Projektgrundloven 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgrundloven 2.0"

Transkript

1 xxx Marts 2015 grundloven 2.0

2 Indhold KOMBITs 10 projektprincipper ernes governance Governancestruktur Ledelse, roller og ansvar i projekterne lederen er daglig leder for alle i projektet teamet tager et fælles ansvar for projektet Trivsel i projekterne Faglig eskalation når KOMBIT-beslutninger er truet Ledelse i KOMBIT KOMBITs projektfaser De fem projektfaser ers leverancer i de fem projektfaser Eksempler på centrale SKAL-leverancer i projekternes fem faser KOMBITS projektorganisering KOMBIT har en unik rolle i det offentlige digitaliseringslandskab. KOMBIT skal sikre, at kommunerne har tidssvarende og prisbillige løsninger, som styrker den kommunale opgaveløsning enten via fælles it-løsninger der til stadighed forbedres, via infrastruktur og snitflader eller via krav i kommunernes udbud. Det gennemsyrer vores arbejde, at vi skal skabe værdi for kommunerne som en del af den kommunale sektor. Vi har valgt en projekt organi sation, fordi projekter fastholder vores fokus på leverancer, som er brugbare for kommu nerne, og fordi projekter lægger op til en løbende omprioritering af vores ressourcer, efter hvor værdien for kommunerne er størst. Langt de fleste projekter i KOMBIT er kommuneprojekter, som skal styrke kommunernes digitalisering, men også større interne tiltag i KOMBIT er projektorganiseret. erne er således den bærende enhed i KOMBITs organisering med projektlederne som de primære daglige ledere. le derne skal skabe rum for, at alle i projektteamet tager et fælles ansvar for projektet, så alle roller bliver dækket og opgaver løses med brug af vores fælles metoder. I projekterne har vi tillid til hinandens dømmekraft og handlekraft, vi bruger vores sunde fornuft, tilpasser os virkeligheden og løser opga verne smidigt og ubureaukratisk. grundloven er rammeværket for styring af de fælles kommunale it-projekter, og til dels også for KOMBITs interne projekter. grundloven under støtter KOMBITs voksende og mere komplek se projektportefølje, hvor forvaltning og videre udvik ling får større vægt. Hvert enkelt projekt skal også medvirke til en sammenhængende kommunal opgaveløsning på tværs af it-løsninger og leverandører. Med udgangspunkt i projektgrundloven vil vi styrke vores evne til at realisere projekter inden for aftalte rammer for tid, omfang og business case. Hans Berthelsen, marts 2015 rollernes missioner

3 KOMBITs 10 projektprincipper Involvér kommunerne tæt i hele projektets styring og opgaveløsning Styr efter business casen i hele projektforløbet også under forvaltning og videreudvikling Fokuser på at skabe leverancer, der giver værdi for kommunerne Opsøg og tag ved lære af andres erfaringer og del ud af dine egne Fastlæg roller og ansvar i projektets organisation med brug af KOMBITs projektroller Afstem med projektejer ved risiko for afvigelse fra planen (omfang, tid, business case) Opdel projektet i faser og arbejdspakker med en fornuftig planlægningshorisont Brug KOMBITs metoder og styringselementer tilpasset projektets omgivelser Involvér leverandørerne åbent og på lige vilkår også før kravmaterialet formuleres Begræns omfanget af første version af projektets it-leverancer og planlæg videreudvikling 4 5

4 ernes governance KOMBIT anvender tre kriterier for prioritering af mulige Business case og forretningsmodel forslaget vurderes ud fra business casen, og KOMBITs KL og KOMBIT har aftalt en governancemodel for kommu projekter og ændringer: projektejergruppe tager stilling til placering i projektporte neprojekter, hvor kommunerne deltager i projektet på alle føljen: Hvilke andre projekter er der afhængigheder til, og niveauer. ets styregruppe omfatter repræsentanter 1. Business case for kommunerne (KOMBIT lægger hvor skal ressourcerne komme fra? Prioriteringen af porte for mindst to kommuner på ledelsesniveau, hvoraf en pengene ud for kommunerne) føljen omfatter også større releases med videreudvikling af kommune er formand for styregruppen. Hertil kommer en 2. Efterspørgsel fra kommunerne (typisk kun projekter kørende it-løsninger. repræsentant for KL samt projektejer og projektleder fra der potentielt efterspørges af 98 kommuner) 3. Politisk behov for kommunerne som sektor (typisk udtrykt ved politiske mål i KL eller KL s årlige Business case Kommunens værdi og omkostninger Det er projektejer, der over for direktionen har ansvar for projektet. Dette ansvar delegeres i det daglige til projekt KOMBIT. Styregruppen styrer projektet med hensyn til projektets business case, omfang og tid. Desuden etableres en faggruppe med flere repræsentanter for kommunerne økonomiaftale med regeringen) Opstart af et projekt forudsætter en business case og en forretningsmodel. Business casen inklude rer projektets Forretningsmodel Hvordan betales KOMBITs udlæg tilbage? lederen inden for de tolerancer på omfang, business case og tid, som er aftalt med projektejer. ejer og projektleder holder periodiske statusmøder, hvor der rapporteres på projektets fremdrift, business case, trivsel mv. på fagligt ekspertniveau, som arbejder med det konkrete indhold i projektet baseret på en dyb forståelse af kom munernes opgaveløsning, lovgivningen mv. Derudover deltager alle kommuner i workshops efter behov på fagligt ekspert formål, succeskriterier, omfang (scope), værdi og omkost niveau, hvor man drøfter indholdet af projektet. ninger for kommunerne, budget for KOMBITs indtægter og omkostninger, tidsplan samt risici. Hertil kommer Omfang De kommunale medlemmer af styregruppen fremlægger forretnings modellen, der beskriver, hvordan de penge, som planerne for projektet en gang om året på et kommune KOMBIT lægger ud på kommunernes vegne, kommer ind igen. et kan gennemføres, når kommunerne har ernes governancestruktur møde, der behandler planerne for en gruppe af beslægtede fælleskommunale it-projekter og -løsninger. Her er alle givet forpligtende tilsagn om at betale for projektet, eller hvis projektet er lovpligtigt. Governancestruktur KOMBIT er kommunernes it-fællesskab og repræsenterer en delmængde af hver enkelt kommunes it-styring, som kommunen har bedt KOMBIT om at varetage. Kommunerne spiller derfor hovedrollen i governance-strukturen omkring det enkelte projekt og for KOMBITs samlede portefølje. KL Strategi KOMBIT Portefølje KL politisk udvalg KL kontaktudvalg KL koordination med staten KOMBIT bestyrelse KOMBIT direktion KOMBIT porteføljegruppe KOMBIT kommunemøder Tid Budget ets rammer: trekanten Fastlægges ved godkendelse af business case og justeres ved eskalation Udgør projektlederens ledelsesrum i forhold til projektets leverancer og ressourcer Eksempel på en projekttrekant med tolerancer kommuner repræsenteret på direktionsniveau. Såfremt projektet har behov for at afklare de politiske og strategiske rammer for projektet, som kommunerne måtte have i fællesskab som sektor, så sker dette via KL fx i regi af KL s administrative eller politiske udvalg på forvaltningsområderne eller i KL s bestyrelse. Afklaringer med statslige myndigheder om strategiske rammer, om lovgivning eller om konkrete aftaler om sammenhæng til statslige it-løsninger sker ligeledes via KL, eventuelt via en særskilt styregruppe KOMBITs direktion godkender projektbevillinger med omkostninger op til 5 mio. kr. (fx analyserne i en idefase). Større bevillinger behandles af KOMBITs bestyrelse, som primært består af kommunale borgmestre. Bestyrelsen vedtager også strategien for KOMBIT, som sammen med de tre kriterier ovenfor er styrende for prioritering af porteføljen. KOMBIT ejer leder gruppe Kommunestyregruppe Kommunefaggruppe Leverandørstyregruppe Type Beskrivelse Mål Tolerance Omfang Tid Budget Komplekse krav Go-live Eksterne udgifter 20 20/ millioner +/- 5-3 måneder + 1 million/- 3 millioner Simple krav Varighed Intern tid måneder timer +/- 20 +/- 14 dage +/- 500 timer over for staten. Når projektet indebærer et fælles it-indkøb, har projektet desuden en styregruppe med it-leverandøren. 6 7

5 Ledelse, roller og ansvar i projekterne lederen er daglig leder for alle i projektet teamet tager et fælles ansvar for projektet lederen har det overordnede ledelsesmæssige lederen skal skabe rammerne for, at hele projektteamet tager et fælles ansvar for projektets succes, samtidig ansvar for, at projektet leverer i forhold til mål og rammer i projektets InitieringsDokument (PID) og inden for med at alle skal kende deres egen rolle og ansvar. Opgaver, de rammer og værdier, som gælder i KOMBIT. lederen har den daglige ledelse af alle projektdel tagere. relle projektroller som fx it-konsulent eller kommunika som alle projekter har brug for at løse, er fordelt til gene lederen leder, fordeler og prioriterer den daglige tionskonsulent. rollerne skal være dækket i de faser, opgaveløsning og skaber rammer for trivslen i projektet. hvor de er relevante, og samme medarbejder kan godt For medarbejdere, som er på flere projekter på samme varetage flere forskellige roller. tid, samarbejder projektlederne om at løse eventuelle prioriteringskonflikter. Hver projektrolle har en afklaret mission, der beskriver rollens særlige faglige ansvarsområde i projektet, de hoved leverancer, som rollen skal levere i sit projekt og eventuelle På større projekter kan projektlederen få hjælp af en anden projektleder, der bistår med styringen af projektet efter fælles obligatoriske metoder hertil. Rollens indsats varierer aftale med projektlederen, men som ikke har et formelt afhængigt af projektets størrelse og fase. ledelsesansvar. Derudover vil flere i projektet varetage et opgaveansvar for samlede arbejdspakker i projektet med De projektroller, som varetager metoder, politikker og sammenhæng på tværs af KOMBIT, fx arkitekter, er udpeget flere bidragydere, hvilket ligeledes rummer elementer af projektledelse. som specialister. For disse roller er udpeget en specialistkoordinator, der fagligt står på mål for, at indehavere af Fordelingen af ledelsesopgaver i KOMBIT er beskrevet på rollen i alle projekter sikrer og udvikler brugen af KOMBITs oversigten Ledelse i KOMBIT på modsatte side fælles metoder og politikker. KOMBITs projektroller mv. fremgår af oversigten over KOMBITs projektorganisation på side 14. Roller nes kompetenceprofiler er uddybet i KOMBITs kompetence matrix. Trivsel i projekterne lederen har som daglig leder ansvaret for medarbejdernes trivsel og faglige udvikling i projektet, og for at følge op på dette hos hver enkelt projektdeltager. deltagerne skal gøre projektlederen opmærksom på trivselsproblemer, fx samarbejdsproblemer i projektet, så de kan løses i fællesskab. Kan projektleder og medarbejder ikke sammen finde en løsning, involveres medarbejderens personaleansvarlige i afklaringen. Trivselsproblemer, som trods dette ikke er løst, eskaleres til tillidsrepræsentanten eller HR, og projektejer informeres. Faglig eskalation når KOMBIT-beslutninger er truet Såfremt en projektdeltager er i tvivl om, hvorvidt projektet arbejder i henhold til de rammer, som KOMBIT har besluttet for projektdeltagerens ansvarsområde i projekterne, er projektdeltageren forpligtet til at eskalere dette. Eskalationen sker til projektlederen, som sammen med specialisten søger at finde en løsning. Kan projektlederen og projektdeltageren ikke finde en løsning, hvor både projektets og KOMBITs tværgående behov tilgodeses, forelægger man sammen sagen for projektejer med en fælles skriftlig vurdering af sagens stilling, alternativer og konsekvenser. ejerens afgørelse og begrundelse præciseres også på skrift. Hvis en specialist eskalerer, involveres specialistkoordinatoren i dialogen med projektejer, hvis projektleder eller specialist finder, at der er uklarhed om KOMBITs tværgående behov. Ledelse i KOMBIT Mig selv Selvledelse Prioriterer imellem mine opgaver Søger feedback og gør PL og PA opmærksomme på resultater, udviklingsønsker mv. Arbejder fleksibelt og har selv fleksibilitet under hensyn til projekternes behov Aftaler hjemmearbejde, fravær, ferie, afspadsering med PL ere ift. projekterne Opsøger opgaver i projekterne Opsøger prioritering hos PL ere når påkrævet Tager vare på min trivsel og siger til og fra Sygemelder til PL ere, PA, min evt. SK og til Receptionen Min(e) PE/ejer(e) Strategisk ledelse Søger direktionen om frigivelse af bevilling ved hver faseovergang pba. opdateret business case og budget Uddelegerer operationelt ansvar for business case, tid, scope og økonomi til PL Godkender eventuelle afvigelser fra tid, scope, økonomi, metoder mv. Beslutter ved eskalation af emner, der ikke har kunnet afklares i projektet Har daglig ledelse ift. projektlederen Min(e) PL/leder(e) Daglig ledelse Tildeler opgaver Prioriterer imellem opgaver (PMO afklarer hvis PL ere er uenige) Godkender tidsforbrug og udgifter Godkender hjemmearbejde (aftales senest dagen før) Godkender fravær, ferie, afspadsering (aftales i god tid) Følger trivsel i hverdagen, bl.a. via min timesaldo Vurderer resultater og samarbejde i projektet til PA Min PA/Personaleansvarlige Ansættelse og løn Indstiller til direktionen om resultater, samarbejde, løn, bonus, titel, arbejdstid op/ned, personalegoder, ansættelse og afskedigelse Beslutter uddannelse < kr./år Følger trivsel generelt via min timesaldo Rådgiver om afklaring med PL ere mv. Min SK/Specialistkoordinator Metodeledelse Indstiller metode til projektejergruppen sammen med PL ere i specialets metodegruppe Fortolker metodespørgsmål når der er tvivl Foreslår specialist ifm. PMO s allokering til projekter 8 9

6 KOMBITs projektfaser De fem projektfaser Det er god praksis at opdele projekter i faser, der sikrer en Dette sikrer, at forretningsviden og teknisk viden omkring I. Idefasen IV. Udvikling og udrulning løbende og tæt opfølgning på projektets fremdrift, og som it-løsningen bevares under fælleskommunal kontrol, så it- Meget kort fase Afklaring sikrer løbende vurdering af projektets bæredygtighed. leverandøren ikke får et vidensmonopol. Mini-business case for projektideen Udvikling og test Plan og budget for fasen Analyse og plan Overtagelsesprøve og driftsprøve KOMBITs projektmodel har fem faser, som bygger på klas KOMBIT påbegynder leverandørstyringen af drift, vedlige Prince2 = Start af projekt Service management påbegyndes siske elementer fra Prince2 og ITIL. Aktiviteterne, der hold og videreudvikling allerede i fasen Udvikling og udrul ITIL = Demand management Udrulning til kommuner ifølge business case præger udviklingen af en ny it-løsning, er også relevante ning. Det skyldes, at løsningen skal være i sikker drift, før (beskrivelse af ændringsønsker) Forvaltningsplan med forslag til for den videreudvikling, der finder sted løbende efter idriftsættelsen. I fasen Forvaltning og videreudvikling gennem den kan udrulles til de kommuner, som er forudsat i business casen. Samtidig kan fx lovgivningen være i bevægelse alle II. Analyse og plan-fasen videreudvikling Overlevering af emner og risici løbes samtlige fem projektfaser derfor i mindre skala for rede under udviklingen. Endelig afklaring af omfang Prince2 = bl.a. afslutning af projekt hver release af en kørende it-løsning. InitieringsDokument (PID) ITIL = Release og deployment Hvis omfanget af ændringer i Forvaltning og videreud for hele projektet management Kravene til videreudvikling ved releases mv. udformes i KOMBITs database med procesmodel, regelmodel, informa vikling er tilstrækkeligt omfattende eller komplekse, kan KOMBIT beslutte, at de skal udskilles i et særskilt projekt, Fuldstændig business case i PID Forpligtende tilslutning fra kommuner V. Forvaltning og videreudvikling tionsmodel og use cases, så der er sammenhæng til løs som kører ved siden af forvaltningsprojektet. og evt. stat Alle ITIL-processer ningens oprindelige specifikation og til andre løsninger. Ultimativ beslutning om projektet Videreudvikling i de fem faser per release Prince2 = Initiering af projekt Kontraktstyring af it-leverandørerne ITIL = Demand management (vurdering af ændringsønsker) III. Krav og kontrakt V. Forvaltning og videreudvikling I. Idé Dialog med kommunerne om krav Kravspecifikation Dialog med it-leverandører før anskaffelse Aftaler med omgivende it-løsninger It-anskaffelse KOMBITs projektmodel for nyudvikling og fortsat videreudvikling IV. Udvikling og udrulning it-løsning II. Analyse og plan Opdatering af PID inkl. business case ITIL = Service design (kravspecifikation ift. leverandører) III. Krav og kontrakt 10 11

7 ers leverancer i de fem projektfaser faser For at skabe fremdrift i projekterne har projektledere og repræsentanter for KOMBITs projektroller fastlagt de leverancer, som giver mening for ethvert kommuneprojekt. Omfanget af leveran cerne kan variere efter projektets størrelse og kompleksitet. Disse leverancer er SKAL-levrancer, som alle kommu neprojekter som udgangspunkt indeholder, medmindre særlige forhold i projektet gør det nødvendigt at afvige fra leverancerne. For disse leverancer er også udpeget vej ledninger, skabeloner eller interne itløsninger, som projekterne følger. ejeren tilser ved faseovergange, at SKAL-leverancerne er dækket for den gennemførte fase. Eksempler på centrale SKAL-leverancer i projekternes fem faser Samtlige SKAL-leverancer, skabeloner mv. findes via Metodematrix på KOMBITs intranet. Faseovergang Ved overgangen mellem to af KOMBITs projektfaser sikres, at de leverancer mv., som KOMBIT kræver, er leveret af projektet, og at kvaliteten er sikret på den måde, som er forudsat. Faseovergange i KOMBIT sker, når følgende produkter er godkendt: 1. Dokumentation af, at alle projektrollers SKAL-produkter/ leverancer i fasen og evt andre produkter jf. den aktuelle faseplan er godkendt af relevante projektroller og eksterne parter. Dvs. overholder de kvalitetskrav, der er for de enkelte produkter. Plan indgår for udestående produkter 2. Opdateret InitieringsDokument (PID)/Forvaltningsplan, inkl. revurderet business case/budget, projektplan og andre ledelsesdokumenter, med fremhævelse af ændringer 3. Opdateret samlet risikoanalyse samt øvrige oplysninger, som styregruppen/projektejeren skal bruge for at vurdere projektets tilstand 4. Faseplan for den kommende projektfase (forvaltningsplan, hvis næste fase er Forvaltning og videreudvikling) SKAL-leverance Ide Analyse Krav og Udvikling og Forvaltning og Ansvarlig projektrolle (-aktivitet) og plan kontrakt udrulning videreudvikling Business case Mini Fuld Opdateres Opdateres Opdateres leder/ Forretningsudvikler PID/Forvaltningsplan Udarbejdes Opdateres Opdateres Opdateres leder overblik Etableres Løbende Løbende Løbende Løbende koordinator Administrative opgaver ift. p-fasen Starter Løbende Løbende Løbende Løbende koordinator Interessentanalyse Mini Fuld Opdateres Opdateres Opdateres Kommunikationskonsulent Kommunikationsplan Mini Fuld Opdateres Opdateres Opdateres Kommunikationskonsulent Kommunal tilslutning Model vælges Planlægges Afsluttes før udbud Forretningsudvikler Kravmateriale Behovs- Kravmateriale opgørelse Tilbudsvurd. Opdateres Opdateres It-konsulent Kommune- og leverandørdialog Starter Fortsat Fortsat Fortsat It-konsulent om krav Målarkitektur Arkitektur- Rapport til Krav til oversigt til BC Arkitekturråd arkitektur mv. Opdateres Opdateres Arkitekt Processer, Forretningsarkitektur regler, use cases, Opdateres Opdateres Arkitekt info-model Kontrakt og visse bilag Udarbejde Jurist Kvalitetssikring af Kvalitetssikring udbudsmateriale/ Evaluerings- Jurist proces, eval. notat notat Anskaffelsesstrategi Markeds- Anskaffelses- Opfølgning Genudbudsanalyse strategi på strategi strategi Leverandørkonsulent Facilitering af leverandørdialog Starter Løbende Løbende Løbende Løbende Leverandørkonsulent Facilitere review af Facilitere Facilitere Facilitere Facilitere Test management materiale review review review review konsulent Styring af testaktivi Styre og Styre og Test management teter og ressourcer rapportere rapportere konsulent 5. En evaluering af fasen med oplysninger og erfaringer, der kan være en hjælp i senere faser i projektet/i andre projekter/i KOMBIT bredere set ejer involverer direktionen og bestyrelsen efter behov ejer kan iværksætte projektreview ift. disse fem produkter Implementeringsplan Udkast til plan Godkendt Eksekvering Plan for impl. Implementeringskonsulent plan af plan af ændringer Opfølgning på kom Starter Fortsat Implementeringskonsulent muner og leverandører Driftkontrakt udar Gennemgang Opfølgning Valg af Tilpasning af Service management bejdelse ud fra stan med iht. kontrakt kontrakttype driftkontrakt konsulent dard driftkontrakten leverandøren og behov Analyser af driftsmæs Vurdering af Service management sige afhængigheder Analyse ændringer konsulent 12 13

8 KOMBITS projektorganisering rollernes missioner Ledelse lederen leder projektet og projekt Kommunikationskonsulenten sikrer, at pro Adm. direktør deltagerne, så projektet leverer på KOMBITs jektets kommunikation understøtter projektets og projektets mål og værdier, samt bidrager og KOMBITs mål og virke til ledelse i KOMBIT Markedsdirektør direktør Direktør for forvaltning koordinatoren sikrer koordineret og Leverandørkonsulenten sikrer projektet viden om markedet og et konkurrencedygtigt leve er ejergruppen struktureret planlægning og gennemførelse af projektet i samarbejde med projekt leder randørfelt og bidrager til leverandørstyring gennem relationsskabelse til leverandørerne It-konsulenten sikrer, at it-løsningen bedst Implementeringskonsulenten specificerer, V. Forvaltning og videreudvikling I. Idé muligt understøtter den kommunale forretning under hensyn til projektmålene faciliterer og planlægger grundlaget for en effektiv og sikker organisatorisk og systemmæssig implementering i kommunerne IV. Udvikling og udrulning it-løsning II. Analyse og plan Forretningsudvikleren sikrer værdi for kommunerne og sund økonomi i projekterne via Service management konsulenten sikrer, III. en realistisk business case og dialog med at projektet opnår optimale driftleverancer Krav og kontrakt kommunerne både teknisk og økonomisk i forhold til projektets behov Juristen sikrer, at væsentlige opgaver i pro roller koordinator leder it-konsulent jekterne og KOMBIT anskues fra en juridisk synsvinkel og håndteres lovligt, klart og balanceret i henhold til projektets mål Test management konsulenten sikrer, at leverancer omkring it-løsningen fra projekt og leverandør bliver kvalitetsikret gennem test og review Personaleansvarlig Jurist Arkitekt Forretningsudvikler Kommunikationskonsulent Leverandørkonsulent Implementeringskonsulent Test management konsulent Service management konsulent Specialekoordinator Arkitekten sikrer en sammenhængende og driftssikker løsning under hensyn til projektmålene og den fælles rammearkitektur Stabsroller Økonomi HR PMO Intern it Sekretariat Reception 14 15

9 xxx

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel August 2013 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Guide til godt kundeleverandørsamarbejde 1 2 Både kunder og leverandører har glæde af et godt, tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-styringsmodel

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-styringsmodel Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6 DNU It-styringsmodel Rev. 23.03.2009 Indhold 1. Resumé... 4 1.1 Oversigt over it-principper og konsekvenser... 6 2. Formål... 9 3. Afgrænsning...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Oktober 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere