Projektgrundloven 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgrundloven 2.0"

Transkript

1 xxx Marts 2015 grundloven 2.0

2 Indhold KOMBITs 10 projektprincipper ernes governance Governancestruktur Ledelse, roller og ansvar i projekterne lederen er daglig leder for alle i projektet teamet tager et fælles ansvar for projektet Trivsel i projekterne Faglig eskalation når KOMBIT-beslutninger er truet Ledelse i KOMBIT KOMBITs projektfaser De fem projektfaser ers leverancer i de fem projektfaser Eksempler på centrale SKAL-leverancer i projekternes fem faser KOMBITS projektorganisering KOMBIT har en unik rolle i det offentlige digitaliseringslandskab. KOMBIT skal sikre, at kommunerne har tidssvarende og prisbillige løsninger, som styrker den kommunale opgaveløsning enten via fælles it-løsninger der til stadighed forbedres, via infrastruktur og snitflader eller via krav i kommunernes udbud. Det gennemsyrer vores arbejde, at vi skal skabe værdi for kommunerne som en del af den kommunale sektor. Vi har valgt en projekt organi sation, fordi projekter fastholder vores fokus på leverancer, som er brugbare for kommu nerne, og fordi projekter lægger op til en løbende omprioritering af vores ressourcer, efter hvor værdien for kommunerne er størst. Langt de fleste projekter i KOMBIT er kommuneprojekter, som skal styrke kommunernes digitalisering, men også større interne tiltag i KOMBIT er projektorganiseret. erne er således den bærende enhed i KOMBITs organisering med projektlederne som de primære daglige ledere. le derne skal skabe rum for, at alle i projektteamet tager et fælles ansvar for projektet, så alle roller bliver dækket og opgaver løses med brug af vores fælles metoder. I projekterne har vi tillid til hinandens dømmekraft og handlekraft, vi bruger vores sunde fornuft, tilpasser os virkeligheden og løser opga verne smidigt og ubureaukratisk. grundloven er rammeværket for styring af de fælles kommunale it-projekter, og til dels også for KOMBITs interne projekter. grundloven under støtter KOMBITs voksende og mere komplek se projektportefølje, hvor forvaltning og videre udvik ling får større vægt. Hvert enkelt projekt skal også medvirke til en sammenhængende kommunal opgaveløsning på tværs af it-løsninger og leverandører. Med udgangspunkt i projektgrundloven vil vi styrke vores evne til at realisere projekter inden for aftalte rammer for tid, omfang og business case. Hans Berthelsen, marts 2015 rollernes missioner

3 KOMBITs 10 projektprincipper Involvér kommunerne tæt i hele projektets styring og opgaveløsning Styr efter business casen i hele projektforløbet også under forvaltning og videreudvikling Fokuser på at skabe leverancer, der giver værdi for kommunerne Opsøg og tag ved lære af andres erfaringer og del ud af dine egne Fastlæg roller og ansvar i projektets organisation med brug af KOMBITs projektroller Afstem med projektejer ved risiko for afvigelse fra planen (omfang, tid, business case) Opdel projektet i faser og arbejdspakker med en fornuftig planlægningshorisont Brug KOMBITs metoder og styringselementer tilpasset projektets omgivelser Involvér leverandørerne åbent og på lige vilkår også før kravmaterialet formuleres Begræns omfanget af første version af projektets it-leverancer og planlæg videreudvikling 4 5

4 ernes governance KOMBIT anvender tre kriterier for prioritering af mulige Business case og forretningsmodel forslaget vurderes ud fra business casen, og KOMBITs KL og KOMBIT har aftalt en governancemodel for kommu projekter og ændringer: projektejergruppe tager stilling til placering i projektporte neprojekter, hvor kommunerne deltager i projektet på alle føljen: Hvilke andre projekter er der afhængigheder til, og niveauer. ets styregruppe omfatter repræsentanter 1. Business case for kommunerne (KOMBIT lægger hvor skal ressourcerne komme fra? Prioriteringen af porte for mindst to kommuner på ledelsesniveau, hvoraf en pengene ud for kommunerne) føljen omfatter også større releases med videreudvikling af kommune er formand for styregruppen. Hertil kommer en 2. Efterspørgsel fra kommunerne (typisk kun projekter kørende it-løsninger. repræsentant for KL samt projektejer og projektleder fra der potentielt efterspørges af 98 kommuner) 3. Politisk behov for kommunerne som sektor (typisk udtrykt ved politiske mål i KL eller KL s årlige Business case Kommunens værdi og omkostninger Det er projektejer, der over for direktionen har ansvar for projektet. Dette ansvar delegeres i det daglige til projekt KOMBIT. Styregruppen styrer projektet med hensyn til projektets business case, omfang og tid. Desuden etableres en faggruppe med flere repræsentanter for kommunerne økonomiaftale med regeringen) Opstart af et projekt forudsætter en business case og en forretningsmodel. Business casen inklude rer projektets Forretningsmodel Hvordan betales KOMBITs udlæg tilbage? lederen inden for de tolerancer på omfang, business case og tid, som er aftalt med projektejer. ejer og projektleder holder periodiske statusmøder, hvor der rapporteres på projektets fremdrift, business case, trivsel mv. på fagligt ekspertniveau, som arbejder med det konkrete indhold i projektet baseret på en dyb forståelse af kom munernes opgaveløsning, lovgivningen mv. Derudover deltager alle kommuner i workshops efter behov på fagligt ekspert formål, succeskriterier, omfang (scope), værdi og omkost niveau, hvor man drøfter indholdet af projektet. ninger for kommunerne, budget for KOMBITs indtægter og omkostninger, tidsplan samt risici. Hertil kommer Omfang De kommunale medlemmer af styregruppen fremlægger forretnings modellen, der beskriver, hvordan de penge, som planerne for projektet en gang om året på et kommune KOMBIT lægger ud på kommunernes vegne, kommer ind igen. et kan gennemføres, når kommunerne har ernes governancestruktur møde, der behandler planerne for en gruppe af beslægtede fælleskommunale it-projekter og -løsninger. Her er alle givet forpligtende tilsagn om at betale for projektet, eller hvis projektet er lovpligtigt. Governancestruktur KOMBIT er kommunernes it-fællesskab og repræsenterer en delmængde af hver enkelt kommunes it-styring, som kommunen har bedt KOMBIT om at varetage. Kommunerne spiller derfor hovedrollen i governance-strukturen omkring det enkelte projekt og for KOMBITs samlede portefølje. KL Strategi KOMBIT Portefølje KL politisk udvalg KL kontaktudvalg KL koordination med staten KOMBIT bestyrelse KOMBIT direktion KOMBIT porteføljegruppe KOMBIT kommunemøder Tid Budget ets rammer: trekanten Fastlægges ved godkendelse af business case og justeres ved eskalation Udgør projektlederens ledelsesrum i forhold til projektets leverancer og ressourcer Eksempel på en projekttrekant med tolerancer kommuner repræsenteret på direktionsniveau. Såfremt projektet har behov for at afklare de politiske og strategiske rammer for projektet, som kommunerne måtte have i fællesskab som sektor, så sker dette via KL fx i regi af KL s administrative eller politiske udvalg på forvaltningsområderne eller i KL s bestyrelse. Afklaringer med statslige myndigheder om strategiske rammer, om lovgivning eller om konkrete aftaler om sammenhæng til statslige it-løsninger sker ligeledes via KL, eventuelt via en særskilt styregruppe KOMBITs direktion godkender projektbevillinger med omkostninger op til 5 mio. kr. (fx analyserne i en idefase). Større bevillinger behandles af KOMBITs bestyrelse, som primært består af kommunale borgmestre. Bestyrelsen vedtager også strategien for KOMBIT, som sammen med de tre kriterier ovenfor er styrende for prioritering af porteføljen. KOMBIT ejer leder gruppe Kommunestyregruppe Kommunefaggruppe Leverandørstyregruppe Type Beskrivelse Mål Tolerance Omfang Tid Budget Komplekse krav Go-live Eksterne udgifter 20 20/ millioner +/- 5-3 måneder + 1 million/- 3 millioner Simple krav Varighed Intern tid måneder timer +/- 20 +/- 14 dage +/- 500 timer over for staten. Når projektet indebærer et fælles it-indkøb, har projektet desuden en styregruppe med it-leverandøren. 6 7

5 Ledelse, roller og ansvar i projekterne lederen er daglig leder for alle i projektet teamet tager et fælles ansvar for projektet lederen har det overordnede ledelsesmæssige lederen skal skabe rammerne for, at hele projektteamet tager et fælles ansvar for projektets succes, samtidig ansvar for, at projektet leverer i forhold til mål og rammer i projektets InitieringsDokument (PID) og inden for med at alle skal kende deres egen rolle og ansvar. Opgaver, de rammer og værdier, som gælder i KOMBIT. lederen har den daglige ledelse af alle projektdel tagere. relle projektroller som fx it-konsulent eller kommunika som alle projekter har brug for at løse, er fordelt til gene lederen leder, fordeler og prioriterer den daglige tionskonsulent. rollerne skal være dækket i de faser, opgaveløsning og skaber rammer for trivslen i projektet. hvor de er relevante, og samme medarbejder kan godt For medarbejdere, som er på flere projekter på samme varetage flere forskellige roller. tid, samarbejder projektlederne om at løse eventuelle prioriteringskonflikter. Hver projektrolle har en afklaret mission, der beskriver rollens særlige faglige ansvarsområde i projektet, de hoved leverancer, som rollen skal levere i sit projekt og eventuelle På større projekter kan projektlederen få hjælp af en anden projektleder, der bistår med styringen af projektet efter fælles obligatoriske metoder hertil. Rollens indsats varierer aftale med projektlederen, men som ikke har et formelt afhængigt af projektets størrelse og fase. ledelsesansvar. Derudover vil flere i projektet varetage et opgaveansvar for samlede arbejdspakker i projektet med De projektroller, som varetager metoder, politikker og sammenhæng på tværs af KOMBIT, fx arkitekter, er udpeget flere bidragydere, hvilket ligeledes rummer elementer af projektledelse. som specialister. For disse roller er udpeget en specialistkoordinator, der fagligt står på mål for, at indehavere af Fordelingen af ledelsesopgaver i KOMBIT er beskrevet på rollen i alle projekter sikrer og udvikler brugen af KOMBITs oversigten Ledelse i KOMBIT på modsatte side fælles metoder og politikker. KOMBITs projektroller mv. fremgår af oversigten over KOMBITs projektorganisation på side 14. Roller nes kompetenceprofiler er uddybet i KOMBITs kompetence matrix. Trivsel i projekterne lederen har som daglig leder ansvaret for medarbejdernes trivsel og faglige udvikling i projektet, og for at følge op på dette hos hver enkelt projektdeltager. deltagerne skal gøre projektlederen opmærksom på trivselsproblemer, fx samarbejdsproblemer i projektet, så de kan løses i fællesskab. Kan projektleder og medarbejder ikke sammen finde en løsning, involveres medarbejderens personaleansvarlige i afklaringen. Trivselsproblemer, som trods dette ikke er løst, eskaleres til tillidsrepræsentanten eller HR, og projektejer informeres. Faglig eskalation når KOMBIT-beslutninger er truet Såfremt en projektdeltager er i tvivl om, hvorvidt projektet arbejder i henhold til de rammer, som KOMBIT har besluttet for projektdeltagerens ansvarsområde i projekterne, er projektdeltageren forpligtet til at eskalere dette. Eskalationen sker til projektlederen, som sammen med specialisten søger at finde en løsning. Kan projektlederen og projektdeltageren ikke finde en løsning, hvor både projektets og KOMBITs tværgående behov tilgodeses, forelægger man sammen sagen for projektejer med en fælles skriftlig vurdering af sagens stilling, alternativer og konsekvenser. ejerens afgørelse og begrundelse præciseres også på skrift. Hvis en specialist eskalerer, involveres specialistkoordinatoren i dialogen med projektejer, hvis projektleder eller specialist finder, at der er uklarhed om KOMBITs tværgående behov. Ledelse i KOMBIT Mig selv Selvledelse Prioriterer imellem mine opgaver Søger feedback og gør PL og PA opmærksomme på resultater, udviklingsønsker mv. Arbejder fleksibelt og har selv fleksibilitet under hensyn til projekternes behov Aftaler hjemmearbejde, fravær, ferie, afspadsering med PL ere ift. projekterne Opsøger opgaver i projekterne Opsøger prioritering hos PL ere når påkrævet Tager vare på min trivsel og siger til og fra Sygemelder til PL ere, PA, min evt. SK og til Receptionen Min(e) PE/ejer(e) Strategisk ledelse Søger direktionen om frigivelse af bevilling ved hver faseovergang pba. opdateret business case og budget Uddelegerer operationelt ansvar for business case, tid, scope og økonomi til PL Godkender eventuelle afvigelser fra tid, scope, økonomi, metoder mv. Beslutter ved eskalation af emner, der ikke har kunnet afklares i projektet Har daglig ledelse ift. projektlederen Min(e) PL/leder(e) Daglig ledelse Tildeler opgaver Prioriterer imellem opgaver (PMO afklarer hvis PL ere er uenige) Godkender tidsforbrug og udgifter Godkender hjemmearbejde (aftales senest dagen før) Godkender fravær, ferie, afspadsering (aftales i god tid) Følger trivsel i hverdagen, bl.a. via min timesaldo Vurderer resultater og samarbejde i projektet til PA Min PA/Personaleansvarlige Ansættelse og løn Indstiller til direktionen om resultater, samarbejde, løn, bonus, titel, arbejdstid op/ned, personalegoder, ansættelse og afskedigelse Beslutter uddannelse < kr./år Følger trivsel generelt via min timesaldo Rådgiver om afklaring med PL ere mv. Min SK/Specialistkoordinator Metodeledelse Indstiller metode til projektejergruppen sammen med PL ere i specialets metodegruppe Fortolker metodespørgsmål når der er tvivl Foreslår specialist ifm. PMO s allokering til projekter 8 9

6 KOMBITs projektfaser De fem projektfaser Det er god praksis at opdele projekter i faser, der sikrer en Dette sikrer, at forretningsviden og teknisk viden omkring I. Idefasen IV. Udvikling og udrulning løbende og tæt opfølgning på projektets fremdrift, og som it-løsningen bevares under fælleskommunal kontrol, så it- Meget kort fase Afklaring sikrer løbende vurdering af projektets bæredygtighed. leverandøren ikke får et vidensmonopol. Mini-business case for projektideen Udvikling og test Plan og budget for fasen Analyse og plan Overtagelsesprøve og driftsprøve KOMBITs projektmodel har fem faser, som bygger på klas KOMBIT påbegynder leverandørstyringen af drift, vedlige Prince2 = Start af projekt Service management påbegyndes siske elementer fra Prince2 og ITIL. Aktiviteterne, der hold og videreudvikling allerede i fasen Udvikling og udrul ITIL = Demand management Udrulning til kommuner ifølge business case præger udviklingen af en ny it-løsning, er også relevante ning. Det skyldes, at løsningen skal være i sikker drift, før (beskrivelse af ændringsønsker) Forvaltningsplan med forslag til for den videreudvikling, der finder sted løbende efter idriftsættelsen. I fasen Forvaltning og videreudvikling gennem den kan udrulles til de kommuner, som er forudsat i business casen. Samtidig kan fx lovgivningen være i bevægelse alle II. Analyse og plan-fasen videreudvikling Overlevering af emner og risici løbes samtlige fem projektfaser derfor i mindre skala for rede under udviklingen. Endelig afklaring af omfang Prince2 = bl.a. afslutning af projekt hver release af en kørende it-løsning. InitieringsDokument (PID) ITIL = Release og deployment Hvis omfanget af ændringer i Forvaltning og videreud for hele projektet management Kravene til videreudvikling ved releases mv. udformes i KOMBITs database med procesmodel, regelmodel, informa vikling er tilstrækkeligt omfattende eller komplekse, kan KOMBIT beslutte, at de skal udskilles i et særskilt projekt, Fuldstændig business case i PID Forpligtende tilslutning fra kommuner V. Forvaltning og videreudvikling tionsmodel og use cases, så der er sammenhæng til løs som kører ved siden af forvaltningsprojektet. og evt. stat Alle ITIL-processer ningens oprindelige specifikation og til andre løsninger. Ultimativ beslutning om projektet Videreudvikling i de fem faser per release Prince2 = Initiering af projekt Kontraktstyring af it-leverandørerne ITIL = Demand management (vurdering af ændringsønsker) III. Krav og kontrakt V. Forvaltning og videreudvikling I. Idé Dialog med kommunerne om krav Kravspecifikation Dialog med it-leverandører før anskaffelse Aftaler med omgivende it-løsninger It-anskaffelse KOMBITs projektmodel for nyudvikling og fortsat videreudvikling IV. Udvikling og udrulning it-løsning II. Analyse og plan Opdatering af PID inkl. business case ITIL = Service design (kravspecifikation ift. leverandører) III. Krav og kontrakt 10 11

7 ers leverancer i de fem projektfaser faser For at skabe fremdrift i projekterne har projektledere og repræsentanter for KOMBITs projektroller fastlagt de leverancer, som giver mening for ethvert kommuneprojekt. Omfanget af leveran cerne kan variere efter projektets størrelse og kompleksitet. Disse leverancer er SKAL-levrancer, som alle kommu neprojekter som udgangspunkt indeholder, medmindre særlige forhold i projektet gør det nødvendigt at afvige fra leverancerne. For disse leverancer er også udpeget vej ledninger, skabeloner eller interne itløsninger, som projekterne følger. ejeren tilser ved faseovergange, at SKAL-leverancerne er dækket for den gennemførte fase. Eksempler på centrale SKAL-leverancer i projekternes fem faser Samtlige SKAL-leverancer, skabeloner mv. findes via Metodematrix på KOMBITs intranet. Faseovergang Ved overgangen mellem to af KOMBITs projektfaser sikres, at de leverancer mv., som KOMBIT kræver, er leveret af projektet, og at kvaliteten er sikret på den måde, som er forudsat. Faseovergange i KOMBIT sker, når følgende produkter er godkendt: 1. Dokumentation af, at alle projektrollers SKAL-produkter/ leverancer i fasen og evt andre produkter jf. den aktuelle faseplan er godkendt af relevante projektroller og eksterne parter. Dvs. overholder de kvalitetskrav, der er for de enkelte produkter. Plan indgår for udestående produkter 2. Opdateret InitieringsDokument (PID)/Forvaltningsplan, inkl. revurderet business case/budget, projektplan og andre ledelsesdokumenter, med fremhævelse af ændringer 3. Opdateret samlet risikoanalyse samt øvrige oplysninger, som styregruppen/projektejeren skal bruge for at vurdere projektets tilstand 4. Faseplan for den kommende projektfase (forvaltningsplan, hvis næste fase er Forvaltning og videreudvikling) SKAL-leverance Ide Analyse Krav og Udvikling og Forvaltning og Ansvarlig projektrolle (-aktivitet) og plan kontrakt udrulning videreudvikling Business case Mini Fuld Opdateres Opdateres Opdateres leder/ Forretningsudvikler PID/Forvaltningsplan Udarbejdes Opdateres Opdateres Opdateres leder overblik Etableres Løbende Løbende Løbende Løbende koordinator Administrative opgaver ift. p-fasen Starter Løbende Løbende Løbende Løbende koordinator Interessentanalyse Mini Fuld Opdateres Opdateres Opdateres Kommunikationskonsulent Kommunikationsplan Mini Fuld Opdateres Opdateres Opdateres Kommunikationskonsulent Kommunal tilslutning Model vælges Planlægges Afsluttes før udbud Forretningsudvikler Kravmateriale Behovs- Kravmateriale opgørelse Tilbudsvurd. Opdateres Opdateres It-konsulent Kommune- og leverandørdialog Starter Fortsat Fortsat Fortsat It-konsulent om krav Målarkitektur Arkitektur- Rapport til Krav til oversigt til BC Arkitekturråd arkitektur mv. Opdateres Opdateres Arkitekt Processer, Forretningsarkitektur regler, use cases, Opdateres Opdateres Arkitekt info-model Kontrakt og visse bilag Udarbejde Jurist Kvalitetssikring af Kvalitetssikring udbudsmateriale/ Evaluerings- Jurist proces, eval. notat notat Anskaffelsesstrategi Markeds- Anskaffelses- Opfølgning Genudbudsanalyse strategi på strategi strategi Leverandørkonsulent Facilitering af leverandørdialog Starter Løbende Løbende Løbende Løbende Leverandørkonsulent Facilitere review af Facilitere Facilitere Facilitere Facilitere Test management materiale review review review review konsulent Styring af testaktivi Styre og Styre og Test management teter og ressourcer rapportere rapportere konsulent 5. En evaluering af fasen med oplysninger og erfaringer, der kan være en hjælp i senere faser i projektet/i andre projekter/i KOMBIT bredere set ejer involverer direktionen og bestyrelsen efter behov ejer kan iværksætte projektreview ift. disse fem produkter Implementeringsplan Udkast til plan Godkendt Eksekvering Plan for impl. Implementeringskonsulent plan af plan af ændringer Opfølgning på kom Starter Fortsat Implementeringskonsulent muner og leverandører Driftkontrakt udar Gennemgang Opfølgning Valg af Tilpasning af Service management bejdelse ud fra stan med iht. kontrakt kontrakttype driftkontrakt konsulent dard driftkontrakten leverandøren og behov Analyser af driftsmæs Vurdering af Service management sige afhængigheder Analyse ændringer konsulent 12 13

8 KOMBITS projektorganisering rollernes missioner Ledelse lederen leder projektet og projekt Kommunikationskonsulenten sikrer, at pro Adm. direktør deltagerne, så projektet leverer på KOMBITs jektets kommunikation understøtter projektets og projektets mål og værdier, samt bidrager og KOMBITs mål og virke til ledelse i KOMBIT Markedsdirektør direktør Direktør for forvaltning koordinatoren sikrer koordineret og Leverandørkonsulenten sikrer projektet viden om markedet og et konkurrencedygtigt leve er ejergruppen struktureret planlægning og gennemførelse af projektet i samarbejde med projekt leder randørfelt og bidrager til leverandørstyring gennem relationsskabelse til leverandørerne It-konsulenten sikrer, at it-løsningen bedst Implementeringskonsulenten specificerer, V. Forvaltning og videreudvikling I. Idé muligt understøtter den kommunale forretning under hensyn til projektmålene faciliterer og planlægger grundlaget for en effektiv og sikker organisatorisk og systemmæssig implementering i kommunerne IV. Udvikling og udrulning it-løsning II. Analyse og plan Forretningsudvikleren sikrer værdi for kommunerne og sund økonomi i projekterne via Service management konsulenten sikrer, III. en realistisk business case og dialog med at projektet opnår optimale driftleverancer Krav og kontrakt kommunerne både teknisk og økonomisk i forhold til projektets behov Juristen sikrer, at væsentlige opgaver i pro roller koordinator leder it-konsulent jekterne og KOMBIT anskues fra en juridisk synsvinkel og håndteres lovligt, klart og balanceret i henhold til projektets mål Test management konsulenten sikrer, at leverancer omkring it-løsningen fra projekt og leverandør bliver kvalitetsikret gennem test og review Personaleansvarlig Jurist Arkitekt Forretningsudvikler Kommunikationskonsulent Leverandørkonsulent Implementeringskonsulent Test management konsulent Service management konsulent Specialekoordinator Arkitekten sikrer en sammenhængende og driftssikker løsning under hensyn til projektmålene og den fælles rammearkitektur Stabsroller Økonomi HR PMO Intern it Sekretariat Reception 14 15

9 xxx

Projektgrundloven 2.0

Projektgrundloven 2.0 xxx Januar 2017 2. udgave Projektgrundloven 2.0 Indhold KOMBITs 10 projektprincipper......................... 4 nes governance Governancestruktur.................................... 6 Ledelse, roller og

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 20/11-14. Udbud af konsulentydelser: organisatoriske implementeringskonsulenter

INFORMATIONSMØDE 20/11-14. Udbud af konsulentydelser: organisatoriske implementeringskonsulenter INFORMATIONSMØDE 20/11-14 Udbud af konsulentydelser: organisatoriske implementeringskonsulenter Informationsmøde Kl 14 14.10 Velkomst Flemming Engstrøm 14.10 14.30 Rammerne for udbuddet Carmen Woodman

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele

Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele Styrings- og rapporteringsmodel - Rigspolitiets IT og Tele itsmf PRINCE2 interessegruppe 14. Januar 2009 TIDLIGERE INITIATIV - Power Projektet Formål: Implementering af PR2 i Rigspolitiets IT og Tele Opgaven:

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder 7. & 8. marts Arbejde med kravspecifikationen Workshops gennemført: Lærere Dagtilbudsledere og pædagoger Vejledere & it-konsulenter Ledere og adm. medarbejdere Skoleledere

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

SAPA projektorganisering - kom godt i gang

SAPA projektorganisering - kom godt i gang SAPA projektorganisering - kom godt i gang Fem gode råd Fem første steps 1. Skab overblik over alle projekter og få skabt ledelsesmæssig bevågenhed, synlighed og forankring 2. Informér om forandringer

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD Maj 2016 DUBU og strategi for genudbud DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) er en it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge.

Læs mere

Case: Danmarks statslige it- projektmodel

Case: Danmarks statslige it- projektmodel Case: Danmarks statslige it- projektmodel Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen, Danmark Præsentation for NOKIOS, Trondheim, 21. september 2011 1 AGENDA 1. Hvorfor professionalisere it-projekter

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel December 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

Arkitekturrapport:

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere