Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT"

Transkript

1 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering, som skal sikre en ensartet måde at styre og kvalitetssikre vedligehold, videreudvikling og lovvedligeholdelse af de fælleskommunale løsninger. Governancemodellen skal også sikre fagligheden i beslutninger samt sikre en fælles model for samarbejde mellem kommunerne, KL og KOMBIT. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/10

2 Indhold 1. Indledning Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningerne ) Lovvedligehold ) Vedligehold (teknisk) ) Vedligehold (behovsændringer) ) Videreudvikling ) Genudbud Organisation... 5 Faggruppe... 5 KL s kontaktudvalg... 6 Kontakt til staten... 6 Lovovervåger og kravredaktion... 7 Den samlede governancemodel Roller og involvering... 8 KL s rolle og involvering herunder interessevaretagelse og domæneviden... 9 Kommunernes rolle og involvering... 9 KOMBITs rolle og involvering som ansvarlig for løsningen KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/10

3 1. Indledning Ved salget af KMD i slutningen af 2008 stod det klart, at den kommunale sektor i kraft af KMD's monopol på en række kritiske it-systemer stod over for en stor udfordring, som ville kræve, at kommunerne fremover i langt højere grad handlede i fællesskab. Dette var baggrunden for, at KOMBIT, som kommunernes it-fællesskab, blev dannet i kølvandet på KMD-salget. En af forudsætningerne for at bryde monopolet og forhindre det i at genopstå hos en ny leverandør er, at kommunerne i fællesskab hjemtager tilstrækkelig forretningsviden fra it-markedet til at markedet kan åbnes for nye leverandører. For at kunne hjemtage forretningsviden er der behov for, at kommunerne som kunder kan stille de nødvendige forretningsmæssige krav til Løsningerne 1. Det kræver f.eks. beskrivelse af de arbejdsgange, som Løsningerne skal understøtte, begrebs- og informationsmodeller, snitfladebeskrivelser og regelmodeller. De forretningsmæssige krav omfatter også den lovgivning, som den administration Løsningerne skal understøtte er omfattet af. Kommunerne har behov for, at videreudviklingen af de enkelte fælleskommunale løsninger sker så de bliver ved med at understøtte den kommunale forretning på effektiv vis og lever op til fremtidige krav og nye udfordringer. Endelig kan der inden for de enkelte forvaltningsområder, fx teknik- og miljøområdet eller socialområdet, være behov for prioritering af udviklings- eller videreudviklingstiltag på tværs af domænet og dermed eventuelt også på tværs af flere eksisterende løsninger. Her skal det sikres, at prioriteringen flugter med de forretningsbehov, som kommunerne ser som de væsentligste. Det er KOMBIT der, som bestiller af løsningerne på kommunernes vegne, stiller de forretningsmæssige krav til de fælleskommunale løsninger over for leverandørerne. Det gælder både i udbuds-, udviklings- og i drifts/videreudviklingsfasen. Der er aftalt en overordnet governancemodel for KOMBITs arbejde med fælles kommunale løsninger. Governancemodellen beskriver roller og ansvar for de forskellige involverede parter ift. løsningerne. For at skabe en ensartet understøttelse af videreudviklingen af løsninger, præciseres og suppleres den overordnede model med nærvende governancemodel. Governancemodellen beskriver, hvordan KOMBIT, KL og kommunerne arbejder sammen om at sikre, at KOMBIT er i stand til at stille de krav til leverandøren, der er nødvendige for at vedligeholdelsen af de forretningsmæssige krav, herunder lovvedligeholdelsen, bliver optimal og at videreudviklingen understøtter den kommunale kerneopgave. Governancemodellen skal desuden sikre samspillet med andre aktører, primært staten, som har indflydelse på de rammevilkår, som løsningerne skal fungere indenfor. 1 Kombit bruger termen Løsning som en beskrivelse for det it system/støttesystem/selvbetjeningssystem, som KOMBIT køber på kommunerens vegne og er kontraktholder for KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/10

4 2. Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningerne Så snart en løsning er sat i drift vil der opstå behov for ændringer. Der er flere forskellige hændelser, der skaber behov for ændringer. Disse behov opdeles i det følgende i forskellige typer: 1) Lovvedligehold: behov, der udspringer af ændringer i lovgivning 2) Vedligehold (teknisk): behov for tekniske ændringer. 3) Vedligehold (behovsændringer): behov, der er nødvendige småændringer mv. 4) Videreudvikling: behov for udvikling af ny funktionalitet mv. 5) Genudbud. Nedenfor beskrives indholdet i de fire typer behov ift. vedligeholdelse og videreudvikling 1) Lovvedligehold Lovvedligehold er centralt for en løsning eftersom lovgivningen ændrer sig og dermed typisk løbende afføder behov for større eller mindre ændringer af løsningen. Lovvedligehold indeholder flere væsentlige aktiviteter: lovovervågning omsættelse af lovgivning til it ændringer i forretningsviden og opdateringen af dokumentation dette medfører de konkrete ændringer i løsningen dette afstedkommer. Lovvedligehold vil medføre vedligehold (behovsændringer) eller videreudvikling, men det behandles særskilt, da processen indeholder flere aktiviteter end ellers. Det er vigtigt at bemærke, at uafhængigt af hvem der varetager rollen med lovvedligehold, vil det altid være kommunerne, der i sidste ende har det kommunale myndighedsansvar. 2) Vedligehold (teknisk) Vedligehold er en teknisk aktivitet, som en driftsleverandør typisk varetager selv. Det dækker over tekniske opgaver som f.eks. ny sikkerhedsopdatering, rettelse af fejl, opdateringer af server mm. Krav til dette indgår i den kontrakt, der indgås med driftsleverandøren og aktiviteterne varetages i dialog og samarbejde med den ansvarlige projektleder. 3) Vedligehold (behovsændringer) Vedligehold (behovsændringer) er aftalte ændringer af systemet, der optimerer anvendelsen af løsningen. Det vil være mindre ukomplicerede ændringer, som f.eks. en ny dropdownboks eller en ny knap. Vedligehold kan også være mindre omlægninger, der skyldes nye versioner af løsningens basisprogrammel. Denne aktivitet aftales mellem leverandør og projektleder. Den kommunale styregruppe bliver løbende orienteret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/10

5 4) Videreudvikling Videreudvikling er større ændringer af løsningen. Det kan være ny funktionalitet, et nyt modul mm. Denne aktivitet er central for den forretningsmæssige udvikling på det område, som løsningen skal understøtte og dermed også for løsningens fremtid. Den kommunale styregruppe skal godkende videreudviklingen så det sikres, at den fælleskommunale beslutningsproces med hensyn til videreudvikling er gennemsigtig, og at prioriteringen er forankret i kommunerne. Når videreudviklingstiltag er besluttet i den kommunale styregruppe, er det projektlederen der tager hånd om udførelsen sammen med leverandøren. 5) Genudbud Samtlige fælleskommunale løsninger genudbydes med jævne mellemrum. Omkostninger ved genudbud kan begrænses ved, at al dokumentation er opdateret og vedligeholdt, herunder alle forretningskrav. 3. Organisation Der eksisterer allerede en overordnet governancemodel for løsninger indkøbt af KOMBIT, som beskriver roller og ansvar for de forskellige aktører, jf. beslutninger i KL s bestyrelse og KOMBITs bestyrelse i foråret/forsommeren For at skabe en ensartet understøttelse af videreudviklingen af løsningerne, herunder lovvedligeholdelse, foreslås den overordnede model med en styregruppe mv. for hver løsning præciseret og suppleret med en række funktioner/fora. Disse yderligere fora er beskrevet i det følgende. Faggruppe For hver løsning etableres en faggruppe af kommunale repræsentanter med ekspertviden på området. Endvidere deltager fagpersoner fra KLs fagkontor. Gruppen skal på bestilling fra KOMBIT/projektlederen bistå med faglige input og rådgive om behandling og prioritering af indsamlede ændringsforslag fra kommunerne, inden for de strategiske og budgetmæssige rammer, som er fastlagt af styregruppen for løsningen. Desuden skal faggruppen drøfte og konkretisere lovgivning/ændringer i forhold til den kommunale praksis, herunder bidrage til kvalitetssikring af lovudredningen og angive hvilke nye og ændrede forretningskrav til løsningen, det bør give anledning til. Projektet/projektlederen får bistand fra Kravredaktionen (jf. nedenfor) til at opdatere diagrammerne med forretningskrav, herunder opdateringen af lovudredningen, informationsmodellen, processerne, use cases mm. Faggruppen skal bidrage med den nødvendige viden til dette arbejde hos kravredaktionen. Ansvar: Faglig og lovgivningsmæssig udredelse og kvalitetssikring af nye og ændrede krav i samarbejde med kravredaktionen. Bidrage til at sikre sporbarhed mellem retskilde og forretningskrav. Oplæg til projektleder med prioritering af ændringsforslag Oplæg til projektleder med prioritering af ønsker til videreudviklingsforslag KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/10

6 Kompetencer: Faggruppen består af fagpersoner/eksperter fra kommunerne udvalgt ift. den enkelte løsnings behov for kompetencer. Faggruppen vil have mulighed for at trække på personer fra Kravredaktionen med tilstrækkelige analytiske it-kompetencer til at omsætte gældende ret til egentlige krav. Det vil være nødvendigt at inkludere disse kompetencer for hvert domæneområde, hvis Løsningen går på tværs af flere domæneområder. For at sikre tilstedeværelsen af disse faglige kompetencer inden for hvert domæneområde skal rollen udfyldes af fagpersoner fra kommunerne og KL s fagkontorer. Der afholdes møder 2-6 gange årligt. Behovet for møder afhænger af mængden af lovændringer, ændringsønsker mv. KL s kontaktudvalg KL s kontaktudvalg, som repræsenterer direktørniveauerne på de forskellige fagområder, inddrages i rådgivningen på et mere overordnet plan om udvikling af digitaliserbar lovgivning og udvikling af de fælleskommunale løsninger. For hver løsning er der, jf. governancemoddelen etableret, en kommunal styregruppe. Kontakten til KL s kontaktudvalg skal ikke træde i stedet for disse, men bidrage til øget kommunal forankring af strategiske beslutninger ud over beslutninger på de enkelte projekter. Ansvar: Overordnet rådgivningsansvar for digitalisering af domæneområdet og udvikling af digitaliserbar lovgivning Prioritering og rådgivning om fremtidige lovgivningsmæssige ændringer samt deres digitale konsekvenser Rådgivning af KOMBIT i situationer hvor det er nødvendigt at prioritere mellem udviklingsbehov/ønsker på tværs af flere løsninger inden for samme domæneområde. Dette sker på opfordring af KOMBIT. Kompetencer: KL s kontaktudvalg omfatter personer på ledelsesniveau med autoritet til at bære ansvaret for domæneområdet. Det aftales konkret med KOMBIT, hvor sager med relevans for Løsningerne tages op i kontaktudvalget. Kontakt til staten Der vil i en række situationer kunne opstå behov for kontakt til staten i relation til den enkelte løsning. Det kan fx handle om: at formidle forslag om ændringsbehov til lovgivningen at påvirke forberedelse af ny lovgivning at drøfte implementeringsprocesser og tidsfrister ved større ændringer/lovreformer at drøfte konkrete fortolkningsbehov KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/10

7 Desuden har det i sig selv værdi, at det relevante fagministerium har kendskab til løsningerne og vilkårene i forbindelse med ændringsprocesserne. Ansvar: KL har ansvaret for interessevaretagelsen på kommunernes vegne over for staten, men i det omfang der er tale om meget løsningsspecifik dialog med staten, skal dette ske i et tæt samarbejde med de ansvarlige i KOMBIT. Der kan ikke fastlægges en uniform model, som er fælles for alle relevante domæneområder, for hvordan denne opgave varetages. Der skal for enkelt område findes en model, som er kongruent med hvordan samspillet i øvrigt er tilrettelagt mellem KLs fagkontor og det pågældende fagministerium. Nogle mulige organisationsmodeller vil være: Opgaven integreres i et eksisterende fælles kontaktorgan om digitalisering mellem KL og et fagministerium. En repræsentant fra KOMBIT deltager efter behov. Der etableres en særlig kontaktgruppe for løsningen (eller flere løsninger) mellem KL (og KOMBIT) og det pågældende fagministerium (eventuelt forankret under et eksisterende kontaktorgan, jf. første bullet). En statslig repræsentant inddrages i faggruppen, suppleret med fx to årlige møder med det pågældende fagministeriums kontorchef på domænet. Kompetencer: Idet rollen er central, skal den inkludere personer med autoritet til at bære kommunernes interesser på domæneområdet videre over for staten. Det kræver betydelig faglig indsigt i domænet at løfte interessevaretagelsen på det løsningsspecifikke niveau. Lovovervåger og kravredaktion Foruden inddragelsen af KL s kontaktudvalg, kontaktopgaven med staten og faggruppen, som er beskrevet ovenfor, er der to andre tværgående organer, som er vigtige for organiseringen: Kravredaktion, er et fælles tværgående organ, der samler og koordinerer forretningskrav på tværs af projekter og løsninger og har en rolle i den driftsmæssige forvaltning af forretningskrav. Kravredaktionen skal sikre, at dokumentation af forretningskrav hænger sammen på tværs og lever op til det aftalte kvalitetsniveau. Kravredaktionen identificerer konsekvenser af nye forretningskrav på tværs af systemer og deltager i eventuel OIO standardiseringsarbejde. Kravredaktionen er placeret i KOMBIT. Lovovervågning, skal overvåge lovgivningen og andre retskilder for ændringer og indgå i dialog omkring det lovforberedende arbejde. Lovovervågning opdeles i to typer: proaktiv og reaktiv. Den proaktive overvågning sker løbende i samarbejde med staten/styrelserne og/eller i interessevaretagelsen og er central for at opnå, at der allerede i begyndelsen af lovgivningsprocessen bliver tænkt digitaliserbar lovgivning KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/10

8 ind, specielt med fokus på Løsningen. Den reaktive overvågning skal varetages af ekstern leverandør, der skal findes i et fælles udbud i Den samlede governancemodel De ovenfor nævnte suppleringer til governancemodellen ændrer ikke på eksisterende principper, hvor: KOMBITs bestyrelse beslutter prioriteringen af KOMBITs ressourceanvendelse, og dermed porteføljen, på baggrund af indstilling fra KOMBITs direktion. KOMBITs direktion rådfører sig med Porteføljegruppen, f.eks. om tværgående prioriteringer imellem fagområder og Projekter/Løsninger. KL kan rejse nye ønsker til prioritering af KOMBITs portefølje i KL/KOMBITs koordinationsgruppe Den samlede governancemodel er illustreret i ovenstående figur. 4. Roller og involvering Jævnfør den tidligere besluttede governancemodel, og de yderligere fora/funktioner i dette notat indgår en lang række aktører i governancearbejdet med hver sin rolle og involvering. KLs, Kommunerne og KOMBITs rolle og involvering er beskrevet nedenfor. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/10

9 KL s rolle og involvering herunder interessevaretagelse og domæneviden KL arbejder for at digitaliseringen skal sikre en fortsat udvikling af den kommunale sektor og skaber både forbedringer og effektivisering. KL har den centrale rolle i at repræsentere kommunernes fælles politiske og strategiske hensyn omkring domæneområdet. KL har ansvaret for KL s kontaktudvalg og de sager, som tilgår kontaktudvalget i kraft af governancemodellen for KOMBITs løsninger. KOMBIT bidrager i fornødent omfang med input og viden hertil. KL har ansvaret for i dialog og samarbejde, med KOMBIT at der etableres en organisering af kontakten til staten i relation til de interessevaretagelsesbehov, som affødes af løsningerne. KOMBIT deltager i relevant omfang i kontakt og stiller de nødvendige materialer og viden til rådighed. KL deltager i styregruppen og faggruppen for hvert system. KL har hovedansvaret for sekretariatsbetjeningen af faggrupperne. Ansvaret er placeret i KL for at: Styrke faggruppens legitimitet Faggruppen i et vist omfang kan tillige anvendes af KL til input til de meget fagtunge/tekniske dele af interessevaretagelsen, som ikke knytter sig snævert til løsningerne i KOMBITs regi Det styrker KL s muligheder for at bevare en vidensmæssig faglig tyngde på de fagtekniske dele af kommunernes virksomhed KL bistå med at udpege medlemmer til faggruppen. Den endelig bemanding af Faggruppen sker i samarbejde mellem KOMBIT og KLs fagkontor. Endelig håndteres KL s samarbejde med KOMBIT om løsningerne i KOMBITs bestyrelse, Porteføljegruppen og KL/KOMBIT koordinationsgruppe. Kommunernes rolle og involvering De fælleskommunale løsninger er kommunernes løsninger, så kommunerne skal sikres den afgørende indflydelse på deres videreudvikling. Kommunerne har en meget central rolle med at sørge for den gode opgaveløsning via de fælles it-løsninger mv. De har den vigtige erfaring og har et dybt kendskab til lovgivningen. Kommunerne vil være repræsenteret ved forskellige roller og kompetencer. Kommunerne er med i KOMBITs bestyrelse og KOMBITs porteføljegruppe. De vil både deltage i KL kontaktudvalg og i faggrupper på hvert område eller løsning. Det er centralt for rollen, at kommunerne stiller en række fagpersoner med et dybt kendskab til lovgivningsområdet. Kommunerne er desuden også repræsenteret i de kommunale styregrupper KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/10

10 Kommunernes rolle i faggruppen vil være at omsætte gældende ret til ønsker til itfunktionalitet, samt at foreslå en prioritering af de fælles kommunale ønsker til vedligehold og videreudvikling til Projektet/projektleder. Kommunernes rolle i styregruppen er at repræsentere de fælles kommunale behov KOMBITs rolle og involvering som ansvarlig for løsningen KOMBIT er systemejer på vegne af kommunerne og er kontraktholder overfor leverandøren. KOMBIT fungerer som projektleder i udviklingsfasen og i den efterfølgende drift og forvaltning. Det er projektlederen som er ansvarlig for løsningen, herunder at få specificeret og estimeret opgaver i forbindelse med videreudvikling og ændringsønsker samt at varetage de økonomiske beslutninger der er taget fælleskommunalt omkring løsningen. KOMBITs rolle i KOMBITs bestyrelse, KOMBITs direktion og Porteføljegruppen er ikke beskrevet i dette notat. KOMBIT vil deltage som observatør i KLs kontaktudvalg og i kontakt til staten når der behandles løsningsspecifikke forhold. KOMBIT er ansvarlig for styregrupperne og har sekretariatsfunktionen for styregrupperne. KOMBITs rolle er at igangsætte processen med faggruppen for at få lovfortolket og forslag til prioritering af opgaver i forbindelse med lovvedligeholdelse, videreudvikling og ændringsønsker. Faggruppens arbejde igangsættes altid på KOMBITs foranledning og indenfor rammer besluttet i styregruppen. KOMBIT har ansvaret for den reaktive lovovervågning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/10

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen Referencedatamodelprojektet Overblik over DDV Governance-modellen Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: Overblik over DDV Governance-modellen DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten.

Når man indfører nye systemer, må man forvente et midlertidigt fald i kvaliteten. 2012-10-11T22:00:00+00:00 MIV Nyt Fælles Bibliotekssystem Opsamling af spørgsmål og kommentarer fra dialogmøder primo oktober 2012 NB: Citater i nedenstående er ikke ordret sagt som skrevet, på dialogmøderne,

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS)

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS 1. NAVN 1.1 Det kommunale fællesskabs navn er

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Revideret ultimo KOMBIT strategi

Revideret ultimo KOMBIT strategi Revideret ultimo 2014 KOMBIT strategi 2013-2017 Kommunernes ejerskab til KOMBITs fællesløsninger skal styrkes Kommunernes involvering i KOMBIT i dag KOMBIT har eksisteret i fem år som et it-fællesskab,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 1: Organisation og Kontrakter Version af 19.05.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Organisering af projektet lokalt generelle anbefalinger 4. Bemanding af projektet

Læs mere

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen

Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Detaljeret beskrivelse af elementerne i afregningsmodellen April 2016 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Kommunale standardvilkår for køb af it-løsninger - en proces. 1.1 Baggrund. 1.2 En fælles strategi. 18. november 2014 LDA NOTAT

Kommunale standardvilkår for køb af it-løsninger - en proces. 1.1 Baggrund. 1.2 En fælles strategi. 18. november 2014 LDA NOTAT 18. november 2014 LDA NOTAT Standardvilkår - en proces Kommunale standardvilkår for køb af it-løsninger - en proces 1.1 Baggrund Det er i dag umuligt at finde en fællesnævner for danske kommuners it-kontrakter,

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

VALG LÆSEVEJLEDNING TIL UDBUDSMATERIALE FOR KOMMUNER

VALG LÆSEVEJLEDNING TIL UDBUDSMATERIALE FOR KOMMUNER VALG LÆSEVEJLEDNING TIL UDBUDSMATERIALE FOR KOMMUNER Indholdsfortegnelse 1. Den nye valgløsning... 3 2. Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale... 3 2.1 Reviewprocessens forløb samt tilbagemelding...

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Programbeskrivelse Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Den 9. oktober 2015 Sags ID: SAG-2015-04405 Dok.ID: 2070505 1. Formål Dette papir beskriver en række overvejelser i forhold til

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge

Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Agenda Møderække vedr. markedsreview for udbud af It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge Tid Dagsorden 5 min Præsentation af mødedeltagerne 20 min Leverandørens præsentation jf.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet Baggrund Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Betalinger for Kritiske IT-løsninger 2013

Betalinger for Kritiske IT-løsninger 2013 30. oktober 2012 FLH NOTAT Vejledning til kommuner Betalinger for Kritiske IT-løsninger 2013 1. Baggrund Udviklingen i 2012 har medført en del opmærksomhed på de priser, hver kommune betaler til KMD for

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere