Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT"

Transkript

1 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering, som skal sikre en ensartet måde at styre og kvalitetssikre vedligehold, videreudvikling og lovvedligeholdelse af de fælleskommunale løsninger. Governancemodellen skal også sikre fagligheden i beslutninger samt sikre en fælles model for samarbejde mellem kommunerne, KL og KOMBIT. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/10

2 Indhold 1. Indledning Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningerne ) Lovvedligehold ) Vedligehold (teknisk) ) Vedligehold (behovsændringer) ) Videreudvikling ) Genudbud Organisation... 5 Faggruppe... 5 KL s kontaktudvalg... 6 Kontakt til staten... 6 Lovovervåger og kravredaktion... 7 Den samlede governancemodel Roller og involvering... 8 KL s rolle og involvering herunder interessevaretagelse og domæneviden... 9 Kommunernes rolle og involvering... 9 KOMBITs rolle og involvering som ansvarlig for løsningen KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/10

3 1. Indledning Ved salget af KMD i slutningen af 2008 stod det klart, at den kommunale sektor i kraft af KMD's monopol på en række kritiske it-systemer stod over for en stor udfordring, som ville kræve, at kommunerne fremover i langt højere grad handlede i fællesskab. Dette var baggrunden for, at KOMBIT, som kommunernes it-fællesskab, blev dannet i kølvandet på KMD-salget. En af forudsætningerne for at bryde monopolet og forhindre det i at genopstå hos en ny leverandør er, at kommunerne i fællesskab hjemtager tilstrækkelig forretningsviden fra it-markedet til at markedet kan åbnes for nye leverandører. For at kunne hjemtage forretningsviden er der behov for, at kommunerne som kunder kan stille de nødvendige forretningsmæssige krav til Løsningerne 1. Det kræver f.eks. beskrivelse af de arbejdsgange, som Løsningerne skal understøtte, begrebs- og informationsmodeller, snitfladebeskrivelser og regelmodeller. De forretningsmæssige krav omfatter også den lovgivning, som den administration Løsningerne skal understøtte er omfattet af. Kommunerne har behov for, at videreudviklingen af de enkelte fælleskommunale løsninger sker så de bliver ved med at understøtte den kommunale forretning på effektiv vis og lever op til fremtidige krav og nye udfordringer. Endelig kan der inden for de enkelte forvaltningsområder, fx teknik- og miljøområdet eller socialområdet, være behov for prioritering af udviklings- eller videreudviklingstiltag på tværs af domænet og dermed eventuelt også på tværs af flere eksisterende løsninger. Her skal det sikres, at prioriteringen flugter med de forretningsbehov, som kommunerne ser som de væsentligste. Det er KOMBIT der, som bestiller af løsningerne på kommunernes vegne, stiller de forretningsmæssige krav til de fælleskommunale løsninger over for leverandørerne. Det gælder både i udbuds-, udviklings- og i drifts/videreudviklingsfasen. Der er aftalt en overordnet governancemodel for KOMBITs arbejde med fælles kommunale løsninger. Governancemodellen beskriver roller og ansvar for de forskellige involverede parter ift. løsningerne. For at skabe en ensartet understøttelse af videreudviklingen af løsninger, præciseres og suppleres den overordnede model med nærvende governancemodel. Governancemodellen beskriver, hvordan KOMBIT, KL og kommunerne arbejder sammen om at sikre, at KOMBIT er i stand til at stille de krav til leverandøren, der er nødvendige for at vedligeholdelsen af de forretningsmæssige krav, herunder lovvedligeholdelsen, bliver optimal og at videreudviklingen understøtter den kommunale kerneopgave. Governancemodellen skal desuden sikre samspillet med andre aktører, primært staten, som har indflydelse på de rammevilkår, som løsningerne skal fungere indenfor. 1 Kombit bruger termen Løsning som en beskrivelse for det it system/støttesystem/selvbetjeningssystem, som KOMBIT køber på kommunerens vegne og er kontraktholder for KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/10

4 2. Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningerne Så snart en løsning er sat i drift vil der opstå behov for ændringer. Der er flere forskellige hændelser, der skaber behov for ændringer. Disse behov opdeles i det følgende i forskellige typer: 1) Lovvedligehold: behov, der udspringer af ændringer i lovgivning 2) Vedligehold (teknisk): behov for tekniske ændringer. 3) Vedligehold (behovsændringer): behov, der er nødvendige småændringer mv. 4) Videreudvikling: behov for udvikling af ny funktionalitet mv. 5) Genudbud. Nedenfor beskrives indholdet i de fire typer behov ift. vedligeholdelse og videreudvikling 1) Lovvedligehold Lovvedligehold er centralt for en løsning eftersom lovgivningen ændrer sig og dermed typisk løbende afføder behov for større eller mindre ændringer af løsningen. Lovvedligehold indeholder flere væsentlige aktiviteter: lovovervågning omsættelse af lovgivning til it ændringer i forretningsviden og opdateringen af dokumentation dette medfører de konkrete ændringer i løsningen dette afstedkommer. Lovvedligehold vil medføre vedligehold (behovsændringer) eller videreudvikling, men det behandles særskilt, da processen indeholder flere aktiviteter end ellers. Det er vigtigt at bemærke, at uafhængigt af hvem der varetager rollen med lovvedligehold, vil det altid være kommunerne, der i sidste ende har det kommunale myndighedsansvar. 2) Vedligehold (teknisk) Vedligehold er en teknisk aktivitet, som en driftsleverandør typisk varetager selv. Det dækker over tekniske opgaver som f.eks. ny sikkerhedsopdatering, rettelse af fejl, opdateringer af server mm. Krav til dette indgår i den kontrakt, der indgås med driftsleverandøren og aktiviteterne varetages i dialog og samarbejde med den ansvarlige projektleder. 3) Vedligehold (behovsændringer) Vedligehold (behovsændringer) er aftalte ændringer af systemet, der optimerer anvendelsen af løsningen. Det vil være mindre ukomplicerede ændringer, som f.eks. en ny dropdownboks eller en ny knap. Vedligehold kan også være mindre omlægninger, der skyldes nye versioner af løsningens basisprogrammel. Denne aktivitet aftales mellem leverandør og projektleder. Den kommunale styregruppe bliver løbende orienteret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/10

5 4) Videreudvikling Videreudvikling er større ændringer af løsningen. Det kan være ny funktionalitet, et nyt modul mm. Denne aktivitet er central for den forretningsmæssige udvikling på det område, som løsningen skal understøtte og dermed også for løsningens fremtid. Den kommunale styregruppe skal godkende videreudviklingen så det sikres, at den fælleskommunale beslutningsproces med hensyn til videreudvikling er gennemsigtig, og at prioriteringen er forankret i kommunerne. Når videreudviklingstiltag er besluttet i den kommunale styregruppe, er det projektlederen der tager hånd om udførelsen sammen med leverandøren. 5) Genudbud Samtlige fælleskommunale løsninger genudbydes med jævne mellemrum. Omkostninger ved genudbud kan begrænses ved, at al dokumentation er opdateret og vedligeholdt, herunder alle forretningskrav. 3. Organisation Der eksisterer allerede en overordnet governancemodel for løsninger indkøbt af KOMBIT, som beskriver roller og ansvar for de forskellige aktører, jf. beslutninger i KL s bestyrelse og KOMBITs bestyrelse i foråret/forsommeren For at skabe en ensartet understøttelse af videreudviklingen af løsningerne, herunder lovvedligeholdelse, foreslås den overordnede model med en styregruppe mv. for hver løsning præciseret og suppleret med en række funktioner/fora. Disse yderligere fora er beskrevet i det følgende. Faggruppe For hver løsning etableres en faggruppe af kommunale repræsentanter med ekspertviden på området. Endvidere deltager fagpersoner fra KLs fagkontor. Gruppen skal på bestilling fra KOMBIT/projektlederen bistå med faglige input og rådgive om behandling og prioritering af indsamlede ændringsforslag fra kommunerne, inden for de strategiske og budgetmæssige rammer, som er fastlagt af styregruppen for løsningen. Desuden skal faggruppen drøfte og konkretisere lovgivning/ændringer i forhold til den kommunale praksis, herunder bidrage til kvalitetssikring af lovudredningen og angive hvilke nye og ændrede forretningskrav til løsningen, det bør give anledning til. Projektet/projektlederen får bistand fra Kravredaktionen (jf. nedenfor) til at opdatere diagrammerne med forretningskrav, herunder opdateringen af lovudredningen, informationsmodellen, processerne, use cases mm. Faggruppen skal bidrage med den nødvendige viden til dette arbejde hos kravredaktionen. Ansvar: Faglig og lovgivningsmæssig udredelse og kvalitetssikring af nye og ændrede krav i samarbejde med kravredaktionen. Bidrage til at sikre sporbarhed mellem retskilde og forretningskrav. Oplæg til projektleder med prioritering af ændringsforslag Oplæg til projektleder med prioritering af ønsker til videreudviklingsforslag KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/10

6 Kompetencer: Faggruppen består af fagpersoner/eksperter fra kommunerne udvalgt ift. den enkelte løsnings behov for kompetencer. Faggruppen vil have mulighed for at trække på personer fra Kravredaktionen med tilstrækkelige analytiske it-kompetencer til at omsætte gældende ret til egentlige krav. Det vil være nødvendigt at inkludere disse kompetencer for hvert domæneområde, hvis Løsningen går på tværs af flere domæneområder. For at sikre tilstedeværelsen af disse faglige kompetencer inden for hvert domæneområde skal rollen udfyldes af fagpersoner fra kommunerne og KL s fagkontorer. Der afholdes møder 2-6 gange årligt. Behovet for møder afhænger af mængden af lovændringer, ændringsønsker mv. KL s kontaktudvalg KL s kontaktudvalg, som repræsenterer direktørniveauerne på de forskellige fagområder, inddrages i rådgivningen på et mere overordnet plan om udvikling af digitaliserbar lovgivning og udvikling af de fælleskommunale løsninger. For hver løsning er der, jf. governancemoddelen etableret, en kommunal styregruppe. Kontakten til KL s kontaktudvalg skal ikke træde i stedet for disse, men bidrage til øget kommunal forankring af strategiske beslutninger ud over beslutninger på de enkelte projekter. Ansvar: Overordnet rådgivningsansvar for digitalisering af domæneområdet og udvikling af digitaliserbar lovgivning Prioritering og rådgivning om fremtidige lovgivningsmæssige ændringer samt deres digitale konsekvenser Rådgivning af KOMBIT i situationer hvor det er nødvendigt at prioritere mellem udviklingsbehov/ønsker på tværs af flere løsninger inden for samme domæneområde. Dette sker på opfordring af KOMBIT. Kompetencer: KL s kontaktudvalg omfatter personer på ledelsesniveau med autoritet til at bære ansvaret for domæneområdet. Det aftales konkret med KOMBIT, hvor sager med relevans for Løsningerne tages op i kontaktudvalget. Kontakt til staten Der vil i en række situationer kunne opstå behov for kontakt til staten i relation til den enkelte løsning. Det kan fx handle om: at formidle forslag om ændringsbehov til lovgivningen at påvirke forberedelse af ny lovgivning at drøfte implementeringsprocesser og tidsfrister ved større ændringer/lovreformer at drøfte konkrete fortolkningsbehov KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/10

7 Desuden har det i sig selv værdi, at det relevante fagministerium har kendskab til løsningerne og vilkårene i forbindelse med ændringsprocesserne. Ansvar: KL har ansvaret for interessevaretagelsen på kommunernes vegne over for staten, men i det omfang der er tale om meget løsningsspecifik dialog med staten, skal dette ske i et tæt samarbejde med de ansvarlige i KOMBIT. Der kan ikke fastlægges en uniform model, som er fælles for alle relevante domæneområder, for hvordan denne opgave varetages. Der skal for enkelt område findes en model, som er kongruent med hvordan samspillet i øvrigt er tilrettelagt mellem KLs fagkontor og det pågældende fagministerium. Nogle mulige organisationsmodeller vil være: Opgaven integreres i et eksisterende fælles kontaktorgan om digitalisering mellem KL og et fagministerium. En repræsentant fra KOMBIT deltager efter behov. Der etableres en særlig kontaktgruppe for løsningen (eller flere løsninger) mellem KL (og KOMBIT) og det pågældende fagministerium (eventuelt forankret under et eksisterende kontaktorgan, jf. første bullet). En statslig repræsentant inddrages i faggruppen, suppleret med fx to årlige møder med det pågældende fagministeriums kontorchef på domænet. Kompetencer: Idet rollen er central, skal den inkludere personer med autoritet til at bære kommunernes interesser på domæneområdet videre over for staten. Det kræver betydelig faglig indsigt i domænet at løfte interessevaretagelsen på det løsningsspecifikke niveau. Lovovervåger og kravredaktion Foruden inddragelsen af KL s kontaktudvalg, kontaktopgaven med staten og faggruppen, som er beskrevet ovenfor, er der to andre tværgående organer, som er vigtige for organiseringen: Kravredaktion, er et fælles tværgående organ, der samler og koordinerer forretningskrav på tværs af projekter og løsninger og har en rolle i den driftsmæssige forvaltning af forretningskrav. Kravredaktionen skal sikre, at dokumentation af forretningskrav hænger sammen på tværs og lever op til det aftalte kvalitetsniveau. Kravredaktionen identificerer konsekvenser af nye forretningskrav på tværs af systemer og deltager i eventuel OIO standardiseringsarbejde. Kravredaktionen er placeret i KOMBIT. Lovovervågning, skal overvåge lovgivningen og andre retskilder for ændringer og indgå i dialog omkring det lovforberedende arbejde. Lovovervågning opdeles i to typer: proaktiv og reaktiv. Den proaktive overvågning sker løbende i samarbejde med staten/styrelserne og/eller i interessevaretagelsen og er central for at opnå, at der allerede i begyndelsen af lovgivningsprocessen bliver tænkt digitaliserbar lovgivning KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/10

8 ind, specielt med fokus på Løsningen. Den reaktive overvågning skal varetages af ekstern leverandør, der skal findes i et fælles udbud i Den samlede governancemodel De ovenfor nævnte suppleringer til governancemodellen ændrer ikke på eksisterende principper, hvor: KOMBITs bestyrelse beslutter prioriteringen af KOMBITs ressourceanvendelse, og dermed porteføljen, på baggrund af indstilling fra KOMBITs direktion. KOMBITs direktion rådfører sig med Porteføljegruppen, f.eks. om tværgående prioriteringer imellem fagområder og Projekter/Løsninger. KL kan rejse nye ønsker til prioritering af KOMBITs portefølje i KL/KOMBITs koordinationsgruppe Den samlede governancemodel er illustreret i ovenstående figur. 4. Roller og involvering Jævnfør den tidligere besluttede governancemodel, og de yderligere fora/funktioner i dette notat indgår en lang række aktører i governancearbejdet med hver sin rolle og involvering. KLs, Kommunerne og KOMBITs rolle og involvering er beskrevet nedenfor. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/10

9 KL s rolle og involvering herunder interessevaretagelse og domæneviden KL arbejder for at digitaliseringen skal sikre en fortsat udvikling af den kommunale sektor og skaber både forbedringer og effektivisering. KL har den centrale rolle i at repræsentere kommunernes fælles politiske og strategiske hensyn omkring domæneområdet. KL har ansvaret for KL s kontaktudvalg og de sager, som tilgår kontaktudvalget i kraft af governancemodellen for KOMBITs løsninger. KOMBIT bidrager i fornødent omfang med input og viden hertil. KL har ansvaret for i dialog og samarbejde, med KOMBIT at der etableres en organisering af kontakten til staten i relation til de interessevaretagelsesbehov, som affødes af løsningerne. KOMBIT deltager i relevant omfang i kontakt og stiller de nødvendige materialer og viden til rådighed. KL deltager i styregruppen og faggruppen for hvert system. KL har hovedansvaret for sekretariatsbetjeningen af faggrupperne. Ansvaret er placeret i KL for at: Styrke faggruppens legitimitet Faggruppen i et vist omfang kan tillige anvendes af KL til input til de meget fagtunge/tekniske dele af interessevaretagelsen, som ikke knytter sig snævert til løsningerne i KOMBITs regi Det styrker KL s muligheder for at bevare en vidensmæssig faglig tyngde på de fagtekniske dele af kommunernes virksomhed KL bistå med at udpege medlemmer til faggruppen. Den endelig bemanding af Faggruppen sker i samarbejde mellem KOMBIT og KLs fagkontor. Endelig håndteres KL s samarbejde med KOMBIT om løsningerne i KOMBITs bestyrelse, Porteføljegruppen og KL/KOMBIT koordinationsgruppe. Kommunernes rolle og involvering De fælleskommunale løsninger er kommunernes løsninger, så kommunerne skal sikres den afgørende indflydelse på deres videreudvikling. Kommunerne har en meget central rolle med at sørge for den gode opgaveløsning via de fælles it-løsninger mv. De har den vigtige erfaring og har et dybt kendskab til lovgivningen. Kommunerne vil være repræsenteret ved forskellige roller og kompetencer. Kommunerne er med i KOMBITs bestyrelse og KOMBITs porteføljegruppe. De vil både deltage i KL kontaktudvalg og i faggrupper på hvert område eller løsning. Det er centralt for rollen, at kommunerne stiller en række fagpersoner med et dybt kendskab til lovgivningsområdet. Kommunerne er desuden også repræsenteret i de kommunale styregrupper KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/10

10 Kommunernes rolle i faggruppen vil være at omsætte gældende ret til ønsker til itfunktionalitet, samt at foreslå en prioritering af de fælles kommunale ønsker til vedligehold og videreudvikling til Projektet/projektleder. Kommunernes rolle i styregruppen er at repræsentere de fælles kommunale behov KOMBITs rolle og involvering som ansvarlig for løsningen KOMBIT er systemejer på vegne af kommunerne og er kontraktholder overfor leverandøren. KOMBIT fungerer som projektleder i udviklingsfasen og i den efterfølgende drift og forvaltning. Det er projektlederen som er ansvarlig for løsningen, herunder at få specificeret og estimeret opgaver i forbindelse med videreudvikling og ændringsønsker samt at varetage de økonomiske beslutninger der er taget fælleskommunalt omkring løsningen. KOMBITs rolle i KOMBITs bestyrelse, KOMBITs direktion og Porteføljegruppen er ikke beskrevet i dette notat. KOMBIT vil deltage som observatør i KLs kontaktudvalg og i kontakt til staten når der behandles løsningsspecifikke forhold. KOMBIT er ansvarlig for styregrupperne og har sekretariatsfunktionen for styregrupperne. KOMBITs rolle er at igangsætte processen med faggruppen for at få lovfortolket og forslag til prioritering af opgaver i forbindelse med lovvedligeholdelse, videreudvikling og ændringsønsker. Faggruppens arbejde igangsættes altid på KOMBITs foranledning og indenfor rammer besluttet i styregruppen. KOMBIT har ansvaret for den reaktive lovovervågning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/10

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Kommunale standardvilkår for køb af it-løsninger - en proces. 1.1 Baggrund. 1.2 En fælles strategi. 18. november 2014 LDA NOTAT

Kommunale standardvilkår for køb af it-løsninger - en proces. 1.1 Baggrund. 1.2 En fælles strategi. 18. november 2014 LDA NOTAT 18. november 2014 LDA NOTAT Standardvilkår - en proces Kommunale standardvilkår for køb af it-løsninger - en proces 1.1 Baggrund Det er i dag umuligt at finde en fællesnævner for danske kommuners it-kontrakter,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab

Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab Kommunernes Ydelsessystem Instruktion til udfyldelse af business case-redskab April 2015 Dette notat er en opdateret version af den instruktion til udfyldelse af den lokale business case på Kommunernes

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere