Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT"

Transkript

1 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering, som skal sikre en ensartet måde at styre og kvalitetssikre vedligehold, videreudvikling og lovvedligeholdelse af de fælleskommunale løsninger. Governancemodellen skal også sikre fagligheden i beslutninger samt sikre en fælles model for samarbejde mellem kommunerne, KL og KOMBIT. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/10

2 Indhold 1. Indledning Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningerne ) Lovvedligehold ) Vedligehold (teknisk) ) Vedligehold (behovsændringer) ) Videreudvikling ) Genudbud Organisation... 5 Faggruppe... 5 KL s kontaktudvalg... 6 Kontakt til staten... 6 Lovovervåger og kravredaktion... 7 Den samlede governancemodel Roller og involvering... 8 KL s rolle og involvering herunder interessevaretagelse og domæneviden... 9 Kommunernes rolle og involvering... 9 KOMBITs rolle og involvering som ansvarlig for løsningen KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/10

3 1. Indledning Ved salget af KMD i slutningen af 2008 stod det klart, at den kommunale sektor i kraft af KMD's monopol på en række kritiske it-systemer stod over for en stor udfordring, som ville kræve, at kommunerne fremover i langt højere grad handlede i fællesskab. Dette var baggrunden for, at KOMBIT, som kommunernes it-fællesskab, blev dannet i kølvandet på KMD-salget. En af forudsætningerne for at bryde monopolet og forhindre det i at genopstå hos en ny leverandør er, at kommunerne i fællesskab hjemtager tilstrækkelig forretningsviden fra it-markedet til at markedet kan åbnes for nye leverandører. For at kunne hjemtage forretningsviden er der behov for, at kommunerne som kunder kan stille de nødvendige forretningsmæssige krav til Løsningerne 1. Det kræver f.eks. beskrivelse af de arbejdsgange, som Løsningerne skal understøtte, begrebs- og informationsmodeller, snitfladebeskrivelser og regelmodeller. De forretningsmæssige krav omfatter også den lovgivning, som den administration Løsningerne skal understøtte er omfattet af. Kommunerne har behov for, at videreudviklingen af de enkelte fælleskommunale løsninger sker så de bliver ved med at understøtte den kommunale forretning på effektiv vis og lever op til fremtidige krav og nye udfordringer. Endelig kan der inden for de enkelte forvaltningsområder, fx teknik- og miljøområdet eller socialområdet, være behov for prioritering af udviklings- eller videreudviklingstiltag på tværs af domænet og dermed eventuelt også på tværs af flere eksisterende løsninger. Her skal det sikres, at prioriteringen flugter med de forretningsbehov, som kommunerne ser som de væsentligste. Det er KOMBIT der, som bestiller af løsningerne på kommunernes vegne, stiller de forretningsmæssige krav til de fælleskommunale løsninger over for leverandørerne. Det gælder både i udbuds-, udviklings- og i drifts/videreudviklingsfasen. Der er aftalt en overordnet governancemodel for KOMBITs arbejde med fælles kommunale løsninger. Governancemodellen beskriver roller og ansvar for de forskellige involverede parter ift. løsningerne. For at skabe en ensartet understøttelse af videreudviklingen af løsninger, præciseres og suppleres den overordnede model med nærvende governancemodel. Governancemodellen beskriver, hvordan KOMBIT, KL og kommunerne arbejder sammen om at sikre, at KOMBIT er i stand til at stille de krav til leverandøren, der er nødvendige for at vedligeholdelsen af de forretningsmæssige krav, herunder lovvedligeholdelsen, bliver optimal og at videreudviklingen understøtter den kommunale kerneopgave. Governancemodellen skal desuden sikre samspillet med andre aktører, primært staten, som har indflydelse på de rammevilkår, som løsningerne skal fungere indenfor. 1 Kombit bruger termen Løsning som en beskrivelse for det it system/støttesystem/selvbetjeningssystem, som KOMBIT køber på kommunerens vegne og er kontraktholder for KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/10

4 2. Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningerne Så snart en løsning er sat i drift vil der opstå behov for ændringer. Der er flere forskellige hændelser, der skaber behov for ændringer. Disse behov opdeles i det følgende i forskellige typer: 1) Lovvedligehold: behov, der udspringer af ændringer i lovgivning 2) Vedligehold (teknisk): behov for tekniske ændringer. 3) Vedligehold (behovsændringer): behov, der er nødvendige småændringer mv. 4) Videreudvikling: behov for udvikling af ny funktionalitet mv. 5) Genudbud. Nedenfor beskrives indholdet i de fire typer behov ift. vedligeholdelse og videreudvikling 1) Lovvedligehold Lovvedligehold er centralt for en løsning eftersom lovgivningen ændrer sig og dermed typisk løbende afføder behov for større eller mindre ændringer af løsningen. Lovvedligehold indeholder flere væsentlige aktiviteter: lovovervågning omsættelse af lovgivning til it ændringer i forretningsviden og opdateringen af dokumentation dette medfører de konkrete ændringer i løsningen dette afstedkommer. Lovvedligehold vil medføre vedligehold (behovsændringer) eller videreudvikling, men det behandles særskilt, da processen indeholder flere aktiviteter end ellers. Det er vigtigt at bemærke, at uafhængigt af hvem der varetager rollen med lovvedligehold, vil det altid være kommunerne, der i sidste ende har det kommunale myndighedsansvar. 2) Vedligehold (teknisk) Vedligehold er en teknisk aktivitet, som en driftsleverandør typisk varetager selv. Det dækker over tekniske opgaver som f.eks. ny sikkerhedsopdatering, rettelse af fejl, opdateringer af server mm. Krav til dette indgår i den kontrakt, der indgås med driftsleverandøren og aktiviteterne varetages i dialog og samarbejde med den ansvarlige projektleder. 3) Vedligehold (behovsændringer) Vedligehold (behovsændringer) er aftalte ændringer af systemet, der optimerer anvendelsen af løsningen. Det vil være mindre ukomplicerede ændringer, som f.eks. en ny dropdownboks eller en ny knap. Vedligehold kan også være mindre omlægninger, der skyldes nye versioner af løsningens basisprogrammel. Denne aktivitet aftales mellem leverandør og projektleder. Den kommunale styregruppe bliver løbende orienteret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/10

5 4) Videreudvikling Videreudvikling er større ændringer af løsningen. Det kan være ny funktionalitet, et nyt modul mm. Denne aktivitet er central for den forretningsmæssige udvikling på det område, som løsningen skal understøtte og dermed også for løsningens fremtid. Den kommunale styregruppe skal godkende videreudviklingen så det sikres, at den fælleskommunale beslutningsproces med hensyn til videreudvikling er gennemsigtig, og at prioriteringen er forankret i kommunerne. Når videreudviklingstiltag er besluttet i den kommunale styregruppe, er det projektlederen der tager hånd om udførelsen sammen med leverandøren. 5) Genudbud Samtlige fælleskommunale løsninger genudbydes med jævne mellemrum. Omkostninger ved genudbud kan begrænses ved, at al dokumentation er opdateret og vedligeholdt, herunder alle forretningskrav. 3. Organisation Der eksisterer allerede en overordnet governancemodel for løsninger indkøbt af KOMBIT, som beskriver roller og ansvar for de forskellige aktører, jf. beslutninger i KL s bestyrelse og KOMBITs bestyrelse i foråret/forsommeren For at skabe en ensartet understøttelse af videreudviklingen af løsningerne, herunder lovvedligeholdelse, foreslås den overordnede model med en styregruppe mv. for hver løsning præciseret og suppleret med en række funktioner/fora. Disse yderligere fora er beskrevet i det følgende. Faggruppe For hver løsning etableres en faggruppe af kommunale repræsentanter med ekspertviden på området. Endvidere deltager fagpersoner fra KLs fagkontor. Gruppen skal på bestilling fra KOMBIT/projektlederen bistå med faglige input og rådgive om behandling og prioritering af indsamlede ændringsforslag fra kommunerne, inden for de strategiske og budgetmæssige rammer, som er fastlagt af styregruppen for løsningen. Desuden skal faggruppen drøfte og konkretisere lovgivning/ændringer i forhold til den kommunale praksis, herunder bidrage til kvalitetssikring af lovudredningen og angive hvilke nye og ændrede forretningskrav til løsningen, det bør give anledning til. Projektet/projektlederen får bistand fra Kravredaktionen (jf. nedenfor) til at opdatere diagrammerne med forretningskrav, herunder opdateringen af lovudredningen, informationsmodellen, processerne, use cases mm. Faggruppen skal bidrage med den nødvendige viden til dette arbejde hos kravredaktionen. Ansvar: Faglig og lovgivningsmæssig udredelse og kvalitetssikring af nye og ændrede krav i samarbejde med kravredaktionen. Bidrage til at sikre sporbarhed mellem retskilde og forretningskrav. Oplæg til projektleder med prioritering af ændringsforslag Oplæg til projektleder med prioritering af ønsker til videreudviklingsforslag KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/10

6 Kompetencer: Faggruppen består af fagpersoner/eksperter fra kommunerne udvalgt ift. den enkelte løsnings behov for kompetencer. Faggruppen vil have mulighed for at trække på personer fra Kravredaktionen med tilstrækkelige analytiske it-kompetencer til at omsætte gældende ret til egentlige krav. Det vil være nødvendigt at inkludere disse kompetencer for hvert domæneområde, hvis Løsningen går på tværs af flere domæneområder. For at sikre tilstedeværelsen af disse faglige kompetencer inden for hvert domæneområde skal rollen udfyldes af fagpersoner fra kommunerne og KL s fagkontorer. Der afholdes møder 2-6 gange årligt. Behovet for møder afhænger af mængden af lovændringer, ændringsønsker mv. KL s kontaktudvalg KL s kontaktudvalg, som repræsenterer direktørniveauerne på de forskellige fagområder, inddrages i rådgivningen på et mere overordnet plan om udvikling af digitaliserbar lovgivning og udvikling af de fælleskommunale løsninger. For hver løsning er der, jf. governancemoddelen etableret, en kommunal styregruppe. Kontakten til KL s kontaktudvalg skal ikke træde i stedet for disse, men bidrage til øget kommunal forankring af strategiske beslutninger ud over beslutninger på de enkelte projekter. Ansvar: Overordnet rådgivningsansvar for digitalisering af domæneområdet og udvikling af digitaliserbar lovgivning Prioritering og rådgivning om fremtidige lovgivningsmæssige ændringer samt deres digitale konsekvenser Rådgivning af KOMBIT i situationer hvor det er nødvendigt at prioritere mellem udviklingsbehov/ønsker på tværs af flere løsninger inden for samme domæneområde. Dette sker på opfordring af KOMBIT. Kompetencer: KL s kontaktudvalg omfatter personer på ledelsesniveau med autoritet til at bære ansvaret for domæneområdet. Det aftales konkret med KOMBIT, hvor sager med relevans for Løsningerne tages op i kontaktudvalget. Kontakt til staten Der vil i en række situationer kunne opstå behov for kontakt til staten i relation til den enkelte løsning. Det kan fx handle om: at formidle forslag om ændringsbehov til lovgivningen at påvirke forberedelse af ny lovgivning at drøfte implementeringsprocesser og tidsfrister ved større ændringer/lovreformer at drøfte konkrete fortolkningsbehov KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/10

7 Desuden har det i sig selv værdi, at det relevante fagministerium har kendskab til løsningerne og vilkårene i forbindelse med ændringsprocesserne. Ansvar: KL har ansvaret for interessevaretagelsen på kommunernes vegne over for staten, men i det omfang der er tale om meget løsningsspecifik dialog med staten, skal dette ske i et tæt samarbejde med de ansvarlige i KOMBIT. Der kan ikke fastlægges en uniform model, som er fælles for alle relevante domæneområder, for hvordan denne opgave varetages. Der skal for enkelt område findes en model, som er kongruent med hvordan samspillet i øvrigt er tilrettelagt mellem KLs fagkontor og det pågældende fagministerium. Nogle mulige organisationsmodeller vil være: Opgaven integreres i et eksisterende fælles kontaktorgan om digitalisering mellem KL og et fagministerium. En repræsentant fra KOMBIT deltager efter behov. Der etableres en særlig kontaktgruppe for løsningen (eller flere løsninger) mellem KL (og KOMBIT) og det pågældende fagministerium (eventuelt forankret under et eksisterende kontaktorgan, jf. første bullet). En statslig repræsentant inddrages i faggruppen, suppleret med fx to årlige møder med det pågældende fagministeriums kontorchef på domænet. Kompetencer: Idet rollen er central, skal den inkludere personer med autoritet til at bære kommunernes interesser på domæneområdet videre over for staten. Det kræver betydelig faglig indsigt i domænet at løfte interessevaretagelsen på det løsningsspecifikke niveau. Lovovervåger og kravredaktion Foruden inddragelsen af KL s kontaktudvalg, kontaktopgaven med staten og faggruppen, som er beskrevet ovenfor, er der to andre tværgående organer, som er vigtige for organiseringen: Kravredaktion, er et fælles tværgående organ, der samler og koordinerer forretningskrav på tværs af projekter og løsninger og har en rolle i den driftsmæssige forvaltning af forretningskrav. Kravredaktionen skal sikre, at dokumentation af forretningskrav hænger sammen på tværs og lever op til det aftalte kvalitetsniveau. Kravredaktionen identificerer konsekvenser af nye forretningskrav på tværs af systemer og deltager i eventuel OIO standardiseringsarbejde. Kravredaktionen er placeret i KOMBIT. Lovovervågning, skal overvåge lovgivningen og andre retskilder for ændringer og indgå i dialog omkring det lovforberedende arbejde. Lovovervågning opdeles i to typer: proaktiv og reaktiv. Den proaktive overvågning sker løbende i samarbejde med staten/styrelserne og/eller i interessevaretagelsen og er central for at opnå, at der allerede i begyndelsen af lovgivningsprocessen bliver tænkt digitaliserbar lovgivning KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/10

8 ind, specielt med fokus på Løsningen. Den reaktive overvågning skal varetages af ekstern leverandør, der skal findes i et fælles udbud i Den samlede governancemodel De ovenfor nævnte suppleringer til governancemodellen ændrer ikke på eksisterende principper, hvor: KOMBITs bestyrelse beslutter prioriteringen af KOMBITs ressourceanvendelse, og dermed porteføljen, på baggrund af indstilling fra KOMBITs direktion. KOMBITs direktion rådfører sig med Porteføljegruppen, f.eks. om tværgående prioriteringer imellem fagområder og Projekter/Løsninger. KL kan rejse nye ønsker til prioritering af KOMBITs portefølje i KL/KOMBITs koordinationsgruppe Den samlede governancemodel er illustreret i ovenstående figur. 4. Roller og involvering Jævnfør den tidligere besluttede governancemodel, og de yderligere fora/funktioner i dette notat indgår en lang række aktører i governancearbejdet med hver sin rolle og involvering. KLs, Kommunerne og KOMBITs rolle og involvering er beskrevet nedenfor. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/10

9 KL s rolle og involvering herunder interessevaretagelse og domæneviden KL arbejder for at digitaliseringen skal sikre en fortsat udvikling af den kommunale sektor og skaber både forbedringer og effektivisering. KL har den centrale rolle i at repræsentere kommunernes fælles politiske og strategiske hensyn omkring domæneområdet. KL har ansvaret for KL s kontaktudvalg og de sager, som tilgår kontaktudvalget i kraft af governancemodellen for KOMBITs løsninger. KOMBIT bidrager i fornødent omfang med input og viden hertil. KL har ansvaret for i dialog og samarbejde, med KOMBIT at der etableres en organisering af kontakten til staten i relation til de interessevaretagelsesbehov, som affødes af løsningerne. KOMBIT deltager i relevant omfang i kontakt og stiller de nødvendige materialer og viden til rådighed. KL deltager i styregruppen og faggruppen for hvert system. KL har hovedansvaret for sekretariatsbetjeningen af faggrupperne. Ansvaret er placeret i KL for at: Styrke faggruppens legitimitet Faggruppen i et vist omfang kan tillige anvendes af KL til input til de meget fagtunge/tekniske dele af interessevaretagelsen, som ikke knytter sig snævert til løsningerne i KOMBITs regi Det styrker KL s muligheder for at bevare en vidensmæssig faglig tyngde på de fagtekniske dele af kommunernes virksomhed KL bistå med at udpege medlemmer til faggruppen. Den endelig bemanding af Faggruppen sker i samarbejde mellem KOMBIT og KLs fagkontor. Endelig håndteres KL s samarbejde med KOMBIT om løsningerne i KOMBITs bestyrelse, Porteføljegruppen og KL/KOMBIT koordinationsgruppe. Kommunernes rolle og involvering De fælleskommunale løsninger er kommunernes løsninger, så kommunerne skal sikres den afgørende indflydelse på deres videreudvikling. Kommunerne har en meget central rolle med at sørge for den gode opgaveløsning via de fælles it-løsninger mv. De har den vigtige erfaring og har et dybt kendskab til lovgivningen. Kommunerne vil være repræsenteret ved forskellige roller og kompetencer. Kommunerne er med i KOMBITs bestyrelse og KOMBITs porteføljegruppe. De vil både deltage i KL kontaktudvalg og i faggrupper på hvert område eller løsning. Det er centralt for rollen, at kommunerne stiller en række fagpersoner med et dybt kendskab til lovgivningsområdet. Kommunerne er desuden også repræsenteret i de kommunale styregrupper KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/10

10 Kommunernes rolle i faggruppen vil være at omsætte gældende ret til ønsker til itfunktionalitet, samt at foreslå en prioritering af de fælles kommunale ønsker til vedligehold og videreudvikling til Projektet/projektleder. Kommunernes rolle i styregruppen er at repræsentere de fælles kommunale behov KOMBITs rolle og involvering som ansvarlig for løsningen KOMBIT er systemejer på vegne af kommunerne og er kontraktholder overfor leverandøren. KOMBIT fungerer som projektleder i udviklingsfasen og i den efterfølgende drift og forvaltning. Det er projektlederen som er ansvarlig for løsningen, herunder at få specificeret og estimeret opgaver i forbindelse med videreudvikling og ændringsønsker samt at varetage de økonomiske beslutninger der er taget fælleskommunalt omkring løsningen. KOMBITs rolle i KOMBITs bestyrelse, KOMBITs direktion og Porteføljegruppen er ikke beskrevet i dette notat. KOMBIT vil deltage som observatør i KLs kontaktudvalg og i kontakt til staten når der behandles løsningsspecifikke forhold. KOMBIT er ansvarlig for styregrupperne og har sekretariatsfunktionen for styregrupperne. KOMBITs rolle er at igangsætte processen med faggruppen for at få lovfortolket og forslag til prioritering af opgaver i forbindelse med lovvedligeholdelse, videreudvikling og ændringsønsker. Faggruppens arbejde igangsættes altid på KOMBITs foranledning og indenfor rammer besluttet i styregruppen. KOMBIT har ansvaret for den reaktive lovovervågning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/10

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere