemmer af investeringsinstitutter nyder, samt især at regler om aktivadskillelse, låntagning, udlån, uafdækket salg af omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter svarer til bestemmelserne i Direktiv 85/611/EØF, det andet institut for kollektiv investering aflægger halvårligt og helårligt regnskab med henblik på at muliggøre en vurdering af aktiver og forpligtelser, indtægter og aktiviteter i regnskabsperioden, der i henhold til stiftelsesoverenskomsten højst kan investeres i alt 10% af aktiverne i

12 investeringsinstituttet eller det andet institut for kollektiv investering, der påtænkes overtaget, i andele i andre investeringsinstitutter eller andre institutter for kollektiv investering, 4.3. indskud i kreditinstitutter, som kan hæves på anfordring, eller hvor der er ret til at hæve, eller som udløber inden for højst tolv måneder, forudsat at kreditinstituttet har hjemsted i en Medlemsstat i den Europæiske Union eller, såfremt kreditinstituttets hjemsted ligger i et tredjeland, forudsat at det er underlagt behørige regler, som af Luxembourgs finanstilsyn anses for at svare til de regler, der er indeholdt i fællesskabslovgivningen, 4.4. afledte finansielle instrumenter, herunder tilsvarende kontant-afregnede instrumenter, der handles på et i underafsnit 4.1.1, og omtalt reguleret marked og/eller afledte finansielle instrumenter, der handles på OTC -markedet ( OTC-derivater ), forudsat at: det underliggende består af instrumenter omfattet af afsnit , finansielle indekser, renter, valutakurser eller valutaer, som investeringsinstituttet må investere i henhold til dets investeringsformål som anført i investeringsinstituttets stiftelsesoverenskomst, modparterne til OTC-derivattransaktioner er institutioner, der er underlagt behørigt tilsyn, og som tilhører de kategorier, der er godkendt af Luxemborgs finanstilsyn, OTC-derivaterne er underlagt pålidelig og dokumenterbar daglig vurdering og til enhver tid kan sælges, afvikles eller lukkes ved en udlignende transaktion til deres dagsværdi på Instituttets foranledning, 4.5. pengemarkedsinstrumenter ud over dem, der handles på et reguleret marked, og som hører ind under Artikel 1 i 2002-Loven, såfremt udstedelsen eller udstederen af sådanne instrumenter selv er reguleret med henblik på beskyttelse af investorer og opsparinger, og forudsat at de er: udstedt eller garanteret af en central, regional eller lokal myndighed, en centralbank i en Medlemsstat, den Europæiske Centralbank, den Europæiske Union eller den Europæiske Investeringsbank, et tredjeland eller i tilfælde af en føderal stat af et af de medlemmer, der udgør føderationen, eller af en offentlig international institution, som en eller flere Medlemsstater deltager i, eller udstedt af et foretagende, hvis værdipapirer handles på de i underafsnit 4.1.1, og omtalte regulerede markeder, eller udstedt eller garanteret af et foretagende, der er underlagt behørigt tilsyn, i henhold til kriterier defineret i fællesskabslovgivningen, eller af et foretagende, der er underlagt og overholder behørige regler, som af Luxembourgs finanstilsyn anses for at være mindst lige så omfattende som de, der er nedfældet i fællesskabslovgivningen, eller udstedt af andre institutioner tilhørende de kategorier, der er godkendt af Luxembourgs finanstilsyn, forudsat at investeringer i sådanne instrumenter sker med investorbeskyttelse, der svarer til den, der er fastlagt i underafsnit 4.5.1, og 4.5.3, og forudsat at udstederen er et selskab, hvis egenkapital udgør mindst ti millioner euro ( ,- EUR), og som udarbejder og offentliggør sit årsregnskab i henhold til Fjerde Direktiv 78/660/EØF, er en enhed som, inden for en gruppe selskaber som omfatter et eller flere børsnoterede selskaber, har til formål at finansiere koncernen, eller er en enhed, som har til formål at finansiere securitisation-enheder, som har fordel af bankkreditter Instituttet må imidlertid ikke: investere mere end 10% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter ud over de, der nævnes i afsnit , erhverve ædelmetaller eller beviser, der repræsenterer sådanne ædelmetaller Instituttet kan have yderligere likvide aktiver Instituttet skal sikre, at dens globale risiko forbundet med afledte instrumenter ikke overstiger den samlede nettoværdi af dens portefølje. Risikoeksponeringen beregnes, idet der tages højde for den nuværende værdi af de underliggende aktiver, modpartsrisiko, fremtidige markedsbevægelser samt den tid, der er til rådighed til at afvikle positionerne. Tilsvarende gælder for de følgende underafsnit. Instituttet må som del af sin investeringspolitik og inden for den i afsnit anførte grænse investere i afledte finansielle instrumenter, forudsat at eksponeringen mod de underliggende aktiver ikke samlet overstiger de i afsnit 4.9 anførte investeringsbegrænsninger. Når Instituttet investerer i indeksbaserede afledte finansielle instrumenter, behøver disse investeringer ikke at blive kombineret til de i afsnit 4.9 anførte grænser

13 Når et omsætteligt værdipapir eller pengemarkedsinstrument har indbygget et afledt instrument, skal der tages højde for dette instrument ved overholdelse af kravene i dette afsnit Instituttet må højst investere 10% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder. Instituttet må ikke investere mere end 20% af sine aktiver i indskud hos den samme organisation. Risikoeksponeringen over for Instituttets tredjemænd i en transaktion med OTC-derivater må ikke overstige 10% af dens aktiver, når tredjemand er en kreditinstitution omtalt i afsnit 4.3, eller 5% af dens aktiver i de andre tilfælde Den samlede værdi af de omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som Instituttet ejer i de udstedere, hvori den investerer mere end 5% af sine aktiver, må ikke overstige 40% af værdien af Instituttets aktiver. Denne begrænsning gælder ikke for indskud og transaktioner med OTC-derivater med finansielle institutioner, der er underlagt behørigt tilsyn. Uanset de individuelle grænser anført i afsnit må Instituttet ikke kombinere: a) investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder, b) indskud foretaget i samme organisation, og/eller c) eksponering som følge af transaktioner med OTC-derivater hos den samme organisation for mere end 20% af dens aktiver Den i afsnit 4.9.1, første sætning, anførte grænse forhøjes til maksimalt 35%, hvis de omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedes eller garanteres af en Medlemsstat i den Europæiske Union, af dennes lokale myndigheder, af et tredjeland eller af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater er deltager i Den i afsnit 4.9.1, første sætning, anførte grænse forhøjes til maksimalt 25% for visse gældspapirer, hvis de er udstedt af et kreditinstitut med hjemsted i en Medlemsstat i den Europæiske Union, og som i henhold til lovgivningen er underlagt et særligt offentligt tilsyn med henblik på at beskytte ejere af gældspapirer. Især skal beløb hidrørende fra udstedelse af sådanne gældspapirer i henhold til lovgivningen investeres i aktiver, som i hele gældspapirernes gyldighedsperiode kan dække krav i forbindelse med gældspapirerne, og som i tilfælde af, at udstederen går konkurs, ville blive anvendt prioriteret til refusion af hovedstolen og betaling af påløbne renter. Hvis Instituttet investerer mere end 5% af sine aktiver i de i første pind anførte gældspapirer udstedt af samme udsteder, må den samlede værdi af disse investeringer ikke overstige 80% af værdien af Instituttets aktiver De i afsnit og anførte omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter er ikke medregnet ved anvendelsen af den i omtalte grænse på 40%. De i afsnit 4.9.1, 4.9.2, og anførte grænser må ikke kombineres, og investeringer i omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme udsteder eller i indskud eller afledte instrumenter hos denne organisation i henhold til afsnit 4.9.1, 4.9.2, og må således ikke samlet overstige 35% af Instituttets aktiver. Selskaber i samme koncern med henblik på udarbejdelse af et koncernregnskab, som defineret i henhold til Direktiv 83/349/EØF, eller i henhold til anerkendte internationale regnskabsregler anses som den samme organisation med henblik på beregning af de i nærværende afsnit anførte grænser. Instituttet må samlet investere indtil 20% af sine aktiver i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter inden for samme koncern Uden præjudice for de i afsnit 4.13 anførte grænser forhøjes de i afsnit 4.9 anførte grænser til maksimalt 20% for investeringer i aktier og/eller gældspapirer udstedt af samme udsteder, når formålet med Instituttets investeringspolitik er at replikere sammensætningen af et bestemt aktie- eller gældspapirindeks, som er anerkendt af Luxembourgs finanstilsyn på følgende grundlag: a) indekset har en tilstrækkeligt diversificeret sammensætning, b) indekset udgør en passende benchmark for de markeder, det henviser til

14 c) det offentliggøres på behørig vis Den i anførte grænse er 35%, hvis dette viser sig at være berettiget som følge af ekstraordinære markedsforhold, specielt på regulerede markeder, hvor visse omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter er særligt dominerende. Investering op til denne grænse er kun tilladt for en enkelt udsteder Uanset afsnit 4.9 ovenfor må Instituttet i henhold til princippet om risikospredning investere indtil 100% af sine aktiver i forskellige omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en Medlemsstat i den Europæiske Union, dennes lokale myndigheder, et tredjeland eller af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater er deltager i, forudsat at Instituttet sikrer den påkrævede juridiske beskyttelse af sine investorer. Instituttet skal ligge inde med værdipapirer fra mindst seks forskellige emissioner, uden at værdipapirerne fra en og samme emission dog må overstige 30% af det samlede beløb Instituttet må erhverve andele i de investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering, der omtales i afsnit 4.2, forudsat at den højst investerer 20% af sine aktiver i et enkelt investeringsinstitut eller andet institut for kollektiv investering. I forbindelse med anvendelsen af denne investeringsgrænse skal hver enkel afdeling af et institut for kollektiv investering med flere afdelinger anses som en særskilt enhed, forudsat at princippet om adskillelse af forpligtelser imellem de forskellige afdelinger er sikret i forhold til tredjemand Investeringer i andele i andre institutter for kollektiv investering end investeringsinstitutter må ikke samlet overstige 30% af Instituttets aktiver. Når Instituttet har erhvervet andele i investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering, behøver aktiverne i de respektive investeringsinstitutter eller andre institutter for kollektiv investering ikke at blive kombineret med hensyn til de i afsnit 4.9 anførte grænser Når Instituttet investerer i andele i andre investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering, som administreres, direkte eller ved uddelegering, af det samme administrationsselskab eller af et andet selskab, som administrationsselskabet er forbundet med via fælles ledelse eller kontrol eller via væsentlig direkte eller indirekte ejerskab, må dette administrationsselskab eller andet selskab ikke opkræve acontotegnings- eller acontoindløsningsgebyrer på Instituttets investering i andelene i andre investeringsinstitutter og/eller andre institutter for kollektiv investering Instituttet må ikke erhverve aktier med tilhørende stemmerettigheder, der ville gøre den i stand til at øve væsentlig indflydelse på ledelsen af udstederen Instituttet må endvidere ikke erhverve mere end: a) 10% af de ikke-stemmeberettigede aktier i en enkelt udsteder, b) 10% af gældspapirerne i en enkelt udsteder, c) 25% af andelene i samme investeringsinstitut og/eller andre institutter for kollektiv investering, d) 10% af pengemarkedsinstrumenterne i en enkelt udsteder. Grænserne i b), c) og d) kan tilsidesættes på erhvervelsestidspunktet, hvis bruttobeløbet for gældspapirerne eller pengemarkedsinstrumenterne, eller nettobeløbet for udstedte værdipapirer ikke kan beregnes på dette tidspunkt Afsnit og tilsidesættes med hensyn til: a) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af en Medlemsstat i den Europæiske Union eller dennes lokale myndigheder, b) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et tredjeland, c) omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af offentlige internationale institutioner, som en eller flere Medlemsstater i den Europæiske Union er deltager i, d) aktier som Instituttet ejer i et selskab stiftet i et tredjeland, som primært investerer sine aktiver i

15 værdipapirer fra udstedere med hjemsted i dette land, og hvor sådant ejerskab i henhold til lovgivningen i pågældende land repræsenterer den eneste måde, hvorpå Instituttet kan investere i værdipapirer fra udstedere i det pågældende land. Denne fravigelse skal dog kun gælde, hvis selskabet fra dette tredjeland i sin investeringspolitik overholder de i afsnit 4.9, 4.12 og og anførte grænser. Hvis grænserne i afsnit 4.9 og 4.12 overskrides, finder afsnit 4.14 tilsvarende anvendelse, e) aktier, som Instituttet ejer i dattervirksomheder, der kun udfører aktiviteter inden for administration, rådgivning eller markedsføring i det land, hvor dattervirksomheden er beliggende, med hensyn til tilbagekøb af andele på andelhavernes anmodning udelukkende på dennes eller deres vegne Instituttet behøver ikke nødvendigvis overholde grænserne i denne sektion ved udnyttelse af tegningsretter vedrørende omsættelige værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, som udgør en del af deres aktiver. Under overholdelse af princippet om risikospredning kan Institutttet afvige fra afsnit 4.9, 4.10, 4.11 og 4.12 i en periode på seks måneder fra datoen for dets bemyndigelse Hvis begrænsningerne i ovennævnte afsnit overskrides af årsager, der ligger uden for Instituttets kontrol, eller som resultat af udnyttelse af tegningsretter, skal den opprioritere salgstransaktioner for at afhjælpe situationen, idet der samtidig tages hensyn til deltagernes interesser Hvor en udsteder er en juridisk enhed med flere afdelinger, og hvor aktiverne i en afdeling er reserveret udelukkende til investorerne i denne afdeling samt til de af kreditorerne, hvis krav opstod i forbindelse med stiftelsen, driften eller afviklingen af denne afdeling, skal hver afdeling anses som en særskilt udsteder i forbindelse med anvendelse af de i afsnit 4.9, 4.10 og 4.12 anførte bestemmelser om risikospredning Instituttet må ikke optage lån. Instituttet må dog godt købe fremmed valuta ved hjælp af back-to-back lån Ved en fravigelse fra afsnit kan Instituttet låne, hvad der svarer til: a) indtil 10% af sine aktiver, forudsat at låntagningen kun er midlertidig, b) indtil 10% af sine aktiver, forudsat at lånet skal bruges til at købe fast ejendom, som er nødvendig for virksomhedens direkte drift; i dette tilfælde må sådanne lån og de i underafsnit a) anførte lån ikke i noget tilfælde overstige i alt 15% af deres aktiver Instituttet må ikke, uden præjudice for anvendelsen af afsnit 4.1 til 4.8, yde lån eller fungere som garant på vegne af tredjemand Afsnit må ikke forhindre sådanne virksomheder i at erhverve omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter, der er omtalt i afsnit 4.2, 4.4 og 4.5, som ikke er fuldt betalte Instituttet må ikke foretage udækkede salg af omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter omtalt i afsnit 4.2, 4.4 og 4.5. (B) Regler og begrænsninger med hensyn til finansielle instrumenter

16 1. Investeringsinstitutteten kan anvende afledte finansielle instrumenter til investering, afdækning og effektiv porteføljepleje. Administrationsselskabet skal gøre brug af: - en risikostyringsproces, der muliggør overvågning og måling af positionernes risiko og deres bidrag til porteføljens overordnede risikoprofil - en proces, der muliggør nøjagtig og uafhængig vurdering af værdien af afledte finansielle OTCinstrumenter. 2. Som nævnt i afsnit 4.8 må hver Afdelings globale risiko forbundet med afledte finansielle instrumenter ikke overstige Afdelingens nettoaktiver. Medmindre andet er anført i Prospektets tillæg (i relation til specifikke oplysninger om de forskellige Afdelinger), beregnes den globale risiko ved hjælp af commitment-metoden til omregning af eksponering via afledte instrumenter til eksponering via underliggende. 3. Som en del af en Afdelings investeringsformål kan den pågældende Afdeling investere i afledte finansielle instrumenter, forudsat at den globale eksponering mod de underliggende aktiver ikke samlet overstiger investeringsgrænserne i afsnit 4.9. Når en Afdeling investerer i indeksbaserede afledte finansielle instrumenter, behøver disse investeringer ikke at blive kombineret til de i afsnit 4.9 anførte grænser. 4. Instituttet kan med forbehold for begrænsningerne i hver enkelt Afdelings investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning indgå fondslånetransaktioner på betingelse af, at den overholder følgende regel: a) Instituttet må kun udlåne værdipapirer via et standardiseret system, der er organiseret af en anerkendt clearinginstitution eller via en velrenommeret finansiel institution, som er underlagt behørige tilsynsregler, som af den tilsynsførende myndighed anses for at være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og som specialiserer sig i denne type transaktion. Som led i udlånstransaktionerne skal Instituttet i princippet modtage en garanti, hvis værdi i kontraktens levetid mindst skal svare til 90 procent af den globale værdi af de udlånte værdipapirer. En sådan garanti er ikke påkrævet, hvis fondslånet foretages via Clearstream eller Euroclear eller via andre organisationer, som sikrer långiver refusion af værdien af de udlånte værdipapirer i form af en garanti eller på anden måde. Denne garanti skal være i form af likvide midler og/eller værdipapirer, der er udstedt eller garanteret af et OECD-medlemsland eller af deres lokale myndigheder eller supranationale institutioner og virksomheder med udbredelse inden for området, regionalt eller globalt og spærret i Instituttets navn, indtil lånekontrakten udløber. 5. Instituttet må med forbehold for begrænsningerne i hver enkelt Afdelings investeringsformål indgå tilbagekøbstransaktioner ( repo ), som består af køb og salg af værdipapirer med en klausul om, at sælger forbeholder sig ret til fra køberen at tilbagekøbe de værdipapirer, som blev solgt til en kurs og for en periode specificeret i en mellem de to parter indgået kontrakt. Instituttet kan optræde enten som køber eller sælger i repo -transaktioner. Deltagelse i disse typer transaktioner er dog underlagt følgende regler: a) Instituttet må ikke købe eller sælge værdipapirer i en repo -transaktion, medmindre modparten i transaktionerne er underlagt behørige tilsynsregler, som af den tilsynsførende myndighed anses for at være i overensstemmelse med EU-lovgivningen og specialiseret inden for denne type transaktioner. b) Instituttet må ikke, så længe repo -købsaftalen løber, sælge de værdipapirer, som ligger til grund for kontrakten, enten før retten til at tilbagekøbe disse værdipapirer er udnyttet af modparten eller tilbagekøbsperioden er udløbet. c) Såfremt Instituttet har risiko for tilbagekøb, skal den sikre sig, at dens risiko for repo -købstransaktioner er på et sådant niveau, at den til enhver tid er i stand til at overholde sine tilbagekøbsforpligtelser

17 6. Med henblik på at opnå afdækning og en effektiv porteføljeforvaltning, kan Kapitalforvalteren benytte Credit Default Swaps ( CDS er ) primært til at købe beskyttelse mod en udvidelse af kreditspændet til statsobligationer. CDS er kan imidlertid også benyttes til at sælge beskyttelse, hvorved eksponering mod kreditmarkedet opnås. Modparten i disse tilfælde, skal være en anerkendt finansiel institution, som er specialiseret inden for denne type transaktion. Både udstederen og den underliggende låntager skal altid følge investeringspolitikken, som er beskrevet i dette Prospekt. Når CDS er anvendes, betaler en part sin modpart en præmie som modydelse for en kompensatorisk betaling, i tilfælde af, at en aftalt kreditbegivenhed indtræffer, f.eks. hvis betalinger vedrørende referenceobligationer (obligationer, notes eller kategorier af gæld, som er defineret i kontrakten) udebliver i den underliggende referenceenhed f.eks. udstederen af gæld eller en kurv af udstedere (indeks), som defineret i kontrakten. Den periodiske præmiebetaling er normalt udtrykt i form af basispoint per nominel værdi. I princippet er CDS-præmier en periodisk betaling som beskyttelse/forsikring mod konkursrisiko. Modparterne omtales normalt som forsikringstagere (som betaler præmien) samt som forsikringsudbydere (som udbetaler kompensationsbeløbene). Afhængig af vilkårene i aftalen, leverer forsikringstageren referenceaktivet (eller et andet aftalt aktiv, som enten er sideordnet eller underordnet i prioritetsrækkefølgen). Alternativt kan betalingen også foregå ved kontantafregning. På grund af disse karakteristika er kreditrisikoen ved CDS er ikke anderledes end ved obligationer. Hvis formålet for investoren er at overføre eller påtage sig en kreditrisiko på markedet for afledte instrumenter, er default swap en det mest velegnede og likvide instrument. Fordelene ved CDS er er følgende: de handles ind imellem til en højere/lavere kreditpræmie end tilsvarende obligationer på grund af faktorer, som er relateret til udbud og efterspørgsel i markedet. CDS er tilbyder en høj grad af fleksibilitet, eftersom de kan skræddersyes til et givent udløb og en given referenceobligation blandt referenceenhedernes udestående gældsforpligtelser. CDS er er ofte mere likvide end obligationer med hensyn til bid/offer spreads. Dette gælder særligt for en kurv af CDS-indeks så som ITraxx og CDX-indeks, som er meget likvide med hensyn til bid/offer spreads og handelsvolumen. Derfor vil den billigste og mest effektive måde at tilpasse en overordnet risikoprofil på at være at handle itraxx eller CDX-indeks i markedet. Ekstrarisici forbundet med CDS er er følgende: Forhøjet modpartsrisiko. Af likviditetsårsager eller som følge af den kendsgerning at markedet antager, at visse obligationer håndteres forskelligt i tilfælde af misligholdelse, kan det forekomme, at ikke alle misligholdte obligationer vil blive handlet til den samme dollarkurs. Dette aspekt er direkte afspejlet i kursen på en default swap. Forpligtelserne i forbindelse med en CDS kan defineres som følger: Forpligtelserne svarer til den underliggende referenceobligations nettoposition (den nominelle referenceværdi + vedhængende rente + CDS-kontraktens aktuelle markedsværdi). Hvis Afdelingen har solgt beskyttelse, f.eks. hvis Afdelingen har en større obligationsbeholdning, end det er nødvendigt for at kunne afdække sin kreditrisiko, er forpligtigelsen positiv, i modsat fald er forpligtigelsen negativ. De samlede forpligtelser, der er forbundet med CDS en sammenlagt med forpligtelserne fra de øvrige teknikker og afledte instrumenter bør ikke overstige Afdelingens samlede nettoaktiver

18 (C) Risikofaktorer 1. Generelle risikofaktorer Investeringsinstituttets investeringer er underlagt udsving på det finansielle marked, og i overensstemmelse hermed bør det understreges, at kursen på aktiver i de enkelte Afdelinger og indtægterne herfra kan svinge. Ændringer i valutakurser og/eller rentesatser (hvor det er relevant) kan ligeledes få Andelenes værdi i investors basisvaluta til at stige eller falde. Visse typer aktiver kan være vanskelige at købe eller sælge, særligt under dårlige markedsforhold. Investorer bør være opmærksomme på, at en investering i f.eks. obligationer eller andre gældspapirer kan indebære en kreditrisiko. Sådanne investeringer indebærer en kreditrisiko for udsteder, hvilket kan afspejles i udsteders rating. Værdipapirer, der er efterstillede og/eller har en lavere rating, anses generelt for at have en højere kreditrisiko og større mulighed for misligholdelse end højere ratede værdipapirer. Hvis en udsteder af obligationer eller andre gældspapirer får finansielle eller økonomiske problemer, kan dette påvirke værdien af de relevante værdipapirer og eventuelle beløb, der betales på disse værdipapirer. Selv om Administrationsselskabet tilstræber at opfylde Investeringsinstituttets og Afdelingernes investeringsformål efter dets bedste overbevisning, kan der ikke gives garanti for, at investeringsformålene vil blive opfyldt. Som følge heraf kan Andelenes Indre Værdi være højere eller lavere, og derfor kan der opnås forskellige niveauer af positiv og negativ indkomst. 2. Risiko forbundet med emerging markets Mange emerging markets er relativt små, har lav omsætning, lider i perioder under illikviditet og kendetegnes af væsentlig kursvolatilitet. En række attraktive emerging markets begrænser i forskellig grad udenlandsk investering i værdipapirer. Endvidere kan nogle attraktive aktier være utilgængelige for Investeringsinstituttet, fordi udenlandske aktionærer ejer det højst tilladte beløb i henhold til lokal lovgivning. Hjemtagelse af investeringsindtægter, kapital og provenu fra salg foretaget af udenlandske investorer kan kræve statslig registrering og/eller godkendelse på nogle emerging markets og kan være underlagt valutakontrolrestriktioner. Sådanne restriktioner kan forøge risikoen ved investering i nogle emerging markets. Investeringsinstituttet investerer alene på markeder, hvor Bestyrelsen anser disse restriktioner for acceptable. Afviklingssystemerne på emerging markets kan være mindre velorganiserede end på udviklede markeder. Der kan således være en risiko for forsinkelser i afviklingen og fare for Investeringsinstituttets kontantbeløb eller værdipapirer på grund af nedbrud eller fejl i systemerne. I særdeleshed kan markedspraksis forudsætte, at der sker betaling før modtagelse af det værdipapir, der købes, eller at der skal ske levering af et værdipapir, der sælges, før betaling er modtaget. I sådanne tilfælde kan misligholdelse fra en mæglers eller banks side ("Modparten"), som den relevante transaktion effektueres igennem, føre til, at Investeringsinstituttet lider tab. Investeringsinstituttet vil så vidt muligt søge at bruge Modparter, hvis økonomiske status er således, at denne risiko reduceres. Imidlertid kan der ikke gives sikkerhed for, at det vil lykkes for Investeringsinstituttet at eliminere denne risiko, særligt eftersom Modparter, der opererer på emerging markets, ofte ikke har de samme økonomiske ressourcer som Modparter i industrilande. På grund af usikkerhed i driften af afviklingssystemerne på de enkelte markeder kan der desuden være en fare for, at der kan opstå modsatrettede krav vedrørende værdipapirer, der ejes af eller overdrages til Investeringsinstituttet. Desuden kan eventuelle kompensationsordninger for kreditorer på disse markeder være utilstrækkelige til at opfylde Investeringsinstituttets krav i forbindelse med sådanne afviklingsrisici. Nogle lande, som Investeringsinstituttet investerer i, kan være ved at gennemgå politisk og økonomisk udvikling og mangle den sociale, politiske og økonomiske stabilitet, der eksisterer i mere udviklede lande. Denne ustabilitet kan være et resultat af autoritære regeringer, sociale uroligheder, etniske, religiøse og andre konflikter og fjendtlige relationer til nabolande. Den politiske og sociale udvikling i disse lande kan have en negativ indvirkning på værdien af Investeringsinstituttets investeringer i disse lande. Hertil kommer, at nogle emerging markets-lande muligvis ikke er underlagt regnskabs-, revisions- og rapporteringsstandarder, praksis og oplysningsforpligtelser, der kan sammenlignes med dem, der gælder i mere udviklede lande, og den retslige infrastruktur giver muligvis ikke investorerne den samme aktionærbeskyttelse. 3. Afledte finansielle instrumenter Selv om fornuftig anvendelse af afledte finansielle instrumenter kan være fordelagtig, indebærer de også yderligere risici, som i visse tilfælde kan være større end de risici, som mere traditionelle investeringer er forbundet med. Disse risici kan opstå som følge af en eller flere af følgende faktorer: - gearingsforhold forbundet med transaktionerne i aktiverne

19 - potentiel illikviditet i markederne for afledte instrumenter - kreditværdighed for modparter i sådanne afledte instrumenter - andre risici, såsom værdiansættelsesrisici i forbindelse med forskellige tilladte - værdiansættelsesmetoder og derivaternes manglende evne til at være i perfekt overensstemmelse med de underliggende værdipapirer, rentesatser eller indeks. Ovennævnte risikofaktorer foregiver ikke at være en udtømmende forklaring på de risici, der er forbundet med investering i Andele i Investeringsinstituttet. Kommende investorer bør læse hele dette prospekt og det relevante tillæg og rådføre sig med deres juridiske og finansielle rådgivere og skatterådgivere, før de træffer beslutning om investering i Investeringsinstituttet. 5. Kapitalforvalter og under-kapitalforvaltere og konceptet om styring af flere afdelinger 5.1 Kapitalforvalteren Administrationsselskabet har udpeget Danske Bank A/S (via dennes kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) som Kapitalforvalter for Investeringsinstituttet i henhold til en aftale af 15. maj 2006, som erstatter de tidligere aftaler af 29. januar 1997 og 26. januar Denne Aftale er indgået for en ubegrænset periode og kan opsiges af begge parter med seks måneders skriftligt forvarsel. Danske Capitals hovedkontorer er beliggende på adressen Strødamvej 46, DK-2100 København Ø. Danske Bank A/S blev stiftet i 1871 efter dansk ret. Gennem det landsdækkende filialnet tilbyder Danske Bank og dennes datterselskaber alle former for finansielle serviceydelser til erhvervskunder, den offentlige sektor og private kunder. Kapitalforvalteren vil forvalte Investeringsinstituttets aktiver under almindeligt tilsyn af Administrationsselskabets Bestyrelse og i overensstemmelse med Investeringsinstituttets investeringspolitik og investeringsbegrænsninger. Som vederlag for sine serviceydelser vil Kapitalforvalteren fra Administrationsselskabet modtage et årligt gebyr efter aftale mellem Administrationsselskabet og Kapitalforvalteren; gebyret betales kvartalsvis bagud. Med forbehold for bestemmelserne i Kapitalforvaltningsaftalen og for forudgående godkendelse fra Administrationsselskabet er Kapitalforvalteren bemyndiget til på eget ansvar og under egen kontrol at delegere alle eller en del af sine funktioner, beføjelser, skøn, privilegier, opgaver og forpligtelser til en eller flere virksomheder eller selskaber (hver især en Under-kapitalforvalter ). Kapitalforvalteren er endvidere bemyndiget til at anmode hver Under-kapitalforvalter om levering af kapitalforvaltningsydelser for en eller flere Afdelinger og/eller dele af Afdelinger i henhold til et koncept om styring af flere Afdelinger. Medlemmerne informeres herved om, at udnævnelsen af nye Under-kapitalforvaltere og/eller omfordeling af Afdelinger eller dele af Afdelinger til andre Under-kapitalforvaltere i forbindelse med konceptet om styring af flere afdelinger træder i kraft uden forudgående meddelelse til Medlemmerne. I Investeringsinstituttets års- og halvårsrapport offentliggøres information vedrørende de Afdelinger og/eller dele af Afdelinger, der er uddelegeret til hver Under-kapitalforvalter, og denne information er tillige tilgængelig på Danske Banks hjemmeside (www.danskefund.com). Medlemmerne kan også vederlagsfrit og ved skriftlig anmodning fremsendt til Administrationsselskabets hjemsted rekvirere en opdateret liste over Underkapitalforvaltere udpeget af Kapitalforvalteren og de dele af Afdelingerne, der er uddelegeret til hver Underkapitalforvalter. Aflønning af eventuelle Under-kapitalforvaltere sker på Kapitalforvalterens eller Administrationsselskabets regning. 5.2 Under-kapitalforvaltere Pr. prospektdatoen har Kapitalforvalteren udpeget følgende Under-kapitalforvaltere: Danske Capital Sverige AB i henhold til under-kapitalforvaltningsaftale af 15. maj Denne aftale er indgået for en ubegrænset periode og kan opsiges af begge parter med seks (6) måneders skriftligt forvarsel. Danske Capital Sverige AB har hovedsæde på adressen Norrmalmstorg 1, S Stockholm. Danske Capital Sverige AB blev stiftet den 29. september 1987 i henhold til svensk lovgivning og er et datterselskab i Danske Bank A/S, Danmark. Sampo Bank PLC (via sin kapitalforvaltningsdivision Danske Capital) i henhold til underkapitalforvaltningsaftale af 15. maj Denne Aftale er indgået for en ubegrænset periode og kan opsiges af

20 begge parter med seks måneders skriftligt forvarsel. Sampo Bank PLC har hovedsæde på adressen Unioninkatu 22, Helsinki, Finland. Sampo Bank PLC er et 100%-ejet datterselskab i Danske Bank-koncernen. Selskabet er specialiseret i international aktivforvalltning for institutionelle investorer. Aberdeen Asset Management Asia Limited i henhold til under-kapitalforvaltningsaftale af 15. maj Denne aftale er indgået for en ubegrænset periode og kan opsiges af begge parter med seks (6) måneders skriftligt forvarsel. Aberdeen Asset Management Asia Limited har hovedsæde på adressen 21 Church Street #01-01 Capital Square Two, Singapore , Singapore. Aberdeen Asset Management Asia Limited er blevet stiftet efter singaporeansk ret og er et datterselskab i Aberdeen Asset Management PLC (Aberdeen), som er en international kapitalforvaltningskoncern, som blev stiftet den 2. marts 1983, og som forvalter aktiver på vegne af både institutionelle og detailkunder. Selskabet har siden 1991 været noteret på London Stock Exchange og på Singapore Stock Exchange siden Koncernens primære forretningsområder er aktier, obligationer, private equity og direkte ejendomsadministration. Schroder Investment Management Limited i henhold til under-kapitalforvaltningsaftale af 15. maj Denne Aftale er indgået for en ubegrænset periode og kan opsiges af begge parter med seks (6) måneders skriftligt forvarsel. Schroder Investment Management Limited har hovedsæde på adressen 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, UK. Schroder Investment Management Limited ( SIM ) blev stiftet i 1804 og er et 100%-ejet datterselskab i Schroders plc, som er en international kapitalforvaltningskoncern. SIM forvalter på nuværende tidspunkt aktiver på vegne af institutionelle, detail- og private kunder. Schroders begyndte at forvalte aktiver for kunder i 1922 og blev noteret på London Stock Exchange i Koncernens primære forretningsområder er aktier, obligationer og alternative aktivklasser, herunder private equity, hedge fonde og ejendomme. Daiwa SB Investments (UK)) Limited i henhold til under-kapitalforvaltningsaftale af 1. oktober Denne aftale er indgået for en ubegrænset periode og kan opsiges af begge parter med seks (6) måneders skriftligt forvarsel. Daiwa SB Investments (UK)) Limited har hovedsæde på adressen 5th floor, 5 King Williams Street, London, EC4N 7JA United Kingdom. Daiwa SB Investments Ltd. s (DSBI) historiske rødder går tilbage til 1973, og selskabet er en af de største kapitalforvaltere i Japan. Forvalteren har mere end 35 års erfaring inden for forvaltning af aktier udstedt af selskaber i Japan og i landene omkring Stillehavet. Forvalteren betjener leverandører af firmapensionsordninger, finansielle institutioner og statslige styrelser globalt. To førende finansielle institutioner ejer aktiemajoriteten i DSBI; Daiwa Securities Group Inc og Sumitomo Mitsui Financial Group, som er børsnoteret på Tokyo Børs. 6. Depotbank og Centraladministrator I henhold til en aftale af 28. juni 2002 udnævnte Administrationsselskabet Dexia Banque Internationale à Luxembourg til depotbank ( Depotbanken) for Investeringsinstituttets aktiver. Med virkning fra den 2. januar 2006 har Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme med hjemsted på adressen 69 route d Esch, L-2953 Luxembourg, overdraget sin funktion som depotbank til RBC Dexia Investor Services Bank S.A., société anonyme med hjemsted på adressen 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Storhertugdømmet Luxembourg. RBC Dexia Inverstor Services Bank S.A. er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (RCS) under nr. B og blev stiftet i 1994 under navnet First European Transfer Agent. Den er autoriseret til at drive bankvirksomhed i henhold til vilkårene i Luxembourgs lov af 5. april 1993 om finanssektoren og er specialiseret i deponering, forvaltning af investeringsinstitutter og ydelser, der er forbundet hermed. Depotbankens egne midler beløb sig til EUR pr. 31. December RBC Dexia Investor Services Bank S.A. er 100%-ejet af RBC Dexia Investor Services Limited, et selskab i henhold til lovgivningen i England og Wales, som kontrolleres af Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg og Royal Bank of Canada, Toronto, Canada. I henhold til Vedtægterne og Depotaftalen udpeges Depotbanken for en ubegrænset periode, som kan bringes til ophør med seks (6) måneders skriftligt forvarsel enten fra Depotbanken eller fra Administrationsselskabet. Aftalens ophør vil kun være gyldigt, hvis en anden bank, som godkendes af den relevante tilsynsmyndighed, accepterer at overtage depotbankens forpligtelser og funktioner i overensstemmelse med bestemmelserne i Vedtægterne. De forpligtelser og funktioner, som Depotbanken accepterer, er dem, der er fastsat i 2002-Loven, og som er anført i Depotaftalen af 28. juni 2002 som fornyet med henblik på med virkning fra den 2. januar 2006 at

Danske Invest. investeringsforening (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg.

Danske Invest. investeringsforening (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. investeringsforening (fonds commun de placement) oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Prospekt November 2008 Administrationsselskab: Danske Invest Management Company S.A. 13,

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Danske Invest Allocation

Danske Invest Allocation Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

DANSKE FUND Investeringsforening oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. FORENKLET PROSPEKT 2.

DANSKE FUND Investeringsforening oprettet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg. FORENKLET PROSPEKT 2. DANSKE FUND Investeringsforening oprettet i henhold til lovgivningen i FORENKLET PROSPEKT 2. april 2007 A) PRÆSENTATION AF INVESTERINGSINSTITUTTET FOR KOLLEKTIV INVESTERING I VÆRDIPAPIRER (UCITS) Investeringsinstituttets

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

PROSPEKT SPARINVEST. Société d'investissement à capital variable á compartiments multiples Luxembourg. Med følgende Afdelinger

PROSPEKT SPARINVEST. Société d'investissement à capital variable á compartiments multiples Luxembourg. Med følgende Afdelinger PROSPEKT SPARINVEST Société d'investissement à capital variable á compartiments multiples Luxembourg Med følgende Afdelinger SPARINVEST EQUITAS SPARINVEST ETHICAL EMERGING MARKETS EQUITIES SPARINVEST ETHICAL

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere